Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 9/1988, de 12 d'abril, d'autorització d'un crèdit extraordinari per atendre les despeses de les eleccions al Parlament de Catalunya

Dades bàsiques
 • Rang del document Llei

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • Núm. del document 009/1988

 • Data del document 12/04/1988

 • Data de publicació 15/04/1988

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 978

 • No Vigent
Afectacions
Correccions d'errades
15/04/1988 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT
Text corregit per les correccions d'errades publicades a:

 EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA         
                               
                               
  Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de 
 Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el 
 que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'Autonomia, 
 promulgo la següent                     
                               
 LLEI                            
                               
  La celebració el 1988 de les eleccions al Parlament de 
 Catalunya exigeix l'habilitació en el Pressupost de la 
 Generalitat per a aquest exercici dels crèdits necessaris 
 per a atendre les despeses en què, segons la legislació 
 electoral, ha d'incórrer la Generalitat de Catalunya.
                               
  Davant d'aquesta circumstància, i d'acord amb el que 
 estableix l'article 39 de la Llei 10/1982, de 12 de juliol, 
 reguladora de les Finances Públiques de Catalunya, s'ha 
 instrumentat la present Llei de concessió d'un crèdit 
 extraordinari en el Pressupost per a l'exercici de 1988.
                               
 Article 1                          
  Es concedeix un crèdit extraordinari fins a un import 
 màxim de 1.288.585.748 pessetes per a atendre les despeses 
 de les eleccions al Parlament de Catalunya de 1988, que es 
 consignarà en un nou servei pressupostari 04.12, "Crèdit 
 extraordinari per  a  atendre  les  despeses  de les 
 eleccions al Parlament de Catalunya-Secretaria General", 
 del Departament de Governació, d'acord amb l'especificació 
 següent:                          
 04.12.143.01                        
  "Retribucions i gratificacions al personal de suport de 
 les eleccions al Parlament de Catalunya": 235.817.648.
 04.12.229.01                        
  "Despeses institucionals de les eleccions al Parlament de 
 Catalunya (material, meses electorals, subministrament de 
 béns i serveis)": 680.218.100.
 04.12.229.02                        
  "Despeses de suport informàtic per a les eleccions al 
 Parlament de Catalunya": 200.000.000.
 04.12.229.03                        
  "Despeses de propaganda institucional de les eleccions al 
 Parlament de Catalunya": 121.550.000.
 04.12.481.01                        
  "Bestreta  a compte de les subvencions als partits 
 polítics, federacions i coalicions en concepte de despeses 
 electorals per a les eleccions al Parlament de Catalunya 
 (màxim del 30% de la subvenció percebuda en les eleccions 
 al Parlament de Catalunya del 1984 per cadascun dels 
 partits polítics, federacions i coalicions)": 51.000.000.
                               
 Article 2                          
  Les majors despeses que autoritza la present Llei es 
 compensaran pel mateix import de la despesa real efectuada, 
 mitjançant la minoració dels crèdits consignats a les 
 diferents seccions pressupostàries del Pressupost de 1988 
 amb l'excepció de les corresponents al Parlament  de 
 Catalunya, Consell Consultiu, Classes Passives, Deute, 
 Sindicatura de Comptes i la  secció  corresponent  a 
 Corporacions  Locals,  que  no  tinguin la naturalesa 
 d'ampliables o nominatius.
  El Consell Executiu, a proposta del Conseller d'Economia 
 i Finances, determinarà els crèdits que han  d'ésser 
 minorats dins de l'exercici 1988.
                               
 Disposició addicional                    
 1) El Consell Executiu, dins del termini fixat pel punt 4 
 de l'article 134 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, 
 del Règim Electoral General, presentarà al Parlament de 
 Catalunya un projecte de crèdit extraordinari per l'import 
 de les subvencions corresponents a les despeses  que 
 originin les activitats electorals.
 2) Les subvencions a les quals fa referència l'apartat 
 anterior, corresponents a les eleccions al Parlament de 
 Catalunya de 1988, s'ajustaran a les regles següents:    
  a) Un milió de pessetes per escó obtingut.
  b) Seixanta  pessetes  per  vot  aconseguit per cada 
 candidatura que hagués obtingut com a mínim un escó.
 3) Cap partit, federació, coalició o agrupació, no pot 
 superar en les eleccions al Parlament de Catalunya de 1988, 
 per  despeses  electorals,  el  límit que resulti de 
 multiplicar per 45 pessetes el nombre d'habitants de 
 població de dret de les circumscripcions electorals on 
 presentin  candidatures. La  quantitat  resultant  de 
 l'operació anterior podrà incrementar-se en raó de 20 
 milions de pessetes per cada circumscripció on aquells 
 presentin candidatures.
 4) L'import de les subvencions a adjudicar s'han de fer 
 efectives dins dels cent dies posteriors a l'aprovació del 
 crèdit extraordinari pel Parlament de Catalunya.
                               
 Disposicions finals                     
 Primera                           
  S'autoritza  el  Consell Executiu perquè a proposta 
 conjunta del Conseller de Governació i del Conseller 
 d'Economia i Finances dicti les disposicions que calguin 
 per al desenvolupament i l'aplicació d'aquesta Llei.
                               
 Segona                           
  Aquesta Llei entrarà en vigor el mateix dia que serà 
 publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui 
 d'aplicació aquesta  Llei cooperin  al seu compliment i 
 que els Tribunals i les autoritats als quals pertoqui la 
 facin complir.
                               
 Barcelona, 12 d'abril de 1988                
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 Josep M. Basáñez i Villaluenga               
 Conseller d'Economia i Finances