Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 7/2002, de 25 d'abril, de modificació de la Llei 6/1984, del 5 de març, de la Sindicatura de Comptes, modificada per la Llei 15/1991, del 4 de juliol.

Dades bàsiques
  • Rang del document Llei

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

  • Núm. del document 007/2002

  • Data del document 25/04/2002

  • Data de publicació 02/05/2002

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 3627

  • No Vigent
Afectacions
02/05/2002 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT

El President
de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

La Llei 6/1984, del 6 de març, de la Sindicatura de Comptes, va desplegar el que estableix l’article 42 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i va regular el marc jurídic aplicable a la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Posteriorment, com a conseqüència de la Sentència del Tribunal Constitucional del 17 d’octubre de 1988, es va aprovar la Llei 15/1991, de 4 de juliol, de modificació de la Llei 6/1984. Ni l’un ni l’altre text, però, no regulen el procediment per a fer la proposta de nomenament del síndic major, que correspon al Ple de la Sindicatura, d’acord amb el que estableixen els articles 14 i 20 de la Llei 6/1984, modificada per la Llei 15/1991. Aquesta mancança legal pot tenir conseqüències negatives per al funcionament de la institució en els casos que no es produeixi un acord sobre la proposta. Per aquesta raó, cal establir un procediment que permeti evitar aquestes conseqüències. Les regulacions fetes amb relació a altres institucions i organismes col·legiats similars permeten tenir referents que ajuden a resoldre amb facilitat aquesta qüestió, alhora que garanteixen la independència de la institució. Finalment, ateses les circumstàncies especials que han concorregut darrerament en les repetides i fallides votacions al si del Ple de la Sindicatura per tal de proposar-ne el síndic major, es fa necessari establir un procediment específic per a desbloquejar de manera immediata el nomenament, per la qual cosa s’estableix una disposició transitòria, l’aplicabilitat de la qual es preveu per al procés de designació ja iniciat en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta Llei.

Article únic

S’afegeix un article 20 bis a la Llei 6/1984, del 5 de març, de la Sindicatura de Comptes, modificada per la Llei 15/1991, del 4 de juliol, amb el text següent:

Article 20 bis

—1  La proposta per al nomenament del síndic major, a què es refereix l’article 20.2, ha de recaure en el síndic que presenti la seva candidatura per al càrrec i compti amb l’aprovació de la majoria absoluta dels membres de la Sindicatura.

—2  Si en una primera convocatòria cap candidat no ha assolit la majoria absoluta, s’ha de fer una segona votació dins els quinze dies hàbils següents.

—3  Si, un cop fetes les dues votacions, cap candidat no ha obtingut la majoria absoluta, s’ha de fer, dins els quinze dies hàbils següents, una tercera votació en la qual només poden ésser candidats els dos síndics que hagin obtingut més vots en la votació immediatament precedent. En aquesta tercera votació ha de resultar proposat qui obtingui més vots. En cas d’empat, la proposta ha de recaure en el síndic que hagi exercit més temps com a tal i, si el temps fos el mateix, qui tingui més edat.

Disposició transitòria

En els procediments de designació de síndic major ja iniciats a l’entrada en vigor d’aquesta Llei, si al Ple de la Sindicatura ja s’han fet dues votacions per a fer la proposta sense que cap candidat no hagi obtingut la majoria absoluta, no cal fer noves votacions i, en lloc del procediment establert per aquesta Llei, la designació del síndic major d’entre els síndics de la Sindicatura correspon de fer-la, per majoria simple dels seus membres, a la comissió parlamentària encarregada de les relacions del Parlament amb la Sindicatura de Comptes, constituïda de conformitat amb l’article 29 de la Llei 6/1984. El president del Parlament ha de proposar el síndic designat al president de la Generalitat perquè el nomeni.

Disposició final

Aquesta Llei entra en vigor el mateix dia en què es publica en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 25 d'abril de 2002

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

(02.115.086)