Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

ORDRE ENS/59/2002, de 4 de març, per la qual es desplega l'organització i l'avaluació dels cicles de formació específica d'arts plàstiques i disseny. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 4750, pàg. 45210, de 30.10.2006).

Dades bàsiques
  • Rang del document Ordre

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

  • Núm. del document ENS/0059/2002

  • Data del document 04/03/2002

  • Data de publicació 12/03/2002

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 3593

Afectacions
TEXT PUBLICAT

NOTA. En aquest text s'han introduït les correccions d'errada publicades en el DOGC.

 

El Decret 304/1995, de 7 de novembre, estableix l’ordenació general dels cicles de formació específica d’arts plàstiques i disseny de Catalunya i en regula els requisits d’accés. Així mateix, assigna al Departament d’Ensenyament responsabilitats, entre les quals figuren la de foment de l’autonomia pedagògica i organitzativa dels centres i l’establiment dels documents i els requisits formals que s’hauran de complir en el procés d’avaluació.

La singularitat de cada centre està determinada pels fins que orienten l’activitat que s’hi fa i pels recursos humans i materials esmerçats en aquesta. L’esmentat Decret atribueix als centres un desplegament curricular dels cicles de formació específica que atengui les característiques de l’alumnat i les possibilitats formatives de l’entorn, i tingui com a referència la demanda del món laboral.

L’orientació general de l’avaluació dels cicles de formació específica d’arts plàstiques i disseny també ha quedat definida en el Decret citat. Així mateix, mitjançant l’Ordre de 16 de febrer de 1996, el Ministeri d’Educació i Ciència ha determinat els documents bàsics d’avaluació.

En conseqüència, per tal de desplegar l’organització i l’avaluació dels cicles de formació específica d’arts plàstiques i disseny, a proposta de la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa i d’acord amb els dictàmens del Consell Escolar de Catalunya i de la Comissió Jurídica Assessora,

Ordeno:

Capítol 1

Disposicions de caràcter general

Article 1

Objecte

Aquesta Ordre té per objecte desplegar diferents aspectes de l’organització curricular i de l’avaluació dels cicles de formació específica d’arts plàstiques i disseny.

Article 2

Àmbit d’aplicació

Aquesta Ordre serà d’aplicació a les escoles d’art i als centres autoritzats per a l’ensenyament de cicles de formació específica d’arts plàstiques i disseny en l’àmbit territorial de Catalunya.

Capítol 2

Desplegament curricular

Article 3

Projecte curricular

3.1  El projecte curricular de centre, que completa i desplega els currículums de cicles de grau mitjà i de grau superior d’arts plàstiques i disseny establerts pel Govern de la Generalitat de Catalunya, és el punt de referència a l’hora d’establir l’organització escolar i d’elaborar les programacions. Serà aprovat i revisat periòdicament pel claustre del centre.

3.2  El projecte curricular de centre contindrà:

a) Els objectius generals per a cada grau, família i cicle.

b) L’adequació o la concreció dels objectius de cada mòdul, de la fase de formació pràctica en empreses, estudis o tallers i de l’obra o projecte final, mitjançant la contextualització i referència a la demanda del món laboral i professional.

c) La distribució al llarg del cicle dels mòduls, de la fase de formació pràctica i de l’obra o projecte final.

d) L’organització dels continguts que integren els mòduls de cadascun dels cicles impartits.

e) Criteris per a la realització i organització de la fase de formació pràctica.

f) Criteris d’elaboració, continguts i organització del projecte o obra final.

g) Els criteris metodològics generals per a la intervenció pedagògica i per a l’ús dels equipaments.

h) Els criteris per atendre la diversitat de l’alumnat.

i) Els criteris d’organització i seguiment de l’acció tutorial.

j) Els criteris generals del centre sobre l’avaluació i la promoció de l’alumnat.

k) Els criteris d’avaluació dels mòduls, la fase de formació pràctica i l’obra/treball final.

l) Els criteris d’avaluació del desenvolupament i aplicació del projecte curricular i de la pràctica docent.

3.3  L’avaluació del desenvolupament i aplicació del projecte curricular es farà en relació amb l’assoliment dels objectius educatius del currículum i tindrà en compte:

a) L’oportunitat de la selecció, distribució i seqüenciació dels continguts dels mòduls.

b) La idoneïtat de la metodologia i dels materials didàctics emprats.

c) L’adequació dels criteris, de les estratègies i dels instruments d’avaluació que estableix el projecte curricular.

Capítol 3

Avaluació

Article 4

Criteris, pautes i participació en l’avaluació

4.1  Correspon al claustre del centre, en el marc del projecte curricular, acordar els criteris de caràcter general per a l’avaluació, l’observació, el seguiment i la informació relatius a l’alumnat que cursa cicles de formació específica d’arts plàstiques i disseny.

4.2  Els centres faran un seguiment individualitzat de l’evolució de l’alumnat que tingui en compte tant els objectius a assolir com el progrés aconseguit des de l’avaluació inicial. Per tal de disposar de dades per a l’avaluació, s’hauran d’establir pautes d’observació sistemàtica i de seguiment individual al llarg del procés d’aprenentatge.

4.3  Els centres fomentaran la participació de l’alumnat en el procés d’avaluació i, d’acord amb el que determini el projecte educatiu de centre, si escau, s’establirà la forma de participació de les persones que els representin a les sessions d’avaluació.

4.4  L’avaluació de l’alumnat amb necessitats educatives especials subjectes a adequacions del currículum autoritzades per la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa es realitzarà d’acord amb el que prevegin les mateixes adequacions.

Article 5

Informació del procés d’ensenyament i avaluació

5.1  Per tal d’afavorir la integració en el procés educatiu i millorar-ne la qualitat, a començament de cicle i de cada curs el professorat corresponent informarà l’alumnat dels criteris d’avaluació generals del centre i dels previstos per a cada mòdul i la fase de formació pràctica.

5.2  La persona tutora informarà periòdicament per escrit, individualment a l’alumnat i, si escau, al pare, mare o representant legal de l’alumne o alumna, com a mínim dues vegades per curs, sobre el desenvolupament general del seu procés d’aprenentatge i aconsellarà, si cal, activitats de reforç.

5.3  La periodicitat i l’organització de les entrevistes individuals amb l’alumnat i reunions col·lectives amb els pares, mares o les persones que representin legalment l’alumnat, les fixarà cada centre en la seva programació general. S’ha de garantir, com a mínim, una reunió col·lectiva dins del primer trimestre i una entrevista individual dins del primer curs del cicle.

5.4  L’alumne o alumna o el pare, mare o representant legal, tenen dret a sol·licitar aclariments del professorat respecte de les qualificacions d’activitats d’aprenentatge, dels informes derivats de les sessions d’avaluació i de les qualificacions finals atorgades per la junta d’avaluació, i a reclamar contra aquestes d’acord amb el procediment establert pel Departament d’Esenyament.

Article 6

Junta d’avaluació

6.1  La junta d’avaluació de l’alumnat estarà composta per l’equip docent, format per tots els professors i professores que intervenen en la seva activitat educativa durant el curs escolar. Es reunirà en sessió d’avaluació, com a mínim, cada quadrimestre lectiu per tal de contrastar la informació aportada pel professorat dels diferents mòduls, valorar conjuntament el progrés del grup i de cada alumne i alumna en la consecució dels objectius previstos i atorgar, si escau, les qualificacions corresponents.

6.2  La junta d’avaluació concretarà les estratègies d’atenció i orientació a l’alumnat per a l’assoliment d’objectius relatius als ensenyaments teòrics i pràctics.

6.3  La junta d’avaluació adoptarà les decisions per consens. En cas de no poder arribar-hi, les prendrà per majoria simple i, en cas d’empat, decidirà el vot de la persona tutora.

6.4  La persona tutora de l’alumnat coordinarà i presidirà les sessions d’avaluació, n’aixecarà acta del desenvolupament on hi farà constar els acords presos i vehicularà l’intercanvi d’informació amb l’alumnat i, si escau, amb les famílies.

Article 7

Avaluació contínua

7.1  L’avaluació del procés d’aprenentatge serà contínua i integradora, es durà a terme per a cada mòdul en referència a la finalitat dels ensenyaments, als objectius del grau, cicle i mòdul, així com als objectius terminals establerts en els decrets curriculars corresponents i a les seves concrecions al projecte curricular de centre.

7.2  L’aplicació del procés d’avaluació contínua de l’alumnat requereix l’assistència regular a les classes i a les activitats programades. Una assistència inferior al 80% no justificada impossibilitarà l’avaluació del mòdul corresponent; es reflectirà aquesta situació en l’acta de final de curs amb l’anotació "no avaluat" i implicarà la pèrdua de convocatòria.

Article 8

Avaluació final

8.1  En acabar un curs o cicle, la junta d’avaluació atorgarà una qualificació final, amb visió globalitzadora del procés d’aprenentatge. A aquest efecte, es prendran en consideració les competències previstes en el perfil professional del cicle, els objectius terminals i els criteris d’avaluació i promoció previstos al Projecte curricular del centre.

8.2  Els resultats de l’avaluació final s’expressaran en termes de qualificació, que es formularan en xifres d’u a deu, sense decimals, en el cas de l’avaluació de cada mòdul de formació en el centre, i amb un sol decimal en el cas de la qualificació del projecte o obra final. Es consideraran positives les qualificacions iguals o superiors a cinc i negatives les restants.

8.3  La qualificació d’un mòdul, la distribució del qual abasti més d’un curs, no es farà constar al Llibre de qualificacions fins a la seva total superació. La qualificació parcial corresponent al primer curs constarà a l’acta d’avaluació de final de curs.

8.4  La qualificació de la formació pràctica en empreses, estudis o tallers s’expressarà en termes de "apte/a" o de "no apte/a", prèvia consideració de l’informe emès pel centre de treball on s’ha realitzat. Per superar el cicle cal haver estat avaluat com a apte o apta en la fase de formació pràctica.

8.5  La qualificació final del cicle de formació específica s’obtindrà un cop superats els mòduls, la fase de formació pràctica i el projecte/obra final, com a mitjana expressada amb un sol decimal, entre les següents qualificacions: la mitjana de les qualificacions dels mòduls que integren el cicle de formació específica expressada amb un sol decimal i la qualificació del projecte o obra final. Els mòduls objecte de convalidació o d’exempció no intervindran en la qualificació final.

8.6  Per cursar els diferents mòduls, fase de pràctiques i presentació de l’obra/projecte final, l’alumnat disposarà d’un màxim de quatre cursos acadèmics. La direcció del centre, previ informe de la junta d’avaluació, podrà sol·licitar a la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa, amb caràcter excepcional, ampliar en un any la permanència en el cicle, en supòsits greus que justifiquin la no comptabilització d’algun dels anys transcorreguts en el total de la permanència en el cicle.

Article 9

Documents d’avaluació

9.1  Són documents d’avaluació dels cicles de grau mitjà i de grau superior d’arts plàstiques i disseny: l’expedient acadèmic personal, les actes d’avaluació, el Llibre de qualificacions i l’informe d’avaluació individualitzat en el cas que preveu l’article 12.1.

9.2  El director/a, com a responsable de totes les activitats del centre, ho serà també de les d’avaluació i visarà amb la seva signatura els documents oficials.

9.3  Els documents esmentats restaran a la secretaria del centre i el secretari o secretària serà responsable de la seva custòdia i de l’emissió de les certificacions que se sol·licitin.

9.4  L’expedient acadèmic personal, les actes d’avaluació i l’informe individual d’avaluació s’ajustaran als models i a les característiques que estableixen, respectivament, els annexos 1, 2 i 3 d’aquesta Ordre.

9.5  Les actes d’avaluació seran signades per tot el professorat de la junta d’avaluació, i hi constarà el vistiplau del director/a del centre. Quan escaigui es farà constar el caràcter parcial de la qualificació del mòdul d’acord amb l’article 8.3.

9.6  Les signatures dels documents seran autògrafes i hi constarà a sota el nom i els cognoms de les persones que signen, així com el càrrec que ocupen.

Article 10

Expedient acadèmic personal

L’expedient acadèmic personal és un document que té per funció recollir de manera acumulativa els resultats de l’avaluació de l’alumnat al llarg del cicle. A l’expedient acadèmic hi figuraran les dades d’identificació del centre, les dades personals de l’alumnat, el número i la data de matriculació, les mesures d’adequació, si escau, els resultats de l’avaluació dels mòduls acabats cada curs, les observacions que la junta d’avaluació consideri oportú de fer-hi constar, i qualsevol resolució pertinent administrativa de caràcter singular.

Article 11

Llibre de qualificacions

11.1  El Llibre de qualificacions és el document oficial on es recolliran les qualificacions obtingudes per l’alumne o alumna, els mòduls convalidats o els que hagin estat objecte de correspondència amb la pràctica laboral, la informació sobre la seva permanència en el centre, i, si escau, sobre els trasllats o anul·lacions de matrícula. També hi constarà la sol·licitud de l’expedició del títol corresponent, quan s’hagi superat el projecte final en els cicles de grau superior o l’obra final en els de grau mitjà.

11.2  La Direcció General de Centres Docents establirà el procediment de sol·licitud i registre del llibre de qualificacions.

11.3  Correspon als centres emplenar i custodiar els llibres de qualificacions. Una vegada superats els estudis, el llibre serà lliurat al seu titular, fet que es farà constar a la diligència corresponent del llibre, de la qual se’n guardarà còpia a l’expedient de l’alumnat.

11.4  Quan un alumne o alumna es traslladi de centre abans de concloure un cicle de formació específica, el centre d’origen remetrà al de destinació, a petició d’aquest, el Llibre de qualificacions. Es farà constar a la diligència corresponent que les qualificacions concorden amb les de les actes que es guarden en el centre.

Article 12

Informe individual

12.1  Si es produeix un canvi de centre abans d’acabar-se un curs escolar, o un cop acabat sense haver-se completat algun dels mòduls cursats, a més del llibre de qualificacions s’emetrà i es trametrà al centre de destinació l’informe individual d’avaluació per tal de facilitar la incorporació de l’alumnat.

12.2  L’informe individual d’avaluació, que s’emetrà només en el cas que preveu l’apartat anterior, és el document elaborat per la persona tutora que informa sobre el grau de consecució en una data concreta, dels objectius del curs en els diferents mòduls del currículum. El tutor o tutora hi farà constar la informació recollida de l’equip docent necessària per a l’adequada continuïtat del procés d’aprenentatge, i contindrà, com a mínim, els elements següents:

a) Apreciació sobre el grau d’assoliment dels objectius del cicle, mòduls cursats i, si escau, fase de pràctiques.

b) Apreciació sobre el grau d’assimilació dels continguts.

c) Qualificacions parcials del curs.

d) Aplicació, si escau, de mesures educatives complementàries.

Article 13

Seguiment de l’alumnat

13.1  La persona tutora disposarà d’un full de seguiment acadèmic individual de l’alumnat, en el qual farà constar les observacions pertinents respecte al seu procés d’aprenentatge.

13.2  Els fulls de seguiment acadèmic es conservaran en el centre fins que l’alumnat finalitzi la seva escolarització. La persona tutora guardarà aquests fulls i els posarà a la disposició de la resta de l’equip docent.

13.3  Correspon a cada centre, en el marc de la seva autonomia, adoptar els models més adequats per a aquest full de seguiment.

Article 14

Inspecció d’Ensenyament

La Inspecció d’Ensenyament supervisarà les activitats d’avaluació de cada centre i vetllarà per l’adequada integració en el procés educatiu de l’alumnat i la correcció formal d’aquesta avaluació.

Barcelona, 4 de març de 2002

Carme-Laura Gil i Miró

Consellera d’Ensenyament

Annex 1

Expedient acadèmic personal

Ensenyaments d’arts plàstiques i disseny

Dades del centre:

Nom:

Codi:

Adreça:

Població:

Codi postal:

Dades de l’alumne o alumna:

Cognoms i nom:

Domicili:

Nou domicili:

Nom del pare i/o de la mare (o les persones que el representin legalment):

Estudis anteriors:

Dades dels ensenyaments d’arts plàstiques i disseny

Nom del cicle:

Data de superació de la prova d’accés:

Núm. de registre de la matrícula:

Data de la matrícula:

Sèrie i núm. del llibre de qualificacions:

Nom del centre de trasllat:

Data de la baixa:

Data d’inici:

Data de finalització:

Observacions generals:

Cognoms i nom:

DNI:

Nom del cicle:

Grau:

Durada:

Mòduls

Curs: (1)

Curs: (1)

Curs: (1)

Curs: (1)

Qualificació: (2)

Qualificació mitjana dels mòduls (A)

Qualificació de les pràctiques (3)

Projecte/obra final (B):

curs (1) qualificació (4)

curs (1) qualificació (4)

Qualificació final del cicle (5)

(6) Indicació del curs acadèmic.

(7) Qualificació sense decimals.

(8) Qualificació (apte/a o no apte/a).

(9) Qualificació amb un decimal.

Qualificació (mitjana de A i B ) amb aproximació d'1 decimal.

Data:

El/la tutor/a

(signatura)

Vistiplau

El/la director/a

(signatura)

Segell del centre

Annex 2

2.1  Acta d’avaluació Quadrimestral/Final de curs/Final de cicle

Cicle: (1)

Grau: (2)

Curs: (3)

Grup: (4)

Mòduls: (5)

Relació d’alumnat

Núm./DNI/Cognoms i nom

(6)

Data i signatura de les persones que integren la junta d’avaluació

Segell del centre

2.2  Acta d’avaluació de final de cicle

Cicle: (1)

Grau: (2)

Curs: (3)

Grup: (4)

Mòduls: (5)

Relació d’alumnat

Núm./DNI/Cognoms i nom

(6)

Data i signatura de les persones que integren la junta d’avaluació

Segell del centre

(1) Nom del cicle formatiu.

(2) Mitjà o superior.

(3) Curs o cursos acadèmics.

(4) Identificació del grup.

(5) Denominació dels mòduls.

(6) Relació de l’alumnat, numerada de l’1 fins al 30.

Annex 3

Informe individual d’avaluació. Cicles de formació específica d’arts plàstiques i disseny

Decret que desenvolupa el currículum: (número i data del decret i data de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya)

Cognoms i nom de l’alumne o alumna:

Sèrie i nombre del llibre de qualificacions:

Cognoms i nom del tutor o de la tutora:

Nom del centre:

Codi:

Cicle:

Data d’inici del cicle:

Descripció dels mòduls cursats, grau de consecució dels objectius i, si escau, qualificacions parcials, segons els quadrimestres en què s’organitza l’avaluació.

Mesures complementàries d’aprenentatge i resultats.

(02.053.029)