Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 169/2002, d'11 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments de règim especial que condueixen a les titulacions oficials de tècnic d'esport i tècnic superior d'esport.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

  • Núm. del document 169/2002

  • Data del document 11/06/2002

  • Data de publicació 19/06/2002

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 3660

  • No Vigent
20/06/2002 - 18/03/2014
TEXT PUBLICAT

La Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu, va establir els ensenyaments de règim general i determinats ensenyaments de règim especial i va facultar el Govern, prèvia consulta a les comunitats autònomes, a establir nous ensenyaments de règim especial.

En ús de la facultat esmentada es promulgà el Reial decret 1913/1997, de 19 de desembre, pel qual es van configurar com a ensenyaments de règim especial els que condueixen a l’obtenció de les titulacions oficials de tècnics d’esport.

D’altra banda, el Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprovà el Text únic de la Llei de l’esport, determina els principis rectors de la política esportiva i concreta la necessitat de formar de manera adequada i competent el personal tècnic professional necessari per aconseguir augmentar la qualitat tècnica de l’esport.

La consolidació de la lliure circulació de professionals en la Unió Europea fa necessari un sistema de transparència en les qualificacions que faciliti el reconeixement per part dels diferents estats membres. En aquest sentit, cal fer referència a les directives europees que afecten el sistema de reconeixement de títols iniciada per la Directiva 92/51/CEE del Consell, de 18 de juny, relativa al segon sistema general de reconeixement de formacions professionals, que completa la Directiva 89/48/CEE. Aquestes directives i altres recomanacions tècniques de grups de treball específics orienten a establir la formació de tècnics esportius basada en la correspondència de la qualificació en cinc nivells, i defineixen en cada cas el perfil professional, els àmbits de competència i coneixements associats i els estàndards europeus sobre les condicions d’accés, les durades mínimes i l’acreditació.

La formació de tècnics d’esport a Catalunya ha estat tradicionalment associada, d’una banda, a les federacions esportives catalanes, a través de les seves escoles de formació de tècnics i entrenadors, i de l’altra, a l’Escola Catalana de l’Esport, com a centre docent de la Generalitat amb competències per impartir i autoritzar formació en l’àmbit de l’esport, segons preveu el Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el text únic de la Llei de l’esport. Tots dos han estat, fins ara, els ens responsables del procés de formació de tècnics. Aquest procés formatiu, que ha permès atendre les necessitats generades en l’àmbit esportiu amb un gran nivell de qualitat, ha constituït també un sistema de formació molt heterogeni. Les característiques formatives i les peculiaritats de les diferents modalitats, disciplines i especialitats esportives comporta la necessitat d’establir un sistema educatiu que permeti, alhora, la flexibilitat suficient per atendre aquesta diversitat i la definició d’un marc estructural comú que asseguri els estàndards europeus i la transparència en les qualificacions a què es fa referència en el paràgraf anterior.

Els motius exposats fan que es consideri necessari regular a Catalunya l’ordenació dels ensenyaments de règim especial que condueixen als títols de tècnic d’esport i tècnic superior d’esport establint els principis que hauran de marcar el desenvolupament curricular de les modalitats que s’estableixin i els aspectes bàsics per a la seva implantació.

En virtut de tot això, amb l’informe del Consell Escolar de Catalunya, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta de la consellera d’Ensenyament i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Capítol 1

Disposicions de caràcter general

Article 1

Objecte

L’objecte d’aquest Decret és establir l’ordenació general dels ensenyaments de règim especial que condueixen a les titulacions de tècnic d’esport i tècnic superior d’esport aprovades pel Reial decret 1913/1997, de 19 de desembre.

Article 2

Àmbit d’aplicació

Aquest Decret és d’aplicació als centres públics i privats que imparteixen i a l’alumnat que segueix els ensenyaments de règim especial que condueixen a les titulacions oficials de tècnics d’esport en l’àmbit territorial de Catalunya.

Article 3

Llengua vehicular d’aprenentatge

3.1  El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també dels ensenyaments de règim especial que condueixen a les titulacions de tècnic d’esport i tècnic superior d’esport. S’utilitzarà normalment com a llengua vehicular i d’aprenentatge.

3.2  D’acord amb els organismes representatius d’Era Val d’Aran, s’han de fixar els continguts que s’impartiran en aranès en els centres docents d’Era Val d’Aran.

3.3  En qualsevol cas, es respectaran els drets lingüístics individuals de l’alumnat, d’acord amb la legislació vigent.

Capítol 2

Finalitat, ordenació i objectius

Article 4

Finalitat dels ensenyaments

4.1  Els ensenyaments que condueixen a les titulacions oficials de tècnics d’esport tindran per finalitat proporcionar als alumnes la formació necessària en la modalitat, la disciplina o l’especialitat esportiva amb l’objectiu de:

a) Adquirir una formació de qualitat que garanteixi la competència tècnica i professional característica de cada títol.

b) Conèixer les característiques i l’organització de la modalitat, disciplina o especialitat esportiva, com també els drets i les obligacions que es deriven de l’exercici de la seva activitat.

c) Adquirir els coneixements i les habilitats necessàries per desenvolupar la seva activitat en condicions de seguretat, inclosos els coneixements adequats en matèria d’atenció sanitària immediata.

d) Adquirir els coneixements per potenciar els valors educatius i ètics de l’esport: convivència, respecte, solidaritat i esforç.

e) Garantir la qualificació professional en la iniciació, el perfeccionament tècnic, l’entrenament i la direcció d’equips i esportistes de la modalitat, disciplina o especialitat esportiva.

f) Adquirir una identitat i maduresa professional motivadora de futurs aprenentatges i d’adaptació als canvis en les qualificacions.

4.2  S’han de fomentar les actuacions generals que promoguin els ensenyaments de tècnic d’esport i tècnic superior d’esport i que afavoreixin el coneixement i l’interès de l’alumnat.

S’han de desplegar les actuacions específiques que possibilitin l’orientació i la informació a l’alumnat.

Article 5

Ordenació i objectius dels ensenyaments

Els ensenyaments que condueixen a l’obtenció dels títols oficials s’ordenen en dos graus:

5.1  Al grau mitjà li correspon la formació que conduirà a l’obtenció del títol de tècnic d’esport en la corresponent modalitat, disciplina o especialitat esportiva, i tindrà com a objectius formatius proporcionar les competències necessàries per a:

a) Iniciar i perfeccionar l’execució tècnica i tàctica dels esportistes.

b) Programar i dirigir l’entrenament d’esportistes i equips.

c) Conduir i acompanyar persones o grups durant la pràctica esportiva.

d) Dirigir esportistes i equips en competicions de nivell bàsic i de nivell mitjà.

e) Promoure l’organització de les activitats de la seva modalitat o especialitat esportiva i participar-hi.

f) Garantir la seguretat i, si cal, prestar l’atenció sanitària immediata.

5.2  Els ensenyaments corresponents al grau mitjà s’organitzaran en dos nivells. El primer nivell tindrà per objectiu proporcionar a l’alumnat els coneixements i la capacitació bàsica per iniciar, conduir i acompanyar persones o grups en la pràctica de la modalitat esportiva corresponent i promoure i dirigir la participació d’esportistes en competicions de la modalitat esportiva corresponent, garantint la seguretat de les persones practicants. El segon nivell completarà els objectius formatius previstos per al grau mitjà.

5.3  Al grau superior li correspon la formació que conduirà a l’obtenció del títol de tècnic superior d’esport en la corresponent modalitat, disciplina o especialitat esportiva, i tindrà com a objectius formatius proporcionar les competències necessàries per a:

a) Planificar i dirigir l’entrenament d’esportistes i equips.

b) Dirigir els esportistes i equips durant la seva participació en competicions d’alt nivell.

c) Dirigir i coordinar tècnics d’esport de nivell inferior.

d) Garantir la seguretat dels tècnics de la mateixa modalitat o especialitat esportiva que estiguin sota la seva dependència.

e) Dirigir un departament, secció o escola de la seva modalitat o especialitat esportiva.

Capítol 3

Estructura, organització i requisits d’accés

Article 6

Estructuració dels ensenyaments

6.1  Els ensenyaments de cada nivell i grau s’estructuraran en els blocs següents:

a) Un bloc comú que estarà format per crèdits transversals, coincidents i obligatoris per a totes les modalitats, disciplines i especialitats esportives. En aquests crèdits es troba el suport científic, de caràcter tècnic i pràctic, requerit per a l’inici, l’adaptació i el perfeccionament de les activitats motores, i s’estableixen les bases genèriques per a l’especialització, l’adquisició de destreses i habilitats tècniques i específiques, com també el desenvolupament de les bases psicopedagògiques de l’individu.

b) Un bloc específic, que agrupa els crèdits de caràcter científic, tècnic i pràctic que permeten adquirir i aplicar correctament els coneixements concrets de la modalitat, disciplina o especialitat esportiva.

c) Un bloc complementari que amplia els dos blocs anteriors amb crèdits relacionats, entre d’altres, amb la utilització de recursos tecnològics i variacions de la demanda social.

d) Un bloc de formació pràctica, que es realitzarà paral·lelament o bé un cop superats els blocs comú, específic i complementari de cada nivell o grau. La formació pràctica s’ha de portar a terme en centres on l’alumnat pugui aplicar els coneixements i les destreses adquirides en la formació del nivell corresponent, sota la supervisió d’un tècnic ja titulat.

6.2  La superació dels blocs comú i complementari d’un determinat nivell o grau dels ensenyaments regulats en aquest Decret tindrà validesa per als ensenyaments del mateix nivell o grau de qualsevol modalitat, disciplina o especialitat esportiva.

6.3  Del bloc de formació pràctica, en podran quedar totalment o parcialment exemptes les persones que acreditin una experiència suficient que es correspongui amb les competències definides en el nivell i en la modalitat, disciplina o especialitat cursada, d’acord amb la normativa que s’estableixi.

6.4  El centre docent que imparteixi aquests ensenyaments haurà d’establir, per a cada alumne, un conveni de pràctiques amb el centre o entitat esportiva on es realitzi el bloc de formació pràctica d’acord amb la normativa que estableixi l’administració educativa.

Article 7

Organització dels blocs

7.1  Els ensenyaments dels blocs s’organitzaran en mòduls de caràcter teoricopràctic, els quals s’estructuraran en crèdits. La durada de cada crèdit serà variable en funció dels objectius formatius establerts.

7.2  S’entén per mòdul l’equivalent a matèria teòrica o teoricopràctica vinculada a un o diversos objectius de la formació.

7.3  S’entén per crèdit la proposta organitzativa d’ensenyament-aprenentatge en què s’estructura cadascun dels mòduls, que agrupa continguts i objectius terminals vinculats al perfil professional o als requeriments educatius.

Article 8

Projecte final

Per a l’obtenció del títol de tècnic superior d’esport en una modalitat, disciplina o especialitat esportiva, l’alumnat haurà de superar els ensenyaments de grau superior i un projecte final.

El projecte final s’elaborarà sobre la modalitat, disciplina o especialitat corresponent i es presentarà en forma de memòria, d’acord amb les característiques, el procediment d’elaboració i els criteris d’avaluació que s’estableixin en el currículum del títol corresponent.

Article 9

Requisits d’accés

9.1  Per accedir al primer nivell de grau mitjà caldrà estar en possessió del títol de graduat en educació secundària obligatòria o equivalent a efectes acadèmics i superar una prova de caràcter específic.

9.2  Per accedir al segon nivell de grau mitjà caldrà haver superat el primer nivell de la mateixa modalitat, disciplina o especialitat i una prova de caràcter específic, en els casos en què s’estableixi.

9.3  Per accedir al grau superior caldrà estar en possessió del títol de tècnic d’esport en la mateixa modalitat, disciplina o especialitat; estar en possessió del títol de batxiller o equivalent a efectes acadèmics i superar una prova de caràcter específic, en els casos en què s’estableixi així.

9.4  En algunes modalitats, disciplines o especialitats es podran establir altres requisits esportius de caràcter qualitatiu o d’experiència esportiva per a l’accés a cadascun dels nivells o graus per tal que s’adaptin als estàndards o requisits de reconeixement en l’àmbit esportiu internacional.

9.5  L’estructura, els continguts i els criteris d’avaluació de les proves de caràcter específic, com també els requisits esportius, s’establiran en la norma que regularà els currículums corresponents.

Article 10

Accés sense el títol de graduat en educació secundària o batxiller

10.1  No obstant el que disposa l’article anterior, es podrà accedir a aquests ensenyaments sense complir els requisits de titulació de graduat en educació secundària o de batxillerat establerts, sempre que l’aspirant superi o compleixi els altres requisits d’accés que s’estableixin d’acord amb l’article 9, i superi, a més, una prova de caràcter general regulada pel Departament d’Ensenyament.

10.2  Mitjançant la prova a què es refereix el paràgraf anterior, l’aspirant haurà d’acreditar:

a) Per a l’accés al grau mitjà, tenir complerts els divuit anys i demostrar els coneixements, les habilitats i les actituds suficients per cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.

b) Per a l’accés al grau superior, tenir complerts vint anys i demostrar la maduresa en relació als objectius del batxillerat.

c) El domini suficient de la llengua catalana per cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.

10.3  El Departament d’Ensenyament convocarà les proves d’accés al grau mitjà i al grau superior, que podran coincidir en contingut i calendari amb les proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior, respectivament, de la formació professional específica.

Article 11

Accés dels esportistes d’alt nivell

11.1  D’acord amb el que estableix l’article 10 del Reial decret 1913/1997, de 19 de desembre, i l’article 53 de la Llei 10/1990, de 15 d’octubre, de l’esport, per a l’accés a una determinada modalitat, disciplina o especialitat esportiva estaran exemptes de les proves de caràcter específic i dels requisits esportius que es puguin establir per a qualsevol dels nivells en què s’organitzen els ensenyaments les persones que acreditin la condició d’esportista d’alt nivell en la mateixa modalitat, disciplina o especialitat esportiva, i que tinguin els requisits de titulació acadèmica establerts en l’article 9 d’aquesta norma o superin les proves a què fa referència l’article 10.

Aquest mateix benefici el podran tenir les persones que acreditin la condició d’esportista d’alt nivell, d’acord amb la normativa catalana que el reguli.

11.2  La durada d’aquest benefici s’estendrà als cinc anys següents al de la pèrdua de la condició d’esportista d’alt nivell, excepte si la pèrdua es produeix com a conseqüència d’allò que disposa l’article 16, apartats b), c) i d), del Reial decret 1467/1997, de 19 de setembre, sobre esportistes d’alt nivell.

Article 12

Proves d’accés de caràcter específic adaptades a les persones que acreditin discapacitats

12.1  A les sol·licituds d’accés als ensenyaments de tècnic d’esport i tècnic superior d’esport per part de persones amb discapacitats s’hi haurà d’adjuntar el certificat corresponent de reconeixement del grau de disminució.

12.2  El Consell Català de l’Esport establirà un tribunal que avaluarà les limitacions que pot comportar la disminució per poder cursar amb aprofitament aquests ensenyaments. El mateix tribunal adaptarà, si cal, els requisits i les proves d’accés específiques que hauran de superar les persones aspirants.

12.3  Els centres sostinguts amb fons públics reservaran, en la convocatòria d’accés a aquests ensenyaments, almenys el 3 per 100 de les places per a persones amb algun grau de discapacitat física o sensorial acreditada.

Article 13

Efectes de les proves d’accés de caràcter específic

13.1  La superació de les proves d’accés de caràcter específic i el compliment dels requisits esportius que es puguin establir per a l’accés als corresponents nivells i modalitats, disciplines i especialitats esportives seran vigents durant divuit mesos, a partir de la data de finalització de les proves.

13.2  La superació de les proves a què fan referència els articles 10, 11, 12 i l’apartat 1 d’aquest mateix article 13 tindran efectes en tot l’àmbit de l’Estat espanyol.

Capítol 4

Establiment del currículum de les modalitats, disciplines i especialitats esportives

Article 14

Aprovació del currículum

14.1  El Govern de la Generalitat establirà el currículum i la durada de cadascun dels graus i nivells de les modalitats, disciplines i especialitats esportives. S’entén per currículum el conjunt d’objectius terminals o capacitats de referència per a l’avaluació, els continguts i la durada dels diferents crèdits en què s’organitzen els mòduls que formen part de cadascun dels graus i nivells.

En cada crèdit s’especificaran, si cal, les hores corresponents a continguts de configuració pràctica.

14.2  En l’establiment del currículum el Govern de la Generalitat tindrà en compte les característiques organitzatives i de pràctica de l’esport a Catalunya i fomentarà la participació de les federacions esportives catalanes.

Article 15

Desenvolupament del currículum en els centres

15.1  El Departament d’Ensenyament fomentarà l’autonomia pedagògica i organitzativa dels centres d’acord amb el currículum, la normativa d’ordenació i les orientacions didàctiques i metodològiques que s’estableixin.

15.2  Els centres docents desplegaran el currículum dels ensenyaments de règim especial de tècnics d’esport i tècnics superiors d’esport mitjançant l’elaboració de projectes i programacions curriculars que tinguin en compte les característiques de l’alumnat i les possibilitats formatives de l’entorn, tenint sempre com a referència les competències detectades en l’àmbit esportiu corresponent.

15.3  En l’elaboració del projecte s’ha de concretar l’organització temporal dels crèdits dels diferents blocs i la distribució horària dels ensenyaments que s’imparteixin, especificant les sessions teòriques i pràctiques, les instal·lacions on s’impartirà cada crèdit i el professorat assignat.

15.4  La programació dels crèdits ha d’incloure, almenys:

a) Les unitats didàctiques de cada crèdit, especificant els objectius, els continguts i la seqüenciació.

b) Les estratègies metodològiques que cal aplicar.

c) Els criteris i els instruments d’avaluació que cal emprar.

Article 16

Adaptacions curriculars

El Departament d’Ensenyament, amb l’informe previ del Consell Català de l’Esport, autoritzarà les possibles adaptacions curriculars que facilitin l’assoliment de les finalitats establertes en l’article 4 d’aquest Decret per a l’alumnat que acrediti discapacitats i hagi superat les proves a les quals fa referència l’article 12.

Article 17

Correspondències amb l’experiència i formació en matèria esportiva

17.1  La norma que establirà el currículum dels títols de cadascuna de les modalitats esportives determinarà els mòduls que podran convalidar-se amb la formació professional ocupacional i els mòduls de formació que podran ser objecte de correspondència amb l’experiència adquirida en matèria esportiva, amb la pràctica esportiva d’alt nivell o com a esportista en competicions de categoria internacional.

17.2  Pel que fa a la correspondència entre els mòduls de cadascun dels nivells i graus i la formació en matèria esportiva que hagin realitzat les federacions esportives, s’aplicaran els criteris que s’estableixin d’acord amb l’article 18, punt 2, del Reial decret 1913/1997, de 19 de desembre, pel qual es configuren com a ensenyaments de règim especial els que condueixen a l’obtenció de titulacions de tècnics d’esport, s’aproven les directrius generals dels títols i els ensenyaments mínims corresponents.

Capítol 5

Avaluació

Article 18

Avaluació dels crèdits

L’avaluació de l’aprenentatge de l’alumnat de cadascun dels nivells i graus s’organitzarà en mòduls i es farà per crèdits, d’acord amb la normativa que s’estableixi. El Departament d’Ensenyament determinarà els documents i els requisits formals que s’hauran de complir en el procés d’avaluació.

Article 19

Avaluació del bloc de formació pràctica

L’avaluació del bloc de formació pràctica la realitzarà el tutor corresponent, considerant els objectius i els criteris establerts en el currículum per a aquest bloc. En l’avaluació, hi col·laborarà la persona responsable de formació del centre on es realitzi el bloc de formació pràctica que hagi participat en el desenvolupament d’aquestes pràctiques.

Article 20

Avaluació del projecte final

L’avaluació del projecte final previst en els títols de grau superior de les diferents modalitats esportives es farà d’acord amb els criteris que s’estableixin en els currículums respectius, i requerirà la superació prèvia de tots els crèdits, com també del bloc de formació pràctica.

Article 21

Certificació dels ensenyaments

21.1  La certificació dels ensenyaments detallarà les qualificacions obtingudes en cadascun dels mòduls que formen cada nivell i grau.

21.2  La superació d’un nivell o grau requerirà l’avaluació positiva de tots els crèdits, els mòduls i els blocs que el formen.

Capítol 6

Els títols esportius: efectes acadèmics i professionals

Article 22

Denominació dels títols i validesa acadèmica i professional dels títols

22.1  La denominació genèrica dels títols de tècnic d’esport i tècnic superior d’esport es complementarà amb la modalitat, disciplina o especialitat corresponent.

22.2  La superació dels ensenyaments i els requisits establerts per al grau mitjà i per al grau superior donarà dret a obtenir els títols de tècnic d’esport i tècnic superior d’esport, respectivament.

22.3  Els títols seran equivalents, a tots els efectes, als corresponents de grau mitjà i grau superior de formació professional, als quals es refereix l’article 35.2 de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu.

22.4  La superació del primer dels nivells corresponents al grau mitjà d’aquests ensenyaments que s’estableix a l’article 5.2 d’aquest Decret donarà dret a obtenir el certificat corresponent de primer nivell.

Article 23

Expedició i registre de títols

23.1  Els títols de tècnic d’esport i tècnic superior d’esport de la modalitat, disciplina o especialitat esportiva corresponent seran expedits per la persona titular del Departament d’Ensenyament i quedaran inscrits en el Registre de títols acadèmics i professionals no universitaris de Catalunya en les condicions que estableix el Decret 60/1997, de 4 de març, que el crea i regula.

23.2  El certificat de primer nivell l’expedirà el centre docent on s’han cursat els ensenyaments en les condicions i el format que s’estableixi.

Article 24

Accés al batxillerat i a estudis universitaris

24.1  El títol de tècnic d’esport donarà dret, en el cas que l’alumnat hagi accedit als ensenyaments de grau mitjà a través de la prova regulada a l’article 10 d’aquest Decret, a l’accés a les modalitats de batxillerat que determini la norma que reguli el currículum.

24.2  El títol de tècnic superior d’esport donarà dret a l’accés directe als estudis universitaris que determini la norma que reguli el currículum, d’acord amb la normativa en vigor sobre els procediments d’ingrés a la universitat.

Article 25

Proves per a l’obtenció dels títols

Les persones més grans de vint-i-tres anys que disposin de certificats o diplomes d’entrenadors esportius que reuneixin els requisits establerts en l’article 42 del Reial decret 1913/1997, de 19 de desembre, i que compleixin les condicions establertes en l’article 42 i 44.4 del mateix Reial decret es podran presentar a les proves per a l’obtenció dels títols de tècnic d’esport i tècnic superior d’esport que organitzi el Departament d’Ensenyament en les condicions que s’estableixin.

Capítol 7

Centres i professorat

Article 26

Centres docents

Els ensenyaments que es regulen en aquest Decret es podran impartir en centres públics i en centres privats.

Article 27

Condicions bàsiques dels centres

27.1  Els centres hauran de complir els requisits d’espais, materials i de professorat que s’estableixin en la norma que reguli el currículum de cada modalitat, disciplina o modalitat esportiva que hagin d’impartir.

27.2  Els centres podran impartir ensenyaments d’una o de diverses modalitats esportives.

27.3  Els centres hauran de garantir la continuïtat dels ensenyaments en cadascun dels nivells i graus en què s’ordenen, d’acord amb l’article 5 d’aquest Decret, així com l’aplicació dels elements bàsics d’avaluació, d’acord amb la normativa que els reguli.

Article 28

Requisits de les instal·lacions

28.1  Els centres o les instal·lacions que s’utilitzin han de complir les condicions higièniques, acústiques, d’habitabilitat i seguretat exigides per la legislació vigent, a més dels requisits mínims que s’estableixin per a cada modalitat en la norma que reguli el currículum.

28.2  Els edificis possibilitaran l’accés i la utilització de les instal·lacions als usuaris amb discapacitats, segons la legislació vigent.

Article 29

Denominació dels centres

29.1  Els centres docents públics que imparteixin els ensenyaments d’aquest Decret tindran la denominació genèrica d’"Escola de formació de tècnics d’esport".

29.2  Els centres docents privats que imparteixin aquests ensenyaments tindran la denominació genèrica de "Centre de formació de tècnics d’esport".

29.3  Cada centre tindrà, a més, una denominació específica pròpia, que serà la que figurarà a la inscripció registral i que l’individualitza en relació a la resta de centres i l’identifica, la qual no podrà coincidir amb la de cap altre centre.

La denominació es complementarà especificant el grau o els graus de les disciplines o especialitats que el centre imparteix.

Article 30

Ràtio d’alumnat-aula

El nombre màxim d’alumnes per als continguts que s’imparteixin a l’aula docent serà de 35.

En la regulació del currículum de cada modalitat s’establirà el nombre màxim d’alumnes en les sessions pràctiques que es desenvolupin en instal·lacions, espais o equipaments esportius específics, d’acord amb les característiques de la modalitat, les necessitats docents i els requeriments que garanteixin la seguretat.

Article 31

Obertura i funcionament de centres privats

31.1  El Departament d’Ensenyament autoritzarà la impartició d’aquests ensenyaments als centres privats que ho sol·licitin i que compleixin els requisits establerts en els articles 27, 28, 29 i 30 d’aquest Decret.

31.2  Per a l’autorització d’aquests centres s’aplicaran les disposicions establertes en el Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el règim d’autorització de centres docents privats, i el que disposen els articles 27, 28, 29 i 30 d’aquest Decret.

Article 32

Inscripció de centres en els registres oficials

Els centres públics i els centres privats que imparteixin els ensenyaments que es regulen en aquest Decret s’inscriuran en el Registre de centres docents d’acord amb el Decret 80/1996, de 20 de febrer, pel qual s’estableix la regulació i el funcionament del Registre de centres docents.

Article 33

Inspecció dels centres

La inspecció dels centres docents l’exercirà la inspecció educativa d’acord amb els articles 35 i posteriors de la Llei orgànica 9/1995, de 20 de novembre, de participació, avaluació i govern dels centres docents.

Per exercir aquesta funció la inspecció educativa comptarà amb l’assessorament del Consell Català de l’Esport i tindrà accés als centres públics i privats, així com a les instal·lacions en les quals es desenvolupin les activitats docents.

Article 34

Requisits de titulació del professorat

34.1  La docència dels ensenyaments que es regulen en aquest Decret l’ha d’impartir el professorat que compleixi els requisits de titulació establerts en l’article 38 del Reial decret 1913/1997, de 19 de desembre, i d’acord amb la norma que reguli el currículum de cada modalitat esportiva.

34.2  A més, el professorat haurà d’estar en possessió del certificat de qualificació pedagògica, que s’obtindrà amb la superació de les matèries que s’estableixin en el curs de d’especialització corresponent.

Disposicions addicionals

—1  Ensenyaments esportius que no condueixen a l’obtenció d’un títol oficial

1.1  Les entitats que imparteixin ensenyaments esportius que no condueixen a l’obtenció d’un títol oficial quedaran sotmeses a les normes vigents que els siguin d’aplicació.

1.2  Aquests ensenyaments no podran utilitzar cap denominació establerta per als nivells o graus, els certificats o els títols oficials que es regulen en aquest Decret, ni les denominacions dels centres ni cap altra que pugui crear confusió.

1.3  Els diplomes o certificats que s’expedeixin s’han de diferenciar clarament del model de títol regulat en el Decret 60/1997, de 4 de març, de creació i regulació del registre de títols acadèmics i professionals no universitaris de Catalunya, i del model de certificat de primer nivell que s’estableixi. Al revers dels diplomes o certificats s’ha de fer constar el caràcter no oficial d’aquests ensenyaments.

1.4  En un lloc destacat de la propaganda que es faci haurà de constar una referència clara al caràcter no oficial dels estudis que s’imparteixen.

—2  Taxes i preu públic

Els centres públics que imparteixin els ensenyaments regulats en aquest Decret estaran subjectes a les taxes i els preus públics d’acord amb la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

—3  Habilitació docent de persones expertes i especialistes

L’habilitació docent a experts i especialistes per impartir determinats mòduls del bloc específic o del bloc de formació pràctica es regularà segons el que estableix la disposició addicional setena del Reial decret 1913/1997, de 19 de desembre.

Disposicions transitòries

—1  Període transitori fins a l’entrada en vigor de les normes que regulin els ensenyaments mínims de les diferents modalitats, disciplines i especialitats esportives.

1.1  Mentrestant no entrin en vigor les normes que regulin els ensenyaments mínims corresponents, les activitats de formació de tècnics esportius promogudes per les federacions esportives en el territori de Catalunya podran obtenir el reconeixement a l’efecte de la correspondència amb la formació esportiva prevista en l’article 17 d’aquest Decret, sempre que tinguin l’autorització administrativa corresponent regulada per la Resolució del Departament de Cultura de 29 de febrer de 2000, sobre terminis de sol·licitud i concessió de l’autorització administrativa per a la realització d’activitats de formació de tècnics esportius promogudes per les federacions esportives a Catalunya.

1.2  Les federacions esportives que hagin promogut formacions segons el que s’indica en l’apartat 1 d’aquesta disposició transitòria hauran de garantir que l’alumnat que s’hi hagi inscrit pugui finalitzar els tres nivells previstos en l’Ordre del Ministeri d’Educació i Cultura de 5 de juliol de 1999, per la qual es completen els aspectes curriculars i els requisits generals de les formacions en matèria esportiva a les quals es refereix la disposició transitòria 1 del Reial decret 1913/1997, de 19 de desembre, en un termini màxim de tres anys comptats a partir de l’entrada en vigor de la norma que reguli els ensenyaments mínims corresponents a la modalitat, disciplina o especialitat esportiva.

—2  Habilitació del professorat

2.1  Mentre no s’imparteixin els cursos de qualificació pedagògica als quals fa referència l’article 34 d’aquest Decret, l’administració educativa habilitarà temporalment per impartir aquests ensenyaments els professors que reuneixin els requisits de titulació o equivalència a efectes de docència, d’acord amb el que estableixi la norma que reguli el currículum de les modalitats corresponents.

2.2  Així mateix, es podrà autoritzar a impartir determinats crèdits del bloc específic les persones que tinguin el diploma o certificat de màxim nivell federatiu en la modalitat esportiva corresponent, sempre que acreditin, mitjançant el currículum personal, la capacitació docent necessària.

—3  Termini per la presentació de les sol·licituds d’homologació, convalidació i equivalència als efectes professionals.

Les sol·licituds d’homologació, convalidació o equivalència als efectes professionals que origini l’aplicació del que estableixen el capítol 6 i la disposició addicional cinquena del Reial decret 1913/1997, de 19 de desembre, es podran presentar en un termini de deu anys, comptats a partir de l’entrada en vigor de la norma que reguli els ensenyaments mínims de la modalitat, disciplina o especialitat corresponent, d’acord amb la disposició transitòria segona del mateix Reial decret 1913/1997.

Disposicions finals

—1  S’autoritza la consellera d’Ensenyament a dictar les disposicions necessàries per a l’execució del que disposa aquest Decret.

—2  Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 11 de juny de 2002

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Carme-Laura Gil i Miró

Consellera d’Ensenyament

(02.115.022)