Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 21/2002, de 5 de juliol, de setena modificació de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya.

Dades bàsiques
  • Rang del document Llei

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

  • Núm. del document 021/2002

  • Data del document 05/07/2002

  • Data de publicació 16/07/2002

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 3678

  • No Vigent
Afectacions
05/08/2002 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT

El President de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que estableix l’article 33.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo la següent

 

LLEI

Preàmbul

Els canvis que s’esdevenen en la societat comporten que els ciutadans formulin noves demandes a les administracions, les quals han d’estar en disposició de respondre i de prestar els serveis que els són requerits, amb eficàcia i amb plenes garanties. Aquesta necessitat d’adaptació afecta molt particularment les administracions locals, perquè són les més properes als ciutadans i, per tant, les que hi mantenen més contacte.

Per respondre a aquestes necessitats, la modificació de la llei que es promou fa diverses modificacions en el text en vigor de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i també regula noves figures jurídiques, que tenen per objecte apropar l’Administració als ciutadans i facilitar la gestió dels serveis als municipis.

Aquesta Llei dóna rang legal al principi de subsidiarietat, d’acord amb el qual cal procurar que les competències s’atribueixin, de manera preferent, a les autoritats més pròximes als ciutadans. Estableix l’obligació de sotmetre a consulta dels veïns dels municipis afectats els expedients d’agregació total i de fusió de municipis. Estableix també l’obligació de constituir comissions de govern en els municipis de més de cinc mil habitants i en els que siguin capital de comarca. Amplia les competències dels municipis i també dels alcaldes, d’acord amb el que estableix la normativa sectorial i atenent l’aparició de noves demandes dels ciutadans.

La Llei amplia les competències que poden ésser assumides per les entitats municipals descentralitzades, introdueix modificacions amb relació a l’acord de constitució d’aquestes entitats i a la composició de la junta de veïns.

Incidentalment, en el marc de la modificació, s’adapta la regulació del padró municipal a les modificacions introduïdes per la Llei de l’Estat 4/1996, per la qual es modifica la Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, amb relació al padró municipal.

A més, mitjançant aquesta Llei s’introdueix en l’àmbit municipal la figura del síndic o síndica de greuges, la funció del qual és defensar els drets fonamentals i les llibertats públiques dels veïns del municipi, i es regulen els requisits que s’han de complir per al nomenament i l’exercici d’aquest càrrec.

La Llei fa una nova regulació de les mancomunitats de municipis, als efectes de flexibilitzar i facilitar-ne la constitució i el funcionament, amb la finalitat última de promoure l’agrupació de municipis per a prestar serveis en comú.

Amb l’objectiu reiterat de dotar de més eines els municipis, sobretot els petits i els mitjans, i per a facilitar-los la gestió i l’execució de tasques comunes, es crea la figura de les comunitats de municipis, enteses com unes agrupacions sense personalitat jurídica, els acords de les quals vinculen tots els municipis agrupats. La Llei estableix un sistema àgil i senzill tant per a la constitució com per al funcionament d’aquestes comunitats, de manera que el fet de crear-les no comporti obstacles innecessaris per a exercir en comú la funció de què es tracti. Així mateix, es mantenen totes les garanties davant tercers en establir que tots i cadascun dels municipis agrupats responen dels acords de la comunitat.

La present Llei té la voluntat decidida, i en aquest sentit ho encomana al Govern, de fomentar la constitució de les mancomunitats i les comunitats de municipis, per a la qual cosa estableix que el Fons de cooperació local de Catalunya reservi un percentatge de la participació dels municipis en els ingressos de la Generalitat, a distribuir entre mancomunitats i comunitats de municipis. Així mateix, estableix que el Pla d’inversions locals de Catalunya ha de prioritzar els projectes presentats per les esmentades agrupacions de municipis.

Article 1

S’afegeix un apartat 5 a l’article 9 de la Llei 8/1987, amb el text següent:

"5. En tot cas, l’atribució de competències als ens locals s’ha de fer d’acord amb la naturalesa i les característiques d’aquests ens i les necessitats d’eficàcia o d’economia a satisfer, d’acord amb el principi de subsidiarietat, i procurant, de manera general, que l’exercici de les competències correspongui, de manera preferent, a les autoritats més pròximes als ciutadans."

Article 2

S’afegeix un apartat 3 a l’article 17 de la Llei 8/1987, amb el text següent:

"3. En els supòsits d’agregació total i en els de fusió de municipis, l’alteració de termes municipals projectada s’ha de sotmetre a consulta dels veïns dels municipis afectats per l’expedient instruït, per un termini de trenta dies."

Article 3

S’afegeix un article 20 bis a la Llei 8/1987, amb el text següent:

"1. El Govern també ha d’impulsar mesures per a fomentar la constitució de mancomunitats de municipis, regulades pels articles 113 i següents de la Llei 8/1987, quan la millor garantia en la prestació de serveis públics de competència municipal i l’eficàcia necessària en la seva prestació ho facin convenient.

"2. Les mesures de foment poden consistir en:

"a) Ajuts econòmics i tècnics per a les iniciatives de constitució de mancomunitats que es duguin a terme.

"b) Previsions especials en els criteris de distribució del Fons de cooperació local de Catalunya i en l’assignació de subvencions finalistes.

"c) Qualsevol altra que condueixi a la finalitat especificada per l’apartat 1.

"3. Per a poder gaudir de les mesures de foment a què es refereix l’apartat 2, és una condició necessària que l’objectiu de la mancomunitat municipal que es pugui constituir sigui compatible amb les determinacions del Programa d’actuació de la comarca o les comarques corresponents."

Article 4

Es modifica l’apartat 1 de l’article 21 de la Llei 8/1987, que queda redactat de la manera següent:

"1. Si les mesures de foment a què es refereixen els articles 20 i 20 bis de la Llei 8/1987, o la intervenció dels ens supramunicipals no són suficients per a garantir un nivell homogeni en la prestació dels serveis de competència municipal, el Govern pot iniciar un procés de reforma de l’organització municipal en els àmbits territorials de Catalunya que ho requereixin."

Article 5

Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l’article 38 de la Llei 8/1987, que queden redactats de la manera següent:

"1. Tota persona que visqui a Catalunya resta obligada a inscriure’s en el padró del municipi en el qual resideix habitualment. Els ciutadans que resideixen en diversos municipis s’han d’inscriure exclusivament en el padró del municipi on passin més temps durant l’any. El conjunt de persones inscrites en el padró municipal constitueix la població del municipi.

"2. Les persones inscrites en el padró municipal són els veïns del municipi. La condició de veí o veïna s’adquireix en el mateix moment de la inscripció en el padró corresponent."

Article 6

Es modifica l’article 39 de la Llei 8/1987, que queda redactat de la manera següent:

"1. El padró municipal és el registre administratiu on consten els veïns d’un municipi. Les dades que consten en el padró constitueixen una prova pel que fa a la residència al municipi i al domicili habitual. Les certificacions expedides pels ajuntaments sobre aquestes dades tenen caràcter de document públic i, en conseqüència, gaudeixen de la presumpció de veracitat i fan prova de les dades que s’hi consignen, a tots els efectes administratius.

"2. Les dades que consten en el padró municipal són confidencials. L’accés a aquestes dades es regeix per les normes que regulen l’accés administratiu dels ciutadans als arxius i als registres públics i per la Llei 5 /2002, del 19 d’abril, de l’Agència Catalana de Protecció de Dades.

"3. Sens perjudici del que disposa l’apartat 2 i sense que calgui el consentiment de la persona interessada, les dades del padró poden ésser comunicades a altres administracions públiques que ho sol·licitin, quan siguin necessàries per a exercir les competències respectives, i exclusivament per als assumptes en què sigui rellevant conèixer la residència o el domicili."

Article 7

Es modifica l’article 40 de la Llei 8/1987, que queda redactat de la manera següent:

"1. La inscripció en el padró municipal ha de contenir, amb caràcter obligatori, les dades següents:

"a) El nom i els cognoms.

"b) El sexe.

"c) El domicili habitual.

"d) La nacionalitat.

"e) El lloc i la data de naixement.

"f) El número del document nacional d’identitat o, si es tracta de ciutadans estrangers, del document oficial equivalent.

"g) El certificat o el títol escolar o acadèmic.

"h) Les dades necessàries als efectes de l’elaboració del cens electoral, sempre que es garanteixi el respecte als drets fonamentals reconeguts per la Constitució.

"2. La formació, el manteniment, la revisió i la custòdia del padró municipal corresponen a l’ajuntament. La gestió del padró s’ha de fer per mitjans informàtics. Els consells comarcals poden assumir la gestió informatitzada del padró dels ajuntaments que ho sol·licitin per manca de capacitat econòmica.

"3. Els ajuntaments han d’efectuar les actuacions i les operacions necessàries per tal de mantenir actualitzats els padrons municipals, amb la finalitat que les dades que hi consten s’ajustin a la realitat.

"4. En l’acte de confecció del cens, els ajuntaments poden sol·licitar altres dades personals d’interès municipal a efectes estadístics. En aquests casos, és aplicable el que disposa l’article 39 de la Llei 8/1987."

Article 8

1. Es modifica la lletra b de l’apartat 1 de l’article 46 de la Llei 8/1987, que queda redactada de la manera següent:

"1. L’organització municipal es regeix per les regles següents:

"[...]

"b) Hi ha una comissió de govern als municipis amb una població de dret superior a cinc mil habitants i en els de menys quan ho acorda el ple de l’ajuntament o ho estableix el reglament orgànic d’aquest. En qualsevol cas, la comissió de govern és a tots els municipis que siguin capital de comarca, amb independència del nombre d’habitants."

2. S’afegeix una lletra b’ a l’apartat 2 de l’article 46 de la Llei 8/1987, amb el text següent:

"2. Poden complementar l’organització municipal:

"[...]

"b’) El síndic o síndica municipal de greuges, si ho acorda el ple per majoria absoluta, a proposta d’un grup municipal."

Article 9

S’afegeix a l’apartat 2 de l’article 48 de la Llei 8/1987 el text següent:

"2. [...] Cada llista electoral que obtingui representació a l’ajuntament pot formar grup municipal."

Article 10

Es modifiquen les lletres c i l de l’apartat 2 de l’article 50 de la Llei 8/1987, que queden redactades de la manera següent:

"2. Corresponen al ple les atribucions següents:

"[...]

"c) L’aprovació inicial del planejament general del municipi i l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d’ordenació urbanístics.

"[...]

"l) Exercir les accions administratives i judicials, i també declarar la lesivitat dels actes administratius emanats dels òrgans de l’ajuntament, en matèries de la competència respectiva."

Article 11

1. S’afegeixen a l’apartat 1 de l’article 51 de la Llei 8/1987 les lletres j bis i n bis, amb el text següent:

"1. L’alcalde o alcaldessa és el president o presidenta de la corporació i té, en tot cas, les atribucions següents:

"[...]

"j bis) La iniciativa per a proposar al ple la declaració de lesivitat dels actes administratius en matèries que són de competència de l’alcaldia. Així mateix, l’alcalde o alcaldessa pot declarar la lesivitat respecte a competències del ple, per raó d’urgència que en faci inviable la convocatòria, i en la primera reunió que tingui n’hi ha de donar compte.

"[...]

"n bis) Les aprovacions dels instruments de desenvolupament del planejament general del municipi no expressament atribuïdes al ple, i també l’aprovació dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització complementaris."

2. La lletra o de l’apartat 1 de l’article 51 de la Llei 8/1987 passa a ésser la lletra p.

3. S’afegeix una nova lletra o a l’apartat 1 de l’article 51 de la Llei 8/1987, amb el text següent:

"o) Imposar sancions amb relació a les competències municipals, d’acord amb les lleis i els reglaments de desenvolupament."

Article 12

S’afegeix un article 56 bis a la Llei 8/1987, amb el text següent:

"Article 56 bis

"1. Per a poder ésser elegit síndic o síndica municipal de greuges, s’han de complir les condicions següents:

"a) Ésser major d’edat i gaudir de la plenitud de drets civils i polítics.

"b) Tenir la condició política de català, d’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

"2. El síndic o síndica municipal de greuges és escollit pel ple de l’ajuntament per una majoria de les tres cinquenes parts dels seus membres, en primera votació; si no s’assoleix aquesta majoria, en la segona votació és suficient la majoria absoluta. Correspon a l’alcalde o alcaldessa de nomenar el síndic o síndica municipal de greuges.

"3. El càrrec de síndic o síndica municipal de greuges té una durada de cinc anys; només pot cessar per renúncia expressa, per mort o per incapacitat sobrevinguda o per condemna ferma per delicte dolós.

"4. La funció de síndic o síndica municipal de greuges és defensar els drets fonamentals i les llibertats públiques dels veïns del municipi, per la qual cosa pot supervisar les activitats de l’Administració municipal. El síndic o síndica municipal de greuges exerceix la seva funció amb independència i objectivitat."

Article 13

Es modifica l’apartat 1 de l’article 57 de la Llei 8/1987, que queda redactat de la manera següent:

"1. En tots els municipis de més de cinc mil habitants s’han de constituir comissions d’estudi, d’informe o de consulta. Als altres municipis poden haver-hi aquestes comissions, sempre que les hagi previst el reglament orgànic o ho acordi el ple de l’ajuntament. En qualsevol cas, als municipis que són capital de comarca s’han de constituir les esmentades comissions, amb independència del nombre d’habitants del municipi."

Article 14

1. S’afegeix un apartat 1 bis a l’article 63 de la Llei 8/1987, amb el text següent:

"1 bis. Els ens locals tenen competències en els àmbits de la participació ciutadana, de l’autoorganització, de la identitat i la representació locals, de la sostenibilitat ambiental i la gestió territorial, de la cohesió social, de les infraestructures de mobilitat, de la connectivitat, de la tecnologia de la informació i de la comunicació, dels abastaments energètics i de la gestió de recursos econòmics, amb l’abast que fixen aquesta Llei i la legislació sectorial respectiva."

2. Es modifica la lletra b de l’apartat 3 de l’article 63 de la Llei 8/1987, que queda redactada de la manera següent:

"b) La capacitat de gestió dels municipis, amb una consideració especial a llur demografia i als sotmesos a règim municipal especial."

Article 15

1. Es modifiquen les lletres c i d de l’article 64 de la Llei 8/1987, que queden redactades de la manera següent:

"c) Als municipis amb una població superior als vint mil habitants, a més: protecció civil, prestació de serveis socials, prevenció i extinció d’incendis i instal·lacions esportives d’ús públic. En matèria de protecció civil, han d’elaborar els plans bàsics d’emergència municipal i els plans d’actuació i plans específics, en el cas que estiguin afectats per riscs especials o específics. En matèria de serveis socials, el finançament ha d’incloure els serveis socials de la població establerts legalment com a obligatoris.

"d) Als municipis amb una població superior als trenta mil habitants, a més: el servei de lectura pública de forma descentralitzada, d’acord amb el Mapa de lectura pública."

2. S’afegeix una lletra e a l’article 64 de la Llei 8/1987, amb el text següent:

"e) Als municipis amb una població superior als cinquanta mil habitants, a més: transport col·lectiu urbà de viatgers i protecció del medi, servei de transport adaptat que cobreixi les necessitats de desplaçament de persones amb mobilitat reduïda. També han de prestar aquest servei tots els municipis que siguin capital de comarca."

Article 16

Es modifica l’article 67 de la Llei 8/1987, que queda redactat de la manera següent:

"1. El municipi pot exercir competències delegades per l’Administració de la Generalitat en els termes establerts per les lleis.

"2. D’acord amb el que estableix l’apartat 1, els municipis de més de cinquanta mil habitants, els municipis turístics que assoleixen aquesta població en sumar la mitjana ponderada anual de població turística i els altres municipis amb una població inferior que ho sol·licitin i que justifiquin una capacitat suficient de gestió tècnica poden exercir per delegació del Govern les competències sancionadores i les establertes pels apartats 2 i 3 de l’article 5 de la Llei 10/1990, del 15 de juny, sobre policia de l’espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics.

"3. El Govern pot delegar les competències sancionadores establertes per la Llei 10/1999, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, als ajuntaments que ho sol·licitin."

Article 17

Es modifiquen les lletres c i d de l’apartat 1 de l’article 76 de la Llei 8/1987, que queden redactades de la manera següent:

"c) L’acord municipal sobre constitució de l’entitat municipal descentralitzada ha de determinar les competències que, d’acord amb l’article 79 de la Llei 8/1987, ha d’assumir l’entitat, i el sistema de participació en els ingressos de l’ajuntament. L’acord s’ha de sotmetre al tràmit d’informació pública per un termini no inferior a seixanta dies; un cop transcorregut aquest termini, s’ha de trametre al Departament de Governació i Relacions Institucionals, juntament amb la resolució de les al·legacions presentades, la qual s’ha d’adoptar amb el mateix quòrum establert per l’article 112.2.b de la Llei 8/1987. També s’ha de fer la tramesa quan l’expedient s’ha iniciat a instància dels veïns, encara que l’acord municipal no hi sigui favorable.

"d) L’entitat ha de comptar amb un òrgan unipersonal executiu d’elecció directa i amb un òrgan col·legiat de control, que s’han d’escollir un cop finalitzat el procediment que estableix l’article 78 de la Llei 8/1987, com a requisit per a la constitució vàlida de l’entitat municipal descentralitzada."

Article 18

1. Es modifica l’apartat 2 de l’article 78, de la Llei 8/1987, que queda redactat de la manera següent:

"2. L’òrgan col·legiat, que adopta la denominació de junta de veïns, és format pel president o presidenta i pels vocals, en un nombre equivalent al terç dels regidors que integren l’ajuntament, que en cap cas no pot ésser inferior a dos. En el cas que el nombre de vocals sigui imparell, s’hi ha d’afegir un vocal més."

2. S’afegeix l’apartat 7 a l’article 78 de la Llei 8/1987, amb el text següent:

"7. En el cas de vacant en la presidència de l’entitat municipal descentralitzada, aquesta ha d’ésser ocupada per la següent persona que hagi obtingut més vots populars en les eleccions a l’òrgan unipersonal."

Article 19

S’afegeixen les lletres e, f i g a l’apartat 1 de l’article 79 de la Llei 8/1987, amb el text següent:

"e) L’ordenació del trànsit de vehicles i de persones en el seu àmbit.

"f) La conservació i el manteniment dels parcs i els jardins i del patrimoni històric i artístic del seu àmbit.

"g) Les activitats culturals i esportives directament vinculades a l’entitat."

Article 20

Es modifica l’apartat 5 de l’article 80 de la Llei 8/1987, que queda redactat de la manera següent:

"5. L’entitat ha de contribuir a les càrregues generals del municipi en la forma i la proporció que determina la legislació de finances locals, sens perjudici de la participació de l’entitat en els ingressos de l’ajuntament."

Article 21

1. El títol X de la Llei 8/1987 queda redactat de la manera següent:

"Títol X. De les mancomunitats i les comunitats de municipis"

2. S’afegeix un capítol I al títol X de la Llei 8/1987, amb el text següent:

"Capítol I. Les mancomunitats de municipis"

Article 22

Es modifica l’article 113 de la Llei 8/1987, que queda redactat de la manera següent:

"1. Els municipis tenen dret a associar-se en mancomunitats de municipis per a establir, gestionar o executar en comú obres i serveis determinats de llur competència. En concret, es poden constituir mancomunitats, entre altres, en matèria urbanística, d’aigües, de sanejament, de transport i de gestió de residus.

"2. L’àmbit d’actuació de les mancomunitats no pot comprendre totes les competències assignades als municipis que les integren. Entre les potestats que se’ls assignin, s’hi pot incloure la sancionadora en les matèries sobre les quals tinguin competència.

"3. Poden mancomunar-se municipis entre els quals no hi hagi continuïtat territorial, si aquesta no es requereix per a la naturalesa de les finalitats de la mancomunitat.

"4. Els municipis d’una comarca no es poden associar amb altres d’una comarca diferent si la mancomunitat té per objecte obres i serveis compresos en el programa d’actuació comarcal.

"5. Poden constituir-se mancomunitats amb municipis que pertanyin a altres comunitats autònomes, sempre que es compleixin els requisits establerts per la legislació vigent."

Article 23

Es modifica l’article 114 de la Llei 8/1987, que queda redactat de la manera següent:

"1. Les mancomunitats tenen la naturalesa d’ens locals amb personalitat i amb capacitat jurídica per al compliment de llurs fins específics i es regeixen per llurs estatuts.

"2. Els estatuts de la mancomunitat han de regular necessàriament:

"a) Els municipis que comprèn.

"b) L’objecte i les competències.

"c) La denominació i el domicili.

"d) Els recursos financers, les aportacions i els compromisos, i els drets i deures dels municipis afectats.

"e) Els òrgans de govern, el nombre i la forma de designació dels representants dels municipis associats i la forma de designar i revocar els administradors.

"f) El termini de durada i els supòsits de dissolució.

"g) Les normes de funcionament.

"h) La forma de liquidació.

"i) Les relacions amb els municipis i, si escau, les comarques interessades.

"3. Els òrgans de govern de la mancomunitat són representatius dels ajuntaments."

Article 24

Es modifica l’article 115 de la Llei 8/1987, que queda redactat de la manera següent:

"La iniciativa per a constituir la mancomunitat s’ha d’aprovar amb el vot favorable de la majoria simple del nombre legal de membres de cadascun dels ajuntaments que s’associïn."

Article 25

Es modifica l’article 116 de la Llei 8/1987, que queda redactat de la manera següent:

"1. El projecte d’estatuts de la mancomunitat ha d’ésser elaborat per una comissió integrada per un membre de cada una de les entitats interessades, que ha d’ésser designat per l’acord a què fa referència l’article 115 de la Llei 8/1987.

"2. El projecte d’estatuts ha d’ésser aprovat per una assemblea integrada per tots els membres corporatius dels municipis que es mancomunin.

"3. Correspon a l’alcalde o alcaldessa del municipi de major població la funció de convocar i presidir aquesta assemblea. Actua de secretari o secretària el que ho sigui d’aquesta entitat.

"4. Per a la vàlida constitució de l’assemblea cal l’assistència de la meitat més un del total dels seus membres.

"5. L’aprovació del projecte d’estatuts requereix el vot favorable de la majoria simple dels assistents."

Article 26

Es modifica l’article 117 de la Llei 8/1987, que queda redactat de la manera següent:

"1. El projecte d’estatuts s’ha de trametre al consell comarcal o consells comarcals afectats per tal que n’emetin informe i s’ha de sotmetre a informació pública, per un termini de trenta dies, mitjançant la inserció d’anuncis als taulers d’edictes dels ajuntaments i la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

"2. L’assemblea a què fa referència l’article 116.2 de la Llei 8/1987, un cop resoltes les al·legacions formulades, ha d’aprovar definitivament, si escau, el projecte d’estatuts, per majoria simple dels assistents.

"3. El projecte definitiu d’estatuts s’ha de trametre al Departament de Governació i Relacions Institucionals perquè, en el termini d’un mes, formuli les observacions de legalitat i els suggeriments i les propostes que consideri convenients."

Article 27

S’afegeix un article 117.II a la Llei 8/1987, amb el text següent:

"1. Els estatuts s’han d’aprovar per acord del ple dels ajuntaments que decideixin integrar-se en la mancomunitat, adoptat per majoria absoluta.

"2. Un cop aprovats els estatuts, la mancomunitat n’ha de trametre una còpia al Departament de Governació i Relacions Institucionals.

"3. En el cas de modificació dels estatuts, és aplicable el que estableixen l’apartat 3 de l’article 117 de la Llei 8/1987 i l’apartat 2 del present article."

Article 28

S’afegeix un article 117.III a la Llei 8/1987, amb el text següent:

"Per a la dissolució de la mancomunitat cal seguir el procediment següent:

"a) L’acord de l’assemblea a què fa referència l’apartat 2 de l’article 116 de la Llei 8/1987, adoptat per majoria simple dels assistents.

"b) L’informe preceptiu dels consells comarcals afectats i del Departament de Governació i Relacions Institucionals.

"c) La ratificació de l’acord pel ple dels municipis mancomunats, adoptat per majoria absoluta."

Article 29

S’afegeix un article 117.IV a la Llei 8/1987, amb el text següent:

"1. El Govern ha de prestar assessorament i suport a la constitució de noves mancomunitats i al funcionament de les existents.

"2. Les obres i els serveis proposats per les mancomunitats s’han d’incloure, amb caràcter prioritari, en el Pla director d’inversions locals de Catalunya, en el qual ha de figurar un apartat destinat a les obres i els serveis d’interès supramunicipal."

Article 30

S’afegeix un capítol II al títol X de la Llei 8/1987, amb el text següent:

"Capítol II. Les comunitats de municipis"

Article 31

S’afegeix un article 117.V a la Llei 8/1987, amb el text següent:

"1. Els municipis, per a gestionar i executar tasques i funcions comunes, poden associar-se amb altres municipis i crear una comunitat de municipis, la qual pot tenir caràcter temporal o bé indefinit.

"2. Les comunitats de municipis no tenen personalitat jurídica pròpia. No obstant això, els acords que adopten vinculen tots els municipis agrupats i tenen eficàcia davant tercers, com si fossin adoptats per tots i cadascun dels municipis que integren la comunitat.

"3. Les comunitats de municipis es regeixen pel que estableix aquesta Llei, pels convenis respectius i, supletòriament, per la normativa de règim local."

Article 32

S’afegeix un article 117.VI a la Llei 8/1987, amb el text següent:

"1. Per a formar una comunitat de municipis no és indispensable que els municipis pertanyin a la mateixa comarca, ni que hi hagi continuïtat territorial entre ells, si no ho requereix la naturalesa de la finalitat que es pretén portar a terme.

"2. L’objecte de la comunitat de municipis sempre ha d’ésser determinat."

Article 33

S’afegeix un article 117.VII a la Llei 8/1987, amb el text següent:

"1. L’expedient de constitució de la comunitat de municipis es porta a terme, de manera inicial, mitjançant un decret de l’alcalde o alcaldessa de cadascun dels municipis que la promouen.

"2. La resolució que expressa la voluntat de constituir la comunitat ha d’incloure un projecte de conveni referit als aspectes orgànics i de funcionament. Així mateix, ha de designar, d’entre els membres electes de la corporació, el representant municipal que ha d’integrar el consell de la comunitat.

"3. Una vegada adoptada la resolució a què fa referència l’apartat 2 per tots els municipis que promouen la comunitat, l’alcalde o alcaldessa del municipi amb un nombre més elevat d’habitants l’ha de sotmetre a informació pública, juntament amb els documents que integren l’expedient, durant un termini de vint dies hàbils, per a l’examen i la presentació d’al·legacions i suggeriments. Alhora, els alcaldes de la resta de municipis han d’ordenar la inserció de l’anunci als taulers d’edictes de les corporacions respectives.

"4. Un cop transcorregut el termini d’informació pública i resoltes, si s’escau, les al·legacions presentades pel municipi en què s’hagin presentat, en el si de cada ajuntament i amb el quòrum de la majoria absoluta, s’ha d’adoptar un acord plenari d’aprovació de la constitució de la comunitat de municipis i del conveni que la regula.

"5. L’acord plenari d’aprovació, adoptat per tots els municipis, i el conveni que regula la comunitat han d’ésser publicats íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) pel municipi amb un nombre més elevat d’habitants; també s’han de publicar al tauler d’anuncis de cada ajuntament. En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) s’ha de fer referència al BOP en què apareixen publicats l’ acord i el conveni."

Article 34

S’afegeix un article 117.VIII a la Llei 8/1987, amb el text següent:

"El projecte de conveni de la comunitat de municipis ha d’establir i regular els aspectes necessaris perquè funcioni, en especial els següents:

"a) Els municipis que comprèn.

"b) L’objecte, la denominació i les finalitats de la comunitat.

"c) El municipi on té el domicili la comunitat i es guarda el llibre d’actes.

"d) Els drets i els deures dels municipis agrupats.

"e) La relació de les competències que es confereixen a la comunitat per a exercir les funcions que li corresponen.

"f) Els òrgans de la comunitat, amb referència al procediment de designació i de cessament, a la composició, a les funcions, i al règim de funcionament i d’adopció d’acords.

"g) Els recursos financers, les aportacions i els compromisos dels municipis que integren la comunitat.

"h) El termini de durada i els supòsits i el procediment de dissolució i liquidació de la comunitat.

"i) Les condicions per a la incorporació de nous membres a la comunitat i per a la separació d’algun dels municipis que la integren."

Article 35

S’afegeix un article 117.IX a la Llei 8/1987, amb el text següent:

"1. En el marc del que regula el conveni corresponent, pertoquen a la comunitat de municipis totes les competències, les potestats i les funcions que li atribueixen els municipis agrupats.

"2. Tots els municipis agrupats responen de forma solidària dels acords adoptats pels òrgans de la comunitat."

Article 36

S’afegeix un article 117.X a la Llei 8/1987, amb el text següent:

"1. Els òrgans de la comunitat de municipis han d’ésser representatius dels ajuntaments que la constitueixen.

"2. Són òrgans necessaris de la comunitat de municipis el president o presidenta i el consell.

"3. El consell, on han d’estar representats tots els ajuntaments dels municipis agrupats, és l’òrgan màxim de govern.

"4. El president o presidenta de la comunitat és designat pel ple del consell, d’entre els alcaldes dels municipis que la constitueixen."

Article 37

S’afegeix un article 117.XI a la Llei 8/1987, amb el text següent:

"1. Llevat que el conveni de la comunitat disposi el contrari, corresponen al president o presidenta del consell les funcions que la normativa de règim local atribueix a l’alcalde o alcaldessa, amb relació a la prestació dels serveis o les funcions convinguts, i al consell, les funcions que la mateixa normativa atribueix al ple de l’ajuntament.

"2. Les decisions del president o presidenta i del consell han de constar en un llibre d’actes i resolucions."

Article 38

S’afegeix un article 117.XII a la Llei 8/1987, amb el text següent:

"1. El secretari o secretària de l’ajuntament on és situat el domicili de la comunitat actua com a secretari o secretària del consell, el qual pot delegar les seves funcions en qualsevol altre secretari o secretària d’un dels municipis agrupats.

"2. El secretari o secretària assisteix a les sessions amb veu i sense vot i li correspon aixecar les actes, expedir les certificacions dels acords i prestar l’assessorament jurídic."

Article 39

S’afegeix un article 117.XIII a la Llei 8/1987, amb el text següent:

"La contractació d’obres i subministraments, si escau, s’ha d’adaptar al que estableix la legislació de contractació aplicable als ens locals."

Article 40

S’afegeix un article 117.XIV a la Llei 8/1987, amb el text següent:

"1. La comunitat ha de comptar amb una secció pròpia en el pressupost de cadascun dels ajuntaments integrants, la qual és gestionada per la comunitat.

"2. L’autorització i la disposició de la despesa són a càrrec del consell i del president o presidenta, en funció de la distribució de competències establertes pel conveni de la comunitat.

"3. El consell de la comunitat ha de presentar anualment una memòria i un compte de la gestió del servei, sens perjudici del que estableix la legislació de finances locals.

"4. L’exercici de la funció interventora, de control financer i d’eficàcia del servei correspon, d’acord amb el que estableix la legislació de finances locals, a l’interventor o interventora de l’ajuntament on és situat el domicili de la comunitat."

Article 41

1. S’afegeix la lletra c a l’apartat 2 de l’article 149 de la Llei 8/1987, amb el text següent:

"c) Es tracti de l’accés a informació o documentació de la corporació local que sigui de lliure accés als ciutadans.

2. S’afegeix l’apartat 4 bis a l’article 149 de la Llei 8/1987, amb el text següent:

"4 bis. Els membres de la corporació tenen dret a obtenir còpia de la documentació a la qual tenen accés. Aquesta còpia es pot obtenir en format paper o bé en el suport tècnic que permeti d’accedir a la informació requerida."

Article 42

Es modifica l’apartat 1 de l’article 151 de la Llei 8/1987, que queda redactat de la manera següent:

"1. Els membres de les corporacions locals han de percebre retribucions per l’exercici de llurs càrrecs quan ho fan en règim de dedicació exclusiva o parcial, i han d’ésser donats d’alta en el règim general de la Seguretat Social; les corporacions n’han d’assumir el pagament de les quotes empresarials."

Article 43

Es modifica l’article 155 de la Llei 8/1987, que queda redactat de la manera següent:

"1. Als municipis de més de dos mil habitants, tots els grups municipals han de disposar d’un espai per al desenvolupament de llurs activitats, que ha d’estar situat preferentment a la seu de l’ajuntament mateix o en un local habilitat a aquests efectes, i també d’un espai per a tenir reunions en el mateix edifici de la corporació. Igualment, l’ajuntament ha de facilitar als grups municipals els mitjans humans i materials mínims i indispensables perquè puguin desenvolupar llurs funcions; se n’han de determinar els criteris i les condicions d’utilització per acord del ple.

"2. El ple de l’ajuntament ha de garantir la participació dels regidors i dels grups municipals en els òrgans d’informació i difusió municipal, com ara la televisió local, les emissores de ràdio municipals i les publicacions i els butlletins editats per l’ajuntament. En aquest sentit, els respectius plens han d’aprovar un reglament que reguli les condicions d’accés i d’ús d’aquests mitjans pels regidors i els grups municipals constituïts al si de la corporació."

Article 44

S’afegeix una lletra e a l’apartat 1 de l’article 171 de la Llei 8/1987, amb el text següent:

"e) La prioritat dels projectes presentats per les comunitats i les mancomunitats de municipis."

Article 45

S’afegeix l’apartat 2 a l’article 179 a la Llei 8/1987, amb el text següent:

"2. El Fons de cooperació local de Catalunya ha de fomentar la constitució de comunitats i mancomunitats de municipis. A aquest efecte ha de reservar un percentatge de la participació dels municipis en els ingressos de la Generalitat a distribuir entre les comunitats i les mancomunitats constituïdes, en els termes que es determini per reglament."

Disposicions transitòries

Primera

Les juntes de veïns de les entitats municipals descentralitzades de Catalunya han de mantenir el mateix nombre de vocals existent en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta Llei fins que s’hagi d’escollir una nova junta, en què serà aplicable el que estableix l’article 78 de la Llei 8/1987 amb relació al nombre de vocals.

Segona

L’aplicació del nou règim competencial dels ajuntaments entrarà en vigor a l’inici del mandat dels ens locals sorgits de les properes eleccions municipals.

Disposicions finals

Primera

El Departament de Governació i Relacions Institucionals, en el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta modificació, ha de promulgar un reglament d’organització i funcionament de les entitats locals o un reglament orgànic dels ajuntaments catalans que serà aplicable als que no n’hagin aprovat un de propi.

Segona

El Govern, en el termini màxim de nou mesos, ha de promulgar un decret legislatiu per a refondre el text d’aquesta Llei amb el de la Llei 8/1987, municipal i de règim local de Catalunya. També s’han d’incorporar al text refós totes les modificacions relatives al règim local de Catalunya, fetes pels articles que corresponen de la Llei 13/1988, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, de les seves entitats autònomes i de les entitats gestores de la Seguretat Social per al 1989; per la Llei 9/1994, de reforma de la legislació relativa a la funció pública de la Generalitat de Catalunya; pel Decret legislatiu 13/1994, pel qual s’aprova l’adequació a la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú de les lleis que afecten el Departament de Governació en matèria de règim local, joc, espectacles, activitats recreatives, i el règim de recursos dels seus organismes autònoms; per la Llei 1/1998, de política lingüística; per la Llei 13/1998, de modificació de la Llei 8/1987, amb relació als requisits exigits per constituir municipis nous; per la Llei 3 /2002, de quarta [sisena] modificació de la Llei 8/1987, municipal i de règim local de Catalunya, i també qualsevol altra derivada d’una modificació legislativa relativa al règim local de Catalunya o d’una declaració de nul·litat, acordada per sentència del Tribunal Constitucional. Així mateix, el Govern ha d’intitular-ne els articles i harmonitzar-ne el text, l’ordenació, la numeració i les remissions internes, d’acord amb les directrius de la Norma sobre elaboració de les normes, del Govern.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 5 de juliol de 2002

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

(02.190.130)