Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 9/2001, de 14 de juny, de modificació de l'article 34 de la Llei 14/2000, de 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2001.

Dades bàsiques
  • Rang del document Llei

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

  • Núm. del document 009/2001

  • Data del document 14/06/2001

  • Data de publicació 28/06/2001

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 3419

  • No Vigent
Afectacions
28/06/2001 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT

El president
de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que estableix l’article 33.2 de l’Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

La Llei 4/1984, del 24 de febrer, de l’Institut Català del Crèdit Agrari, inclou dins les seves funcions específiques l’atorgament d’avals, d’acord amb els objectius i les finalitats establerts pel Govern de la Generalitat. L’import d’aquests avals ha d’ésser aprovat pel Parlament mitjançant la Llei de pressupostos.

La Llei 14/2000, del 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2001, autoritza l’Institut Català del Crèdit Agrari perquè avali operacions de préstec fins a un import màxim de 400.000.000 de pessetes.

Atès que les necessitats d’aval de les empreses de l’àmbit de competència de l’Institut Català del Crèdit Agrari no es limiten únicament a l’aval d’operacions de préstec sinó que, a més d’aquestes necessitats de fiança, n’hi ha altres que deriven d’obligacions vinculades amb actuacions concretes fruit de la política agrària de la Generalitat, sembla convenient no limitar la destinació de la línia d’avals de l’Institut a una finalitat única.

Així mateix, i en vista de les fortes inversions previstes per la Generalitat en regadius per a l’any 2001 i els anys següents, part del cost de les quals és a càrrec dels regants, que n’han de garantir adequadament el pagament abans de la contractació de les obres, és pertinent autoritzar l’Institut Català del Crèdit Agrari perquè pugui atorgar avals en una quantia adequada per a garantir les esmentades obligacions dels regants.

Article únic

Modificació de l’article 34 de la Llei 14/2000, del 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2001

Es modifica l’article 34.5 de la Llei 14/2000, del 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, que resta redactat de la manera següent:

"5.  S’autoritza l’Institut Català del Crèdit Agrari, en els termes que estableix la Llei 4/1984, del 24 de febrer, de creació de l’Institut, perquè avali operacions de préstec fins a un import màxim de 400.000.000 de pessetes. Igualment, s’autoritza l’Institut Català del Crèdit Agrari perquè dins l’exercici del 2001 pugui prestar avals per a garantir la part de les obres de recs de nova implantació o de millora dels recs existents a càrrec dels regants, fins a un import total de 5.000.000.000 de pessetes."

Disposició final

Aquesta Llei entra en vigor el mateix dia d’haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 14 de juny de 2001

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Francesc Homs i Ferret

Conseller d’Economia i Finances

(01.164.101)