Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 10/2002, de 27 de maig, sobre un torn especial de promoció interna de membres del cos auxiliar d'administració al cos administratiu.

Dades bàsiques
  • Rang del document Llei

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

  • Núm. del document 010/2002

  • Data del document 27/05/2002

  • Data de publicació 31/05/2002

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 3647

  • No Vigent
Afectacions
01/06/2002 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT

El president

de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que estableix l’article 33.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo la següent

 

 

LLEI

Preàmbul

El Govern, en data 24 de juliol de 2000, va aprovar l’Acord general sobre condicions de treball del personal de l’àmbit d’aplicació de la Mesa General de Negociació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, del 12 de juliol de 2000, publicat posteriorment en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya mitjançant Resolució del 5 de setembre de 2000. El punt 6.6.2 d’aquest Acord estableix que, mentre aquest sigui vigent, s’han d’estudiar els mecanismes i els instruments o s’han de proposar les modificacions legislatives pertinents perquè hi pugui haver una promoció interna de tres-centes places del cos auxiliar d’administració al cos administratiu, en la mateixa plaça ocupada, sempre que el funcionari o funcionària compleixi els requisits fixats.

Per a possibilitar aquest torn especial de promoció interna cal la promulgació d’una llei que, d’una banda, permeti que, en els processos selectius que s’hi estableixen, el 100% de les tres-centes places objecte de l’acord sigui inclòs en el torn de promoció interna i, de l’altra, no faci necessària la modificació del procediment general de promoció interna establert pel Decret legislatiu 1/1997, del 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, i la normativa que el desplega, que es manté per als altres processos selectius que es puguin convocar, simultàniament o posteriorment, no regulats expressament per aquesta Llei.

Article 1

Exceptuant el que estableix l’article 59 del Decret legislatiu 1/1997, del 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, i exclusivament pel que fa a les disposicions d’aquesta Llei, s’autoritza el conseller o consellera de Governació i Relacions Institucionals a convocar un procés selectiu especial, o més d’un, amb la finalitat de facilitar la promoció interna dels membres del cos auxiliar d’administració al cos administratiu.

Article 2

El nombre màxim de places del cos administratiu a cobrir mitjançant el procés o processos convocats d’acord amb el que estableix l’article 1 és de tres-centes.

Article 3

El procés o processos selectius als quals es refereix l’article 1 s’han de dur a terme mitjançant el sistema de concurs oposició. La fase de concurs consisteix en la valoració, segons els barems establerts en la convocatòria corresponent, de l’expedient administratiu de cada aspirant. La fase d’oposició consisteix en la superació de les proves específiques que s’estableixin en la convocatòria, que s’han de referir a la mateixa àrea i la mateixa especialitat a la qual es pretén accedir.

Article 4

Poden participar en els processos selectius a què fa referència l’article 3 els funcionaris en servei actiu que ocupen una plaça del cos auxiliar d’administració o es troben en una situació administrativa amb dret a reserva de lloc de treball, i que hi hagin accedit com a funcionaris de carrera dos anys abans, com a mínim, que compleixin els requisits de titulació exigits per l’article 19 i la disposició addicional vint-i-tresena del Decret legislatiu 1/1997 i la resta de requisits que s’estableixin en la convocatòria.

Article 5

Els funcionaris que superin el procés o processos selectius de promoció interna al cos administratiu, en un nombre màxim de tres-centes places, resten destinats, amb la mateixa forma de provisió, al mateix lloc de treball que ocupaven.

Article 6

Els llocs de treball, llevat que siguin de doble grup, s’han de reclassificar en llocs d’administratiu i conserven el mateix nivell de destinació. En conseqüència, s’amortitzen les places del cos auxiliar d’administració. En el cas que no hi hagi un nivell equivalent en el cos administratiu se’ls atribueix el nivell inferior d’aquest cos.

Article 7

Els funcionaris que hagin accedit a aquesta promoció conserven, en tot cas, el grau personal que tenen consolidat, d’acord amb l’article 60 del Decret legislatiu 1/1997.

Disposicions addicionals

Primera

No obstant el que disposa l’article 2, el nombre de places a convocar pel torn especial de promoció interna pot ésser ampliat en funció dels fons que s’hi puguin destinar per aplicació del punt 5.2.2 de l’Acord general sobre condicions de treball del personal de l’àmbit d’aplicació de la Mesa General de Negociació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, aprovat per acord de Govern del 24 de juliol de 2000.

Segona

No obstant el que estableixen els articles 3 i 4, les places del cos auxiliar d’administració ocupades per funcionaris d’aquest cos que estiguin en situació d’excedència per incompatibilitats del cos administratiu en el moment d’entrada en vigor d’aquesta Llei es reclassifiquen en places del cos administratiu, a opció de la persona interessada, en els termes i les condicions establerts per la convocatòria corresponent, i queden exempts de seguir el procés de selecció. Aquestes places se sumen al total de places del cos administratiu a cobrir mitjançant el procediment regulat per aquesta Llei.

Disposicions finals

Primera

1. S’autoritza el Govern perquè dicti les normes de caràcter general necessàries per a fer el desplegament d’aquesta Llei i aplicar-la.

2. S’autoritza el Govern perquè aprovi la nova relació de llocs de treball derivada de l’aplicació d’aquesta Llei.

Segona

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 27 de maig de 2002

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Núria de Gispert i Català

Consellera de Governació

i Relacions Institucionals

(02.144.033)