Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 11/2002, de 27 de maig, de segona modificació de la Llei 12/1993, del 4 de novembre, de creació de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre.

Dades bàsiques
  • Rang del document Llei

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

  • Núm. del document 011/2002

  • Data del document 27/05/2002

  • Data de publicació 03/06/2002

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 3648

  • No Vigent
03/07/2002 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT

El President

de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que estableix l’article 33.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

La Llei 12/1993 configura l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDCE) com un organisme autònom de caràcter administratiu de la Generalitat (article 1). D’acord amb aquesta forma jurídica, els articles 4, 5, 8 i 9 de la dita Llei en regulen l’organització administrativa tot instituint-ne el Consell Rector, el Consell Assessor i el director.

La vinculació de l’Institut amb l’Administració de la Generalitat és molt clara, per bé que no absoluta: el president o presidenta de l’Institut és un conseller o consellera de la Generalitat, el director o directora és designat pel president o presidenta, a proposta del Consell Rector. El Consell Rector es configura com a òrgan superior de govern de l’Institut; d’entre els membres que l’integren, set provenen de la Generalitat i són designats per la mateixa Administració; s’hi incorporen també representants polítics d’altres institucions i de la societat civil, per a garantir-ne la pluralitat i la representativitat sense sacrificar-ne l’eficàcia. Respecte al Consell Assessor, configurat com a òrgan consultiu de l’Institut, malgrat que la Llei 4/1996, del 2 d’abril, de reforma de la Llei 12/1993, va dotar-lo d’una composició més plural i representativa de les comarques de l’Ebre que l’establerta inicialment per la Llei 12/1993, encara es troben a faltar representants d’institucions prestigioses, arrelades i de gran projecció social i econòmica, com poden ésser les universitats o les cambres de comerç, indústria i navegació, i d’institucions polítiques i administratives com les diputacions.

La finalitat essencial d’aquesta modificació és adaptar la composició dels diferents òrgans que formen l’IDCE, per a oferir més presència a totes les entitats, les corporacions i les associacions vinculades a les comarques de l’Ebre i regular la presència de les diferents formacions polítiques amb representació al Parlament i altres institucions en els òrgans de govern, per a garantir la pluralitat en la direcció i en l’assessorament. L’objectiu, doncs, d’aquesta modificació és que l’Institut respongui de la manera més efectiva, pràctica, àgil i directa possible a les finalitats per a les quals fou creat, i que recull l’article 3 de la Llei 12/1993, segons la modificació feta per la Llei 4/1996.

A més de la correcció de les deficiències estructurals en la composició dels diferents òrgans que formen l’IDCE, ja esmentades, es veu convenient la incorporació d’un representant de l’Estat al Consell Assessor, atesa la repercussió que moltes decisions de l’Estat poden tenir en la vida social i econòmica de les comarques de l’Ebre. L’assistència d’un representant de l’Administració de l’Estat a les reunions del Consell Assessor de l’Institut pot fer sentir la veu de la dita Administració en les decisions que es prenen des de Catalunya i donar fil directe a l’Administració de l’Estat en les decisions de les dues administracions que afecten les terres de l’Ebre.

Respecte a la vigència dels plans d’actuació, que actualment és establerta amb caràcter anual, es considera necessari ampliar-ne la durada més enllà de l’any, per això és convenient de convertir-los en plans plurianuals, amb la finalitat de garantir la continuïtat de les inversions projectades a les comarques de l’Ebre i donar més efectivitat en el temps als diferents programes que puguin aprovar-se.

Finalment, en favor de la seguretat jurídica i atesa la rellevància econòmica i social de la norma per a les terres de l’Ebre, s’encomana al Govern que refongui les normes amb rang de llei que regulen l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre.

Article 1

Primera modificació de l’article 4

Es modifica l’article 4 de la Llei 12/1993, que queda redactat de la manera següent:

"Article 4

"L’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre és integrat pels òrgans següents:

"a) El Consell Rector.

"b) El president o presidenta.

"c) El director o directora.

"d) El Consell Assessor."

Article 2

Segona modificació de l’article 5

Es modifica l’article 5 de la Llei 12/1993, que queda redactat de la manera següent:

"Article 5

"1. El Consell Rector és l’òrgan superior col·legiat de govern de l’Institut. Són membres d’aquest òrgan:

"a) El president o presidenta, que és un conseller o consellera de la Generalitat.

"b) El vicepresident o vicepresidenta primer, escollit pel Consell Rector d’entre els representants dels consells comarcals.

"c) El vicepresident o vicepresidenta segon, designat pel president o presidenta d’entre els representants de la Generalitat.

"d) El director o directora, que actua com a secretari amb veu però sense vot.

"e) Un representant de cada grup parlamentari.

"f) Set representants de l’Administració de la Generalitat a raó de:

"Un del Departament de Medi Ambient.

"Un del Departament d’Economia i Finances.

"Un del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.

"Un del Departament d’Indústria, Comerç i Turisme.

"Un del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

"Un del Departament d’Universitats i Recerca.

"El delegat o delegada territorial del Govern de la Generalitat a les Terres de l’Ebre.

"g) Un representant de cada grup polític de la Diputació de Tarragona.

"h) Dotze representants dels consells comarcals, tres per comarca.

"i) Dos representants de la societat civil, proposats pel Consell Assessor d’entre els membres que la representen.

"2. Els membres del Consell Rector són nomenats pel president o presidenta de l’Institut, a proposta de cadascuna de les representacions respectives.

"3. El vicepresident o vicepresidenta primer de l’Institut substitueix el president o presidenta en casos de vacant, absència o malaltia, exerceix les funcions que aquest li delegui de manera expressa i és el seu representant permanent en l’activitat ordinària de l’Institut.

"4. El vicepresident o vicepresidenta segon de l’Institut substitueix el president o presidenta en cas de vacant, absència o malaltia quan no pugui fer-ho el vicepresident o vicepresidenta primer, exerceix les funcions que el president o presidenta li delegui i és el coordinador pel que fa a la participació de la Generalitat en els projectes i les actuacions de l’Institut. "

Article 3

Primera modificació de l’article 6

1. Es modifica la lletra b de l’article 6 de la Llei 12/1993, que queda redactada de la manera següent:

"b) L’elaboració i l’aprovació del pla plurianual d’actuacions de l’Institut [...]."

2. S’afegeix una lletra e bis a l’article 6 de la Llei 12/1993, amb el text següent:

"e bis) El seguiment del Pla territorial parcial de les Terres de l’Ebre."

Article 4

Primera modificació de l’article 8

Es modifica l’article 8 de la Llei 12/1993, que queda redactat de la manera següent:

"Article 8

"1. El director o directora de l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre és nomenat pel president o presidenta, a proposta del Consell Rector.

"2. Corresponen al director o directora les funcions següents:

"a) Exercir la direcció del Institut, d’acord amb les directrius del president o presidenta i del Consell Rector.

"b) Executar els acords del Consell Rector.

"c) Prestar assistència tècnica i administrativa al Consell Rector i al Consell Assessor, actuar com a secretari de les reunions que tinguin aquests òrgans i estendre les actes de les reunions efectuades.

"d) Gestionar, en nom de l’Institut, els contractes derivats de les activitats d’aquest, dins les limitacions establertes per la legislació vigent sobre contractes de les administracions públiques.

"e) Exercir la direcció del personal laboral i funcionari de l’Institut.

"f) Ordenar les despeses i els pagaments d’acord amb la legislació vigent.

"g) Qualsevol altra funció que expressament li encomanin el Consell Rector i el president o presidenta."

Article 5

Primera modificació de l’article 9

1. Es modifiquen els apartats 2 i 3 de l’article 9 de la Llei 12/1993, que queden redactats de la manera següent:

"2. Són membres del Consell Assessor:

"a) El president o presidenta i els vicepresidents o vicepresidentes de l’Institut.

"b) El director o directora de l’Institut, que actua com a secretari, o la persona al servei de l’Institut en qui delegui expressament.

"c) Set representants de l’Administració de la Generalitat amb activitats vinculades a les comarques de l’Ebre, un dels quals és el delegat o delegada territorial del Govern de la Generalitat a les Terres de l’Ebre.

"d) Un representant de cada grup polític a la Diputació de Tarragona.

"e) Quatre representants dels consells comarcals, un per cadascun.

"f) Quatre representants de les administracions locals de les comarques de l’Ebre, proposats per les entitats municipalistes.

"g) Un representant de l’Administració de l’Estat.

"h) Quatre representants de les universitats situades a les comarques de l’Ebre.

"i) Quatre representants de les organitzacions sindicals de les comarques de l’Ebre.

"j) Quatre representants de les organitzacions empresarials de les comarques de l’Ebre.

"k) Quatre representants de les cambres de comerç de les comarques de l’Ebre.

"l) Quatre representants, un per comarca, de les entitats de les comarques de l’Ebre la finalitat de les quals sigui la de contribuir al coneixement, la defensa o el desenvolupament integral de la zona.

"3. Els vocals que integren el Consell Assessor són membres nomenats pel president o presidenta de l’Institut, a proposta de les representacions respectives, d’acord amb els criteris i amb la durada establerts pel Reglament de règim interior."

2. S’afegeix un apartat 4 a l’article 9 de la Llei 12/1993, amb el text següent:

"4. En el marc del Consell Assessor, es poden crear comissions de treball sectorials, d’acord amb el Reglament de règim interior de l’Institut. Així mateix, es pot crear una comissió socioeconòmica que tingui com a funció principal el debat i la reflexió sobre les qüestions relatives al desenvolupament socioeconòmic de les comarques de l’Ebre."

Article 6

Primera modificació de l’article 9 bis

Es modifica la lletra b de l’article 9 bis de la Llei 12/1993, que queda redactada de la manera següent:

"b) Informar dels assumptes que li són sotmesos pel Consell Rector i informar, preceptivament, del pla plurianual d’actuacions."

Disposició transitòria

Totes les entitats, les corporacions, les associacions i les formacions polítiques amb representació en les institucions que tenen representants en el Consell Rector i en el Consell Assessor de l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre, mentre no se n’aprovi el Reglament de règim interior, en les designacions que proposin per a constituir els consells han de garantir la presència plural i diversa de les forces polítiques i socials de manera anàloga a la sorgida de les darreres eleccions respectives.

Disposicions finals

Primera

El Govern, a proposta del Consell Rector i havent escoltat el Consell Assessor de l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre, en el termini de dos anys de la constitució d’aquests consells, ha d’aprovar el Reglament de règim interior i ha d’establir els criteris per a la designació i la durada del mandat dels membres del Consell Rector i del Consell Assessor, tot garantint la pluralitat i la diversitat de les representacions que el constitueixen.

Segona

El Govern, en el termini màxim de sis mesos a comptar de l’aprovació d’aquesta Llei, ha de promulgar un decret legislatiu intitulat "Text refós de la Llei de l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre", que refongui el text d’aquesta Llei amb el de les lleis 12/1993 i 4/1996. Així mateix, el Govern ha d’intitular-ne els articles i harmonitzar-ne el text, l’ordenació, la numeració i les remissions internes, d’acord amb les directrius de la Norma sobre elaboració de les normes, del Govern.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 27 de maig de 2002

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

(02.144.034)