Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 1/1984, de 9 de gener, de pròrroga del termini de presentació del Pressupost de la Generalitat i de les seves entitats autònomes per al 1984.

Dades bàsiques
 • Rang del document Llei

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • Núm. del document 001/1984

 • Data del document 09/01/1984

 • Data de publicació 18/01/1984

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 399

 • No Vigent
Afectacions
07/02/1984 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT

 EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA         
                               
  Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de
 Catalunya ha aprovat i jo, en nom el Rei i d'acord amb el
 que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'Autonomia,
 promulgo la següent                     
                               
 LLEI                            
                               
  La Disposició Transitòria Segona de la Llei 20/1983, del 2
 d'agost, de Pressupost de la Generalitat de Catalunya i de
 les seves entitats autònomes per al 1983,  condiciona
 l'import  definitiu  dels crèdits consignats a l'estat
 de despeses als recursos que efectivament derivaran del
 percentatge de participació de la Generalitat de Catalunya
 en els ingressos de l'Estat, al qual es referiex el punt 4
 de la  Disposició  Transitòria  Tercera  de  l'Estatut
 d'Autonomia.                        
                               
  La Disposició Transitòria Segona de la Llei de Pressupost
 per al 1983 té la motivació en el fet que el percentatge de
 participació en els ingressos de l'Estat, acordat el 25 de
 febrer de 1982 per la Comissió Mixta de Valoracions per als
 serveis traspassats fins al 30 de juny de 1981, no ha estat
 aprovat una llei de l'Estat, tal com ho disposa l'article
 13.4 de la Llei Orgànica de Finançament de les Comunitats
 Autònomes. D'altra banda, l'esmentada disposició Transitòria
 és conseqüent amb l'equilibri entre els ingressos i les
 despeses pressupostades que imposa l'article 27.2 de la Llei
 de Finances Públiques de Catalunya.             
                               
  Atès que actualment encara no ha estat aprovada la llei de
 fixació del percentatge de participació en els ingressos de
 l'Estat i que l'article 32 de la LLei de Finances Públiques
 de Catalunya obliga al Consell Executiu a remetre al
 Parlament  el  Projecte  de LLei de Pressupost de la
 Generalitat de Catalunya abans del 10 d'octubre de cada any,
 cal que hi hagi una norma de rang suficient que deixi en
 suspens la data límit de presentació del Pressupost fins que
 no serà aprovada la llei que fixarà el percentatge de
 participació de la Generalitat de Catalunya en els ingressos
 de l'Estat.                         
                               
 Part dispositiva                      
                               
 Article 1                          
  Fins que no haurà estat aprovat per una llei de l'Estat el
 percentatge de participació de la Generalitat de Catalunya
 en la recaptació dels  impostos  estatals  no  cedits
 corresponent al cost efectiu dels serveis traspassats, resta
 en suspens la data límit de remissió al Parlament de
 Catalunya  del Projecte de Llei del Pressupost de la
 Generalitat per a l'exercici del 1984 a la qual  fa
 referència l'article 32 de la Llei de Finances Públiques.  
                               
 Article 2                          
  El Consell Executiu ha de remetre al Parlament el Projecte
 de Llei del Pressupost de la Generalitat per al 1984 no més
 tard d'un mes d'haver estat aprovada definitivament per les
 Corts Generals la Llei de l'Estat a la qual fa referència
 l'article anterior.                     
  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui
 d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que
 els Tribunals i les Autoritats als quals pertoqui la facin
 complir.                          
                               
 Barcelona, 9 de gener de 1984                
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 Josep M. Cullell i Nadal                  
 Conseller d'Economia i Finances