Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET LEGISLATIU 4/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Institut Català de Finances.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret legislatiu

  • Organisme emissor Departament d'Economia i Finances

  • Núm. del document 004/2002

  • Data del document 24/12/2002

  • Data de publicació 31/12/2002

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 3791A

Afectacions
Afectacions passives (87)
TEXT CONSOLIDAT

La disposició final segona, apartat 4, de la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives, va autoritzar el Govern de la Generalitat perquè en el termini màxim d'un any, a comptar a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, refongués en un Text únic la Llei 2/1985, de 14 de gener, de l'Institut Català de Finances, incorporant-hi les modificacions introduïdes mitjançant aquesta Llei de mesures fiscals i les introduïdes a les lleis de pressupostos posteriors a l'entrada en vigor de la Llei esmentada, així com per les lleis següents:
Llei 5/1996, de 20 de maig, de modificació de la Llei 2/1985, de 14 de gener.
Llei 25/1998, de 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d'adaptació a l'euro.
Llei 15/2000, de 29 de desembre, de mesures fiscals i administratives.
Així mateix, l'apartat 4 de la disposició final segona va establir que l'autorització per a la refosa incloïa també la facultat de regularitzar, aclarir i harmonitzar aquestes disposicions, així com l'obligació d'efectuar la conversió a la unitat monetària euro de tots els imports a què fan referència les disposicions que han d'integrar el Text refós.
Per tant, en exercici de la delegació esmentada, d'acord amb el dictamen emès per la Comissió Jurídica Assessora i d'acord amb el Govern,
Decreto:

Article únic

S'aprova el Text refós de la Llei de l'Institut Català de Finances, que es publica tot seguit.

Disposició Final

Aquest Decret legislatiu entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Text Refós de la Llei de l'Institut Català de Finances

Capítol 1

Naturalesa i règim jurídic

Article 1

1. L'Institut Català de Finances és una entitat amb personalitat jurídica pròpia sotmesa a l'ordenament jurídic privat, de les previstes a l’article 1.b.1 del Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l’Estatut de l’empresa pública catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, el qual serà d’aplicació en tot allò que no sigui incompatible amb el que es disposa en aquest text.

2. L’Institut Català de Finances gaudeix de patrimoni i tresoreria pròpia i actua per al compliment de les seves funcions amb autonomia orgànica, financera, patrimonial, funcional i de gestió amb plena independència de les administracions públiques i amb submissió a aquesta Llei i a la resta de l’ordenament jurídic, sens perjudici que en la seva activitat s’ajusti a les normes de dret privat que li són aplicables.

3. L'Institut Català de Finances pot, amb plena independència i sense altres autoritzacions que les dels seus òrgans de govern, adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar o alienar tota mena de béns, concertar crèdits, fer contractes i convenis, i també obligar-se, interposar recursos i executar les accions establertes per les lleis.

4. A l’Institut Català de Finances se li aplica la normativa específica de les entitats de crèdit i, per tant, se sotmet únicament a la normativa de caràcter bàsic i a la dictada pels organismes reguladors de la Unió Europea que li sigui aplicable, atenent la seva especial activitat i naturalesa.

Altres versions d'aquest precepte

Article 2

En l’exercici de les seves funcions, l’Institut Català de Finances s’ha de regir per criteris de mercat.
Altres versions d'aquest precepte

Article 3

1. L’actuació de l’Institut pot anar dirigida principal, però no exclusivament a reforçar les pimes i l’activitat industrial a Catalunya.
2. L’Institut ha de gestionar-se de manera que pugui garantir la seva viabilitat econòmica.
Altres versions d'aquest precepte

Article 4

1. Per a complir les seves funcions, l'Institut Català de Finances pot utilitzar instruments de dret públic i privat i signar convenis de col·laboració, concerts i protocols d'actuació amb l'Administració pública i amb qualsevol ens o institució pública o privada.
2. Les operacions que l'Institut faci en compliment de la seva activitat amb persones físiques i amb entitats jurídiques s'han de sotmetre a les normes de dret privat, en les condicions establertes per l'article 6.
3. L'Institut Català de Finances, sense autorització administrativa prèvia, pot alienar directament els béns immobles o mobles que hagi adquirit en procediments judicials seguits en defensa de les prestacions que tingui atorgades a tercers i, fins i tot, els que s'adquireixin en pagament de deutes de què sigui creditor. Així mateix, pot adjudicar directament contractes d'explotació respecte dels béns esmentats.
Altres versions d'aquest precepte

Article 5

1. L'Institut Català de Finances és una entitat amb ànim de lucre l'activitat del qual consisteix en la realització d'aquelles activitats, operacions i serveis propis del negoci de banca en general que li siguin permeses per la legislació d'entitats de crèdit vigent, així com les activitats d'inversió en capital risc, tot subjecte a la normativa en matèria d'ajuts d'estat. La supervisió de l'Institut, en matèria de compliment de la normativa que li és d'aplicació, li correspon al departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria d'economia i finances.

2. Així mateix, podrà desenvolupar totes les activitats relacionades, total o parcialment, de forma indirecta, a través de participacions en altres entitats d’idèntic o anàleg objecte.

Altres versions d'aquest precepte

Capítol 2

Funcions

Article 6

1. L'Institut Català de Finances pot atorgar qualsevol tipus de finançament a favor tant de persones físiques, autònoms i professionals, en l'exercici de llur activitat econòmica i professional com de persones jurídiques, públiques i privades.

2. El finançament que es concedeixi es podrà destinar a qualsevol finalitat lícita i qualsevol àmbit sectorial, amb l'excepció del sector de la promoció immobiliària, que no pot ésser finançat per l'Institut, llevat que es tracti d’habitatge de protecció oficial.

3. L'Institut Català de Finances concedeix finançament per a activitats que es fan a Catalunya, així com per a activitats que es desenvolupen fora d'aquest territori. En aquest darrer cas, però, l'empresa o el beneficiari afectat han de tenir el domicili social efectiu de l’empresa capçalera del grup a Catalunya i/o activitat significativa a Catalunya.

4. L’Institut Català de Finances pot constituir societats mercantils i fons dels que estableix la normativa vigent i, en general, participar en qualsevol tipus d’entitat, i autoritzar les seves entitats filials perquè realitzin aquestes operacions de qualsevol tipus, mobiliàries o immobiliàries. Així mateix, poden adquirir participacions en altres societats mercantils i entitats financeres, siguin públiques o privades.
Altres versions d'aquest precepte

Article 7

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 8

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 9

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 10

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 11

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 12

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 13

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 14

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 15

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol 3

Òrgans de govern

Article 16

1. Els òrgans de govern de l'Institut són la Junta de Govern i el conseller delegat o consellera delegada. La Junta de govern pot constituir òrgans desconcentrats, comissions i comitès executius i comitès d’inversions, que poden participar en el govern de l’Entitat en la mesura de les competències que els hi assigni.

2. Se’ns perjudici del que s’estableix al punt anterior, la Junta de Govern haurà de constituir totes aquelles comissions i comitès que es requereixin d’acord amb la normativa pròpia de les entitats de crèdit, especialment la comissió mixta d’auditoria i control i la comissió de nomenaments i retribucions. Addicionalment podrà crear lliurement totes aquelles altres que estimi oportunes, en les quals podrà delegar totes aquelles competències que així acordi.
Altres versions d'aquest precepte

Article 17

1. La Junta de Govern és integrada pel president o presidenta, el conseller delegat o la consellera delegada i un nombre de vocals no inferior a cinc ni superior a nou. En tot cas, el nombre de vocals independents, segons la definició d’aquests establerta per la normativa aplicable a les d’entitats de crèdit, haurà de ser majoritari. Es pot nomenar un president o presidenta amb facultats executives que assumeixi les funcions de conseller o consellera delegada i en especial les previstes als articles 16 i 22 de la present Llei, en aquest cas el nombre màxim de vocals és de deu.

2. Al president o presidenta de la Junta de Govern li correspon la representació ordinària de l’entitat en l’ordre judicial i en l’extrajudicial. En cas de vacant, absència o malaltia, les funcions del president o presidenta són exercides pel conseller delegat o consellera delegada de l’Institut.

3. Poden assistir a les reunions de la Junta, a instàncies del president o presidenta o de la mateixa Junta, amb veu i sense vot, els membres de les comissions i comitès, els directius, o qualsevulla altra persona que s’escaigui.

4. Tots els membres de la Junta de govern són nomenats i separats lliurement pel Govern, a proposta de la persona titular del departament competent en matèria de economia i finances, previ informe favorable de la comissió de nomenaments i retribucions de l’Institut.
Altres versions d'aquest precepte

Article 18

Són competències de la Junta de Govern:
a) [No vigent].
b) Elevar a l'aprovació del Govern, mitjançant el Departament d'Economia i Finances, les propostes de pressupost, la memòria, el balanç i els comptes de l'entitat i les propostes d'aplicació de resultats.
c) [No vigent].
d) Aprovar els contractes i les operacions que signa l'Institut.
e) Decidir sobre l'exercici dels drets patrimonials i econòmics de l'Institut, sobre les accions judicials que li corresponen i sobre el compliment de les seves obligacions.
f) Prendre acords i donar instruccions generals sobre totes les qüestions relacionades amb l'organització, el funcionament i les relacions jurídiques de l'Institut.
g) Conèixer la gestió del conseller delegat o consellera delegada i emetre'n opinió, així com prendre els acords de delegació de facultats en aquest.
h) [No vigent].
i) Emetre els informes que li demanen el Govern o els departaments mitjançant el Departament d'Economia i Finances.
Altres versions d'aquest precepte

Article 19

El president o presidenta de la Junta, que ostenta vot de qualitat, convoca i presideix les reunions i té la iniciativa en les qüestions que li han de ser sotmeses.

Article 20

1. La Junta de Govern pot constituir una o més comissions executives i pot delegar-hi totes o algunes de les competències a què fa referència l'article 18, apartats d) i f)
2. La Junta de Govern pot delegar també aquestes facultats en els càrrecs a què fa referència la lletra g de l'article 22.2, els quals han de donar compte de l'exercici de les funcions delegades mitjançant el conseller delegat o consellera delegada.
3. El conseller delegat o consellera delegada depèn directament de la Junta de Govern. D'acord amb les funcions establertes per aquesta llei, coordina l'execució dels acords i les directrius de la Junta i passa comptes a la Junta dels resultats de l'execució de les funcions que aquesta hagi delegat en les comissions executives i en els càrrecs a què fa referència la lletra g de l'article 22.2.
Altres versions d'aquest precepte

Article 21

1. Els acords de la Junta de Govern i de les comissions han d'ésser consignats en acta, que han de signar el secretari o secretària de l'Institut i el president o presidenta de la Junta i de la comissió corresponent.
2. El secretari o secretària és nomenat lliurement per la Junta i no té la consideració de membre ni dret de vot.
3. En cas de vacant, absència o malaltia del secretari o secretària designat per la Junta de Govern, l'ha de substituir la persona que designi en cada cas el president o presidenta de la Junta de Govern o de la comissió corresponent.
Altres versions d'aquest precepte

Article 22

1. El conseller delegat o consellera delegada és nomenat i separat lliurement pel Govern, a proposta de la persona titular del departament competent en matèria d’economia i finances, i és qui ha d’assumir la representació ordinària i extraordinària de l’Institut, en qualsevol àmbit i circumstància. Per a fer-ho disposa d’àmplies facultats.
2. Les funcions del conseller delegat o consellera delegada són les següents:
a) La direcció i l'execució material dels acords i les directrius d'actuació aprovats per la Junta.
b) La coordinació i el control de l'exercici de les funcions delegades per la Junta en les comissions executives i en els càrrecs a què fa referència la lletra g.
c) El control i el seguiment de la gestió de les participacions en les empreses de les quals l'Institut sigui titular.
d) [No vigent]
e) [No vigent]
f) La direcció superior i la contractació del personal de l'Institut Català de Finances, i també la lliure designació dels responsables de les diferents àrees funcionals.
g) L'organització i l'estructuració internes de l'Institut Català de Finances d'acord amb les directrius aprovades per la Junta de Govern en les direccions funcionals i serveis, comitès executius i comitès d'inversions, que consideri més adequades perquè s'acompleixi més bé l'activitat ordinària, amb el nomenament de les persones titulars i la determinació del règim laboral.
h) L'exercici de les facultats que li delegui la Junta de Govern.

Altres versions d'aquest precepte

Article 23

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 24

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 25

Els càrrecs president o presidenta, de conseller delegat o consellera delegada, de vocal dominical de la Junta de Govern, i de titular d'una unitat funcional de l'Institut, estan subjectes al règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat, així com a allò que la normativa vigent estableixi pels òrgans d’administració de les entitats de crèdit.

Altres versions d'aquest precepte

Capítol 4

Del Consell Assessor
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 26

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 27

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 28

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 29

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol 5

De la informació estadística
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 30

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol 6

Dels recursos

Article 31

1. Els recursos econòmics de l'Institut Català de Finances estan constituïts per:
a) La dotació inicial assignada pel Parlament de Catalunya.
b) Les dotacions amb càrrec al pressupost de la Generalitat de Catalunya.
c) Els béns i els valors que integren el seu patrimoni.
d) Els productes i les rendes derivats del seu patrimoni.
e) Els excedents derivats de les operacions de l'Institut.
f) Les emissions de títols de renda fixa que se li autoritzin, d'acord amb les disposicions que regulen aquesta matèria.
g) Les aportacions d'altres institucions financeres, públiques o privades, que s'estableixin d'acord amb les lleis o els convenis de finançament o de col·laboració amb l'Institut.
h) Els dipòsits que hi constitueixin altres institucions públiques.
i) Qualsevol altre recurs que arbitri el Govern, atenent les funcions pròpies de l'Institut, d'acord amb les bases de l'ordenació general del crèdit i la banca i amb l'ordenació de la política monetària de la Unió Europea.
2. [No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol 7

Impuls del Crèdit Català Agrari
Altres versions d'aquest precepte

Article 32

1. L’Institut ha de formular els seus comptes anuals i ha d’efectuar el registre comptable de les seves operacions, d’acord amb els criteris i normes comptables establerts per a les entitats de crèdit.

2. La Junta de Govern elevarà anualment a l'aprovació del Govern, mitjançant el Departament competent en matèria d’economia i finances, la memòria, el balanç i els comptes de resultats.
L’Institut tindrà autonomia pressupostària respecte de la Generalitat de Catalunya, la qual únicament establirà el seu límit màxim d’endeutament anual a les respectives lleis de pressupostos.

3. L'Institut Català de Finances ha de fer arribar a la comissió del Parlament competent en matèria d'economia i finances, per mitjà del conseller competent en aquesta matèria, durant el primer semestre de cada any, informació agregada i sumària de l'exercici anterior relativa a les característiques i el volum de les operacions de préstec i aval que s'han fet, la incidència sectorial i territorial que tenen i els resultats de la gestió.

Altres versions d'aquest precepte

Article 33

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 34

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 35

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 36

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició Final

El Govern ha d'aprovar el Reglament de l'Institut Català de Finances a proposta de la Junta de Govern.

Disposicions Addicionals

Disposició addicional Primera

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Segona

Els deutes i les obligacions que l'Institut Català de Finances adquireixi per captar fons gaudiran davant de tercers de la garantia de la Generalitat. Aquesta garantia és explícita, irrevocable, incondicional i directa.
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Tercera

Execució dels instruments financers del programa Feder
Es confereixen a l'Institut Català de Finances les tasques d'execució dels instruments financers del Programa operatiu de Catalunya Feder 2014-20 (Decisió CE 2015-894) en els termes de l'article 38.4.c del Reglament (UE) núm. 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell, i se l'habilita perquè adopti les mesures oportunes per a assegurar la bona gestió dels instruments financers del dit programa.
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Quarta

Política remunerativa
1. Sens perjudici del que estableix l'apartat 4 de l'article 1 del Decret legislatiu 4/2002, del 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Institut Català de Finances, que sotmet l'entitat a la normativa aplicable a les entitats de crèdit, són aplicables a l'Institut Català de Finances les regles següents:

a) El Govern de la Generalitat, a proposta de la Junta de Govern de l'Institut Català de Finances, ha d'aprovar la política de remuneracions dels òrgans de govern de l'Institut. Els membres de la Junta de Govern de l'Institut que tinguin la consideració de personal al servei de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic resten en tot cas sotmesos a les disposicions dictades per a aquest personal amb caràcter general.

b) La llei de pressupostos de cada exercici determina, respecte a les disposicions que contingui en matèria de personal, aquelles a què resta sotmès l'Institut Català de Finances. No li són aplicables les limitacions a la contractació, llevat de les que derivin del compliment de la normativa bàsica.

2. Les societats i les filials de l'Institut Català de Finances resten sotmeses al mateix règim jurídic establert per a aquest en l'apartat 1, sens perjudici dels requeriments específics de la normativa d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, en el cas que formin part del sector d'administracions públiques de la Generalitat, en els termes del sistema europeu de comptes.
 
Altres versions d'aquest precepte