Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 25/1984, de 10 de desembre, d'habilitació de crèdits en el Pressupost vigent per a atendre les despeses de funcionament de la Sindicatura de Comptes.

Dades bàsiques
 • Rang del document Llei

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • Núm. del document 025/1984

 • Data del document 10/12/1984

 • Data de publicació 19/12/1984

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 495

 • No Vigent
Afectacions
Correccions d'errades
19/12/1984 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT
Text corregit per les correccions d'errades publicades a:

 EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA         
                               
  Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de
 Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el
 que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'Autonomia,
 promulgo la següent                     
                               
 LLEI                            
                               
  D'acord amb el que disposa la Disposició transitòria
 tercera de la Llei 6/1984, del 5 de març, cal proveir la
 Sindicatura de Comptes dels crèdits necessaris per  a
 afrontar-ne les despeses de funcionament des del moment de
 la constitució. Atès que el pressupost vigent no assigna
 crèdits per a atendre les dites despeses, aquesta Llei
 habilita en el pressupost del 1983 prorrogat els crèdits
 necessaris per al 1984, d'acord amb l'article 39 de la Llei
 10/1982, de 12 de juliol, de Finances  Públiques  de
 Catalunya.                         
                               
 Part dispositiva                      
                               
 Article 1                          
 1. S'habiliten en el  pressupost  vigent  els  crèdits
 especificats en l'annex d'aquesta Llei, per un import total
 de Pta 38.790.115.                     
 2. Aquests crèdits, per un import total de 38.790.115 Pta,
 s'han de consignar en una nova secció pressupostària, amb un
 servei únic, denominada "Sindicatura de Comptes".      
                               
 Article 2                          
 1. Els crèdits pressupostaris habilitats per aquesta Llei
 s'han de consignar en l'estat de despeses del pressupost de
 la Generalitat que serà aprovat per a l'exercici del 1984, i
 s'han de finançar amb el conjunt de recursos pressupostats
 en l'estat d'ingressos d'aquest mateix exercici.      
 2. Si s'escau, s'ha d'aplicar als crèdits pressupostaris
 habilitats el que disposa l'article 40.2 de la Llei 40/1982,
 del 12 de juliol, de Finances Públiques de Catalunya, sobre
 cancel·lació  de  crèdits,  i es poden determinar els
 Departaments que seran afectats per la dita cancel·lació.  
                               
 Disposicions finals                     
 Primera                           
  S'autoritza el Consell Executiu perquè, a proposta del
 Conseller d'Economia i Finances, dicti les disposicions que
 calguin per a desenvolupar i aplicar aquesta Llei.     
                               
 Segona                           
  Aquesta Llei entrarà en vigor el mateix dia que serà
 publicada  en  el Diari Oficial de la Generalitat de
 Catalunya.                         
                               
  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui
 d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que
 els Tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin
 complir.                          
                               
 Barcelona, 10 de desembre de 1984              
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 Josep M. Cullell i Nadal                  
 Conseller d'Economia i Finances               
                               
                               
 Sindicatura de Comptes                   
                               
 Crèdits pressupostaris de l'any 1984            
                               
  Capítol I. Remuneracions del personal: 19.390.115 Pta.  
                               
  Article 11. Retribucions bàsiques: 7.416.372 Pta.     
  D'alts càrrecs: 7.416.372 Pta.              
  111.01 Síndic Major: 2.279.480 Pta.            
  111.02 Síndic de Comptes (6): Pta. 13.676.880.      
  111.05 Secretari General: 2.697.016. Pta.         
  111.09 Retard en la provisió de vacants: -11.237.004 Pta. 
                               
  Article 12. Retribucions complementàries: 5.403.819 Pta. 
  D'alts càrrecs: 5.403.819 Pta.              
  121.01 Síndic Major: 2.930.760 Pta.            
  121.02 Síndic de Comptes (6): Pta. 9.440.328.       
  121.05 Secretari General: 1.155.852 Pta.         
  121.09 Retard en la provisió de vacants: -8.123.121 Pta. 
                               
  Article 17.  Personal  eventual,  contractat  i vari:
 1.542.857 Pta.                       
  172.01 Retribucions bàsiques: Pta. 7.200.000.       
  172.09 Retard en la provisió de vacants: -5.657.143 Pta. 
                               
  Article 18. Assegurances socials: Pta. 3.590.762.     
  Quotes Seguretat Social: 3.590.762 Pta.          
  181.01 Infrastructura: 9.845.079 Pta.           
  181.09 Retard en l'aplicació pressupost: -6.254.317 Pta. 
  Quotes Munpal: 1.436.305 Pta.               
  182.01 Infrastructura: 3.938.032 Pta.           
  182.09 Retard en l'aplicació pressupost: -2.501.727 Pta. 
                               
  Capítol 2.  Compra  de  béns corrents i de serveis:
 19.400.000 Pta.                       
                               
  Article 21. Dotació ordinària per a despeses d'oficina:
 300.000 Pta.                        
  211 Dotació ordinària per a despeses d'oficina: 275.000
 Pta.                            
  212 Subscripcions: 25.000 Pta.              
                               
  Article 22. Despeses d'immobles: Pta. 2.700.000.     
  221 Lloguers: 2.515.000 Pta.               
  223 Neteja, calefacció, ventilació i altres: 185.000 Pta. 
                               
  Article 23. Transports i comunicacions: 300.000 Pta.   
  232 Serveis prestats del Parc Mòbil: 55.000 Pta.     
  233 Carburants,  assegurances  i  altres  despeses de
 vehicles: 70.000 Pta.                    
  234 Comunicacions: 70.000 Pta.              
  235 Altres serveis de transports: Pta. 105.000.      
                               
  Article 24. Dietes, locomoció i trasllats: 300.000 Pta.  
  241 Alts càrrecs i personal: 300.000 Pta.         
                               
  Article 25. Despeses especials per al funcionament dels
 serveis: 500.000 Pta.                    
  253 Biblioteques: 100.000 Pta.              
  254 Lloguer de fotocopiadores: Pta. 175.000.       
  259 Despeses diverses: 225.000 Pta.            
                               
  Article 27. Mobiliari, equip d'oficina i altre material
 inventariable: 15.300.000 Pta.               
  Atencions del Departament: 15.300.000 Pta.        
  271.01 Infrastructura: 15.300.000 Pta.