Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 25/1987, de 29 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya, de les seves entitats autònomes i de les entitats gestores de la Seguretat Social per al 1988.

Dades bàsiques
 • Rang del document Llei

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • Núm. del document 025/1987

 • Data del document 29/12/1987

 • Data de publicació 31/12/1987

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 934

 • No Vigent
Afectacions
Correccions d'errades
31/12/1987 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT
Text corregit per les correccions d'errades publicades a:

  EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA         
                               
                               
  Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de 
 Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el 
 que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'Autonomia, 
 promulgo la següent                     
                               
                               
 LLEI                            
                               
  El Pressupost de la Generalitat de Catalunya inclou la 
 totalitat de les despeses i els ingressos, per la qual cosa 
 determina les obligacions que poden reconèixer al llarg de 
 l'exercici del 1988 la Generalitat i les entitats autònomes 
 i preveu els drets que es poden liquidar durant la seva 
 vigència.
                               
  Així mateix, la documentació pressupostària posa de 
 manifest, de manera quantificada, conjunta i sistemàtica, 
 les actuacions que hom preveu d'acomplir el 1988.
                               
  Aquesta Llei regula, conjuntament amb la Llei de Finances 
 Públiques de Catalunya i les disposicions estatals que li 
 siguin aplicables, el règim de  gestió dels  crèdits 
 pressupostaris, i inclou també les disposicions necessàries 
 per a assegurar el compliment dels objectius a assolir al 
 llarg de l'exercici.
                               
 Article 1                          
 Crèdits inicials i finançament               
 -1 S'aprova el Pressupost de la Generalitat de Catalunya 
 per a l'exercici del 1988, integrat pels estats de despeses 
 i els estats d'ingressos de la Generalitat i dels següents 
 ens que en depenen:                     
  a) Les entitats autònomes de caràcter administratiu.
  b) Les  entitats  autònomes  de  caràcter comercial, 
 industrial, financer o anàleg.
  c) Les entitats gestores de la Seguretat Social, de 
 l'Institut Català de la Salut i de l'Institut Català 
 d'Assistència i Serveis Socials.
  d) L'ens públic de la Corporació Catalana de Ràdio i 
 Televisió i les societats per a la gestió dels serveis 
 públics de radiodifusió i televisió.
  e) Les empreses a què fa referència l'article 4.2 de la 
 Llei de Finances Públiques de Catalunya.
 -2 En l'estat de despeses de la Generalitat de Catalunya es 
 concedeixen els crèdits necessaris per al compliment de les 
 seves  obligacions  per  un import de 667.199.847.088 
 pessetes. Els ingressos que hom estima que s'han de liquida 
 liquidar  durant  l'exercici  importen  667.199.847.088 
 pessetes.
  Els beneficis fiscals que afecten els tributs estatals, 
 el rendiment dels quals és cedit a la Generalitat de 
 Catalunya, s'estimen en 6.130.000.000 de pessetes.
 -3 En l'estat de despeses de les entitats autònomes de 
 caràcter administratiu, els crèdits concedits per a atendre 
 el compliment de llurs obligacions sumen un import total de 
 26.103.486.991 pessetes.
  Els drets que hom estima que han d'ésser liquidats durant 
 l'exercici  per  cada  entitat  autònoma  de caràcter 
 administratiu es detallen en  els  estats d'ingressos 
 corresponents, per un import total de  26.103.486.991 
 pessetes.
 -4 En l'estat de despeses de les entitats autònomes de 
 caràcter comercial, industrial, financer o anàleg, els 
 crèdits concedits per a atendre el compliment de llurs 
 obligacions sumen un import total  de  31.568.413.792 
 pessetes.
  Els recursos estimats per a aquestes entitats es detallen 
 en l'estat d'ingressos corresponent, per un import total de 
 31.568.413.792 pessetes.
 -5 En els estats de despeses de les entitats gestores de la 
 Seguretat  Social,  l'Institut  Català de la Salut i 
 l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials, els 
 crèdits concedits per a atendre el compliment de llurs 
 obligacions sumen un import total de  254.922.401.000 
 pessetes. Els drets econòmics que hom estima que han de 
 liquidar durant l'exercici aquestes entitats  importen 
 254.922.401.000 pessetes. Els crèdits consignats en els 
 estats de despeses i els drets econòmics detallats en els 
 estats d'ingressos inclouen els  crèdits i els drets 
 econòmics corresponents als serveis traspassats de la 
 Seguretat Social, per un import total equilibrat entre tots 
 dos estats de 239.648.652.000 pessetes.
 -6 En l'estat de despeses de l'ens públic Corporació 
 Catalana de Ràdio i Televisió es concedeixen les dotacions 
 necessàries per a atendre el desenvolupament de les seves 
 activitats, per un import total de 6.356.126.000 pessetes, 
 i els recursos s'estimen en 6.356.126.000 pessetes.
  Els estats de despeses i d'ingressos de les societats per 
 a la gestió dels serveis públics de radiodifusió  i 
 televisió s'aproven amb el detall següent:         
  a) Televisió de Catalunya, SA, per un import total de 
 dotacions de 9.292.386.000 pessetes, i de recursos de 
 9.292.386.000 pessetes.
  b) Catalunya  Ràdio, Servei de Radiodifusió  de  la 
 Generalitat, SA, per un import total de dotacions de 
 1.290.500.000 pessetes, i de recursos de 1.290.500.000 
 pessetes.
 -7 Les dotacions i els recursos estimats corresponents a 
 les empreses de la Generalitat són els que s'especifiquen a 
 continuació:                        
                               
 EMPRESES DE LA GENERALITAT                 
                Dotacions    Recursos   
 -------------------------------------------------------   
 Ferrocarrils de la Generalitat               
 de Catalunya         __________________________   
              11.264.211.000 11.264.211.000   
                               
 Laboratori General d'Assaigs                
 i Investigacions       __________________________   
              1.687.098.417  1.687.098.417   
 Centre d'Informació i                    
 Desenvolupament Empresarials __________________________   
               647.543.109   647.543.109   
 Centre Informàtic de la                   
 Generalitat de Catalunya, SA __________________________   
              1.027.000.000  1.027.000.000   
 Túneles y Autopistas                    
 de Barcelona, SA       __________________________   
              5.230.365.348  5.230.365.348   
 Institut de Recerca i                    
 Tecnologia Agro-alimentàries __________________________   
               831.227.000   831.227.000   
 Administració i Gestió, SA  __________________________   
              2.989.000.000  2.989.000.000   
 Centre Divulgador de la                   
 Informàtica, SA       __________________________   
               135.000.000   135.000.000   
 Promotora d'Exportacions                  
 Catalanes, SA        __________________________   
                19.480.000   19.480.000   
 Agrícola Experimental, SA  __________________________   
                19.102.000   19.102.000   
 Ferrocarrils de Muntanya                  
 de Grans Pendents, SA    __________________________   
               275.000.000   275.000.000   
                               
 Article 2                          
 Modificacions pressupostàries                
 -1 Les modificacions dels crèdits pressupostaris s'han 
 d'ajustar al que disposa aquest article i al que disposa 
 sobre aquesta matèria la Llei de Finances Públiques de 
 Catalunya, en aquells punts que no són modificats per 
 aquesta Llei.
 -2 Les  transferències  de  crèdits no poden afectar, 
 mitjançant minoracions, els crèdits que tenen la naturalesa 
 d'ampliables,  els  crèdits  nominatius,  els  crèdits 
 extraordinaris i els suplements de crèdit concedits a 
 partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei.
 -3 Correspon al Consell Executiu, a proposta del Conseller 
 d'Economia  i Finances, d'autoritzar, amb les úniques 
 limitacions que estableix l'apartat 2, les modificacions 
 pressupostàries següents:                  
  a) Les transferències de crèdits entre els consignats en 
 els diversos departaments i organismes autònoms.
  b) L'habilitació de crèdits mitjançant la creació dels 
 conceptes pressupostaris que siguin procedents en  el 
 supòsit que en l'execució del Pressupost es plantegin 
 necessitats que no hi hagin estat expressament recollides; 
 amb aquesta finalitat, s'han d'efectuar les transferències 
 de crèdits oportunes per a compensar per un import igual la 
 dotació dels nous conceptes.
 -4 El Conseller d'Economia i Finances pot autoritzar, amb 
 les limitacions que estableix l'apartat 2, transferències 
 de crèdits entre els consignats en un mateix departament o 
 organisme autònom, i també transferències que afectin els 
 crèdits destinats a despeses de personal que incideixen en 
 un o diversos departaments o organismes autònoms.
 -5 S'autoritza el Conseller d'Economia i Finances perquè 
 formalitzi les modificacions pressupostàries que siguin 
 procedents per a aplicar el sistema retributiu resultant de 
 la valoració de llocs de treball. Aquestes modificacions no 
 poden significar en cap cas un increment de la despesa 
 pública.
 -6 Els titulars dels departaments i els presidents dels 
 organismes autònoms poden autoritzar transferències, amb 
 les limitacions establertes per l'article 42 de la Llei de 
 Finances Públiques, entre els crèdits consignats en un 
 mateix article del Capítol 2 del Pressupost, "Despeses de 
 béns  corrents  de  serveis'',  i  del  Capítol 4, 
 "Transferències corrents".
  Un cop la transferència ha  estat  autoritzada,  el 
 departament o  l'organisme  autònom  han  de  remetre 
 l'expedient al Departament d'Economia i Finances perquè 
 formalitzi comptablement la modificació pressupostària.
 -7 Els interventors delegats en els diferents departaments 
 i organismes autònoms han d'informar, amb caràcter previ a 
 l'autorització de les propostes de transferències  de 
 crèdits, sobre els punts següents:             
  a) Compliment de les limitacions aplicables en cada 
 supòsit.
  b) Suficiència dels crèdits pressupostaris que es pretén 
 de minorar.
  c) Qualssevol  altres  que  deriven de la legislació 
 aplicable.
 -8 Si l'autorització de les transferències és competència 
 dels titulars dels departaments o dels presidents dels 
 organismes autònoms  i l'informe  de  la  intervenció 
 delegada és desfavorable a la proposta de modificació 
 pressupostària s'ha de remetre l'expedient al Departament 
 d'Economia i Finances perquè el Conseller adopti  la 
 resolució que consideri procedent.
                               
 Article 3                          
 Generació de crèdits                    
 -1 S'han de generar en l'estat de despeses els crèdits 
 necessaris per a atendre les obligacions derivades dels 
 serveis  que  traspassin  a  la  Generalitat  altres 
 administracions durant l'exercici del 1988. La quantia dels 
 crèdits generats no pot ésser superior a l'import de les 
 transferències de fons acordades per a atendre els serveis 
 traspassats.
 -2 Igualment han de generar crèdits en l'estat de despeses 
 les transferències de fons efectives amb  càrrec  als 
 Pressupostos Generals  de l'Estat  destinades  a  les 
 corporacions locals per a finançar els dèficits provocats 
 per la prestació de serveis  que no  corresponen  a 
 competències municipals, i també les corresponents a les 
 despeses de capitalitat de l'Ajuntament de Barcelona.
                               
 Article 4                          
 Crèdits ampliables                     
  Es consideren com a ampliables fins a una suma igual a 
 les obligacions que és preceptiu de reconèixer, amb el 
 compliment previ de les normes legals oportunes i, en tots 
 els casos, donant-ne compte trimestralment al Parlament, 
 els crèdits inclosos en el Pressupost de la Generalitat i 
 en els dels ens públics aprovats per aquesta Llei, els 
 quals crèdits es detallen a continuació:          
  Primer. Amb aplicació a totes les seccions del Pressupost 
 de la Generalitat i de les entitats autònomes i ens 
 públics:                          
  a) Els  crèdits  destinats  a  la indemnització per 
 residència acreditada pel personal en els punts on s'hagi 
 reconegut aquest dret, d'acord amb la legislació vigent.
  b) Els crèdits destinats a les quotes de la Seguretat 
 Social dels funcionaris eventuals o contractats sotmesos a 
 dret administratiu, d'acord amb els preceptes en vigor, i 
 també l'aportació de la Generalitat al règim de previsió 
 social dels funcionaris públics de la Generalitat.
  c) Els triennis derivats dels còmputs de temps de servei 
 realment prestat a l'Administració pels funcionaris.
  d) Els  crèdits  destinats al pagament del personal 
 laboral, si requereixen un increment  a  conseqüència 
 d'augments salarials disposats durant l'exercici o en 
 exercicis anteriors, per modificacions del salari mínim 
 interprofessional, o si és imposat amb caràcter general o 
 per decisió judicial ferma, i també com a conseqüència de 
 la signatura del conveni-marc previst per al personal 
 laboral per l'article 101 de la Llei 17/1985, del 23 de 
 juliol, de la Funció Pública de l'Administració de la 
 Generalitat.
  e) Els   crèdits   destinats   a   l'assistència 
 mèdico-farmacèutica corresponent als funcionaris adscrits 
 en virtut del Reial Decret 1942/1979.
  f) Els crèdits destinats a despeses de funcionament 
 (Capítol 2, "Despeses de béns corrents i de serveis") de 
 serveis per als quals  s'exigeixen  taxes,  exaccions 
 parafiscals, cànons o preus; aquests crèdits poden ésser 
 ampliats per la diferència entre la recaptació inicialment 
 prevista, entenent aquesta, si s'escau, com l'obtinguda el 
 1987 incrementada d'un 5%, i l'efectivament obtinguda.
  g) Els crèdits corresponents a serveis traspassats, si, 
 per  aplicació  de  normes  estatals,  cal reconèixer 
 obligacions addicionals a les previstes inicialment, per 
 l'import de les transferències de fons que per a compensar 
 aquestes actuacions hagi de formalitzar l'Administració 
 central de l'Estat.
  h) Els  crèdits  destinats al pagament de productes 
 farmacèutics procedents de receptes mèdiques, dins la 
 Secció 32, Institut Català  de  la  Salut,  "Serveis 
 transferits per la Seguretat Social".
  i) Els crèdits compresos en el  Pressupost de  les 
 Entitats Gestores de la Seguretat Social, Institut Català 
 de la Salut i Institut Català d'Assistència i Serveis 
 Socials, secció 32 i secció 42, respectivament; aquests 
 crèdits poden ésser ampliats, amb l'informe favorable previ 
 del Departament d'Economia i Finances, en el cas que les 
 assignacions de crèdit i les transferències monetàries 
 formalitzades per la Seguretat Social, corresponents a la 
 participació en el Pressupost de l'INSALUD i de l'INSERSO, 
 superin l'avaluació que se'n  fa  en  el  pressupost 
 d'ingressos de les esmentades seccions 32 i 42.
  Segon. Amb aplicació a les entitats autònomes de caràcter 
 comercial, industrial, financer o anàleg:          
  a) Els crèdits la quantia dels quals es determina en 
 funció de recursos finalistes efectivament obtinguts.
  b) Els crèdits que són necessaris, en els pressupostos de 
 les entitats, com a conseqüència d'operacions financeres 
 autoritzades.
  Tercer. Amb aplicació a les seccions que s'indiquen:   
  a) A la secció 17 (Deute públic), els crèdits que es 
 destinen al pagament d'interessos, a l'amortització de 
 principal i a les despeses derivades del deute, considerat 
 aquest en els termes de l'article 16 de la Llei de Finances 
 Públiques de Catalunya.
  Si cal, s'han de generar els crèdits oportuns per a 
 atendre les obligacions, i els pagaments s'han d'aplicar, 
 sigui quin sigui el venciment a què corresponen, als 
 crèdits respectius de l'exercici econòmic del 1988.
  b) A  la secció 16 (Classes passives), els crèdits 
 relatius a obligacions de classes passives.
  c) A la secció 05 (Departament d'Economia i Finances), 
 els crèdits destinats al pagament de les obligacions 
 derivades de menyscaptes en operacions de crèdit avalades 
 per la Generalitat de Catalunya (aplicació 05.02.771.01); 
 els crèdits corresponents als honoraris dels liquidadors de 
 districte hipotecari (aplicació 05.01.229.08), en funció de 
 la recaptació efectiva; els crèdits destinats a atendre les 
 necessitats derivades del desenvolupament de l'article 15 
 de  la  Llei 1/1985,  del  14  de  gener (aplicació 
 05.02.480.01) els crèdits corresponents a  l'aplicació 
 05.01.460.01, per un import igual al de les transferències 
 de fons per a atendre les despeses generades pels serveis 
 estatals que presta l'Ajuntament de Barcelona consignats 
 en els Pressupostos Generals de l'Estat, i els crèdits 
 corresponents a l'aplicació 05.01.229.07, si mitjançant 
 sentència judicial ferma es declaren  responsabilitats 
 pecuniàries de la Generalitat de Catalunya.
  d) A la secció 09 (Departament de Política Territorial i 
 Obres Públiques), servei 07 (Direcció General d'Obres 
 Hidràuliques) i servei 33 (Junta d'Aigües), els crèdits 
 destinats a inversió en infrastructures de sanejament 
 (Capítol 6) i d'explotació (Capítol 2),  si aquestes 
 actuacions són fetes directament per la Direcció General 
 d'Obres Hidràuliques o per la Junta d'Aigües i en funció 
 dels recursos que, amb aquesta afectació de destinació, 
 atribueixen a l'Administració de la  Generalitat  els 
 organismes que tenen al seu càrrec el finançament de les 
 actuacions en matèria de sanejament.
  e) A la secció 09, Servei 33 (Junta d'Aigües) seran també 
 ampliables els crèdits destinats a inversions reals en la 
 quantia que resulti de l'increment del límit d'endeutament 
 previst a la segona part de l'article 16.7 d'aquesta Llei.
  f) A la secció 11 (Departament de Treball), els crèdits 
 corresponents a l'aplicació 11.04.470.01, en funció dels 
 projectes aprovats pel Fons Social Europeu.
  g) A la secció 13 (Departament d'Indústria i Energia), 
 els crèdits destinats a subvencions de les  empreses 
 acollides a la ZUR del cinturó industrial a Barcelona 
 (aplicació 13.03.773.01), en funció de les necessitats 
 provinents de l'aplicació de la Llei de l'Estat 27/84, del 
 26 de juliol, de Reconversió i Reindustrialització, i 
 concretament de les previsions de l'article 5.1 del Reial 
 Decret 914/85, del 8 de maig, i dins els límits que en 
 aquest s'estableixen.
  h) En els serveis pressupostaris 05.51 (Institut Català 
 del Crèdit Agrari) i 05.52 (Institut Català de Finances), 
 les aplicacions pressupostàries corresponents al pagament 
 d'interessos i d'amortització de les operacions de crèdit 
 que l'article 16 autoritza que siguin formalitzades per 
 l'Institut Català del Crèdit Agrari i l'Institut Català de 
 Finances, i a les obligacions derivades de menyscaptes en 
 operacions de crèdit avalades per aquests instituts.
  i) Els crèdits consignats per a operacions corrents, 
 també els crèdits consignats en el Capítol 6 "Inversions 
 reals",  de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la 
 Generalitat,  en funció de la comissió que, segons el que 
 disposa l'article 7 de la Llei 5/1986, del 17 d'abril, s'ha 
 de fixar mitjançant decret del Consell Executiu.
  j) A l'organisme autònom Junta de Sanejament, els crèdits 
 modulats en funció dels ingressos de dret públic específics 
 recaptats, segons el que disposa la Llei 5/1981.
                               
 Article 5                          
 Normes sobre incorporacions de crèdits           
  Les incorporacions dels crèdits pressupostaris autoritzat 
 en exercicis anteriors es regeixen per les normes següents: 
  a) Els crèdits per a operacions corrents consignats en 
 els estats de despeses del Pressupost de la Generalitat i 
 dels ens que enumeren les lletres a), b) i d) de l'article 
 1.1 amb càrrec als quals no s'han reconegut obligacions, 
 mitjançant la formalització del document comptable oportú 
 abans del 31 de desembre de 1987, no poden ésser objecte 
 d'incorporació a l'exercici del 1988 i resten anul·lats 
 automàticament.
  b) Si els crèdits als quals es refereix la lletra a) han 
 estat objecte de disposició i no s'han pogut reconèixer les 
 obligacions corresponents el 31 de desembre de 1987, la 
 disposició, el reconeixement de les  obligacions,  si 
 s'escau, i els pagaments es poden aplicar als crèdits de la 
 mateixa naturalesa autoritzats en aquest Pressupost.
  c) Els crèdits per a operacions de capital poden ésser  
 incorporats en els termes de l'article 37 de la Llei de 
 Finances Públiques.
                               
 Article 6                          
 Crèdits autoritzats a favor de les entitats autònomes    
 -1 L'import  dels  crèdits  pressupostaris destinats a 
 transferències  a  favor  de  les  entitats autònomes 
 administratives i de les empreses públiques regulades per 
 la Llei 4/1985, del 29 de març, s'han d'ajustar de manera 
 que la liquidació de llurs pressupostos el 31 de desembre 
 sigui equilibrada.
 -2 A fi de determinar les despeses que s'han de tenir en 
 compte en la liquidació, s'hi han d'incloure l'import de 
 les obligacions reconegudes per a operacions corrents i els 
 crèdits disposats comptablement per a  operacions  de 
 capital.
 -3 Si s'han lliurat fons en excés, s'han de minorar per 
 l'import d'aquests els crèdits autoritzats a favor de les 
 entitats damunt dites en el Pressupost de l'exercici del 
 1989.
 -4 Les transferències corrents a favor de societats el 
 capital de les quals pertany íntegrament a la Generalitat 
 o a les seves entitats autònomes o ens de dret públic, 
 determinades d'acord amb el que estableix aquest article, 
 tenen, per als perceptors d'aquestes, la naturalesa de 
 subvenció d'explotació, en la mesura necessària per a 
 equilibrar el compte de pèrdues i guanys, i de lliurament a 
 compte de futures operacions de capital per a la resta.
 -5 Els lliuraments a compte a què fa referència l'apartat 4 
 poden ésser destinats a ampliació de capital, amb acord 
 previ del Consell Executiu, o a compensar, si s'escau, 
 pèrdues d'exercicis futurs.
                               
 Article 7                          
 Retribucions del personal en actiu             
 -1 Amb efectes des del primer de gener de 1988, l'increment 
 del conjunt de les retribucions íntegres del personal en 
 actiu no sotmès a la legislació laboral, aplicades en les 
 quanties i d'acord amb els règims retributius vigents el 
 1987, ha d'ésser del 4%, sens perjudici del resultat 
 individual de l'aplicació de l'esmentat augment. Així 
 mateix, la massa salarial del personal laboral no pot 
 experimentar un increment global superior al 4%, en els 
 termes que disposen les normes generals que els són 
 aplicables.
 -2 Són exclosos de l'augment a què es refereix l'apartat 1 
 el complement familiar, la indemnització per residència i 
 les retribucions que tenen caràcter d'absorbibles, que es 
 regeixen per llur normativa específica.
 -3 El que disposa l'apartat 1 s'ha d'aplicar al personal al 
 servei de l'Administració de la Generalitat i al personal 
 dels ens enumerats per l'article 1.1.
 -4 Les retribucions del personal no laboral s'han de 
 determinar d'acord amb les normes següents:         
  a) Les  retribucions íntegres dels alts càrrecs han 
 d'ésser les que resulten d'incrementar  d'un  4% les 
 retribucions corresponents vigents el 1987.
  b) Les retribucions íntegres del personal traspassat a la 
 Generalitat per l'Administració central de l'Estat han 
 d'experimentar un increment global d'un 4% respecte al 
 1987, aplicades en les quanties i d'acord amb el règim 
 retributiu vigent el 1987, sens perjudici del resultat 
 individual de l'aplicació de l'esmentat augment.
  c) Les retribucions íntegres de la resta del personal han 
 d'ésser  les  que resulten d'incrementar d'un 4% les 
 retribucions bàsiques i les complementàries vigents el 
 1987, sens perjudici del resultat individual de l'aplicació 
 de l'esmentat augment.
 -5 Són exclosos de l'augment a què es refereix l'apartat 4 
 el complement familiar, la indemnització per residència i 
 les retribucions que tenen el caràcter d'absorbibles, que 
 es regeixen per llur normativa específica.
                               
 Article 8                          
 Complement específic                    
 -1 El personal a què es refereix l'article 7.4 pot percebre 
 un complement específic o de destinació, el qual serà de 
 caràcter transitori fins que no tindrà operativitat plena 
 el desenvolupament de la Disposició Addicional Tretzena de 
 la Llei 17/1985, del 23 de juliol.
 -2 Aquest complement pot ésser assignat a determinats llocs 
 de treball per acord de cada Conseller, amb informe previ 
 del Conseller d'Economia i Finances, a fi d'assegurar que 
 la retribució total de cada lloc de treball guarda la 
 relació adequada amb el contingut d'especial dificultat 
 tècnica, dedicació,  responsabilitat,  incompatibilitat, 
 perillositat o penositat.
                               
 Article 9                          
 Complements de productivitat                
 -1 El  1988,  amb  independència  dels  incentius  de 
 productivitat que corresponen als cossos estatals, hom pot 
 destinar, com a màxim, el 2,5% dels crèdits assignats a 
 cada departament per a retribucions bàsiques del personal 
 d'administració, i es poden estendre també al personal de 
 Seguretat i Extinció d'Incendis, a fi de retribuir el 
 rendiment especial, l'activitat extraordinària, l'interès o 
 la iniciativa amb què desenvolupen les tasques inherents 
 als llocs de treball.
 -2 La  percepció d'aquest complement no origina drets 
 individuals en períodes successius, i no pot comportar en 
 cap cas ampliació dels crèdits assignats per a retribucions 
 complementàries.
 -3 Els departaments han de determinar, si s'escau, la 
 quantia individual del complement de productivitat, d'acord 
 amb les normes següents:                  
  Primera. L'apreciació de la productivitat s'ha de fer en 
 funció  de  circumstàncies  objectives  relacionades 
 directament amb el lloc de treball i amb la consecució dels 
 resultats objectius assignats a aquest lloc de treball. 
 Els complements de productivitat s'han de fer públics 
 en els centres de treball.
  Segona. En cap cas les quantitats  assignades  per 
 complement de productivitat durant un període de temps 
 determinat no poden originar drets individuals respecte a 
 les valoracions o apreciacions corresponents a períodes 
 successius.
  Tercera. Cada departament ha de donar  compte  als 
 Departaments de Governació i d'Economia i Finances de la 
 quantia dels complements, especificant els criteris de 
 distribució aplicats. A la vista de la informació rebuda, 
 els Departaments de Governació i d'Economia i Finances han 
 d'elevar al Consell Executiu les propostes pertinents a fi 
 d'homogeneïtzar els criteris per a aplicar el complement de 
 productivitat.
                               
 Article 10                         
 Limitació de l'augment de despeses de personal       
 -1 Durant  l'exercici  del 1988 no es poden tramitar 
 expedients d'ampliació de plantilles ni disposicions o 
 expedients de creació o de reestructuració  d'unitats 
 orgàniques si l'increment de la despesa pública que en 
 deriva no es compensa mitjançant la reducció d'altres 
 conceptes pressupostaris pel mateix import. Si l'ampliació 
 i la creació de plantilles o la reestructuració d'unitats 
 orgàniques deriven de l'entrada en funcionament de noves 
 inversions, l'increment de la despesa resultant ha d'ésser 
 finançat amb minoració en altres dotacions de despeses 
 consumptives no ampliables o d'inversions del departament o 
 de l'entitat que ho proposa.
 -2 Els  departaments  i  les  entitats  autònomes, 
 excepcionalment, poden contractar temporalment personal 
 laboral, d'acord amb la legislació vigent, per a executar 
 obres i per a prestar serveis corresponents a alguna de les 
 inversions incloses en el Pressupost i amb càrrec a 
 aquestes. La contractació del personal laboral s'ha de fer 
 mitjançant les oficines d'ocupació, amb prioritat per als 
 treballadors sense subsidi d'atur.
                               
 Article 11                         
 Prohibició d'ingressos atípics               
  Els empleats públics compresos en l'àmbit d'aplicació 
 d'aquesta Llei, amb l'excepció dels que són sotmesos al 
 règim d'aranzel, no poden percebre cap participació dels 
 tributs, les comissions i els altres ingressos de qualsevol 
 naturalesa que corresponen a l'Administració o a qualsevol 
 poder públic com a contraprestació a qualsevol servei o 
 jurisdicció, ni poden percebre cap participació ni premi en 
 les multes imposades, encara que siguin atribuïdes per 
 norma a  aquests;  han  de  percebre  únicament  les 
 remuneracions del règim retributiu corresponent,  sens 
 perjudici del que resulta de l'aplicació del sistema 
 d'incompatibilitats.
                               
 Article 12                         
 Pensions                          
 -1 Amb efectes des del primer de gener de 1988, la quantia 
 de les pensions reconegudes pels Decrets del 14 de novembre 
 de 1978 i per la Llei 18/1984, del  20  de  març, 
 s'incrementen d'un 4% en relació amb les de l'exercici del 
 1987.
 -2 Els Consellers de la Generalitat que deixin el càrrec 
 durant l'any 1988 tindran dret a la pensió per un període 
 màxim de divuit mesos; tanmateix, deixaran de percebre-la 
 en el moment que obtindran una altra retribució amb càrrec 
 a fons públics.
                               
 Article 13                         
 Valoració de llocs de treball                
  Amb independència de l'increment retributiu fixat per 
 l'article 7, es pot destinar addicionalment un 1% de 
 l'import dels crèdits per a retribucions del personal, a fi 
 d'aplicar el sistema retributiu resultant de la valoració i 
 la classificació dels llocs de treball. S'autoritza el 
 Consell Executiu perquè,  a  proposta  conjunta  dels 
 Consellers de Governació i d'Economia i Finances, determini 
 el sistema d'aplicació d'aquests crèdits.
                               
 Article 14                         
 Contractació directa d'inversions              
 -1 El Consell Executiu pot autoritzar, a proposta dels 
 departaments interessats, la contractació directa de tots 
 els projectes d'obres que s'iniciïn durant l'exercici del 
 1988 amb càrrec  als pressupostos  dels  departaments 
 respectius i de llurs entitats autònomes, sempre que llur 
 pressupost d'execució sigui inferior a 50 milions de 
 pessetes.
 -2 Les condicions tècniques financeres i administratives de 
 l'obra a executar han d'ésser anunciades prèviament al 
 DOGC, sens perjudici del compliment de les normes de 
 contractació que s'hi hagin d'aplicar.
                               
 Article 15                         
 Avals                            
 -1 La Generalitat pot prestar avals durant l'exercici del 
 1988 per a les operacions de crèdit interior o exterior que 
 concertin les entitats o les empreses que s'indiquen i fins 
 als imports que s'assenyalen:                
  a) Túneles  y  Autopistas de Barcelona, SA: fins a 
 1.326.000.000 de pessetes.
  b) Consorci Concessionari d'Aigües per a Ajuntaments i 
 Indústries de Tarragona: fins a 6.000.000.000 de pessetes.
  c) Túnel del Cadí, Concesionaria del Estado, SA: fins a 
 673.000.000 de pessetes.
  d) Ferrocarrils de Muntanya de Grans Pendents, SA: fins a 
 200.000.000 de pessetes.
  e) Consorci del Gran Teatre del Liceu: fins al límit de 
 l'aval autoritzat per la Llei 1/1987, del 5 de gener, 
 incrementat de 200.000.000 de pessetes.
 -2 Els avals a què fa referència l'apartat 1 han d'ésser 
 autoritzats pel Consell Executiu, a proposta, conjuntament, 
 del Conseller d'Economia i Finances i del Conseller del 
 departament interessat per raó de la matèria, i han d'ésser 
 signats pel Conseller d'Economia i  Finances  o  per 
 l'autoritat en qui delegui expressament.
 -3 El Consell Executiu pot determinar en cada cas el 
 caràcter solidari o no solidari dels avals autoritzats.
 -4 S'autoritza l'Institut Català de Finances, en els termes 
 que estableix la Llei de creació, perquè pugui prestar 
 garanties, tant en forma de primer aval com en forma de 
 segon aval, sobre les operacions de crèdit concertades per 
 empreses  o  entitats,  fins  a  un import màxim de 
 2.000.000.000 de pessetes; per a l'exercici del 1988, el 
 límit a què fa referència l'article 11.4 de la Llei 2/1985, 
 del 14 de gener, és del 5%.
 -5 S'autoritza l'Institut Català del Crèdit Agrari, en els 
 termes que estableix la Llei de creació, perquè avali 
 operacions de crèdit fins a un import màxim de 200.000.000 
 de pessetes.
 -6 Els avals autoritzats per l'article 15.1 de la Llei 
 1/1987, i per l'article 11.1.d) de la Llei 8/1986 que no 
 hagin estat prestats durant l'exercici del 1987 poden ésser 
 autoritzats pel Consell Executiu durant el 1988.
                               
 Article 16                         
 Operacions d'endeutament                  
 -1 S'autoritza el Consell Executiu perquè, a proposta del 
 Conseller d'Economia i Finances, emeti deute públic o faci 
 ús de l'endeutament en qualsevol altra modalitat, tant en 
 operacions a l'interior com a l'exterior, fins a un import 
 màxim de 15.000.000.000 de pessetes, destinats a finançar 
 les operacions d'inversió previstes per aquesta Llei.
 -2 S'autoritza el Consell Executiu perquè, a proposta del 
 Conseller d'Economia i Finances, modifiqui, refinanciï i/o 
 substitueixi les operacions d'endeutament de la Generalitat 
 de Catalunya i de les seves entitats o empreses públiques 
 existents abans o concertades a partir de l'entrada en 
 vigor d'aquesta Llei, amb novació del contracte o sense, 
 per obtenir un cost menor de la càrrega financera o 
 prevenir  els possibles efectes negatius derivats  de 
 fluctuacions en les condicions de mercat.
 -3 En el cas de modificació, refinançament i/o substitució 
 d'operacions de les entitats o empreses públiques amb 
 l'aval de la Generalitat de Catalunya, s'autoritza el 
 Consell Executiu perquè atorgui novament l'aval de la 
 Generalitat  a  les  operacions  resultants  de  les 
 modificacions, el refinançament i/o la substitució que es 
 produeixin.
 -4 El límit d'endeutament viu per operacions de crèdit 
 destinades a atendre les necessitats transitòries  de 
 Tresoreria, en qualsevol de les formes en què es documenti, 
 no pot superar en més d'un 1% de l'import equivalent al de 
 l'estat de despeses del Pressupost per al 1988 els límits 
 autoritzats abans de l'entrada en vigor d'aquesta Llei.
 -5 S'autoritza  l'Institut  Català  de Finances perquè 
 concerti les operacions d'endeutament de l'exercici del 
 1987 aprovades per la Llei 1/1987, del 5 de gener, que no 
 han estat formalitzades abans de l'entrada en  vigor 
 d'aquesta Llei.
 -6 S'autoritza l'Institut Català del Crèdit Agrari perquè, 
 sense ultrapassar el límit màxim d'endeutament viu de 
 2.400.000.000 de pessetes, establert  en  pressupostos 
 anteriors,  concerti  durant  el  1988  operacions 
 d'endeutament, en qualsevol  modalitat,  destinades  a 
 finançar les operacions pròpies de l'Institut.
 -7 S'autoritza la Junta d'Aigües perquè concerti durant el 
 1988 operacions d'endeutament en qualsevol modalitat per un 
 import de 800.000.000 de pessetes, destinats a operacions 
 de capital. El límit expressat pot ésser augmentat fins a 
 un increment màxim de 1.700.000.000 de pessetes, en funció 
 de:                             
  a) La fracció no formalitzada  de  les  operacions 
 d'endeutament autoritzades a la Junta de Sanejament per a 
 l'exercici del 1987.
  b) Les amortitzacions practicades per  la  Junta de 
 Sanejament en la quantitat que superi els límits fixats pel 
 Pressupost del 1987.
  Aquest increment s'ha de destinar necessàriament al 
 finançament del Pla de Regadius del Delta de l'Ebre i a la 
 millora de les instal·lacions de l'estació potabilitzadora 
 de Cardedeu.
 -8 S'autoritza l'Institut Català del Sòl perquè concerti 
 durant el 1988 operacions d'endeutament en  qualsevol 
 modalitat per un import de 1.000.000.000 de pessetes, 
 destinats a operacions de capital.
 -9 S'autoritza la Junta de Residus perquè concerti durant 
 el 1988 operacions d'endeutament en qualsevol modalitat per 
 un import de 500.000.000 de  pessetes,  destinats  a 
 operacions de capital. Es poden destinar també a aquesta 
 finalitat les operacions d'endeutament aprovades per la 
 Llei del 1/1987, 5 de gener, que no han estat formalitzades 
 abans de l'entrada en vigor d'aquesta Llei.
 -10 S'autoritza el Centre d'Informació i Desenvolupament 
 Empresarials perquè concerti durant el 1988 operacions 
 d'endeutament en qualsevol modalitat per un import de 
 150.000.000 pessetes, destinats a operacions de capital.
 -11 Les característiques de les operacions d'endeutament 
 assenyalades pels apartats anteriors han d'ésser fixades 
 pel Consell Executiu, a proposta del Conseller d'Economia i 
 Finances, llevat de les característiques de les operacions 
 a què fa referència l'apartat 4,  que  poden  ésser 
 determinades pel Conseller d'Economia i Finances.
                               
 Article 17                         
 Limitació de l'augment de la despesa pública        
 -1 Durant l'exercici del 1988 el Consell Executiu és 
 obligat a no prendre cap  iniciativa  legislativa  o 
 administrativa que comporti creixement de la  despesa 
 pública pressupostada si no proposa alhora els recursos 
 addicionals necessaris o les reduccions proporcionals de 
 despesa amb l'especificació pressupostària deguda.
 -2 Durant l'exercici del 1988 el Consell Executiu és 
 obligat a oposar-se a qualsevol iniciativa legislativa que 
 comporti creixement de la despesa pública pressupostada si 
 no es proposen alhora els recursos addicionals necessaris.
                               
                               
 Disposicions addicionals                  
 Primera                           
  La Comissió de Govern  Interior  del  Parlament ha 
 d'incorporar els romanents de crèdit de la secció 01 del 
 Pressupost per al 1987 als mateixos capítols del Pressupost 
 per al 1988.
                               
 Segona                           
  Les dotacions pressupostàries de la secció 01 s'han de 
 lliurar en ferm i periòdicament a nom del Parlament, a 
 mesura que aquest les demanarà.
                               
 Tercera                           
  La Comissió de Govern Interior del Parlament pot acordar 
 transferències de crèdits entre conceptes de la secció 01 
 sense limitacions, la qual cosa ha de fer avinent al 
 Departament d'Economia i Finances.
                               
 Quarta                           
  Les dotacions de la secció 15 s'han de lliurar en ferm, 
 per quartes parts, a nom del Consell Consultiu,  el 
 President del qual és l'ordenador dels pagamens propis 
 d'aquest organisme.
                               
 Cinquena                          
  Al  Pressupost  de  la  Generalitat  s'uneixen  els 
 pressupostos de les Diputacions Provincials de Barcelona, 
 Girona, Lleida i Tarragona, corresponents a l'exercici del 
 1987.
                               
 Sisena                           
 -1 Les ajudes i les subvencions amb càrrec als crèdits 
 pressupostaris que no tenen assignació nominativa i afecten 
 un col·lectiu de potencials  beneficiaris,  general o 
 indeterminat, s'han de concedir d'acord amb criteris de 
 publicitat, concurrència, eficiència econòmica i incidència 
 social.  Amb  aquesta  finalitat,  els  departaments 
 corresponents han d'establir les normes oportunes per a 
 regular-ne la concessió.
 -2 Excepcionalment es poden concedir directament, per ordre 
 del Conseller corresponent, que ha d'ésser publicada en el 
 Diari  Oficial  de  la Generalitat de Catalunya, les 
 subvencions innominades o genèriques en què no és possible 
 de promoure la concurrència pública per l'especificitat de 
 les característiques que ha de complir l'entitat, l'empresa 
 o la persona destinatària de la subvenció.
 -3 En qualsevol del casos, és condició necessària per a la 
 concessió de la subvenció la declaració expressa formulada 
 pel destinatari de no tenir contret cap deute per cap 
 concepte amb la Generalitat de Catalunya.
 -4 Un cop s'ha procedit a la concessió dels ajuts i de les 
 subvencions, i fetes les reserves de crèdits corresponents, 
 l'òrgan competent de cada departament pot formalitzar els 
 documents comptables de reconeixement d'obligacions. No 
 obstant això, el pagament no pot ésser ordenat fins que els 
 perceptors no han justificat  el  compliment  de les 
 condicions que han donat lloc a la concessió dels ajuts 
 o de les subvencions; si els perceptors no ho justifiquen 
 en els termes de la concessió, el departament ha de 
 procedir a anul·lar el reconeixement de les obligacions.
 -5 Les subvencions que concedeixen els departaments amb 
 caràcter compensatori de les càrregues per operacions 
 financeres formalitzades pels perceptors  poden  ésser 
 lliurades per llur import total, el 1988, a l'Institut 
 Català de Finances o a l'Institut Català del Crèdit Agrari, 
 segons quina en sigui  la  matèria,  perquè  aquests 
 procedeixin al pagament periodificat d'aquestes subvencions 
 en els exercicis corresponents, amb  la  justificació 
 prèvia davant el departament interessat de les condicions 
 establertes per la concessió de les subvencions.
 -6 La  inspecció  i  el  control  del compliment de 
 l'adjudicatari pel que fa a la destinació dels ajuts i les 
 subvencions atorgats han d'ésser duts a terme pels òrgans 
 competents.
                               
 Setena                           
  Per a disposar de fons amb càrrec a les aplicacions 
 pressupostàries "Estudis  i  treballs  tècnics'',  cal 
 l'aprovació del Consell Executiu, a proposta del Conseller 
 respectiu, si la quantia d'aquests supera els dos milions 
 de pessetes.
                               
 Vuitena                           
  El Departament d'Economia i Finances ha d'emetre informe 
 preceptiu sobre qualsevol disposició normativa de caràcter 
 general que impliqui recurrència de despeses en futurs 
 exercicis pressupostaris, especialment pel que  fa  a 
 plantilles i a retribucions del personal dels diferents 
 departaments i entitats.
                               
 Novena                           
 -1 El Consell Executiu, a proposta del Conseller d'Economia 
 i  Finances,  pot  autoritzar els departaments perquè 
 adquireixin immobles per a substituir els que actualment 
 ocupen en règim de lloguer o per a construir-hi nous 
 edificis.  Amb  aquesta  finalitat,  pot  acordar les 
 modificacions pressupostàries que calguin.
 -2 Si el pagament de l'adquisició damunt dita s'efectua en 
 terminis superiors a un any, se n'ha de donar compte al 
 Parlament.
                               
 Desena                           
 -1 El Consell Executiu, a proposta, conjuntament, dels 
 Departaments d'Economia i  Finances  i  d'Ensenyament, 
 pot autoritzar aquest darrer perquè estableixi convenis 
 de col·laboració amb les entitats locals que permetin 
 l'execució anticipada  de  projectes  de construccions 
 escolars inclosos en els  plans  fixats  pel  mateix 
 Departament.
 -2 Aquestes obres anticipades han d'ésser finançades i, si 
 s'escau, adjudicades per les entitats locals.
 -3 Els imports d'aquestes obres han d'ésser reintegrats per 
 la Generalitat d'acord amb les dotacions que en cada 
 exercici pressupostari s'aprovaran per al finançament dels 
 plans fixats pel Departament.
                               
 Onzena                           
  El control de caràcter financer a què fa referència 
 l'article 75 de la Llei de Finances Públiques de Catalunya 
 s'ha  d'ajustar al pla anual que per a cada exercici 
 econòmic ha d'aprovar el Conseller d'Economia i Finances, a 
 proposta de la Intervenció General.
                               
 Dotzena                           
 -1 Fins al 31 de desembre de 1988 l'interès de demora resta 
 establert en el 9%.
 -2 Durant aquest període, l'interès de demora aplicable a 
 les quantitats degudes a la Hisenda de la Generalitat és 
 l'11,5%.
 -3 Donades les normes que s'han d'aplicar als deutes 
 derivats dels tributs estatals cedits a la Generalitat, en 
 el supòsit que els tipus d'interès de demora que estableixi 
 la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per al 1988 
 difereixin dels establerts pels apartats 1 i 2, s'autoritza 
 el Conseller d'Economia i Finances perquè procedeixi a 
 l'ajust exacte d'aquests tipus d'interès.
                               
 Tretzena                          
  S'autoritza el Conseller d'Economia i Finances perquè 
 pugui disposar la no-liquidació o, si s'escau, l'anul·lació 
 i la baixa a Comptabilitat de totes les liquidacions de les 
 quals resulten deutes inferiors a la quantia que s'estima i 
 fixa com a insuficient per a cobrir el cost que l'exacció i 
 la recaptació d'aquestes comporten.
                               
 Catorzena                          
 -1 El Departament d'Economia i Finances pot determinar els 
 crèdits de l'exercici corrent als quals es pot imputar el 
 pagament d'obligacions reconegudes o generades en exercicis 
 anteriors.
 -2 Si les obligacions a què fa referència l'apartat 1 
 afecten els pressupostos de les entitats gestores de la 
 Seguretat Social, la  proposta  pertoca  a  l'entitat 
 corresponent i les imputacions que es pretén efectuar han 
 de comptar amb l'informe favorable previ del Departament de 
 Sanitat i Seguretat Social.
 -3 En qualsevol cas, la imputació dels pagaments s'ha de 
 fer contra despeses de la mateixa naturalesa i dins el 
 mateix capítol pressupostari.
                               
 Quinzena                          
  L'Institut Català del Sòl pot fer ús de la via de la 
 compensació, d'acord amb el que estableix l'article 182.2 
 del Reial Decret Legislatiu 781/86, del 18 d'abril, per al 
 cobrament dels crèdits al seu favor derivats de convenis 
 amb entitats locals per al finançament d'actuacions en 
 matèria d'habitatge.
                               
 Setzena                           
  S'afegeix el paràgraf següent a la lletra i) de l'apartat 
 1 de l'article 3 de la Llei 4/1984, del 24 de febrer, de 
 l'Institut Català del Crèdit Agrari:            
  ""Es consideren com a compreses dins  les empreses 
 agràries les empreses agro-alimentàries sobre les quals té 
 competències el Departament d'Agricultura, Ramaderia i 
 Pesca i les empreses dedicades  a  la  pesca  i  a 
 l'aqüicultura"".
                               
 Dissetena                          
  El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca pot 
 lliurar a l'Institut Català del Crèdit Agrari els romanents 
 de crèdit de la partida 741.01, "Ajuts per a millorar les 
 condicions financeres de línies de foment", existents el 3 
 de desembre de 1987. L'Institut Català del Crèdit Agrari ha 
 de destinar aquestes quantitats a cobrir el major cost 
 derivat de garantir els seus préstecs amb societats de 
 garantia i assegurança agràries quan s'estimi convenient 
 per raó de les característiques de determinades operacions 
 actives, preferentment els préstecs destinats a ajudar els 
 agricultors i els ramaders que han sofert pèrdues com a 
 conseqüència  de  fenòmens  meteorològics  i  d'altres 
 situacions excepcionals.
                               
 Divuitena                          
  L'article 7 de la Llei 21/1984, del 24 d'octubre, 
 d'Impost sobre el Joc de la Plena o Bingo, queda redactat 
 de la manera següent:                    
 ""Article 7. Tipus de gravamen.               
  El tipus de gravamen és del 20% sobre la base imposable 
 definida per l'article 6. No obstant això, els cartons de 
 valors nominals de 175 pessetes i de 350 pessetes s'han de 
 gravar amb unes quotes fixes de 25 pessetes i de 50 
 pessetes, respectivament.".
                               
 Dinovena                          
  Els articles 18, 24, 25.2 i 27.2 de la Llei 2/1985, del 
 14 de gener, de l'Institut Català de Finances, queden 
 redactats de la manera següent:               
 ""Article 18                        
 ""-1 La Junta de Govern és integrada pel President i un 
 nombre de vocals no inferior a sis ni superior a deu, a més 
 dels vocals nats als quals fa referència l'apartat 3.
 ""-2 El President de la Junta de Govern és nomenat i 
 separat lliurement pel Consell Executiu, a proposta del 
 Conseller d'Economia i Finances, i li  correspon  la 
 representació ordinària de l'entitat en l'ordre judicial i 
 en l'extrajudicial. En cas de vacant, absència o malaltia, 
 les funcions del President són exercides pel Director 
 General de l'Institut.
 ""-3 Integren la Junta com a vocals nats el Director 
 General de l'Institut i  els  Directors  Generals de 
 Pressupostos i Tresor i de  Política  Financera  del 
 Departament d'Economia i Finances. Aquests vocals cessen 
 com a membres de la Junta en el moment en què són separats 
 dels càrrecs respectius.
 ""-4 La resta de vocals són designats pel Consell Executiu, 
 a proposta del Conseller d'Economia i Finances. La durada 
 del càrrec d'aquests vocals és de tres anys renovables i 
 cessen per finiment del període per al qual van ésser 
 designats, per renúncia acceptada pel Conseller d'Economia 
 i Finances o per acord del Consell Executiu, a partir d'un 
 expedient administratiu instruït pel Conseller d'Economia i 
 Finances"".
 ""Article 24                        
  ""Pertoca al Director General:              
 ""-1 Executar els acords de la Junta de Govern.
 ""-2 Preparar i redactar els documents a què es refereixen 
 els apartats 1, 2 i 3 de l'article 19.
 ""-3 Organitzar els serveis de l'Institut, el règim del 
 personal inclòs.
 ""-4 Exercir totes les altres facultats que li siguin 
 delegades per la Junta de Govern.".
 ""Article 25                        
 (...)                            
 ""-2 El President de la Junta de Govern signa el nomenament 
 del Subdirector o dels Subdirectors designats per la 
 Junta.
 (...)""                           
 ""Article 27                        
 (...)                            
 ""-2 En  formen part també el Conseller d'Economia i 
 Finances, que n'és el President, el President de la Junta 
 de Govern, el Director General de Política Financera, el 
 Director General de Pressupostos i Tresor, el Director 
 General de Programació Econòmica, el Director General de 
 l'Institut i un representant de l'Institut d'Investigacions 
 Econòmiques.
 (...)""                           
                               
 Vintena                           
 -1 Els tipus de quantia fixa de les taxes dels Títols III, 
 V, VI, VII, VIII, IX i X de la Llei 6/1986, del 31 de maig, 
 de Desplegament i Modificació de les  Taxes  de  la 
 Generalitat, augmenten d'un 5% sobre la quantia exigible 
 l'any 1987.
 -2 Es consideren com a tipus de quantia fixa els que no es 
 determinen per un percentatge sobre la base. La xifra de 
 les unitats dels tipus resultants de l'aplicació  de 
 l'increment damunt dit s'arrodoneixen al 5, les compreses 
 entre l'1 i el 5, i al 0, les compreses entre el 6 i el 9, 
 llevat dels tipus resultants de les tarifes 6, 9, 12 i 13 
 de l'article 142 i de la tarifa 1.3.1 de l'article 183. 
 -3 Queden exceptuades d'aquest augment les taxes que són 
 objecte d'actualització i modificació específica en aquesta 
 Llei, i també la tarifa 5 de l'article 72 i les tarifes de 
 l'article 133.
 -4 D'acord amb el que estableix l'article 6 de l'esmentada 
 Llei 6/1986, s'hi introdueixen les modificacions detallades 
 en l'Annex 1.
                               
 Vint-i-unena                        
  Els crèdits consignats a la secció 11 (Departament de 
 Treball), servei 06 (Programa per al Foment de l'Ocupació), 
 seran gestionats d'acord amb el que disposa la Disposició 
 Addicional Setena de la Llei 8/1986, del 2 de juny, de 
 Pressupost de la Generalitat de Catalunya, de les seves 
 Entitats Autònomes i de les Entitats Gestores de la 
 Seguretat Social per al 1986.
                               
 Vint-i-dosena                        
  Els crèdits consignats a la secció 19 (Corporacions 
 locals) s'han d'ajustar, quant a llur quantia definitiva, 
 al resultat de la distribució que s'efectuï d'acord amb els 
 criteris continguts a la normativa que els sigui aplicable. 
 La gestió pressupostària d'aquests crèdits ha d'ésser 
 efectuada per la Direcció General de Pressupostos i Tresor. 
                               
 Vint-i-tresena                       
 -1 Se cedeix gratuïtament a l'ens públic Corporació Catalna 
 de Ràdio i Televisió la finca situada a la ciutat de 
 Barcelona, avinguda Diagonal, número 614, que comprèn 
 planta baixa, entresol i primer pis, perquè la destini a 
 les finalitats pròpies dels serveis públics de televisió i 
 radiodifusió, en la forma que consideri més adequada.
 -2 S'autoritza el Departament d'Economia i Finances perquè 
 faci els actes i formalitzi els documents necessaris perquè 
 la cessió esmentada esdevingui totalment efectiva.
                               
 Vint-i-quatrena                       
  Un cop desafectats els terrenys compresos en els trams, 
 les estacions, els edificis annexos o qualsevol altre 
 immoble afectes  al  servei  públic  de  ferrocarrils 
 competència de la Generalitat de Catalunya, conforme al que 
 disposa l'article 25 de la Llei 4/1985, del 29 de març, de 
 l'Estatut de l'Empresa Pública Catalana, i un cop complert, 
 quan  s'escaurà,  el  procediment  establert  per la 
 legislació d'expropiació forçosa,  el Consell Executiu 
 és autoritzat per a cedir els drets que sobre els dits béns 
 té la Generalitat als ajuntaments del municipi on radica 
 el bé que ho sol·licitin, per a fins d'utilitat pública o 
 interès social.
                               
 Vint-i-cinquena                       
 -1 Es cedeixen gratuïtament a l'Institut Català del Sòl les 
 dues parcel·les adjudicades a la Generalitat de Catalunya 
 en virtut del Projecte de Compensació del Sentor (Font dels 
 Casats), aprovat definitivament per l'Ajuntament de Molins 
 de Rei en data 23 de novembre de 1986, perquè les destini a 
 les activitats que són pròpies d'aquest Institut.      
 -2 S'autoritza el Departament d'Economia i Finances perquè 
 realitzi els actes i formalitzi els documents necesaris 
 perquè la cessió esdevingui plenament efectiva.
                               
 Vint-i-sisena                        
  Durant l'any 1988 els valors de base per volum per a usos 
 domèstics i industrials, i el valor de cada unitat de 
 paràmetre de contaminació, als efectes de la determinació 
 dels tipus de l'Increment de Tarifa i Cànon de Sanejament 
 dins de cada Pla Zonal de Sanejament, seran els que 
 figuren a l'Annex 2.
                               
 Vint-i-setena                        
  Queden exceptuades de les limitacions  quantitatives 
 establertes pel paràgraf 3r de l'article 38 de la Llei 
 10/1982, de  Finances  Públiques  de  Catalunya,  les 
 adquisicions d'immobles derivades del compliment de la Llei 
 14/1983, Reguladora del Procés d'Integració a la Xarxa de 
 Centres Docents Públics de Diverses Escoles Privades.
                               
                               
 Disposicions finals                     
                               
 Primera                           
  S'autoritza el Departament d'Economia i Finances perquè 
 faci, en les seccions del pressupost de despeses de la 
 Generalitat i de les seves entitats  autònomes,  les 
 adaptacions tècniques que calguin, com a conseqüència de 
 reorganitzacions administratives, per a crear les seccions, 
 els serveis i els conceptes pressupostaris necessaris i per 
 a autoritzar les transferències de crèdits corresponents. 
 Aquestes operacions no poden donar lloc en cap cas a un 
 increment de crèdit dins el Pressupost.
                               
 Segona                           
 -1 En  el supòsit que es prorrogui el pressupost de 
 l'exercici del 1987, en aplicació del que disposa l'article 
 33 de la Llei de Finances Públiques de Catalunya, les 
 despeses autoritzades amb càrrec al Pressupost prorrogat 
 s'han d'imputar als crèdits autoritzats pel mateix concepte 
 i la mateixa naturalesa per aquesta Llei.
 -2 En el cas que en el Pressupost per a l'exercici del 1988 
 no figuri el mateix concepte que en el Pressupost prorrogat 
 del 1987, o que els crèdits consignats en aquell siguin 
 inferiors als prorrogats, el Departament d'Economia i 
 Finances haurà de determinar el concepte pressupostari al 
 qual s'ha d'imputar la despesa autoritzada, que ha de 
 respondre, tant com sigui possible, a la mateixa naturalesa 
 econòmica.
                               
 Tercera                           
  Aquesta Llei entrarà en vigor el mateix dia que serà 
 publicada en el Diari Oficial de la Generalitat  de 
 Catalunya.
                               
  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui 
 d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que 
 els Tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin 
 complir.
                               
 Palau de la Generalitat, 29 de desembre de 1987       
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 Josep Manuel Basañez i Villaluenga             
 Conseller d'Economia i Finances               
                               
                               
 Annex 1                           
                               
 Primera                           
                               
 Títol I                           
 Taxes amb caràcter general dels diversos Departaments de la 
 Generalitat                         
  a) L'article 27, Capítol 1, queda redactat de la manera 
 següent:                          
 "Article 27                         
 ""Són exempts de la taxa:                  
  ""a) L'expedició  de  certificats  de  retribucions 
 satisfetes per la Generalitat o les  seves  entitats 
 autònomes a l'efecte de justificació en relació  amb 
 l'impost sobre la renda de les persones físiques.      
  ""b) L'expedició de certificats i  la  compulsa  de 
 documents que el personal de l'Administració sol·licita 
 respecte a necessitats pròpies del lloc de treball o de la 
 relació de serveis.                     
  ""c) Tots  els  serveis que presten els Centres de 
 Mediació, Arbitratge i Conciliació, relacionats amb una 
 conciliació prèvia a la via de reclamació davant la 
 jurisdicció laboral, des de la presentació de la papereta 
 de  conciliació fins al moment  del  lliurament  als 
 interessats de la còpia certificada de l'acta.""      
  b) L'article 28 del Capítol 2 queda redactat de la manera 
 següent:                          
 ""Article 28                        
  ""Constituteix el fet imposable de la taxa la inscripció 
 en les convocatòries per a la selecció del personal que ha 
 d'accedir a la Generalitat tant en la  condició  de 
 funcionari com en la condició de laboral indefinit"".    
  c) L'article 31 del Capítol 2 queda redactat de la manera 
 següent:                          
 ""Article 31                        
  ""La taxa s'exigeix segons la xifra següent:       
                            Pta  
 ---------------------------------------------------------  
 ""-1 Per accedir a un lloc de treball del grup A  2.500  
 ""-2 Per accedir a un lloc de treball del grup B  2.000  
 ""-3 Per accedir a un lloc de treball del grup C  1.200  
 ""-4 Per accedir a un lloc de treball del grup D   900  
 ""-5 Per accedir a un lloc de treball del grup E  700""  
                               
 Segona                           
 Títol 3                           
 Taxes del Departament de Governació             
  L'apartat 1 de l'article 41 del Capítol 1 queda redactat 
 de la manera següent:                    
 ""Article 41.1                       
 ""-1 Joc:                          
                            Pta  
 ---------------------------------------------------------- 
  ""1 Màquines recreatives i d'atzar:            
 ""1.1 Autorització d'explotació (alta)        2.000 
 ""1.2 Diligències a la Guia de Circulació:         
  alta de baixa temporal, baixa, canvi de titular   2.000 
 ""1.3 Autorització d'instal·lació (butlletí),        
  i també la renovació o qualsevol incidència        
 que requereixi una actualització del butlletí    2.000 
 ""1.4 Recanvi de màquina amb autorització      2.000 
 ""1.5 Canvi de província: alta a la nova província  2.000 
 ""1.6 Autorització, renovació o canvi de          
 titular dels locals per a instalar-hi màquines.       
 Per cada màquina                   2.000 
 ""1.7 Autorització d'amplicació del nombre de        
 màquines en els locals prèviament autoritzats.       
 Per cada nova màquina                2.000 
  ""2 Empreses operadores:                 
 ""2.1 Expedient d'autorització, de renovació de       
 l'autorització o de la seva modificació       5.000 
  ""3 Bingos:                        
 ""3.1 Expedient d'autorització d'explotació o de      
 renovació de l'autorització de Sales de Bingo:       
 ""3.1.1 Sales de Categoria Especial (més de         
 600 jugadors)                    6.000 
 ""3.1.2 Sales de Primera Categoria (de 251         
 fins a 600 jugadors)                 5.000 
 ""3.1.3 Sales de Segona Categoria (de 101          
 fins a 250 jugadors)                 4.000 
 ""3.1.4 Sales de Tercera Categoria (fins a         
 100 jugadors)                    3.000 
 ""3.2 Expedient d'autorització per a la           
 constitució i el funcionament o de renovació de       
 l'autorització de les empreses de serveis que        
 gestionen el joc del bingo.                 
 ""La base imposable és el capital social de les empreses 
 de serveis que és en relació amb el nombre de sales en les 
 quals es gestiona i organitza el joc del bingo.       
 ""El tipus de gravamen aplicable és del 0,1% sobre     
 l'esmentat capital social.                 
  ""4 Casinos:                       
 ""4.1 Expedient d'autorització de constitució i de     
 funcionament o de renovació de l'autorització.       
 ""La base imposable és el capital social del casino.    
 ""El tipus de gravamen aplicable és del 0,1% sobre     
 l'esmentat capital social.                 
 ""4.2 Expedient d'autorització de modificacions de     
 l'autorització de constitució i de funcionament    5.000 
 ""4.3 Expedient d'autorització de taules de joc.      
 Per cada taula de joc                 5.000 
  ""5 Credencials:                     
 ""5.1 Expedició del document professional per al      
 personal al servei de sales de bingo i de casinos    500 
  ""6 Rifes, tómboles i combinacions aleatòries:      
 ""6.1 Expedient d'autorització               
 ""La base imposable és l'import total dels premis que    
 siguin objecte de rifa, tómbola o combinació aleatòria.   
 ""En el supòsit que no hi hagi cap tipus de factura i    
 l'import total dels premis vingui per una altra       
 contraprestació diferent de la dinerària, la base imposable 
 vindrà constituïda per l'import dels premis en el mercat.  
 ""El tipus de gravamen aplicable és de 0,1% sobre la base  
 imposable, amb un import mínim de 5.000 pessetes.      
  ""7 De caràcter general:                 
 ""7.1 L'expedició de duplicats de qualsevol de les     
 autoritzacions o documents contemplats a l'apartat 1    
 d'aquest article acreditarà la taxa corresponent als    
 originals incrementada en un 20%"".             
                               
 Títol 4                           
 Taxes del Departament d'Ensenyament             
  Supressió de l'apartat "Títol Superior" de la Tarifa 
 1.3.2. Conservatoris de Música, de l'article 55 del Capítol 
 2, substituint-lo per:                   
                            Pta  
 ---------------------------------------------------------- 
 ""Títol de professor superior (grau superior)   10.560  
 ""Títol de professor (grau professional)      7.090"" 
                               
  L'apartat 2 de l'article 50 del Capítol 1 queda redactat 
 de la manera següent:                    
 ""Article 50.2                       
 ""-2 Gaudeixen de l'exempció total del pagament dels drets 
 de matrícula els alumnes que tenen la condició de becaris.
  ""Als efectes de formalització  de  matrícula,  els 
 sol·licitants de beca poden realitzar-la amb caràcter 
 condicional, sense fer pagament previ de les taxes de 
 matrícula. No obstant això, els alumnes que no acreditin 
 oportunament  l'obtenció  d'aquest  benefici,  restaran 
 obligats al pagament immediat d'aquelles taxes, sense que 
 calgui requeriment previ de l'Administració educativa, 
 amb el benentès que la falta de pagament  determina 
 necessàriament l'anul·lació de la matrícula condicional i 
 la invalidació subsegüent del curs acadèmic"".
  Els títols dels grups 1r i 3r de l'article 50 del Capítol 
 1, segons la nova redacció donada per l'apartat 3 de 
 l'article 2 de la Llei 18/1987, queden redactats de la 
 manera següent:                       
  ""Grup 1r. Tarifes per serveis d'ensenyament al COU.   
  ""Grup 3r. Taxes de secretaria al COU i a les Escoles 
 Oficials d'Idiomes.".
                               
 Tercera                           
 Títol 6                           
 Taxes del Departament de Sanitat i Seguretat Social     
                               
 Capítol únic                        
 Taxes per serveis sanitaris                 
 -1 L'article 71 queda redactat de la manera següent:    
  ""La taxa s'acredita, excepte en la tarifa 6, en què 
 l'acreditament es produeix el 31 de desembre de cada any, 
 mitjançant la realització del fet imposable. Tanmateix es 
 pot anticipar l'exigibilitat al moment que els particulars 
 sol·licitin la prestació dels serveis"".
 -2 A la tarifa 5 de l'article 72 s'ha d'afegir un últim 
 paràgraf: ""Aquestes tarifes no inclouen el preu del 
 certificat d'inspecció sanitària que hauran d'acompanyar 
 les carns i productes càrnics, creat pel Decret 228/1987, 
 del 7 de juliol"".
 -3 La tarifa 7 de l'article 72 queda redactada de la manera 
 següent:  ""Activitats  d'assistència  sanitària,  i 
 d'assistència sòcio-sanitària  pública  i  d'iniciativa 
 mercantil.".
 -4 La tarifa 7.1 de l'article 72 queda redactada de la 
 manera següent: ""Per l'estudi i l'informe previ a la 
 resolució dels expedients d'autorització administrativa de 
 creació, ampliació, modificació, permís de funcionament, 
 trasllat o tancament de centres, serveis i establiments."" 
 -5 La tarifa 7.1.3 de l'article 72 queda redactada de la 
 manera següent: ""Altres centres, serveis i establiments."" 
 -6 La tarifa 8 de l'article 72 queda redactada de la manera 
 següent: ""Activitats de serveis socials  públiques i 
 d'iniciativa mercantil.".
                               
 Quarta                           
 Títol 7                           
  Taxes del Departament de Política Territorial i Obres 
 Públiques                          
 -1 El darrer paràgraf de l'article 95 del Capítol 5 queda 
 redactat de la manera següent:               
  ""En el cas de projectes de filloles o prolongacions 
 s'aplica la fórmula següent:                
                               
 (Vegeu fórmula pàg. 4647)                  
                               
 ""l' = longitud fillola o prolongació            
 ""l = longitud línia base                 
 ""p = pressupost material mòbil              
 -2 L'apartat a) de l'article 99 del Capítol 6 queda 
 redactat de la manera següent:               
 ""Article 99.a)                       
  ""a) Per  visats  dels  contractes   d'adquisició 
 d'habitatges de protecció oficial: 250 Pta""        
 -3 L'article 107 del Capítol 8 queda redactat de la manera 
 següent:                          
 ""Article 107                        
                            Pta  
 ---------------------------------------------------------  
 ""-1 Primera ocupació:                   
 ""Per un habitatge                 3.000  
 ""Per cada un dels habitatges, quan es tracti        
 d'un immoble de 2 a 5 habitatges          2.000  
 ""Per cada un dels habitatges, quan es tracti        
 d'un immoble de 6 habitatges o més         1.000  
 ""-2 Segona ocupació:                    
 ""Per cada habitatge                 550"" 
 -4 L'apartat b) de l'article 113 del Capítol 10 queda 
 redactat de la manera següent:               
 ""Article 113.b)                      
  ""b) Les funcions d'inspecció de les activitats  de 
 tractament  de  residus industrials programades a les 
 corresponents autoritzacions.".
 -5 S'afegeixen dos nous paràgrafs, e) i f), a l'article 
 113, amb la redacció següent:                
  ""e) El mostreig, la caracterització i l'emissió del 
 dictamen corresponent en relació amb un residu industrial a 
 sol·licitud de l'interessat.
  ""f) La supervisió per la Junta de Residus de la Fitxa 
 d'Acceptació i del Full de Seguiment, d'acord amb la 
 legislació vigent en matèria de residus industrials.".
 -6 L'apartat a) de l'article 114 del Capítol 10 queda 
 redactat de la manera següent:               
 ""Article 114.a)                      
  ""a) En els supòsits a), b) i f) de l'article 113, els 
 titulars de  les  autoritzacions  d'instal·lacions  de 
 tractament de residus.".
 -7 S'afegeix un nou apartat d) a l'article 114 amb la 
 redacció següent:                      
   ""d) En el supòsit e) de l'article 113, les persones 
 físiques o jurídiques que sol·liciten la prestació dels 
 serveis.".
 -8 L'article 115 del Capítol 10 queda redactat de la manera 
 següent:                          
 ""Article 115                        
  ""La taxa s'acredita mitjançant la realització del fet 
 imposable. Si es tracta dels fets imposables c), d) i e), 
 és exigible a la bestreta en el moment de la sol·licitud"". 
 -9 S'afegeixen dos nous apartats  a l'article 116 del 
 Capítol 10 amb la redacció següent:             
                           Pta   
 -------------------------------------------------------   
 ""Fet imposable e):                     
 ""Pel mostreig                  7.000   
 ""Per l'informe                  7.000   
  ""A aquestes quotes s'han d'afegir els costos de les 
 anàlisis efectuades d'acord amb les tarifes aplicades pel 
 Laboratori General d'Assaigs i Investigacions  de  la 
 Generalitat.                        
 ""Fet imposable f):                     
 ""Per la Fitxa d'Acceptació            5.000   
 ""Pel Full de Seguiment               200""  
                               
 Cinquena                          
 Títol 8                           
 Taxes del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca   
 -1 El paràgraf primer de l'article 117 del Capítol 1 queda 
 redactat de la manera següent:               
 ""Article 117                        
  ""Constitueix el fet imposable de la taxa de prestació a 
 instància dels interessats, pel Departament d'Agricultura, 
 Ramaderia i Pesca, dels següents serveis, treballs i 
 estudis, per tal d'adequar i promoure les indústries 
 agràries i alimentàries.".
 -2 L'article 118 del Capítol 1 queda redactat de la manera 
 següent:                          
 ""Article 118                        
 ""Subjecte passiu                      
  ""Són subjectes passius de la taxa les persones físiques 
 o jurídiques que sol·licitin la prestació dels serveis, 
 treballs o estudis assenyalats a l'article 117.".
 -3 El número 1 de l'article 119 del Capítol 1 queda 
 redactat de la manera següent:               
 ""-1 La taxa s'acredita per la prestació del servei.
 Tanmateix l'exigibilitat es pot avançar al moment de la 
 seva sol·licitud.".
 -4 Els números 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15 de la 
 tarifa 6 de l'article 128 del Capítol 3 queden redactats de 
 la manera següent:                     
                           Pta   
 -------------------------------------------------------   
 ""-6 Determinacions generals en productes per a       
 l'alimentació humana i animal.               
 ""Humitat o matèria seca o cendres         580   
 ""PH o anàlisi qualitativa inorgànica            
 d'anions i cations (cadascun)            295   
 ""Fibra bruta o fibra àcida detergent o fibra        
 neutra detergent o cendres insolubles en àcid   1.155   
 ""N-total o proteïna bruta            1.155   
 ""Greix (extracte eteri) o acidesa del greix    580   
 ""Greix (hidròlisi prèvia)            1.155   
 ""Sucres totals o sucres reductors o midó     1.735   
 ""Cations i anions inorgànics (cadascun)     1.155   
 ""Mercuri                     2.310   
 ""Conservadors (qualit.) o edulcorants art.         
 (qualitativa) o colorants (qualitativa, Arata)  1.155   
 ""Aflatoxina Bl (quantitativa) o aflatoxines        
 B1, B2, G1 i G2 (semiquantitativa)        5.775   
 ""Lisina (hidròlisi, HPLC) o vit. A        5.775   
 ""Urea o midó o sofre o vit. C (qualitativa)    295   
 ""Granulometria                  1.155   
 ""-7 Pinsos, farratges, cereals i derivats i llegums    
 ""Composició botànica dels farratges i estat        
 de la mostra                    295   
 ""Examen microscòpic (qualitativa)         580   
 ""Urea o licnina                 1.155   
 ""N-proteic o peròxids              1.735   
 ""N-no proteic                  2.890   
 ""Gluten o contingut en ou (pastes)        1.155   
 ""Extracció o tipus (farines)            580   
 ""Valor W i P/L (farines)             2.310   
 ""Carotens o xentofiles totals o nicarbacin    3.180   
 ""Carotens i xentofiles totals          4.045   
 ""Antitiroides (qualitativa)           2.310   
 ""Antitiroides (cadascun) o àcid nicotínic         
 o alaquindox                   3.465   
 ""Antitiroides (tiouracil, metiltiouracil,         
 propiltiouracil, feniltiouracil i metizamol)   5.775   
 ""Carbadox o furazolidona             4.330   
 ""Carbadox i furazolidona             5.250   
 ""Àcids orgànics dels ensitjats          3.465   
 ""Quantitat mínima de grans sencers,            
 sense defectes (arròs)              2.310   
 ""Acumulació de toleràncies de qualitat (llegums) 2.310   
 ""Acumulació de toleràncies de qualitat           
 i calibre (llegums)                2.890   
 ""Ca+P o Na+K                   1.730   
 ""Ca+P+Mg                     2.310   
 ""Ca+P+Mg+Mn+Zn+Fe+Cu+Na+K            5.775   
 ""Humitat+cendres+greix+proteïna +fibra      2.890   
 ""-8 Olis i greixos, xocolates i torrons          
 ""Densitat a 20 graus o prova del fred o índex       
 de refracció o punt de fusió o índex d'acidesa   580   
 ""Índex de peròxids o de saponificació o d'hidroxil 865   
 ""Índex de iode o prova de tetrabromurs       865   
 ""Insaponificable o àcids grassos o presència        
 d'antioxidants                  2.310   
 ""Reconeixement d'oli de sansa           865   
 ""Absorció UV                    810   
 ""Esterols                    5.775   
 ""Eritrodiol                   6.930   
 ""Anilines o anilides grasses           4.620   
 ""Impureses                    1.155   
 ""% de fruit sec                 1.155   
 ""Sucres (HPLC)                  2.310   
 ""Lecitina                    4.045   
 ""-9 Llets i productes lactis                
 ""Greix o lactosa o caseïna            1.155   
 ""Extracte sec o densitat o índex d'acidesa o        
 índex de refracció o presència de fenolftaleïna   580   
 ""Àcid sòrbic o benzoic              3.465   
 ""Àcids grassos                  2.310   
 ""-10 Begudes alcohòliques i alcohols            
 ""Densitat relativa                 295   
 ""Extracte sec o extracte real o extracte sec        
 primitiu o grau alcohòlic o grau Beaumé o grau       
 de fermentació                   580   
 ""Acidesa total o acidesa fixa o anhídric          
 sulfurós total o anhídric sulfurós lliure      580   
 ""Metanol o glicerina o bases nitrogenades         
 o àcid sòrbic                   1.155   
 ""Sucres (HPLC) o acidesa volàtil (licors) o esters     
 o aldehids o furfural o alcohols superiors    2.310   
 ""-11 Vinagres                       
 ""Acidesa total                   295   
 ""Extracte sec total o acidesa fixa o índex         
 d'oxidació o anhídrid sulfurós           580   
 ""Acidesa volàtil                  865   
 ""Acetoïna o alcohol residual o metanol o prolina      
 o àcid prolina o àcid tartàric (qualitativa)   1.155   
 ""-12 Sucs de fruita, nèctars, cremogenats, begudes     
 refrescants, mosts, melmelades, confitures i mels      
 ""Grau Brix o sòlids insolubles en aigua      580   
 ""Graus Beaumé                  1.155   
 ""Acidesa total                   580   
 ""Anhídrid sulfurós total              580   
 ""Sucres (HPLC)                  2.310   
 ""Índex de formol o prolina                 
 o hidroximetil furfural              1.155   
 ""Cafeïna                     2.310   
 ""Activitat diastàsica              3.465   
 ""Àcid ascòrbic                  1.155   
 ""-13 Cafè, te, infusions, espècies i fruits secs      
 ""Extracte aquós o extracte alcohòlic o extracte      
  eteri                       580   
 ""Calibre                      295   
 ""Índex de color o índex de refracció        580   
 ""Acidesa del greix o examen microscòpic      580   
 ""Cafeïna                     2.310   
 ""-14 Conserves vegetals, verdures i salses         
 ""Pes escorregut o terbolesa o calibre       295   
 ""Grau Brix o unitats fibroses o acidesa o         
  extracte sec                   580   
 ""-15 Microbiologia                     
 ""Aerobis totals o aerobis mesòfils o fongs llevats     
  o llevats osmòfils o esporulats anaerobis    1.365   
 ""Bacillus cereus o coliformes o E. colio          
 enterobacteriàcies totals o St. aureus o St. D.       
 de Lancefield o sulfito-reductors         1.575   
 Clostridium perfringens o salmonel·la o shigel·la 3.675   
 Gèrmens patògens                 6.300   
 Estabilitat a l'etanol 68%             580   
 Prova de la fosfatasa                580   
 Anàlisi microbiològica d'aigües          5.250""  
 -5 Els conceptes d'èquids i bovins de la tarifa 7 de 
 l'article 133 del Capítol 4 queden redactats de la manera 
 següent:                          
  ""Èquids, 75 Pta per animal.               
  ""Bovins, 50 Pta per animal.""              
 -6 L'article 136 del Capítol 5 queda redactat de la manera 
 següent:                          
 ""Article 136                        
  ""Subjecte passiu                     
  ""Són subjectes passius de la taxa les persones físiques, 
 nacionals o estrangeres, que sol·liciten l'expedició dels 
 permisos corresponents per a pescar en les zones de pesca 
 controlada de la Direcció General de Política Forestal.""  
 -7 L'article 138 del Capítol 5 queda redactat de la manera 
 següent:                          
 ""Article 138                        
 ""Tarifes. Permisos de Zones de Pesca Controlada      
                           Pta   
 -------------------------------------------------------   
 ""-Classe A intensiva:                   
 ""Estrangers no residents             2.625   
 ""Estrangers residents i espanyols        1.315   
 ""Riberencs                     520   
 ""-Classe B truitera 1.a:                  
 ""Estrangers no residents             1.315   
 ""Estrangers residents i espanyols         520   
 ""Riberencs                     265   
 ""-Classe C truitera 2.a:                  
 ""Estrangers no residents              520   
 ""Estrangers residents i espanyols         265   
 ""Riberencs                     125   
 ""-Ciprínids:                        
 ""Estrangers no residents              265   
 ""Estrangers residents i espanyols         125   
 ""Riberencs 50""                      
 -8 S'afegeix la tarifa 19 a l'article 142 del Capítol 6, 
 amb la redacció següent:                  
  ""Tarifa 19. Permís de buscadors de tòfones.
  ""Per l'expedició del permís de buscador de tòfones: 
 1.315 pessetes.".
 -9 El fet imposable K de l'article 154 del Capítol 9 queda 
 redactat de la manera següent:               
 ""Fet imposable K)                     
 ""Llicències d'un any de duració           695  
 ""Llicències de dos anys de duració        1.390  
                               
 Sisena                           
 Títol 10                          
 Taxes del Departament d'Indústria i Energia         
 -1 La tarifa 2 de l'article 183 queda redactada de la 
 manera següent:                       
 ""Article 183.2                       
 ""-2 Resolució d'expedients de concessió i autorització 
 d'activitats industrials i instal·lacions subjectes  a 
 reglaments de seguretat  industrial  i  normalització. 
 Inscripció  al  Registre  Industrial i  comprovació 
 d'activitats  ni  instal·lacions  que  no  requereixen 
 autorització o concessió prèvies o l'atorgament de les 
 quals no correspon a la Generalitat de Catalunya.
  ""2.1 Nova instal·lació o ampliació. Base: valor de la 
 instal·lació o de l'ampliació.               
                            Pta  
 ---------------------------------------------------------  
 ""2.1.1 Fins a 100.000 pessetes           2.000  
 ""2.1.2 Més de 100.000 fins a 1 milió        7.000  
 ""2.1.3 Més d'1 milió fins a 5 milions       15.000  
 ""2.1.4 Més de 5 milions fins a 20 milions     32.000  
 ""2.1.5 Més de 20 milions fins a 5.000 milions 32.000+200 N 
 ""2.1.6 Més de 5.000 milions        1.032.000+100 N 
                               
 (N=nombre de milions o fracció)               
  ""2.2 Per la inscripció d'activitats subjectes al Decret 
 d'alliberament industrial que per  la  seva  escassa 
 importància no necessiten projecte tècnic, s'aplica el 50% 
 de la tarifa 2.1.
  ""2.3 Pel canvi de nom, les pròrrogues, les modificacions 
 de la instal·lació i el canvi de condicions de l'activitat: 
  ""2.3.1 Pel canvi de nom i les pròrrogues: 25% de la 
 tarifa 2.1.
  ""2.3.2 Per les modificacions de la instal·lació i el 
 canvi  de condicions  en  l'activitat  quan  aquestes 
 modificacions o canvis no pressuposen ampliació de les 
 activitats inscrites en el Registre: 25% de la tarifa 2.1. 
 La base, en aquest cas, és el valor de les modificacions o 
 dels canvis.
  ""2.4 Quan l'expedient principal comporta, a més, la 
 presentació de separata  d'altres  reglamentacions  de 
 seguretat, s'aplica, pel conjunt, el 150% de la tarifa 2.1. 
  ""2.5 Per les ampliacions, els canvis de nom,  les 
 modificacions o els canvis derivats de l'acció inspectora 
 en ocasió de la revisió, periòdica o a petició de tercers, 
 dels registres: 150% de la tarifa 2.1.".
 -2 La tarifa 4.5 de l'article 183 queda redactada de la 
 manera següent:                       
 ""Article 183, 4.5                     
 ""4.5 Aprovació dels plans de labors de recursos miners de 
 les Seccions A), C) i D). La base és el valor del 
 pressupost anual d'explotació. S'aplica el 150% de la 
 tarifa 2.1.".
                               
 Annex 2                           
                               
 Zona 5                           
 -Usos domèstics             19,80 Pta/m3    
 -Usos industrials            24,75 Pta/m3    
 -Matèries de suspensió          16,00 Pta/kg    
 -Matèries oxidables           32,00 Pta/kg    
 -Matèries inhibidores        2,15 Pta/equitox    
 -Sals solubles           280,00 Pta/Sm3/cm    
                               
 Zona 2 i 3                         
 -Usos domèstics             19,68 Pta/m3    
 -Usos industrials            23,62 Pta/m3    
 -Matèries de suspensió          16,00 Pta/kg    
 -Matèries oxidables           32,00 Pta/kg    
 -Matèries inhibidores        3,20 Pta/equitox    
 -Sals solubles           255,00 Pta/Sm3/cm    
                               
 Zona 4                           
 -Usos domèstics             17,51 Pta/m3    
 -Usos industrials            21,89 Pta/m3    
 -Matèries de suspensió          14,00 Pta/kg    
 -Matèries oxidables           28,00 Pta/kg    
 -Matèries inhibidores        2,80 Pta/equitox    
 -Sals solubles           225,00 Pta/Sm3/cm    
                               
 Zona 12                           
 -Usos domèstics             16,08 Pta/m3    
 -Usos industrials            19,30 Pta/m3    
 -Matèries de suspensió          13,00 Pta/kg    
 -Matèries oxidables           26,00 Pta/kg    
 -Matèries inhibidores        2,50 Pta/equitox    
 -Sals solubles           200,00 Pta/Sm3/cm    
                               
 Zona 6 i 7                         
 -Usos domèstics             15,83 Pta/m3    
 -Usos industrials            19,79 Pta/m3    
 -Matèries de suspensió          14,55 Pta/kg    
 -Matèries oxidables           29,10 Pta/kg    
 -Matèries inhibidores        1,50 Pta/equitox    
 -Sals solubles           195,00 Pta/Sm3/cm    
                               
 Zona 14                           
 -Usos domèstics             21,00 Pta/m3    
 -Usos industrials            25,70 Pta/m3    
 -Matèries de suspensió          14,10 Pta/kg    
 -Matèries oxidables           26,70 Pta/kg    
 -Matèries inhibidores        2,90 Pta/equitox    
 -Sals solubles           211,50 Pta/Sm3/cm    
                               
 Zona 13                           
 -Usos domèstics             15,75 Pta/m3    
 -Usos industrials            19,68 Pta/m3    
 -Matèries de suspensió          14,47 Pta/kg    
 -Matèries oxidables           28,94 Pta/kg    
 -Matèries inhibidores        2,89 Pta/equitox    
 -Sals solubles           231,52 Pta/Sm3/cm    
 -Increment de temperatura      0,0035 Pta/m3/ºC    
                               
 (Vegeu estat de despeses i estat d'ingressos a les pàgs. 
 4650-4748)