Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 8/2003, de 5 de maig, de tercera modificació de la Llei 6/1987, del 4 d'abril, de l'organització comarcal de Catalunya.

Dades bàsiques
  • Rang del document Llei

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

  • Núm. del document 008/2003

  • Data del document 05/05/2003

  • Data de publicació 07/05/2003

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 3878

  • No Vigent
Afectacions
08/05/2003 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT

El President
de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

D'ençà de l'aprovació de la Llei 6/1987, del 4 d'abril, de l'organització comarcal de Catalunya, la comarca s'ha anat consolidant com a part de l'organització territorial de Catalunya i els consells comarcals han esdevingut una institució necessària dins l'Administració local catalana.

El temps transcorregut des de l'aprovació de la dita Llei ha evidenciat la conveniència de precisar, ampliar i redefinir algunes qüestions regulades per la normativa actual per a permetre adaptar l'organització i el funcionament dels consells comarcals a les necessitats reals i dotar-los dels mecanismes adients perquè puguin exercir llurs competències d'una manera àgil, eficaç i participativa. D'altra banda, les demandes de la societat actual comporten que totes les administracions .i, per tant, també les comarques. disposin de noves competències per a prestar els serveis adequats en cada moment. En tot cas, l'assumpció de noves competències per les comarques ha d'ésser respectuosa amb l'autonomia municipal i no ha de condicionar-la.

Aquesta Llei també té per objecte la supressió dels articles que regulaven el procediment per a establir la divisió comarcal de Catalunya, els quals, en haver estat completada, perden llur vigència.

Pel que fa al contingut concret de les modificacions introduïdes, aquesta Llei estableix dues excepcions a la necessitat de modificar per llei les demarcacions comarcals, amb la finalitat de simplificar el procediment en els dos supòsits previstos: quan afectin parts de termes municipals com a conseqüència de la modificació de llurs límits i quan siguin acordades pels municipis i les altres institucions afectades.

La Llei introdueix, com a òrgans necessaris dels consells comarcals, la figura de la vicepresidència i el consell d'alcaldes. El consell d'alcaldes, que fins ara solament estava previst com un òrgan de creació facultativa, esdevé una figura essencial dins l'organització comarcal. És integrat per tots els alcaldes dels municipis de la comarca, s'ha de reunir com a mínim un cop cada tres mesos i té assignades competències d'assessorament, informe i proposta sobre qüestions d'interès per a la comarca que afecten especialment els municipis, com ara l'aprovació del programa d'actuació comarcal, el reglament orgànic i les ordenances, els acords de creació i establiment de serveis comarcals i els plans sectorials comarcals, i també la modificació dels límits comarcals, el canvi de nom o capital de la comarca i les iniciatives legislatives d'interès comarcal.

Per tal d'agilitar la gestió de les funcions dels consells comarcals, també s'estableix la possibilitat de crear, mitjançant el reglament orgànic comarcal corresponent, una comissió de govern quan l'elevat nombre de membres del consell comarcal o qualsevol altra circumstància ho facin necessari.

Pel que fa a la composició dels consells comarcals, la Llei 6/1987 donava primacia al nombre de regidors sobre el nombre de vots a l'hora d'assignar els representants que corresponien a cada partit, coalició, federació o agrupació; amb aquesta Llei, els principis de proporcionalitat i de pluralisme polític s'incorporen més equilibradament al funcionament i la composició dels consells comarcals. Així mateix, per a evitar interpretacions divergents, s'estableix que, a l'hora de fer el còmput per al repartiment dels consellers comarcals, les juntes electorals només han de considerar els regidors escollits als municipis que formen part del consell comarcal, i no, els membres de les entitats locals descentralitzades.

Possiblement la modificació que representa un canvi més substancial amb relació a l'anterior regulació és la relativa a les competències comarcals. Així, mentre que la Llei 6/1987 establia una llista de matèries sobre les quals les lleis del Parlament havien d'atorgar competències a les comarques, la nova regulació distingeix tres tipus de competències comarcals. En primer lloc, corresponen a les comarques les competències que, en matèria de cooperació, assessorament i coordinació dels ajuntaments, els atribueix la mateixa Llei. En segon lloc, les que els atribueixin les lleis del Parlament, tenint en compte la tipologia de les comarques. Finalment, les comarques exerceixen les competències que els deleguin o els encarreguin de gestionar l'Administració de la Generalitat, la diputació corresponent i els municipis.

La Llei simplifica el procediment d'elaboració dels programes d'actuació comarcal per dotar-los de més versatilitat i capacitat d'adaptació a les necessitats que vagin sorgint a la comarca. Aquests programes tenen una vigència de quatre anys.

D'altra banda, la Llei recull el principi de lleialtat institucional, que ha de regir les relacions entre la comarca, els municipis, la resta de comarques, la diputació, l'Administració de la Generalitat i altres administracions públiques.

Finalment, s'aclareix el procediment que els consells comarcals han de seguir per a exercir la iniciativa legislativa davant el Parlament i s'especifica la documentació que cal presentar.

Per garantir la seguretat jurídica, la disposició final faculta el Govern per a promulgar un decret legislatiu que refongui les diverses lleis que afecten l'organització comarcal.

Article 1

Es modifica l'article 1 de la Llei 6/1987, que resta redactat de la manera següent:

"Aquesta Llei té per objecte regular l'organització comarcal i establir el règim jurídic dels consells comarcals."

Article 2

Es modifica l'article 2 de la Llei 6/1987, que resta redactat de la manera següent:

"1. La divisió i l'organització comarcals de Catalunya es regeixen pels criteris següents:

"a) Els àmbits territorials resultants han de coincidir amb els espais geogràfics en què s'estructuren les relacions bàsiques de l'activitat econòmica i han d'agrupar municipis amb característiques socials, culturals i històriques comunes.

"b) Els àmbits territorials resultants han d'ésser els més adequats per a fer efectius els principis d'eficàcia, descentralització, participació i subsidiarietat en la prestació dels serveis públics.

"2. L'organització comarcal s'estén a tot el territori de Catalunya.

"3. Cap municipi no ha de restar exclòs de l'organització comarcal ni ha de pertànyer a més d'una comarca. Cada un dels municipis ha de formar part íntegrament d'una sola comarca."

Article 3

Es modifica l'article 7 de la Llei 6/1987, que resta redactat de la manera següent:

"Qualsevol modificació de les demarcacions comarcals s'ha de fer per llei, excepte en els supòsits següents:

"a) Quan es tracti de modificacions que afectin parts de termes municipals i siguin conseqüència de la modificació dels límits dels corresponents termes municipals.

"b) Per acord del municipi i les altres institucions afectades, d'acord amb el que estableix l'article 8 bis."

Article 4

Es modifiquen els apartats 2, 3 i 4 de l'article 8 de la Llei 6/1987, que resten redactats de la manera següent:

"2. En els casos a què es refereixen les lletres a i b de l'apartat 1, qui exerceixi la iniciativa de modificació de les demarcacions comarcals vigents ha de trametre al Departament de Governació i Relacions Institucionals la proposta de modificació i una memòria que en justifiqui els motius i l'oportunitat.

"3. El Departament de Governació i Relacions Institucionals ha de sotmetre la proposta a informació pública i n'ha de sol·licitar un informe als ajuntaments i als consells comarcals afectats. Després, ha de sotmetre l'expedient a informe de la Comissió de Delimitació Territorial i, posteriorment, de la Comissió Jurídica Assessora.

"4. Un cop completat l'expedient, el Departament de Governació i Relacions Institucionals l'ha de lliurar a qui hagi fet la proposta de modificació de les demarcacions comarcals en el cas que sigui titular de la iniciativa legislativa, o bé ha d'elevar al Govern l'avantprojecte de llei corresponent."

Article 5

S'afegeix un article 8 bis a la Llei 6/1987, amb el text següent:

"Article 8 bis

"1. Un municipi pot canviar la seva adscripció comarcal sempre que hi hagi continuïtat territorial entre el seu terme i el dels municipis de la comarca a la qual es vol adscriure i se segueixi el procediment establert per l'apartat 2.

"2. Per al canvi de comarca d'un municipi s'ha de seguir el procediment següent:

"a) El ple de l'ajuntament ha d'adoptar un acord inicial en què s'expliciti la comarca a la qual es vol adscriure, amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de regidors.

"b) El consell comarcal de la comarca a la qual es vol adscriure ha d'acceptar el canvi, amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres.

"c) L'ajuntament ha de trametre al Departament de Governació i Relacions Institucionals els acords i una memòria dels motius que en justifiquen el canvi. Aquesta proposta s'ha de sotmetre a informe de la Comissió de Delimitació Territorial.

"d) L'acord de canvi de comarca ha d'ésser ratificat en referèndum per més de la meitat del cens electoral del municipi afectat.

"e) L'ajuntament ha d'adoptar l'acord definitiu amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de regidors.

"3. Un cop finalitzat l'expedient, l'ajuntament ha de comunicar el canvi d'adscripció comarcal al Departament de Governació i Relacions Institucionals, que, en el termini de tres mesos, ha de dictar una ordre per a acreditar-lo."

Article 6

Es modifica l'apartat 2 de l'article 9 de la Llei 6/1987, que resta redactat de la manera següent:

"2. No es pot crear cap comarca sense el consentiment exprés de dues terceres parts dels municipis que l'haurien de constituir, els quals han de representar, com a mínim, la meitat de la població de la comarca, o bé de la meitat dels municipis afectats, els quals han de representar, com a mínim, dues terceres parts de la població de la comarca."

Article 7

Es modifica l'article 10 de la Llei 6/1987, que resta redactat de la manera següent:

"1. Els consells comarcals poden acordar el canvi de denominació de la comarca respectiva amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres, amb l'informe previ del consell d'alcaldes i després d'haver sotmès la proposta a un període de trenta dies d'informació pública.

"2. L'acord a què fa referència l'apartat 1 s'ha de comunicar al Departament de Governació i Relacions Institucionals, que l'ha d'acreditar mitjançant una ordre. En el cas que aquest Departament consideri que la nova denominació pot resultar confusa, que conté incorreccions lingüístiques o que no s'adiu amb la toponímia catalana, sol·licitant prèviament els informes científics que consideri necessaris, ha d'elevar una proposta al Govern, el qual ha de decidir si es canvia la denominació."

Article 8

Es modifica l'article 11 de la Llei 6/1987, que resta redactat de la manera següent:

"1. La llei que creï una comarca n'ha de decidir també la capital.

"2. El canvi de capital d'una comarca es pot decidir mitjançant els acords adoptats per la majoria absoluta del nombre legal de membres del consell comarcal i de regidors dels ajuntaments de l'antiga i de la nova capital, amb l'informe previ del consell d'alcaldes i després d'haver sotmès la proposta a un període de trenta dies d'informació pública."

Article 9

1. Es modifica l'apartat 1 de l'article 13 de la Llei 6/1987, que resta redactat de la manera següent:

"1. Són òrgans del consell comarcal:

"a) El ple.

"b) La presidència.

"c) La vicepresidència.

"d) El consell d'alcaldes.

"e) La comissió especial de comptes."

2. S'afegeix un apartat 2 a l'article 13 de la Llei 6/1987, amb el text següent:

"2. El gerent o la gerent del consell comarcal, que exerceix les funcions executives que li encomana aquesta Llei, integra també l'organització comarcal."

Article 10

S'afegeix una lletra f bis a l'apartat 1 de l'article 14 de la Llei 6/1987, amb el text següent:

"f bis) Contractar obres i la gestió de serveis públics, sempre que la quantia no excedeixi el 5% dels recursos ordinaris del pressupost de la comarca, ni del 50% del límit general aplicable a la contractació directa."

Article 11

S'afegeix un apartat 4 a l'article 15 de la Llei 6/1987, amb el text següent:

"4. Si un acord del consell comarcal afecta de manera molt especial un municipi o més, el president o presidenta, per iniciativa pròpia o a proposta del ple, ha de convocar els alcaldes dels municipis afectats perquè puguin participar, amb veu però sense vot, en el debat de la sessió plenària en què sigui tractat aquell acord."

Article 12

Es modifica l'apartat 1 de l'article 16 de la Llei 6/1987, que resta redactat de la manera següent:

"1. La comissió especial de comptes és formada per un representant de cadascun dels grups polítics amb representació en el consell comarcal i adopta les decisions per vot ponderat d'acord amb el nombre de consellers comarcals respectius."

Article 13

Es modifica l'apartat 2 de l'article 17 de la Llei 6/1987, que resta redactat de la manera següent:

"2. El gerent o la gerent és nomenat i cessat pel ple del consell comarcal, a proposta del president o presidenta. El càrrec de gerent és incompatible amb la condició de regidor o regidora. A més, se li apliquen les causes d'incapacitat i d'incompatibilitat establertes per als membres del consell comarcal. El gerent o la gerent té la condició de funcionari o funcionària eventual. Si la persona designada és funcionari o funcionària de la Generalitat o de l'Administració local, se l'ha de declarar en situació de serveis especials."

Article 14

Es modifica l'article 19 de la Llei 6/1987, que resta redactat de la manera següent:

"1. El consell d'alcaldes és integrat pels alcaldes dels municipis de la comarca i ha d'ésser convocat pel president o presidenta del consell comarcal perquè informi el consell comarcal de les propostes que siguin d'interès per als municipis, abans de sotmetre-les a l'aprovació del ple, d'acord amb el que estableixi el reglament orgànic del consell comarcal.

"2. El consell d'alcaldes pot presentar al ple del consell comarcal propostes d'actuació que siguin d'interès per a la comarca. En tot cas, el consell d'alcaldes ha d'emetre prèviament un informe sobre les qüestions següents:

"a) L'aprovació del programa d'actuació comarcal.

"b) L'aprovació del reglament orgànic i de les ordenances.

"c) Els acords sobre la creació i l'establiment dels serveis comarcals.

"d) Els plans sectorials comarcals.

"e) La modificació dels límits comarcals.

"f) El canvi de nom o de capital de la comarca.

"g) Les iniciatives legislatives del consell comarcal.

"3. El consell d'alcaldes s'ha de reunir almenys un cop cada tres mesos, convocat pel president o presidenta del consell comarcal. També es pot reunir a instància del ple o d'una tercera part dels alcaldes que l'integren.

"4. L'assistència a les reunions del consell d'alcaldes no és delegable de manera permanent. Només es pot delegar de manera eventual en un tinent o tinenta d'alcalde, o, si no n'hi ha, en un regidor o regidora."

Article 15

S'afegeix un article 17 bis a la Llei 6/1987, amb el text següent:

"Article 17 bis

"Si el nombre de membres del consell comarcal és elevat o si qualsevol altra circumstància ho fa necessari, mitjançant el reglament orgànic comarcal corresponent es pot crear una comissió permanent del ple. El dit reglament ha de fixar el nombre de membres que han de compondre-la, els quals han d'ésser nomenats pel ple d'entre els consellers comarcals, i hi ha d'assignar competències. En cap cas no li pot atribuir les competències del ple a què fan referència les lletres a, b, c i g de l'article 15, ni la iniciativa legislativa comarcal regulada pel títol V."

Article 16

1. S'afegeix un apartat 3 bis a l'article 20 de la Llei 6/1987, amb el text següent:

"3 bis. En el cas de les entitats municipals descentralitzades, pel que fa al còmput de regidors i vots establert per l'apartat 2, no s'hi han de comptar llur president o presidenta, llurs vocals ni els vots emesos per a l'elecció de llur president."

2. Es modifica la lletra c de l'apartat 5 de l'article 20 de la Llei 6/1987, que resta redactat de la manera següent:

"c) Es multipliquen els percentatges de la lletra a per 1/3 i els de la lletra b per 2/3 i se sumen els resultats."

Article 17

Es modifica l'article 25 de la Llei 6/1987, que resta redactat de la manera següent:

"1. Correspon a la comarca l'exercici de les competències següents:

"a) Les que li atribueix aquesta Llei en matèria de cooperació, assessorament i coordinació dels ajuntaments, d'acord amb el que estableix l'article 26.

"b) Les que li atribueixin les lleis del Parlament. L'atribució de competències per lleis sectorials s'ha de fer tenint en compte la tipologia de les comarques, sens perjudici de l'atribució directa de competències als ajuntaments dels municipis que compleixin els requisits mínims de població, capacitat econòmica o capacitat de gestió, d'acord amb els criteris objectius que estableixin les mateixes lleis sectorials.

"c) Les que li deleguin o li encarreguin de gestionar l'Administració de la Generalitat, la diputació corresponent, els municipis, les mancomunitats i les comunitats de municipis, i les organitzacions associatives d'ens locals regulades pels títols X i XI de la Llei 8/1987, del 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya. Les delegacions o els encàrrecs de gestió han d'anar acompanyats de la transferència dels recursos necessaris per a exercir-los.

"2. En l'àmbit de les seves competències, la comarca pot fer obres i prestar serveis, d'acord amb els requisits que estableix aquesta Llei."

Article 18

S'afegeix un article 25 bis a la Llei 6/1987, amb el text següent:

"Article 25 bis

"1. Els consells comarcals han de vetllar perquè, en els municipis de llur àmbit territorial, es duguin a terme, amb nivells de qualitat homogenis, els serveis, les activitats i les prestacions que, d'acord amb els articles 63 i 64, són de competència local.

"2. L'efectivitat de la prestació homogènia dels serveis i la realització de les activitats i les prestacions d'àmbit local es regeixen pels principis de subsidiarietat i cooperació locals, complementarietat, suplència, associació, partenariat i participació ciutadana, que s'han de concretar en el programa d'actuació comarcal."

Article 19

S'afegeix un article 25 ter a la Llei 6/1987, amb el text següent:

"Article 25 ter

"1. Es crea la Comissió Assessora Comarcal de Catalunya, que té per objecte assessorar les administracions sobre les matèries a què es refereix l'article 25.1.

"2. El funcionament i la composició de la Comissió Assessora Comarcal de Catalunya han d'ésser regulats per reglament. Pel que fa a la composició, en la Comissió Assessora Comarcal de Catalunya hi ha d'haver representants de l'Administració de la Generalitat i de les entitats representatives dels ens locals, a més de persones expertes en la matèria."

Article 20

Es modifica l'article 26 de la Llei 6/1987, que resta redactat de la manera següent:

"1. Correspon a les comarques:

"a) Prestar assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis.

"b) Cooperar econòmicament en la realització de les obres, els serveis o les activitats dels municipis.

"c) Garantir, subsidiàriament, la prestació dels serveis municipals obligatoris en els municipis que, per raó de llur població, no estan obligats a prestar-los.

"d) Cooperar amb els municipis en l'establiment de nous serveis necessaris per al desenvolupament del territori.

"e) Establir i coordinar, amb l'informe previ dels ajuntaments afectats, les infraestructures, els serveis i les actuacions d'àmbit supramunicipal.

"2. En tot cas, la comarca ha d'exercir les funcions d'assistència i de cooperació que li corresponen tenint en compte les necessitats dels diferents municipis, tant pel que fa al nombre d'habitants com a la situació geogràfica o a llur tipologia quant a l'activitat econòmica predominant."

Article 21

Es modifica l'article 27 de la Llei 6/1987, que resta redactat de la manera següent:

"1. Els consells comarcals han d'elaborar un programa d'actuació comarcal que ha d'incloure els serveis, les activitats i les obres que han de dur a terme; la manera d'acomplir els dits serveis i activitats; els mecanismes de coordinació amb els municipis i les comarques limítrofes, i la previsió dels recursos necessaris per a finançar les actuacions.

"2. Un cop elaborat el programa i abans d'aprovar-lo, s'ha de sotmetre a informació pública i ha d'ésser informat pel consell d'alcaldes.

"3. El programa d'actuació comarcal ha d'ésser aprovat pel ple del consell comarcal per majoria absoluta.

"4. Els programes d'actuació comarcal tenen una vigència de quatre anys, sens perjudici de les modificacions que acordi el ple del consell comarcal seguint el mateix procediment establert per a aprovar-los i de les revisions que estableixin els mateixos programes."

Article 22

Es modifica la lletra a de l'article 33 de la Llei 16/1987, que resta redactada de la manera següent:

"a) En cada comarca hi ha d'haver un servei de cooperació i d'assistència municipals encarregat d'assessorar els municipis que ho sol·licitin en matèria juridicoadministrativa, economicofinancera i d'obres i serveis. El consell d'alcaldes, atenent la tipologia dels municipis que integren la comarca, pot acordar no crear aquest servei."

Article 23

Es modifica l'article 34 de la Llei 6/1987, que resta redactat de la manera següent:

"D'acord amb els programes i els plans elaborats per la Generalitat, la comarca ha de col·laborar en l'exercici de les funcions d'estadística i en l'establiment d'una base de dades que integri la informació dels àmbits municipal i comarcal."

Article 24

Es modifica l'article 39 de la Llei 6/1987, que resta redactat de la manera següent:

"1. Les comarques articulen les relacions mútues sobre la base de les tècniques de cooperació i col·laboració amb projectes comuns de llur interès. Si es tracta de necessitats comunes, les comarques limítrofes han d'establir els mecanismes de cooperació i col·laboració que calguin.

"2. Les comarques es relacionen amb els municipis, les altres comarques, la diputació corresponent, l'Administració de la Generalitat i altres administracions públiques, tot respectant el principi de lleialtat institucional."

Article 25

Es modifiquen els apartats 3 i 4 de l'article 40 de la Llei 16/1987, que resten redactats de la manera següent:

"3. Quan la iniciativa és proposada per una cinquena part dels consells comarcals, cal l'acord favorable dels plens respectius, adoptat per majoria absoluta del nombre legal de llurs membres. Quan la iniciativa l'adopta un nombre inferior a la cinquena part dels consells comarcals o un únic consell comarcal, cal l'acord favorable del ple, adoptat per tres cinquenes parts del nombre legal dels seus membres.

"4. Les proposicions de llei s'han de presentar acompanyades de:

"a) Una exposició de motius.

"b) Una memòria justificativa.

"c) Una avaluació de l'impacte social, econòmic, jurídic i pressupostari de les mesures proposades.

"d) Un estudi econòmic i pressupostari.

"e) Un certificat acreditatiu dels acords corresponents, amb indicació expressa dels quòrums de presència i decisió."

Article 26

Es modifica l'apartat 3 de l'article 41 de la Llei 6/1987, que resta redactat de la manera següent:

"3. La tramitació de les proposicions de llei es fa d'acord amb el que disposa el Reglament del Parlament. Els consells comarcals poden designar un màxim de tres membres per a presentar la proposició de llei en el tràmit de presa en consideració pel Parlament."

Disposicions addicionals

Primera

El Consell General d'Aran es regeix per la seva legislació específica, sens perjudici de l'aplicació supletòria de les disposicions d'aquesta Llei i de llur aplicació, sempre que sigui compatible amb aquella, pel que fa als recursos econòmics i els sistemes d'assistència i cooperació comarcals.

Segona

S'encomana al Govern que, en el termini d'un any, elabori una relació de les competències assignades als consell comarcals per les lleis sectorials i altres normes.

Tercera

S'autoritza el Govern perquè, en el termini d'un any, constitueixi la Comissió Assessora Comarcal de Catalunya.

Disposició transitòria

1. Si aquesta Llei entra en vigor abans del dia anterior a les eleccions municipals convocades pel Reial decret 374/2003, del 31 de març, les disposicions d'aquesta Llei s'han d'aplicar al procés subsegüent d'elecció dels membres dels consells comarcals.

2. Si aquesta Llei entra en vigor dins el termini a què es refereix l'apartat 1, les agrupacions d'electors que hagin presentat la comunicació establerta per l'article 20.4 de la Llei 6/1987 abans de l'entrada en vigor d'aquesta Llei en poden presentar una altra dins el termini establert pel dit article.

Disposició derogatòria

1. En haver complert llur funció reguladora en l'establiment de la divisió comarcal, es deroguen els articles 4, 5 i 6; les disposicions addicionals primera i segona; les disposicions transitòries primera, segona i quarta, i la disposició final primera de la Llei 6/1987. Es deroguen també la lletra d de l'apartat 3 de l'article 15, la lletra e de l'apartat 1 de l'article 17 i els articles 28, 29, 30, 31, 32 i 42 de la mateixa Llei.

2. Dins el títol II de la Llei 6/1987, es renumeren els capítols que resten vigents.

Disposicions finals

Primera

El Govern, en el termini de sis mesos, ha de promulgar un decret legislatiu per a refondre el text d'aquesta Llei amb el de la Llei 6/1987; amb el de la Llei 3/1990, del 8 de gener, de modificació de la divisió comarcal de Catalunya, i, si escaigués, amb el del Decret legislatiu 13/1994, del 26 de juliol, pel qual s'aprova l'adequació a la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú de les lleis que afecten el Departament de Governació en matèria de règim local, joc, espectacles, activitats recreatives, i el règim de recursos dels seus organismes autònoms, o amb qualsevol altra modificació legislativa sobre l'organització comarcal de Catalunya. També ha de tenir present, pel que fa a aquesta qüestió, una eventual declaració de nul·litat acordada per sentència del Tribunal Constitucional. Així mateix, el Govern ha d'intitular-ne els articles i harmonitzar-ne el text, l'ordenació, la numeració i les remissions internes, d'acord amb les directrius de la Norma sobre elaboració de les normes del Govern.

Segona

Aquesta Llei entra en vigor l'endemà d'haver-se publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 5 de maig de 2003

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

(03.120.116)