Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 5/1981, de 4 de juny, sobre desplegament legislatiu en matèria d'evacuació i tractament d'aigües residuals.

Dades bàsiques
 • Rang del document Llei

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • Núm. del document 005/1981

 • Data del document 04/06/1981

 • Data de publicació 10/06/1981

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 133

 • No Vigent
11/06/1981 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT

 EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA        
                               
  Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de
 Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el
 que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'Autonomia,
 promulgo la següent:                    
                               
 LLEI                            
                               
 Exposició de motius                    
                               
  Correspon als poders públics  de  vetllar  per  la
 utilització racional de l'aigua com a recurs natural escàs,
 amb la finalitat de protegir i millorar la qualitat de vida
 i de defensar i restaurar el medi natural. El desplegament
 d'aquesta funció és necessari dins el  territori  de
 Catalunya,  perquè  la  concentració  demogràfica  que
 caracteritza la nostra nacionalitat intensifica en alguns
 llocs la degradació d'aquest bé escàs, amenaça la capacitat
 regeneradora de la natura, pertorba l'equilibri ecològic
 general i exigeix una economia global en la disposició i la
 utilització de recursos hidràulics.            
                               
  La protecció del medi ambient en matèria d'evacuació i
 tractament d'aigües residuals  -un  dels  aspectes més
 importants de  la conservació  de la natura- exigeix
 l'execució d'una sèrie d'obres públiques que són d'interès
 de la Generalitat i que s'han de realitzar exclusivament en
 el seu propi territori i que corresponen a la seva
 competència.                        
                               
  L'execució d'aquestes obres planteja un dels problemes
 que exigeix una solució més ràpida, el del seu finançament.
 D'acord amb els precedents de dret comparat, recollits ja
 en el marc de la legislació bàsica de l'Estat espanyol, el
 finançament ha de fonamentar-se en el principi de la unitat
 del cicle de l'aigua, des de la seva captació fins al seu
 abocament, unitat que aconsella d'integrar en les tarifes
 de subministrament d'aigua -com ha estat preceptuat a
 a través de disposicions de diferents rangs i d'àmbit local
 o reduït per a altres zones del territori espanyol -les
 partides necessàries per atendre  la  construcció  de
 col·lectors, estacions depuradores de les aigües residuals,
 instal·lació d'emissaris submarins i reutilització de les
 aigües depurades, tractament dels fangs residuals, així com
 la conservació i el manteniment de les instal·lacions
 corresponents.                       
                               
  Per consegüent, la tarifa de l'aigua ha d'entendre's
 integrada, bàsicament, per dos conceptes, 1r., captació,
 tractament i distribució de l'aigua per al proveïment a
 través de la xarxa d'abastament i manteniment del servei, i
 2n., recollida,  tractament i abocament de les aigües
 residuals, que comprèn, naturalment, el tractament dels
 sòlids separats de les aigües. La present Llei es refereix
 a aquest segon concepte o element.             
                               
  Una peculiaritat important del règim hidràulic d'algunes
 comarques de Catalunya consisteix, això no obstant, en el
 fet que una part del consum d'aigua no procedeix de les
 xarxes d'abastament,  sinó  de l'aprofitament d'aigües
 subterrànies o de la recollida de les  pluvials. La
 utilització de l'aigua d'aquestes procedències, que després
 s'aboca també a la xarxa de clavegueres, exigeix tanmateix
 que sigui depurada. Si els titulars d'aquest aprofitament,
 no registrats mitjançant facturació, no contribuïssin al
 finançament de les obres de sanejament, es trencaria el
 principi d'igualtat i no hi hauria una justa distribució de
 la càrrega. Per evitar aquesta situació, s'arbitra una
 solució específica -la implantació d'un cànon-, ja assajada
 amb èxit anteriorment en el nostre país d'una manera
 puntual i utilitzada normalment en tots  els  països
 europeus.                         
                               
  La resolució del problema plantejat pretén de coordinar
 l'actuació per evitar la dispersió d'iniciatives, mitjançan
 mitjançant la creació d'un òrgan que sigui l'instrument de
 promoció d'impulsió, i alhora de potenciar les iniciatives
 de l'Administració local amb l'establiment d'un sistema de
 finançament suficient per a les necessitats existents.   
                               
  A més, es considera convenient d'implicar els mateixos
 agents, quant a la contaminació industrial, perquè d'aquest
 d'aquesta manera tindran un interès especial a eliminar o
 almenys  atenuar  els  abocaments  perjudicials.  La
 determinació de la contaminació es fa normalment a priori,
 per cada tipus d'indústria, i s'estableix correlativament
 una prima de depuració pròpia.               
                               
  En resum, es tracta de coordinar les accions d'interès
 comú en matèria de sanejament, instituint, per tal de
 finançar-les, un sistema fonamental en la solidaritat entre
 tots els usuaris.                     
                               
 Part dispositiva                      
                               
 Article 1                         
 -1 Aquesta Llei té com a objecte garantir una actuació
 coordinada i eficaç  en  matèria  d'obres  i serveis
 d'evacuació, tractament i recuperació  de  les aigües
 residuals en el territori de Catalunya.          
 -2 La regulació comprèn també el finançament de les obres i
 dels seveis a què es refereix el paràgraf anterior,
 mitjançant l'aplicació d'un  increment de la tarifa del
 proveïment d'aigua, o, en tot cas, d'un cànon específic de
 sanejament i depuració.                  
 -3 L'actuació  s'ha  de desenvolupar dins el marc de
 planificació general de protecció del medi ambient que
 aprovi la Generalitat.                   
                               
 Article 2                         
 -1 Pertoca a la Generalitat:                
  a) La planificació global, és a dir, la formulació de
 l'esquema i de les directrius de sanejament en el territori
 de Catalunya pel que fa a la definició dels àmbits
 territorials de sanejament, amb l'establiment de criteris
 sobre nivells de depuració i de qualitats d'afluents i
 recipients.                        
  b) L'aprovació definitiva dels plans i els projectes.  
  c) L'aprovació i la revisió del règim econòmico-financer,
 així com la intervenció de despeses finançades, tant en la
 inversió com en la prestació de serveis.          
  d) La realització d'aquells plans i aquells obres de
 sanejament que promogui directament, i la realització o la
 participació en aquells altres que l'Administració local no
 realitzi o que es realitzin conjuntament.         
 -2 Per assolir les finalitats previstes en aquesta Llei, la
 Generalitat pot:                      
  a) Constituir consorcis amb entitats locals.       
  b) Promoure la constitució en mancomunitats municipals. 
  c) Decidir l'actuació agrupada de les corporacions locals
 en matèria de sanejament.                 
  d) Donar assistència a les entitats locals afectades.  
 -3 En l'exercci de llurs competències, les corporacions
 locals tenen iniciativa per a la:             
  a) Constitució de qualsevol organisme de gestió previst
 en la legislació local vigent.               
  b) Redacció de plans i de projectes.           
  c) Contractació i execució de les obres.         
  d) Prestació del servei.                 
  e) Proposta de tarifes a aplicar.            
 -4 Per col·laborar en l'execució d'un determinat pla o
 projecte, un cop haurà estat aprovat, podrà acordar-se la
 constitució d'una junta col·laboradora de l'Administració
 actuant, amb participació dels interessos concurrents en la
 conca del riu, zona vessant o àrea geogràfica afectada i
 amb la finalitat de transmetre o canalitzar iniciatives,
 fer suggeriments i formular observacions sobre la gestió
 que cal desenvolupar.                   
                               
 Article 3                         
  Són de la competència del Consell  Executiu  de la
 Generalitat:                        
 -1 L'aprovació, amb caràcter definitiu, dels plans i els
 projectes de sanejament que requereixin el finançament
 específic previst en aquesta Llei.             
 -2 La implantació i la revisió del règim econòmico-financer
 dels plans i els projectes a què es refereix l'article 1,
 en  la quantia  i  en  l'àmbit  especial i temporal
 corresponents.                       
 -3 L'aprovació, previ informe de la Junta de Sanejament,
 als efectes de fixar l'increment de la tarifa o del cànon
 dels documents referents als aspectes següents:      
  a) Coeficients de concentració demogràfica permanent i
 estacional.                        
  b) Coeficients específics de contaminació, per activitat
 industrial.                        
  c) Primes de depuració, segons  diversos  tipus  de
 dispositius.                        
  d) Fórmula o fórmules a utilitzar per determinar el
 cabal d'aigua procedent de pous i mètodes de mesura del
 cabal, en l'aprofitament privat d'aigües  subterrànies
 procedents de mines.                    
                               
 Article 4                         
 -1 Es crea la Junta de Sanejament, organisme de caràcter
 administratiu,  adscrit  al  Departament  de  Política
 Territorial i Obres Públiques, al qual correspon  la
 promoció,  orientació,   coordinació,  informació  i
 fiscalització  de  les  actuacions  concernents  a la
 planificació, execució i explotació de les infrastructures
 d'evacuació d'aigües residuals, estacions depuradores i
 emissaris  submarins,  així  com  dels  sistemes  de
 reutilització de les aigües depurades en els  termes
 previstos en aquesta Llei.                 
  La Junta, dins l'àmbit de la seva competència, exerceix
 les funcions següents:                   
  a) La recaptació, administració, gestió i distribució
 dels recursos que li atribueix la present Llei.      
  b) L'autorització de les despeses segons el pressupost
 aprovat per ella mateixa.                 
  c) L'elaboració de l'avantprojecte del seu pressupost
 anual.                           
 -2 La Junta és presidida pel Conseller  de  Política
 Territorial i Obres Públiques i n'és Vice-president el
 Director General  de Política Territorial. A més del
 President i el Vice-president, la formen els  vocals
 següents:  el  Director General d'Obres Públiques; un
 representant, amb categoria de Director General o similar,
 de cadascun dels  Departaments  següents:  Economia i
 Finances, Sanitat i Seguretat Social, Governació, Indústria
 i Energia, Agricultura, Ramaderia i Pesca, i Comerç i
 Turisme, i dos vocals més representants de les entitats
 locals d'acreditada competència. Hi actua de Secretari, amb
 veu però sense vot, un funcionari de la Direcció General de
 Política Territorial, designat pel Director General de
 Política Territorial. El funcionament, les convocatòries,
 les reunions i el règim d'adopció d'acords de la Junta es
 regeixen d'acord amb allò que la Llei de Procediment
 Administratiu estableix per als òrgans col·legiats.    
 -3 La Direcció General de Política Territorial actua com a
 òrgan permanent encarregat de la preparació i la gestió
 dels assumptes encomanats a la Junta, però l'elaboració de
 la planificació i l'execució de les obres, reservada a la
 Generalitat, corresponen a la Direcció General d'Obres
 Públiques.                         
 -4 Quan l'ordre del dia de la reunió de la Junta de
 Sanejament inclourà la consideració específica d'assumptes
 que afectin un municipi, hi serà  convocat l'alcalde
 corresponent. Si l'assumpte es referia conjuntament a més
 de tres municipis, els alcaldes respectius designaran, de
 mutu acord, aquell que haurà de concórrer a la reunió.
 L'alcalde, acompanyat de la persona que designi, podrà
 assistir només a la deliberació de l'assumpte pel qual
 haurà estat convocat a prendre-hi part amb veu però sense
 vot.                            
 -5 En tot el que no es preveu en aquest article és
 d'aplicació  a  la  Junta de Sanejament la regulació
 establerta en l'ordenament jurídic per als organismes
 autònoms de caràcter administratiu.            
                               
 Article 5                         
 -1 El finançament de les obres i de les instal·lacions a
 què es refereix aquesta Llei s'ha de fer amb els recursos
 que s'aconseguiran per l'aplicació del seu règim.     
 -2 Les entitats competents per a la gestió de les obres i
 dels serveis poden sol·licitar, a més, les ajudes de
 l'Estat i d'altres entitats públiques que preveu  la
 legislació vigent, així  com  contraure  els  crèdits
 necessaris amb entitats oficials o privades.        
 -3 El pagament d'interessos i l'amortització de crèdits es
 poden garantir amb càrrec a la recaptació que s'obtindrà
 amb l'increment de la tarifa de proveïment d'aigua o del
 cànon de sanejament regular en aquesta Llei.        
 -4 L'increment de tarifa o del cànon de sanejament és
 incompatible amb la imposició de contribucions especials
 aplicades  al  finançament  de  la  implantació i de
 l'explotació de la xarxa de col·lectors generals, estacions
 de tractament i obres d'abocament d'aigües residuals; però
 és compatible amb la percepció de taxes i amb qualsevol
 altre preu o recurs legalment autoritzat per a la prestació
 del servei de proveïment d'aigua.             
                               
 Article 6                         
 -1 El règim econòmico-financer previst en aquesta Llei
 consisteix en l'autorització d'un  increment,  com  a
 component de la tarifa de proveïment d'aigua o com a cànon
 independent sobre el cost del metre cúbic d'aigua consumida
 per a usos domèstics o industrials en el territori que amb
 aquesta  finalitat  es  determini  en  l'aplicació
 individualitzada de l'autorització.            
 -2 L'aplicació de l'increment afecta  tant el  consum
 d'aigua subministrada per l'Ajuntament o per les empreses
 de proveïdors, com els consums no mesurats per comptador,
 no  facturats,  i  el  seu  rendiment  correspon  a
 l'Administració actuant. La gestió recaptadora d'aquest
 increment correspon a la Generalitat, que l'ha de percebre:
  a) A través de les entitats subministradores,  quan
 constituirà un element de tarifa de consum d'aigua, o   
  b) directament dels usuaris, quan l'aigua consumida serà
 d'una altra procedència.                  
 -3 L'increment de la tarifa o del cànon és destinat a
 atendre els  costos  d'infrastructura,  així  com els
 d'explotació de les obres i les instal·lacions aprovades. 
  Els recursos obtinguts resten afectes a la destinació
 prevista i han d'ésser objecte de comptabilitat separada
 per l'entitat gestora. La Generalitat pot fiscalitzar la
 dita comptabilitat, així com l'execució de les obres
 finançades amb aquests recursos.              
 -4 Si no hi ha contaminació per adobs, pesticides o
 matèria orgànica que afecti les aigües superficials o les
 subterrànies, no s'aplicarà l'increment, ni com a component
 de la tarifa ni com a cànon independent, al consum d'aigua
 efectuat pels agricultors i destinat al regadiu.      
                               
 Article 7                         
  L'aplicació  del règim econòmico-financer previst en
 aquesta Llei comporta les determinacions següents:     
 -1 L'aprovació del pla de sanejament o del projecte concret
 d'obra  o de gestió de servei que motivarà la dita
 aplicació.                         
 -2 La implantació de l'increment de la tarifa o del cànon
 de sanejament, amb especificació de l'àmbit territorial
 d'aplicació, del seu import, de la durada de la percepció i
 de l'entitat que, en tot cas, farà la gestió recaptadora. 
 -3 La concreció de l'entitat a que s'encomanarà l'execució
 de les obres o la prestació dels serveis.         
 -4 L'establiment dels mitjans de fiscalització necessaris,
 tendents a comprovar que els fons assignats, procedents de
 l'increment de la tarifa o del cànon, s'han invertit amb la
 finalitat prevista.                    
                               
 Article 8                         
 -1 Per a l'aplicació del règim econòmico-financer previst
 en aquesta Llei és necessària la formulació prèvia d'un pla
 de sanejament o d'un projecte d'obra o instal·lació del
 servei.                          
 -2 El pla o el projecte pot ésser:             
  a) Promogut o redactat per l'entitat local que l'haurà
 d'executar, a instàncies de la Junta de Sanejament, però
 sempre dintre de les directrius que, considerant les
 exigències del territori de Catalunya, determini aquesta
 Junta, la qual,  en  tot  cas,  haurà  d'informar-ne
 favorablement.                       
  b) Redactat pels serveis afectes a la Direcció General
 d'Obres Públiques.                     
 -3 El  pla  ha  de  contenir un programa d'actuació,
 d'inversions i de finançament, amb etapes anuals i amb el
 contingut següent:                     
  a) Un estat en què es recullin les inversions reals i
 financeres a efectuar durant l'exercici o durant els
 exercicis anuals successius.                
  b) Un estat en què s'especifiquin  les  aportacions
 d'entitats públiques, així com les altres  fonts  de
 finançament de les seves inversions.            
  c) L'expressió dels  objectius  a  assolir  en cada
 exercici.                         
  d) L'avaluació econòmica de la inversió o les inversions
 que hagin de fer-se en cada exercici.           
 -4 Els projectes d'obres han de comprendre un pressupost,
 que pot ésser integrat per diversos de parcials, amb
 l'expressió dels preus unitaris descompostos, dels estats
 de cubicació o mesuraments i dels detalls necessaris per
 valorar-los.                        
 -5 Els projectes de prestació de serveis han d'incloure en
 la seva documentació un estudi econòmico-financer en què es
 determini clarament els costos d'explotació.        
 -6 L'aprovació dels plans i els projectes implica la
 declaració d'utilitat pública de les obres i la necessitat
 d'ocupació dels edificis i els terrenys corresponents a les
 finalitats  d'expropiació  forçosa  i  d'imposició  de
 servituds.                         
 -7 Els plans o els projectes poden admetre, incialment,
 unes condicions de depuració de les aigües residuals a
 l'hora d'abocar-les a la xarxa de clavegueres o a les
 lleres menys exigents que les fixades amb caràcter general,
 sempre que els dits  plans  o  projectes  determinin
 simultàniament l'aplicació d'un sistema  de  depuració
 progressiu per aconseguir-ne l'eficàcia en el termini que
 amb aquesta finalitat s'assenyali.             
  Tanmateix, els projectes han d'incloure, si s'escau, els
 objectius o els paràmetres de protecció de l'entorn.    
                               
 Article 9                         
 -1 El programa d'actuació, inversions i finançament a què
 es refereix l'apartat 3 de l'article anterior pot ésser
 revisat amb la finalitat d'adequar-lo als imports reals o
 previsibles de les instal·lacions en funcionament. Per a la
 determinació d'aquest cost, cal tenir en compte les despese
 de personal, de material i de conservació, l'eliminació de
 residus produïts pel procés de depuració i les càrregues
 financeres i amortitzacions de les instal·lacions.     
 -2 La revisió ha de constar d'una memòria explicativa del
 contingut i de les modificacions que presenti en relació
 amb el programa aprovat inicialment, o que sigui en vigor,
 completada amb els estats numèrics o amb altres documents
 que es considerin necessaris.               
 -3 La revisió del programa se sotmetrà a l'aprovació del
 Consell Executiu, previ informe favorable de la Junta de
 Sanejament, quan la variació del cost de construcció de les
 obres o de la despesa de manteniment i explotació de les
 instal·lacions  motivi  una  modificació  del  règim
 econòmico-financer autoritzat.               
 -4 Semblantment,  s'han de sotmetre a l'aprovació del
 Consell Executiu les modificacions dels projectes d'obres o
 d'instal·lacions que hagin de motivar una variació del règi
 econòmico-financer incialment autoritzat, la qual cosa s'ha
 de justificar en la memòria corresponent.         
                               
 Article 10                         
 -1 L'àmbit   espacial   d'aplicació   del   règim
 econòmico-financer previst en aquesta Llei és constituït,
 d'acord amb el pla o el projecte que en justifiqui la
 implantació, de la conca del riu, de la zona vessant o de
 l'àrea  afectada  directament  o  indirectament  pel
 sanejament.                        
 -2 L'aplicació del règim econòmico-financer podrà comportar
 la superposició sobre una mateixa àrea geogràfica o part
 d'aquesta, primerament delimitada, de successius increments
 de la tarifa o del cànon de sanejament, quan les obres
 projectades ulteriorment, sobretot si són de caràcter
 complementari, així ho justifiquin, però en cap cas la suma
 total dels successius increments o cànons no podrà excedir
 el màxim autoritzat en la present Llei.          
 -3 Quan l'àrea geogràfica afectada comprendrà diversos
 municipis, l'import de l'increment o del cànon podrà ésser
 diferent per a cada terme municipal únicament en els casos
 en què serà aplicable el coeficient de  concentració
 demogràfica, d'acord amb el que preveu l'article 14.    
                               
 Article 11                         
 -1 La tarifa que han d'abonar els usuaris de les xarxes de
 proveïments d'aigua en la conca, zona vessant o àrea
 delimitada amb aquesta finalitat ha de tenir, a més dels
 components  actuals,  un  d'addicional,  coresponent a
 l'increment que, per al finançament de les obres públiques
 de sanejament i de les despeses d'explotació i control de
 les estacions depuradores, es fixi d'acord amb el que
 disposa aquesta Llei.                   
 -2 L'increment de finançament de les obres i de les
 despeses d'explotació s'ha d'establir diferenciant-lo dels
 altres components de la tarifa; serà d'aplicació durant el
 període que es fixi d'acord amb la subsistència de les
 càrregues que ho justifiquin i, en tot cas, s'extingirà amb
 aquestes.                         
 -3 Les institucions i les empreses, tant públiques com
 privades,  subministradores d'aigua en la conca, zona
 vessant o àrea d'aplicació de l'increment, l'han  de
 percebre  dels  usuaris  i han d'adquirir l'obligació
 d'efectuar-ne l'ingrés a la Generalitat o a l'entitat en
 què aquella delegui la recaptació, dintre del trimestre
 següent al seu acreditament.                
 -4 L'administració gestora pot comprovar i investigar les
 activitats que integren o condicionen el rendiment de
 l'increment, tals com el consum d'aigua, la facturació i la
 percepció de l'increment.                 
                               
 Article 12                         
 -1 En el proveïment d'aigua no mesurat per comptador, ni
 facturat per empreses subministradores, procedent d'aigües
 subterrànies o d'instal·lacions de  recollida  de les
 pluvials, l'increment de tarifa ha d'ésser substituït per
 un cànon de sanejament.                  
 -2 Per a la fixació del cànon cal avaluar el cabal en
 funció del consum domèstic o del ram d'activitat industrial
 i, en tot cas, de la dimensió de l'empresa, d'acord amb la
 fórmula o les fórmules que amb aquesta finalitat s'hagin
 aprovat. Això no obstant, d'ofici o a petició de l'usuari,
 es pot implantar al seu càrrec un sistema de mesurament
 directe de cabals per comptador.              
 -3 L'abonament del cànon ha d'ésser efectuat directament a
 l'entitat encarregada de percebre'l per la persona física o
 jurídica  titular  del  respectiu aprofitament d'aigua
 subterrània o propietària de  les  instal·lacions  de
 recollida  d'aigües pluvials, en terminis trimestrals,
 dintre del primer mes del trimestre següent al del seu
 acreditament. L'entitat pot utilitzar l'execució forçosa i
 la via executiva per a exigir el compliment d'aquestes
 obligacions.                        
                               
 Article 13                         
 -1 La quantia de l'increment de la tarifa o del cànon de
 sanejament s'ha de fixar, en pessetes per metre cúbic, en
 funció de la classe de consum i de la càrrega contaminant. 
 -2 Amb aquesta finalitat cal distingir els usos domèstics
 dels consums industrials de l'aigua.  Aquests  últims
 s'equipararan als domèstics quan els consums anuals seran
 inferiors a sis mil metres cúbics.             
 -3 L'increment de la tarifa s'aplicarà com a percentatge
 equivalent a la recaptació quan el consum mitjà diari no
 excedirà  dos-cents  litres  o el mínim establert, i
 s'aplicarà  explícitament  al nombre de metres cúbics
 consumits quan excedirà aqueixa limitació. La quantia de
 l'increment de la tarifa s'ha de sotmetre a l'aprovació de
 la Comissió de Preus de Catalunya.             
                               
 Article 14                         
 -1 En la fixació de l'increment de la tarifa o del cànon
 aplicable als consums per a usos domèstics s'ha d'utilitzar
 per a tenir en compte la càrrega contaminant, un coeficient
 de concentració demogràfica diversificat en permanent i en
 estacional.                        
 -2 El coeficient permanent pot diversificar-se per grups de
 població i s'ha d'aplicar tenint en compte el nombre
 d'habitants residents en cada municipi segons els cens de
 població de l'Instituto Nacional de Estadística.      
 -3 L'aplicació del coeficient de concentració demogràfica
 estacional és determinada per la capacitat d'acolliment de
 cada municipi afectat, tenint en compte les edificacions de
 segona residència, les empreses d'hoteleria i els altres
 allotjaments turístics destinats a proporcionar habitació o
 residència en èpoques, zones o situacions turístiques.   
 -4 No s'ha d'aplicar coeficient de concentració demogràfica
 ni tampoc, en cap cas, increment de la tarifa o del cànon
 als consums d'usos domèstics dels municipis en els quals,
 sumada la població de dret a la ponderada de concentració
 estacional,  el  total  no  aconsegueix  la xifra de
 quatre-cents habitants.                  
                               
 Article 15                         
 -1 La càrrega contaminant a tenir en compte en els consums
 industrials es determina d'acord amb les  taules  de
 coeficients  específics  de contaminació per estimació
 aproximada que s'aprovi per a cada tipus d'indústria o ram
 d'activitat, atenent  els  elements  físics,  químics,
 biològics i microbiològics que previsiblement continguin
 les seves aigües residuals i la dimensió de l'establiment. 
 -2 En la fixació de l'increment o del cànon concret
 aplicable a una determinada empresa industrial cal tenir en
 compte, en tot cas:                    
  a) La incorporació ostensible de l'aigua als productes
 fabricats, practicant-ne la corresponent reducció, i    
  b) La  deducció corresponent a la prima per pròpia
 depuració.                         
 -3 La prima de depuració s'ha de fixar aproximadament,
 segons tipus de dispositius adoptables i la seva eficàcia
 respectiva, a benefici dels industrials que justifiquin el
 muntatge i el funcionament del dispositiu corresponent. Per
 iniciativa de l'Administració o a petició del beneficiari
 de la prima, aquesta pot ésser determinada singularment
 mitjançant mesurament al seu càrrec de la contaminació
 realment suprimida o evitada.               
 -4 En els consums industrials, la quantia de l'increment de
 la tarifa o del cànon ha de respondre tothora al principi
 que qui més contamina ha de satisfer més increment o cànon.
 L'Administració podrà reclassificar una activitat industria
 concreta quan la càrrega contaminant ho aconsellarà i fer
 efectiva l'aplicació del dit principi.           
                               
 Article 16                         
 -1 La  gestió recaptadora de l'increment o del cànon
 correspon a la Generalitat, la qual pot:          
  a) Assumir-la directament, a través de l'òrgan competent
 o el que, en tot cas, designi el Consell Executiu o    
  b) Delegar-la als consorcis o a les entitats locals
 afectats, especialment quan els esmentats consorcis o
 entitats executin les obres o prestin els serveis finançats
 per aquest sistema.                    
 -2 En tot cas, correspon a la intervenció de la Generalitat
 la fiscalització de la gestió recaptadora en la forma com
 s'estableixi en autoritzar l'increment o el cànon o a
 través de les disposicions reglamentàries que es dictin amb
 aquesta finalitat.                     
                               
 Article 17                         
 -1 La  Generalitat atribueix els recursos obtinguts a
 l'òrgan encarregat de l'execució de les obres o de la
 prestació del servei, ja sigui de la mateixa Generalitat o
 de l'entitat en la qual s'hagi atribuït la dita execució o
 prestació.                         
 -2 L'atribució de recursos es produirà automàticament quan
 l'òrgan que faci l'obra o prestació serà aquell al qual
 s'ha encomanat  o  delegat  la  recaptació.  Altrament
 satisfaran les subvencions pertinents en la forma i en els
 terminis que s'estableixen amb aquesta finalitat.     
 -3 L'Administració de la Generalitat pot comprovar, pels
 mitjans que considerarà oportuns, la inversió de les
 quantitats assignades, en relació amb les seves finalitats
 adequades.                         
                               
 Article 18                         
 -1 La durada de l'aplicació del règim econòmico-financer
 previst en aquesta Llei s'ha de fixar amb l'extensió
 necessària perquè, amb la  recaptació  obtinguda  amb
 l'increment de la tarifa i del cànon, complementada, en tot
 cas, amb els altres recursos financers aplicables, es pugui
 atendre el cost de realització de les obres i/o de
 prestació del servei.                   
 -2 El termini inicialment acordat pot ésser revisat en
 augment o disminució per resolució del Consell Executiu, a
 petició de l'Administració actuant, atenent les baixes
 obtingudes en la licitació de les obres, les modificacions
 dels programes d'actuació dels plans, les variacions dels
 projectes, les revisions de preus o qualsevol  altra
 circumstància de naturalesa anàloga que modifiqui el cost
 de les obres o dels serveis.                
 -3 L'increment de finançament, pel que fa a la despesa
 d'explotació de les estacions depuradores, es mantindrà
 mentre durarà la dita explotació i tothora ha d'ésser
 suficient per a atendre els costos específics de la dita
 explotació, sens perjudici de la deducció, en tot cas, del
 rendiment que efectivament s'obtingui amb la reutilització
 de l'aigua depurada.                    
                               
 Article 19                         
  Els actes de l'Administració dictats en execució d'aquest
 Llei són recurribles en la forma i els terminis previstos
 en la Llei de Procediment Administratriu i en la Llei
 Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.  
                               
 Disposició addicional                   
  L'aprovació de les tarifes de proveïment d'aigües, quant
 als seus components d'aigües, quant als seus components
 distints de l'increment per a sanejament regulat en aquesta
 Llei, continua atribuïda a l'òrgan actualment competent.  
                               
 Disposició tansitòria                   
  Primer.-  Les  taxes, increments, cànons o recursos
 aplicables en el territori de Catalunya, de naturalesa
 anàloga als previstos en aquesta Llei, poden regir durant
 el  termini  de  quatre anys. En aquest període les
 respectives entitats receptores han de sotmetre al Consell
 Executiu la proposta de validació corresponent, que s'ha
 d'atorgar d'acord amb el que preveu aquesta Llei, sens
 perjudici de les adaptacions pertinents a les peculiaritats
 que originàriament presentin.               
  Segon.- La percepció dels recursos damunt dita no és cap
 obstacle per a la implantació acumulada dels previstos en
 aquesta Llei, quan es donin els supòsits  que  s'hi
 contemplen.                        
                               
 Disposicions finals                    
 Primera                          
  S'autoritza el Consell Executiu  perquè  dicti  les
 disposicions  necessàries  per  a  l'aplicació  i  el
 desenvolupament d'aquesta Llei.              
                               
 Segona                           
  Resten derogades totes les disposicions emanades de la
 Generalitat o de les entitats sotmeses a la seva tutela que
 s'oposin al que estableix aquesta Llei.          
                               
 Tercera                          
  La legislació vigent en aquesta matèria s'entén com a
 supletòria d'allò que no regula la present Llei.      
                               
 Quarta                           
  Aquesta Llei entrarà en vigor l'endemà d'haver-se publica
 al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.      
                               
  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui
 d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que
 els Tribunals i les Autoritats als quals pertoqui la facin
 complir.                          
                               
 Barcelona, 4 de juny de 1981                
                               
 Jordi Pujol                        
 President de la Generalitat                
 de Catalunya                        
                               
 Josep M. Cullell                      
 Conseller de Política Territorial             
 i Obres Públiques