Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 1/1987, de 5 de gener, de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya, de les seves entitats autònomes i de les entitats gestores de la Seguretat Social per a 1987.

Dades bàsiques
  • Rang del document Llei

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

  • Núm. del document 001/1987

  • Data del document 05/01/1987

  • Data de publicació 09/01/1987

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 788

  • No Vigent
Afectacions
Correccions d'errades
09/01/1987 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT
Text corregit per les correccions d'errades publicades a:

EL PRESIDENT

DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'Autonomia, promulgo la següent:

LLEI

Els principis sobre els quals s'assenta el Pressupost de la Generalitat de Catalunya són continguts en l'Estatut d'Autonomia i en la Llei Orgànica de Finançament de les Comunitats Autònomes. L'article 49 de l'Estatut determina el caràcter universal del Pressupost, atès que inclou la totalitat de les despeses i dels ingressos de la Generalitat i de les entitats que en depenen.

L'article 21 de la Llei Orgànica de Finançament de les Comunitats Autònomes, d'altra banda, sotmet el Pressupost al principi d'anualitat, entès aquest període temporal igual com l'aplicable a l'Administració central de l'Estat, i obliga les Comunitats Autònomes a utilitzar criteris d'elaboració que permetin la consolidació amb els pressupostos Generals de l'Estat.

La Llei de Pressupostos per al 1987, conjuntament amb la Llei de Finances Públiques en tot allò que no és modificat per les normes específiques de gestió establertes per aquesta Llei, i conjuntament amb les disposicions incloses en les lleis estatals que són d'aplicar, constitueixen el marc normatiu al qual s'ha d'ajustar l'execució del Pressupost de la Generalitat. Aquest marc desenvolupa i completa els principis continguts en les lleis orgàniques damunt esmentades.

Aquesta Llei conté, a més de la quantificació sistemàtica de les obligacions que es poden reconèixer com a màxim i dels drets que hom estima que s'han de liquidar durant l'any 1987, les normes per assegurar que es puguin assolir els objectius proposats per a l'exercici.

Article 1

Crèdits inicials i finançament

-1 S'aprova el Pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l'exercici del 1987, integrat pels estats de despeses i els estats d'ingressos de la Generalitat i dels següents ens que en depenen:

a) Les entitats autònomes de caràcter administratiu.

b) Les entitats autònomes de caràcter comercial, industrial, financer o anàleg.

c) Les entitats gestores de la Seguretat Social, de l'Institut Català de la Salut i de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials.

d) L'ens públic Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i les societats per a la gestió dels serveis públics de radiodifusió i televisió.

e) Les empreses a què fa referència l'article 4.2 de la Llei de Finances Públiques de Catalunya.

-2 En l'estat de despeses de la Generalitat de Catalunya es concedeixen els crèdits necessaris per al compliment de les seves obligacions per un import de 484.826.687.699 pessetes. Els ingressos que hom estima que s'han de liquidar durant l'exercici importen 484.826.687.699 pessetes.

Els beneficis fiscals que afecten els tributs estatals, el rendiment dels quals és cedit a la Generalitat de Catalunya, s'estimen en 4.050.000.000 de pessetes.

-3 En l'estat de despeses de les entitats autònomes de caràcter administratiu, els crèdits concedits per a atendre el compliment de llurs obligacions sumen un import total de 15.902.210.335 pessetes. Els drets que hom estima que ha de liquidar durant l'exercici per cada entitat autònoma de caràcter administratiu es detallen en els estats d'ingressos corresponents, per un import total de 15.902.210.335 pessetes.

-4 En l'estat de despeses de les entitats autònomes de caràcter comercial, industrial, financer o anàleg, els crèdits concedits per a atendre el compliment de llurs obligacions sumen un import total de 25.585.653.806 pessetes. Els recursos estimats per a aquestes entitats es detallen en l'estat d'ingressos corresponent per un import total de 25.585.653.806 pessetes. Els recursos estimats per a aquestes entitats es detallen en l'estat d'ingressos corresponent per un import total de 25.585.653.806 pessetes.

-5 En els estats de despeses de les entitats gestores de la Seguretat Social, l'Institut Català de la Salut i l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials, els crèdits concedits per a atendre el compliment de llurs obligacions sumen un import total de 218.296.306.178 pessetes. Els drets econòmics que hom estima que han de liquidar durant l'exercici aquestes entitats importen 218.296.306.178 pessetes. Els crèdits consignats en els estats de despeses i els drets econòmics detallats en els estats d'ingressos inclouen els crèdits i els drets econòmics corresponents als serveis traspassats de la Seguretat Social, per un import total equilibrat entre tots dos estats de 203.420.181.000 pessetes.

-6 En l'estat de despeses de l'ens públic Corporació Catalana de Ràdio i Televisió es concedeixen les dotacions necessàries per a atendre el desenvolupament de les seves activitats per un import total de 4.924.000.000 de pessetes, i els recursos s'estimen en 4.924.000.000 de pessetes.

Els estats de despeses i d'ingressos de les societats per a la gestió dels serveis públics de radiodifusió i televisió s'aproven amb el detall següent:

a) Televisió de Catalunya SA, per un import total de dotacions de 9.598.217.000 pessetes, i de recursos de 9.598.217.000 pessetes.

b) Catalunya Ràdio, Servei de Radiodifusió de la Generalitat, SA, per un import total de dotacions de 927.150.000 pessetes, i de recursos de 927.150.000 pessetes, i de recursos de 927.150.000 pessetes.

-7 Les dotacions i els recursos estimats corresponents a les empreses de la Generalitat són els que s'especifiquen a continuació:

EMPRESES DE LA GENERALITAT

 

Dotacions

Recursos

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

9.435.024.000

9.435.024.000

Laboratori General d'Assaig i Investigacions

1.567.718.861

1.567.718.861

Centre d'Informació i Desenvolupament Empresarials

584.669.423

584.669.423

Centre Informàtic de la Generalitat de Catalunya, SA

882.100.000

882.100.000

Túneles y Autopistas de Barcelona, SA

2.598.167.517

2.598.167.517

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries

758.029.000

758.029.000

Administració i Gestió, SA

2.913.100.000

2.913.100.000

 

Article 2

Modificacions pressupostàries

-1 Les modificacions dels crèdits pressupostaris s'han d'ajustar al que disposa aquest article i al que disposa sobre aquesta matèria la Llei de Finances Públiques de Catalunya, en aquells punts que no són modificats per aquesta llei.

-2 Les transferències de crèdits no poden afectar, mitjançant minoracions, els crèdits que tenen la naturalesa d'ampliables, els crèdits nominatius, els crèdits extraordinaris i els suplements de crèdit concedits a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei.

-3 Correspon al Consell Executiu, a proposta del Conseller d'Economia i Finances, d'autoritzar, amb les úniques limitacions que estableix l'apartat 2, les modificacions pressupostàries següents:

a) Les transferències de crèdit entre els consignats en els diversos Departaments i Organismes Autònoms.

b) L'habilitació de crèdits mitjançant la creació dels conceptes pressupostaris que siguin procedents en el supòsit que en l'execució del Pressupost es plantegin necessitats que no hi hagin estat expressament recollides. Amb aquesta finalitat, s'han d'efectuar les transferències de crèdit oportunes per a compensar per un import igual la dotació dels nous conceptes.

-4 El Conseller d'Economia i Finances pot autoritzar, amb les limitacions que estableix l'apartat 2, transferències de crèdit entre els consignats en un mateix departament o organisme autònom, i també entre els crèdits destinats a despeses de personal que afecten un o diversos departaments i organismes autònoms.

-5 S'autoritza el Conseller d'Economia i Finances perquè formalitzi en el crèdits de despeses de personal les modificacions pressupostàries que siguin procedents per a aplicar, arribat el cas, el nou règim retributiu dels funcionaris. Aquestes modificacions no poden significar en cap cas un increment de la despesa pública.

-6 Els titulars dels departaments i els presidents dels organismes autònoms poden autoritzar transferències, amb les limitacions establertes per l'article 42 de la Llei de Finances Públiques, entre els crèdits consignats en un mateix article del capítol II del Pressupost, "Despeses de béns corrents i de serveis", i del capítol IV, "Transferències corrents". Un cop que s'ha procedit a autoritzar la transferència, el departament o l'organisme autònom ha de remetre l'expedient al Departament d'Economia i Finances perquè formalitzi comptablement la modificació pressupostària.

-7 Els interventors delegats en els diferents departaments i organismes autònoms han d'informar, amb caràcter previ a l'autorització de les propostes de transferències de crèdit, sobre els punts següents:

a) Compliment de les limitacions que són d'aplicació en cada supòsit.

b) Suficiència dels crèdits pressupostaris que es pretenen de minorar.

c) Qualssevol altres que deriven de la legislació aplicable.

-8 Les transferències en què l'autorització és de la competència dels titulars dels departaments o dels presidents dels organismes autònoms, si l'informe de la Intervenció Delegada és desfavorable a la proposta de modificació pressupostària, s'ha de remetre l'expedient al Departament d'Economia i Finances perquè el Conseller d'aquest Departament adopti la resolució que consideri procedent.

Article 3

Generació de crèdits

-1 S'han de generar en l'estat de despeses els crèdits necessaris per a atendre les obligacions derivades dels serveis que traspassin a la Generalitat altres Administracions durant l'exercici del 1987. La quantia dels crèdits generats no pot ésser superior a l'import de les transferències de fons acordades per a atendre els serveis traspassats.

-2 Igualment han de generar crèdits en l'estat de despeses les transferències de fons efectives amb càrrec als Pressupostos Generals de l'Estat, destinades a les corporacions locals, per a finançar els dèficits provocats per la prestació de serveis que no corresponen a competències municipals, i també les corresponents a les despeses de capitalitat de l'Ajuntament de Barcelona.

Article 4

Crèdits ampliables

Es consideren com a ampliables fins a una suma igual a les obligacions que són preceptives de reconèixer, amb el compliment previ de les normes legals oportunes i, en tots els casos, donant-ne compte trimestralment al Parlament, els crèdits inclosos en el Pressupost de la Generalitat i en els dels ens públics aprovats per aquesta Llei. Aquests crèdits es detallen a continuació:

Primer. Amb aplicació a totes les seccions del Pressupost de la Generalitat i de les entitats autònomes i ens públics:

a) Els crèdits destinats a la indemnització per residència acreditada pel personal en els punts on s'hagi reconegut aquest dret, d'acord amb la legislació vigent.

b) Els crèdits destinats a les quotes de la Seguretat Social dels funcionaris eventuals o contractats sotmesos a dret administratiu, d'acord amb els preceptes en vigor, i també l'aportació de la Generalitat al règim de previsió social dels funcionaris públics de la Generalitat.

c) Els triennis derivats dels còmputs de temps de servei realment prestat a l'Administració pels funcionaris adscrits o traspassats.

d) Els crèdits destinats al pagament del personal laboral, si requereixen un increment a conseqüència d'augments salarials disposats durant l'exercici o en exercicis anteriors, per modificacions del salari mínim interprofessional, o si és imposat amb caràcter general o per decisió judicial ferma i també com a conseqüència de la signatura del conveni marc previst per al personal laboral a l'article 101 de la Llei 17/1985, del 23 de juliol, de la Funció Pública de l'Administració de la Generalitat.

e) Els crèdits destinats a l'assistència mèdico-farmacèutica corresponent als funcionaris adscrits en virtut del Reial Decret 1942/1979.

f) Els crèdits destinats a despeses de funcionament (capítol II, "Despeses de béns corrents i de serveis ") de serveis per als quals s'exigeixen taxes, exaccions parafiscals, cànons o preus, aquests crèdits poden ésser ampliats per la diferència entre la recaptació inicialment prevista, entenent aquesta, si s'escau, com l'obtinguda el 1986 incrementada d'un 10%, i l'efectivament obtinguda.

g) Els crèdits corresponents a serveis traspassats, si, per aplicació de normes estatals, cal reconèixer obligacions addicionals a les pressupostades inicialment, per l'import de les transferències que procedeixin de fons de l'Administració central de l'Estat.

Segon. Amb aplicació a les entitats autònomes de caràcter comercial, industrial, financer o anàleg:

a) Els crèdits la quantia dels quals es determina en funció de recursos finalistes efectivament obtinguts.

b) Els crèdits que són necessaris, en els pressupostos de les entitats, com a conseqüència d'operacions financeres autoritzades.

Tercer. Amb aplicació en les seccions que s'indiquen:

a) En la secció 17, corresponent al deute públic, els crèdits que es destinen al pagament d'interessos, a l'amortització de principal i a les despeses derivades del deute, considerat aquest en els termes de l'article 16 de Llei de Finances Públiques de Catalunya.

Si cal, s'han de generar els crèdits oportuns per a atendre les obligacions, i els pagaments s'han d'aplicar, sigui quin sigui el venciment a què corresponen, als crèdits respectius de l'exercici econòmic del 1987.

b) En la secció 16, corresponent a les classes passives, els crèdits relatius a obligacions de classes passives.

c) En la secció 04, corresponent al Departament de Governació, servei 06, Direcció General de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvaments de Catalunya, els crèdits que figuren a les aplicacions 04.06.151.01 i 04.06.229.10, en funció de les necessitats derivades de la prestació del servei.

d) En la secció 05, corresponent al Departament d'Economia i Finances, els crèdits destinats al pagament de les obligacions derivades de menyscaptes en operacions de crèdit avalades per la Generalitat de Catalunya (aplicació 05.02.771.01); els crèdits corresponents als honoraris dels liquidadors de districte hipotecari (aplicació 05.01.229.09) en funció de l'efectiva recaptació; els crèdits destinats al pagament dels premis de cobrament dels tributs (aplicació 05.03.229.02) en funció de l'efectiva recaptació i els destinats a atendre les necessitats derivades del possible desenvolupament de l'article 15 de la Llei 1/1985, de 14 de gener (aplicació 05.02.480.01).

En el servei 01 (Gabinet del Conseller, Secretaria General i Serveis Territorials), els crèdits corresponents a l'aplicació 05.01.460.01, per un import igual al de les transferències de fons per a atendre les despeses generades pels serveis estatals que presta l'Ajuntament de Barcelona, consignats en els Pressupostos Generals de l'Estat.

Els crèdits corresponents al servei 01 (Gabinet del Conseller, Secretaria General i Serveis Territorials), aplicació 05.01.229.08, si mitjançant sentència judicial ferma es declaren responsabilitats pecuniàries de la Generalitat de Catalunya.

e) En la secció 06, corresponent al Departament d'Ensenyament, l'aplicació 06.03.460.01 en funció dels convenis que subscriguin i fins un import màxim de 476.000.000 de pessetes.

f) En la secció 09, corresponent al Departament de Política Territorial i Obres Públiques, servei 07 (Direcció General d'Obres Hidràuliques), els crèdits destinats a inversió en infrastructures de sanejament (capítol VI) i d'explotació (capítol II), si aquestes actuacions són fetes directament per la mateixa Direcció General d'Obres Hidràuliques i en funció dels recursos que, amb aquesta afectació de destinació, atribueixen a l'Administració de la Generalitat els organismes que tenen al seu càrrec el finançament de les actuacions en matèria de sanejament a Catalunya. En el servei 01 (Gabinet del Conseller i Secretaria General) els crèdits corresponents a l'aplicació 09.01.670.01. En el servei 02 (Direcció General d'Urbanisme) els crèdits corresponents a l'aplicació 09.02.741.04, en funció de la localització d'indústries preferents a l'àmbit de la ZUR. En el servei 03 (Direcció General de Transports) els crèdits corresponents a l'aplicació 09.03.452.01 en funció de l'import efectiu dels costos de finançament.

g) A la secció 11, corresponent al Departament de Treball, l'aplicació 11.04.470.01, en funció dels projectes que aprovi el Fons Social Europeu.

h) En la secció 12, corresponent al Departament de Justícia, servei 02, Direcció General de Protecció i Tutela de Menors, el crèdit 12.02.221 i en el servei 03, Direcció General de Serveis Penitenciaris i Rehabilitació, el crèdit 12.03.221, en funció respectivament del nombre de menors atesos en centres propis o col·laboradors i de reclusos i dels mòduls assistencials fixats en les normes aplicables, que quan tinguin el caràcter de propi s'han de sotmetre a informe previ i vinculant del Departament d'Economia i Finances.

i) A la secció 13, corresponent al Departament d'Indústria i Energia, servei 02 (Serveis Territorials), el crèdit 13.02.220.02, "Impresos de venda al públic", ampliable per la recaptació de la venda d'impresos de taxes. En el servei 03 (Direcció General d'Indústria) els crèdits destinats a subvencions per a l'amortització de crèdits concedits a empreses (aplicacions 13.03.471.01 i 13.03.770.01) fins als límits de 250.000.000 de pessetes cadascun. Els crèdits destinats al Pla de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya (aplicació 13.03.680.01), en funció dels recursos que, amb aquesta afectació, atribueixin altres administracions o organismes de l'Administració de la Generalitat. Els crèdits destinats a subvencions de les empreses acollides a la ZUR del cinturó industrial de Barcelona (aplicació 13.03.774.01), en funció de les necessitats provinents de l'aplicació de la Llei de l'Estat 27/84, del 26 de juliol, de Reconversió i Reindustrialització, i concretament de les previsions de l'article 5.1 del Reial Decret 914/85, del 8 de maig, i dins els límits que en aquest s'estableix i l'aplicació 13.03.841.01, segons l'acord establert amb l'Instituto para la Mediana y Pequeña Empresa Industrial (IMPI), que comporta el compromís d'aportar conjuntament a la Societat de Garantia Recíproca de Catalunya els fons necessaris per a afrontar les obligacions contretes per la societat esmentada, abans de la signatura del conveni esmentat i d'acord amb el que estableix el Decret 336/82, del 30 de juliol. Els crèdits destinats al foment de noves implantacions industrials (aplicació 13.03.777.02) en virtut d'allò que estableixen els Decret 247/85, del 29 d'agost, i 272/85, del 3 d'octubre, i les ordres que els despleguen fins al límit de 200.000.000 de pessetes, amb informe previ vinculant del Departament d'Economia i Finances. En el servei 05 (Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial) els crèdits 13.05.229.08, 13.05.229.09 i 13.05.480.01, ampliables segons la recaptació dels cànons procedents de les concessions administratives de tasques d'inspecció i de control reglamentàries regulades per les Ordres del Departament d'Indústria i Energia del 21 de juny de 1982 i del 17 de març de 1986.

j) A la secció 14, corresponent al Departament de Comerç, Consum i Turisme, l'aplicació 14.02.781.02, en funció del conveni signat amb la institució firal a Barcelona, i l'aplicació 14.04.762.02, en funció del que disposi la llei que, si s'escau, s'ha d'aprovar sobre el finançament de municipis turístics.

k) En els serveis pressupostaris 05.51, Institut Català del Crèdit Agrari, i 05.52, Institut Català de Finances, les aplicacions pressupostàries corresponents al pagament d'interessos i d'amortització de les operacions de crèdits que l'article 16 autoritza que siguin formalitzades per l'Institut Català del Crèdit Agrari i l'Institut Català de Finances, i a les obligacions derivades de menyscaptes en operacions de crèdit avalades per aquests instituts.

l) Els crèdits consignats per a operacions corrents, i també els consignats en el capítol VI, "Inversions reals", de l'Organisme Autònom de Jocs i Apostes de la Generalitat són ampliables en funció de la comissió que, segons el que disposa l'article 7 de la Llei 5/1986, del 17 d'abril, s'ha de fixar mitjançant decret del Consell Executiu.

Article 5

Normes sobre incorporacions de crèdits

Les incorporacions a altres exercicis dels crèdits pressupostaris autoritzats en exercicis anteriors s'han de regir per les normes següents:

a) Els crèdits per a operacions corrents consignats en els estats de despeses del Pressupost de la Generalitat i dels ens que s'enumeren a les lletres a), b) i d) de l'article 1.1, amb càrrec als quals no s'han reconegut obligacions mitjançant la formalització del document comptable oportú abans del 31 de desembre, no poden ésser objecte d'incorporació a l'exercici següent i restaran anul·lats automàticament.

b) Si els crèdits als quals es refereix la lletra a) han estat objecte de disposició, i el 31 de desembre no se n'han pogut reconèixer les obligacions corresponents, es poden aplicar la disposició, el reconeixement de les obligacions, si s'escau, i els pagaments als crèdits de la mateixa naturalesa autoritzats en el Pressupost vigent.

c) Els crèdits per a operacions de capital es poden incorporar en els termes de l'article 37 de la Llei de Finances Públiques.

Article 6

Crèdits autoritzats a favor de les entitats autònomes

-1 L'import dels crèdits pressupostaris destinats a transferències a favor de les entitats autònomes administratives i de les empreses públiques regulades per la Llei 4/1985, del 29 de març, s'han d'ajustar de manera que la liquidació de llurs pressupostos el 31 de desembre sigui equilibrada.

-2 A fi de determinar les despeses que s'han de tenir en compte en la liquidació, s'han d'incloure l'import de les obligacions reconegudes per a operacions corrents i els crèdits comptablement disposats per a operacions de capital.

-3 Si s'han lliurat fons en excés, s'han de minorar per l'import d'aquests els crèdits autoritzats a favor de les entitats damunt dites en el Pressupost de l'exercici següent.

-4 Les transferències corrents a favor de societats el capital de les quals pertany íntegrament a la Generalitat o a les seves entitats autònomes o a ens de dret públic, determinades d'acord amb el que estableix aquest article, tenen, per als perceptors d'aquestes, la naturalesa de subvenció d'explotació, en la mesura necessària per a equilibrar el seu compte de pèrdues i guanys, i de lliurament a compte de futures operacions de capital per a la resta.

-5 Els lliuraments a compte assenyalats en l'apartat 4 poden ésser destinats a ampliació de capital, amb acord previ del Consell Executiu o a compensar, si s'escau, pèrdues d'exercicis futurs. Les transferències que es trobin en aquesta situació procedents d'exercicis anteriors s'han de destinar forçosament, durant el 1987, a l'ampliació de capital de la societat afectada a càrrec de la Generalitat o dels ens públics titulars del seu capital social.

Article 7

Retribucions del personal en actiu

-1 Amb efectes des de primer de gener de 1987, l'increment del conjunt de les retribucions íntegres del personal actiu no sotmès a la legislació laboral, aplicades en les quanties i d'acord amb els règims retributius vigents el 1986, ha d'ésser el 5%. Així mateix, la massa salarial del personal laboral no pot experimentar un increment global superior al 5%, en els termes que disposen les normes generals que els són aplicables.

-2 El que disposa l'apartat 1 s'ha d'aplicar al personal al servei de l'Administració de la Generalitat i al personal dels ens enumerats per l'article 1.1.

-3 Les retribucions del personal no laboral s'han de determinar d'acord amb les normes següents:

a) Les retribucions íntegres dels alts càrrecs han d'ésser les que resulten d'incrementar d'un 5% les retribucions corresponents vigents el 1986.

b) Les retribucions íntegres del personal traspassat a la Generalitat per l'Administració central de l'Estat han d'ésser les que resulten incrementar d'un 5% respecte al 1986 les retribucions bàsiques i complementàries del règim retribució de l'Administració d'origen.

c) Les retribucions íntegres de la resta del personal han d'ésser les que resulten d'incrementar d'un 5% les retribucions bàsiques i les complementàries vigents el 1986.

Article 8

Complement específic o de destinació

-1 El personal al qual es refereix l'article 7.3 pot percebre un complement específic o de destinació, el qual serà de caràcter transitori fins que no tindrà operativitat plena el desenvolupament de la Disposició Addicional Tretzena de la Llei 17/1985, del 23 de juliol.

-2 Aquest complement pot ésser assignat a determinats llocs de treball per acord de cada conseller, amb informe previ del Conseller d'Economia i Finances, a fi d'assegurar que la retribució total de cada lloc de treball guarda la relació adequada amb el contingut d'especial dificultat tècnica, dedicació, responsabilitat, perillositat o penositat.

Article 9

Complement de productivitat

-1 El 1987, amb independència dels incentius de productivitat que corresponen als cossos estatals, hom pot destinar, com a màxim, el 2% dels crèdits assignats a cada departament per a retribucions bàsiques del personal d'administració i es poden estendre també al personal de Seguretat i Extinció d'Incendis, a fi de retribuir l'especial rendiment, l'activitat i la dedicació extraordinàries, l'interès o la iniciativa amb què desenvolupen les tasques inherents al lloc de treball.

-2 La percepció d'aquest complement no origina drets individuals en períodes successius, i no pot comportar en cap cas ampliació dels crèdits assignats per a retribucions complementàries.

-3 Els departaments n'han de determinar, si s'escau, la quantia individual, d'acord amb les normes següents:

Primera. L'apreciació de la productivitat s'ha de fer en funció de circumstàncies objectives relacionades directament amb el lloc de treball i amb la consecució dels resultats objectius assignats a aquest lloc de treball. Els complements de productivitat s'han de fer públics en els centres de treball.

Segona. En cap cas les quantitats assignades a complements de productivitat durant un període de temps no poden originar drets individuals respecte a les valoracions o apreciacions corresponents a períodes successius.

Tercera. Cada departament ha de donar compte als Departaments de Governació i d'Economia i Finances de la quantia dels complements, especificant els criteris de distribució aplicats. A la vista de la informació rebuda, els Departaments de Governació i d'Economia i Finances han d'elevar al Consell Executiu les propostes pertinents a fi d'homogeneïtzar els criteris per a aplicar el complement de productivitat.

Article 10

Limitació de l'augment de despeses de personal

-1 Durant l'exercici del 1987 no es poden tramitar expedients d'ampliació de plantilles ni disposicions o expedients de creació o de reestructuració d'unitats orgàniques si l'increment de la despesa pública que en deriva no es compensa mitjançant la reducció d'aquests mateixos conceptes en altres unitats de gestió o en crèdits corrents ampliables corresponents al capítol I, excepte els consignats en l'article 16, "Assegurances i prestacions socials".

-2 Si l'ampliació i la creació de plantilles o la reestructuració d'unitats orgàniques deriven de l'entrada en funcionament de noves inversions, l'increment de la despesa resultant ha d'ésser finançat amb minoració en altres dotacions de despeses consumptives no ampliables o d'inversions del departament o de l'entitat que ho proposa.

-3 Els departaments i les entitats autònomes, excepcionalment, poden contractar personal laboral, d'acord amb la legislació vigent, per executar obres i per a prestar serveis corresponents a alguna de les inversions incloses en el Pressupost. La contractació del personal laboral s'ha de fer mitjançant les oficines d'ocupació, amb prioritat per als treballadors sense subsidi d'atur.

Article 11

Prohibició d'ingressos atípics

Els empleats públics compresos en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei, amb l'excepció dels que són sotmesos al règim d'aranzel, no poden percebre cap participació dels tributs, les comissions i els altres ingressos de qualsevol naturalesa, que corresponen a l'Administració o a qualsevol poder públic com a contraprestació a qualsevol servei o jurisdicció, ni poden percebre cap participació ni premi en les multes imposades, encara que siguin atribuïdes per norma a aquests; han de percebre únicament les remuneracions del règim retributiu corresponent, sens perjudici del que resulta de l'aplicació del sistema d'incompatibilitats.

Article 12

Pensions

-1 Amb efectes des del primer de gener de 1987, la quantia de les pensions reconegudes pels Decrets del 14 de novembre de 1978 i per la Llei 18/1984, del 20 de març, s'incrementen d'un 5% en relació amb les de l'exercici anterior.

-2 Els Consellers de la Generalitat que deixin el càrrec durant l'any 1987 tindran dret a la pensió per un període màxim de divuit mesos. La deixaran de percebre en el moment que obtindran una altra retribució amb càrrec a fons públics.

-3 A partir de l'1 de gener de 1987 les pensions que es poden reconèixer a l'empara de la Llei 18/1984, del 20 de març, són les que resulten d'aplicar, sobre la base reguladora dels havers passius dels funcionaris establerta per la Llei 44/1983, del 28 de desembre, la normativa de classes passives per a la determinació de l'import que correspon als beneficiaris reconeguts per l'article 2 de la Llei 18/1984, del 20 de març.

En les liquidacions corresponents als exercicis de 1985 i 1986, aquestes quantitats han d'ésser augmentades amb el percentatge global assenyalat per les lleis de pressupostos en el concepte de classes passives.

S'autoritza als Departaments de Governació i d'Economia i Finances perquè dictin les normes oportunes per a aplicar aquest apartat 3.

Article 13

Valoració de llocs de treball

S'autoritza el Consell Executiu perquè, a proposta conjunta dels Consellers de Governació i d'Economia i Finances, determini els Departaments de la Generalitat als quals s'ha d'aplicar el sistema retributiu resultant de la valoració i la classificació dels llocs de treball.

Article 14

Contractació directa d'inversions

-1 El Consell Executiu pot autoritzar, a proposta dels departaments interessats, la contractació directa de tots els projectes d'obres que s'iniciïn durant l'exercici del 1987 amb càrrec als pressupostos dels departaments respectius i de llurs entitats autònomes, sempre que llur pressupost d'execució sigui inferior a 50.000.000 de pessetes.

-2 Les condicions tècniques financeres i administratives de l'obra a executar han d'ésser anunciades prèviament al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, sens perjudici del compliment de les normes de contractació que s'hi hagin d'aplicar.

Article 15

Avals

-1 La Generalitat pot prestar avals durant l'exercici del 1987 per a les operacions de crèdit interior o exterior que concertin les entitats o les empreses que s'indiquen i fins als imports que s'assenyalen:

a) Túneles y Autopistas de Barcelona, SA, 1.195.000.000 de pessetes.

b) Consorci Concessionari d'Aigües per a Ajuntaments i Indústries de Tarragona, 6.400.000.000 de pessetes.

c) Orfeó Català, 107.000.000 de pessetes.

d) Consorci del Gran Teatre del Liceu, 800.000.000 de pessetes. En aquest import queden englobats tots els avals prestats en exercicis anteriors, per tant la utilització el 1987 del límit màxim autoritzat implica la cancel·lació de les operacions de crèdit ja formalitzades i avalades per la Generalitat.

-2 Els avals a què fa referència l'apartat 1 han d'ésser autoritzats pel Consell Executiu, a proposta conjuntament del Conseller d'Economia i Finances i del Conseller del Departament interessat per raó de la matèria, i han d'ésser signats pel Conseller d'Economia i Finances o per l'autoritat en qui delegui expressament.

-3 El Consell Executiu pot determinar en cada cas el caràcter solidari o no solidari dels avals autoritzats.

-4 Els avals autoritzats per l'article 11.1.b) i c) de la Llei 8/1986, del 2 de juny, i no prestats totalment o parcialment en el moment d'entrada en vigor d'aquesta Llei, poden ésser autoritzats pel Consell Executiu durant l'any 1987, amb el benentès que, a l'article 11.1.c), on diu "Consorci d'Aigües de Tarragona" s'ha d'entendre "Consorci Concessionari d'Aigües per Ajuntaments i Indústries de Tarragona".

-5 a) S'autoritza l'Institut Català de Finances, en els termes que estableix la Llei de creació, perquè pugui prestar garanties, tant en forma de primer aval com en forma de segon aval, sobre les operacions de crèdit que concertin empreses o entitats fins a un import màxim de 2.000.000.000 de pessetes. Per a l'exercici de 1987 el límit a què fa referència l'article 11.4 de la Llei 2/1985, del 14 de gener, és del 5%.

b) S'autoritza l'Institut Català de Finances perquè pugui prestar avals durant l'exercici del 1987 per a les operacions de crèdit que concertin les entitats següents i fins als imports que s'assenyalen:

b.1) Els centres de serveis socials dependents de les corporacions locals i de les institucions sense finalitat de lucre, fins a un import màxim de 150.000.000 de pessetes.

b.2) Les entitats acollides al Pla de Reordenació Hospitalària de Catalunya, i dins del seu àmbit, fins a un import màxim de 1.000.000.000 de pessetes. El producte de les operacions de crèdit a avalar s'ha de destinar al finançament d'inversions.

-6 S'autoritza l'Institut Català de Crèdit Agrari, en els termes que estableix la Llei de creació, perquè avali operacions de crèdit fins a un import màxim de 100.000.000.000 de pessetes.

Article 16

Operacions d'endeutament

-1 S'autoritza el Consell Executiu perquè, a proposta del Conseller d'Economia i Finances, emeti deute públic o faci ús de l'endeutament en qualsevol altra modalitat, tant en operacions a l'interior com a l'exterior, fins a un import màxim de 15.000.000.000 de pessetes, destinats a finançar les operacions d'inversió previstes per aquesta Llei.

-2 Amb el condicionament d'establir acords previs amb l'Administració central de l'Estat sobre el Pla de Reordenació Hospitalària, als quals cal supeditar la formalització corresponent i l'operativitat dels crèdits consignats, s'autoritza el Consell Executiu perquè, a proposta del Conseller d'Economia i Finances, emeti Deute Públic o faci ús de l'endeutament en qualsevol altra modalitat fins a un import màxim de 1.000.000.000 de pessetes que s'han de destinar a aquest Pla.

-3 S'autoritza el Consell Executiu perquè, a proposta del Conseller d'Economia i Finances, modifiqui, refinanciï i/o substitueixi les operacions d'endeutament de la Generalitat de Catalunya i de les seves entitats o empreses públiques existents abans o concertades a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, amb novació del contracte o sense, per obtenir un cost menor de la càrrega financera o prevenir els possibles efectes negatius derivats de fluctuacions en les condicions de mercat.

-4 En el cas de modificació, refinançament i/o substitució d'operacions de les entitats o empreses públiques amb l'aval de la Generalitat de Catalunya, s'autoritza el Consell Executiu perquè atorgui novament l'aval de la Generalitat a les operacions resultants de les modificacions, el refinançament i/o la substitució que es produeixin.

-5 D'acord amb el que disposa l'article 17.2 de la Llei de Finances Públiques, el Consell Executiu, a proposta del Conseller d'Economia i Finances, pot acordar l'emissió de deute de la Tresoreria i concertar operacions de crèdit amb un termini de reemborsament igual o inferior a un any fins a un límit d'endeutament viu equivalent al 4% de l'estat de despeses del Pressupost de la Generalitat per al 1987, destinat a atendre necessitats transitòries de Tresoreria.

-6 S'autoritza l'Institut Català del Crèdit Agrari perquè concerti durant el 1987, operacions d'endeutament en qualsevol modalitat per un import de 400.000.000 de pessetes, destinats a les operacions financeres pròpies de l'Institut.

Es poden destinar també a aquesta finalitat les operacions d'endeutament de l'exercici 1986, aprovades pel Consell Executiu i no formalitzades abans de l'entrada en vigor d'aquesta Llei.

-7 S'autoritza l'Institut Català de Finances a concertar durant 1987 operacions d'endeutament en qualsevol modalitat per un import de 2.000.000.000 de pessetes, destinats a la concessió de crèdits.

Es poden destinar també a aquesta finalitat les operacions d'endeutament de l'exercici del 1986, aprovades del Consell Executiu i no formalitzades abans de l'entrada en vigor d'aquesta Llei.

-8 S'autoritza l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries perquè concerti durant el 1987 operacions d'endeutament en qualsevol modalitat per un import de 50.000.000 de pessetes, destinats a operacions de capital.

-9 S'autoritza l'Institut Cartogràfic de Catalunya perquè concerti durant el 1987 operacions d'endeutament en qualsevol modalitat per un import de 100.000.000 de pessetes, destinats a operacions de capital.

-10 S'autoritza la Junta de Residus perquè concerti durant el 1987 operacions d'endeutament en qualsevol modalitat per un import de 540.000.000 de pessetes, destinats a operacions de capital.

-11 S'autoritza el Laboratori General d'Assaigs i Investigacions perquè concerti durant el 1987 operacions d'endeutament en qualsevol modalitat per un import de 1.100.000.000 de pessetes, destinats a operacions de capital.

-12 S'autoritza el Centre d'Investigacions i Desenvolupament Empresarials perquè concerti durant el 1987 operacions d'endeutament en qualsevol modalitat per un import de 100.000.000 de pessetes, destinats a operacions de capital.

-13 Les característiques de les operacions d'endeutament assenyalades pels apartats anteriors han d'ésser fixades pel Consell Executiu, a proposta del Conseller d'Economia i Finances, excepte les de les operacions a les quals fa referència l'apartat 5, que ho han d'ésser per aquest darrer.

-14 En el supòsit que a l'entrada en vigor d'aquesta Llei no s'hagin formalitzat les operacions de crèdit a què fa referència l'article 12.10 de la Llei 8/1986, del 2 de juny, s'autoritza l'empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya perquè durant l'exercici del 1987 concerti operacions de crèdit amb entitats financeres fins a l'import màxim autoritzat per la dita disposició. Aquestes operacions gaudeixen de l'aval de la Generalitat.

-15 L'autorització a què fa referència l'article 2 de la Llei 10/1986, del 24 de novembre, es pot exercir durant l'any 1987.

Article 17

Limitació de l'augment de la despesa pública

-1 Durant l'exercici del 1987 el Consell Executiu és obligat a no prendre cap iniciativa legislativa o administrativa que comporti creixement de la despesa pública pressupostada si no proposa alhora els recursos addicionals necessaris o les reduccions proporcionals de despesa amb l'especificació pressupostària deguda.

-2 Durant l'exercici del 1987 el Consell Executiu és obligat a oposar-se a qualsevol iniciativa legislativa que comporti creixement de la despesa pública pressupostada si no es proposen alhora els recursos addicionals necessaris.

Disposicions Addicionals

Primera

La Comissió de Govern Interior del Parlament ha d'incorporar els romanents de crèdit de la secció 01 del Pressupost del 1986 als mateixos capítols del Pressupost del 1987.

Segona

Les dotacions pressupostàries de la secció 01 s'han de lliurar en ferm i periòdicament a nom del Parlament, a mesura que aquest les demani.

Tercera

La Comissió de Govern Interior del Parlament pot acordar transferències de crèdits entre conceptes de la secció 01 sense limitacions, la qual cosa ha de fer avinent al Departament d'Economia i Finances.

Quarta

Les dotacions de la secció 15 s'han de lliurar en ferm a nom del Consell Consultiu, a mesura que aquest les demani.

Cinquena

L'ordenador de pagaments de la secció 15 és el President del Consell Consultiu.

Sisena

Al Pressupost de la Generalitat s'uneixen els pressupostos de les Diputacions Provincials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, corresponents a l'exercici del 1986.

Setena

-1 Les ajudes i les subvencions amb càrrec als crèdits pressupostaris que no tenen assignació nominativa i afecten un col·lectiu de potencials beneficiaris, general o indeterminat, s'han de concedir d'acord amb criteris de publicitat, concurrència i objectivitat.

-2 Amb aquesta finalitat, els departaments corresponents han d'establir les normes oportunes per a regular-ne la concessió.

-3 Excepcionalment, es poden concedir directament per ordre del conseller corresponent, que ha d'ésser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, les subvencions innominades o genèriques en què no és possible promoure la concurrència pública o per l'especificitat de les característiques a reunir per l'entitat, l'empresa o la persona destinatària de la subvenció.

-4 Un cop que s'ha procedit a la concessió dels ajuts i de les subvencions, i fetes les reserves de crèdits corresponents, l'òrgan competent de cada departament pot formalitzar els documents comptables de reconeixement d'obligacions. No obstant això, no es pot ordenar el pagament fins que els perceptors no justifiquen el compliment de les condicions que, si s'escau, hagin donat lloc a la concessió dels ajuts o de les subvencions. Si els perceptors no ho justifiquessin en els termes de la concessió cada departament ha de procedir a anul·lar el reconeixement de les obligacions.

-5 Les subvencions que concedeixin els departaments amb caràcter compensatori de les càrregues per operacions financeres formalitzades pels perceptors poden ésser lliurades, per llur import total el 1987, a l'Institut Català de Finances o a l'Institut Català del Crèdit Agrari, segons que en sigui la matèria, perquè aquests procedeixin al pagament periodificat d'aquestes subvencions en els exercicis corresponents, amb la justificació prèvia davant el departament interessat de les condicions establertes per a la concessió de les subvencions.

-6 La inspecció i el control del compliment de l'adjudicatari pel que fa a la destinació dels ajuts i les subvencions atorgats han d'ésser duts a terme pels òrgans competents.

Vuitena

Per a disposar de fons amb càrrec a les aplicacions pressupostàries "Estudis i treballs tècnics", cal l'aprovació del Consell Executiu, a proposta del Conseller respectiu, si la quantia d'aquests supera els 2.000.000 de pessetes.

Novena

El Departament d'Economia i Finances ha d'emetre informe preceptiu sobre qualsevol disposició normativa de caràcter general que impliqui recurrència de despeses en futurs exercicis pressupostaris, especialment pel que fa a plantilles i a retribucions del personal dels diferents departaments i entitats.

Desena

-1 El Consell Executiu, a proposta del Conseller d'Economia i Finances, pot autoritzar l'adquisició d'immobles pels diferents departaments de la Generalitat per a substituir els que actualment ocupen en règim de lloguer o per a construir-hi nous edificis. Amb aquesta finalitat pot acordar les modificacions pressupostàries que calguin.

-2 Si el pagament de l'adquisició damunt dita s'efectua en terminis superiors a un any, se n'ha de donar compte al Parlament.

Onzena

-1 El Consell Executiu, a proposta, conjuntament, dels Departaments d'Economia i Finances i d'Ensenyament, pot autoritzar a aquest darrer perquè estableixi convenis de col·laboració amb les entitats locals que permetin l'execució anticipada de projectes de construccions escolars inclosos en els plans fixats pel mateix Departament.

-2 Aquestes obres anticipades han d'ésser finançades i, si s'escau, adjudicades per les entitats locals.

-3 Els imports d'aquestes obres han d'ésser reintegrats per la Generalitat d'acord amb les dotacions que en cada exercici pressupostari s'aprovaran per al finançament dels plans fixats pel Departament.

Dotzena

El control de caràcter financer a què fa referència l'article 75 de la Llei de Finances Públiques de Catalunya s'ha d'ajustar al pla anual que per a cada exercici econòmic aprovarà el Conseller d'Economia i Finances, a proposta de la Intervenció General.

Tretzena

-1 Fins al 31 de desembre del 1987 l'interès de demora resta establert en el 9,5%.

-2 Durant aquest període, l'interès de demora aplicable a les quantitats degudes a la hisenda de la Generalitat ha d'ésser el 12%.

-3 Donades les normes que s'han d'aplicar als deutes derivats dels tributs estatals cedits a la Generalitat, en el supòsit que els tipus d'interès de demora que estableixi la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per al 1987 difereixin dels establerts pels apartats 1 i 2, s'autoritza el Conseller d'Economia i Finances perquè procedeixi a l'ajust exacte d'aquest tipus d'interès.

Catorzena

S'autoritza el Conseller d'Economia i Finances perquè pugui disposar la no-liquidació o, si s'escau, l'anul·lació i la baixa a Comptabilitat de totes les liquidacions de les quals resulten deutes inferiors a la quantia que s'estima i fixa com a insuficient per a cobrir el cost que l'exacció i la recaptació d'aquestes comporten.

Quinzena

L'article 38 de la Llei 10/1982, del 12 de juliol, de Finances Públiques de Catalunya, resta redactada de la manera següent:

"1. A càrrec dels crèdits consignats al Pressupost tan sols es podran contreure obligacions derivades de despeses que s'efectuïn durant l'any natural de l'exercici pressupostari.

"2. Nogensmenys, s'aplicaran als crèdits del Pressupost vigent, en el moment d'expedició de llurs manaments de pagament, les obligacions següents:

"a) Les que resultin de la liquidació d'endarreriments a favor del personal al servei de la Generalitat o les entitats autònomes.

"b) Les derivades de compromisos de despeses degudament contrets en exercicis anteriors que per causes justificades no s'hagin pogut reconèixer.

"3. No obstant això, amb autorització prèvia del Departament d'Economia i Finances, també podrà ésser diferit el pagament del preu de compra de béns immobles adquirits directament, l'import del qual sigui superior a 200 milions de pessetes, sense que en cap cas el desemborsament inicial a la signatura de l'escriptura pugui ésser inferior al 25% del preu, i es podrà distribuir lliurement la resta fins a tres anualitats successives".

Setzena

-1 El Departament d'Economia i Finances pot determinar els crèdits de l'exercici corrent als quals es pot imputar el pagament d'obligacions reconegudes o generades en exercicis anteriors.

-2 Quan les obligacions a què fa referència l'apartat 1 afectin als pressupostos de les entitats gestores de la Seguretat Social, la proposta pertoca a l'entitat corresponent i les imputacions que es pretenguin efectuar hauran de comptar amb l'informe favorable previ del Departament de Sanitat i Seguretat Social.

-3 En qualsevol cas, la imputació dels pagaments s'ha de fer contra despeses de la mateixa naturalesa i dins el mateix capítol pressupostari.

Dissetena

-1 Les transferències de fons que efectuï l'Administració central de l'Estat a la Generalitat de Catalunya amb caràcter compensatori del sistema de finançament dels serveis traspassats aplicat a la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a 1986, i que no tinguin naturalesa de recursos afectats, s'han de destinar fins a un import mínim de 20.000.000.000 de pessetes a cancel·lar les operacions de crèdit amb termini de reemborsament igual o inferior a un any autoritzades abans de l'entrada en vigor d'aquesta Llei.

-2 El límit a què fa referència l'article 16.5 s'ha d'ajustar, quant a la quantia màxima definitiva, al resultat de les operacions a les quals fa referència l'apartat 1, incorporant-hi la diferència que, si s'escau, en resulti.

Divuitena

L'organisme autònom Institut Català de Serveis a la Joventut, adscrit al Departament de la Presidència, té, a tots els efectes i des de l'1 de gener de 1987, naturalesa d'organisme autònom comercial i manté les mateixes funcions, els mateixos recursos i la mateixa organització que disposa la Llei de creació.

Dinovena

-1 S'autoritza la transformació del Centre Divulgador de la Informàtica, organisme adscrit actualment al Departament de la Presidència, en societat anònima, la qual ha de ser constituïda d'acord amb el que estableix l'article 35 de la Llei 4/1985, del 29 de març.

-2 Als efectes establerts per l'apartat 1, els béns que figuren afectats al Centre Divulgador de la Informàtica tindran la consideració de béns patrimonials en el moment de la constitució de la societat anònima, a la qual seran cedits en propietat.

Vintena

L'Institut Català del Sòl pot fer ús de la via de la compensació, d'acord amb el que estableix l'article 182.2 del Reial Decret Legislatiu 781/86, del 18 d'abril, per al cobrament dels crèdits al seu favor derivats dels convenis amb entitats locals per al finançament de la construcció d'habitatges de promoció pública.

Vint-i-unena

-1 Els tipus de quantia fixa de les taxes dels títols del VI al X de la Llei 6/1986, del 31 de maig, de desplegament i modificació de les Taxes de la Generalitat, augmenten d'un 10%.

-2 Es consideren com a tipus de quantia fixa els que no es determinen per un percentatge sobre la base. El tipus resultant de l 'aplicació de l'increment damunt dit s'arrodoneix per excés a la desena superior immediata, llevat dels tipus resultants a les tarifes 6, 9 i 12 de l'article 142.

-3 Resten exceptuades d'aquesta elevació les taxes que són objecte de creació, d'actualització i de modificació específiques en aquesta Llei, i les tarifes 5ª de l'article 72 i les de l'article 133.

-4 D'acord amb el que estableix l'article 6 de la Llei 6/1986, s'hi introdueixen les modificacions detallades en l'Annex I.

Vint-i-dosena

-1 Se cedeixen a l'Institut Català del Crèdit Agrari tots els drets provinents dels reintegraments per inversions reals efectuades o que s'efectuïn per l'Administració sobre la base del que estableix la legislació agrària vigent.

-2 L'Institut Català del Crèdit Agrari es fa càrrec de la recaptació dels imports corresponents als drets a què fa referència l'apartat 1 i els ingressa en el seu pressupost.

-3 L'Institut Català del Crèdit Agrari pot concertar operacions de préstec amb particulars i entitats per a executar les obres definides com a complementàries per la legislació agrària vigent, pel mateix import dels drets a què fa referència l'apartat 2 i l'interès que determina aquesta legislació.

Vint-i-tresena

Els crèdits consignats a la secció 11, "Treball", servei 06, "Programa per al Foment de l'Ocupació", seran gestionats d'acord amb el que disposa la Disposició Addicional Setena de la Llei 8/1986, del 2 de juny, de Pressupost de la Generalitat de Catalunya, de les seves Entitats Autònomes i de les Entitats Gestores de la Seguretat Social per al 1986.

Vint-i-quatrena

Es faculta el Consell Executiu perquè, en nom de la Generalitat de Catalunya, accepti l'oferiment de la Diputació de Barcelona, de cessió del "Palau de la Generalitat" i es comprometi, com a contraprestació del mateix, del mobiliari i altres estris a cedir i dels serveis burocràtics prestats fins a l'any 1984, a aportar, en un termini màxim de nou anys, la quantitat de 1.500.000.000 de pessetes a la dita corporació.

Vint-i-cinquena

S'autoritza el Consell Executiu perquè adquireixi drets dominicals sobre l'Hospital Oncològic de Catalunya i perquè assumeixi les obligacions contretes pel Patronat de l'Hospital Oncològic de Catalunya per a la construcció i el funcionament de dit Hospital. Aquestes obligacions es reconeixeran en un o més exercicis amb càrrec als crèdits de naturalesa adequada al Pressupost vigent en cada exercici consignats en les seccions pressupostàries corresponents al Departament de Sanitat i Seguretat Social i a l'Institut Català de la Salut.

Vint-i-sisena

-1 Durant l'any 1987 els valors de base per volum per a usos domèstics i industrials, així com els valors de cada unitat de paràmetre de contaminació de sanejament establerts a la Llei 5/1981, de 4 de juny, seran els que segueixen:

Zona 5

Usos domèstics

18,68 Pta /m3

Usos industrials

22,41 Pta/m3

Matèries de suspensió

12,50 Pta/kg

Matèries oxidables

25,00 Pta/kg

Matèries inhibidores

1,85 Pta/equitox

Sals solubles

240 Pta/Sm3/cm

Zones 2 i 3

Usos domèstics

18,56 Pta/m3

Usos industrials

20,42 Pta/m3

Matèries de suspensió

13,65 Pta/kg

Matèries oxidables

27,30 Pta/kg

Matèries inhibidores

2,75 Pta/equitox

Sals solubles

218 Pta/Sm3/cm

Zona 4

Usos domèstics

14,59 Pta/m3

Usos industrials

18,24 Pta/m3

Matèries de suspensió

10,73 Pta/kg

Matèries oxidables

21,46 Pta/kg

Matèries inhibidores

2,15 Pta/equitox

Sals solubles

171,68 Pta/Sm3/cm

Zona 12

Usos domèstics

13,43 Pta/m3

Usos industrials

14,80 Pta/m3

Matèries de suspensió

9,89 Pta/kg

Matèries oxidables

19,79 Pta/kg

Matèries inhibidores

1,98 Pta/equitox

Sals solubles

158 Pta/Sm3/cm

Zona 14

Usos domèstics

20,00 Pta/m3

Usos industrials

24,50 Pta/m3

Matèries de suspensió

13,50 Pta/kg

Matèries oxidables

25,50 Pta/kg

Matèries inhibidores

2,80 Pta/equitox

Sals solubles

158 Pta/Sm3/cm

Zones 6 i 7

Usos domèstics

10,45 Pta/m3

Usos industrials

13,06 Pta/m3

Matèries de suspensió

14,55 Pta/kg

Matèries oxidables

29,10 Pta/kg

Matèries inhibidores

1,50 Pta/equitox

Sals solubles

195 Pta/Sm3/cm

-2 Els valors de base per volum i el de les unitats de paràmetres de contaminació corresponents a l'exercici 1987 del Pla Especial de Sanejament per a Olot, la Vall d'En Bas, les Preses i Santa Pau seran els que resultin de la revisió, un cop aprovada reglamentàriament, de l'esmentat Pla.

Disposicions finals

Primera

S'autoritza el Departament d'Economia i Finances perquè faci, en les seccions del pressupost de despeses de la Generalitat i de les seves entitats autònomes, les adaptacions tècniques que calguin, com a conseqüència de reorganitzacions administratives, per a crear les seccions, els serveis i els conceptes pressupostaris i per a autoritzar les transferències de crèdits corresponents. Aquestes operacions no poden donar lloc en cap cas a un increment de crèdit dins el Pressupost.

Segona

-1 En el supòsit que es prorrogui el pressupost de l'exercici del 1986, les despeses autoritzades amb càrrec al pressupost prorrogat s'han d'imputar als crèdits autoritzats pel mateix concepte i la mateixa naturalesa per aquesta Llei.

-2 En el cas que en el pressupost per a l'exercici del 1987 no figuri el mateix concepte que en el pressupost prorrogat del 1986, o que els crèdits consignats en aquell siguin inferiors als prorrogats, el Departament d'Economia i Finances haurà de determinar el concepte pressupostari al qual s'ha d'imputar la despesa autoritzada, que ha de respondre tant com sigui possible a la mateixa naturalesa econòmica.

Tercera

Aquesta Llei entrarà en vigor el mateix dia que serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els Tribunals i les Autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Barcelona, 5 de gener de 1987

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Josep M. Cullell i Nadal

Conseller d'Economia i Finances

Annex I

Primera

Títol I

Taxes amb caràcter general dels diversos Departaments de la Generalitat

L'apartat 2 de l'article 23 i la lletra b) de l'article 27 queden redactats de la manera següent:

Article 23.2

"-2 Aquests serveis administratius no són subjectes a la taxa quan són gravats específicament per altres taxes d'aquesta Llei ni quan es prestin per les Juntes de Finances com a tràmit procedimental de les reclamacions econòmico-administratives."

Article 27.b)

"b) L'expedició de certificats i la compulsa de documents que el personal de l'Administració sol·licita respecte a necessitats pròpies del lloc de treball o de la relació de serveis."

Segona

Títol 3

Taxes del Departament de Governació

a) La denominació del Capítol I es modifica per la de "Taxes administratives inherents al Joc i Espectacles".

b) Al primer paràgraf de l'article 38, s'afegeix "i Espectacles" a l'expressió "Direcció General del Joc", introduint a continuació una doble classificació:

"-1 Joc", que inclou els apartats a) a i) de la Llei als quals s'afegeix un nou apartat j) amb la redacció següent:

"j) D'autorització de rifes, tómboles i combinacions aleatòries".

-2 Espectacles, amb la redacció següent:

"-2 Espectacles.

"a) D'autorització d'actes recreatius (festes, balls, revetlles, espectacles musicals i d'altres tipus) fora dels llocs ja autoritzats.

"b) D'autorització de qualsevol acte esportiu a realitzar fora dels espais habituals destinats a aquesta finalitat (curses populars, ciclistes, marxes i altres).

"c) D'autorització d'espectacles taurins".

c) A partir del primer paràgraf de l'article 41 es fa una doble classificació de les tarifes:

"-1 Joc", que inclou els apartats 1 al 9, als quals s'afegeix un nou apartat 10 amb la redacció següent:

"-10 Expedient d'autorització de rifes, tómboles i combinacions aleatòries.

"La base imposable és l'import total dels premis que siguin objecte de rifa, tómbola o combinació aleatòria.

"En el supòsit que no hi hagi cap tipus de factura i l'import total dels premis vingui per una altra contraprestació diferent de la dinerària, la base imposable vindrà constituïda per l'import dels premis en el mercat.

"El tipus de gravamen aplicable serà del 0,1% sobre la base imposable, amb un import mínim de 5.000 Pta".

-2 Espectacles, amb la redacció següent:

"-2 Espectacles

 

Pta

"-1 Expedient d'autorització d'actes recreatius (festes, balls, revetlles, espectacles musicals i d'altres tipus) fora dels llocs ja autoritzats

 

"Fins a 5.000 persones d'aforament

5.000

"Cada 1.000 persones més o fracció

1.000

"-2 Expedients d'autorització de qualsevol acte esportiu a realitzar fora dels espais habituals destinats a aquesta finalitat (curses populars, ciclistes, marxes i altres)

 

"Proves esportives amb caràcter professional

5.000

"Proves esportives amb caràcter amateur

1.000

"-3 Expedients d'autorització d'espectacles taurins

 

"'Becerradas', novells i 'Sueltas de reses'

2.000

"'Novilladas sin picadores'

4.000

"'Novilladas con picadores'

6.000

"Curses de braus

7.500"

Tercera

Títol 4

Taxes del Departament d'Ensenyament

a) L'article 50 del Capítol 1 queda redactat de la manera següent:

"Article 50

"Tarifes

"Les quotes de les taxes s'ajusten a les tarifes següents:

"Grup 1r

"Tarifes per serveis d'ensenyament a centres de batxillerat i de COU:

 

Pta

"1.1 Drets d'ingrés

1.050

"1.2 Drets de matrícula per serveis docents de BUP i COU

4.470

"1.3 Drets per serveis docents d'assignatures soltes. Per assignatura solta

750

"1.4 Drets per serveis administratius

180

"1.5 Drets per serveis de funcionament

2.500

"1.6 Drets d'examen d'alumnes d'ensenyament lliure

1.130

"Taxes acadèmiques de secretaria:

 

"1.7 Trasllat de matrícula o d'expedient acadèmic

580

"1.8 Expedició de certificats

390

"1.9 Compulsa de documents

170

"Grup 2n

"Tarifes per serveis d'ensenyament a centres de formació professional de 2n grau:

 

Pta

"2.1 Drets d'ingrés

340

"2.2 Inscripció de matrícula

2.050

"2.3 Drets per serveis docents d'assignatures soltes. Per assignatura solta

340

"2.4 Drets per serveis administratius

90

"2.5 Drets per serveis de funcionament

3.790

"2.6 Drets d'examen d'alumnes d'ensenyament lliure

1.130

"Taxes acadèmiques de secretaria:

 

"2.7 Trasllat de matrícula o d'expedient acadèmic

580

"2.8 Expedició de certificats

390

"2.9 Compulsa de documents

170

"Grup 3r

"Tarifes per serveis d'ensenyament a escoles d'arts aplicades i oficis artístics

 

Pta

"3.1 Drets d'ingrés

640

"3.2 Inscripció de matrícula

3.190

"3.3 Drets per serveis docents d'assignatures soltes. Per assignatura solta

640

"3.4 Drets per serveis administratius

90

"3.5 Drets per serveis de funcionament

6.000

"3.6 Drets d'examen d'alumnes d'ensenyament lliure

1.130

"3.7 Cursos monogràfics intensius

27.490

"3.8 Examen de revàlida

5.420

"3.9 Trasllat de matrícula o d'expedient acadèmic

580

"3.10 Expedició de certificats

390

"3.11 Compulsa de documents

170

"Grup 4t

"Tarifes per serveis d'ensenyament a escoles oficials d'idiomes:

 

Pta

"4.1 Drets d'ingrés

1.440

"4.2 Inscripció de matrícula

3.500

"4.3 Drets per serveis administratius

130

"4.4 Drets per serveis de funcionament

2.500

"4.5 Drets d'examen d'alumnes d'ensenyament lliure

1.130

"4.6 Drets d'examen per a l'obtenció del certificat d'aptitud

3.500

"4.7 Trasllat de matrícula o d'expedient acadèmic

580

"4.8 Expedició de certificats

390

"4.9 Compulsa de documents

170"

b) S'introdueixen dos nous apartats 6.2.5 i 6.2.6 a la tarifa 6.2 de l'article 55 del Capítol 2, amb la redacció següent:

 

Pta

"6.2.5 Títol d'Audició i Llenguatge per a mestres

1.810

"6.2.6 Títol de Pedagogia Terapèutica

1.810"

Quarta

Títol 5

Taxes del Departament de Cultura

a) El segon paràgraf de l'article 63 i l'apartat 1 de l'article 64 del Capítol 1 queden redactats de la manera següent:

Article 63, segon paràgraf:

"La taxa de la tarifa 1 s'acredita trimestralment en el moment de la inscripció i successivament el dia 1 de cada començament de trimestre."

Article 64.1

 

Pta

"-1 Cursets de dansa i rítmica realitzats al Centre Cultural d'Igualada. Per cada trimestre de durada del curset

5.000"

b) S'afegeix un nou apartat 5 a l'article 64, amb la redacció següent:

"-5 Cursos de l'Escola de Puntaires de l'Arboç del Penedès.

 

Pta

"a) Per a infants i joves. Per any

2.000

"b) Per a adults. Per any

5.000"

c) Al Capítol 2 s'introdueix un nou article 68 bis, amb la redacció següent:

"Article 68 bis

"Exempcions

"Són exempts d'aquesta taxa els subjectes passius en situació d'atur, jubilats o membres de famílies nombroses, que acreditin documentalment llur situació."

Cinquena

Títol 6

Taxes del Departament de Sanitat i Seguretat Social

Les tarifes 6 i 8 de l'article 72 queden redactades de la manera següent:

Article 72.6

"-6 Serveis de control sanitari prestats en exercici de les funcions que determina el Decret 524/82, del 28 de desembre, i l'Ordre del 25 d'abril de 1985, a les entitats que tenen com a finalitat la cobertura lliure i voluntària dels riscs d'assistència sanitària i farmacèutica conjuntament o aïlladament.

2 per mil de primes recaptades.

1 per mil quan es tracta de quotes recaptades per mutualitats de previsió social."

Article 72.8

"-8 Activitats de Serveis Socials

"8.1 Autorització i registre d'establiments i serveis socials:

 

Pta

"8.1.1 Entitats sense establiments

2.500

"8.1.2 Establiments residencials

16.900

"8.1.3 Establiments diürns

11.300

"8.1.4 Altres serveis o activitats d'entitats i establiments ja autoritzats i registrats

5.000

"8.2 Acreditament d'establiments i serveis:

 

 Pta

"8.2.1 Acreditament d'establiments residencials (fins a 50 places), per plaça

580

 "8.2.1 L'excés sobre 50 places, per plaça

140

"8.2.2 Acreditament d'establiments i serveis diürns

5.650

"8.3 Renovacions d'acreditaments d'establiments i serveis

 

 Pta

 "8.3.1 Residencials (fins a 50 places), per plaça

290

"8.3.1 L'excés sobre 50 places, per plaça

90

"8.3.2 Diürns

2.830

 "8.4 Inspeccions d'establiments i serveis fetes a petició de l'entitat titular: per acte o per dia de durada quan se'n requereixi més d'un

 7.900

"8.5 Modificacions d'assentaments registrals

580

"8.6 Certificacions d'assentaments registrals

580

Sisena

Títol 7

Taxes del Departament de Política Territorial i Obres Públiques

El darrer paràgraf de l'article 95 del Capítol 5 queda redactat de la manera següent:

"En el cas de projectes de filloles o prolongacions, s'aplica la fórmula següent:

l'

 

t = 0,8 ---------------------------------

 p2/3

l + l'

 

 

l' = longitud fillola o prolongació.

l = longitud línia base.

p = pressupost material mòbil."

Setena

Títol 8

Taxes del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

a) La denominació del Capítol 1 i els articles 117 a 120 queden redactats de la manera següent:

"Capítol I

"Taxa per la prestació de serveis a l'Agroindústria

"Article 117

"Fet imposable

"Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació pel Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca dels següents serveis, treballs i estudis, per tal d'ordenar i incentivar les indústries agràries i alimentàries, d'ofici o a instància dels interessats:

"1r Expedients per la inscripció d'instal·lacions i modificacions d'indústries.

"2n Expedició de permisos i certificats relacionats amb les indústries agràries i alimentàries.

"3r Inspecció i control del compliment de la legislació vigent.

"4t Confrontació de projectes, instal·lacions o aparells i productes, verificació de documents de pagament i certificacions d'obres per estendre informes o certificacions per a l'obtenció de desgravacions, subvencions o altres beneficis.

"Article 118

"Subjecte passiu

"Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques que sol·licitin la prestació dels serveis, treballs o estudis assenyalats a l'article 117, o les que resultin afectades per raó de les actuacions d'ofici.

"Article 119

"Acreditament

"-1 La taxa s'acredita per la prestació del servei. Tanmateix en els supòsits de les tarifes 1, 2 i 4 de l'article 120 es pot exigir quan el subjecte passiu presenta la petició, i la liquidació es practicarà d'acord amb allò que disposa l'article 3 del Decret 174/1986, del 26 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de Taxes de la Generalitat. En el supòsit de la tarifa 3 de l'article 120, la taxa és exigible quan l'Administració notifica als subjectes passius l'acord de practicar la inspecció.

"-2 Si un cop iniciat l'expedient es produeix la conclusió d'aquest, per desistiment de l'interessat o per causes a ell imputables, la taxa s'acredita en la quantia del 35% de la quota aplicable, si no ha tingut lloc la total prestació del servei. En el supòsit contrari, s'acredita la taxa en la seva totalitat i no és procedent cap devolució."

Article 120

Tarifes

La taxa és exigida segons les bases i els tipus següents:

Tarifa 1. Expedients per a la inscripció d'instal·lacions i modificacions d'indústries

1.1 Expedients d'inscripció de noves instal·lacions, ampliació o perfeccionament d'indústries.

(Valor de la inversió en pessetes.)

 

 Pta

1.1.1 Fins a 100.000

2.000

1.1.2 De 100.001 a 1.000.000

7.000

1.1.3 D'1.00.001 a 5.000.000

15.000

1.1.4 De 5.000.001 a 20.000.000

32.000

1.1.5 Més de 20.000.000

(12.000 + 1.000 x N)

(N = número de milions o fracció)

1.2 Per la inscripció d'instal·lacions que per la seva escassa importància no necessitin projecte tècnic s'aplicarà el 50% de la base.

1.3 Per trasllat d'indústries s'aplicarà igualment el 50% del valor dels elements o instal·lacions traslladats.

1.4 Per la inscripció d'altres modificacions, tals com canvi d'activitat, canvi de titularitat o arrendament, s'aplicarà el 25% de la base. Per reducció i substitució de maquinària aquest percentatge s'aplicarà al valor actual de les instal·lacions donades de baixa o que entrin en substitució, respectivament.

En qualsevol cas, l'aplicació d'aquesta tarifa 1 comportarà l'expedició del corresponent Certificat d'Inscripció.

Tarifa 2. Expedició de permisos i certificats relacionats amb les indústries agràries i alimentàries

 

 Pta

2.1 Per autoritzacions de funcionament parcial, certificacions puntuals de característiques de la indústria, expedició de duplicats del Certificat de Registres i documents anàlegs

1.000

2.2 Per acta de posada en marxa d'indústries de temporada i expedició del Certificat de Registre a indústries prèviament inscrites en algun altre Departament, es determinarà la taxa d'acord amb la base d'aplicació següent:

(valor de la instal·lació en pessetes)

 

 Pta

2.2.1 Fins a 1.000.000

1.500

2.2.2 D'1.000.001 a 5.000.000

2.500

2.2.3 De 5.000.001 a 20.000.000

6.000

2.2.4 Més de 20.000.000

10.000

Tarifa 3. Inspecció i control de les indústries

Base d'aplicació (valor de la instal·lació en pessetes)

 

 Pta

3.1 Visites d'inspecció ordinàries

 

3.1.1 Fins a 2.000.000

1.200

3.1.2 De 2.000.001 a 20.000.000

2.000

3.1.3 De 20.000.001 a 100.000.000

3.500

3.1.4 Més de 100.000.000

5.000

3.2 Visites d'inspecció i comprovació

 

3.2.1 Fins a 2.000.000

2.500

3.2.2 De 2.000.001 a 20.000.000

5.000

3.2.3 De 20.000.001 a 100.000.000

8.000

3.2.4 Més de 100.000.000

12.000

Tarifa 4. Confrontacions de projectes, instal·lacions, aparells i productes, verificació de documents de pagament i certificacions d'obra per estendre informes o certificacions per a l'obtenció de subvencions, desgravacions o altres beneficis. La determinació d'aquesta taxa, que comportarà, si és el cas, la compulsa de documents, es farà d'acord amb el valor de pessetes del pressupost del projecte o de la instal·lació a confrontar

 

Pta

4.1 Fins a 2.000.000

2.500

4.2 De 2.000.001 a 20.000.000

9.000

4.3. De 20.000.001 a 100.000.000

31.000

4.4 Més de 100.000.000

62.000

b) L'article 124 del Capítol 2 queda redactat de la manera següent:

Article 124

Tarifes

Tarifa I. Llicències de caça

Classe A: Per a caçar amb armes de foc i qualsevol altre procediment autoritzat

 

Pta

A-1) Llicències nacionals per a caçadors nacionals i estrangers residents

2.500

A-2) Llicències nacionals per a caçadors estrangers no residents

19.965

A-3) Llicències regionals vàlides per a caçar en la província d'expedició i en les províncies limítrofes els nacionals i els estrangers residents

1.255

A-4) Llicències regionals vàlides per a caçar en la província d'expedició i províncies limítrofes els nacionals i els estrangers menors de 18 anys

620

A-5) Llicències temporals de dos mesos per a estrangers no residents

9.990

A-6) Pròrroga de la llicència temporal A-5 per dos mesos més

4.995

A-7) Llicències per a caçar a tot el territori de Catalunya, els nacionals i estrangers residents

1.255

A-8) Llicències per a caçar a tot el territori de Catalunya, els nacionals i estrangers menors de 18 anys

620

Classe B: Per a caçar fent ús de qualsevol procediment autoritzat, tret d'armes de foc

 

Pta

B-1) Llicències nacionals per a caçadors nacionals i estrangers residents

1.255

B-2) Llicències nacionals per a caçadors estrangers no residents

9.990

B-3) Llicències regionals vàlides per a caçar en la província d'expedició i en les províncies limítrofes els nacionals i estrangers residents

620

B-4) Llicències regionals vàlides per a caçar en la província d'expedició i en les províncies limítrofes els nacionals i estrangers menors de 18 anys

310

B-5) Llicències temporals de dos mesos per a estrangers no residents

4.995

B-6) Pròrroga de la llicència temporal B-5 per dos mesos més

2.500

B-7) Llicències per a caçar a tot el territori de Catalunya, els nacionals i estrangers residents

620

B-8) Llicències per a caçar a tot el territori de Catalunya, els nacionals i estrangers menors de 18 anys

310

Classe C: Llicències especials per a caçar amb ocells de falconeria, fures, reclam de perdius o tenir canilles.

 

Pta

C-1) Per a caçar amb ocells de falconeria, fures, canilles i reclam de perdius

2.500

C-2) Per a tenir canilles

24.960

Tarifa II. Segells de recàrrec per a la caça

Quan l'exercici de la caça es vol fer extensiu a la caça major, a les perdius d'esquivament, a la tirada d'ànecs i a la caça del gall fer o del pioc salvatge, els titulars de les llicències de la tarifa primera han d'anar proveïts, a més, d'un segell de recàrrec de l'import següent:

 

Pta

Classe A-1

1.250

Classe A-2

9.985

Classe A-3

630

Classe A-4

310

Classe A-5

4.995

Classe A-6

2.500

Classe A-7

630

Classe A-8

310

Classe B-1

630

Classe B-2

4.995

Classe B-3

310

Classe B-4

155

Classe B-5

2.500

Classe B-6

1.250

Classe B-7

310

Classe B-8

155

Tarifa III. Matrícula d'àrees de caça

L'esmentada tarifa és constituïda per un import equivalent al 15% de la renda cinegètica de l'àrea de caça, avaluada mitjançant l'inventari estimat de les espècies i el nombre de cada una d'elles, en 45 Pta per ha i any per a les àrees de caça de la 1ª classe; 80 Pta per ha i any per a les àrees de caça de 2ª classe i 160 Pta per ha i any per a les àrees de caça de 3ª classe.

Als efectes de l'apartat anterior es consideren àrees de caça de:

-1ª classe: les de caça major d'un cap de bestiar per cada 100 ha o inferior i de caça menor les de 0,30 peces per ha o inferior.

-2ª classe: les de caça major de més d'un i fins a dos caps de bestiar per cada 100 ha i de caça menor les de més de 0,30 fins a 0,80 peces per ha.

-3ª classe: les de caça major de més de dos i fins a tres caps de bestiar per cada 100 ha i de caça menor les de més de 0,80 fins a 1,5 peces per ha.

Per a àrees privades de caça menor de menys de 250 ha de superfície el valor assignable a la renda cinegètica per a tota l'extensió, sigui quina sigui, no pot ésser inferior a 22.000 pessetes.

Tarifa IV. Precintes

És percep un import únic de 60 pessetes.

c) A l'article 128 del Capítol III s'introdueixen les següents modificacions:

-Es modifica la tarifa 5 que queda redactada de la següent manera: "Per la inspecció facultativa de terrenys.

"En plantacions de fruiters i vinya, segons la superfície afectada:

"Menys d'1 ha: 4/3 del 2% del cost dels plançons.

"1 ha: 2% del cost dels plançons.

"Més d'1 ha fins a 5 ha: 2/3 del 2% del cost dels plançons.

"Més de 5 ha: 1/2 del 2% del cost dels plançons."

-Es modifica la Tarifa 6.6, posició 8, que queda redactada de la següent manera:

 

Pta

"Aflatoxines B1 quantitativa, i B1, B2, G1 i G2 semiquantitatives

5.500"

-S'incorpora un nou apartat a la Tarifa 7 amb la següent redacció:

 

Pta

"Expedició de carnets per a aplicadors de plaguicides

300"

d) A l'article 133 del Capítol IV s'introdueixen les següents modificacions:

-Es modifica el primer paràgraf de la Tarifa 6, que queda redactat de la següent manera:

 

Pta

"Pels serveis facultatius corresponents a:

 

"a) L'obertura de centres d'aprofitament de cadàvers d'animals

10.500

"b) L'obertura de nuclis zoològics

2.500"

-A la tarifa 17 es substitueix l'expressió "èquids" per la de "bestiar".

-S'incorporen les tarifes 18 i 19 amb la redacció següent:

"Tarifa 18

"Per expedició de Certificats i altres relacionats amb els registres genealògics, control de rendiments i altres actuacions tècniques:

 

Pta

"Per a particulars i entitats no lucratives

600

"Per a entitats industrials i/o comercials

1.100

"Tarifa 19

 

Pta

"Per l'expedició del llibre d'explotació

50"

e) S'afegeix un nou paràgraf a l'article 136 del Capítol V amb la redacció següent:

"Són però exemptes de la taxa les persones majors de 65 anys."

f) L'article 138 del Capítol V queda redactat de la manera següent:

"Article 138

Tarifes

"Permisos de zones de Pesca Controlada:

 

Pta

"Classe A intensiva:

 

"-Estrangers no residents

2.500

"-Estrangers residents i espanyols

1.255

"Classe B truitera 1ª:

 

"-Estrangers no residents

1.255

"-Estrangers residents i espanyols

495

"-Riberencs i societats col·laboradores

255

"Classe C truitera 2ª:

 

"-Estrangers no residents

495

"-Estrangers residents i espanyols

255

"-Riberencs i societats col·laboradores

120

"Ciprínids:

 

"-Estrangers no residents

255

"-Estrangers residents i espanyols

120

"-Riberencs i societats col·laboradores

50"

g) La Tarifa 13 de l'article 142 del Capítol VI queda redactada de la manera següent:

"Article 142

"Tarifa 13. Assenyalament i inspecció de tota mena d'aprofitaments i gaudis forestals, piscícoles i cinegètics. En predis forestals i aigües de domini públic

"a) Fustes: per als assenyalaments a raó de 40 Pta cadascun dels 100 primers metres cúbics; 30 Pta els 100 següents i 15 Pta la resta. Per a les comptades en blanc el 75% de l'assenyalament, i pels reconeixements finals, el 50% d'aquest.

"b) Resines i suro: per l'assenyalament, a raó de 2,75 Pta cadascun dels 10.000 primers arbres, i de 2 Pta la resta. Per al reconeixement de campanyes de resines, el 75% de l'assenyalament, i el 50% per als redols de sureres i per als darrers l'import de l'assenyalament o aquest augmentat d'1/3, segons que es tracti de resines o de suro.

"c) Llenyes: per als assenyalaments, a raó de 9 Pta cada esteri dels 500 primers, i de 5 Pta la resta.

"Per als reconeixements finals el 75% de l'assenyalament.

"d) Pastures i brosta: per les operacions anuals a raó de 12 Pta cadascuna de les 500 ha primeres, de 5,50 Pta la resta fins a 1.000, de 2,75 Pta la resta fins a 2.000 i d'1,50 Pta l'excés sobre les 2.000.

"e) Fruits i llavors: per als reconeixements anuals, a raó de 12 Pta cada ha de les 200 primeres i de 8 Pta la resta.

"f) Espart i altres plantes industrials: per als reconeixements anuals, a raó de 6 Pta cada quintar dels 1.000 primers i de 2,75 Pta la resta.

"g) Pel margalló 1.000 Pta el metre lineal de tronc o tija."

h) L'article 146 del Capítol VII queda redactat de la manera següent:

"Article 146

"Tarifes

"-1 Llicències de pesca continental: les classes i els imports són els següents:

 

Pta

"Especial: Vàlida per a pescar en tot el territori nacional durant un any als estrangers no residents

1.255

"Nacional: Vàlida per a pescar en tot el territori nacional durant un any als espanyols i estrangers residents

760

"Regional: Vàlida per a pescar en la província de la seva expedició i en les províncies limítrofes durant un any, als espanyols i estrangers residents

495

"Quinzenal: Vàlida per a pescar en tot el territori nacional durant quinze dies consecutius, sense distinció de nacionalitat ni residència del pescador

310

"Reduïda: Llicència anual per a les dones i els homes menors de 16 anys

200

"Per a pescar durant un any en tot el territori de Catalunya

495

 

 

"Aquestes llicències autoritzen la pràctica de la pesca continental de totes les espècies comunes, menys en les zones de pesca controlada dependents de la Direcció General del Medi Rural.

"Perquè les llicències puguin ésser utilitzades per a la pesca d'espècies selectes hi ha els recàrrecs següents:

"Per a la pesca de la truita:

 

Pta

"Especial

630

"Nacional

380

"Regional

250

"Quinzenal

155

"Reduïda

200

"Catalunya

250

"Per a la pesca del salmó:

 

Pta

"Especial

1.255

"Nacional

760

"Regional

495

"Quinzenal

495

"Reduïda

495

"Per a la pesca de l'angula

1.255

"-2 Matrícula d'embarcacions i aparells flotants per a la pesca continental

"Tenen vigència d'un any, i les classes i els imports són:

 

Pta

"Classe 1ª és perceptiva quan l'embarcació és de motor

990

"Classe 2ª per a embarcacions impulsades per vela, rem, perxa o qualsevol altre procediment diferent del motor

450"

i) S'incorpora un últim paràgraf a l'article 154 del Capítol IX amb la següent redacció: "la quota resultant de la Tarifa K es bonificarà en un 50% en aquells casos en què el titular de la llicència acrediti documentalment la seva condició de pensionista."

Vuitena

Títol X

Taxes del Departament d'Indústria i Energia

a) L'article 181 i les Tarifes 2.1, 2.3, 4.5, 4.6 i 5.3 de l'article 183 queden redactats de la manera següent, amb l'addició de la tarifa 2.5:

"Article 181

"Acreditament

"La taxa s'acredita mitjançant la prestació del servei. S'exigeix, però, a la bestreta mitjançant la liquidació provisional des del moment de la iniciació de l'expedient d'ofici o a sol·licitud de l'interessat. Si un cop iniciat l'expedient es produís la seva conclusió, per desestiment de l'interessat o per causes a ell imputables, la taxa s'acredita en al quantia d'un 35% de la tarifa aplicable si no ha tingut lloc a la total prestació el servei. En el supòsit contrari, s'acreditarà la taxa en la seva totalitat i no procedirà cap devolució."

"Article 183

"2.1 Nova instal·lació o ampliació. Base: Valor de la instal·lació o de l'ampliació.

"2.3 Pel canvi de nom, les pròrrogues, les modificacions de la instal·lació i el canvi de condicions de l'activitat:

"2.3.1 Pel canvi de nom i les pròrrogues: 25% de la base.

"2.3.2 Per les modificacions de la instal·lació i el canvi de condicions en l'activitat quan aquestes modificacions o canvis no pressuposen ampliació de les activitats inscrites en el Registre: 25% de la base, que en aquest cas ha d'ésser el valor de les modificacions o dels canvis.

"2.5 Per les ampliacions, els canvis de nom, les modificacions o els canvis derivats de l'acció inspectora amb ocasió de la revisió, periòdica o a petició de tercers, dels registres: 150% de la base corresponent.

"4.5 Aprovació dels plans de labors de recursos miners de les Seccions A), C) i D). Base: Valor del pressupost anual d'explotació

 

Pta

"4.5.1 Fins a 1 milió de pessetes

10.500

"4.5.2 Més d'1 milió fins a 5 milions

22.500

"4.5.3 Més de 5 milions fins a 20 milions

48.000

"4.5.4 Més de 20 milions

48.000 + 300 (N-20)

(N = nombre de milions o fracció)

"4.6 Activitats mineres afins

"4.6.1 Inscripció i autoritzacions d'indústries mineres, pous, tallers de pirotècnia, polvorins i llurs ampliacions: s'aplica la tarifa 2.1

"4.6.2 Canvi de nom, pròrrogues, caducitats, modificacions i canvi de condicions de l'activitat.

"4.6.2.1 Pel canvi de nom i les pròrrogues s'aplica la tarifa 2.3.1.

"4.6.2.2 Per les caducitats, les modificacions i el canvi de condicions de l'activitat s'aplica la tarifa 2.3.2.

"4.6.2.3 Per les ampliacions, els canvis de nom, les modificacions o els canvis derivats de l'acció inspectora amb ocasió de la revisió, periòdica o a petició de tercers, dels registres:

S'aplica la tarifa 2.5

 

Pta

"5.3 Informes i certificacions tècniques

 

"5.3.1 Informes relatius a activitats mineres (presa de mostres del fons de sac, aforament d'aigües, revisions reglamentàries d'elements auxiliars a les mines, caducitat de concessions, etc.)

12.000

"5.3.2 Informes relatius a accidents laborals en activitats mineres

25.000

"5.3.3 Confrontacions de projectes, instal·lacions aparells i productes per a estendre informes o certificacions, amb ocasió de les revisions periòdiques o a petició de tercers o bé, per obtenir subvencions o desgravacions, fraus, expropiacions, consolidació de concessions, certificats de productor nacional, reconversió industrial. Segons el valor del pressupost industrial o el valor del pressupost del projecte, instal·lació, aparells o productes a confrontar.

 

"5.3.3.1 Inferior o igual a dos milions de pessetes

2.500

"5.3.3.2 Més de dos milions fins a 20 milions

9.000

"5.3.3.3 Més de 20 milions fins a 100 milions

31.000

"5.3.3.4 Més de 100 milions

62.000

"5.3.4 Informes per a l'autorització de l'ús o emmagatzematge d'explosius

 

"5.3.4.1 Fins a 100 kg

5.000

"5.3.4.2 Més de 100 a 500 kg

7.500

"5.3.4.3 Més de 500 a 5.000 kg

12.000

"5.3.4.4 Més de 5.000 kg

25.000

"5.3.5 Visita i informe de grans voladures

15.000

"5.3.6 Posada en pràctica d'explotacions de patents i motlles d'utilitat

4.000

b) S'afegeix un nou apartat 1.5.2 a la tarifa 1.5 de l'article 183, amb la redacció següent:

 

Pta

"1.5.2 Presa de mostres. Per cada presa de mostres de contaminants atmosfèrics en emissió

15.500

c) S'afegeix un nou apartat 4 a les normes d'aplicació de les tarifes de l'article 183, amb la redacció següent:

"-4 En el cas que els serveis d'inspecció i control necessaris per a l'atorgament d'autorització o inscripció d'instal·lacions i d'homologació o registre de productes subjectes a reglaments de seguretat industrial siguin realitzats per entitats d'inspecció i control concessionàries de la Generalitat de Catalunya, no seran d'aplicació les tarifes 2 i 5, sinó la tarifa 2.1".

Novena

A l'entrada en vigor d'aquesta Llei resten derogades la taxa per l'examen per a l'aprovació de llibres de text i de lectura i de material didàctic, compresa en els articles 57 a 60 (Capítol 3 del Títol 4) i la taxa per a la certificació de llavors i planters, compresa en els articles 155 a 158 (Capítol 10 del Títol 8), de l'esmentada Llei 6/1986, de Taxes.

Annexos pàg. 62 a 143

NOTA. La correcció d'errada esmentada al títol també modifica els annexos. Consulteu el text de la correcció.