Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
 • Flux Publicat
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 538/1983, de 15 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Assessor de RTVE.

Dades bàsiques
 • Rang del document Decret

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • Núm. del document 538/1983

 • Data del document 15/12/1983

 • Data de publicació 18/01/1984

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 399

 • No Vigent
Afectacions
15/12/1983 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT

                            
                               
                               
  De conformitat amb el que estableix la disposició final
 primera de la Llei 6/1981, de 9 de juny, reguladora del
 Consell Assessor de RTVE, d'acord amb la proposta de
 l'esmentat Consell i prèvia deliberació  del  Consell
 Executiu,                         
                               
 Decreto:                          
                               
  Article únic.-  Aprovar  el  text  del  Reglament
 d'Organització i Funcionament del Consell Assessor de
 RTVE.                           
                               
 Disposició final                      
  Única.- Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de
 la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
 Catalunya.                         
                               
 Barcelona, 15 de desembre de 1983             
                               
 Jordi Pujol                        
 President de la Generalitat                
 de Catalunya                        
                               
                               
 Annex                           
                               
 Reglament d'Organització i  Funcionament  del  Consell
 Assessor de RTVE                      
                               
 Organització                        
                               
  Article primer.- Corresponen al Consell Assessor de RTVE
 les funcions assenyalades en la Llei 6/1981, de 9 de juny,
 reguladora d'aquest Consell, així com el text refós aprovat
 pel Decret 198/1982, de 7 de juliol.            
                               
  Article segon.-  El Consell Assessor es compon de 13
 membres, d'acord amb els requisits que preveu l'article 7
 de la Llei de la seva creació.               
                               
  Article tercer.- 1. El President del Consell serà elegit
 mitjançant el procediment que estableix l'article 8 de la
 Llei.                           
  2. Correspon al President:                
  a) La representació legal del Consell Assessor.     
  b) Autoritzar amb la seva signatura tota comunicació que
 adreci oficialment en nom del Consell.           
  c) Autoritzar amb el seu vist-i-plau els acords del
 Consell.                          
  d) Convocar i presidir les reunions.           
  e) Establir l'ordre del dia de les reunions, així com
 fixar-ne la data i l'hora.                 
  3. Al vice-president del Consell, elegit d'acord amb el
 procediment previst al mateix article 8 de la Llei, li
 correspon la substitució del President a tots els efectes,
 en casos de vacant, absència o malaltia.          
                               
  Article quart.- 1. Els membres del Consell tenen el dret
 i l'obligació d'assistir a les reunions.          
  2. El càrrec de membre del Consell és gratuït, i només
 tindran dret a rebre les despeses corresponents a les
 dietes d'assistència a les reunions, així com les de
 desplaçament.                       
  3. Podran ésser objecte de retribució els estudis o
 dictàmens tècnics que s'encarreguin legalment i per raons
 justificades i necessàries als membres del Consell.    
                               
  Article cinquè.- 1. El Secretari del Consell és elegit
 entre els seus membres, en votació destinada a l'efecte.  
  2. Correspon al Secretari del Consell.          
  a) Aixecar acta de les reunions, autoritzar-les amb la
 seva signatura i amb el vist-i-plau del President.     
  b) Custodiar l'arxiu i la documentació del Consell.   
  c) Lliurar certificacions d'actes i acords i altres
 documents confiats a la seva custòdia, amb el vist-i-plau
 del President.                       
  d) Cursar les convocatòries de les reunions.       
                               
 Funcionament                        
                               
  Article sisè.-  El Consell Assessor de RTVE actua en Ple
 i resta vàlidament constituït en la forma i requisits que
 assenyala la seva Llei reguladora.             
                               
  Article setè.-  El Consell podrà constituir comissions o
 ponències per tractar d'assumptes concrets i específics,
 que un cop estudiats seran elevats al Ple per a la seva
 discussió i, si escau, aprovació.             
                               
  Article vuitè.-  1. Les convocatòries seran cursades pel
 Secretari del Consell d'acord amb el que disposa l'article
 9 de la Llei.                       
  2. En casos excepcionals podrà convocar-se la reunió amb
 una antelació mínima de 24 hores, i no serà preceptiva la
 inclusió de l'ordre del dia.                
                               
  Article novè.-  1. Els quòrums es determinen segons el
 que preveu l'article 10 de la Llei.            
  2. Les votacions es fan per ordre d'edats ascendent dels
 membres i les acabarà el President.            
  3. Els acords es prenen per majoria dels assistents: en
 cas d'empat, decideix el vot el President o la persona que
 en faci les funcions. La incompatibilitat dels membres és
 apreciada per majoria absoluta del Consell Assessor.    
                               
  Article desè.-  1. Cada sessió començarà amb la lectura
 de l'ordre del dia  a càrrec del Secretari,  i amb
 l'aprovació de l'acta de la sessió anterior, si no havia
 estat aprovada al seu acabament. Així mateix el Secretari
 formarà la llista d'assistents i farà constar, si s'escau,
 les excuses d'assistència rebudes.             
  2. A continuació i per indicació del President o del
 Vice-president si aquell no hi fos present, s'iniciarà el
 tractament dels temes de l'ordre del dia, llevat que el
 Consell acordi alterar la relació dels assumptes.     
  3. Per al debat de cada punt, s'establirà un torn
 d'intervencions, a fi que hi participin tots els membres
 que ho desitgin.                      
                               
  Article onzè.- De cada reunió s'aixecarà acta, que podrà
 ésser aprovada a continuació o a la sessió següent.    
                               
 Finançament                        
                               
  Article dotzè.-  El Consell Assessor de RTVE disposarà
 dels mitjans personals i materials necessaris per al
 desplegament de les funcions que té assignades.      
                               
  Article tretzè.- 1. D'acord amb el que disposa l'article
 9.1) de la Llei, el Consell Assessor formularà, a través
 del Delegat Territorial de RTVE a Catalunya, perquè hi
 sigui inclosa, si escau, en el Pressupost de l'ens públic
 RTVE, una relació de les partides necessàries per atendre
 el seu funcionament, pel que fa a les funcions assignades
 al Consell en l'Estatut de la Ràdio i Televisió.      
  2. Aquesta llista de partides ha d'abastar totes les
 necessitats, tant de personal com de material, que siguin
 necessàries per a l'exercici de les dites funcions.    
                               
  Article catorzè.-  1. El Pressupost de la Generalitat de
 Catalunya ha d'incloure la partida necessària per cobrir
 les despeses que no siguin finançades pel pressupost de
 RTVE.                           
  2. A aquest efecte, el Consell Assessor  elaborarà
 anualment una proposta que inclourà la llista de despeses
 previsibles, que serà sotmesa al Departament d'Economia i
 Finances per tal que, un cop realitzats els estudis i
 tràmits corresponents, pugui ésser inclosa, si escau, en el
 projecte de Pressupost de la Generalitat de Catalunya.   
                               
  Article quinzè.- La modificació d'aquest Reglament haurà
 d'ésser aprovada pel Consell Executiu de la Generalitat, a
 proposta del Consell Assessor.               
                               
 Disposicions transitòries                 
  Primera.- Totes les funcions assenyalades al Consell
 Assessor de RTVE a Catalunya, en el Capítol II del Decret
 198/1982, consistents en assessorar, recomanar, informar,
 assistir, elevar i trametre al Delegat Territorial, mentre
 aquest no sigui anomenat, s'exerciran tenint  com  a
 destinatari el Director General de l'ens RTVE.       
                               
  Segona.- Mentre no hagi estat constituït  el Consell
 Assessor corresponent al tercer canal, les seves funcions
 seran exercides pel Consell Assessor de RTVE a Catalunya.