Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 280/2003, de 4 de novembre, de desplegament de la Llei 6/1998, de 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

  • Núm. del document 280/2003

  • Data del document 04/11/2003

  • Data de publicació 20/11/2003

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 4014

TEXT CONSOLIDAT

Aquest Decret dóna compliment i desenvolupa la Llei 6/1998, de 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives (DOGC núm. 2664, de 21.5.1998), que es va dictar en ús de la competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya expressada a l'article 9.21 de l'Estatut d'autonomia.

La Llei 6/1998 esmentada, va introduir en aquest àmbit un nou marc normatiu basat en el principi de major flexibilitat de gestió a les cooperatives que vulguin crear o mantenir una secció de crèdit, al mateix temps que per assegurar el seu correcte funcionament, va preveure unes regles mínimes de caràcter tècnic que s'han de determinar per reglament.

Així, l'article 5 de l'esmentada Llei estableix una relació mínima de recursos propis de la cooperativa respecte a l'immobilitzat i un palanquejament màxim a determinar reglamentàriament i remet, també, al reglament, la fixació dels indicadors per al compliment del límit a la dimensió màxima de les seccions de crèdit. Finalment, l'article 7.2 de la Llei preveu que per reglament es determini la concentració màxima d'operacions de risc amb els socis individuals i també els criteris per a la delimitació del concepte d'unitat de risc.

Finalment, l'article 12.3 de la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives, en la redacció que en fa la Llei 13/2003, de 13 de juny, crea el Registre de cooperatives de crèdit de Catalunya en el Departament d'Economia i Finances i també preveu l'existència en aquest Registre d'una secció especial on s'han d'inscriure els actes de les societats cooperatives amb secció de crèdit subjectes a la Llei 6/1998, de 13 de maig.

Aquests articles, juntament amb la disposició final primera habiliten aquest desplegament reglamentari.

En conseqüència, per tal de donar compliment al que estableixen les disposicions esmentades, aquest Decret precisa, a més de determinats aspectes registrals i estatutaris, els límits estructurals i operatius a què la Llei 6/1998 subjecta la gestió dels departaments financers que les cooperatives hagin inscrit en el Registre de cooperatives de Catalunya com a seccions de crèdit per al compliment de les finalitats que la mateixa Llei assenyala.

Per tot això, escoltat el Consell Superior de la Cooperació, vist el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta dels consellers d'Economia i Finances i de Treball, Indústria, Comerç i Turisme i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Àmbit d'aplicació

Aquest Decret és d'aplicació a les cooperatives que tinguin secció de crèdit i se subjectin a la Llei 6/1998, de 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives.

Article 2

Requisits per a la creació

[sic] 1. Les cooperatives que pretenguin crear una secció de crèdit han de complir els requisits següents:

a) Tenir previst en el seus estatuts l'existència d'una secció per al compliment de les funcions a què es refereix l'article 1.2 de la Llei 6/1998.

b) Limitar estatutàriament les operacions de la secció de crèdit a la pròpia cooperativa, a les persones físiques i jurídiques que tinguin la condició de soci i a les altres persones que preveu l'article 1.3 de l'esmentada Llei.

c) Que la persona que exerceixi les funcions de la direcció o gerència reuneixi a judici del Consell Rector els requisits de capacitat, de preparació tècnica suficient i d'experiència per desenvolupar les funcions pròpies del càrrec.

Article 3

Obligatorietat de la inscripció

1. Les cooperatives a les quals és d'aplicació aquest Decret han de sol·licitar la inscripció de la creació i la baixa voluntària de la secció de crèdit en el Registre central de cooperatives.

2. Igualment, han de sol·licitar la inscripció en l'esmentat Registre de la designació de la persona titular de la direcció o gerència. Aquest nomenament s'ha de fer amb l'acord de creació de la secció de crèdit i, en cas de vacant, en el termini d'un mes des de que aquesta es produeixi.

3. Les sol·licituds a què es refereixen els apartats anteriors s'han de presentar al Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme en el termini d'un mes des de la data d'atorgament dels documents que per a la inscripció dels corresponents acords estableix la normativa reguladora del Registre de cooperatives.

Article 4

Inscripció en el Registre de cooperatives

1. Correspon al Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme comprovar el compliment dels requisits que preveu l'article 2 d'aquest Decret i a aquests efectes pot requerir a les cooperatives la informació i documentació addicional que consideri necessària per decidir sobre la procedència d'efectuar les inscripcions sol·licitades.

2. El Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme ha de denegar la inscripció de la creació de la secció de crèdit, si aprecia incompliment dels requisits que estableix l'article 2 d'aquest Decret, mitjançant resolució motivada que ha de ser dictada en el termini de tres mesos a comptar des de la recepció completa de la documentació necessària per dur a terme la inscripció.

3. El Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme ha de comunicar al Departament d'Economia i Finances les altes i baixes de seccions de crèdit, el nomenament i cessament de la persona titular de la direcció o gerència i altres modificacions que es produeixin, dins els 15 dies hàbils següents a la seva inscripció, als efectes d'inscriure'ls en la secció especial prevista per la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives, modificada per la Llei 13/2003, de 13 de juny.

Article 5

Estructura financera i activitat

1. El total de passiu exigible de la cooperativa no pot excedir en més de nou vegades els recursos propis de la cooperativa.

2. Els recursos propis de la cooperativa no poden ser inferiors al 50% de la suma dels saldos de l’immobilitzat material i immaterial net de la cooperativa, un cop deduïts d’aquests els saldos de les subvencions de capital obtingudes per al seu finançament.

3. L’activitat de la secció de crèdit constitueix l’activitat principal de la cooperativa quan es dóna algun dels supòsits següents:

a) La relació percentual entre els actius totals de la secció de crèdit i els actius totals de la cooperativa, amb els immobles valorats a preu de mercat mitjançant una taxació independent o, en el seu defecte, al valor comptable net, supera el 85%.

b) La relació percentual entre els ingressos corrents de la secció de crèdit i els ingressos corrents totals de la resta de seccions de la cooperativa, sense incloure els de la secció de crèdit, supera el 50%.

c) El percentatge dels saldos creditors en la secció de crèdit de socis col·laboradors supera el 30% del total de saldos creditors de socis i sòcies en aquesta secció.

Els valors de referència per a l’efectivitat del límit de la lletra b han de ser els mitjans dels dos darrers exercicis tancats.

4. Els actius de la secció de crèdit únicament es poden aportar en garantia o ser objecte de pignoració quan la direcció general competent en la supervisió prudencial de les seccions de crèdit de les cooperatives ho autoritzi prèviament, a petició raonada per part de la cooperativa i sempre que hagi estat inclosa en el pla econòmic financer previst a l’article 7, establint els límits o percentatges màxims d’actius de la secció de crèdit objecte d’aportació en garantia o pignoració per al conjunt de l’any. Les sol·licituds d’autorització s’entenen estimades, si no hi ha resolució expressa en el termini de tres mesos des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en aquesta direcció general.

5. Els immobles de la cooperativa no es poden aportar en garantia de finançament aliè quan compten amb finançament acordat pel Consell Rector amb càrrec a la secció de crèdit. Si al llarg del darrer exercici comptable tancat, la cooperativa no cancel·la en algun moment el finançament de la cooperativa amb càrrec a la secció de crèdit per a altres finalitats, la cooperativa ha d’afectar, en el termini d’un mes des del tancament d’exercici, per acord del Consell Rector, immobles lliures de càrregues com a garantia a aquest finançament per un import de taxació independent del 100%, com a mínim, del valor mitjà d’aquest finançament al tancament dels dos exercicis anteriors. Aquesta afectació es pot alliberar totalment o parcialment, mantenint la cobertura del 100%, quan s’obtingui finançament aliè destinat a cancel·lar totalment o parcialment el finançament a la cooperativa a càrrec de la secció de crèdit.

Altres versions d'aquest precepte

Article 6

Límits al volum d'operacions actives amb una unitat de risc

1. No es poden concedir operacions de risc a una persona que tingui la condició de soci o persona sócia col·laboradora o a un grup de socis que constitueixin una unitat de risc, quan el seu volum excedeixi del 2,5% dels recursos totals de la cooperativa. A aquest efecte computen per la meitat del seu import els préstecs que estiguin coberts suficientment per garanties reals i pel 80% del seu import els préstecs que tinguin venciments iguals o inferiors a 12 mesos i suposin la realització d'una operació de compravenda de béns.

2. Es considera que formen una unitat de risc les persones titulars d'operacions de risc que tinguin una relació d'afinitat o consanguinitat en primer grau, així com aquelles que conjuntament destinin els préstecs rebuts a la mateixa aplicació, o aportin la mateixa garantia. Quan dues o més persones no constitueixin realment, per la seva independència econòmica, una unitat de risc, es pot fer excepció a la regla de parentiu que aquí s'estableix.

Altres versions d'aquest precepte

Article 7

Control i supervisió sobre inversions i finançament de la secció de crèdit

1. En cada exercici el Consell Rector ha d’elaborar un pla economicofinancer sobre l’activitat de la secció de crèdit amb previsió de la capacitat financera i els criteris d’inversió, el qual ha de ser aprovat per l’Assemblea General. El pla ha de determinar, com a mínim, els punts següents:

a) El percentatge màxim del passiu de la secció de crèdit destinat a les operacions actives amb la pròpia cooperativa i, en el seu cas, sobre les destinades a finançar l'immobilitzat que la secció de crèdit pot mantenir amb la pròpia cooperativa, respectant les limitacions legalment establertes.

b) El percentatge màxim del passiu de la secció de crèdit destinat a les operacions actives amb els socis i sòcies i amb els socis col·laboradors.

c) El percentatge mínim de disponibilitats líquides que la secció de crèdit ha de mantenir en relació amb els seus recursos, respectant les limitacions legalment establertes, i de liquiditat reforçada.

d) Els tipus d’inversió financera, dins dels criteris i límits destinats a les operacions que poden realitzar els clients classificats com a inversors minoristes, d’acord amb el que preveu l’article 61 del Reial decret 217/2008, de 15 de febrer, relatiu al règim jurídic de les empreses de serveis d’inversió i les altres entitats que prestin serveis d’inversió i pel que es modifica parcialment el Reglament de la Llei 35/2003, de 4 de novembre, d’institucions d’inversió col·lectiva, aprovat pel Reial Decret 1309/2005, de 4 de novembre, o un altre que el modifiqui o substitueixi. En tot cas, la incorporació de tipus d’operacions financeres classificades com a complexes i destinades a inversors professionals necessita l’acord exprés de l’Assemblea General i la classificació que comporta per la cooperativa, només ho és respecte a les operacions concretes d’acord amb el pla aprovat.

e) Els límits o percentatges màxims d’actius de la secció de crèdit objecte d’aportació en garantia o pignoració per al conjunt de l’any, si escau, condicionada a l’autorització prèvia de l’article 5, apartat 4, anterior.

2. Les cooperatives han de trametre, en el termini d'un mes a comptar des de la data de la celebració de l'Assemblea General, la certificació dels acords presos sobre la política d’inversió de la cooperativa a través de la seva secció de crèdit a la direcció general competent en la supervisió prudencial de les seccions de crèdit de les cooperatives, la qual pot fer recomanacions sobre la capacitat financera de la secció de crèdit envers aquestes inversions i sobre la solvència de la cooperativa.

3. Igualment, el Consell Rector ha de donar compte a l'Assemblea General de l'execució efectuada durant l'exercici dels acords adoptats en relació amb aquestes magnituds.

Altres versions d'aquest precepte

Article 8

Obligacions d'informació

1. Les cooperatives han de fer constar en tota la documentació i correspondència referida a la secció l'expressió "secció de crèdit" i en la documentació de caràcter contractual les dades relatives a la seva inscripció en el Registre de cooperatives.

2. Les condicions econòmiques aplicables a les operacions actives i passives de la secció de crèdit han de ser acordades pel Consell Rector de la Cooperativa o per l'òrgan que aquest hagi facultat expressament i han de ser anunciades en un lloc visible de la cooperativa o de qualsevol altra forma que garanteixi als socis i persones sòcies col·laborades la possibilitat efectiva de conèixer l'existència i contingut dels acords adoptats sobre aquestes condicions, en especial, en allò que fa referència als tipus d'interès, comissions i despeses pels serveis prestats per la secció.

3. Independentment de la publicitat a què es refereix l'apartat anterior, els acords presos pel Consell Rector o per l'òrgan delegat respecte a les condicions econòmiques generals aplicables a les operacions esmentades han de constar en acta i de la mateixa forma han de quedar recollits els acords sobre la concessió de préstecs o crèdits a favor de la cooperativa i dels socis o persones sòcies col·laborades amb l'informe previ de la persona titular de la direcció o gerència, que igualment s'ha d'annexar a l'acta.

4. Les cooperatives a les quals és d’aplicació aquest Decret estan obligades a facilitar a la direcció general competent en la supervisió prudencial de les seccions de crèdit de les cooperatives, en la forma i el temps que aquesta determini, aquella informació necessària de caràcter econòmic, financer i jurídic relativa i pròpia de l’activitat i gestió de les seccions de crèdit, d’acord amb la normativa vigent. A més, aquesta direcció general pot requerir la informació complementària o aclaridora que calgui sobre la informació anterior.

Altres versions d'aquest precepte

Article 9

Informe complementari

El dipòsit de l'Informe Complementari que preveu l'article 12.2 de la Llei 6/1998 al Registre de cooperatives, que s'ha de presentar en exemplar separat de l'informe d'auditoria, té com a finalitat facilitar l'activitat supervisora dels departaments implicats, sense que el seu contingut sigui de difusió pública.

Disposicions addicionals

Primera

Les cooperatives que a l'entrada en vigor d'aquest Decret tinguin una secció de crèdit han d'acreditar davant del Registre on estigui inscrita el compliment dels requisits que estableix l'article 2.1, lletres a) i b), mitjançant certificat del Consell Rector que s'ha d'incorporar com annex als estatuts de la cooperativa. Tot això, sens perjudici que posteriorment s'hagi d'inscriure aquesta modificació estatutària en l'esmentat Registre, segons el tràmit establert a la Llei de cooperatives de Catalunya.

Segona

Les cooperatives amb secció de crèdit han de trametre al Departament d'Economia i Finances en el termini d'un mes d'ençà de l'entrada en vigor d'aquest Decret, la certificació dels acords vigents de l'assemblea sobre els límits a què es refereix l'article 7.1.

Tercera

El saldo del fons de reserva per a previsió de riscos d'insolvència que a l'entrada en vigor d'aquest Decret tinguin constituït les cooperatives amb secció de crèdit ha de traspassar-se al fons de reserva obligatori.

Disposició transitòria

Les cooperatives amb secció de crèdit que a l'entrada en vigor del present Decret incompleixin el que estableix l'article 5.1 i 2 han d'aportar el certificat acreditatiu del seu compliment emès per una auditoria externa, dins del termini de dos anys d'ençà de l'entrada en vigor d'aquest Decret.

Disposició derogatòria

Queden derogats a l'entrada en vigor d'aquest Decret:

a) L'article únic i les disposicions finals, del Decret 168/1985, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament per a l'aplicació de la Llei 1/1985, de 14 de gener, i els articles 1 a 5, ambdós inclosos, els apartats 1, 2 i 3 de l'article 7, els articles 8, 9 i 11 i l'apartat 1 de l'article 12, del Reglament esmentat.

b) Totes les disposicions d'igual o inferior rang que s'oposin al que estableix aquest Decret.

Disposicions finals

Primera

Facultats per desenvolupar

Es faculten les persones titulars dels Departaments d'Economia i Finances i de Treball, Indústria, Comerç i Turisme perquè, dins de l'àmbit de les seves respectives competències, dictin les disposicions necessàries per al desplegament d'aquest Decret.

Segona

Entrada en vigor

Aquest Decret entra en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.