Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 28/1984, de 21 de desembre, de Pressupost de la Generalitat de Catalunya, de les seves entitats autònomes i de les entitats gestores de la Seguretat Social per al 1984.

Dades bàsiques
 • Rang del document Llei

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • Núm. del document 028/1984

 • Data del document 21/12/1984

 • Data de publicació 22/12/1984

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 497

 • No Vigent
Afectacions
Correccions d'errades
22/12/1984 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT
Text corregit per les correccions d'errades publicades a:

 EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA         
                               
  Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de
 Catalunya ha sancionat i jo, en nom del Rei i d'acord amb
 el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'Autonomia,
 promulgo la següent                     
                               
 LLEI                            
                               
 Article 1                          
 Crèdits inicials i finançament               
  1. S'aprova el Pressupost de la Generalitat de Catalunya
 per a l'exercici del 1984, integrat pels estats de despeses
 i els estats d'ingressos de la Generalitat i dels següents
 ens que en depenen:                     
  a) Entitats autònomes de caràcter administratiu.     
  b) Entitats autònomes de caràcter comercial, industrial,
 financer o anàleg.                     
  c) Entitats gestores de la Seguretat Social, de l'Institut
 Català de la Salut i de l'Institut Català d'Assistència i
 Serveis Socials.                      
  d) Ens públic Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i
 les societats per a la gestió dels serveis públics de
 radiodifusió i televisió.                  
  e) Empreses a què fa referència el punt 2 de l'article 4
 de la Llei de Finances Públiques de Catalunya.       
 2. En l'estat de despeses de la Generalitat de Catalunya es
 concedeixen els crèdits necessaris per al compliment de
 llurs obligacions per un import de 321.215.109.458 pessetes.
 Els ingressos que hom estima que s'han de liquidar durant
 l'exercici  importen  321.215.109.458  pessetes, amb la
 distribució següent:                    
  a) Els drets econòmics a liquidar, detallats en l'estat
 d'ingressos, importen 301.898.544.724 pessetes.       
  b) L'import de les operacions d'endeutament que autoritza
 l'article 11 d'aquesta Llei, que puja a 19.316.564.734
 pessetes.                          
  Els beneficis fiscals que afecten els tributs estatals, el
 rendiment  dels quals està cedit a la Generalitat de
 Catalunya, s'estimen en 8.170.000.000 pessetes.       
 3. En l'estat de despeses de les entitats autònomes de
 caràcter administratiu, els crèdits concedits per a atendre
 el compliment de llurs obligacions sumen un import total de
 3.997.508.567 pessetes.                   
  Els drets que hom estima que han d'ésser liquidats durant
 l'exercici,  per  cada  entitat  autònoma  de caràcter
 administratiu,  es  detallen en els estats d'ingressos
 corresponents  per  un import total  de  3.997.508.567
 pessetes.                          
 4. En l'estat de despeses de les entitats autònomes de
 caràcter comercial, industrial, financer o anàleg, els
 crèdits concedits per a atendre el compliment de llurs
 obligacions  sumen  un  import total de 12.834.226.320
 pessetes. Els recursos estimats per a aquestes entitats es
 detallen en l'estat d'ingressos corresponent per un import
 total de 12.834.226.320 pessetes.              
 5. En els estats de despeses de les entitats gestores de la
 Seguretat Social, els crèdits concedits per a atendre el
 compliment de llurs obligacions sumen un import total de
 163.081.319.528 pessetes.                  
  Els drets econòmics que hom estima que han d'ésser
 liquidats durant l'exercici per aquestes entitats importen
 163.081.319.528 pessetes.                  
  En els crèdits consignats en els estats de despeses i en
 els drets econòmics detallats en els estats d'ingressos,
 s'inclouen els que corresponen als serveis traspassats de
 la Seguretat Social per un import total equilibrat entre
 tots dos estats de 152.359.661.000 pessetes.        
 6. En  l'estat de despeses de l'ens públic Corporació
 Catalana de Ràdio i Televisió es concedeixen les dotacions
 necessàries per a atendre el desenvolupament de les seves
 activitats per un import total de 4.576.376.804 pessetes, i
 els recursos s'estimen en 4.576.376.804 pessetes.      
  Els estats de despeses i d'ingressos de les societats per
 a la gestió dels serveis públics de radiodifusió i televisió
 s'aproven amb el detall següent:              
  a) Televisió de Catalunya, SA, per un import total de
 dotacions de 5.290.448.000 pessetes, i de recursos de
 5.290.448.000 pessetes.                   
  b) Catalunya  Ràdio,  Servei  de  Radiodifusió de la
 Generalitat, SA, per un import total de dotacions de
 719.386.804  pessetes,  i  de recursos de  719.386.804
 pessetes.                          
 7. Les dotacions i els recursos estimats corresponents a les
 empreses de la Generalitat són:               
 Ferrocarrils de la Generalitat               
 de Catalunya ..................... 8.746.611.000      
 Centre Informàtic de la                   
 Generalitat de Catalunya, SA .....  199.500.000      
 Túneles y Autopistas de                   
 Barcelona, SA ....................  31.190.000      
 Ferrocarrils de Muntanya                  
 de Grans Pendents, SA ............  191.575.000      
                               
 Article 2                          
 Crèdits del personal actiu                 
 1. En l'exercici econòmic del 1984 les retribucions íntegres
 del personal no laboral al servei de l'Administració de la
 Generalitat han d'experimentar un increment global màxim del
 6,5% respecte a les vigents en l'exercici anterior. Així
 mateix,  la  massa  salarial  del personal laboral ha
 d'experimentar un increment global màxim del 6,5%.     
 2. El que disposa el punt 1 s'aplica al personal al servei
 de l'Administració de la Generalitat i dels ens enumerats en
 l'article 1.                        
 3. L'increment del 6,5% al qual fa referència aquest article
 s'aplica també a les retribucions íntegres dels càrrecs de
 l'Administració de la Generalitat, i als Presidents i als
 Directors Generals dels ens als quals es refereix el punt
 punt 2.                           
                               
 Article 3                          
 Retribucions del personal no laboral            
 1. Les retribucions bàsiques corresponents al personal no
 laboral es fixen d'acord amb les normes següents:      
  a) Al  personal  traspassat  a  la  Generalitat  per
 l'Administració Central se li aplica la quantia de les
 retribucions bàsiques que fixa l'article 3 de la Llei
 44/1983, del 28 de desembre.                
  b) Per a la resta del personal no laboral s'incrementen
 les retribucions bàsiques en un 6,5%, respecte a les de
 l'exercici del 1983.                    
 2. Les retribucions complementàries del personal no laboral
 experimenten un increment global del 6,5%, respecte a les
 corresponents al 1983.                   
 3. Les retribucions del personal traspassat de la Seguretat
 Social s'incrementen en la quantia que resulti d'aplicar
 l'article 49 de la Llei 44/1983, del 28 de desembre.    
                               
 Article 4                          
 Limitació en l'augment de despeses de personal       
 1. Durant  l'exercici  del  1984 no es poden tramitar
 expedients d'ampliació de plantilles ni disposicions o
 expedients  de creació o de reestructuració  d'unitats
 orgàniques, si l'increment de la despesa pública que en
 derivi no queda compensat mitjançant la reducció d'aquests
 mateixos conceptes en altres unitats de gestió o en crèdits
 corrents ampliables, la  finalitat dels quals comporti
 augment de personal.                    
 2. En el supòsit que l'ampliació i la creació de plantilles,
 o  la  reestructuració d'unitats orgàniques derivin de
 l'entrada en funcionament de noves inversions, l'increment
 de la despesa resultant haurà d'ésser finançat amb minoració
 en altres dotacions de despeses consumptives no ampliables,
 o d'inversions del Departament o de l'Entitat que ho
 proposi.                          
 3. Els  Departaments  i  les  entitats  autònomes,
 excepcionalment, poden contractar personal laboral per a
 executar obres i serveis corresponents a alguna de les
 inversions  incloses  en  el  pressupost  en  règim
 d'administració directa i imputar els pagaments per aquest
 concepte als crèdits respectius per a inversions.  La
 contractació del personal laboral s'ha de fer a través de
 les oficines d'ocupació, amb prioritat per als treballadors
 sense subsidi d'atur.                    
                               
 Article 5                          
 Pensions                          
 1. Amb efectes des del primer de gener de 1984, la quantia
 de les pensions reconegudes pels Decrets del 14 de novembre
 de 1978 s'incrementen el 6,5% en relació amb les de
 l'exercici anterior.                    
 2. Els Consellers de la Generalitat que deixin el càrrec
 durant l'any 1984 tindran dret a la pensió per un període
 màxim de divuit mesos. La deixaran de percebre en el moment
 que obtindran una altra retribució amb càrrec a fons
 públics.                          
                               
 Article 6                          
 Modificacions pressupostàries                
 1. El  Conseller  d'Economia i Finances pot autoritzar
 transferències de crèdits de personal que afectin un o més
 Departaments tenint en compte les limitacions que conté
 l'article 4.                        
 2. El Consell Executiu, a proposta del Conseller d'Economia
 i Finances, pot autoritzar transferències de crèdits entre
 els consignats en els diversos Departaments i Organismes
 Autònoms, amb les limitacions establertes per l'article 42
 de la Llei de Finances Públiques de Catalunya.       
 3. El Departament d'Economia i Finances ha de donar compte
 a la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost de les
 transferències de crèdit a què fan referència els punts
 anteriors, i  ha  d'explicitar, mitjançant una memòria
 explicativa, els canvis que s'han produït en el Pressupost. 
                               
 Article 7                          
 Generació de crèdits                    
  S'han de generar en l'estat de despeses els crèdits
 necessaris per a atendre les obligacions derivades dels
 serveis que traspassin a la Generalitat de Catalunya altres
 Administracions durant l'exercici del 1984. La quantia dels
 crèdits generats no pot ésser superior a l'import de les
 transferències de fons acordades per a atendre els serveis
 traspassats.                        
  Igualment han de generar crèdits en l'estat de despeses
 les transferències de fons amb càrrec als Pressupostos
 Generals de l'Estat, destinades a les Corporacions locals,
 per a finançar els dèficits provocats per la prestació de
 serveis que no corresponen a competències municipals.    
                               
 Article 8                          
 Crèdits ampliables                     
  Es consideren ampliables fins a una suma igual a les
 obligacions que és preceptiu de reconèixer, amb compliment
 previ de les normes legals oportunes, els crèdits inclosos
 en el Pressupost de la Generalitat i en el dels ens públics
 aprovats per aquesta Llei, els quals crèdits es detallen a
 continuació:                        
  Primer. Aplicable a totes les seccions del Pressupost de
 la Generalitat i de les entitats públiques:         
  a) La indemnització per residència acreditada pel personal
 en els punts on s'hagi reconegut aquest dret, d'acord amb la
 legislació vigent.                     
  b) Les quotes a la Seguretat Social dels funcionaris
 eventuals o contractats sotmesos a dret administratiu i el
 complement familiar, d'acord amb els preceptes en vigor,
 així com l'aportació de la Generalitat al règim de previsió
 social dels funcionaris públics adscrits o traspassats a la
 Generalitat.                        
  c) Els triennis derivats dels còmputs de temps realment
 prestat a l'Administració  pels funcionaris adscrits o
 traspassats.                        
  d) Els crèdits destinats al pagament del personal laboral,
 quan requereixin un increment a conseqüència d'augments
 salarials  disposats  durant l'exercici o en exercicis
 anteriors,   per   modificacions  del  salari  mínim
 interprofessional,  o quan  sigui imposat amb caràcter
 general o per decisió judicial ferma.            
  e) L'assistència mèdico-farmacèutica  corresponent  als
 funcionaris adscrits en virtut del Reial Decret 1942/1979. 
  f) Els crèdits la quantia dels quals es modula per la
 recaptació  obtinguda  mitjançant  taxes,   exaccions
 parafiscals, cànons o preus, que doten conceptes integrats
 en el Pressupost.                      
  g) Els crèdits corresponents a serveis traspassats, quan,
 per aplicació de normes estatals, cal reconèixer obligacions
 addicionals a les pressupostades inicialment, per l'import
 de  les  transferències  que  procedeixin  de fons de
 l'Administracio central.                  
  Segon. Aplicable a les Entitats Autònomes de caràcter
 comercial, industrial, financer o anàleg:          
  a) Aquells la quantia dels quals és determinada en funció
 de recursos finalistes efectivament obtinguts.       
  b) Els  destinats  a  dotar els fons de previsió i
 amortització.                        
  c) Els que són necessaris, en els pressupostos de les
 entitats, com  a conseqüència  d'operacions  financeres
 autoritzades.                        
  Tercer. Aplicable a les seccions que s'indiquen:     
  a) En la secció "Deute Públic", els que es destinen a
 pagament d'interessos, amortització de principal i despeses
 derivades del Deute,  considerat aquest en els termes
 continguts en l'article 16 de la Llei de Finances Públiques
 de Catalunya.                        
  Si cal, s'han de generar els crèdits oportuns per a
 atendre les obligacions, i els pagaments s'han d'aplicar,
 qualsevol que sigui el venciment al qual corresponen, als
 crèdits respectius de l'exercici econòmic del 1984.     
  b) A la secció "Classes passives", els  relatius  a
 obligacions de "Classes passives".             
  c) En la secció corresponent al Departament d'Economia i
 Finances, els destinats al pagament de les obligacions
 derivades de crebants en operacions de crèdit avalades per
 la Generalitat de Catalunya.                
                               
 Article 9                          
 Contractació directa d'inversions              
  El Consell Executiu pot autoritzar, a proposta dels
 Departaments interessats, la contractació directa de tots
 aquells projectes d'obres que s'iniciïn durant l'exercici
 del 1984 amb càrrec als pressupostos dels Departaments
 respectius i de llurs entitats autònomes, sempre que el
 pressupost de les quals sigui inferior a 50 milions de
 pessetes. Les condicions tècniques i financeres de l'obra a
 executar han d'ésser publicades prèviament al Diari Oficial
 de la Generalitat de Catalunya.               
                               
 Article 10                         
 Avals                            
 1. S'autoritza la Generalitat perquè concedeixi, durant
 l'exercici del 1984, les garanties següents:        
  a) Avalar fins a un import màxim de 1.000 milions de
 pessetes les operacions de crèdit exterior que concerti
 l'empresa "Túnel del Cadí, Concesionaria del Estado, SA"
 per a finançar les inversions pròpies de la concessió.   
  b) Avalar fins a un import màxim de 100 milions de
 pessetes les operacions de crèdit que concerti el Consorci
 del Gran Teatre del Liceu.                 
  El Consell Executiu pot determinar, en cada cas, el
 caràcter solidari o no solidari dels avals autoritzats en
 els apartats anteriors.                   
  c) Avalar amb caràcter solidari fins a un import màxim de
 500 milions de pessetes les operacions de crèdit que
 concerti l'empresa Ferrocarrils de Muntanya i de Grans
 Pendents, SA.                        
  Aquestes  autoritzacions poden ésser autoritzades pel
 Consell Executiu durant l'any 1985.             
 2. L'autorització dels avals correspon al Govern de la
 Generalitat, a proposta  del  Conseller  d'Economia  i
 Finances, i l'execució a aquest Conseller o a l'autoritat
 en qui la delegui expressament.               
                               
 Article 11                         
 Operacions d'endeutament                  
 1. S'autoritza el Consell Executiu perquè, a proposta del
 Conseller d'Economia i Finances, emeti deute públic o
 concerti operacions de crèdit a l'interior o a l'exterior,
 fins a un import màxim de 19.317 milions de pessetes,
 destinats a finançar operacions de capital previstes en
 aquesta Llei.                        
 2. S'autoritza l'Entitat Autònoma Institut Català del Sòl
 perquè emeti deute o concerti operacions de crèdit, per
 l'import de 3.000 milions de pessetes, destinats a finançar
 despeses d'inversió.                    
 3. S'autoritza el Consell Executiu perquè, a proposta del
 Conseller  d'Economia  i  Finances, emeti deute de la
 Tresoreria o concerti operacions de crèdit per un termini
 de reemborsament igual o inferior a un any, fins a un límit
 màxim d'endeutament viu de 18.000 milions de pessetes,
 destinats  a atendre les necessitats de la Tresoreria
 derivades  de  diferències en el venciment dels  seus
 pagaments i ingressos.                   
 4. S'autoritza el Consell Executiu perquè, a proposta del
 Conseller d'Economia i Finances, emeti deute públic o
 concerti operacions de crèdit a l'interior o a l'exterior,
 fins a un import màxim de 5.000 milions de pessetes,
 destinades a finançar els crèdits d'operacions de capital
 del Pressupost per al 1983, incorporats a l'exercici del
 1984.                            
 5. El Consell Executiu, a proposta del Conseller d'Economia
 i Finances,  ha de fixar les característiques de les
 les operacions d'endeutament que autoritza aquest article. 
 6. Les autoritzacions a què fan referència els punts 1, 2, 3
 i 4 d'aquest article, poden ésser formalitzades pel Consell
 Executiu durant l'any 1985.                 
                               
 Article 12                         
 Taxes i exaccions parafiscals                
  Durant l'any 1984 s'han d'elevar els tipus de quantia fixa
 de les taxes i exaccions parafiscals inherents als serveis
 traspassats per l'Administració de l'Estat en una quantia no
 superior a la que resultarà de l'aplicació dels coeficients
 establerts per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat. 
                               
 Article 13                         
 Limitació a l'augment de la despesa pública         
  Durant l'exercici del 1984 el Consell Executiu és obligat
 a  no  prendre  i a oposar-se a qualsevol iniciativa
 legislativa o administrativa que comporti creixement de la
 despesa pública pressupostada si no es proposen i s'aproven
 alhora els recursos addicionals necessaris o les reduccions
 proporcionals de despesa amb l'especificació pressupostària
 deguda.                           
                               
 Article 14                         
 Equilibri financer del Pressupost              
  Per tal d'assegurar l'equilibri financer del Pressupost,
 les incorporacions  a  altres exercicis  dels  crèdits
 pressupostaris autoritzats per al 1984 s'han de regir
 d'acord amb els punts següents:               
 1. Els crèdits per a operacions corrents consignats en els
 estats de despeses del Pressupost de la Generalitat i dels
 ens enumerats en les lletres a), b) i d) del punt 1 de
 l'article 1 d'aquesta Llei amb càrrec als quals no s'han
 reconegut  obligacions  mitjançant la formalització del
 document  comptable oportú amb anterioritat al 31  de
 desembre no podran  ésser  objecte  d'incorporació  a
 l'exercici del 1985 i restaran anul·lats automàticament.  
 2. Si els crèdits als quals es refereix el punt anterior han
 estat objecte de disposició, i el 31 de desembre no se n'han
 pogut  reconèixer  les  obligacions  corresponents,  la
 disposició, el reconeixement de les obligacions, si és
 procedent, i els pagaments es podran aplicar als crèdits de
 la mateixa naturalesa autoritzats en el Pressupost vigent
 per al 1985.                        
 3. L'import  dels  crèdits  pressupostaris  destinats a
 transferències corrents a favor de les entitats autònomes i
 de l'ens públic Corporació Catalana de Ràdio i Televisió
 s'ha d'ajustar de tal manera que la liquidació  dels
 corresponents pressupostos d'operacions corrents resulti
 equilibrada el 31 de desembre.               
  Per l'import de la darrera dotzena part d'aquests crèdits
 s'ha de reconèixer comptablement l'obligació, però no s'ha
 d'ordenar  el  pagament  fins  que  no  s'efectuï  la
 regularització a la qual es refereix el paràgraf anterior. 
  Si no es procedeix al lliurament de fons, totalment o en
 part, s'han d'anul·lar els documents comptables necessaris. 
  Si resulta que s'han lliurat fons en excés, s'han de
 minorar dels crèdits autoritzats en el Pressupost vigent
 per al 1985.                        
 4. Els crèdits per a operacions de capital que el 31 de
 desembre no han estat objecte de disposició mitjançant la
 formalització dels documents comptables corresponents no
 poden ésser incorporats a l'exercici del 1985.       
 5. Els crèdits pressupostaris destinats a transferències de
 capital a favor de les entitats autònomes s'han d'anul·lar
 el darrer dia de l'exercici pressupostari pel màxim import
 que el dels crèdits per a operacions de capital consignats
 en els estats de despeses d'aquelles que el 31 de desembre
 no han estat objecte de disposició comptable.        
  El Departament d'Economia i Finances ha d'efectuar les
 regularitzacions oportunes d'acord amb el punt 3 d'aquest
 article.                          
 6. L'import dels crèdits anul·lats segons el que disposen
 els punts 4 i 5 ha de minorar en la mateixa quantitat
 l'endeutament autoritzat per aquesta Llei.         
 7. Els nomenaments de tresoreria que es produeixin, en el
 supòsit que els drets liquidats per ingressos corrents
 siguin  superiors  a  les  obligacions reconegudes  en
 operacions de despeses corrents, han de minorar pel mateix
 import l'autorització d'endeutament establerta per aquesta
 Llei, sens perjudici del que disposa el punt 6.       
  Si els drets liquidats són insuficients per a atendre les
 obligacions  reconegudes,  el  Departament d'Economia i
 Finances ha de minorar els crèdits consignats per  a
 operacions de despeses corrents en el pressupost vigent el
 1985 en relació amb els imports consignats en les diferents
 aplicacions pressupostàries  destinades  a despeses  de
 personal,  compra  de  béns  corrents i de serveis i
 transferències corrents no  nominatives de  totes  les
 seccions pressupostàries.                  
 8. El Departament d'Economia i Finances ha d'informar la
 Comissió d'Economia, Finances i Pressupost del compliment
 dels punts 6 i 7 d'aquest article en un termini de tres
 mesos a comptar des de la liquidació del Pressupost, retent
 compte de les minoracions efectuades.            
 9. El que disposen els punts anteriors no s'aplica als
 crèdits següents:                      
  a) Els  corresponents  als serveis traspassats de la
 Seguretat Social, que s'han de regir pel que disposa
 l'article 9 de la Llei 12/1983, del 4 de juny.       
  b) Els finançats amb càrrec al Fons de  Compensació
 Interterritorial.                      
  c) Els autoritzats en funció dels ingressos afectats i els
 generats en aplicació de l'article 44 de la Llei 10/1982,
 del 12 de juliol.                      
  Els romanents dels crèdits pressupostaris a què fan
 referència les lletres b) i c) s'han d'incorporar a l'estat
 de despeses de l'exercici pressupostari del 1985.      
 10. Els romanents dels crèdits pressupostaris consignats en
 les aplicacions pressupostàries 11.04 259.01, 11.04 471.01 i
 11.04 461.03 s'han d'incorporar a l'exercici pressupostari
 del 1985.                          
                               
 Article 15                         
  Participació en el capital social de les societats de
 garantia recíproca de Catalunya               
  Durant l'exercici del 1984 s'autoritza el Consell Executiu
 perquè acordi la participació de la Generalitat en el
 capital social de les societats de garantia recíproca de
 Catalunya en una quantitat de 110 milions de pessetes.   
                               
 Disposicions addicionals                  
 Primera                           
  La Comissió de Govern  Interior  del  Parlament  ha
 d'incorporar els romanents de crèdit del pressupost del
 Parlament  de  l'any  1983  als  mateixos  capítols
 pressupostaris del pressupost del 1984.           
                               
 Segona                           
  Les dotacions pressupostàries de la secció del Parlament
 de Catalunya s'han de lliurar en ferm i periòdicament a nom
 del Parlament, a mesura que aquest ho demanarà.       
                               
 Tercera                           
  La Mesa del Parlament, d'acord amb la Comissió de Govern
 Interior, pot acordar, sense limitació, transferències de
 crèdit entre conceptes de la seva secció pressupostària,
 però cal que les faci avinent al Departament d'Economia i
 Finances.                          
                               
 Quarta                           
  Al pressupost de la Generalitat s'uneixen els pressupostos
 resum de les Diputacions Provincials de Barcelona, Girona,
 Lleida i Tarragona, corresponents als exercicis dels anys
 1983 i 1984.                        
                               
 Cinquena                          
 1. Les ajudes i subvencions concedides amb càrrec als
 crèdits pressupostats que no tenen assignació nominativa
 s'han de concedir d'acord amb criteris de publicitat, 
 concurrència i objectivitat.                
  A aquest efecte, els Departaments corresponents  han
 d'establir les normes oportunes  que  en  regulin  la
 concessió.                         
 2. La  inspecció  i  el  control  del  compliment per
 l'adjudicatari de la  destinació  dels  ajuts  i  les
 subvencions atorgats han d'ésser duts a terme pels òrgans 
 competents.                         
                               
 Sisena                           
  La dotació dels crèdits consignats en el pressupost
 relatius a la concessió de subvencions o transferències a
 favor de tercers, que són conseqüència del traspàs de
 serveis  de l'Administració de l'Estat,  han de tenir
 caràcter estimatiu, i llur disponibilitat se supedita a les
 transferències de fons corresponents.            
  Aquesta disposició s'ha d'aplicar també als  crèdits
 corresponents als serveis traspassats de  la Seguretat
 Social.                           
                               
 Setena                           
  Les  normes de comptabilitat pública en relació amb
 l'exercici pressupostari  i la liquidació d'aquestes s'han
 d'ajustar al que disposa l'article 48 de la Llei 44/1983
 del 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per
 al 1984.                          
                               
 Vuitena                           
  Per a disposar de fons amb càrrec a les aplicacions
 pressupostàries "Estudis i dictàmens emesos per persones
 alienes als Departaments", cal, quan la quantia és superior
 als dos milions de pessetes, l'aprovació  del  Consell
 Executiu de la Generalitat, a proposta  del Conseller
 respectiu.                         
                               
 Disposicions finals                     
 Primera                           
  S'autoritza el Departament d'Economia i Finances perquè
 faci, en les seccions del pressupost de despeses de la
 Generalitat  i  de les seves entitats autònomes,  les
 adaptacions tècniques que calguin, com a conseqüència de
 reorganitzacions administratives, per a crear les seccions,
 els serveis i els conceptes pressupostaris necessaris i per
 a autoritzar les transferències de crèdits corresponents. 
  Aquestes operacions no poden donar lloc en cap cas a un
 increment de crèdit dins del Pressupost.          
                               
 Segona                           
  Les despeses autoritzades amb càrrec als crèdits del
 pressupost  prorrogat  s'han  d'imputar  als  crèdits
 autoritzats per aquesta Llei. En el supòsit que en el
 Pressupost prorrogat no figuri el mateix concepte que en el
 Pressupost per al 1984 o que els crèdits consignats en
 aquest siguin inferiors als prorrogats, el Departament
 d'Economia i Finances haurà  de determinar el concepte
 pressupostari a què s'ha d'imputar la despesa autoritzada. 
                               
 Tercera                           
  Aquesta Llei entrarà en vigor el mateix dia que serà
 publicada en el Diari Oficial de la  Generalitat  de
 Catalunya.                         
                               
  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui
 d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que
 els Tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin
 complir.                          
                               
 Barcelona, 21 de desembre de 1984              
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 Josep M. Cullell i Nadal                  
 Conseller d'Economia i Finances