Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

ORDRE ENS/58/2003, de 12 de febrer, per la qual es determinen les convalidacions dels ensenyaments de formació professional específica. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 3829, pàg. 3801, de 24.2.2003).

Dades bàsiques
  • Rang del document Ordre

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

  • Núm. del document ENS/0058/2003

  • Data del document 12/02/2003

  • Data de publicació 20/02/2003

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 3826

TEXT PUBLICAT

NOTA. En aquest text s'han introduït les correccions d'errada publicades en el DOGC.

 

El Reial decret 777/1998, de 30 d’abril, pel qual es desenvolupen determinats aspectes de l’ordenació de la formació professional en l’àmbit del sistema educatiu (BOE núm. 110, de 8.5.1998), estableix, a l’article 12.1, la convalidació dels mòduls professionals comuns a diversos cicles formatius, sempre que tinguin idèntica denominació, durada, capacitats i criteris d’avaluació.

Altrament, aquest mateix Reial decret preveu, a l’article 12.2, que es podran establir convalidacions entre els mòduls professionals que, tot i no reunir alguna de les condicions que estableix el punt anterior, tinguin suficient grau d’afinitat a nivell de les capacitats i els continguts bàsics.

L’Ordre del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport de 20 de desembre de 2001 (BOE núm. 8, de 9.1.2002), per la qual es determinen convalidacions d’ensenyaments de formació professional específica derivada de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu, estableix aquesta convalidació per a mòduls afins, a partir de l’anàlisi curricular dels decrets de mínims de cada títol.

El Decret 332/1994, de 4 de novembre, pel qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments de formació professional específica a Catalunya (DOGC núm. 1990, de 28.12.1994), estableix a l’article 7 que els mòduls professionals s’estructuraran en crèdits de caràcter teoricopràctic, de durada variable. Aquest mateix Decret especifica, a l’article 17, que el currículum de cada cicle formatiu l’establirà el Govern de la Generalitat de Catalunya.

L’Ordre de 23 de setembre de 1998 determina els efectes acadèmics de la incorporació de l’alumnat procedent dels cicles formatius de grau mitjà als ensenyaments de batxillerat (DOGC núm. 2746, de 19.10.1998).

En conseqüència, convé determinar les convalidacions entre crèdits dels diferents cicles formatius de formació professional específica de les mateixes famílies professionals o afins, així com les convalidacions amb el batxillerat, respectant, però, la normativa estatal de caràcter bàsic.

Per tot això, a proposta de la Direcció General de Formació Professional, amb l’informe del Consell Escolar de Catalunya i d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora,

Ordeno:

Article 1

Finalitat i àmbit d’aplicació

Aquesta Ordre té com a finalitat establir les convalidacions entre crèdits de diferents cicles formatius de formació professional específica, i entre aquests cicles i el batxillerat, i és d’aplicació en tots els centres docents de l’àmbit territorial de Catalunya.

Article 2

Convalidació directa entre crèdits

2.1  Les convalidacions entre crèdits transversals i, per tant, comuns a diversos cicles formatius, es detallen a l’annex 1 d’aquesta Ordre. Les convalidacions entre crèdits considerats afins, però no idèntics, d’acord amb els decrets del currículum dels cicles formatius corresponents, es detallen a l’annex 2 i a l’annex 3 (convalidacions de caràcter general) d’aquesta Ordre.

2.2  La convalidació directa es pot aplicar també entre mòduls professionals quan es tracti d’alumnes que no han cursat els cicles formatius amb estructura de crèdits, d’acord amb l’Ordre del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport de 20 de desembre de 2001, per la qual es determinen convalidacions d’ensenyaments de formació professional específica, derivada de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu, de caràcter general per a tot l’Estat.

Article 3

Convalidacions singulars

Les convalidacions singulars que depenen del nivell d’autonomia de què disposen els centres docents per adaptar el currículum a les necessitats de capacitació de l’alumnat, a partir de la utilització de les hores a disposició del centre que preveu el Decret del currículum, són aplicables:

a) Als crèdits establerts en el corresponent Decret del currículum del cicle formatiu, als quals els centres haguessin afegit continguts.

b) Als crèdits nous programats pels centres.

c) Als crèdits d’altres cicles formatius.

Article 4

Resolució de convalidacions singulars per part del centre docent

4.1  En el cas de crèdits amb continguts d’hores de disposició del centre docent, la direcció pot establir-ne la convalidació sempre que hi hagi afinitat de continguts, tant en el cas que el crèdit aportat hagi estat cursat en el mateix centre com en un altre.

4.2  Quan l’alumnat acrediti experiència laboral, la direcció del centre pot atorgar-li l’exempció del crèdit de formació en centres de treball, d’acord amb el que estableix l’article 16 del Reial decret 777/1998, de 30 d’abril.

Article 5

Resolució de convalidacions singulars per la Direcció General de Formació Professional

En els casos particulars que no preveuen els articles 2 i 3 d’aquesta Ordre, la Direcció General de Formació Professional pot convalidar determinats crèdits en els casos següents:

a) Adaptacions curriculars de cicles formatius, aprovades pel Departament d’Ensenyament.

b) Convalidacions de mòduls professionals per determinats crèdits, la convalidació dels quals no està prevista en l’Ordre del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport de 20 de desembre de 2001.

c) Altres casos particulars de convalidacions de crèdits, no previstos en els apartats anteriors d’aquesta Ordre, i que podrien ser objecte de convalidació.

Article 6

Convalidacions entre cicles formatius i batxillerat

6.1  D’acord amb l’article 13 del Reial decret 777/1998, de 30 d’abril, correspon a la direcció del centre on s’hagi matriculat l’alumne per cursar el batxillerat convalidar-li les matèries següents:

Electrotècnia, si ha superat el crèdit electrotècnia d’un dels cicles formatius de grau mitjà següents:

a) Equips i instal·lacions electrotècniques.

b) Instal·lació i manteniment electromecànic de maquinària i conducció de línies.

c) Manteniment ferroviari.

d) Muntatge i manteniment d’instal·lacions de fred, climatització i producció de calor.

Química, si ha superat els crèdits que s’especifiquen d’un dels cicles formatius de grau mitjà següents:

a) Laboratori (química analítica clàssica i química analítica instrumental).

b) Operacions de fabricació de productes farmacèutics (química aplicada).

c) Operacions de procés de pasta i paper (química aplicada).

d) Operacions de procés en planta química (química aplicada).

e) Operacions d’ennobliment tèxtil (química tèxtil).

6.2  D’acord amb l’Ordre de 23 de setembre de 1998, correspon a la direcció del centre on s’hagi matriculat l’alumne per cursar el batxillerat atorgar l’exempció de les matèries optatives del batxillerat i del treball de recerca a l’alumnat que hagi superat qualsevol cicle formatiu de grau mitjà.

6.3  Així mateix, correspon a la direcció del centre acordar les convalidacions de determinades matèries de batxillerat per crèdits de cicles formatius, en els casos següents:

a) A l’alumnat que tingui aprovada la matèria optativa de formació laboral, prevista en la part diversificada del currículum del batxillerat, se li convalida el crèdit formació i orientació laboral de qualsevol cicle formatiu de grau mitjà o superior.

b) A l’alumnat que tingui aprovada la matèria de química de batxillerat, se li convalida el crèdit química bàsica del cicle formatiu de grau mitjà laboratori.

Article 7

Resolució de convalidacions singulars

D’acord amb la normativa vigent, la Direcció General de Formació Professional del Departament d’Ensenyament resol amb caràcter individualitzat les possibles convalidacions que no preveuen els annexos d’aquesta Ordre, com és el cas dels ensenyaments extingits, els ensenyaments universitaris, els ensenyaments a l’estranger i altres casos particulars.

Article 8

Procediment

8.1  L’alumne interessat ha de formalitzar la sol·licitud de convalidació, adjuntant la documentació pertinent, segons el model d’instància que consta a l’annex 4, i l’ha de presentar a la direcció del centre docent on està matriculat.

8.2  La competència per resoldre les convalidacions correspon a:

a) El centre docent, per als casos detallats als articles 2, 4 i 6 d’aquesta Ordre.

b) La Direcció General de Formació Professional, per als casos detallats als articles 5 i 7 d’aquesta Ordre.

La direcció del centre docent ha de trametre les sol·licituds a què fa referència l’apartat b) d’aquest article a la Direcció General de Formació Professional del Departament d’Ensenyament.

8.3  En els casos de convalidacions directes entre crèdits, i entre cicles i batxillerat, són reconegudes per la direcció del centre docent on l’alumne estigui matriculat.

En els casos de convalidacions singulars atorgades pel mateix centre docent, es resolen mitjançant resolució comunicada a l’alumne, i en els casos de convalidacions singulars atorgades per la Direcció General de Formació Professional, es resolen mitjançant resolució comunicada al centre docent.

8.4  Les convalidacions obtingudes per l’aplicació d’aquesta Ordre s’han de traslladar als documents bàsics d’avaluació amb l’expressió de "convalidat" o bé "exempt", segons correspongui, i no són computades a efectes de la qualificació final del cicle formatiu.

Article 9

La consellera d’Ensenyament actualitzarà per resolució les convalidacions que preveuen els annexos d’aquesta Ordre.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 12 de febrer de 2003

Carme-Laura Gil i Miró

Consellera d’Ensenyament

Annex 1

Convalidacions de crèdits comuns a diferents cicles formatius

(Vegeu annex en el document PDF)

 

Annex 2

Convalidacions de crèdits afins

(Vegeu annex en el document PDF)

Annex 3

Convalidacions de caràcter general

(Vegeu annex en el document PDF)

Annex 4

Sol·licitud de convalidació d’estudis de formació professional específica

Cognoms i nom:

DNI:

Telèfon de contacte:

Domicili:

Població:

Codi postal:

Exposa:

1. Que ha cursat i superat (totalment/parcial) el cicle formatiu de formació professional específica:

2. Que està matriculat/ada en el cicle formatiu de grau (mitjà/superior):

Centre:

Localitat:

Sol·licita:

Que li siguin convalidats els crèdits:

Per la qual cosa presenta la documentació següent:

Fotocòpia compulsada del títol (o de la seva sol·licitud) del cicle formatiu realitzat o certificat dels estudis realitzats, expedit per un centre autoritzat, en què consten els ensenyaments cursats amb la totalitat dels crèdits, durada i qualificació obtinguda.

Localitat, dia, mes, any

Signatura:

Sr/a. Director/a de:

(03.029.073)

NOTA. Vegeu annexos 1 i 2 a la correcció d'errada esmentada al títol.