Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET LEGISLATIU 1/1984, de 19 de juliol, pel qual s'aprova el Text Refós de la Compilació del Dret Civil de Catalunya.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret legislatiu

  • Organisme emissor Departament de Justícia

  • Núm. del document 001/1984

  • Data del document 19/07/1984

  • Data de publicació 27/07/1984

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 456

  • No Vigent
TEXT CONSOLIDAT

Preàmbul

La Llei 13/1984, de 20 de març, ha establert una sèrie de modificacions en el text de la Compilació del Dret Civil de Catalunya, bàsicament per adaptar-lo als principis constitucionals. Ara bé, el mateix abast parcial de la reforma, que segons indica el seu article 1, adopta i integra en l'ordenament jurídic català, amb les dites modificacions, el text normatiu, el preàmbul exclòs, de la Llei 40/1960, de 21 de juliol, dóna lloc a la continuïtat de la vigència de l'articulat no alterat, que, com és natural, de no dur a terme la corresponent refosa continuaria amb la seva versió originària i, per tant, castellana.
Era necessària, doncs, la publicació d'un text refós, en el qual aquesta part no modificada de la Compilació fos redactada també en català. Precisament per això, la disposició addicional única de la Llei 13/1984 autoritzà el Govern de la Generalitat perquè dictès el Decret legislatiu corresponent per a refondre els textos normatius resultants, especificant-se que aquesta autorització incloïa la facultat de regularitzar l'ordenació numèrica dels articles de la Compilació, i la d'harmonitzar els preceptes de la Compilació quan fos estrictament necessari.
Per això, a fi i efecte de donar-li compliment dins el termini de quatre mesos previst a l'apartat 2 de l'esmentada disposició addicional única de la repetida llei, a proposta del Conseller de Justícia i d'acord amb el Consell Executiu, es dicta el present Decret aprovant el text articulat i refós de la Compilació del Dret Civil de Catalunya.
En virtut de tot això,
Decreto:

Article únic

En compliment d'allò que preveu la disposició addicional única de la Llei 13/1984, de 20 de març, s'aprova el següent text refós de la Compilació del Dret Civil de Catalunya.

Títol Preliminar

De l'aplicació del Dret civil de Catalunya

Article 1

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 2

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 3

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Llibre primer

De la família

Títol primer

De la filiació

Article 4

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 5

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Títol segon

De les mesures de protecció dels menors desemparats i de l'adopció.
Altres versions d'aquest precepte

Article 6

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Títol tercer

De les relacions patrimonials entre cònjuges
Altres versions d'aquest precepte

Capítol I

Disposicions generals sobre els efectes patrimonials inter vivos del matrimoni
Altres versions d'aquest precepte

Secció Primera

Els efectes patrimonials inter vivos del matrimoni
Altres versions d'aquest precepte

Article 7

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 8

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 9

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Secció Segona

Els efectes patrimonials post mortem del matrimoni
Altres versions d'aquest precepte

Article 10

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 11

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol II

Els capítols matrimonials i les donacions per raó de matrimoni
Altres versions d'aquest precepte

Secció Primera

Els capítols matrimonials
Altres versions d'aquest precepte

Article 12

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 13

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Secció Segona

Les disposicions per raó de matrimoni atorgades en capítols matrimonials
Altres versions d'aquest precepte

Article 14

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 15

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 16

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Secció Tercera

Les donacions per raó de matrimoni atorgades fora de capítols matrimonials
Altres versions d'aquest precepte

Article 17

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol III

Els negocis jurídics entre cònjuges
Altres versions d'aquest precepte

Article 18

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 19

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol IV

El règim de separació de béns
Altres versions d'aquest precepte

Secció Primera

Disposicions generals
Altres versions d'aquest precepte

Article 20

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 21

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 22

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 23

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Secció Segona

Les compres amb pacte de supervivència
Altres versions d'aquest precepte

Article 24

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 25

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol V

Del dot

Article 26

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 27

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 28

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 29

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 30

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 31

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 32

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 33

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 34

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 35

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 36

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 37

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol VI

De la Tenuta

Article 38

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 39

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 40

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol VII

De l'aixovar i del cabalatge

Article 41

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 42

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 43

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol VIII

De l'esponsalici o escreix

Article 44

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 45

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 46

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 47

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol IX

Del tantumdem

Article 48

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol X

El règim de participació en els guanys
Altres versions d'aquest precepte

Secció Primera

Disposicions generals
Altres versions d'aquest precepte

Article 49

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 50

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 51

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 52

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Secció Segona

La liquidació del règim de participació: la determinació dels guanys i del dret de participació
Altres versions d'aquest precepte

Article 53

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 54

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 55

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 56

[No vigent]
                                                  
Altres versions d'aquest precepte

Secció Tercera

El pagament del crèdit de participació
Altres versions d'aquest precepte

Article 57

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 58

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol XI

Els règims econòmics en el dret local
Altres versions d'aquest precepte

Secció primera

De l'associació a compres i millores
Altres versions d'aquest precepte

Article 59

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Secció segona

L'agermanament o pacte de mig per mig
Altres versions d'aquest precepte

Article 60

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Secció tercera

El pacte de convinença o mitja guadanyeria
Altres versions d'aquest precepte

Article 61

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Secció quarta

El pacte d'igualtat de béns i guanys
Altres versions d'aquest precepte

Article 62

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol XII

De les compres amb pacte de supervivència
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Títol quart

Dels heretaments

Capítol I

Disposicions generals

Article 63

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 64

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 65

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 66

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol II

Dels heretaments a favor dels contraents

Secció primera

Disposicions generals

Article 67

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 68

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 69

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 70

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 71

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 72

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 73

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 74

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Secció segona

De l'heretament simple o d'herència

Article 75

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 76

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 77

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 78

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 79

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Secció tercera

Dels heretaments cumulatius i mixtos

Article 80

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 81

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 82

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 83

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 84

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 85

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol III

Dels heretaments a favor dels fills dels contraents

Secció primera

Disposicions generals

Article 86

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 87

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Secció segona

Dels heretaments purs

Article 88

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Secció tercera

Dels heretaments preventius i prelatius

Article 89

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 90

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 91

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 92

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 93

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 94

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol IV

Dels heretaments mutuals

Article 95

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 96

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Llibre segon

De les successions

Títol primer

Disposicions generals

Article 97

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 98

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 99

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 100

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Títol segon

De la successió testada

Capítol I

Dels testaments, els codicils i les memòries testamentàries

Article 101

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 102

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 103

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 104

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 105

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 106

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 107

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 108

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol II

De la institució d'hereu

Article 109

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 110

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 111

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 112

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 113

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 114

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 115

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 116

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 117

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol III

Dels hereus i legataris de confiança

Article 118

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 119

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 120

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 121

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol IV

De la llegítima
Altres versions d'aquest precepte

Secció primera

Disposicions generals

Article 122

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 123

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Secció segona

Dels legitimaris i de la determinació de la llegítima

Article 124

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 125

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 126

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 127

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 128

[No vigent]
   
Altres versions d'aquest precepte

Article 129

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Secció tercera

De l'atribució, la imputació, la percepció i el pagament de la llegítima

Article 130

[No vigent]
   
Altres versions d'aquest precepte

Article 131

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 132

[No vigent]
   
Altres versions d'aquest precepte

Article 133

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 134

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 135

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 136

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 137

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 138

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Secció quarta

De la preterició i la inoficiositat

Article 139

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 140

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 141

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 142

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 143

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Secció Cinquena

De l'extinció de la llegítima
 
[No vigent]

Article 144

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 145

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 146

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol V

De la quarta vidual

Article 147

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 148

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 149

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 150

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 151

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 152

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 153

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 154

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol VI

De la substitució vulgar, pupil·lar i exemplar

Article 155

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 156

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 157

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 158

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 159

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 160

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 161

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol VII

Dels fideïcomisos

Secció primera

Dels fideïcomisos en general, i de llurs classes i llur interpretació

Article 162

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 163

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 164

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 165

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 166

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 167

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 168

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 169

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 170

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 171

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 172

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 173

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 174

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 175

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 176

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 177

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 178

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 179

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 180

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Secció segona

Efectes del fideïcomís mentre està pendent

Article 181

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 182

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 183

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 184

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 185

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 186

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 187

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 188

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 189

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 190

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 191

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 192

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 193

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 194

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 195

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 196

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 197

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Secció tercera

De la quarta trebel·liànica

Article 198

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 199

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 200

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 201

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 202

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 203

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Secció quarta

Efectes del fideïcomís al moment de la seva delació o transmissió

Article 204

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 205

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 206

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 207

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 208

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 209

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Secció cinquena

Del fideïcomís de residu

Article 210

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 211

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 212

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 213

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 214

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 215

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol VIII

De la substitució preventiva de residu

Article 216

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol IX

Dels llegats

Secció primera

Dels llegats i llurs efectes

Article 217

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 218

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 219

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 220

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 221

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 222

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 223

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 224

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Secció segona

De la reducció dels llegats i de la quarta faldícia

Article 225

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 226

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 227

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 228

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 229

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 230

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 231

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 232

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 233

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 234

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol X

Dels marmessors

Article 235

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 236

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 237

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 238

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 239

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 240

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 241

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol IX

Ineficàcia dels testaments, els codicils i les memòries testamentàries

Article 242

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 243

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 244

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Títol tercer

De les donacions per causa de mort

Article 245

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 246

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 247

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Títol quart

De la successió intestada

Article 248

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 249

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 250

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 251

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Títol cinquè

Disposicions comunes a les successions testada i intestada

Capítol I

De la capacitat successòria

Article 252

Tindran incapacitat relativa total per a succeir les persones a qui es refereixen els articles 752, 753 i 754 del Codi Civil, en els casos que hi són previstos, amb assimilació del Rector al Notari.
Altres versions d'aquest precepte

Article 253

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 254

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 255

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol II

De l'acceptació i la repudiació de l'herència

Article 256

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 257

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 258

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 259

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 260

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol III

Del benefici d'inventari i del de separació de patrimonis

Article 261

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 262

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 263

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 264

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol IV

Dels dret d'acréixer

Article 265

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 266

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 267

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 268

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol V

De les reserves

Article 269

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 270

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 271

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 271 bis

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 272

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol VI

De la col·lació i la partició

Article 273

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 274

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol VII

De les accions de petició d'herència i possessòries

Article 275

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 276

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Llibre tercer

Dels drets reals

Títol primer

De la tradició i de l'accessió

Article 277

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 278

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Títol segon

De l'usdefruit

Article 279

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 280

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 281

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 282

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Títol tercer

De les servituds

Article 283

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 284

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 285

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 286

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 287

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 288

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 289

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 290

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 291

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 292

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 293

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 294

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 295

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Títol quart

De la rabassa morta
Altres versions d'aquest precepte

Capítol I

Naturalesa, constitució i extinció

Article 296

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 297

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 298

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 299

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 300

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 301

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 302

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol II

Dels drets i les obligacions del senyor directe

Article 303

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 304

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 305

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 306

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 307

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 308

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 309

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 310

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 311

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 312

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 313

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 314

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 315

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 316

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 317

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol III

Dels drets i les obligacions de l'emfiteuta

Article 318

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 319

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol IV

De la rabassa morta

Article 320

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Llibre quart

De les obligacions i els contractes i de la prescripció

Títol primer

De les obligacions i els contractes

Capítol I

De la rescissió per lesió: concepte i naturalesa

Article 321

Els contractes de compra-venda, permuta i altres de caràcter onerós, relatius a béns immobles, en què l'alienant hagi sofert lesió en més de la meitat del preu just, seran rescindibles a instància seva, baldament en el contracte concorrin tots els requisits necessaris per a la seva validesa. Aquesta acció rescissòria no serà procedent en les compra-vendes o alienacions fetes mitjançant subhasta pública, ni en aquells contractes en els quals el preu o contraprestació hagi estat decisivament determinat pel caràcter aleatori o litigiós del que s'adquireix o pel desig de liberalitat de l'alienant. En les vendes a carta de gràcia o amb pacte de retrovenda no es podrà exercitar la dita acció rescissòria fins que s'hagi extingit o hagi caducat el dret de redimir, lluir, quitar o recuperar.

Article 322

L'acció rescissòria a què es refereix l'article anterior és de mena personal, transmissible als hereus, i caduca al cap de quatre anys de la data del contracte. Solament serà renunciable després de celebrat el contracte lesiu, llevat a Tortosa i el seu antic territori, on la renúncia es podrà fer en el mateix contracte.

Capítol II

De la determinació de la lesió i dels efectes de la rescissió

Article 323

Alienades diverses coses en el mateix contracte, solament en serà procedent la rescissió prenent-les en conjunt i per llur valor total, encara que hom especifiqui el preu o valor de cadascuna d'elles.
Per tal d'apreciar l'existència de la lesió hom s'atindrà al preu just o sia al valor de venda que les coses tinguessin al temps d'ésser atorgat el contracte en relació amb altres d'iguals o d'anàlogues circumstàncies a la respectiva localitat, baldament el contracte es consumés després.
En les vendes a carta de gràcia, el càlcul del preu just s'ha de fer sobre el valor de la propietat gravada. Si aquest valor no consta, hom presumeix que és de dues terceres parts del valor de la propietat lliure del gravamen del dret de redimir, en el moment de la venda.
Altres versions d'aquest precepte

Article 324

Serà aplicable a la rescissió el que disposa l'article 1.295 del Codi Civil, però no hauran d'ésser restituïts els fruits o els interessos anteriors a la reclamació judicial, i hauran d'ésser abonades les despeses extraordinàries de conservació o refecció i les millores útils.

Article 325

El comprador o adquirent demandant podrà evitar la rescissió mitjançant el pagament en diners al venedor o alienant del complement del preu o valor lesius, amb els interessos, a comptar des de la consumació del contracte.

Capítol III

De la venda a carta de gràcia i de la torneria
Altres versions d'aquest precepte

Secció primera

De la venda a carta de gràcia
Altres versions d'aquest precepte

Article 326

-1 En la venda a carta de gràcia el venedor es reserva el dret de redimir o recuperar la cosa venuda, per un preu determinat, durant un termini màxim de trenta anys, si és immoble, o de sis anys, si és moble. En el cas d'immobles, el  termini del dret de redimir es pot fixar per la vida d'una o de dues persones  determinades  existents  en  el moment d'ésser subscrit el contracte. Per excepció, si el venedor o els seus successors ocupen la  finca  venuda  amb carta  de  gràcia o la detenen per qualsevol títol, el dret de redimir no caduca pel simple transcurs del termini pactat i cal un requeriment especial, amb fixació d'un nou termini improrrogable, que no pot ésser inferior a tres mesos.
-2 El dret de redimir té caràcter real i pot ésser sotmès a condició.
-3 El dret de redimir és indivisible, llevat que  diferents coses siguin venudes a carta de gràcia en una mateixa compra-venda i s'hi estableixi una part de  preu individualitzada per a cadascuna. En aquest cas, es pot obtenir la redempció de cada cosa a mesura que se satisfà la part de preu corresponent.
-4 El dret de  redimir  és  susceptible  de  transmissió  i gravamen. En aquest darrer cas, és directament executable, sense necessitat de l'exercici previ del dret.
Altres versions d'aquest precepte

Article 327

-1 La propietat gravada és susceptible de transmissió i  de gravamen. Si  la  redempció es  produeix abans de l'execució, si s'escau, del gravamen, aquest acte ha d'ésser notificat fefaentment al creditor, el qual pot exigir la consignació de la quantitat pagada com a preu de la redempció, la qual queda afectada al pagament del crèdit. Si la cosa venuda a carta de gràcia i gravada es deteriora per  culpa  del posseïdor, el creditor pot demanar al jutge de primera instància, havent justificat  prèviament  aquell fet,  que faci cessar les activitats que produeixen o poden produir el deteriorament de la cosa. Si continua l'abús del posseïdor o el deteriorament, el  jutge pot acordar el nomenament d'un administrador judicial de la cosa.
-2 Redimida la cosa venuda a carta de gràcia, resta lliure de les càrregues o els gravàmens que el comprador o els successius titulars de la propietat gravada li hagin imposat des de la data de la venda, però el preu de la redempció resta afecte, fins on abasti, a l'abonament de tals càrregues o gravàmens.
No obstant això, el rediment pot resoldre els arrendaments notòriament gravosos que el propietari hagi realitzat.
-3 Al temps de la restitució, el titular de la propietat gravada ha d'indemnitzar el rediment per la disminució de valor que la cosa hagi sofert per causa imputable  a  ell mateix i als anteriors titulars.
Altres versions d'aquest precepte

Article 328

Per  a obtenir la redempció, el rediment ha de satisfer al titular de la propietat gravada:                            
-1 El preu fixat per a la redempció en el moment de la venda, que pot ésser diferent del preu d'aquesta. Si no es fixa expressament cap preu per a la redempció, s'entén  que aquest  és el mateix de la venda, calculat en pessetes constants des de la data de la venda.
-2 Les addicions posteriors al preu el valor de les quals es justifiqui.
-3 Les despeses de reparació de la cosa, però no pas les de simple conservació.
-4 Les despeses útils, estimades en l'augment de valor  que per  elles hagi experimentat la cosa al temps de la redempció, les quals no poden excedir el preu de cost ni, en cap cas, el vint-i-cinc per cent del preu fixat per a la redempció.
-5 El cost de les despeses inherents a  la  constitució  de les servituds adquirides en profit de la cosa immoble venuda, calculat en pessetes constants des de la data de la venda.
-6 Les despeses de conreu relatives a la  producció dels fruits pendents al temps de la redempció, llevat que el rediment autoritzi el titular de la propietat  gravada  a recollir-los al seu temps.
-7 Les despeses que hagi ocasionat el contracte de venda  a carta de gràcia, inclosos els impostos i el lluïsme, si ha estat pactat així.
Altres versions d'aquest precepte

Secció segona

De la torneria
Altres versions d'aquest precepte

Article 329

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol IV

Dels censals i els violaris
Altres versions d'aquest precepte

Article 330

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 331

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 332

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 333

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 334

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 335

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 336

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol V

Dels contractes especials sobre explotació de terres i sobre ramaderia

Article 337

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 338

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 339

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol VI

De la donació

Article 340

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 341

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Títol segon

De la prescripció

Capítol I

De la usucapió

Article 342

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 343

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol II

De la prescripció extintiva

Article 344

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposicions Finals

Disposició Final Primera

Sens perjudici de la competència exclusiva de la Generalitat sobre el Dret Civil Català en relació amb la seva conservació, la modificació i el desenvolupament, les normes del Dret Civil de Catalunya, escrit o consuetudinari, principal o supletori, vigents en promulgar-se la Llei estatal 40/1960, de 21 de juliol, resten substituïdes per les que hi són contingudes, sens perjudici de les modificacions introduïdes per la Llei catalana 13/1984, de 20 de març.

Disposició Final Segona

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició Final Tercera

Les remissions que aquesta Compilació fa a l'articulat del Codi Civil s'entén sempre que són fetes en la seva redacció actual.

Disposició Final Quarta

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposicions Transitòries

Disposició Transitòria Primera

Quan, amb anterioritat a l'entrada en vigor de la Llei estatal 40/1960, de 21 de juliol, hagués estat instituït hereu de confiança algun ens jurídic o alguna persona per raó del seu càrrec, podrà exercir una tal funció malgrat el que disposa l'article 118, el qual només serà aplicable als nomenaments posteriors a la dita entrada en vigor.

Disposició Transitòria Segona

En els fideïcomisos de residu ordenats abans de l'entrada en vigor de la Llei estatal 40/1960, de 21 de juliol, baldament el testador mori després, el fiduciari serà propietari lliure dels béns subrogats a què es refereix l'article 211.

Disposició Transitòria Tercera

Tindrà efecte la clàusula ad cautelam continguda en testament obert atorgat davant Notari abans de l'entrada en vigor de la Llei estatal 40/1960, de 21 de juliol, en la qual el testador disposi que solament quedarà revocat per un altre de posterior, si en aquest són emprades certes paraules o frases que consigna.

Disposició Transitòria Quarta

La facultat concedida al reservista d'elegir o de distribuir els béns entre els reservataris, regulada en els paràgrafs segon i següents de l'article 270, només serà aplicada quan l'obertura de la successió que determini la reserva sigui posterior a l'entrada en vigor de la Llei estatal 40/1960, de 21 de juliol.

Disposició Transitòria Cinquena

En les vendes a carta de gràcia o empenyorament atorgades abans de l'entrada en vigor de la Llei estatal 40/1960, de 21 de juliol, hom respectarà el termini pactat de durada del dret de lluir i de quitar encara que fos superior a trenta anys; si fos indefinit, el termini de caducitat de trenta anys començarà a comptar des de la susdita entrada en vigor.

Disposició Transitòria Sisena

En les successions obertes després de l'entrada en vigor de la Llei catalana 13/1984, de 20 de març, i regides per testaments o codicils atorgats amb anterioritat, s'han d'aplicar, en llur redacció originària els articles 114, 141 i tots els altres de contingut anàleg referents a presumpcions de voluntat del testador en matèria de filiació.

Disposició Transitòria Setena

Les associacions a compres i millores pactades abans de l'entrada en vigor de la Llei  de modificació de la Compilació en matèria de relacions patrimonials  entre cònjuges es podran acollir, en tot allò no previst en els pactes de llur constitució, en la llei o en el costum de la comarca, a allò que disposa el paràgraf segon de  l'actual article 59.1.                                        
Altres versions d'aquest precepte

Disposició Transitòria Vuitena

Les llegítimes causades en successions obertes abans d'entrar en vigor aquesta Llei es regeixen per la legislació anterior, fins i tot en allò que fa referència a la pràctica i  als  efectes  de  l'afecció  legitimària  de l'article 15 de la Llei Hipotecària.                
Altres versions d'aquest precepte

Disposició Transitòria Novena

Les altres qüestions de caràcter intertemporal que sorgeixin per raó de les variacions que l'entrada en  vigor de la Llei estatal 40/1960, del 21 de juliol, i la de la  Llei catalana 13/1984, del 20 de març, puguin implicar per al règim jurídic civi  vigent a Catalunya es resoldran aplicant els principis que informen l'ordenament jurídic de  Catalunya,  que  igualment  regiran per a les qüestions que puguin sorgir per raó de l'entrada en vigor de la Llei de modificació de la Compilació en matèria de relacions patrimonials entre cònjuges.                      
 
Altres versions d'aquest precepte