Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 22/1987, de 16 de desembre, per la qual s'estableixen la divisió i l'organització comarcals de Catalunya i sobre l'elecció dels consells comarcals.

Dades bàsiques
 • Rang del document Llei

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • Núm. del document 022/1987

 • Data del document 16/12/1987

 • Data de publicació 18/12/1987

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 929

 • No Vigent
19/12/1987 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT

 EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA         
                               
  Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de 
 Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el 
 que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'Autonomia, 
 promulgo la següent                     
                               
 LLEI                            
                               
  El Capítol I del Títol II de la Llei 6/1987, del 4 
 d'abril, de l'Organització Comarcal de Catalunya, determina 
 el procediment a seguir per a l'establiment de la divisió 
 comarcal de Catalunya, en desplegament de l'article 5 de 
 l'Estatut.
                               
  Per Decret 216/1987, del 19 de maig, va ser convocada la 
 consulta municipal preceptiva sobre l'adscripció comarcal, 
 el resultat de la qual consta en els antecedents que el 
 Govern de la Generalitat ha lliurat al Parlament de 
 Catalunya.
                               
  Atès que la proposta de divisió comarcal sotmesa a 
 consulta ha rebut el suport majoritari dels municipis de 
 Catalunya, escau la presentació d'aquest Projecte de Llei 
 per tal de donar compliment al que estableix l'article 
 4.2.b) de la Llei 6/1987, de 4 d'abril, i cloure així 
 el procés per a establir la divisió i l'organització 
 comarcals de Catalunya. Aquest procés inclou també les 
 comarques en les quals s'ha produït l'oposició municipal a 
 que es refereix l'article 6.2 de l'esmentada Llei, que es 
 poden crear per decisió del Parlament adoptada per majoria 
 absoluta, d'acord amb el que estableix la  disposició 
 addicional 4 de la Llei 7/1985, del 2 d'abril, Reguladora 
 de les Bases del Règim Local.
                               
  En qualsevol cas, la divisió comarcal que estableix 
 aquesta Llei s'ha d'entendre sens perjudici del resultat 
 final del procediment especial de modificació del mapa 
 comarcal que estableix la disposició transitòria 1 de la 
 Llei 6/1987, del 4 d'abril, de l'Organització Comarcal de 
 Catalunya. Als efectes de la modificació del mapa comarcal 
 el Govern de la Generalitat ha de trametre a la Comissió de 
 Delimitació Territorial i a la Comissió Jurídica Assessora 
 la documentació relativa a la consulta municipal.
                               
 Article únic                        
 -1 La divisió i l'organització comarcals de Catalunya 
 queden establertes per les comarques a què es refereix 
 l'annex de la Llei 6/1987, de 4 d'abril, de l'Organització 
 Comarcal de Catalunya, que es creen en virtut d'aquesta 
 Llei.
 -2 Queden incloses a l'apartat anterior les comarques en 
 les quals s'ha produït, en el tràmit de consulta municipal, 
 l'oposició a què es refereix l'article 6.2 de la Llei 
 6/1987, de 4 d'abril.
                               
 Disposició Addicional                    
 -1 Als efectes del que estableix l'article 20.2 i 4 de la 
 Llei 6/1987, de 4 d'abril, es computaran conjuntament els 
 vots i els regidors obtinguts  per  les  agrupacions 
 d'electors que, abans de la celebració de les eleccions 
 municipals, hagin comunicat per escrit a la junta electoral 
 corresponent la seva voluntat d'associar-se amb altres 
 agrupacions d'electors del mateix àmbit comarcal, sempre 
 que el nombre de vots obtinguts per les agrupacions 
 d'electors associades sumi el tres per cent o més dels vots 
 en la comarca.
                               
 -2 En l'escrit en què les agrupacions d'electors manifesten 
 a les juntes electorals la voluntat d'associar-se ha de 
 quedar especificat el nom de l'altra o de les altres 
 agrupacions d'electors amb les quals es volen associar. Per 
 a la validesa de l'associació, és un requisit necessari el 
 fet que la comunicació hagi estat formulada per totes les 
 agrupacions d'electors interessades.
                               
 Disposicions finals                     
 -1 Un cop hagi entrat en vigor aquesta Llei, les juntes 
 electorals provincials han de procedir immediatament a 
 l'elecció dels consells comarcals, d'acord amb el que 
 estableix el Capítol II del Títol III de la Llei 6/1987, de 
 4 d'abril, en funció dels resultats de les  últimes 
 eleccions municipals.
                               
 -2 S'autoritza el Govern de la Generalitat perquè dicti les 
 disposicions necessàries per al desplegament, l'execució i 
 el compliment d'aquesta Llei.
                               
 -3 Aquesta Llei entrarà en vigor l'endemà de la seva 
 publicació al Diari Oficial  de  la  Generalitat  de 
 Catalunya.
  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui 
 d'aplicació aquesta llei cooperin al seu compliment i que 
 els Tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin 
 complir.                          
                               
 Palau de la Generalitat, 16 de desembre de 1987       
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 Agustí M. Bassols i Parés                  
 Conseller de Governació