Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives

Dades bàsiques
 • Rang del document Llei

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • Núm. del document 031/2002

 • Data del document 30/12/2002

 • Data de publicació 31/12/2002

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 3791

  • Títol I

   Mesures fiscals
   Capítol I - Capítol V

   • Capítol I

    Impostos directes
    Secció primera - Secció tercera

    • Secció primera

     Impost sobre la renda de les persones físiques
     Article 1

    • Secció segona

     Impost sobre el patrimoni
     Article 2

    • Secció tercera

     Impost sobre successions i donacions
     Article 3 - Article 9

     • Article 3

      Modificació de la reducció del grup I de la lletra a de l'article 2 de la Llei 21/2001, del 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives

     • Article 4

      Modificació de la reducció per discapacitats establerta per la lletra b de l'article 2 de la Llei 21/2001

     • Article 5

      Modificació de la lletra d de l'apartat segon de la lletra d de l'article 2 de la Llei 21/2001

     • Article 6

      Modificació de l'apartat novè de la lletra d de l'article 2 de la Llei 21/2001

     • Article 7

      Tarifa

     • Article 8

      Deducció en la donació de quantitats destinades a l'adquisició del primer habitatge habitual del descendent

     • Article 9

      Unions estables de parella

   • Capítol II

    Impostos indirectes
    Secció única

    • Secció única

     Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats
     Article 10 - Article 13

     • Article 10

      Tipus de gravamen en l'adquisició de l'habitatge habitual per joves

     • Article 11

      Modificació de la lletra a de l'apartat 2 de l'article 5 de la Llei 21/2001, del 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives

     • Article 12

      Modificació de la lletra c de l'article 7 de la Llei 21/2001

     • Article 13

      Bonificació de la quota per la transmissió d'habitatges a empreses immobiliàries

   • Capítol III

    Tributació sobre el joc
    Secció única

    • Secció única

     Màquines recreatives i d'atzar
     Article 14 - Article 15

     • Article 14

      Quota: modificació de l'article 8 de la Llei 21/2001, del 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives

     • Article 15

      Acreditació

   • Capítol IV

    Tributs propis
    Secció primera - Secció quarta

    • Secció primera

     Impost sobre els grans establiments comercials
     Article 16

     • Article 16

      Modificació de l'apartat 4 de l'article 17 de la Llei 16/2000, del 28 de desembre, de l'impost sobre grans establiments comercials

    • Secció segona

     Destinació dels ingressos de l'impost sobre grans establiments comercials
     Article 17

     • Article 17

      Modificació de la disposició addicional cinquena de la Llei 15/2000, del 29 de desembre, de mesures fiscals i administratives

    • Secció tercera

     Cànon de l'aigua
     Article 18 - Article 19

     • Article 18

      Modificació de la Llei 6/1999, del 12 de juliol, d'ordenació, gestió i tributació de l'aigua

     • Article 19

      Terminis de pagament de quotes impagades pels conceptes del cànon d'infraestructura hidràulica i de l'increment de la tarifa de sanejament

    • Secció quarta

     Taxes
     Article 20 - Article 27

     • Article 20

      Modificació del títol IV de la Llei 15/1997, del 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya

     • Article 21

      Modificació del títol V de la Llei 15/1997

     • Article 22

      Modificació del títol VII de la Llei 15/1997

     • Article 23

      Modificació del títol VIII de la Llei 15/1997

     • Article 24

      Modificació del títol IX de la Llei 15/1997

     • Article 25

      Modificació del títol XII de la Llei 15/1997

     • Article 26

      Modificació del títol XIV de la Llei 15/1997

     • Article 27

      Addició d'un nou títol XV a la Llei 15/1997

   • Capítol V

    Normes de gestió
    Secció primera - Secció tercera

    • Secció primera

     Obligacions formals
     Article 28 - Article 32

     • Article 28

      Obligacions formals del subjecte passiu en l'impost sobre successions i donacions

     • Article 29

      Obligacions formals de les persones físiques o jurídiques que fan subhastes de béns pel que fa a l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

     • Article 30

      Obligacions formals de tramesa d'informació

     • Article 31

      Subministrament d'informació relativa a l'impost sobre les vendes minoristes de determinats hidrocarburs

     • Article 32

      Presentació de declaracions i altres documents per via teleinformàtica

    • Secció segona

     Comprovació de valors
     Article 33

     • Article 33

      Acords de valoració prèvia vinculant

    • Secció tercera

     Prescripció
     Article 34

     • Article 34

      Prescripció en l'impost sobre successions i donacions i en l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

  • Títol II

   Mesures administratives
   Capítol I - Capítol IV

   • Capítol I

    Mesures amb relació a les finances i el patrimoni de la Generalitat
    Secció primera - Secció segona

    • Secció primera

     Mesures en matèria de contractació
     Article 35

     • Article 35

      Foment dels objectius socials en la contractació

    • Secció segona

     Mesures patrimonials
     Article 36 - Article 37

     • Article 36

      Cessió de béns al patrimoni propi de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

     • Article 37

      Cessió de domini a l'Institut Català del Sòl

   • Capítol II

    Mesures sobre el sector públic
    Secció primera - Secció dotzena

    • Secció primera

     Institut Català de Finances
     Article 38

     • Article 38

      Modificació de la Llei 2/1985, del 14 de gener, de l'Institut Català de Finances

    • Secció segona

     Institut Català del Crèdit Agrari
     Article 39

     • Article 39

      Modificació de la Llei 4/1984, del 24 de febrer, de l'Institut Català del Crèdit Agrari

    • Secció tercera

     Comptabilitat dels organismes autònoms comercials, industrials i financers i de les entitats públiques
     Article 40

     • Article 40

      Comptabilitat dels organismes autònoms comercials, industrials i financers i de les entitats públiques

    • Secció quarta

     Creació de l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques
     Article 41 - Article 49

    • Secció cinquena

     Creació de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
     Article 50 - Article 58

    • Secció sisena

     Gestió d'Infraestructures, SA
     Article 59

     • Article 59

      Modificació de l'objecte social de l'empresa Gestió d'Infraestructures, SA

    • Secció setena

     Infraestructures Ferroviàries de Catalunya
     Article 60

     • Article 60

      Modificació de la Llei 19/2001, del 31 de desembre, de creació de l'ens Infraestructures Ferroviàries de Catalunya

    • Secció vuitena

     Institut Català d'Energia
     Article 61

     • Article 61

      Modificació de la Llei 9/1991, del 3 de maig, de creació de l'Institut Català d'Energia (Icaen)

    • Secció novena

     Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarials
     Article 62

     • Article 62

      Modificació de la Llei 5/1985, del 16 d'abril, de creació del Centre d'Informació i Desenvolupament Empresarial (Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarials, segons la Llei 7/2000, del 19 de juny)

    • Secció desena

     Centre de la Propietat Forestal
     Article 63

     • Article 63

      Modificació de la Llei 7/1999, del 30 de juliol, del Centre de la Propietat Forestal

    • Secció onzena

     Ports de la Generalitat
     Article 64 - Article 65

     • Article 64

      Modificació de l'article 10 de la Llei 17/1996, del 27 de desembre, per la qual es fixen els preus públics que constitueixen prestacions patrimonials de caràcter públic, pel que fa a la quantia de les tarifes per concessions i autoritzacions administratives atorgades per Ports de la Generalitat

     • Article 65

      Modificació de l'annex 1 de la Llei 5/1998, del 17 d'abril, de ports de Catalunya

    • Secció dotzena

     Agència Catalana de Certificació
     Article 66

   • Capítol III

    Mesures en matèria de personal
    Secció primera - Secció sisena

    • Secció primera

     Escala de tècnics d'administració de la hisenda de la Generalitat de Catalunya
     Article 67 - Article 71

     • Article 67

      Creació de l'escala de tècnics d'administració de la hisenda de la Generalitat de Catalunya

     • Article 68

      Funcions dels tècnics d'administració de la hisenda de la Generalitat de Catalunya

     • Article 69

      Accés a l'escala de tècnics d'administració de la hisenda de la Generalitat de Catalunya

     • Article 70

      Els tècnics d'administració de la hisenda de la Generalitat de Catalunya

     • Article 71

      Plantilla de l'escala de tècnics d'administració de la hisenda de la Generalitat de Catalunya

    • Secció segona

     Modificació del Decret legislatiu 1/1997, del 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública
     Article 72

     • Article 72

      Extensió de l'aplicació de la disposició addicional onzena del Decret legislatiu 1/1997

    • Secció tercera

     Llocs directius del Servei Català de la Salut (CatSalut)
     Article 73

     • Article 73

      Règim dels llocs directius de l'ens públic Servei Català de la Salut (CatSalut)

    • Secció quarta

     Cos de Bombers
     Article 74

     • Article 74

      Modificació de la Llei 5/1994, del 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i salvaments de Catalunya

    • Secció cinquena

     Personal de l'Institut Ramon Llull
     Article 75

     • Article 75

      Règim del personal adscrit a l'Institut Ramon Llull

    • Secció sisena

     Cos d'Advocacia de la Generalitat
     Article 76

     • Article 76

      Modificació de la Llei 7/1996, del 5 de juliol, d'organització dels serveis jurídics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya

   • Capítol IV

    Altres mesures
    Secció primera - Secció tretzena

    • Secció primera

     Mesures en matèria de caixes d'estalvis
     Article 77

     • Article 77

      Modificació del Decret legislatiu 1/1994, del 6 d'abril, pel qual s'aprova la refosa de les lleis 15/1985, d'1 de juliol, 6/1989, de 25 de maig, i 13/1993, de 25 de novembre, de caixes d'estalvis de Catalunya

    • Secció segona

     Jurat d'Expropiació de Catalunya
     Article 78

     • Article 78

      Modificació de la Llei 6/1995, del 28 de juny, del Jurat d'Expropiació de Catalunya

    • Secció tercera

     Mesures sobre el sector ferroviari
     Article 79 - Article 81

     • Article 79

      Prestació del servei

     • Article 80

      Autorització d'aval

     • Article 81

      Modificació de l'article 59 de la Llei 21/2001, del 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives

    • Secció quarta

     Mesures en matèria de comerç
     Article 82 - Article 83

     • Article 82

      Modificació de la Llei 17/2000, del 29 de desembre, d'equipaments comercials

     • Article 83

      Modificació del Decret legislatiu 1/1993, del 9 de març, sobre comerç interior

    • Secció cinquena

     Mesures en matèria de cooperatives
     Article 84

     • Article 84

      Modificació de la Llei 18/2002, del 5 de juliol, de cooperatives

    • Secció sisena

     Mesures en matèria de mutualitats
     Article 85

     • Article 85

      Modificació de la Llei 28/1991, del 13 de desembre, de les mutualitats de previsió social

    • Secció setena

     Mesures en matèria de política territorial
     Article 86

     • Article 86

      Modificació de la Llei 23/1983, del 21 de novembre, de política territorial

    • Secció vuitena

     Mesures en matèria forestal
     Article 87

     • Article 87

      Modificació de la Llei 6/1988, del 30 de març, forestal de Catalunya

    • Secció novena

     Mesures en matèria de pesca
     Article 88

     • Article 88

      Modificació de la Llei 1/1986, del 25 de febrer, de pesca marítima de Catalunya

    • Secció desena

     Mesures en matèria d'heliports
     Article 89

     • Article 89

      Modificació de la Llei 11/1998, del 5 de novembre, d'heliports

    • Secció onzena

     Mesures en matèria de museus
     Article 90

     • Article 90

      Modificació de la Llei 17/1990, del 2 de novembre, de museus

    • Secció dotzena

     Composició de la Comissió Jurídica Assessora
     Article 91

     • Article 91

      Modificació del Text refós de les lleis 3/1985, del 15 de març, i 21/1990, del 28 de desembre, de la Comissió Jurídica Assessora, aprovat pel Decret legislatiu 1/1991, del 25 de març

    • Secció tretzena

     Potestat sancionadora del Consell de l'Audiovisual de Catalunya
     Article 92

     • Article 92

      Modificació de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del Consell de l'Audiovisual de Catalunya

TEXT CONSOLIDAT

Per sisena vegada consecutiva es presenta, conjuntament amb la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, una llei de mesures fiscals i administratives que, en connexió amb el pressupost i complementant-ne algunes de les disposicions, constitueix l'instrument normatiu necessari per a aplicar determinades disposicions de la Llei de pressupostos, tant en l'àmbit fiscal com en altres sectors de l'activitat de la Generalitat.

Aquesta Llei s'estructura en dos títols; el primer és dedicat a les mesures fiscals i el segon, a les mesures administratives. En conjunt, la Llei conté un total de noranta-dos articles, als quals cal afegir les corresponents disposicions addicionals, transitòries, derogatòries i finals.

El títol I d'aquesta Llei inclou les mesures fiscals i és dividit en cinc capítols. Cal destacar, d'entrada, i pel que fa als tributs estatals cedits, que les normes d'aquesta Llei han estat dictades a l'empara de les competències assumides per la Generalitat en el marc del nou sistema de finançament i, concretament, en aplicació de la Llei de l'Estat 17/2002, de l'1 de juliol, del règim de cessió de tributs de l'Estat a la Generalitat de Catalunya i de fixació de l'abast i les condicions de la cessió.

El primer capítol recull diverses normes respecte als impostos directes. D'una banda, i quant a l'impost sobre la renda de les persones físiques, s'estableixen noves deduccions en el tram autonòmic de la quota: una deducció pel lloguer de l'habitatge habitual de famílies nombroses, de joves, d'aturats, de discapacitats i de vidus i vídues més grans de seixanta-cinc anys; una deducció per l'adquisició de l'habitatge habitual; una deducció pel pagament dels interessos de préstecs concedits per a l'estudi universitari de tercer cicle, i una deducció per la donació de quantitats a descendents per a l'adquisició de llur primer habitatge habitual.

També en el capítol I, per primer cop, s'aprova el mínim exempt aplicable als contribuents de Catalunya de l'impost sobre el patrimoni, i s'introdueix, a més, un mínim exempt incrementat (fins al doble del general), específic per als contribuents que pateixen una discapacitat en grau igual o superior al 65%.

Finalment, la secció tercera del capítol I inclou mesures en l'àmbit de l'impost sobre successions i donacions, de les quals destaquen, com a novetat, les següents: s'incrementen els imports de la reducció per parentiu corresponent al grup I (descendents menors de vint-i-un anys) i de la reducció per discapacitat del subjecte passiu en grau igual o superior al 65% (articles 4 i 5); s'aprova la tarifa que determina la quota íntegra de l'impost, una tarifa que comporta, respecte a l'exercici del 2002, una disminució lineal dels tipus de gravamen del 3%, i s'estableix una bonificació del 80% de la quota de l'impost per les donacions de fins a 18.000 euros a favor de descendents amb destinació específica a l'adquisició de llur primer habitatge habitual.

Quant als impostos indirectes, les mesures incloses en el capítol II afecten l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats. D'una banda, i quant a la modalitat de transmissions patrimonials oneroses, s'estableix un tipus reduït del 5% aplicable a l'adquisició de l'habitatge habitual per joves, i, de l'altra, es recondueix el tipus reduït del 2% per a les transmissions d'habitatges a favor de determinades empreses immobiliàries (aprovat per la Llei 25/1998, del 31 de desembre) a una bonificació del 70% de la quota, de manera que s'exerceix la competència normativa assumida en el marc del nou sistema de finançament per a crear bonificacions en la quota d'aquest impost; quant a la modalitat d'actes jurídics documentats, es modifica la quota gradual aplicable als documents notarials.

El capítol III recull dos preceptes relatius a la tributació del joc, pels quals es modifica la norma de meritament i el període impositiu de la taxa que grava les màquines escurabutxaques, que passa a ésser trimestral, i, consegüentment, es modifica l'import de les quotes fixes.

Les normes sobre tributs propis s'han agrupat dins el capítol IV, el qual es divideix en tres seccions. La secció primera, relativa a l'impost sobre grans establiments comercials, concreta el supòsit en què es perd la reducció de l'1% de la quota establerta per la domiciliació del pagament. La secció segona modifica els criteris de distribució dels ingressos provinents de l'impost sobre grans establiments comercials. La secció tercera recull, en primer terme, les modificacions establertes per la Llei 6/1999, del 12 de juliol, d'ordenació, gestió i tributació de l'aigua, entre les quals destaca, en relació amb el cànon de l'aigua, la supressió del paràmetre de contaminació "increment de temperatura (IT)", la modificació de coeficients que afecten el tipus aplicable als usos industrials i el desenvolupament del sistema de determinació de la quota aplicable als usos ramaders. D'altra banda, es preveu la possibilitat de pagament sense interessos dels imports en concepte d'increment de la tarifa de sanejament i del cànon d'infraestructura hidràulica recaptats per entitats subministradores i justificats com a impagats per aquestes amb posterioritat a l'1 de gener de 1999. Finalment, mitjançant aquesta Llei s'aclareix també la funció que ja tenen les entitats subministradores de col·laboració en la gestió i la recaptació del cànon de l'aigua, en nom i per compte de l'Agència Catalana de l'Aigua, i es garanteix la màxima transparència en la confecció de les factures.

La secció quarta d'aquest capítol IV està dedicada a les taxes que gestionen cada un dels departaments de la Generalitat. D'entre les taxes de nova creació, destaca la taxa per la formació de manipuladors d'aliments d'alt risc, la taxa pels permisos de caça major i menor de les reserves naturals nacionals de caça i reserves de caça, la taxa per l'ocupació de terrenys forestals que són propietat de la Generalitat de Catalunya i la taxa per la prestació de serveis per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari Català, la qual dóna lloc a la introducció en la Llei de taxes d'un nou títol corresponent al Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació. També es modifiquen altres taxes, pertanyents als departaments d'Ensenyament, d'Economia i Finances, de Sanitat i Seguretat Social, de Política Territorial i Obres Públiques, d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, i de Treball, Indústria, Comerç i Turisme.

El darrer capítol de mesures fiscals conté normes relatives a la gestió tributària: la secció primera introdueix normes que afecten determinades obligacions formals, algunes de circumscrites a l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i a l'impost sobre successions i donacions, i d'altres amb un abast més general, com la continguda en l'article 32 sobre la introducció de les noves tecnologies per a la presentació de documents i declaracions. La secció segona d'aquest capítol regula els acords de valoració prèvia vinculant a què es refereix l'article 9 de la Llei de l'Estat 1/1998, del 26 de febrer, de drets i garanties dels contribuents, en relació amb els dos impostos abans esmentats. Finalment, la secció tercera inclou un únic precepte, l'article 34, pel qual es determina la data inicial del còmput del termini de prescripció respecte a aquests mateixos impostos en el cas que el document hagi estat atorgat a l'estranger.

Completen el bloc de mesures fiscals dues disposicions addicionals. La primera autoritza el conseller o consellera d'Economia i Finances perquè, en el termini de sis mesos, a comptar a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, elabori i aprovi els models de contracte per a l'arrendament de béns immobles. I la segona, amb la finalitat de donar publicitat i també, per tant, més seguretat jurídica als ciutadans, disposa que cadascun dels departaments ha de publicar, dins el primer trimestre del 2003, la relació de les taxes que gestiona amb indicació concreta de llurs respectives quotes.

El títol II d'aquesta Llei tracta les mesures administratives i es divideix en quatre capítols, referits, respectivament a finances i patrimoni, sector públic, personal i altres mesures.

En el primer capítol s'inclou una important mesura en matèria de contractació, amb la qual es pretén fomentar, dins el marc de la normativa actualment vigent, la contractació pública amb centres d'inserció laboral de disminuïts i amb entitats sense ànim de lucre que tinguin per finalitat la integració de persones amb risc d'exclusió social.

En el capítol II s'estableixen un conjunt de mesures de contingut patrimonial per tal d'agilitar el funcionament de determinats ens públics de la Generalitat, que en gran part són continuació de les ja iniciades per la Llei de mesures fiscals i administratives per a l'any 2002. En primer lloc, en relació amb l'Institut Català de Finances, s'adeqüen determinats preceptes de la norma reguladora per tal de concretar les competències dels nous òrgans que conformen aquest Institut, a la vegada que, d'acord amb les modificacions legals introduïdes en el text de la Llei de l'Estat 44/2002, del 22 de novembre, de mesures de reforma del sistema financer, que afecten directament ens com l'esmentat Institut, se n'amplia l'àmbit d'actuació. En segon lloc, s'estableix el règim comptable del que tradicionalment s'ha considerat administració institucional, és a dir, dels organismes autònoms comercials, industrials i financers i dels ens públics.

En tercer lloc, i dins el mateix àmbit de les mesures sobre el sector públic, destaca la creació de dos nous ens: d'una banda, l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques, organisme autònom administratiu adscrit al departament competent en matèria de sanitat, i l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, entitat de dret públic que ajusta la seva activitat al dret privat i és adscrita al departament competent en matèria de relacions exteriors.

Altres mesures que afecten igualment el sector públic són les relatives a l'empresa Gestió d'Infraestructures, SA i a l'Institut Català d'Energia. Així mateix, s'inclou una mesura tendent a millorar els mecanismes de finançament de l'ens Infraestructures Ferroviàries de Catalunya.

Addicionalment, s'introdueixen regulacions puntuals respecte a l'Institut Català d'Energia -amb relació al seu règim d'ingressos-, del Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarials -el qual amplia el seu àmbit d'actuació-, i també del Centre de la Propietat Forestal, respecte al qual s'inclou una modificació que amplia i concreta el seu àmbit funcional, i també alguns aspectes orgànics i del règim de personal. Finalment, per a donar compliment al principi de reserva de llei, derivat de la Sentència 185/1995, del 14 de desembre, del Tribunal Constitucional, es regulen els preus públics que constitueixen prestacions patrimonials de caràcter públic de l'entitat Ports de la Generalitat.

El capítol III, relatiu a les mesures en matèria de personal, s'obre amb la creació d'una escala de tècnics d'administració de la hisenda de la Generalitat de Catalunya, que es planteja amb la voluntat explícita d'afavorir la professionalització i l'especialització dels funcionaris que hagin de dur a terme la direcció administrativa i la gestió de les finances públiques de la Generalitat. Com és preceptiu, aquesta Llei especifica les funcions, el sistema d'accés i estableix la plantilla d'aquesta nova escala dins el Cos Superior d'Administració de la Generalitat.

Així mateix, en l'àmbit del personal, s'estableixen determinades garanties retributives envers els exrectors de les universitats públiques catalanes, es regula el règim jurídic dels alts càrrecs del Servei Català de la Salut, s'introdueixen modificacions en el sistema d'ingrés a les diferents escales del Cos de Bombers i en l'accés a les diferents categories, i es regula el règim del personal que s'adscrigui a l'Institut Ramon Llull. També es modifiquen uns supòsits concrets per a possibilitar la integració en el Cos d'Advocacia de la Generalitat en determinats casos.

En relació amb les mesures de caràcter sectorial, que recull el capítol IV del títol II d'aquesta Llei, destaca, en primer lloc, la que fa referència a les caixes d'estalvis, mitjançant la qual s'introdueix una modificació en la normativa catalana de caixes respecte als òrgans de govern, per a adaptar-la a les disposicions de la legislació bàsica estatal, contingudes en la Llei de l'Estat 44/2002, i, en segon lloc, la que fa referència al Jurat d'Expropiació Forçosa de Catalunya, respecte al qual se'n modifica la composició, d'acord amb la doctrina del Tribunal Constitucional dictada a aquest efecte. En tercer lloc, amb relació al sector ferroviari, les mesures possibiliten, en els termes de la normativa de la Unió Europea, que s'encomani a l'ens Infraestructures Ferroviàries de Catalunya l'administració de la línia 9 del Metro de Barcelona. D'altra banda, en matèria de comerç, es concreten els àmbits d'actuació dels òrgans competents en matèria de concessió de llicències comercials envers els de defensa de la competència.

Les mesures en matèria de cooperatives defineixen el règim potestatiu de conciliació davant el Consell Superior de la Cooperació en la resolució de conflictes, i les mesures en relació amb les mutualitats de previsió social es concreten en una nova regulació del règim d'elecció dels compromissaris, per tal d'assegurar el principi d'igualtat i avançar el procés d'adaptació dels estatuts de les mutualitats a la nova normativa que es dicti en compliment del mandat del Parlament.

Del darrer bloc de mesures de caràcter sectorial, cal destacar les referides a la política territorial, amb l'establiment dels plans territorials com un instrument de planificació a escala territorial equiparable als plans directors urbanístics; al règim d'establiment i d'autoritzacions dels heliports eventuals; a la gestió de museus, i a la incorporació de noves infraccions en matèria de pesca marítima.

Finalment, cal destacar les modificacions que afecten la composició de la Comissió Jurídica Assessora, i també la potestat sancionadora del Consell Audiovisual de Catalunya.

En relació amb les disposicions addicionals, en primer lloc, cal destacar d'una manera molt especial l'establiment de mesures sobre el règim de subvencions als serveis prestats per entitats d'economia social sense ànim de lucre (tercer sector) i la creació d'una comissió de seguiment de l'aplicació d'aquestes mesures. En segon lloc, cal destacar també la inclusió d'una disposició per la qual es determinen les normes d'actuació dels representants de la Generalitat en consorcis, fundacions i altres entitats en què té participació la Generalitat. En tercer lloc, es possibilita que, per resolució del conseller o consellera competent, es defineixin marques turístiques sense que el nombre d'aquestes estigui limitat per llei. En quart lloc, es modifica la denominació de diversos cossos funcionarials de la Generalitat.

Pel que fa a les disposicions transitòries, convé destacar que regulen, d'una banda, l'aplicació de la nova normativa sobre els òrgans de les caixes d'estalvis fins al moment en què correspongui la renovació dels càrrecs i, d'altra banda, el règim d'elecció dels compromissaris de les entitats mutuals fins a l'aprovació de la nova llei del Parlament sobre mutualitats de previsió social.

Per acabar, dins les disposicions finals, s'estableix expressament que les modificacions de la normativa sobre caixes d'estalvis catalanes produeixin efectes des de l'entrada en vigor de la Llei de l'Estat 44/2002.

Títol I

Mesures fiscals

Capítol I

Impostos directes

Secció primera

Impost sobre la renda de les persones físiques

Article 1

Deduccions en la quota
Amb efectes des de l'1 de gener de 2003, en la part corresponent a la Generalitat de la quota íntegra de l'impost sobre la renda de les persones físiques, pot aplicar-se, juntament amb la reducció percentual que correspongui sobre l'import total de les deduccions de la quota establertes per la Llei de l'Estat reguladora de l'impost, les deduccions següents:
1. Deducció per lloguer de l'habitatge habitual
1.1 Els contribuents poden deduir el 10%, fins a un màxim de 300 euros anuals, de les quantitats satisfetes en el període impositiu en concepte de lloguer de l'habitatge habitual, sempre que compleixin els requisits següents:
a) Que es trobin en alguna de les situacions següents:
- Tenir trenta-dos anys o menys en la data de meritació de l'impost.
- Haver estat a l'atur cent vuitanta-tres dies o més durant l'exercici.
- Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 65%.
- Ésser vidu o vídua i tenir seixanta-cinc anys o més.
b) Que llur base imposable total, menys el mínim personal i familiar no sigui superior a 20.000 euros anuals
c) Que les quantitats satisfetes en concepte de lloguer excedeixin el 10% dels rendiments nets del subjecte passiu.
1.2 Els contribuents poden deduir el 10%, fins a un màxim de 600 euros anuals, de les quantitats satisfetes en el període impositiu en concepte del lloguer de l'habitatge habitual, sempre que en la data de meritació pertanyin a una família nombrosa i compleixin els requisits establerts per les lletres b i c de l'apartat 1.1.
1.3 En el cas de tributació conjunta, si algun dels declarants es troba en alguna de les circumstàncies especificades per la lletra a de l'apartat 1.1 i per l'apartat 1.2, l'import màxim de la deducció és de 600 euros, i el de la base imposable total, menys el mínim personal i familiar, de la unitat familiar és de 30.000 euros.
1.4 Aquesta deducció només es pot aplicar una vegada, amb independència del fet que en un mateix subjecte passiu puguin concórrer més d'una de les circumstàncies establertes per la lletra a de l'apartat 1.1.
1.5 Un mateix habitatge no pot donar lloc a l'aplicació d'un import de deducció superior a 600 euros. D'acord amb això, si en relació amb un mateix habitatge resulta que més d'un contribuent té dret a la deducció conforme a aquest precepte, cadascun d'ells podrà aplicar en la seva declaració una deducció per aquest concepte per l'import que s'obtingui de dividir la quantitat resultant de l'aplicació del 10% de la despesa total o el límit màxim de 600 euros, si escau, pel nombre de declarants amb dret a la deducció.
1.6 [No vigent].
1.7. A l'efecte de l'aplicació d'aquesta deducció, són famílies nombroses les que defineix la Llei 40/2003, del 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses.
1.8 Els contribuents han d'identificar l'arrendador o arrendadora de l'habitatge fent-ne constar el NIF en la declaració-liquidació corresponent .
1.9 Als efectes de l'aplicació d'aquesta deducció, i de conformitat amb l'article 112 de la Llei general tributària, les entitats gestores de la Seguretat Social han de facilitar la informació relativa a les persones que han estat a l'atur més de cent vuitanta-tres dies durant l'exercici.
2. [No vigent]
3. Els contribuents poden deduir l'import dels interessos pagats en el període impositiu corresponent als préstecs concedits per mitjà de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca per al finançament d'estudis de màster i de doctorat.
4. [No vigent]
5. Requisits per a l'aplicació de les deduccions
Les deduccions establertes pels apartats 1 a 4 resten condicionades a la justificació documental adequada i suficient dels pressupòsits de fet i dels requisits que en determinin l'aplicabilitat.
 • Article 1 Apartat 2 derogat per art. 119 de la LLEI 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.
  Poden aplicar la deducció per inversió en habitatge habitual, en els termes que estableixen l’article 1.2 de la Llei 31/2002, del 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives, en la redacció vigent el 31 de desembre de 2012, i la disposició transitòria sisena de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres: a) Els contribuents que hagin adquirit l’habitatge habitual abans de l’1 de gener de 2013 o hagin satisfet abans d’aquesta data quantitats per a la construcció de l’habitatge habitual. b) Els contribuents que abans de l’1 de gener de 2013 hagin satisfet quantitats per a obres de rehabilitació o ampliació de l’habitatge habitual, sempre que aquestes obres estiguin acabades abans de l’1 de gener de 2017. c) Els contribuents que abans de l’1 de gener de 2013 hagin satisfet quantitats per a fer obres i instal·lacions d’adequació de l’habitatge habitual de persones amb discapacitat, sempre que aquestes obres o instal·lacions estiguin acabades abans de l’1 de gener de 2017. 3. En qualsevol cas, els contribuents a què fa referència l’apartat 2 han d’haver practicat la deducció per inversió en habitatge habitual amb relació a les quantitats satisfetes per a l’adquisició o construcció de l’habitatge en un període impositiu meritat abans de l’1 de gener de 2013, llevat que sigui aplicable el que disposa l’article 68.1.2n de la Llei de l’Estat 35/2006, del 28 de novembre, de l’impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni, en la redacció vigent el 31 de desembre de 2012.
 • Article 1 Apartats 1.7, 2, 3 modificats per art. 49, 50, 51 de la LLEI 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 5966, pàg. 485674, de 19.9.2011).
  Segons la DT 6 de la llei 7/2011, els contribuents que no tenen la condició de discapacitats i que han adquirit l'habitatge habitual abans de l'entrada en vigor de la Llei 7/2011, o han satisfet, abans d'aquesta data quantitats per a la construcció de l'habitatge habitual i tinguin dret a la deducció per inversió en l'habitatge, s'apliquen els percentatges incrementats de les lletres a i b de l'apartat 2.1 de l'article 1 de la Llei 31/2002, del 30 de desembre, en els imports aprovats per la disposició addicional tercera de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l'impost sobre successions i donacions. Per a l'aplicació d'aquests percentatges cal complir els requisits i les condicions establerts per l'article 1.2 de la Llei 31/2002.
 • Article 1 Apartat 2 modificat per la DA 3.2 de la LLEI 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l'impost sobre successions i donacions
  Amb efectes a partir de l'1 de gener de 2010, i en el marc decompetències normatives a què es refereix l'apartat 1, es modifiquen els percentatges de deducció per inversió en habitatge habitual queestableix l'article 1.2 de la Llei 31/2002, del 30 de desembre, demesures fiscals i administratives, que passen a ésser els següents: a) Amb caràcter general, el 6%, llevat dels supòsits a què fa referència el paràgraf 2 de l'esmentat article 1.2 de la Llei 31/2002, en què el percentatge és del 9%. b) Si es tracta de les obres d'adequació de l'habitatge habitual de persones amb discapacitat a què fa referència el número 4 de l'article 68.1 de la Llei 35/2006, del 28 de novembre, de l'impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobrela renda de no-residents i sobre el patrimoni, el 12%.
 • Article 1 Apartat 2.1 a modificat per art. 3 del DECRET LLEI 1/2008, d'1 de juliol, de mesures urgents en matèria fiscal i financera.
  La base màxima d'aquesta deducció s'estableix en l'import aprovat per la Llei de l'impost sobre la renda de les persones físiques com a base màxima de la deducció per inversió en l'habitatge habitual.
 • Article 1 Apartat 4 derogat per DD.1.e de la LLEI 26/2009, del 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 5553, pàg. 4269, de 26.1.2010, en el DOGC núm. 5567, pàg. 10390, de 15.2.2010 i en el DOGC núm. 5718, pàg. 69078, de 20.9.2010).
 • Article 1 Apartats 1.1, 1.3, 2 modificats per art. 13, 14 de la LLEI 5/2007, del 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 4984, pàg. 35578, de 9.10.2007).
Altres versions d'aquest precepte

Secció segona

Impost sobre el patrimoni

Article 2

Mínim exempt
L’import del mínim exempt en l’impost sobre el patrimoni es fixa en 500.000,00 euros.
Altres versions d'aquest precepte

Secció tercera

Impost sobre successions i donacions

Article 3

Modificació de la reducció del grup I de la lletra a de l'article 2 de la Llei 21/2001, del 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 4

Modificació de la reducció per discapacitats establerta per la lletra b de l'article 2 de la Llei 21/2001
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 5

Modificació de la lletra d de l'apartat segon de la lletra d de l'article 2 de la Llei 21/2001
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 6

Modificació de l'apartat novè de la lletra d de l'article 2 de la Llei 21/2001
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 7

Tarifa
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 8

Deducció en la donació de quantitats destinades a l'adquisició del primer habitatge habitual del descendent
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 9

Unions estables de parella
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol II

Impostos indirectes

Secció única

Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

Article 10

Tipus de gravamen en l'adquisició de l'habitatge habitual per joves
1. El tipus impositiu aplicable a la transmissió d'un immoble que hagi de constituir l'habitatge habitual del subjecte passiu és del 5% si en la data de meritació de l'impost aquest té trenta-dos anys o menys, sempre que la base imposable total, menys el mínim personal i familiar en la seva darrera declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques no excedeixi els 30.000 euros.
2. Es considera habitatge habitual el que s'ajusta a la definició i als requisits establerts per la normativa de l'impost sobre la renda de les persones físiques.
Altres versions d'aquest precepte

Article 11

Modificació de la lletra a de l'apartat 2 de l'article 5 de la Llei 21/2001, del 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives
Es modifica la lletra a de l'apartat 2 de l'article 5 de la Llei 21/2001, que resta redactada de la manera següent:
"a) Són famílies nombroses les que defineix la Llei 25/1971, del 19 de juny, de protecció a la família nombrosa, tenint en compte les modificacions que d'aquest concepte han introduït les lleis de l'Estat 42/1994, del 30 de desembre, i 8/1998, del 14 d'abril."

Article 12

Modificació de la lletra c de l'article 7 de la Llei 21/2001
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 13

Bonificació de la quota per la transmissió d'habitatges a empreses immobiliàries
1. La transmissió de la totalitat o d'una part d'un o més habitatges i els seus annexos a una empresa a la qual siguin aplicables les normes d'adaptació del Pla general de comptabilitat del sector immobiliari pot gaudir d'una bonificació del 70% de la quota de l'impost en la modalitat de transmissió patrimonial onerosa, sempre que compleixi els requisits següents:
a) Que incorpori aquest habitatge al seu actiu circulant amb la finalitat de vendre'l.
b) Que la seva activitat principal sigui la construcció d'edificis, la promoció immobiliària o la compravenda de béns immobles per compte propi.
2. L'aplicació d'aquesta bonificació és provisional, per la qual cosa només cal que es faci constar en l'escriptura pública que l'adquisició de la finca s'efectua amb la finalitat de vendre-la a un particular per al seu ús com a habitatge. Per a l'elevació a definitiva, el subjecte passiu ha de justificar la venda posterior de la totalitat de l'habitatge i els seus annexos a una empresa que compleixi els mateixos requisits de l'apartat 1 o a una persona física per a cobrir les seves necessitats d'allotjament, en el termini de cinc anys a comptar de l'adquisició.
3. Si no es produeix la transmissió a què es refereix l’apartat 2 dins el període assenyalat o, si es produeix però no s’ha efectuat a favor dels adquirents concrets que s’hi assenyalen, el subjecte passiu ha de presentar, dins el termini reglamentari de presentació, comptat des de l’endemà de la data final del termini de cinc anys, o de la data de la venda posterior, respectivament, una autoliquidació complementària sense bonificació i amb deducció de la quota ingressada, amb aplicació dels interessos de demora corresponents.
4. Als efectes de l'aplicació de la bonificació, cal tenir en compte les regles especials següents:
a) Quan es transmetin habitatges que formin part d'una edificació sencera en règim de propietat vertical, la bonificació només és aplicable en relació amb la superfície que s'assigni com a habitatge en la divisió en propietat horitzontal posterior, i en resta exclosa la superfície dedicada a locals comercials.
b) La bonificació és aplicable a l’habitatge i al terreny en què es troba enclavat sempre que formin una mateixa finca registral i la venda posterior dins el termini dels cinc anys comprengui la totalitat d’aquesta.
c) En el cas d’adquisició de parts indivises, el dia inicial del termini de cinc anys a què fa referència l’apartat 2 és la data d’adquisició de la primera part indivisa.
d) Queden expressament excloses de l'aplicació d'aquesta bonificació:
- Les adjudicacions d'immobles en subhasta judicial.
- Les transmissions de valors que incorrin en els supòsits a què es refereix l'article 17.2 del Text refós de la Llei de l'impost, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1993, del 24 de setembre.
5. El Govern ha d'aprovar per reglament les disposicions necessàries per a executar i desenvolupar aquest precepte.
Altres versions d'aquest precepte

Capítol III

Tributació sobre el joc

Secció única

Màquines recreatives i d'atzar

Article 14

Quota: modificació de l'article 8 de la Llei 21/2001, del 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 15

Acreditació
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol IV

Tributs propis

Secció primera

Impost sobre els grans establiments comercials

Article 16

Modificació de l'apartat 4 de l'article 17 de la Llei 16/2000, del 28 de desembre, de l'impost sobre grans establiments comercials
Es modifica l'apartat 4 de l'article 17 de la Llei 16/2000, que resta redactat de la manera següent:
"4. La domiciliació bancària del pagament del deute tributari dóna dret a una reducció de l'1% sobre la quota. Aquesta reducció es perd en el cas de manca de pagament del deute tributari en període voluntari."

Secció segona

Destinació dels ingressos de l'impost sobre grans establiments comercials

Article 17

Modificació de la disposició addicional cinquena de la Llei 15/2000, del 29 de desembre, de mesures fiscals i administratives
Es modifica la disposició addicional cinquena de la Llei 15/2000, que resta redactada de la manera següent:
"Disposició addicional cinquena. Criteris de distribució dels ingressos provinents de l'impost sobre grans establiments comercials
"Els ingressos obtinguts de l'impost sobre grans establiments comercials, que en cap cas no poden ésser destinats a ajuts específics per a empreses comercials, s'han de distribuir d'acord amb els criteris següents:
"a) Un mínim del 40% ha d'ésser destinat a infraestructures d'equipament municipal i urbanisme comercial.
"b) Un mínim del 30% ha d'ésser destinat a desenvolupament de plans d'actuació i dinamització comercial en àrees afectades pels emplaçaments de grans establiments comercials.
"c) Un mínim del 10% ha d'ésser destinat a desenvolupament de plans d'actuació mediambientals en àrees afectades pels emplaçaments de grans establiments comercials."

Secció tercera

Cànon de l'aigua

Article 18

Modificació de la Llei 6/1999, del 12 de juliol, d'ordenació, gestió i tributació de l'aigua
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 19

Terminis de pagament de quotes impagades pels conceptes del cànon d'infraestructura hidràulica i de l'increment de la tarifa de sanejament
1. Les quotes impagades pels subjectes passius de l'increment de la tarifa de sanejament i del cànon d'infraestructura hidràulica, corresponents a imports facturats a usuaris domèstics per entitats subministradores d'aigua, que han estat degudament justificades a l'organisme gestor amb posterioritat a l'1 de gener de 1999, s'han de fer efectives en els terminis establerts per la normativa vigent de recaptació.
2. Sens perjudici del que estableix l'apartat 1, els ajornaments i els fraccionaments de pagament del deute s'han de tramitar, de manera excepcional, sense interessos.
3. En el cas de manca de pagament o de pagament fora de termini d'alguna de les fraccions, es declaren vençuts la resta de terminis, que han d'ésser exigits per la via de constrenyiment, d'acord amb el que estableix la normativa aplicable als tributs de la Generalitat.

Secció quarta

Taxes

Article 20

Modificació del títol IV de la Llei 15/1997, del 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 21

Modificació del títol V de la Llei 15/1997
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 22

Modificació del títol VII de la Llei 15/1997
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 23

Modificació del títol VIII de la Llei 15/1997
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 24

Modificació del títol IX de la Llei 15/1997
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 25

Modificació del títol XII de la Llei 15/1997
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 26

Modificació del títol XIV de la Llei 15/1997
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 27

Addició d'un nou títol XV a la Llei 15/1997
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol V

Normes de gestió

Secció primera

Obligacions formals

Article 28

Obligacions formals del subjecte passiu en l'impost sobre successions i donacions
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 29

Obligacions formals de les persones físiques o jurídiques que fan subhastes de béns pel que fa a l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats
Les persones físiques o jurídiques que fan subhastes de béns han de trametre a l'Agència Tributària de Catalunya, amb caràcter general i en la forma i els terminis que determini l'ordre de la persona titular del departament competent en matèria d'hisenda, informació sobre les transmissions de béns en què han intervingut en qualitat d'intermediàries per compte d'altri, quan el transmitent no actuï en l'exercici d'una activitat econòmica. S'ha d'informar tant de les operacions en què els béns s'han adjudicat per mitjà d'una subhasta com per qualsevol altre tipus d'operació, inclosos els casos d'adjudicació directa.
Altres versions d'aquest precepte

Article 30

Obligacions formals de tramesa d'informació
1. Les obligacions formals dels notaris, establertes per l'article 52 del Text refós de la Llei de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1993 i per l'apartat 3 de l'article 32 de la Llei de l'Estat 29/1987, s'han de complir en el format que determini una ordre del conseller o consellera d'Economia i Finances. Aquesta informació es pot trametre en suport directament llegible per ordinador o per via teleinformàtica, d'acord amb les condicions i el disseny que aprovi una ordre del conseller o consellera d'Economia i Finances, la qual, a més, pot establir les circumstàncies i els terminis en què s'ha de presentar obligatòriament.
2. El compliment de qualsevol altra obligació legal de subministrament regular d'informació de contingut tributari també s'ha de trametre en suport directament llegible per ordinador o per via teleinformàtica, d'acord amb les condicions i el disseny que aprovi una ordre del conseller o consellera d'Economia i Finances, la qual, a més, pot establir les circumstàncies i els terminis en què aquesta informació s'ha de presentar obligatòriament.

Article 31

Subministrament d'informació relativa a l'impost sobre les vendes minoristes de determinats hidrocarburs
1. Els establiments de venda al públic al detall a què es refereix l'article 9.quatre.2 de la Llei de l'Estat 24/2001, del 27 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social, estan obligats a presentar una declaració informativa a la Direcció General de Tributs, en els termes i les condicions que es fixin per reglament.
2. La declaració informativa ha de comprendre les quantitats que el declarant hagi venut de cadascun dels productes inclosos en l'àmbit objectiu de l'impost durant l'any natural.
3. Una ordre del conseller o consellera d'Economia i Finances ha d'aprovar les normes de gestió relatives a aquesta declaració informativa i els models i els terminis per a presentar-la, cosa que s'ha de poder fer en suport directament llegible per ordinador o per via teleinformàtica, d'acord amb les condicions i el disseny que s'hi estableixin.

Article 32

Presentació de declaracions i altres documents per via teleinformàtica
Amb la finalitat de facilitar el compliment de les obligacions dels contribuents, el Departament d'Economia i Finances ha de promoure la presentació teleinformàtica de declaracions, escriptures públiques i altres documents, desenvolupant els instruments jurídics i tecnològics necessaris en l'àmbit de la seva competència.

Secció segona

Comprovació de valors

Article 33

Acords de valoració prèvia vinculant
1. D'acord amb el que estableix l'article 9 de la Llei de l'Estat 1/1998, del 26 de febrer, de drets i garanties dels contribuents, els contribuents per l'impost sobre successions i donacions i per l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats poden sol·licitar a l'Administració tributària que determini, amb caràcter previ i vinculant, la valoració de rendes, productes, béns, despeses i altres elements del fet imposable, als efectes dels dits impostos.
2. Els contribuents han de presentar la sol·licitud per escrit abans que es produeixi el fet imposable i han d'adjuntar-hi una proposta de valoració motivada, signada per un tècnic o tècnica amb la titulació adequada segons la naturalesa del bé valorat, en la qual s'han de descriure de manera detallada el bé i les seves característiques.
3. L'Administració pot comprovar els elements de fet i les circumstàncies declarades pels contribuents, a qui pot requerir els documents i les dades que consideri pertinents als efectes de la identificació i la valoració correcta dels béns.
4. L'Administració ha de dictar l'acord de valoració per escrit indicant el seu caràcter vinculant, el bé valorat i l'impost en el qual té efectes, en el termini màxim de tres mesos des que s'hagi sol·licitat. La manca de contestació de l'Administració en el termini indicat implica l'acceptació dels valors proposats pel contribuent.
5. L'acord de valoració té un termini màxim de vigència de divuit mesos des de la data en què es dicta. L'Administració tributària ha d'aplicar al contribuent els valors establerts en aquest acord, llevat que es modifiqui la legislació o que canviïn de manera significativa les circumstàncies econòmiques que el fonamenten.
6. En el supòsit de realització del fet imposable amb anterioritat a la finalització del termini de tres mesos esmentat en l'apartat 4 sense que l'Administració tributària hagi dictat l'acord de valoració, cal considerar desistida la sol·licitud de valoració prèvia.
7. Contra l'acord de valoració no es pot interposar cap recurs, sens perjudici que els contribuents puguin fer-ho contra les liquidacions que, si escau, s'emetin amb posterioritat.
8. El Govern ha de regular per reglament les normes de procediment, les condicions i els requisits necessaris per a complir el que estableix aquest article.

Secció tercera

Prescripció

Article 34

Prescripció en l'impost sobre successions i donacions i en l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Títol II

Mesures administratives

Capítol I

Mesures amb relació a les finances i el patrimoni de la Generalitat

Secció primera

Mesures en matèria de contractació

Article 35

Foment dels objectius socials en la contractació
1. En els termes establerts per aquest article, els departaments, els organismes autònoms i les empreses públiques de la Generalitat han de reservar determinats contractes administratius d'obres, subministraments o serveis a centres d'inserció laboral de disminuïts, empreses d'inserció sociolaboral regulades per la Llei 27/2002, del 20 de desembre, sobre mesures legislatives per a regular les empreses d'inserció sociolaboral, o a entitats sense ànim de lucre que tinguin com a finalitat la integració laboral o social de persones amb risc d'exclusió social, sempre que compleixin els requisits establerts per les normes de l'Estat i de la Generalitat que els siguin aplicables i que llur finalitat o llur activitat, d'acord amb llurs normes reguladores, estatuts o regles fundacionals, tingui relació directa amb l'objecte del contracte.
2. Els objectes contractuals susceptibles de reserva són les obres i els serveis de conservació i manteniment de béns immobles; els serveis de missatgeria, correspondència i distribució, d'arts gràfiques, de neteja i bugaderia, de restauració i de recollida i transport de residus, i els serveis i els subministraments auxiliars per al funcionament de l'Administració. No obstant això, els òrgans de contractació poden ampliar la reserva a altres objectes contractuals, depenent de l'adequació de les prestacions a les peculiaritats dels centres, les empreses i les entitats a què es refereix aquest article.
3. Els contractes reservats són exclusivament els adjudicats com a contracte menor o per procediment negociat per raó de la quantia econòmica, d'acord amb els llindars establerts per la legislació de contractes de les administracions públiques. Amb els mateixos límits quantitatius aplicables als procediments negociats, els òrgans de contractació poden no utilitzar els procediments derivats del sistema de contractació centralitzada quan es pretengui adjudicar, mitjançant reserva social, alguna de les prestacions a què fa referència l'apartat 2.
4. Els contractes reservats s'han de sotmetre sempre al règim jurídic establert per la normativa vigent reguladora de la contractació pública, sense que en cap cas es pugui requerir la constitució de garanties provisionals o definitives.
5. Les entitats a què fa referència l'apartat 1 que vulguin ésser contractades en compliment de les mesures regulades per aquest article s'han d'inscriure prèviament en el Registre electrònic d'empreses licitadores de la Generalitat, en les condicions determinades per via reglamentària.
6. El Govern ha de fixar, a l'inici de cada exercici, la quantia econòmica de la reserva social que ha d'aplicar cada departament, incloent-hi els organismes o les empreses públiques vinculades o dependents. L'import fixat no ha de superar el 20% de l'import contractat l'exercici anterior mitjançant contractes menors o procediments negociats per raó de la quantia en els contractes que tenen per objecte les prestacions a què fa referència el primer incís de l'apartat 2.
7. Les entitats que integren l'Administració local de Catalunya poden aplicar la reserva social establerta per aquest article en els termes que estableixi l'acord corresponent del ple de la corporació.
8. Complementàriament a la reserva social establerta per aquest article, els departaments, els organismes i les empreses de la Generalitat i, si escau, les entitats que integren l'Administració local de Catalunya, tenint en compte les peculiaritats i les necessitats a satisfer en cada cas, han de promoure també encàrrecs de gestió per a l'execució de les prestacions corresponents a les empreses públiques o a altres entitats del sector públic que tinguin per finalitat la inserció laboral de persones discapacitades, la integració de persones amb risc d'exclusió social o la satisfacció del dret al treball dels presos i els penats internats en establiments penitenciaris, i tinguin la consideració de mitjà propi instrumental. El volum d'aquests encàrrecs en cap cas no pot comportar una disminució de la reserva social establerta per aquest article per als centres, les entitats i les empreses del tercer sector.
Altres versions d'aquest precepte

Secció segona

Mesures patrimonials

Article 36

Cessió de béns al patrimoni propi de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
1. Queden incorporats al patrimoni propi de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya:
a) Els béns mobles i immobles dels quals és titular la Generalitat afectats a l'explotació ferroviària.
b) Els béns mobles i immobles afectats a l'explotació de les línies que anteriorment depenien de Ferrocarrils de Via Estreta (Feve) i que actualment són explotades per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
2. Resten fora de l'àmbit d'aplicació d'aquest article els béns mobles i immobles que en el moment de l'entrada en vigor d'aquesta Llei no siguin afectats a l'explotació ferroviària.
3. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha d'elaborar, en el termini màxim d'un any des de l'aprovació d'aquesta Llei, l'inventari complet dels béns a què es refereix l'apartat 1.

Article 37

Cessió de domini a l'Institut Català del Sòl
1. Queden incorporats al patrimoni propi de l'Institut Català del Sòl els habitatges dels parcs de maquinària de la Direcció General de Carreteres del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.
2. L'Institut Català del Sòl pot alienar directament els habitatges dels parcs de maquinària cedits a les persones que en són beneficiàries. També pot alienar mitjançant concurs els habitatges que no siguin alienats pel sistema anterior, d'acord amb els requisits i les condicions que a aquest efecte s'estableixin. Els ingressos que es generin com a conseqüència de les alienacions resten afectats a les activitats pròpies de l'Institut Català del Sòl.

Capítol II

Mesures sobre el sector públic

Secció primera

Institut Català de Finances

Article 38

Modificació de la Llei 2/1985, del 14 de gener, de l'Institut Català de Finances
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Secció segona

Institut Català del Crèdit Agrari

Article 39

Modificació de la Llei 4/1984, del 24 de febrer, de l'Institut Català del Crèdit Agrari
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Secció tercera

Comptabilitat dels organismes autònoms comercials, industrials i financers i de les entitats públiques

Article 40

Comptabilitat dels organismes autònoms comercials, industrials i financers i de les entitats públiques
Els organismes autònoms comercials, industrials i financers, les entitats de dret públic que han d'ajustar llur activitat al dret privat i les entitats amb participació majoritària de la Generalitat, exceptuant les que estiguin constituïdes en forma de societat anònima, han d'ajustar llur comptabilitat al que estableixen els corresponents plans parcials o especials que, de conformitat amb l'article 75.c del Decret legislatiu 9/1994, del 13 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovi la Intervenció General en desenvolupament del Pla general de comptabilitat pública de la Generalitat de Catalunya.

Secció quarta

Creació de l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques
Altres versions d'aquest precepte

Article 41

Creació i règim jurídic
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 42

Naturalesa jurídica
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 43

Funcions
[No vigent]
 • Article 43 derogat per art. 164.5 de la LLEI 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.
  El Govern ha d’aprovar en el termini de sis mesos a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta llei l’estructura mitjançant la qual el departament competent en matèria de salut ha de dur a terme els objectius i les funcions assignats a l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques i Sanitàries. Mentre el Govern no aprovi aquesta estructura, els objectius i les funcions que la Llei 31/2002 assigna a l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques i Sanitàries s’atribueixen a la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut, a excepció de les funcions relatives al control, avaluació i inspecció necessàries per a vetllar pel compliment de les garanties de seguretat i de qualitat dels centres i serveis assistencials, sanitaris i sociosanitaris, i de les prestacions del sistema sanitari de responsabilitat pública, i les d’investigar possibles anomalies del sistema sanitari, que s’atribueixen a la direcció general competent en matèria d’ordenació i regulació sanitàries. L’estructura prevista en el capítol IV del Decret 256/2003, del 21 d’octubre, pel qual s’aproven els estatuts de l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques, s’adscriu la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut.
 • Article 43 derogat per la DD del DECRET LLEI 5/2013, de 22 d’octubre, de mesures de racionalització i simplificació de l'estructura del sector públic de la Generalitat de Catalunya.
  Transitòriament i mentre no entri en vigor el decret mitjançant el qual el Govern aprovi l’estructura a què es refereix l’article 6, els objectius i les funcions que la Llei 31/2002, de 30 de setembre, assigna a l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques i Sanitàries s’atribueixen a la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut, a excepció de les funcions relatives al control, avaluació i inspecció necessàries per a vetllar pel compliment de les garanties de seguretat i de qualitat dels centres i serveis assistencials, sanitaris i sociosanitaris, i de les prestacions del sistema sanitari de responsabilitat pública, i les d’investigar possibles anomalies del sistema sanitari, que s’atribueixen a la Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitàries del Departament de Salut. L’estructura prevista en el capítol IV del Decret 256/2003, de 21 d’octubre, pel qual s’aproven els estatuts de l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques, s’adscriu la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut. En el exercici de les funcions en matèria d’avaluacions mèdiques la Secretaria de Salut Pública pot emprar la denominació d’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques. D’acord amb la Resolució 477/X del Parlament (DOGC núm.6545 de 22 de gener de 2014) el Decret llei 5/2013, del 22 d'octubre, no ha estat validat pel Parlament per la qual cosa resta derogat en data del 9 de desembre de 2013.
 • Article 43 Apartat 1.e modificat per art. 20 de la LLEI 11/2011, del 29 de desembre, de reestructuració del sector públic per a agilitar l'activitat administrativa.
Altres versions d'aquest precepte

Article 44

Òrgans de govern
 1. Els òrgans de govern de l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques són:
a) [No vigent]
b) [No vigent]
c) [No vigent]
2. [No vigent]
3. [No vigent]
4. [No vigent]
 
Altres versions d'aquest precepte

Article 45

Recursos humans
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 46

Patrimoni
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 47

Recursos econòmics
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 48

Règim pressupostari i comptable
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 49

Recursos contra actes administratius
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Secció cinquena

Creació de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

Article 50

Creació, naturalesa i règim jurídic
1. Es crea l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, com a entitat de dret públic de la Generalitat que ajusta la seva activitat al dret privat, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al compliment de les seves funcions.
2. L'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament es regeix per les disposicions d'aquesta Llei; per la Llei 4/1985, del 29 de març, de l'estatut de l'empresa pública catalana; pels seus estatuts, i per la resta de l'ordenament jurídic aplicable. En l'exercici de les seves funcions públiques, l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament ha d'actuar d'acord amb la Llei de l'Estat 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; la Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat, i llurs modificacions. En la resta de la seva activitat, pot actuar subjectant-se al dret privat.
3. L'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament és adscrita al departament competent en matèria d'acció exterior mitjançant la unitat directiva d'aquest departament que executa les competències en matèria de cooperació al desenvolupament.
Altres versions d'aquest precepte

Article 51

Funcions
1. L'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament té per objecte executar i gestionar la política de cooperació al desenvolupament de la Generalitat seguint les directrius establertes pel departament competent en matèria d'acció exterior de l'Administració de la Generalitat, que és qui exerceix el control d'eficàcia i eficiència sobre l'activitat de l'Agència.
2. L'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament té atribuïdes les funcions següents:
a) Executar i gestionar la política de cooperació al desenvolupament, segons les directrius establertes per l'òrgan competent de l'Administració de la Generalitat.
b) Gestionar els recursos econòmics i materials destinats a la cooperació al desenvolupament.
c) Assessorar l'Administració de la Generalitat sobre la planificació de la política catalana de cooperació al desenvolupament.
d) Les que li atribueixin les disposicions vigents.
Altres versions d'aquest precepte

Article 52

Òrgans de govern
1. Els òrgans de govern de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament són:

a) El president o presidenta, que és la persona titular del departament competent en matèria d'acció exterior.
b) El vicepresident o vicepresidenta, que és la persona titular de la unitat directiva del departament que té atribuïdes les funcions de cooperació al desenvolupament i mitjançant la qual s'adscriu l'Agència al departament.
c) El Consell d'Administració, del qual s'ha de determinar per reglament la composició i el sistema de provisió.
d) El director o directora, que és nomenat per acord del Govern a proposta del conseller o consellera del departament al qual és adscrita l'Agència i que es vincula amb l'Administració de la Generalitat per mitjà d'un contracte laboral de règim especial d'alta direcció.

2. Correspon al Govern aprovar, mitjançant decret, els estatuts de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, els quals han de determinar i regular les funcions dels òrgans de govern; la composició i el funcionament del Consell d'Administració i el nomenament dels seus membres, i l'estructura orgànica interna i el règim de funcionament de la dita Agència.
Altres versions d'aquest precepte

Article 53

Recursos humans
El personal de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament és contractat en règim laboral. Tanmateix, els llocs de treball que impliquen l'exercici de funcions o potestats públiques corresponen al personal funcionari adscrit a aquesta Agència.

Article 54

Patrimoni
1. Constitueixen el patrimoni de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament:
a) Els béns i els drets que hi són adscrits.
b) Els béns i els drets que adquireixi per qualsevol títol.
2. El patrimoni de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament afectat a l'exercici de les seves funcions té la consideració de domini públic com a patrimoni afectat a un servei públic i, com a tal, gaudeix de les exempcions tributàries corresponents.
3. La gestió del patrimoni de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament s'ha d'ajustar al que estableixen la Llei 4/1985 i la legislació sobre el patrimoni de la Generalitat.

Article 55

Recursos econòmics
1. Constitueixen els recursos econòmics de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament:

a) Les transferències que rebi anualment dels pressupostos generals de la Generalitat.
b) Les aportacions procedents d'altres administracions públiques, de la Unió Europea i d'altres organismes internacionals.
c) Les subvencions, donacions i qualsevol altra aportació.
d) Els rendiments procedents de les activitats que dugui a terme.
e) Els rendiments procedents de crèdits, els préstecs i les altres operacions financeres que es puguin concertar i estiguin reflectides en la llei de pressupostos de la Generalitat.
f) Qualsevol altre ingrés que li pugui correspondre.

2. Els recursos de les lletres b a f de l'apartat 1 tenen caràcter finalista i s'han de destinar a actuacions de cooperació al desenvolupament i a cobrir les despeses pròpies de l'Agència.
Altres versions d'aquest precepte

Article 56

Pressupost i contractació
1. El pressupost de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament es regeix pel que estableixen el Decret legislatiu 9/1994, del 13 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya; la Llei 4/1985, i les lleis de pressupostos de la Generalitat.
2. Els contractes que subscriu l'entitat s'han d'ajustar al que estableix la normativa reguladora dels contractes de les administracions públiques, amb les particularitats derivades de l'organització i el funcionament de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

Article 57

Règim d'impugnacions
1. Els actes dictats per l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament en l'exercici de les seves potestats administratives tenen la consideració d'actes administratius.
2. Els actes administratius i les resolucions dictats pel president o presidenta o pel director o directora de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament exhaureixen la via administrativa i són impugnables en via contenciosa administrativa, sens perjudici de la interposició de recurs potestatiu de reposició previ. Els actes administratius i les resolucions dictats per òrgans dins de l'estructura de l'Agència de rang inferior als anteriors poden ésser objecte de recurs d'alçada davant el director o directora de l'Agència en els termes establerts per la legislació sobre el procediment administratiu comú.
Altres versions d'aquest precepte

Article 58

Control econòmic
El control financer de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament té per objecte comprovar-ne el funcionament economicofinancer i s'efectua pel procediment d'auditoria, el qual substitueix la intervenció prèvia de les operacions corresponents. L'auditoria ha d'ésser efectuada o bé directament per la Intervenció General de la Generalitat o bé sota la direcció d'aquesta.

Secció sisena

Gestió d'Infraestructures, SA

Article 59

Modificació de l'objecte social de l'empresa Gestió d'Infraestructures, SA
1. L'objecte social de l'empresa Gestió d'Infraestructures, SA, és:
a) Projectar, construir, conservar, explotar i promocionar tota mena d'infraestructures i edificacions que la Generalitat promogui o en les quals participi i els serveis que s'hi puguin instal·lar o desenvolupar.
b) Projectar i construir tota mena d'infraestructures i edificacions de tercers amb els quals la Generalitat n'hagi acordat la construcció.
2. Les activitats a les quals es refereix l'apartat 1 poden ésser dutes a terme per Gestió d'Infraestructures, SA, o per terceres persones. Gestió d'Infraestructures, SA, actua per encàrrec del Govern, en nom propi i per compte propi, o en nom propi i per compte de la Generalitat o de les terceres persones a què es refereix l'apartat 1.b, segons els termes dels encàrrecs i els mandats d'actuació.
3. Aquestes activitats es poden dur a terme totalment o parcialment per mitjà de la participació, la qual és subjecta sempre a l'estatut de l'empresa pública catalana; la Llei 11/1981, del 7 de desembre, de patrimoni de la Generalitat, i el Reglament que la desplega, i qualsevol altra disposició que sigui aplicable pel caràcter d'empresa pública de la societat, en societats d'objecte idèntic o anàleg.

Secció setena

Infraestructures Ferroviàries de Catalunya

Article 60

Modificació de la Llei 19/2001, del 31 de desembre, de creació de l'ens Infraestructures Ferroviàries de Catalunya
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Secció vuitena

Institut Català d'Energia

Article 61

Modificació de la Llei 9/1991, del 3 de maig, de creació de l'Institut Català d'Energia (Icaen)
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Secció novena

Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarials

Article 62

Modificació de la Llei 5/1985, del 16 d'abril, de creació del Centre d'Informació i Desenvolupament Empresarial (Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarials, segons la Llei 7/2000, del 19 de juny)
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Secció desena

Centre de la Propietat Forestal

Article 63

Modificació de la Llei 7/1999, del 30 de juliol, del Centre de la Propietat Forestal
1. Es modifica la lletra c de l'article 3 de la Llei 7/1999, que resta redactada de la manera següent:
"c) Promoure i estendre el principi d'ordenació i planificació de les superfícies forestals de titularitat privada mitjançant la tramitació dels instruments d'ordenació forestal següents: projectes d'ordenació, plans tècnics de gestió i millora forestals, i plans simples de gestió forestal."
2. Es modifica la lletra h de l'article 3 de la Llei 7/1999, que resta redactada de la manera següent:
"h) Millorar la representació de l'Administració forestal, tot potenciant la integració dels propietaris forestals en el Centre de la Propietat Forestal."
3. Es modifica la lletra i de l'article 3 de la Llei 7/1999, que resta redactada de la manera següent:
"i) Adequar els plans tècnics de gestió i millora forestals a l'àmbit mínim de gestió, fixant la superfície mínima a ordenar en 25 hectàrees, atès que aquest és un àmbit que permet també la viabilitat tècnica i econòmica dels dits plans."
4. S'afegeix una nova lletra j a l'article 3 de la Llei 7/1999, amb el text següent:
"j) Fer possible l'ordenació de les finques privades amb una superfície inferior a 25 hectàrees mitjançant la creació de la figura del pla simple de gestió forestal. Les instruccions per a la redacció, l'aprovació i la revisió d'aquests plans han d'ésser establertes per ordre del conseller o consellera de Medi Ambient."
5. L'antiga lletra j de l'article 3 de la Llei 7/1999 passa a ésser la lletra k.
6. Es modifica la lletra c de l'article 4 de la Llei 7/1999, que resta redactada de la manera següent:
"c) Prestar suport tècnic i econòmic per a elaborar els instruments d'ordenació forestal i vetllar perquè s'executin."
7. Es modifica la lletra d de l'article 4 de la Llei 7/1999, que resta redactada de la manera següent:
"d) Tramitar i aprovar els instruments d'ordenació forestal que afectin exclusivament terrenys de titularitat privada."
8. Es modifica la lletra e de l'article 4 de la Llei 7/1999, que resta redactada de la manera següent:
"e) Vetllar per l'execució de les determinacions contingudes en els instruments d'ordenació forestal i controlar el compliment dels compromisos que s'hi estableixen."
9. Es modifica la lletra f de l'article 4 de la Llei 7/1999, que resta redactada de la manera següent:
"f) Confeccionar i elaborar les directrius i les instruccions tècniques dels instruments d'ordenació forestal per a les forests privades."
10. Es modifica la lletra i de l'article 4 de la Llei 7/1999, que resta redactada de la manera següent:
"i) Rebre les notificacions prèvies dels propietaris forestals de l'inici dels treballs i de les activitats forestals que s'executen en compliment dels instruments d'ordenació forestal."
11. [No vigent]
12. [No vigent]
13. Es modifica l'article 13 de la Llei 7/1999, que resta redactat de la manera següent:
"1. El personal del Centre de la Propietat Forestal es regeix pel dret laboral, llevat del personal que ocupa places reservades, per la naturalesa de llur contingut, a funcionaris públics. L'adscripció de funcionaris al dit Centre es regeix pel que determinen les normes reguladores de la funció pública de la Generalitat.
"2. La selecció del personal del Centre de la Propietat Forestal s'ha de fer d'acord amb els principis d'igualtat, publicitat, mèrit i capacitat."
14. Es modifica l'apartat 2 de l'article 15 de la Llei 7/1999, que resta redactat de la manera següent:
"2. Les compensacions que s'estableixin per la gestió sostenible dels boscos han de beneficiar els propietaris de terrenys forestals privats que es comprometin, mitjançant un instrument d'ordenació forestal aprovat, a executar els treballs de millora d'acord amb aquest instrument."
15. Es modifica l'article 19 de la Llei 7/1999, que resta redactat de la manera següent:
"Els titulars de forests que disposin d'un instrument d'ordenació forestal aprovat tenen prioritat per a accedir als ajuts i les mesures de foment destinats al sector forestal i gestionats pel Centre de la Propietat Forestal."
Altres versions d'aquest precepte

Secció onzena

Ports de la Generalitat

Article 64

Modificació de l'article 10 de la Llei 17/1996, del 27 de desembre, per la qual es fixen els preus públics que constitueixen prestacions patrimonials de caràcter públic, pel que fa a la quantia de les tarifes per concessions i autoritzacions administratives atorgades per Ports de la Generalitat
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 65

Modificació de l'annex 1 de la Llei 5/1998, del 17 d'abril, de ports de Catalunya
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Secció dotzena

Agència Catalana de Certificació

Article 66

Agència Catalana de Certificació
1. L'Agència Catalana de Certificació pot subscriure convenis amb persones, entitats i corporacions que exerceixin funcions públiques en què s'estableixin les condicions que aquestes han de complir per a participar en els tràmits necessaris per a l'obtenció de certificats electrònics expedits per la dita Agència, en particular en la identificació i el registre dels sol·licitants dels certificats.
2. L'acreditació de la identitat de les persones interessades en el procediment d'expedició de certificats electrònics pot requerir llur compareixença en una oficina pública.

Capítol III

Mesures en matèria de personal

Secció primera

Escala de tècnics d'administració de la hisenda de la Generalitat de Catalunya

Article 67

Creació de l'escala de tècnics d'administració de la hisenda de la Generalitat de Catalunya
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 68

Funcions dels tècnics d'administració de la hisenda de la Generalitat de Catalunya
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 69

Accés a l'escala de tècnics d'administració de la hisenda de la Generalitat de Catalunya
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 70

Els tècnics d'administració de la hisenda de la Generalitat de Catalunya
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 71

Plantilla de l'escala de tècnics d'administració de la hisenda de la Generalitat de Catalunya
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Secció segona

Modificació del Decret legislatiu 1/1997, del 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública

Article 72

Extensió de l'aplicació de la disposició addicional onzena del Decret legislatiu 1/1997
Als catedràtics de les universitats públiques catalanes que hi exerceixen o hi han exercit, durant més de dos anys seguits o tres amb interrupcions, el càrrec de rector o rectora, els és aplicable, en els mateixos termes, la garantia retributiva establerta per la disposició addicional onzena del text únic de la Llei de la funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/1997.

Secció tercera

Llocs directius del Servei Català de la Salut (CatSalut)

Article 73

Règim dels llocs directius de l'ens públic Servei Català de la Salut (CatSalut)
Els càrrecs de directors d'àrea, subdirectors i gerents de les estructures central i territorial de l'ens públic Servei Català de la Salut (CatSalut) mantenen una relació laboral amb aquest ens en la modalitat de contracte laboral d'alta direcció a l'empara del que estableix el Reial decret 1382/1985, de l'1 d'agost, que regula la relació laboral de caràcter especial del personal d'alta direcció.

Secció quarta

Cos de Bombers

Article 74

Modificació de la Llei 5/1994, del 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i salvaments de Catalunya
1. Es modifica l'apartat 2 de l'article 17 de la Llei 5/1994, que resta redactat de la manera següent:
"2. Per a ingressar a les diferents escales del Cos de Bombers de la Generalitat, cal posseir les titulacions exigides o complir els requisits establerts per l'article 18 bis, d'acord amb la gradació següent:
"a) Escala superior, titulació del grup A.
"b) Escala executiva, titulació del grup B.
"c) Escala tècnica, titulació del grup C.
"d) Escala bàsica, titulació del grup D."
2. [No vigent]
3. [No vigent]
4. [No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Secció cinquena

Personal de l'Institut Ramon Llull

Article 75

Règim del personal adscrit a l'Institut Ramon Llull
1. El personal laboral que presti serveis a l'Administració de la Generalitat o en una entitat dependent de la Generalitat i que compleixi funcions que, d'acord amb els Estatuts de l'Institut Ramon Llull i amb la normativa que s'estableixi, siguin assumides pel dit Institut s'hi integra per aplicació del mecanisme de successió d'empresa. Si es tracta de personal laboral fix, se li ha de reconèixer amb caràcter general l'antiguitat reconeguda per l'Administració de la Generalitat.
2. El personal funcionari que presti serveis a l'Administració de la Generalitat o en una entitat dependent de la Generalitat i que compleixi funcions que, d'acord amb els Estatuts de l'Institut Ramon Llull i amb la normativa que s'estableixi, siguin assumides pel dit Institut pot optar per:
a) Integrar-se a l'Institut Ramon Llull com a personal laboral, amb reconeixement amb caràcter general de l'antiguitat reconeguda per l'Administració de la Generalitat, i restar en aquesta en situació d'excedència voluntària per incompatibilitat.
b) Mantenir la condició de funcionari o funcionària a l'Institut Ramon Llull i ocupar-hi un lloc de treball a extingir. Aquest lloc s'extingeix quan el funcionari o funcionària obté una altra plaça amb caràcter definitiu o quan resta vacant per qualsevol causa que no comporti reserva de lloc.
En tot cas s'extingeixen els llocs que el dit personal funcionari ocupava a la Generalitat.

Secció sisena

Cos d'Advocacia de la Generalitat

Article 76

Modificació de la Llei 7/1996, del 5 de juliol, d'organització dels serveis jurídics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya
1. Es modifiquen els supòsits especificats per la disposició transitòria segona de la Llei 7/1996, en la redacció donada per la Llei 4/2000, del 26 de maig, de mesures fiscals i administratives, de la manera següent:
a) També es poden acollir al que estableix l'apartat 1 de la disposició transitòria segona de la Llei 7/1996 els qui, en data 20 de juliol de 1996, tenien la condició de funcionaris de carrera de la Generalitat del grup A, llicenciats en dret, que haguessin complert funcions d'assessorament jurídic en assessories jurídiques generals dels departaments de la Generalitat durant els quatre anys anteriors a la data esmentada i que les que les hagin continuat complint de manera ininterrompuda.
b) El Govern ha d'obrir, en el termini màxim de tres mesos, el procediment corresponent.
2. Es modifica l'incís primer de l'apartat 1 de la disposició addicional segona de la Llei 7/1996, en la redacció donada per la Llei 21/2001, del 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives, que resta redactat de la manera següent:
"1. La plantilla d'advocats de la Generalitat es fixa en un màxim de cent seixanta places."

Capítol IV

Altres mesures

Secció primera

Mesures en matèria de caixes d'estalvis

Article 77

Modificació del Decret legislatiu 1/1994, del 6 d'abril, pel qual s'aprova la refosa de les lleis 15/1985, d'1 de juliol, 6/1989, de 25 de maig, i 13/1993, de 25 de novembre, de caixes d'estalvis de Catalunya
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Secció segona

Jurat d'Expropiació de Catalunya

Article 78

Modificació de la Llei 6/1995, del 28 de juny, del Jurat d'Expropiació de Catalunya
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Secció tercera

Mesures sobre el sector ferroviari

Article 79

Prestació del servei
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 80

Autorització d'aval
La Generalitat ha d'avalar les operacions de crèdit concertades per cobrir les necessitats transitòries de tresoreria derivades del desfasament entre els cobraments i els pagaments originats com a conseqüència de la construcció de les infraestructures de la línia 9 del ferrocarril metropolità de Barcelona.

Article 81

Modificació de l'article 59 de la Llei 21/2001, del 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Secció quarta

Mesures en matèria de comerç

Article 82

Modificació de la Llei 17/2000, del 29 de desembre, d'equipaments comercials
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 83

Modificació del Decret legislatiu 1/1993, del 9 de març, sobre comerç interior
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Secció cinquena

Mesures en matèria de cooperatives

Article 84

Modificació de la Llei 18/2002, del 5 de juliol, de cooperatives
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Secció sisena

Mesures en matèria de mutualitats

Article 85

Modificació de la Llei 28/1991, del 13 de desembre, de les mutualitats de previsió social
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Secció setena

Mesures en matèria de política territorial

Article 86

Modificació de la Llei 23/1983, del 21 de novembre, de política territorial
S'afegeix un capítol IV bis a la Llei 23/1983, amb el text següent:
"Capítol IV bis. Els plans directors territorials
"Article 19 bis
"1. Els plans directors territorials concreten les directrius generals del planejament contingudes en el Pla territorial general de Catalunya o en els plans territorials parcials en les àrees i per als aspectes sobre els quals incideixen.
"2. L'àmbit territorial dels plans directors territorials ha d'ésser inferior als àmbits de planificació establerts per la Llei 1/1995, del 16 de març, per la qual s'aprova el Pla territorial general de Catalunya, d'acord amb el text establert per la Llei 24/2001, del 31 de desembre, de reconeixement de l'Alt Pirineu i Aran com a àrea funcional de planificació, mitjançant la modificació de l'article 2 de la Llei 1/1995, per la qual s'aprova el Pla territorial general de Catalunya, i, com a mínim, ha de tenir caràcter supramunicipal. L'àmbit territorial pot comprendre, així mateix, municipis pertanyents a diferents àmbits de planificació.
"3. Els plans directors territorials s'han d'adaptar al Pla territorial general de Catalunya i als plans territorials parcials.
"4. Els plans d'ordenació urbanística han d'ésser coherents amb les determinacions dels plans directors territorials.
"Article 19 ter
"1. El contingut dels plans directors territorials ha de desenvolupar, com a mínim, una de les determinacions contingudes en l'article 13.1 d'aquesta Llei.
"2. Les determinacions dels plans directors territorials s'han de concretar en els documents següents:
"a) Els estudis i els plànols d'informació.
"b) La memòria explicativa del pla.
"c) Els plànols d'ordenació i, eventualment, les normes.
"Article 19 quater
"1. L'acord de formulació dels plans directors territorials ha d'ésser adoptat pel conseller o consellera de Política Territorial i Obres Públiques, amb l'informe previ de la Comissió de Coordinació de Política Territorial, i ha de determinar, com a mínim, l'àmbit territorial, els aspectes que ha de desenvolupar i la unitat orgànica responsable de la seva tramitació.
"2. En l'elaboració dels plans directors territorials s'ha de garantir la participació de totes les institucions públiques afectades.
"3. L'aprovació inicial i provisional dels plans directors territorials correspon al conseller o consellera de Política Territorial i Obres Públiques, i l'aprovació definitiva, al Govern.
"4. Els plans directors territorials, un cop aprovats inicialment, s'han de sotmetre a informació pública."

Secció vuitena

Mesures en matèria forestal

Article 87

Modificació de la Llei 6/1988, del 30 de març, forestal de Catalunya
S'afegeix un segon paràgraf a l'apartat 1 de l'article 5 de la Llei 6/1988, amb el text següent:
"Amb relació als terrenys forestals de propietat pública que pertanyen al patrimoni de la Generalitat i els béns immobles que hi són situats i que són directament afectats a l'explotació, a la gestió i a la conservació d'aquests, correspon al departament que té al seu càrrec l'administració forestal l'exercici de les facultats dominicals, llevat de l'alienació del domini per un títol diferent del de la permuta per altres terrenys forestals. Dels actes dictats en exercici d'aquestes facultats, cal donar-ne compte al Departament d'Economia i Finances."

Secció novena

Mesures en matèria de pesca

Article 88

Modificació de la Llei 1/1986, del 25 de febrer, de pesca marítima de Catalunya
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Secció desena

Mesures en matèria d'heliports

Article 89

Modificació de la Llei 11/1998, del 5 de novembre, d'heliports
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Secció onzena

Mesures en matèria de museus

Article 90

Modificació de la Llei 17/1990, del 2 de novembre, de museus
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Secció dotzena

Composició de la Comissió Jurídica Assessora

Article 91

Modificació del Text refós de les lleis 3/1985, del 15 de març, i 21/1990, del 28 de desembre, de la Comissió Jurídica Assessora, aprovat pel Decret legislatiu 1/1991, del 25 de març
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Secció tretzena

Potestat sancionadora del Consell de l'Audiovisual de Catalunya

Article 92

Modificació de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del Consell de l'Audiovisual de Catalunya
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposicions addicionals

Disposició Addicional Primera

Models de contracte d'arrendament de béns immobles
D'acord amb el que estableix l'article 41.1.a de la Llei de l'Estat 21/2001, s'autoritza el conseller o consellera d'Economia i Finances perquè, en el termini de sis mesos, a comptar a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, elabori i aprovi els models de contracte per a l'arrendament de béns immobles.

Disposició Addicional Segona

Publicació informativa de les taxes vigents
1. Durant el primer trimestre de 2003, cada un dels departaments de la Generalitat ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), mitjançant l'ordre del conseller o consellera competent, i només amb efectes informatius, una relació de les taxes vigents que gestionen, en què s'identifiquin els serveis i les activitats que meriten cadascuna d'elles i la quota corresponent.
2. La relació de taxes vigents ha d'ésser exposada en totes les dependències i les oficines del departament corresponent i ha d'estar a disposició dels contribuents que la sol·licitin.
3. La relació de taxes vigents ha d'ésser objecte d'actualització en la mesura que les taxes que contingui poden ésser objecte de modificació o de supressió o se'n poden crear de noves.

Disposició Addicional Tercera

Subvencions a serveis prestats per entitats d'economia social o de tercer sector
1. En els termes establerts en el capítol IX del Decret legislatiu 9/1994, del 13 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, una vegada aprovats el corresponent acord de pluriennalitat i l'ordre posterior de convocatòria i amb els informes favorables previs de la Direcció General de Pressupostos i Tresor i de la Intervenció General del Departament d'Economia i Finances, s'autoritzen els titulars dels departaments i els de les entitats gestores de serveis socials per a poder subscriure, amb càrrec al capítol IV del seu pressupost, dins els límits de les respectives lleis de pressupostos, els convenis previstos en la dita ordre, amb un abast pluriennal i per un termini màxim de tres anys. L'objecte dels convenis ha d'ésser el finançament dels serveis relacionats amb l'economia social i la gestió dels serveis socials especialitzats que prestin les entitats sense ànim de lucre que, per acord del Govern i a proposta del conseller o consellera d'Economia i Finances, es determinin. L'acord també ha de contenir les mesures de coordinació necessàries per a fer efectiva l'aplicació d'aquesta disposició.
2. El conseller o consellera d'Economia i Finances, en el marc de la normativa aplicable en matèria de subvencions, ha d'establir els procediments de pagament, mitjançant una bestreta mensual, i també les formes de justificació de l'aplicació del fons.
3. S'ha de determinar, per ordre del conseller o consellera d'Economia i Finances, la composició i les funcions específiques d'una comissió encarregada de fer el seguiment de l'aplicació de les mesures establertes per aquesta disposició. En aquesta comissió hi han d'haver representants, a més del Departament d'Economia i Finances, dels altres departaments afectats i de les entitats representatives del tercer sector social a Catalunya.

Disposició Addicional Quarta

Adscripció de mitjans a l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques
En els termes que s'estableixi per reglament, s'han d'adscriure a l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques els mitjans materials adscrits al Departament de Sanitat i Seguretat Social i a l'Institut Català de la Salut vinculats a les funcions que s'atribueixen a l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques.

Disposició Addicional Cinquena

Adscripció de personal a l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
1. El personal laboral que, en la data d'entrada en vigor d'aquesta Llei, presti serveis a la Secretaria de Relacions Exteriors del Departament de la Presidència i que compleixi les funcions que, d'acord amb la present Llei i amb la normativa que la desplegui, siguin assumides per l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament s'ha d'integrar a l'Agència per aplicació del mecanisme de successió d'empresa.
2. El personal funcionari que, en la data d'entrada en vigor d'aquesta Llei, presti serveis a la Secretaria de Relacions Exteriors del Departament de la Presidència i compleixi les funcions que, d'acord amb la present Llei i amb la normativa que la desplegui, siguin assumides per l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament pot optar per:
a) Integrar-se a l'Agència com a personal laboral, amb reconeixement amb caràcter general de l'antiguitat reconeguda per l'Administració de la Generalitat i restar en aquesta en situació d'excedència voluntària per incompatibilitat.
b) Mantenir la seva condició de funcionari o funcionària a l'Agència i ocupar-hi un lloc a extingir. Aquest lloc ha de quedar extingit quan el funcionari o funcionària obtingui una altra plaça amb caràcter definitiu o quan el lloc quedi vacant per qualsevol altra causa que no comporti reserva del lloc.

Disposició Addicional Sisena

Normes d'actuació dels representants de la Generalitat en consorcis, fundacions i altres entitats
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició Addicional Setena

Marques turístiques
De conformitat amb el que disposa l'article 28 de la Llei 13/2002, del 21 de juny, de turisme de Catalunya, el departament competent en matèria de turisme ha d'articular les promocions de caràcter zonal mitjançant el nombre de marques turístiques que es defineixi per mitjà d'una resolució del conseller o consellera del mateix departament, amb la consulta prèvia als municipis que componen cadascuna de les marques turístiques. En tot cas, a les ja existents s'incorporen les marques Terres de l'Ebre i Vall d'Aran.

Disposició Addicional Vuitena

Canvi de denominació de cossos, categories i escales funcionarials de la Generalitat
1. Es modifica la denominació dels cossos funcionarials de la Generalitat, que resta redactada de la manera següent:
a) El Cos d'Interventors, creat per la Llei 16/1984, del 20 de març, de l'Estatut de la funció interventora: Cos d'Intervenció.
b) El Cos de Titulats Superiors, creat per la Llei 9/1986, del 10 de novembre, de cossos de funcionaris de la Generalitat de Catalunya: Cos de Titulació Superior.
c) El Cos de Diplomats, creat per la Llei 9/1986: Cos de Diplomatura.
d) El Cos de Tècnics Especialistes, creat per la Llei 9/1986: Cos Tècnic d'Especialistes.
e) El Cos d'Auxiliars Tècnics, creat per la Llei 9/1986: Cos Auxiliar Tècnic.
f) L'Escala d'Inspectors Financers, creada per la Llei 5/1991, del 27 de març, de creació de l'escala d'inspectors financers i de l'escala d'inspectors tributaris dins el cos superior d'Administració de la Generalitat: Escala d'Inspecció Financera.
g) L'Escala d'Inspectors Tributaris, creada per la Llei 5/1991: Escala d'Inspecció Tributària.
h) El Cos d'Advocats de la Generalitat, creat per la Llei 7/1996, del 5 de juliol, d'organització dels serveis jurídics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya: Cos d'Advocacia de la Generalitat.
2. Les categories i les escales professionals del Cos de Mossos d'Esquadra, creat per la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra, es denominen "Mossos d'Esquadra, personal facultatiu, Mossos d'Esquadra / Escala superior intendent/a; Mossos d'Esquadra / Escala superior - comissari/ària; Mossos d'Esquadra / Escala superior - major; Mossos d'Esquadra, personal tècnic; Mossos d'Esquadra / Escala executiva - inspector/a; Mossos d'Esquadra / Escala intermèdia - sergent/a; Mossos d'Esquadra / Escala intermèdia - sotsinspector/a; Mossos d'Esquadra / Escala bàsica - mosso/a; Mossos d'Esquadra / Escala bàsica - caporal/a".
3. Les categories i les escales professionals del Cos de Bombers de la Generalitat, creat per la Llei 5/1994, es denominen "Bombers / Escala superior - inspector/a; Bombers / Escala executiva - sotsinspector/a; Bombers / Escala tècnica - caporal/a; Bombers / Escala tècnica - bomber/a de primera; Bombers / Escala tècnica - oficial/a; Bombers / Escala tècnica - sergent/a; Bombers / Escala bàsica bomber/a".
4. La Secretaria d'Administració i Funció Pública i la Direcció General de Política Lingüística, amb l'informe previ de l'Institut Català de la Dona i l'assessorament terminològic del Centre de Terminologia Termcat, han d'aprovar, mitjançant una resolució conjunta, la denominació de les especialitats dels cossos funcionarials de la Generalitat i de les categories i dels llocs del col·lectiu de personal laboral que s'especifiquen en el conveni col·lectiu, en aquest cas, amb la negociació prèvia que correspon, per a adaptar-la al llenguatge no androcèntric.

Disposicions transitòries

Disposició Transitòria Primera

Caixes d'estalvis
1. Els actuals membres dels òrgans de govern de les caixes d'estalvis afectats per la causa d'incompatibilitat regulada per la lletra f de l'apartat 1 de l'article 20 del Decret legislatiu 1/1994, del 6 d'abril, o per la pèrdua del requisit que en condiciona l'elegibilitat, establert per la lletra f de l'apartat 1 de l'article 40 del mateix text normatiu, poden continuar en l'exercici de llurs càrrecs fins a la renovació que correspongui per compliment del termini de durada del mandat vigent.
2. Les vacants que per qualsevol altra causa es produeixin en els òrgans de govern de les caixes d'estalvis a partir de l'entrada en vigor de l'article 8 de la Llei de l'Estat 44/2002, del 22 de novembre, de mesures de reforma del sistema financer, han d'ésser cobertes provisionalment d'acord amb el sistema normativament establert fins a la renovació que correspongui per compliment del termini de durada de l'actual mandat vigent. Si es produeix una vacant en el càrrec de president o presidenta, l'ha d'ocupar el membre del Consell d'Administració que aquest designi per majoria de dos terços dels seus membres fins a la renovació que correspongui per compliment del termini de durada del mandat vigent. A manca d'acord, n'ha de complir les funcions un dels vicepresidents, per ordre, o, en absència d'aquests, el vocal de més edat fins que tingui lloc la primera renovació del Consell d'Administració que correspongui.

Disposició Transitòria Segona

Mutualitats de previsió social
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició Derogatòria Única

1. En el moment de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, resten derogats:
a) Els apartats 2 i 3 de l'article 32 de la Llei 25/1998, del 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d'adaptació a l'euro.
b) La disposició addicional primera de la Llei 15/2000, del 29 de desembre, de mesures fiscals i administratives.
c) L'apartat 3 de l'article 24 de la Llei 28/1991, del 13 de desembre, de les mutualitats de previsió social.
2. Resten derogades totes les altres disposicions de rang igual o inferior que contradiguin el que estableix aquesta Llei, s'hi oposin o hi resultin incompatibles.

Disposicions finals

Disposició Final Primera

Entrada en funcionament de l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició Final Segona

Aprovació dels estatuts de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició Final Tercera

Dotació de les places de l'escala de tècnics d'administració de la hisenda de la Generalitat de Catalunya
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició Final Quarta

Nou termini per a la refosa de la normativa d'aigües de la Generalitat de Catalunya
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició Final Cinquena

Entrada en vigor
Aquesta Llei entra en vigor l'1 de gener de 2003, però la modificació del Decret legislatiu 1/1994, del 6 d'abril, d'acord amb el que estableix l'article 77, produirà efectes des de l'entrada en vigor de l'article 8 de la Llei de l'Estat 44/2002, del 22 de novembre, de mesures de reforma del sistema financer.