Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 203/2003, d'1 d'agost, sobre l'estructura i el funcionament del Registre General de Cooperatives de Catalunya.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme

  • Núm. del document 203/2003

  • Data del document 01/08/2003

  • Data de publicació 12/09/2003

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 3966

TEXT CONSOLIDAT

PREÀMBUL

L'article 12 de la Llei 18/2002, de 5 de juliol, en la nova redacció que en fa l'article 1 de la Llei 13/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 18/2002, especifica que el Registre de Cooperatives està format pel Registre General de Cooperatives de Catalunya i pel Registre de Cooperatives de Crèdit de Catalunya, i estableix que el Registre General de Cooperatives de Catalunya té per objecte la qualificació, la inscripció, la resolució i la certificació de totes les societats cooperatives incloses en l'àmbit d'aplicació de la Llei, amb l'excepció de les societats cooperatives de crèdit.

La disposició final primera de la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives de Catalunya, modificada per la Llei 13/2003, disposa que el Govern ha d'aprovar, en el termini màxim d'un any, a comptar des de la publicació de la Llei esmentada, la modificació del Decret 33/1993, de 9 de febrer, regulador del Registre General de Cooperatives de Catalunya, i també l'aprovació del Reglament del Registre de Cooperatives de Crèdit de Catalunya.

Vist el que estableix l'article 61 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, amb el dictamen favorable del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, a proposta del conseller de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article Únic

S'aprova el Reglament sobre l'estructura i el funcionament del Registre General de Cooperatives de Catalunya.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera

Autorització per dictar instruccions de coordinació del Registre General de Cooperatives de Catalunya

Es faculta el director general d'Economia Social, Cooperatives i Autoempresa perquè dicti instruccions de coordinació del Registre General de Cooperatives de Catalunya.

Segona

Convenis amb altres administracions públiques

L'Administració de la Generalitat, a través del Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, podrà formalitzar convenis amb altres administracions públiques per possibilitar, mitjançant l'ús de les tècniques electròniques, telemàtiques o informàtiques corresponents, la intercomunicació de dades entre els diferents registres, per tal de fer efectiu el que preveu l'article 87 del Reglament que figura com a annex d'aquest Decret.

Tercera

Incorporació de les tècniques electròniques, telemàtiques i informàtiques al funcionament del Registre General de Cooperatives de Catalunya

El Govern de la Generalitat impulsarà la implantació progressiva de sistemes telemàtics en el Registre General de Cooperatives de Catalunya que possibilitin la publicitat telemàtica del seu contingut, l'accés i la comunicació per part de les persones interessades amb el Registre per qualsevol mitjà, sigui físic o telemàtic, i també donar resposta a les demandes de certificació o comprovació de dades d'altres òrgans i organismes de la Generalitat de Catalunya i d'altres administracions públiques o institucions mitjançant l'establiment dels acords corresponents i dels convenis per a l'intercanvi d'informació.

Quarta

De conformitat amb el que disposa la disposició transitòria sisena de la Llei 18/2002, de 5 de juliol, modificada per la Llei 13/2003, de 13 de juny, mentre no entri en vigor el Reglament regulador del Registre de Cooperatives de Crèdit de Catalunya, les cooperatives de crèdit a les quals sigui aplicable la Llei esmentada han de continuar sol·licitant la qualificació i inscripció de la pròpia entitat i dels seus actes subjectes a inscripció al Registre General de Cooperatives de Catalunya, i adjuntar-hi la documentació necessària a aquest efecte.

Així mateix, mentre no entri en vigor el Reglament regulador del Registre de Cooperatives de Crèdit, i, per tant, no funcioni la secció especial corresponent relativa a seccions de crèdit prevista en l'article 12.4 de la Llei 18/2002, modificada per la Llei 13/2003, el Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme ha de traslladar, en qualsevol cas, les inscripcions i la documentació referents a seccions de crèdit inscriptibles al Registre General de Cooperatives de Catalunya al Departament d'Economia i Finances, tal com preveu l'article 3.2 de la Llei 6/1998, de 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Aplicació temporal del Reglament

.1  Els expedients iniciats abans de la vigència d'aquest Reglament es tramitaran i resoldran d'acord amb el Decret 33/1993, de 9 de febrer.

.2  Així mateix, seran inscriptibles en el Registre General de Cooperatives de Catalunya les escriptures de constitució o de modificació dels estatuts atorgades amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquest Decret, de conformitat amb la legislació vigent en el moment que es va atorgar, sens perjudici del que estableixen les disposicions transitòries de la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives.

També seran inscriptibles els acords socials adoptats amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquest Decret, de conformitat amb la legislació vigent en el moment de la seva adopció, encara que hagin estat executats i elevats a instrument públic amb posterioritat a aquesta data, sens perjudici del que estableixen les disposicions transitòries de la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives.

.3  Els comptes anuals corresponents a aquells exercicis socials la data de tancament dels quals sigui anterior a l'entrada en vigor d'aquest Decret es podran presentar per fer-ne el dipòsit al Registre General de Cooperatives de Catalunya amb la formulació i els criteris exigits per la legislació anterior.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Aquest Reglament deroga el Decret 33/1993, de 9 de febrer, sobre l'estructura i el funcionament del Registre General de Cooperatives de Catalunya, sens perjudici del que disposa la disposició transitòria del present Decret.

DISPOSICIONS FINALS

Primera

Aplicació i execució del Decret

La Direcció General d'Economia Social, Cooperatives i Autoempresa adoptarà les mesures que siguin necessàries per a la correcta aplicació i execució d'aquest Decret.

Segona

Entrada en vigor

Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

ANNEX

Reglament sobre l'estructura i el funcionament del Registre General de Cooperatives de Catalunya

CAPÍTOL 1

Del Registre General de Cooperatives de Catalunya

SECCIÓ PRIMERA

Organització i funcions

Article 1

Organització

El Registre General de Cooperatives funciona amb caràcter desconcentrat i s'organitza segons l'estructura següent:

a) Un registre central en el si de la Direcció General d'Economia Social, Cooperatives i Autoempresa, adscrit al Servei d'Ordenació Jurídica i Registre.

b) Un registre territorial adscrit a les subdireccions generals d'Afers Laborals i d'Ocupació de Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i les Terres de l'Ebre.

Article 2

Funcions

2.1  El Registre General de Cooperatives exerceix, a través del registre central, les funcions de qualificar, inscriure, resoldre i certificar actes quan la legislació ho requereixi així i les funcions es refereixin a les cooperatives o entitats següents:

a) Les federacions i les confederacions de cooperatives de Catalunya.

b) Les cooperatives d'assegurances, les cooperatives sanitàries i les cooperatives mixtes que es puguin constituir entre aquestes classes de cooperatives.

c) Les seccions de crèdit.

d) Les cooperatives de segon grau.

e) Els grups cooperatius.

2.2  El Registre General de Cooperatives exerceix, a través dels registres territorials, les funcions de qualificar, inscriure, resoldre i certificar actes quan la legislació ho requereixi i les funcions es refereixin a les cooperatives i entitats no incloses a l'apartat 2.1, amb domicili social i que desenvolupin la seva activitat principalment dins de l'àmbit territorial de Catalunya.

SECCIÓ SEGONA

Principis del Registre General de Cooperatives

Article 3

Obligatorietat de la inscripció

3.1  La inscripció en el Registre General de Cooperatives tindrà caràcter obligatori en els supòsits establerts expressament en la Llei de cooperatives de Catalunya.

3.2  La manca d'inscripció no podrà ser invocada per aquell que estigui obligat a procurar-la.

3.3  Els actes subjectes a inscripció sols seran oponibles a tercers de bona fe des de la seva inscripció al Registre. La bona fe del tercer es pressuposa mentre no es provi que coneixia l'acte subjecte a inscripció i no inscrit.

Article 4

Legalitat

La qualificació haurà de comprendre la legalitat de les formes extrínseques dels documents dels quals se sol·licita la inscripció, així com la legitimació dels que els atorguen o subscriuen i la validesa del contingut que en resulta i dels assentaments del registre.

Article 5

Presumpció d'exactitud i validesa

El contingut dels llibres del Registre General de Cooperatives es presumeix exacte i vàlid. Els seus assentaments estan protegits pels tribunals i produiran efectes mentre no s'inscrigui la declaració judicial de la seva inexistència o nul·litat.

Article 6

Publicitat material i formal

6.1  El Registre General de Cooperatives és públic i no en pot ser invocada la ignorància. La publicitat es fa per mitjà de la manifestació dels llibres i dels documents d'arxiu o d'una certificació lliurada pel registre, referides sempre a entitats registrades concretes i tot respectant la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

6.2  La certificació és l'únic mitjà per acreditar fefaentment el contingut dels assentaments del registre esmentat o bé dels documents arxivats o dipositats al registre. La facultat de certificar és competència de la persona encarregada del registre de cooperatives. Quan la certificació sigui literal, es podrà autoritzar la utilització de fotocòpies o qualsevol altre mitjà mecànic de reproducció.

Les certificacions es podran demanar mitjançant una sol·licitud amb els requisits de l'article 70 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Si la certificació és sol·licitada per una autoritat judicial o administrativa, s'haurà d'estendre o iniciar en el mateix document on se sol·licita.

El termini màxim per estendre les certificacions és de quinze dies i aquestes hauran d'anar signades per la persona encarregada del registre competent.

6.3  La publicitat del registre es podrà fer també mitjançant la simple nota informativa dels assentaments del registre o la fotocòpia dels documents arxivats o dipositats per la persona interessada.

Les sol·licituds referents a cooperatives concretes s'hauran d'adreçar al registre competent de cooperatives i hauran de ser motivades.

Les notes simples informatives o les fotocòpies s'hauran d'estendre en el termini màxim de quinze dies i hauran de portar el segell del registre competent.

6.4  Només seran admeses sol·licituds de publicitat en massa quan es compleixin els requisits següents:

a) En compliment d'alguna disposició legal que faculti la realització d'estudis estadístics.

b) En el cas de realització d'estudis sectorials per satisfer interessos públics o del moviment cooperatiu.

c) En virtut d'un conveni de col·laboració.

d) Per a la realització de treballs universitaris o de grau mitjà o superior.

e) Si l'excepcionalitat del cas ho justifica.

6.5  La Direcció General d'Economia Social, Cooperatives i Autoempresa ha de publicar mensualment al DOGC les societats cooperatives constituïdes en aquest període, i cada sis mesos, també al DOGC, les societats cooperatives que han produït una baixa en aquest període.

Article 7

Fe pública

La declaració d'inexactitud o nul·litat dels assentaments del registre no haurà de perjudicar els drets de tercers adquirits de bona fe en virtut d'un acte o contracte vàlid d'acord amb el contingut del registre.

Article 8

Prioritat i tracte successiu

8.1  Quan s'hagin d'inscriure actes que facin referència a altres susceptibles d'inscripció al Registre General de Cooperatives, serà requisit imprescindible la inscripció prèvia d'aquests darrers.

8.2  No podran ser inscrits actes amb data igual o anterior a altres actes ja inscrits quan continguin acords contraris o incompatibles amb aquests.

8.3  Les persones encarregades dels registres de cooperatives corresponents no podran inscriure cap assentament referent a cooperatives, federacions i confederacions que tinguin pendents de fer inscripcions obligatòries, fins a la regularització de la seva situació registral.

SECCIÓ TERCERA

Dels llibres del Registre

Article 9

Llibres del Registre

9.1  Per a la inscripció de les societats cooperatives als registres territorials competents hi haurà d'haver un llibre diari, un llibre d'inscripció de cooperatives i un llibre d'inscripció del dipòsit de comptes anuals.

9.2  Al registre central, a més dels llibres indicats, hi haurà d'haver un llibre d'inscripció de grups cooperatius, un llibre d'inscripció de federacions de cooperatives i de confederacions, un llibre d'inscripció de seccions de crèdit, un llibre d'inscripció del dipòsit dels comptes anuals i de les auditories de comptes i un llibre d'inscripció del nomenament d'auditors de comptes.

9.3  Els llibres del registre podran estar formats per fulls mòbils o llibres enquadernats i foliats o bé podran ser en suport informàtic, però en tots els casos hauran d'estar numerats correlativament.

Article 10

Contingut dels llibres del Registre

10.1  Llibre diari o de presentació.

S'hi hauran de recollir les dades sobre qualsevol document presentat al registre de cooperatives competent que sigui susceptible d'inscripció.

10.2  Llibre d'inscripció de cooperatives.

Les dades que s'hauran de fer constar en el llibre d'inscripció són les següents: denominació social de la cooperativa, domicili social, municipi, comarca, número d'inscripció de la cooperativa, data de constitució, classe de cooperativa i, si escau, consideració de la cooperativa com d'iniciativa social i/o entitat sense ànim de lucre; nombre inicial de persones sòcies, capital social mínim i, si escau, data i causa de la baixa de la cooperativa en el registre.

10.3  Llibre d'inscripció de federacions i de confederacions.

Les dades que s'hauran de fer constar en el llibre d'inscripció són les següents: denominació social de l'entitat, domicili social, municipi, comarca, número d'inscripció de l'entitat, data de constitució; nombre inicial de persones sòcies, capital social mínim i, si escau, data i causa de la baixa de l'entitat.

10.4  Llibre d'inscripció de seccions de crèdit.

Les dades que s'hauran de fer constar en el llibre d'inscripció són les següents: denominació social i número d'inscripció de la cooperativa, domicili social, municipi, comarca, data de creació de la secció de crèdit i, si escau, de la declaració d'inactivitat i de la baixa de la secció de crèdit.

10.5  Llibre d'inscripció de grups cooperatius.

Les dades que s'hauran de fer constar en el llibre d'inscripció són les següents: data de constitució, domicili, número d'inscripció, entitats que en formen part, representant o representants legals del grup cooperatiu, acords d'integració de les entitats en el grup i data de baixa de les entitats i del mateix grup cooperatiu.

10.6  Llibre d'inscripció del dipòsit dels comptes anuals i de les auditories de comptes.

Les dades que s'hauran de fer constar en el llibre d'inscripció són les següents: denominació social de l'entitat i número d'inscripció, data d'inscripció del dipòsit i exercici econòmic a què fa referència el dipòsit.

10.7  Llibre d'inscripció de nomenament d'auditors de comptes.

Les dades que s'hauran de fer constar són: denominació social de l'entitat i número d'inscripció; nom de l'auditor de comptes amb el número d'inscripció en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes, data del seu nomenament i termini per al qual ha estat designat.

SECCIÓ QUARTA

Dels assentaments registrals

Article 11

Assentaments registrals

En els llibres del registre s'hauran de practicar les classes d'assentaments següents:

a) Presentació, en el cas del llibre diari.

b) Inscripcions, la primera de les quals ha de ser la de constitució.

c) Cancel·lació.

d) Anotacions preventives.

e) Notes marginals.

Article 12

Contingut dels assentaments

12.1  Serà obligatori recollir en els assentaments l'acte objecte d'inscripció amb detall de la naturalesa del document a inscriure; la data i el lloc del document o els documents i les dades de la seva autorització o expedició, així com el nom del notari o notària autoritzant, jutge o jutgessa o tribunal, en el cas de documents públics, o el nom de les persones que expedeixen els documents privats.

12.2  També es recollirà el número de l'assentament, la data de l'assentament i la signatura de la persona encarregada del registre.

12.3  És obligatori que les quantitats, les dates i els números que facin referència al capital social s'expressin en lletres.

Els espais en blanc dels assentaments seran inutilitzats per una ratlla.

12.4  Els assentaments es practicaran seguint un ordre correlatiu i a l'efecte de no repetir dades o altres circumstàncies ja inscrites es podran substituir per simples referències.

Article 13

Errors en els assentament

13.1  Els errors comesos en els assentaments del registre podran ser de caràcter material o conceptual.

13.2  Serà error material inscriure unes paraules en lloc d'altres, ometre alguna paraula en la redacció de l'assentament o l'equivocació en els noms propis o les quantitats sense que canviï el sentit general de la inscripció o assentament ni cap dels seus conceptes.

13.3  L'error de concepte o conceptual es produirà quan a l'hora de fer la inscripció se n'alteri o en variï el veritable sentit, i es deduirà dels seus elements la seva correcta configuració jurídica diferent de la inscripció feta.

Article 14

Rectificació d'errors materials

Els errors materials comesos en alguna inscripció, anotació preventiva o cancel·lació no es podran salvar amb esmenes, guixades o taques, o amb raspadures ni per qualsevol altre mitjà que no sigui un assentament nou, que haurà de tenir un número nou i que haurà d'indicar:

a) La referència a l'assentament i línia on s'hagi comès l'equivocació o omissió.

b) Les paraules errades.

c) L'expressió de les paraules que substitueixen les errades o que supleixen l'omissió.

d) La declaració d'haver quedat esmenat l'assentament primitiu.

e) El lloc, la data i la signatura de la persona encarregada del registre.

Article 15

Rectificació d'errors de concepte

S'haurà d'estendre un nou assentament en els mateixos termes que en el cas d'un error material, però s'haurà d'esmentar tot el concepte que s'hagi d'esmenar. S'haurà d'indicar "Equivocat el concepte".

Article 16

Rectificació de notes marginals

La rectificació de notes marginals s'haurà d'estendre al més a prop possible de les rectificades

Article 17

Conseqüències de la rectificació

17.1  Una vegada rectificada una inscripció, una anotació preventiva, una cancel·lació o una nota marginal, també s'hauran de rectificar la resta d'assentaments relatius a les matèries, encara que es trobin en altres llibres, si també estan errats.

Aquesta rectificació s'haurà de fer mitjançant l'extensió de l'anotació marginal corresponent.

17.2  Sempre que s'hagi rectificat una inscripció, una anotació marginal, una cancel·lació o un assentament de presentació, s'haurà d'estendre al marge de l'assentament errat una referència suficient al nou assentament.

17.3  Quan manqui la signatura de la persona encarregada del registre en algun assentament o nota marginal, es podrà esmenar aquesta omissió, però amb l'extensió al marge de l'assentament afectat per la manca de signatura o a continuació, si es tracta d'una anotació marginal, d'una altra anotació marginal que expressi el motiu de la signatura.

CAPÍTOL 2

Procediment d'inscripció

SECCIÓ PRIMERA

Disposicions generals

Article 18

Actes d'inscripció obligatòria

Són actes d'inscripció obligatòria els que s'assenyalen a l'article 13 de la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives.

Article 19

Inscripció mitjançant escriptura pública

Seran preceptives la qualificació i la inscripció mitjançant escriptura pública per als actes següents:

a) Constitució.

b) Modificació d'estatuts i canvi de domicili que comporti canvi de municipi.

c) Fusió pròpia o per absorció i escissió.

d) Acord de dissolució de la cooperativa i nomenament de l'òrgan de liquidació i liquidació de la societat.

e) Acord de transformació de la cooperativa en qualsevol altra entitat o classe de cooperativa.

f) Nomenament o cessament de persones membres de la direcció.

g) Atorgaments de poders i delegacions de facultats, i també les seves modificacions, la revocació i la substitució.

h) Constitució i altres supòsits assenyalats als apartats anteriors en la mesura que siguin d'aplicació a les federacions de cooperatives, les confederacions i els grups cooperatius.

i) Els documents contractuals relatius als grups cooperatius a què fa referència l'article 125.5 de la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives.

j) Els convenis intercooperatius regulats a l'article 126 de la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives.

Article 20

Inscripció mitjançant certificació

Les renovacions de càrrecs del Consell Rector i de les persones que ocupin la intervenció de comptes i altres òrgans socials, el canvi de domicili dins del mateix terme municipal, així com la comunicació de creació, declaració de suspensió de l'activitat i baixa de seccions de crèdit, nomenament i cessament d'auditors de comptes, es podran fer mitjançant una certificació emesa per la cooperativa amb la signatura de la persona que ocupi la secretaria amb el vistiplau de la persona que ocupi la presidència del Consell Rector, degudament legitimats per un notari o notària.

Article 21

Inscripció d'ofici

En els supòsits k) i l) de l'article 13 de la Llei de cooperatives de Catalunya, la inscripció en el registre s'haurà de fer mitjançant una comunicació de l'òrgan judicial o administratiu que va adoptar els acords, o de la representació processal a la qual van ser lliurats.

Article 22

Legitimació per elevar a públics els documents

22.1  Estarà legitimat per elevar a escriptura pública els documents inscriptibles en el Registre General de Cooperatives qui tingui la facultat de certificar o bé qualsevol persona membre del Consell Rector, amb el nomenament vigent i inscrit al registre corresponent, quan hagi estat facultada expressament per fer-ho als estatuts socials o a la mateixa reunió on s'hagin pres els acords.

22.2  També estarà legitimada qualsevol persona amb l'atorgament previ de l'escriptura de poder oportuna, que podrà ser general per a tot tipus d'acords o específica per a un acord en concret.

Article 23

Facultat per certificar

23.1  La persona que ocupi la secretaria del Consell Rector, i si escau la vicesecretaria, té la facultat de certificar els acords del Consell Rector i de l'Assemblea General, amb independència de la data en què van ser adoptats. Si no hi són la persona que ocupa la secretaria i la vicesecretaria, els haurà de certificar la persona que ocupi la presidència del Consell Rector. En qualsevol cas, les persones que emetin certificacions hauran de tenir els càrrecs vigents i inscrits en el Registre de Cooperatives competent, amb l'excepció del supòsit de renovació de càrrecs de les persones certificants.

Les certificacions emeses per la persona que ocupi la secretaria portaran el vistiplau de la persona que ocupi la presidència, i ambdues signatures hauran de ser legitimades per un notari o notària.

23.2  Els acords de l'Assemblea General podran ser certificats per la persona que ocupi la secretaria, amb el vistiplau de qui presideixi l'assemblea, i les signatures hauran de ser legitimades per un notari o notària.

23.3  No es podran certificar acords que no constin en actes aprovades i signades o que no constin en una acta notarial.

23.4  La certificació dels acords del Consell Rector o de l'Assemblea General podrà fer-se d'una manera literal o per extracte excepte en el cas de modificació d'estatuts, que haurà de fer-se amb la transcripció literal de l'acord i la redacció definitiva de l'article o els articles modificats.

23.5  A la certificació hi haurà de constar com a mínim la data i lloc de celebració de l'Assemblea General o reunió del Consell Rector, el nombre de persones sòcies assistents i la majoria per la qual es va prendre l'acord o acords, i el sistema i data d'aprovació de l'acta corresponent o bé que aquestes figuren en acta notarial. En tot cas, la certificació haurà de recollir la data en què s'emet.

Article 24

Documentació dels acords socials

S'haurà d'aixecar acta dels acords socials, tant dels que prengui l'Assemblea General com el Consell Rector, que haurà de ser transcrita en el llibre d'actes corresponent, i que haurà de recollir les dades següents:

a) Data i lloc de la reunió, i si se celebra en primera o en segona convocatòria o, si escau, amb caràcter d'universal.

b) Ordre del dia de la reunió.

c) Les persones que han ocupat la presidència i la secretaria.

d) Nombre de persones sòcies assistents, amb indicació de totes les que ho fan personalment i totes les que ho fan per representació, tipus de persones sòcies i percentatge de vots que constitueixen, i quòrum d'assistència segons el tipus de persona sòcia. En el cas del Consell Rector s'haurà d'expressar el nombre de persones membres concurrents, amb indicació de qui ho fa personalment i qui ho fa per representació.

e) Resum dels assumptes debatuts i de les intervencions dels qui hagin sol·licitat la constància en acta.

f) Contingut dels acords adoptats, amb expressió del resultat de les votacions i de les majories amb què s'ha adoptat cada acord. Si és sol·licitat per qui hi ha votat en contra, s'haurà de fer constar l'oposició als acords adoptats.

g) Aprovació de l'acta quan s'hagi produït al final de la reunió.

h) Relació nominal d'assistents, amb especificació si escau del tipus de persona sòcia, que haurà de constar al començament de la mateixa acta o adjuntar-se amb posterioritat, mitjançant un certificat emès en els termes que preveu l'apartat 1 de l'article anterior.

Article 25

Acta notarial

25.1  Si el Consell Rector requereix la presència d'un notari o notària perquè aixequi acta de l'assemblea general o, si escau, de les reunions del Consell Rector, o si ho demana un grup de socis amb 5 dies hàbils d'antelació al dia en què s'ha convocat l'assemblea i en representació del 5% dels vots socials com a mínim, el notari o notària haurà de deixar constància de les circumstàncies expressades a l'article 24 d'aquest Reglament. A més, haurà de fer constar la declaració del president conforme a la qual l'Assemblea General o el Consell Rector estan constituïts vàlidament.

25.2  L'acta notarial no haurà de ser aprovada ni signada necessàriament per la persona que ocupi la presidència ni per la persona que ocupi la secretaria, però tindrà la consideració d'acta de l'assemblea general o del Consell Rector i s'haurà de transcriure al llibre d'actes corresponent.

SECCIÓ SEGONA

Qualificació

Article 26

Concepte de qualificació

26.1  Mitjançant la qualificació s'estudiarà l'adequació jurídica dels actes i el compliment de les formalitats exigides en els documents en què aquests es formalitzen, d'acord amb la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives, i aquest Reglament.

26.2  A la qualificació, que haurà de ser unitària, s'hi hauran de recollir tots els defectes que afecten el document i que n'impedeixen o en suspenen la inscripció. A aquests efectes s'apreciarà l'omissió o l'expressió sense claredat suficient de qualsevol circumstància que hagi de contenir la inscripció o els documents per qualificar.

Article 27

Obligatorietat de la qualificació

Els documents que recullen els actes que hauran de ser inscrits en el Registre General de Cooperatives, d'acord amb l'article 13 de la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives, hauran de ser sotmesos a qualificació.

SECCIÓ TERCERA

Procediment per a la inscripció

Article 28

Termini per presentar a inscripció els acords de cooperatives

28.1  Les escriptures públiques que recullin acords d'inscripció obligatòria en el Registre General de Cooperatives hauran de ser presentades a inscripció en el termini màxim de sis mesos d'ençà el seu atorgament notarial. Transcorregut aquest termini s'haurà d'adjuntar un altre document públic de ratificació dels acords.

28.2  En el cas d'acords que es poden presentar només amb certificació, el termini de sis mesos començarà a comptar des de la data d'expedició de la certificació.

Article 29

Sol·licitud per a la qualificació i inscripció en el Registre

29.1  La qualificació i la inscripció de la constitució de la cooperativa haurà de ser sol·licitada per la persona o les persones que hagin estat elegides per les persones sòcies fundadores de la cooperativa per representar-la i s'haurà de trametre al Registre de Cooperatives corresponent segons la classe de cooperativa i el seu domicili social.

29.2  En el cas de constitució d'una cooperativa, juntament amb la sol·licitud s'haurà d'adjuntar la còpia autèntica de l'escriptura pública i una còpia simple, així com l'acreditació de la constància de l'autoliquidació de l'impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i l'acreditació del codi d'identificació fiscal.

29.3  L'escriptura pública de constitució haurà de contenir:

a) Acta de l'assemblea constituent de la cooperativa en la qual s'aprovin els estatuts socials i es reculli la manifestació, pel representant o representants de la cooperativa, de la voluntat de constituir-la, les persones designades per tramitar la constitució de la cooperativa projectada, i la relació de persones que formaran el Consell Rector i, si escau, el nom de les persones que ocupin la intervenció de comptes i la resta d'òrgans socials estatutàriament obligatoris, d'acord amb l'article 10 de la Llei de cooperatives de Catalunya. L'acta de constitució haurà d'estar signada per totes les persones fundadores i hi haurà de constar la llista d'aquestes amb els noms i les dades d'identificació fiscal.

b) Manifestació expressa, en el seu cas, del compliment dels requisits legals per ser considerada cooperativa d'iniciativa social i/o tenir la condició d'entitat sense ànim de lucre.

c) Els estatuts socials, que hauran de regular el que preceptua l'article 11 de la Llei de cooperatives de Catalunya.

d) Les aportacions socials que hagi subscrit cada persona sòcia i la manera com hagin estat desemborsades.

e) En el cas d'aportacions socials no dineràries, valor atribuït als béns o drets que es transfereixen com a pagament de les aportacions i el nombre de títols rebuts, així com un informe elaborat per una o diverses persones expertes independents, tal com estableix l'article 55.5 de la Llei de cooperatives de Catalunya.

f) Certificació vigent de denominació social de cooperativa, emesa per la persona encarregada del Registre Central de Cooperatives de Catalunya.

g) Les cooperatives integrades per persones jurídiques hauran d'annexar a l'escriptura pública una certificació de l'acord de l'Assemblea General o bé de l'òrgan equivalent en el qual s'aprovi la integració a la cooperativa.

h) Certificació de l'ingrés en una entitat de crèdit, a nom de la societat en constitució, del capital social mínim establert estatutàriament.

29.4  En altres supòsits diferents del de constitució previstos a l'article 19 d'aquest Reglament, l'escriptura pública, de la qual s'haurà de presentar una còpia autèntica i una còpia simple, haurà de contenir la certificació de l'acta de l'assemblea que en reculli els acords presos, amb indicació de les dades que preceptua l'article 23 d'aquest Reglament i les específiques per a cada cas.

29.5  En la resta de casos en què no es preceptiva l'escriptura pública, juntament amb la sol·licitud s'hi haurà d'adjuntar la documentació que es preveu en cada cas, d'acord amb el que estableix el capítol 3 d'aquest Reglament.

Article 30

Procediment per a la inscripció de la constitució de la cooperativa i rectificació de defectes

30.1  És d'aplicació el procediment general establert en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, amb les indicacions establertes en aquest Reglament.

30.2  Un cop feta la qualificació pel registre competent, si aquesta és favorable, i prèvia resolució, s'haurà de procedir a la inscripció, i s'haurà de retornar la còpia autèntica de l'escriptura pública amb la diligència d'inscripció.

30.3  Si la qualificació és desfavorable, la persona encarregada del Registre de Cooperatives competent ho haurà de notificar, abans d'emetre la resolució, a la persona interessada, indicant els defectes i si aquests són esmenables, i es donarà un termini de 15 dies per tal que es puguin fer les al·legacions que es considerin oportunes o esmenar els defectes. Transcorregut aquest termini, es dictarà la resolució corresponent.

Article 31

Procediment per a la qualificació i inscripció en la resta de supòsits

Per a la qualificació i la inscripció en la resta de supòsits s'haurà de seguir el procediment establert per a la inscripció de la constitució de la cooperativa.

Article 32

Termini per a la qualificació i la inscripció

El termini per fer la qualificació i la inscripció és de tres mesos a comptar des de la presentació en el registre de la sol·licitud i la documentació que s'indiquen en cada cas. Un cop transcorregut el termini sense que hi hagi resolució expressa, la sol·licitud s'ha d'entendre estimada per silenci, llevat d'aquells supòsits que estableix la disposició addicional quarta de la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives.

Article 33

Òrgans competents

33.1  En el cas dels registres territorials, l'òrgan competent per resoldre la qualificació és el subdirector general d'Afers Laborals i d'Ocupació corresponent o la persona en qui es delegui.

33.2  En el cas del Registre Central, l'òrgan competent per resoldre la qualificació és el director general d'Economia Social, Cooperatives i Autoempresa o la persona en qui es delegui.

Article 34

Recursos contra la resolució

Contra la resolució de qualificació i inscripció d'un document al Registre de Cooperatives competent, les persones interessades podran interposar el recurs d'alçada corresponent davant el superior jeràrquic i, si escau, recurs contenciós administratiu.

CAPÍTOL 3

De la inscripció dels actes

SECCIÓ PRIMERA

Disposicions generals

Article 35

Inscripció dels acords socials

En general, qualsevol inscripció d'acords socials en els llibres dels registres de cooperatives haurà de consignar l'òrgan social que ha adoptat l'acord o acords, el contingut específic d'aquests i la data i el lloc en què van ser adoptats.

Article 36

Inscripció parcial del document

Si s'ha previst al document, o ha estat sol·licitada mitjançant una instància per la persona que representi la societat cooperativa, es podrà fer la inscripció parcial d'un document. La persona encarregada del Registre de Cooperatives corresponent haurà d'haver apreciat errors que afecten només alguns dels acords que es recullen al document i que no impedeixen la inscripció de la resta. La inscripció parcial haurà de fer referència als acords que s'hagin qualificat favorablement.

Article 37

Efectes de la inscripció

37.1  D'acord amb l'article 16 de la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives, la inscripció dels actes de constitució, de modificació dels estatuts socials, de fusió, d'escissió, de transformació i de dissolució, i sol·licitud de cancel·lació d'assentaments de les societats cooperatives, és constitutiva.

37.2  La inscripció en el Registre de Cooperatives no convalida ni els actes ni els contractes que siguin nuls d'acord amb la Llei.

Secció segona

Inscripció de la constitució de la cooperativa, modificació d'estatuts, canvi de domicili, nomenament i cessament de càrrecs i delegació de facultats

SECCIÓ SEGONA

Inscripció de la constitució de la cooperativa, modificació d'estatuts, canvi de domicili, nomenament i cessament de càrrecs i delegació de facultats

Article 38

Constitució de la cooperativa

A la inscripció de constitució de la cooperativa s'hauran de transcriure les dades següents: el nom del notari o notària autoritzant de l'escriptura pública, el número de protocol i la data d'atorgament; la xifra de capital social mínim; les persones membres titulars i, si escau, suplents del Consell Rector i les persones que ocupin la intervenció de comptes; la data i la signatura.

Article 39

Modificació dels estatuts socials

39.1  Per a la inscripció de l'acord de modificació d'estatuts socials, que haurà de reunir els requisits de l'article 24 d'aquest Reglament, l'escriptura per qualificar haurà de contenir, a més, els requisits específics següents:

a) Els punts de l'ordre del dia de l'assemblea relatius a la modificació.

b) La nova redacció de l'article o articles dels estatuts socials que es modifiquen o addicionen, així com, si escau, dels articles que es deroguen o substitueixen.

39.2  A la inscripció s'hauran de transcriure les dades següents: el nom del notari o notària autoritzant de l'escriptura pública, el número de protocol i la data d'atorgament; la relació d'articles modificats i el quòrum pel qual es va prendre l'acord.

En el cas de canvi d'objecte social, domicili o capital social mínim, també s'haurà de recollir aquesta especificació.

39.3  Quan la modificació d'estatuts comporti un canvi de classe de cooperativa i/o canvi de registre competent s'haurà de procedir segons el que s'estableix a l'article 40.3 d'aquest Reglament.

Article 40

Canvi de domicili social

40.1  En el cas de canvi de domicili social dins del mateix terme municipal, serà suficient, per a la inscripció, presentar una certificació emesa d'acord amb l'article 23 d'aquest Reglament i que reculli l'acord del Consell Rector.

40.2  Si el canvi de domicili és fora del terme municipal, s'haurà de seguir el mateix procediment que per a les modificacions estatutàries.

40.3  Quan una societat cooperativa, per canvi de domicili social, quedi sota la competència d'un registre diferent del d'origen, aquest primer haurà d'inscriure el canvi de domicili, després remetre una certificació literal dels antecedents de la cooperativa al registre ara competent per al nou domicili social i inscriure la baixa de la societat.

El nou registre competent haurà d'obrir un full a la societat cooperativa que hagi canviat el domicili i li haurà de donar un nou número d'inscripció.

40.4  Quan el canvi de domicili el causi un canvi de denominació de la via pública o municipi, serà suficient per inscriure la modificació aportar una certificació emesa per l'autoritat competent de l'entitat local corresponent.

Article 41

Nomenament i cessament dels càrrecs socials

41.1  Els nomenaments i cessaments de persones membres del Consell Rector i de les persones que ocupin la intervenció de comptes, així com, si escau, de càrrecs d'altres òrgans socials, es podran fer mitjançant una certificació emesa d'acord amb l'article d'aquest Reglament, o bé es podran elevar a escriptura pública. De qualsevol de les maneres, s'haurà de recollir, a més del nomenament, l'acceptació dels càrrecs per dur a terme la inscripció.

41.2  Al full d'inscripció de la societat haurà de constar la identitat de les persones nomenades, la data del nomenament per l'Assemblea General i la data de distribució dels càrrecs, el termini i el càrrec per al qual van ser nomenades, així com, si escau, la data del seu cessament i la identitat de les persones suplents.

41.3  En el cas que sigui escollida com a membre del Consell Rector una persona jurídica, no s'haurà de fer la inscripció fins que no s'acrediti la identitat de la persona física que aquella hagi designat com a representant per exercir les funcions pròpies del càrrec, o si el que es notifica és el nom de la persona física que exercirà el càrrec caldrà especificar a quina persona jurídica representa.

41.4  La inscripció del nomenament caducarà quan acabi el termini que estableixen els estatuts, sens perjudici del que estableix l'article 42.2 de la Llei de cooperatives de Catalunya.

Article 42

Nomenament i cessament de persones membres de la direcció o gerència

42.1  Els nomenaments i cessaments de persones membres de la direcció o gerència s'hauran de comunicar incorporats a una escriptura pública.

42.2  A la inscripció s'hauran de transcriure les dades següents:

Les persones nomenades, la data del nomenament per l'Assemblea General i la referència a les seves facultats, així com, si escau, la data de cessament i revocació de poders.

Article 43

Delegació de facultats

43.1  La inscripció de l'acord del Consell Rector pel qual es deleguen facultats en una o més de les seves persones membres, o en una o diverses de les seves comissions delegades, s'haurà de fer per escriptura pública i haurà de contenir o bé l'enumeració particularitzada de totes les facultats delegades o bé l'expressió "es deleguen totes les facultats legalment i estatutàriament delegables, pròpies de la seva competència".

43.2  L'àmbit del poder de representació dels òrgans delegats només podrà abraçar el tràfic empresarial ordinari de la cooperativa, i l'acord de delegació haurà de contenir l'acceptació de les persones designades perquè es pugui inscriure.

43.3  Les facultats delegades per l'Assemblea General al Consell Rector, tot respectant l'article 29.2 de la Llei de cooperatives de Catalunya, podran ser objecte d'inscripció si s'enumeren expressament en l'acord de delegació.

43.4  També s'hauran d'inscriure mitjançant escriptura pública els apoderaments i les seves revocacions a persones membres del Consell Rector, així com l'atorgament de poders generals, les seves modificacions, la revocació i la substitució.

Article 44

Nomenament i cessament dels auditors de comptes

44.1  El nomenament i el cessament dels auditors de comptes i, si escau, dels suplents han de ser executats per l'Assemblea General i han de recaure en una persona física o jurídica que figuri inscrita en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes. En el cas de persones físiques, la inscripció al Registre Oficial d'Auditors de Comptes haurà de ser com a exercent.

44.2  La sol·licitud d'inscripció del nomenament i cessament dels auditors de comptes, tant dels titulars com, si escau, dels suplents, s'haurà d'adreçar al Registre Central de Cooperatives de Catalunya, i haurà de complir els requisits de l'article 70 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i s'hi haurà d'adjuntar una certificació emesa d'acord amb l'article 23 d'aquest Reglament. A la certificació s'hi hauran de fer constar les dades d'identificació personal i d'inscripció en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes i la data del nomenament per l'Assemblea General i els exercicis per als quals van ser nomenats.

44.3  Al llibre d'inscripció del nomenament d'auditors de comptes i al full d'inscripció de la cooperativa s'haurà d'inscriure el nomenament i el cessament, tant dels titulars com, si escau, dels suplents, i s'hauran de fer constar les dades d'identificació personal i d'inscripció en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes i també la data del seu nomenament per l'Assemblea General i els exercicis per als quals van ser nomenats.

SECCIÓ TERCERA

Inscripció de les seccions de crèdit, dels grups cooperatius, dels convenis intercooperatius i altres actes

Article 45

Seccions de crèdit

45.1  La inscripció de la creació i la baixa de seccions de crèdit es podrà fer mitjançant una escriptura pública o una certificació emesa d'acord amb l'article 23 d'aquest Reglament. Serà necessari recollir, en l'acord de creació, la data de celebració de la reunió on es va acordar la creació de la secció de crèdit i el nomenament de la persona designada per dirigir-la.

45.2  El termini per presentar la sol·licitud d'inscripció al registre és d'un mes des de la data d'atorgament de l'escriptura pública o certificació que recull l'apartat anterior. El procediment és l'establert amb caràcter general en aquest Reglament als articles 28 i següents.

45.3  A la inscripció s'hauran de transcriure les dades següents: data de celebració de l'assemblea general que va acordar la creació i, si escau, la baixa de la secció de crèdit, el nomenament i les dades d'identificació i les facultats atorgades a la persona designada com a òrgan de direcció de la secció, i el seu cessament.

45.4  El Registre Central de Cooperatives, en relació amb les seccions de crèdit, haurà de comunicar als registres territorials competents, segons el domicili de la cooperativa, les inscripcions referents a la creació, la baixa, la inactivitat, el nomenament i les dades d'identificació i les facultats atorgades a la persona designada com a òrgan de direcció de la secció, i el seu cessament. Així mateix, haurà de traslladar-los la documentació referent a aquests acords per a la seva inscripció en el full corresponent de la cooperativa.

45.5  Sens perjudici de la deguda inscripció al Registre General de Cooperatives de Catalunya de les societats cooperatives amb seccions de crèdit, tots aquells actes d'aquestes seccions subjectes a inscripció al Registre General de Cooperatives de Catalunya, d'acord amb la legislació vigent, s'han de notificar al Registre de Cooperatives de Crèdit de Catalunya, als efectes del que disposa l'article 12.4 de la Llei 18/2002, de 5 de juliol, modificada per la Llei 13/2003, de 13 de juny.

Article 46

Declaració de suspensió de l'activitat de la secció de crèdit

46.1  L'acord de l'Assemblea General de suspendre l'activitat de la secció de crèdit de la cooperativa es podrà inscriure com a anotació preventiva, a petició de la persona que representi la societat, per certificat emès d'acord amb l'article 23 d'aquest Reglament. Transcorregut un exercici íntegre, com a màxim, des de la constància registral de la inactivitat, la secció de crèdit afectada s'haurà de donar de baixa d'ofici al Registre de Cooperatives.

46.2  Per a la cancel·lació de l'anotació preventiva esmentada caldrà aportar un certificat emès segons l'article 23 d'aquest Reglament que reculli l'acord de represa de l'activitat o bé, si escau, la baixa de la secció de crèdit i el cessament i revocació de poders dels membres de la direcció d'aquesta.

Article 47

Grups cooperatius

47.1  La inscripció de la constitució d'un grup cooperatiu requerirà la presentació d'una escriptura pública que reculli:

a) L'acord de creació del grup cooperatiu, que haurà d'incorporar les certificacions emeses pels respectius òrgans de govern de les entitats de base que acordin la integració al grup.

b) La designació de l'entitat cooperativa cap de grup i el seu representant legal.

c) Els compromisos generals assumits davant el grup cooperatiu, en els termes que preveu l'article 125.4 de la Llei de cooperatives.

d) Si escau, les modificacions estatutàries que afectin les entitats integrants del grup, de conformitat amb l'article 125 de la Llei de cooperatives de Catalunya.

47.2  Els compromisos generals assumits davant el grup cooperatiu en els termes que preveu l'article 125.4 de la Llei de cooperatives, així com la seva modificació, ampliació o resolució, s'hauran d'elevar a escriptura pública i inscriure's en el Registre Central de Cooperatives de Catalunya.

47.3  L'acord d'integració o separació al grup de les entitats sòcies corresponents s'haurà d'inscriure en el full corresponent al grup en el Registre Central de Cooperatives de Catalunya i, si escau, en els fulls corresponents a cada societat cooperativa sòcia.

47.4  Les dades que s'hauran de transcriure al full d'inscripció són les següents: data de constitució, domicili, número d'inscripció, entitats que en formen part, representant o representants legals del grup cooperatiu, acords d'integració de les entitats en el grup i data de baixa de les entitats i del mateix grup cooperatiu.

Article 48

Convenis intercooperatius

48.1  Els convenis intercooperatius establerts a l'empara de l'article 126 de la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives, s'hauran d'inscriure mitjançant escriptura pública en el registre competent, segons el domicili i la classe de les cooperatives participants en el conveni, en el full obert a cadascuna.

48.2  Al full d'inscripció de cadascuna de les cooperatives signants del conveni s'haurà de recollir el nom, número d'inscripció i classe de les cooperatives participants, la data de signatura del conveni i les dades identificatives de l'escriptura pública que el recull.

Article 49

Impugnació d'acords socials

49.1  Anotació preventiva de la demanda d'impugnació dels acords socials: quan, amb la sol·licitud prèvia de la persona demandant i amb audiència de la societat, el jutge o jutgessa ho ordeni, es podrà practicar l'anotació preventiva de demanda d'impugnació dels acords socials adoptats per l'Assemblea General o pel Consell Rector.

El jutge o jutgessa, a instància de la societat demandada, podrà supeditar l'adopció de la mesura a la prestació per la persona demandant d'una caució adequada als danys i perjudicis que es puguin causar.

49.2  Cancel·lació de l'anotació preventiva de la demanda d'impugnació d'acords socials: quan la demanda d'impugnació d'acords socials sigui desestimada per sentència ferma, la persona demandant hagi desistit de l'acció o bé l'acció hagi caducat, s'haurà de cancel·lar l'anotació preventiva inscrita al Registre de Cooperatives competent.

Serà títol suficient per a la cancel·lació de l'anotació preventiva de la demanda d'impugnació d'acords socials, de la inscripció d'aquests acords i la d'aquells altres actes posteriors que siguin contradictoris amb els pronunciaments de la sentència, el testimoni judicial de la sentència ferma que declari la nul·litat de tots o d'algun dels acords impugnats.

49.3  Anotació preventiva de la suspensió dels acords impugnats: l'anotació preventiva de les resolucions judicials fermes que ordenin la suspensió d'acords impugnats inscrits o inscriptibles s'haurà de practicar sense més tràmits a la vista d'aquestes.

L'anotació preventiva de suspensió d'acords impugnats s'haurà de cancel·lar en els mateixos supòsits que en el cas de l'anotació preventiva de la demanda d'impugnació d'acords socials.

Article 50

Inscripció de la suspensió de pagaments, la fallida, les mesures administratives i judicials d'intervenció i les resolucions judicials o administratives

Els actes que recullen les lletres k) i l) de l'article 13 de la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives, s'hauran d'inscriure d'ofici per anotació preventiva en el full obert a l'entitat corresponent, especificant les dades identificatives de la comunicació i de l'òrgan judicial o administratiu que va adoptar els acords.

SECCIÓ QUARTA

Inscripció de la fusió de cooperatives

Article 51

Escriptura pública de fusió de cooperatives

La inscripció de la fusió de cooperatives s'haurà de fer mitjançant escriptura pública atorgada per totes les societats participants en la fusió, la qual ha de recollir, a més de les circumstàncies generals que estableix l'article 81 de la Llei de cooperatives de Catalunya, les següents:

a) La fotocòpia de la publicació de l'acord de fusió al DOGC i en dos diaris, tal com preveu l'article 78 de la Llei de cooperatives de Catalunya.

b) La identitat de les societats participants, amb identificació de les seves dades registrals.

c) Els estatuts que regularan el funcionament de la nova societat, així com la identitat de les persones que formen part del Consell Rector i de la Intervenció de Comptes.

d) La data a partir de la qual les operacions de la societat es consideraran efectuades a l'efecte comptable per compte de la societat a la qual traspassen el patrimoni.

Article 52

Inscripció de la fusió

52.1  Si la fusió dóna lloc a la creació d'una nova cooperativa, s'haurà d'obrir per a aquesta el full d'inscripció al registre competent, i s'hi haurà de practicar una primera inscripció, on es recolliran les dades legalment exigides per a la constitució d'una nova societat, així com les dades referents a l'acord de fusió, és a dir, les dades de les societats afectades per la fusió i la data de l'acord d'aquesta.

52.2  Si la fusió es verifica per absorció, s'haurà d'inscriure, si escau, al full obert a la societat absorbent, una referència succinta a les modificacions estatutàries que es produeixin, que es tramitaran d'acord amb l'article 39 d'aquest Reglament.

Article 53

Efectes registrals de la fusió

53.1  Un cop inscrita la fusió, la persona encarregada del registre haurà de cancel·lar d'ofici els assentaments de les societats extingides mitjançant un únic assentament, i traslladarà literalment al nou full els assentaments que hagin de quedar vigents.

53.2  Si les societats que s'extingeixen estan inscrites en registres diferents, la persona encarregada del registre competent per raó de la fusió haurà de comunicar d'ofici als registres afectats que ha inscrit la fusió, amb indicació de les dades registrals corresponents.

La persona encarregada del registre del domicili de la societat o societats extingides haurà de cancel·lar mitjançant un únic assentament els de la societat o societats, i remetre l'expedient referent a la societat o societats i, si escau, una certificació literal dels assentaments que hagin de quedar vigents, perquè siguin incorporats al registre que hagi inscrit la fusió.

Article 54

Inscripció de la fusió especial

54.1  D'acord amb l'article 82 de la Llei de cooperatives de Catalunya, les societats cooperatives es poden fusionar amb entitats no cooperatives sense que se'n vegi afectada la personalitat jurídica, sempre que no hi hagi una norma legal que ho prohibeixi. El resultat de la fusió també podria ser la creació d'una nova cooperativa o una entitat no cooperativa.

54.2  En el cas que la fusió no afecti la personalitat jurídica o es creï una nova societat cooperativa, l'escriptura pública haurà de contenir el que estableix l'article 51 d'aquest Reglament per als supòsits de fusió.

També haurà de recollir que s'ha fet el reemborsament de les aportacions als socis que han exercit el dret de separació o que s'ha garantit degudament el seu dret.

54.3  Si la fusió dóna lloc a la creació d'una nova cooperativa, s'haurà d'obrir per a aquesta el full d'inscripció al registre competent, i s'hi haurà de practicar una primera inscripció on es recolliran les dades legalment exigides per a la constitució d'una nova societat, així com les dades referents a l'acord de fusió, és a dir, les dades de les societats afectades per la fusió i la data de l'acord d'aquesta.

54.4  Si el resultat de la fusió no és una societat cooperativa, la cooperativa que s'extingeix haurà de presentar una escriptura pública que haurà de recollir el que preveu l'article 84 de la Llei de cooperatives de Catalunya en el registre on consta inscrita per tal que aquest faci una anotació preventiva de baixa per fusió, un cop comprovat que es compleixen els requisits legals corresponents. Després de fer l'anotació preventiva de baixa, el registre haurà de donar trasllat de l'expedient i remetre, si escau, una certificació literal dels assentaments que hagin de quedar vigents al registre competent per inscriure la nova societat o bé on consti inscrita la societat absorbent.

54.5  En el cas que el resultat de la fusió sigui una entitat no cooperativa, a la inscripció en el Registre de Cooperatives corresponent es deixarà constància del certificat conforme no hi ha obstacles per a la fusió i, si escau, de l'acreditació de l'acord signat entre la cooperativa i l'entitat destinatària de l'haver líquid social pel que fa a la destinació dels fons no repartibles.

54.6  La persona encarregada del registre competent per raó de la fusió haurà de comunicar d'ofici als registres afectats que ha inscrit la fusió, amb indicació de les dades registrals corresponents, perquè aquests puguin cancel·lar els assentaments de les societats extingides.

Article 55

Fusió d'una cooperativa catalana amb una cooperativa inscrita en un registre d'una altra comunitat autònoma

55.1  La cooperativa catalana que s'extingeix amb motiu de la fusió amb una altra cooperativa que està inscrita en un registre d'una altra comunitat autònoma haurà de presentar la documentació en el registre on consta inscrita per tal que aquest faci una anotació preventiva de baixa per fusió, un cop comprovat que es compleixen els requisits legals corresponents. Després de fer l'anotació preventiva de baixa, el registre haurà de donar trasllat de l'expedient i remetre, si escau, una certificació literal dels assentaments que hagin de quedar vigents al registre competent per inscriure la nova cooperativa o bé on consti inscrita la cooperativa absorbent.

55.2  La persona encarregada del registre competent per raó de la fusió haurà de comunicar d'ofici als registres afectats que ha inscrit la fusió, amb indicació de les dades registrals corresponents, perquè aquests puguin cancel·lar els assentaments de les societats extingides.

SECCIÓ CINQUENA

Inscripció de l'escissió de cooperatives

Article 56

Escriptura pública d'escissió

56.1  L'escriptura pública d'escissió haurà d'expressar, per a la seva inscripció, les mateixes circumstàncies exigides a l'article 51 d'aquest Reglament per a l'escriptura pública de fusió, amb indicació de si es produeix o no extinció de la societat que s'escindeix i si el patrimoni es traspassa a cooperatives de nova creació o a altres ja existents.

56.2  En el cas de traspassar en bloc una o més parts a altres entitats no cooperatives, caldrà recollir a l'escriptura pública que s'ha garantit la destinació de les reserves a les entitats que preveu l'article 89 de la Llei de cooperatives de Catalunya.

Article 57

Inscripció de l'escissió

La inscripció de l'escissió s'haurà de regir en el que sigui aplicable per les normes d'aquest Reglament que regulen la inscripció de la fusió.

Article 58

Efectes registrals de l'escissió

58.1  Si l'escissió produeix l'extinció de la cooperativa que s'escindeix, la persona encarregada del registre haurà de cancel·lar els assentaments referents a aquesta cooperativa, un cop inscrites, si escau, en un nou full la nova o noves cooperatives resultants de l'escissió o en el cas de l'absorció per cooperatives ja existents, en els fulls corresponents a les cooperatives absorbents.

58.2  Si les cooperatives resultants de l'escissió estan inscrites en registres diferents, serà d'aplicació el que s'estableix als articles 40.3 i 55 d'aquest Reglament, segons correspongui.

Article 59

Escissió parcial

Un cop inscrita l'escissió parcial en el full obert a la societat, el registre competent haurà d'inscriure la nova o noves cooperatives resultants de l'escissió parcial en un nou full o, en el cas d'absorció per cooperatives ja existents, en els fulls corresponents a les cooperatives absorbents.

SECCIÓ SISENA

Inscripció de la transformació de cooperatives

Article 60

Transformació de la cooperativa en una altra persona jurídica

60.1  L'escriptura pública haurà de recollir, a més dels requisits que estableix l'article 84 de la Llei de cooperatives de Catalunya:

a) La fotocòpia de la publicació dels anuncis al DOGC i en dos diaris de gran difusió, tal com preveu l'article esmentat.

b) L'acreditació que s'han reemborsat les aportacions a les persones sòcies que han exercit el dret de separació o que s'ha garantit aquest reemborsament.

c) Si escau, l'acord de l'Assemblea General respecte a garantir el dret a percebre els fons no repartibles per les entitats destinatàries.

d) Si escau, l'acord signat entre la cooperativa que es transforma i l'entitat destinatària de l'haver líquid social, tal com estableix l'article 84.10 de la Llei de cooperatives de Catalunya.

60.2  La persona encarregada del registre competent, un cop qualificada favorablement l'escriptura de transformació, haurà d'inscriure una anotació preventiva de baixa i expedir una certificació dels assentaments que hagin de quedar vigents per incorporar-los al registre que hagi inscrit la transformació.

La inscripció de la baixa definitiva s'haurà de fer un cop la mateixa persona interessada o el registre competent acreditin que s'ha inscrit la transformació de la cooperativa.

Article 61

Transformació en societat cooperativa

61.1  Per a la inscripció de la transformació de societats i entitats no cooperatives en cooperatives caldrà acreditar, si escau, que els registres competents on estan inscrites certifiquin que no hi ha cap obstacle per a la transformació i relacionin els assentaments que hauran de quedar vigents.

61.2  L'escriptura pública de transformació en societat cooperativa haurà d'incorporar els requisits que preveu l'article 29.3 d'aquest Reglament. A més, d'acord amb l'article 85 de la Llei de cooperatives de Catalunya, haurà d'incorporar l'acord de transformació en una cooperativa i el balanç tancat el dia abans de la data de l'acord de transformació i, si escau, auditat.

SECCIÓ SETENA

Inscripció de la dissolució, liquidació i cancel·lació de cooperatives

Article 62

Inscripció de la dissolució

62.1  Dissolució per transcurs del termini fixat als estatuts.

Transcorregut el termini fixat als estatuts socials per a la duració de la cooperativa, la persona encarregada del registre haurà d'estendre, d'ofici o a instància de qualsevol persona interessada, una nota al marge de l'última inscripció on es reculli que la cooperativa ha quedat dissolta.

Perquè produeixi efectes, l'acord que aprovi la pròrroga del termini fixat als estatuts s'haurà d'haver presentat a inscripció en el Registre de Cooperatives competent abans que hagi transcorregut el termini de durada de la cooperativa fixat als mateixos estatuts socials i d'acord amb el procediment establert a l'article 39.1 d'aquest Reglament sobre la inscripció de la modificació d'estatuts.

62.2  Dissolució per altres causes.

La inscripció de la dissolució de cooperatives per alguna de les altres causes que recull l'article 86.1 de la Llei de cooperatives de Catalunya s'haurà de practicar en virtut d'una escriptura pública que reculli l'acord de dissolució o bé en virtut de resolució judicial que l'acordi.

L'escriptura també haurà de recollir la fotocòpia de la publicació de l'acord de dissolució al DOGC i en dos diaris de gran difusió, tal com preveu l'article 86.3 de la Llei de cooperatives de Catalunya.

L'acord publicat haurà d'incloure el nomenament de la persona o les persones que formen part de l'òrgan de liquidació de la societat.

Quan la dissolució sigui conseqüència d'un procediment de desqualificació, d'acord amb l'article 138 de la Llei de cooperatives de Catalunya, un cop la resolució de desqualificació esdevingui ferma s'haurà d'inscriure d'ofici en el full d'inscripció de la cooperativa; la persona encarregada del registre de cooperatives corresponent cancel·larà preventivament els assentaments registrals fins que es presenti l'escriptura de liquidació corresponent.

Article 63

Contingut de la inscripció de dissolució

A la inscripció de la dissolució de la cooperativa s'haurà de fer constar, a més de les circumstàncies generals:

a) La causa de dissolució i la data de l'acord.

b) El nom de la persona o les persones que formen part de l'òrgan de liquidació nomenats, en nombre senar, d'acord amb el que preveu l'article 87 de la Llei de cooperatives de Catalunya.

c) Si el nomenament d'aquest òrgan de liquidació es fa d'acord amb l'article 87.4 de la Llei de cooperatives de Catalunya, el jutge o jutgessa competent per raó del domicili de la cooperativa haurà de trametre al Registre de Cooperatives competent testimoni judicial de la resolució de nomenament.

Article 64

Inscripció de la liquidació i cancel·lació

64.1  A l'assentament de cancel·lació de les cooperatives s'haurà de fer constar que estan dipositats en el Registre de Cooperatives competent els llibres i els documents relatius al tràfic de la cooperativa que estableix l'article 70.1, apartats a), b) i c), de la Llei de cooperatives de Catalunya.

El registre els conservarà durant cinc anys a comptar de la data de l'assentament de cancel·lació de la cooperativa.

Opcionalment, l'òrgan de liquidació podrà assumir el deure de conservar aquesta documentació social durant el mateix termini de cinc anys des de la data de l'assentament de cancel·lació de la societat.

64.2  Sens perjudici que, si escau, es pugui presentar en una sola escriptura pública la dissolució i la liquidació de la cooperativa, amb la documentació esmentada a l'apartat anterior s'haurà de presentar al Registre de Cooperatives competent una escriptura pública on consti:

a) La declaració de l'acabament del procés liquidatori amb l'aprovació del balanç final.

b) Si el balanç final no ha pogut ser aprovat per l'Assemblea General, s'haurà de recollir a l'escriptura la data de publicació d'aquest balanç al DOGC i en un diari de gran difusió a Catalunya, tal com preveu l'article 90 de la Llei de cooperatives de Catalunya, i la declaració que aquest no ha estat impugnat.

c) Que l'òrgan de liquidació ha procedit a adjudicar l'haver social segons el que estableix l'article 89 de la Llei de cooperatives de Catalunya. Així mateix, s'haurà d'incorporar, si escau, el comprovant de l'ingrés dels fons a l'entitat federativa corresponent o la còpia de l'acord signat entre la persona que representi la cooperativa i l'entitat federativa corresponent per garantir la destinació dels fons esmentats.

d) Si s'ha exercit l'opció establerta a l'apartat 1, paràgraf tercer, d'aquest article s'haurà d'incorporar el compromís de l'òrgan de liquidació de conservar la documentació.

CAPÍTOL 4

Altres funcions del Registre General de Cooperatives

SECCIÓ PRIMERA

Legalització dels llibres obligatoris

Article 65

Obligació de legalització

Els llibres que obligatòriament han de portar les societats cooperatives, llurs federacions i les confederacions de cooperatives de Catalunya, d'acord amb l'article 86 de la Llei de cooperatives, han d'ésser legalitzats pel registre competent de cooperatives de Catalunya.

Altres versions d'aquest precepte

Article 66

Òrgan competent
66.1 És competent per a legalitzar els llibres el registre que ho sigui per a inscriure la constitució de la societat cooperativa.

66.2 Sens perjudici del que estableix l'apartat 66.1, en el cas de cooperatives amb secció de crèdit, la legalització pot ésser feta pel registre on es troba inscrita la secció de crèdit corresponent.
Altres versions d'aquest precepte

Article 67

Sol•licitud de legalització
67.1 La sol·licitud de legalització dels llibres, que ha de reunir els requisits que estableix l'article 49 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i que ha de dur adjunts els llibres dels quals se sol·licita la legalització, s'ha adreçar a algun dels òrgans indicats en l'article i ha de fer constar les dades següents:

a) Denominació de la societat o entitat i CIF.
b) Identificació de la persona mandatària o que representi la societat que ha de signar la sol·licitud.
c) Relació dels tipus de llibres a legalitzar i nombre de toms, si escau, de cada tipus de llibre del qual se sol·licita la diligència.
d) En els llibres comptables, data de l'exercici social dels llibres a legalitzar.
e) Data de la sol·licitud.
f) Signatura de la persona sol·licitant.
g) Òrgan al qual s'adreça.

67.2 Les societats cooperatives i les altres entitats subjectes a inscripció obligatòria en el Registre General de Cooperatives de Catalunya només poden sol·licitar la legalització dels llibres un cop presentada a inscripció l'escriptura de constitució. Els llibres no són legalitzats fins que la inscripció de constitució no s'ha formalitzat.

67.3 Es poden presentar en un llibre conjunt, però amb separació interior, les actes dels diferents òrgans socials de la cooperativa.
Altres versions d'aquest precepte

Article 68

Tramitació de la sol•licitud de legalització

Un cop presentats la sol·licitud i els llibres per a legalitzar, s'ha de deixar constància al Registre General de Cooperatives de la data de presentació de la sol·licitud, la identificació de l'entitat sol·licitant i el nombre i els tipus de llibres a legalitzar.

Altres versions d'aquest precepte

Article 69

Presentació de llibres en blanc

69.1 S'han de presentar per a legalitzar llibres enquadernats en blanc o fulls mòbils en blanc en el cas dels llibres següents:

a) El llibre de socis i llurs aportacions socials, els quals poden estar formats per fulls mòbils numerats correlativament o llibres enquadernats amb els fulls numerats correlativament i deixant el primer full com a portada.
b) El llibre d'actes de l'assemblea general, el llibre del consell rector i, si escau, els llibres de les assemblees preparatòries o de secció o de la resta d'òrgans socials poden estar formats per fulls mòbils numerats correlativament o llibres enquadernats amb els fulls numerats correlativament i deixant el primer full com a portada.

69.2 Abans d'utilitzar-los, els llibres de l'apartat 69.1, sia enquadernats sia formats per fulls mòbils, han d'ésser legalitzats completament en blanc i amb els fulls numerats correlativament.

69.3 La legalització dels llibres s'ha de sol·licitar en el termini dels tres mesos següents a la inscripció de la constitució de la cooperativa. En el cas que la legalització se sol·liciti fora del termini legal, la persona encarregada del registre ho ha de fer constar en la diligència del llibre.

69.4 No es pot legalitzar un nou llibre de socis i llurs aportacions socials, ni un nou llibre d'actes d'un òrgan social de la cooperativa fins que no s'acrediti l'íntegra utilització de l'anterior, llevat si se n'ha denunciat la sostracció o se n'ha consignat en acta notarial la pèrdua o destrucció o es produeix el tancament anticipat de l'apartat 69.5. S'admet com a forma d'acreditació de la íntegra utilització del llibre anterior la declaració responsable feta de manera conjunta pel president i el secretari de la societat cooperativa.

69.5 El llibre es pot tancar per mitjà de diligència estesa pel secretari del consell rector en el supòsit que el consell rector hagi acordat, motivadament, canviar de sistema, com ara passar del sistema de llibre enquadernat en blanc a fulls mòbils. Aquest motiu de tancament s'ha d'acreditar davant del registre mitjançant la corresponent declaració responsable emesa en els termes indicats per l'apartat 69.4.

Altres versions d'aquest precepte

Article 70

Presentació de fulls enquadernats
70.1 El llibre d'inventaris, el llibre de balanços i el llibre diari, les anotacions i assentaments dels quals es poden realitzar per procediments informàtics o mitjançant altres procediments adequats, s'han de presentar per a la legalització enquadernats de manera que no sigui possible intercanviar-ne o substituir-ne els fulls que els componen.

70.2 Els llibres obligatoris comptables indicats en l'apartat 70.1 han d'estar formats per fulls enquadernats amb posterioritat a la realització d'assentaments i anotacions per procediments informàtics o per altres procediments adequats, han de tenir el primer full en blanc i els altres numerats correlativament i per l'ordre cronològic que correspongui als assentaments i anotacions fets. Els espais en blanc han d'ésser convenientment anul·lats.

70.3 Els llibres obligatoris comptables indicats en l'apartat 70.1 han d'ésser legalitzats en el termini de sis mesos a comptar de la data de tancament de l'exercici.

70.4 En el cas que la legalització se sol·liciti fora del termini legal, la persona encarregada del registre ho ha de fer constar en la diligència del llibre.
Altres versions d'aquest precepte

Article 71

Procediment de legalització dels llibres obligatoris
71.1 La legalització dels llibres es fa mitjançant una diligència, signada per la persona encarregada del registre de cooperatives competent, i el segellat de tots els fulls del llibre. El segellat dels fulls es pot substituir per un sistema mecànic de trepat dels fulls o altres sistemes que permetin les noves tecnologies i que garanteixin el mateix objectiu i l'autenticitat de la legalització.

71.2 La diligència s'ha de fer en el primer full, que ha d'estar en blanc, on hi ha de constar les dades següents:

a) Identificació de la societat o entitat, inclòs el número d'inscripció.
b) Classe de llibre i, si escau, nombre de toms presentats a diligenciar.
c) Nombre de fulls que tingui el llibre.
d) Especificació sobre si es tracta de diligència de llibre en blanc o bé de llibre enquadernat amb posterioritat a la realització dels assentaments i anotacions.

71.3 Un cop transcorreguts tres mesos des de la presentació dels llibres sense que aquests siguin recollits per la cooperativa o entitat, el registre pot remetre'ls, amb càrrec a la societat, al domicili social de la cooperativa.
Altres versions d'aquest precepte

Article 72

Denegació de la legalització

Si la legalització es denega per resolució, s'ha de notificar a l'entitat interessada la resolució de l'òrgan competent al qual s'ha sol·licitat la legalització. Aquesta resolució ha de recollir les causes de denegació.

Altres versions d'aquest precepte

SECCIÓ SEGONA

Dipòsit i publicitat dels comptes anuals i les auditories

Article 73

Obligació de dipòsit dels comptes anuals i les auditories

73.1  Estan obligades a dipositar els comptes anuals al Registre General de Cooperatives de Catalunya, les cooperatives, les seves federacions i confederacions de cooperatives de Catalunya.

73.2  Les entitats a les quals es refereix l'apartat 1 hauran de trametre els comptes anuals al Registre de Cooperatives on estiguin inscrites. No obstant això, quan la societat o entitat es trobi obligada a sotmetre els comptes anuals a auditoria externa, en virtut del que disposa la legislació vigent, haurà de trametre els comptes anuals i l'auditoria de comptes al Registre Central de Cooperatives de Catalunya.

Article 74

Documentació per dipositar els comptes anuals

74.1  El dipòsit dels comptes anuals s'haurà de fer mitjançant la presentació d'una sol·licitud, que haurà de reunir els requisits que estableix l'article 70 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, signada per la persona que presenti els comptes anuals i que incorpori les dades registrals d'identificació de l'entitat.

74.2  Juntament amb la sol·licitud, s'haurà d'adjuntar la documentació següent:

a) Certificació de l'acord d'aprovació dels comptes anuals per l'assemblea general ordinària de la cooperativa o l'òrgan equivalent, en el cas de les federacions i de les confederacions de cooperatives de Catalunya, emesa per la persona que ocupi la secretaria, amb el vistiplau de la persona que ocupi la presidència del Consell Rector i amb les signatures legitimades pel notari o notària.

b) Un exemplar i una fotocòpia dels comptes anuals, que hauran de comprendre el balanç, el compte de pèrdues i guanys i la memòria explicativa de l'exercici, els quals hauran d'estar degudament identificats a la certificació a què es refereix l'apartat anterior.

Els comptes anuals s'hauran d'ajustar als models que figuren com a annex d'aquest Reglament, sens perjudici de les normes específiques que el Departament d'Economia i Finances aprovi per a les cooperatives amb secció de crèdit. Si no hi ha aquestes normes específiques, les cooperatives amb secció de crèdit hauran de presentar per separat, addicionalment, els comptes anuals que fan referència a l'activitat de la secció de crèdit i els que fan referència a l'activitat principal de la cooperativa amb la resta de seccions, en cas que n'hi hagi.

74.3  Cadascun dels documents comptables esmentats haurà d'anar signat per la persona que ocupi la presidència del Consell Rector, la signatura de la qual també haurà de ser legitimada pel notari o notària en el cas que no hagi presidit l'assemblea general ordinària en què es van aprovar els comptes esmentats.

Article 75

Documentació per dipositar l'auditoria de comptes

75.1  Les societats cooperatives i entitats obligades a sotmetre els comptes anuals a auditoria externa, en virtut de les disposicions legals vigents, hauran de dipositar en el Registre Central de Cooperatives de Catalunya, a més de la documentació especificada a l'article 74 d'aquest Reglament, l'original i dues fotocòpies de l'informe dels auditors de comptes.

75.2  D'acord amb l'article 12 de la Llei 6/1998, de 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives, aquestes hauran de presentar davant el Registre Central de Cooperatives de Catalunya tres exemplars de l'auditoria i de l'informe complementari, que s'haurà de presentar en exemplar separat de l'informe d'auditoria.

Article 76

Termini per a la presentació dels comptes anuals i les auditories

Els comptes anuals i, si escau, l'auditoria s'hauran de presentar per ser dipositades al Registre de Cooperatives competent, dins dels dos mesos següents a la data en què hagin estat aprovats per l'Assemblea General, segons el que s'estableix a l'article 72 de la Llei de cooperatives de Catalunya.

Article 77

Assentament de presentació

Un cop presentats els comptes anuals, s'haurà de prendre nota de la presentació al llibre diari mitjançant un assentament, en el qual es farà constar la identificació de la persona sol·licitant i a qui representa i s'especificaran els documents presentats.

Article 78

Qualificació i inscripció

78.1  La qualificació dels documents comptables que es presentin, en compliment de l'obligació de dipòsit establerta a l'article 72 de la Llei de cooperatives de Catalunya, haurà de versar sobre les circumstàncies següents:

a) Aprovació dels comptes anuals per l'Assemblea General o l'òrgan equivalent.

b) Incorporació dels comptes anuals, que s'hauran d'ajustar al model oficial de presentació de comptes que s'incorpora com a annex al Reglament, sens perjudici de les normes específiques per a les cooperatives amb secció de crèdit que aprovi el Departament d'Economia i Finances.

c) Constància de les signatures preceptives i de la seva autenticitat.

d) Vigència dels càrrecs socials inscrits, i absència d'inscripció de canvi de domicili social pendent.

78.2  La qualificació de l'informe dels auditors de comptes haurà de consistir en la comprovació dels aspectes següents:

a) Identificació de la societat o entitat auditada.

b) Identificació de l'auditor o dels auditors de comptes, el nomenament dels quals haurà d'haver estat inscrit prèviament al Registre Central de Cooperatives de Catalunya, fins i tot en el cas d'auditoria voluntària.

c) Identificació dels documents comptables que han estat objecte de l'auditoria.

A més, l'informe haurà d'anar signat per l'auditor o els auditors de comptes.

78.3  Comprovades les circumstàncies anteriors, la persona encarregada del registre considerarà efectuat el dipòsit i ho haurà de fer constar per nota marginal en el full obert a la societat. La persona encarregada del registre haurà d'emetre una resolució acreditativa del dipòsit i notificar-la a l'entitat interessada.

78.4  En el cas que la qualificació sigui desfavorable, s'haurà de notificar a l'entitat interessada la resolució que s'ha dictat, en els termes previstos a l'article 30.3 d'aquest Reglament, per la persona encarregada del Registre de Cooperatives competent.

Article 79

Publicitat

79.1  La publicitat dels comptes anuals dipositats en el Registre General de Cooperatives de Catalunya s'haurà de fer efectiva mitjançant una certificació emesa per la persona encarregada del registre competent o bé mitjançant una fotocòpia compulsada dels documents dipositats, a partir d'una sol·licitud prèvia de la persona interessada adreçada a la persona encarregada del registre competent.

79.2  Malgrat el que disposa l'apartat anterior, serà possible la consulta dels documents comptables dipositats en qualsevol moment i per qualsevol persona que acrediti la condició d'interessada, d'acord amb l'article 31 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, sens perjudici del que estableix l'article 6 d'aquest Reglament.

79.3  L'informe complementari referit a l'activitat financera de les seccions de crèdit a què es refereix l'article 75.2 resta exclòs de la publicitat i consulta que preveu aquest article.

Article 80

Incompliment de l'obligació de dipòsit

Les societats cooperatives i les altres entitats que incompleixin l'obligació de dipòsit dels comptes anuals i, si escau, de l'auditoria de comptes, incorreran en una infracció greu segons el que estableix l'article 135.2, lletra f) de la Llei de cooperatives de Catalunya.

Article 81

Obligació de conservació dels documents dipositats

Els comptes anuals i les auditories de comptes dipositats als registres de cooperatives corresponents hauran de ser conservats durant els cinc anys següents a la formalització del dipòsit.

SECCIÓ TERCERA

Certificacions de denominacions

Article 82

Registre competent

El Registre Central de Cooperatives serà l'òrgan competent per a l'expedició de certificacions de les denominacions de les societats cooperatives, federacions i confederacions.

Article 83

Unitat de la denominació

Les societats cooperatives inscriptibles només podran tenir una denominació.

Article 84

Forma de la denominació

84.1  Les denominacions de les societats cooperatives hauran d'estar formades amb lletres de l'alfabet de qualsevol de les llengües oficials espanyoles. En la seva denominació es podran incloure expressions numèriques i es podran utilitzar parèntesis i cometes, i també signes ortogràfics; no obstant això, la inclusió d'aquests signes no implicarà diferenciació.

84.2  En la denominació social de les societats cooperatives hi hauran de figurar forçosament els termes "societat cooperativa catalana" o les abreviatures "SCoopC" o "SCC", indistintament, i el règim de responsabilitat de les persones sòcies, per la qual cosa no s'haurà d'incloure repetit el terme "cooperativa" com a part de la denominació social.

84.3  Les cooperatives que tinguin creada una secció de crèdit hauran d'incloure l'expressió "i secció de crèdit" dins la seva denominació abans dels termes "societat cooperativa catalana" o la seva abreviatura.

84.4  És possible la utilització d'inicials en tota o una part de la denominació de la societat sempre que vagin abans de les abreviatures indicatives de la forma social i no coincideixin amb abreviatures de cap forma social.

84.5  Els adjectius com "nacional", "estatal", "autonòmic", "provincial", "municipal" o "oficial" només podran ser utilitzats quan s'acrediti que la majoria de capital social pertany a una Administració pública .

Article 85

Classes de denominacions

85.1  Les societats cooperatives podran tenir una denominació subjectiva o raó social, la qual no podrà incloure totalment o parcialment el nom d'una persona natural o jurídica que no sigui sòcia de la societat cooperativa llevat que la persona que no és sòcia doni el seu consentiment exprés.

En el cas que una persona el nom de la qual figuri totalment o parcialment en la raó social perdi, per qualsevol motiu, la condició de sòcia, la societat cooperativa restarà obligada a modificar immediatament la raó social.

85.2  Les societats cooperatives podran tenir una denominació objectiva que es podrà referir a una o més activitats econòmiques o ser de fantasia. No es podrà adoptar una denominació objectiva que faci referència a una activitat que no estigui inclosa en l'objecte social.

Article 86

Prohibicions en el contingut de la denominació.

No es podran incloure en la denominació termes o expressions que resultin contraris a la llei, a l'ordre públic o al bon costum. No podrà incloure's en la denominació cap terme o expressió que indueixi a error sobre la classe o naturalesa de la societat cooperativa o bé que porti a confusió amb altres tipus de persones jurídiques o entitats.

Article 87

Prohibició d'identitat

87.1  No es podrà expedir cap denominació en el Registre Central de Cooperatives de Catalunya respecte a la qual la persona encarregada del registre tingui constància de la seva utilització per un altre tipus de societat que estigui inscrita en el registre corresponent.

87.2  Haurà de persistir aquesta negativa per a la inscripció fins i tot en el cas que la societat no figuri inscrita en cap registre però a la persona encarregada del registre li consti notòriament que coincideix amb una altra entitat existent.

87.3  S'entén que hi ha identitat no solament en el cas de coincidència total i absoluta, sinó quan es doni alguna de les circumstàncies següents:

a) La utilització de les mateixes paraules en diferent ordre, gènere o nombre.

b) La utilització de les mateixes paraules amb l'addició o supressió d'algun terme o expressions genèriques o accessòries, o la inclusió de parèntesi, cometes i altres signes ortogràfics. Els termes o expressions genèriques seran apreciats segons el seu efecte diferenciador o el seu ús generalitzat.

c) La utilització de paraules diferents que tinguin la mateixa expressió fonètica.

87.4  En qualsevol cas, no seran d'aplicació els criteris establerts als apartats anteriors quan la sol·licitud de certificació es faci a instància o amb autorització de la societat afectada per la nova denominació. En la certificació expedida s'haurà de consignar la referència oportuna a l'autorització.

L'autorització es farà constar en l'escriptura de constitució de la societat.

87.5  No hi haurà identitat quan la denominació sol·licitada sigui traducció d'una altra que consti en el registre, llevat que la persona encarregada del registre adverteixi semblança fonètica entre ambdues denominacions.

Article 88

Sol·licitud de certificació

88.1  La sol·licitud de certificació de denominació s'haurà d'adreçar al Registre Central de Cooperatives de Catalunya, i haurà de contenir les dades següents:

a) Nom i cognoms de la persona sol·licitant, que haurà de ser necessàriament una de les persones sòcies fundadores, i en el cas d'una persona jurídica, de la persona que la representi, així com la identificació del lloc assenyalat per a les notificacions.

b) Denominació o denominacions sol·licitades, expressades amb lletres majúscules i amb l'afegit de la forma social de societat cooperativa o la seva abreviatura, SCoopC o SCC, i el tipus de responsabilitat, limitada (L) o il·limitada (IL).

c) Activitat que inclou l'objecte social de la cooperativa i la classe de cooperativa.

d) Lloc, data i signatura del sol·licitant.

88.2  Es podrà sol·licitar un duplicat de la certificació si s'al·lega pèrdua o destrucció de l'original.

Article 89

Qualificació, certificació i recursos

89.1  En el termini d'un mes, a comptar des de la data de recepció de la sol·licitud, la persona encarregada del Registre Central de Cooperatives de Catalunya haurà de qualificar si la composició de la denominació s'ajusta al que s'estableix en els articles anteriors i dictar la resolució i, si escau, la certificació corresponent. Transcorregut aquest termini sense que s'hagin expedit la resolució i/o la certificació, la sol·licitud es podrà entendre estimada.

89.2  Contra la resolució de la persona encarregada del Registre Central de Cooperatives de Catalunya es podrà interposar el recurs administratiu corresponent.

Article 90

Contingut de la certificació

90.1  Les certificacions expedides hauran d'incloure les dades següents:

a) Denominació sol·licitada.

b) Nom i cognoms, o raó social, de la persona o societat a favor de la qual s'expedeixi, que haurà de ser una de les persones sòcies fundadores.

c) Número i data de la sol·licitud presentada.

d) Expressió mitjançant la qual es fa constar si figura inscrita o no la denominació sol·licitada.

e) Data d'expedició, segell i signatura de la persona encarregada del Registre Central de Cooperatives de Catalunya.

90.2  Les certificacions de nom hauran d'expressar també que la denominació quedarà reservada, a l'empara de l'article 91 d'aquest Reglament, durant el termini de dotze mesos, a comptar des de la data d'expedició.

Article 91

Vigència de la certificació

91.1  Expedida la certificació de nom, tindrà una vigència de quatre mesos per incorporar-se a l'escriptura pública de constitució o de canvi de nom, que es comptaran des de la data d'expedició. Quan la sol·licitud faci referència a més d'un nom, només s'haurà d'expedir certificació en relació amb el primer nom que no consti inscrit al registre.

91.2  En un termini màxim de dotze mesos a comptar des de la data d'expedició de la certificació, s'haurà d'haver presentat a inscripció la societat o el canvi de nom en el registre competent de cooperatives. En el cas contrari, la certificació de denominació caducarà i haurà de ser arxivada d'ofici per la persona encarregada del Registre Central de Cooperatives de Catalunya.

Article 92

Obligatorietat de la certificació

92.1  No es podrà autoritzar una escriptura de constitució de societat cooperativa o de modificació de la denominació social que no incorpori una certificació de denominació social com a cooperativa, federació o confederació, expedida pel Registre Central de Cooperatives de Catalunya, i si no es comprova que la persona a nom de qui s'ha expedit la certificació és una de les persones sòcies fundadores.

92.2  Les cooperatives, federacions i confederacions, en la seva documentació social hauran d'utilitzar la denominació social tal com consta inscrita en el Registre General de Cooperatives de Catalunya.

Article 93

Cancel·lació de denominacions

93.1  Les denominacions socials de les cooperatives cancel·lades en el Registre General de Cooperatives caducaran una vegada hagi transcorregut un any d'ençà de la data de cancel·lació dels assentaments de la societat.

93.2  Les denominacions de societats inscrites només es podran cancel·lar en virtut d'una resolució judicial ferma o bé en el cas de liquidació, fusió, escissió, transformació o canvi de denominació de la societat corresponent. En tots aquests casos, la cancel·lació s'haurà de practicar d'ofici.

93.3  La cancel·lació s'haurà de fer quan la persona encarregada del registre competent comuniqui a la persona encarregada del Registre Central que ja s'ha inscrit la modificació d'estatuts on consti que s'ha produït el canvi de denominació o bé la corresponent liquidació, fusió, escissió o transformació de l'entitat.

93.4  Per sentència judicial ferma es podrà ordenar el canvi de la denominació, que s'haurà d'inscriure en el registre on estigui inscrita la societat condemnada.

93.5  En el cas d'una fusió, la nova entitat resultant podrà adoptar com a denominació la de qualsevol d'aquelles societats que s'hagin extingit per a la fusió.

93.6  En el cas d'una escissió total, qualsevol de les societats participants podrà adoptar com a denominació la de la societat que s'extingeix.

En els supòsits dels apartats 4, 5 i 6 d'aquest article no caldrà sol·licitar una nova certificació de nom com a cooperativa, federació o confederació.

ANNEX

Model per a la presentació dels comptes anuals

Comptes anuals

.1  Normes d'elaboració dels comptes anuals

1.1  Documents que integren els comptes anuals

Els comptes anuals comprenen el balanç, el compte de pèrdues i guanys i la memòria. Aquests documents formen una unitat i hauran de ser redactats amb claredat i mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l'empresa, de conformitat amb el Codi de comerç, amb el que preveu la legislació mercantil vigent, la Llei de cooperatives, el Pla general de comptabilitat i les diferents resolucions de l'ICAC.

1.2  Formulació de comptes anuals

1.2.1 Els comptes anuals hauran de ser formulats pel Consell Rector en el termini màxim de sis mesos, a comptar des del tancament de l'exercici. A aquests efectes, els comptes anuals hauran d'expressar la data en què s'hagin formulat i hauran de ser signats pel Consell Rector; si falta alguna signatura, s'haurà de fer indicació expressa de la causa en cada un dels documents en què falti.

1.2.2 El balanç, el compte de pèrdues i guanys i la memòria hauran d'estar identificades, i s'haurà d'indicar de manera clara i en cada un dels documents la seva denominació l'empresa a la qual corresponen i l'exercici a què es refereixen.

1.2.3 Els comptes anuals s'hauran d'elaborar expressant-ne els valors en euros; no obstant això, es podran expressar els valors en milers o milions d'euros quan la magnitud de les xifres ho aconselli. En aquest cas, s'haurà d'indicar aquesta circumstància en els comptes anuals. En tot cas, s'hauran de redactar amb claredat i mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l'empresa.

1.3  Estructura dels comptes anuals

Els comptes anuals de les societats cooperatives s'hauran d'adaptar al model normal.

1.4  Comptes anuals abreujats

1.4.1 Les societats assenyalades en la norma tercera podran utilitzar els models de comptes anuals abreujats en els casos següents:

a) Balanç i memòria abreujats: les societats en les quals a la data del tancament de l'exercici concorrin, almenys, dues de les circumstàncies següents:

Que el total de les partides de l'actiu no superi 2.373.997,81 euros. A aquests efectes s'entendrà per total actiu el total que figura en el model de balanç.

Que l'import net de la seva xifra anual de negocis sigui inferior a 4.747.995,62 euros.

Que el nombre mitjà de treballadors empleats durant l'exercici no sigui superior a 50.

b) Compte de pèrdues i guanys abreujat: les societats en què a la data de tancament de l'exercici, concorrin, almenys, dues de les circumstàncies següents:

Que el total de les partides de l'actiu no superi els 9.494.991,25 euros. A aquests efectes, s'entendrà per total actiu el total que figura al model del balanç.

Que l'import net de la seva xifra anual de negocis sigui inferior a 18.991.982,50 euros.

Que el nombre mitjà de treballadors empleats durant l'exercici no sigui superior a 250.

Quan una societat, en la data de tancament de l'exercici, compleixi dues de les circumstàncies indicades abans o bé cessi de complir-les, aquesta situació únicament produirà efectes quant al que s'assenyala en aquest apartat si es repeteix durant dos exercicis consecutius.

 

(Vegeu annexos en el document PDF)

Memòria

Contingut

.1  Activitat de l'empresa

En aquest apartat s'haurà de descriure l'objecte social de l'empresa i l'activitat o activitats a les quals es dediqui.

Concretament:

Activitat de la cooperativa.

Any de fundació.

Domicili social.

Anys en què s'han modificat els estatuts i causes de la modificació.

Nombre de persones sòcies i tipus.

Nombre de treballadors, indicant el tipus de contracte.

.2  Bases de presentació dels comptes anuals

a) Imatge fidel:

Raons excepcionals per les quals, per mostrar la imatge fidel, no s'han aplicat disposicions legals en matèria comptable i influència d'aquest fet sobre el patrimoni, la situació financera i els resultats de l'empresa.

Informacions complementàries que sigui necessari incloure quan l'aplicació de les disposicions legals no sigui suficient per mostrar la imatge fidel.

b) Principis comptables

Raons excepcionals que justifiquen la falta d'aplicació d'un principi comptable obligatori, indicant la incidència en el patrimoni, la situació financera i els resultats de l'empresa.

Altres principis comptables no obligatoris aplicats.

c) Comparació de la informació

Raons excepcionals que justifiquen la modificació de l'estructura del balanç i del compte de pèrdues i guanys de l'exercici anterior.

Explicació de les causes que impedeixen la comparació dels comptes anuals de l'exercici amb els del precedent.

Explicació de l'adaptació dels imports de l'exercici precedent per facilitar la comparació i, en el cas contrari, la impossibilitat de fer aquesta adaptació.

d) Elements recollits en diverses partides

Identificació dels elements patrimonials, amb el seu import, que estiguin registrats en dues o més partides del balanç, amb indicació d'aquestes i de l'import inclòs en cada una.

.3  Distribució de resultats

Desglossament del benefici abans d'impostos entre resultats cooperatius i resultats extracooperatius:

Informació sobre la proposta de distribució de beneficis, d'acord amb el següent esquema:

Base de repartiment

Import

Pèrdues i guanys

Romanent

Reserves voluntàries

Reserves

Total:

Distribució

A compensació de pèrdues d'exercicis anteriors

A fons de reserva obligatori

A fons d'educació i promoció cooperativa

A reserves voluntàries

A retorn cooperatiu

Altres (cal especificar-ho)

Total:

En relació amb el fons d'educació i promoció, s'haurà d'informar sobre la seva aplicació aprovada en assemblea.

Si es produeixen pèrdues, s'haurà d'informar sobre la imputació aprovada de les pèrdues mitjançant el fons de reserva obligatori, el fons de reserva voluntari i altres fons previstos pels estatuts o fons de les persones sòcies en proporció a la seva participació.

En el cas de distribució de retorn cooperatiu a compte en l'exercici, se n'haurà d'indicar l'import d'aquest i incorporar l'estat comptable previsional formulat preceptivament per posar de manifest l'existència de liquiditat suficient. Aquest estat comptable haurà d'abastar un període d'un any des que s'acorda la distribució del retorn a compte.

Limitacions per al retorn cooperatiu.

.4  Normes de valoració

S'hauran d'indicar els criteris comptables aplicats en relació amb les partides següents:

a) Despeses d'establiment

Indicació dels criteris utilitzats de capitalització, amortització i, si escau, sanejament.

b) Immobilitzat immaterial

Indicació dels criteris utilitzats de capitalització, amortització i, si escau, sanejament.

Justificació, si escau, de l'amortització del fons de comerç en un període superior a cinc anys.

Cal precisar els criteris de comptabilització dels contractes d'arrendament financer.

c) Immobilitzat material

Indicació dels criteris sobre:

Amortització i dotació de provisions.

Capitalització d'interessos i diferències de canvi.

Comptabilització de costos de modernització, ampliació i millora.

Determinació dels costos dels treballs fets per l'empresa pel seu immobilitzat.

Les partides de l'immobilitzat material que figuren a l'actiu per un quantia fixa.

Actualització de valor practicada arran d'una llei.

d) Valors negociables i altres inversions anàlogues

Distinció entre el curt termini i el llarg termini, amb indicació dels criteris de valoració i, en particular, amb determinació dels criteris seguits en les correccions valoratives efectuades.

e) Crèdits no comercials

Distinció entre el curt termini i el llarg termini, amb indicació dels criteris de valoració i, en particular, amb concreció dels criteris seguits en les correccions valoratives fetes i, si escau, els interessos meritats.

f) Existències

Indicació dels criteris de valoració i, en particular, concreció dels seguits en les correccions valoratives efectuades.

A més, s'hi hauran d'especificar els criteris de valoració de les partides que figuren a l'actiu per un quantia fixa.

g) Subvencions

Indicació del criteri d'imputació a resultats.

h) Provisió per a pensions i obligacions similars

Indicació del criteri de comptabilització i descripció general del mètode d'estimació i càlcul de cadascun dels riscos coberts.

i) Altres provisions del grup 1

Indicació del criteri de comptabilització i descripció general del mètode d'estimació i càlcul dels riscos i despeses inclosos en aquestes provisions.

j) Deutes

Distinció entre el curt termini i el llarg termini. Indicació dels criteris de valoració, com també els d'imputació a resultats de les despeses per interessos o primes diferides.

k) Impost sobre beneficis

Indicació dels criteris comptabilitzats per a la seva comptabilització.

l) Transaccions en moneda estrangera

Indicació de:

Criteris de valoració de saldos en moneda estrangera.

Procediment emprat per calcular el tipus de canvi en euros d'elements patrimonials que en l'actualitat o que en el seu origen hagin estat expressats en moneda estrangera.

Criteris de comptabilització de les diferències de canvi.

m) Ingressos i despeses.

.5  Despeses d'establiment

Anàlisi del moviment d'aquest epígraf del balanç durant el darrer exercici, amb indicació del saldo inicial, increments, amortitzacions, sanejament i saldo final.

Si hi ha qualsevol partida significativa, per la seva naturalesa o pel seu import s'haurà de facilitar la informació addicional pertinent.

.6  Immobilitzat immaterial

Anàlisi del moviment durant l'exercici de cada partida del balanç inclosa en aquest epígraf i de les seves corresponents amortitzacions acumulades i provisions, amb indicació del següent: saldo inicial; entrades o dotacions; augment per transferències o traspàs d'un altre compte; disminucions per a transferències o traspàs a un altre compte; saldo final.

A aquests efectes, s'haurà de distingir entre les concessions, patents, llicències, marques i similars adquirides a títol onerós i les creades per la pròpia empresa.

S'haurà d'informar sobre els béns utilitzats en règim d'arrendament financer, precisant, d'acord amb les condicions del contracte: cost del bé en origen, distinció del valor de l'opció de compra, durada del contracte, anys transcorreguts, quotes satisfetes en anys anteriors i en l'exercici, quotes pendents i valor de l'opció de compra.

S'hauran de detallar els elements significatius que hi puguin haver en aquesta rúbrica i facilitar informació addicional sobre el seu ús, data de caducitat i període d'amortització.

.7  Immobilitzat material

7.1  Anàlisi del moviment durant l'exercici de cada partida del balanç inclosa en aquest epígraf i de les seves corresponents amortitzacions acumulades i provisions, amb indicació dels punts següents: saldo inicial; entrades o dotacions; augment per transferències o traspàs d'un altre compte; sortides, baixes o reduccions; disminucions per transferències o traspàs a un altre compte; saldo final.

Quan es fan actualitzacions, s'haurà d'indicar:

Llei que ho autoritza.

Import de la revalorització per cada partida, així com de l'augment de l'amortització acumulada.

Efecte de l'actualització sobre la dotació de l'amortització i, per tant, sobre el resultat del pròxim exercici.

7.2  Informació sobre:

Import de les revaloritzacions netes acumulades, al tancament de l'exercici, fetes a l'empara d'una llei, i l'efecte d'aquestes revaloritzacions sobre la dotació en l'amortització i en les provisions de l'exercici.

Coeficients d'amortització utilitzats per grups d'elements.

Característiques de les inversions en immobilitzat material adquirides a empreses del grup i associades, amb indicació del seu valor comptable i de l'amortització acumulada corresponent.

Característiques de les inversions en immobilitzat material situades fora del territori espanyol, amb indicació del seu valor comptable i de l'amortització acumulada corresponent.

Import dels interessos i diferències de canvi capitalitzades en l'exercici.

Característiques de l'immobilitzat no afectat directament a l'explotació, amb indicació del seu valor comptable i l'amortització acumulada corresponent.

Import i característiques dels béns totalment amortitzats, obsolets tècnicament o no utilitzats.

Béns afectats a garanties i reversió.

Subvencions i donacions rebudes relacionades amb l'immobilitzat material.

Compromisos ferms de compra i fonts previsibles de finançament, així com compromisos ferms de venda.

Qualsevol altra circumstància de caràcter substantiu que afecti béns de l'immobilitzat material com arrendaments, assegurances, litigis, embargaments i situacions anàlogues.

.8  Inversions financeres

8.1  Anàlisi del moviment durant l'exercici de cada partida del balanç inclosa en els epígrafs "Immobilitzacions financeres" i "Inversions financeres temporals" i de les seves provisions corresponents, amb indicació, pel que fa tant al llarg termini com al curt termini, dels aspectes següents: saldo inicial; entrades o dotacions; augments per transferències o traspàs d'un altre compte; sortides o reduccions; disminucions per transferències o traspàs a un altre compte; saldo final.

A aquests efectes s'haurà de desglossar cada partida tenint en compte la naturalesa de la inversió, i distingint, si escau, entre participacions en capital, valors de renda fixa, crèdits i crèdits per interessos.

8.2  Informació sobre empreses del grup i associades, amb els detalls següents:

Denominació i domicili de les empreses del grup, amb indicació, per a cada una, de: activitats que exerceixen; fraccions de capital que es posseeixen directament i indirectament, amb distinció entre totes dues; import del capital, reserves i resultat del darrer exercici, amb desglossament dels extraordinaris; valor de la participació en capital segons els llibres; dividends rebuts en l'exercici; si les accions cotitzen en borsa o no i, si és el cas, cotització mitjana del darrer trimestre de l'exercici i cotització al tancament de l'exercici.

Només es podrà ometre la informació requerida en aquest punt quan per la seva naturalesa pugui comportar greus perjudicis a les empreses a les quals es refereixi; en aquests casos s'haurà de justificar l'omissió.

La mateixa informació que la del punt anterior respecte de les empreses associades.

Notificacions fetes, en compliment del que disposa l'article 86 del Text refós de la Llei de societats anònimes, a les societats participades, directament o indirectament, en més d'un 10%.

8.3  Altra informació sobre:

Import dels valors de renda fixa i altres inversions financeres anàlogues, així com dels crèdits que vencin en cada un dels cinc anys següents al tancament de l'exercici, i de la resta fins al seu darrer venciment, amb distinció per deutors (empreses del grup, associades i altres). Aquestes indicacions hauran de figurar separadament per cada una de les partides relatives a inversions financeres, conforme al model de balanç.

Import dels interessos meritats i no cobrats.

Valors negociables, altres inversions financeres anàlogues i crèdits entregats com a garanties.

Desglossament dels valors negociables i altres inversions financeres anàlogues, així com dels crèdits, segons els tipus de moneda en què estan instrumentats i, si escau, cobertura de diferències de canvi existent, amb distinció entre les emeses per empreses del grup, associades i altres.

Taxa mitjana de rendibilitat dels valors de renda fixa i altres inversions financeres anàlogues, per grups homogenis i, en tot cas, amb distinció entre els emesos per empreses del grup, associades i altres.

Compromisos ferms de compra de valors negociables i altres inversions financeres anàlogues i fonts previsibles de finançament, així com els compromisos ferms de venda.

Característiques i import de qualsevol garantia rebuda en relació amb els crèdits atorgats per l'empresa (fiançaments, avals, penyores, reserves de domini, pactes de recompra, etcètera).

Qualsevol altra circumstància de caràcter substantiu que afecti els valors negociables, altres inversions financeres anàlogues i creditors, com litigis, embargaments, etcètera.

Import dels sous, dietes i remuneracions.

.9  Existències

Informació sobre:

Compromisos ferms de compra i venda, així com informació sobre contractes de futur relatius a existències.

Limitacions en la disponibilitat de les existències per garanties, pignoracions, fiances i altres raons anàlogues, amb indicació de les partides que afecten i la seva projecció temporal.

Import de les existències que figuren en l'actiu per a una quantitat fixa.

Qualsevol altra circumstància de caràcter substantiu que afecti la titularitat, disponibilitat o valoració de les existències, com ara litigis, assegurances, embargaments, etcètera.

.10  Fons propis

10.1  Anàlisi del moviment durant l'exercici de cada partida del balanç inclosa en aquesta agrupació, amb indicació dels orígens dels augments i les causes de les disminucions, així com els saldos inicials i finals.

10.2  Informació sobre:

El nombre de participacions i el valor nominal de cadascuna, amb distinció de classes de participació, així com els drets atorgats a aquestes i les restriccions que puguin tenir. També, si escau, s'haurà d'indicar per cada classe de participació els desemborsaments pendents, i la data d'exigibilitat.

L'ampliació de capital en curs amb indicació del nombre de participacions a subscriure, el seu valor nominal, el desemborsament inicial, els drets que incorporaran i les restriccions que tindran.

Les circumstàncies específiques que restringeixen la disponibilitat de les reserves.

La part del capital que, si escau, és posseït per una altra empresa, directament o per mitjà de les seves filials, quan sigui igual o superior a 10%.

En el cas d'aportacions no dineràries, valor fixat per la taxació efectuada, sota la responsabilitat del Consell Rector, en el moment de fer l'aportació.

.11  Subvencions

Informació sobre l'import i les característiques de les subvencions rebudes que apareguin en les partides corresponents del balanç i del compte de pèrdues i guanys.

Informació sobre el compliment i incompliment de les condicions associades a les subvencions.

.12  Provisions per a pensions i obligacions similars

12.1  Anàlisi del moviment d'aquesta partida del balanç durant l'exercici, amb distinció de les provisions corresponents al personal actiu i el passiu, amb indicació de: saldo inicial; dotacions, amb distinció del seu origen (despeses financeres, despeses de personal); aplicacions; saldo final.

12.2  Informació sobre:

Riscos coberts.

Tipus de capitalització utilitzat.

.13  Altres provisions del grup 1

13.1  Anàlisi del moviment de cada partida del balanç durant l'exercici, amb indicació de: saldo inicial; dotacions; aplicacions; saldo final.

13.2  Informació sobre riscos i despeses cobertes.

.14  Deutes no comercials

14.1  Desglossament de la partida D.IV.2 del passiu del balanç, "Altres deutes", amb distinció entre deutes transformables en subvencions, proveïdors d'immobilitzat i altres.

Desglossament de les partides E.III.1 i E.III.2 del passiu del balanç, "Deutes a empreses del grup" i "Deutes a empreses associades", amb distinció entre préstecs i altres deutes i deutes per interès.

14.2  Informació, amb distinció entre curt termini i llarg termini, sobre:

Import dels deutes que vencin a cada un dels cinc anys següents al tancament de l'exercici i fins a la seva cancel·lació, amb distinció entre empreses del grup, associades i altres. Aquestes indicacions hauran de figurar separadament per a cada una de les partides relatives a deutes, conforme al model de balanç.

Import dels deutes amb garantia real.

Desglossament dels deutes en moneda estrangera segons els tipus de moneda en què estiguin contractats i, si escau, cobertura del les diferències de canvi existent, amb distinció entre empreses del grup, associades i altres.

Tipus d'interès mitjà dels deutes no comercials a llarg termini.

Import disponible en les línies de descompte, així com les pòlisses de crèdit concedides a l'empresa amb els seus límits respectius, amb precisió de la part disposada.

Import de les despeses financeres meritades i no pagades.

Detall de les obligacions i bons en circulació al tancament de l'exercici, amb indicació de les característiques principals de cada un (interès, venciment, garanties, condicions de convertibilitat, etcètera).

.15  Situació fiscal

Explicació de la diferència que hi hagi entre el resultat comptable de l'exercici i el resultat fiscal.

Conciliació del resultat amb la base imposable de l'impost sobre societats

Resultat comptable de l'exercici:

Augments / Disminucions

Impost sobre societats:

Diferències permanents:

Diferències temporals:

amb origen en l'exercici:

amb origen en exercicis anteriors:

Compensació de bases imposables

Negatives d'exercicis anteriors:

Base imposable (resultat fiscal):

A més, s'haurà d'indicar la informació següent:

La diferència entre la càrrega fiscal imputada a l'exercici i als exercicis anteriors i la càrrega fiscal ja pagada o que s'haurà de pagar per aquells exercicis, en la mesura en què aquesta diferència tingui un interès cert respecte a la càrrega fiscal futura. S'haurà de desglossar aquesta diferència, amb distinció entre impost anticipat i impost diferit.

Les diferències que es produeixin entre la valoració comptable i la que correspongui per correccions de valor excepcionals dels elements de l'actiu immobilitzat i de l'actiu circulant que siguin causades només per l'aplicació de la legislació fiscal, degudament justificades.

Bases imposables negatives pendents de compensar fiscalment, amb indicació del termini i les condicions per poder-ho fer.

Naturalesa i import dels incentius fiscals aplicats durant l'exercici, com ara deduccions i desgravacions a la inversió, per creació d'ocupació, etcètera, així com dels pendents de deduir.

Compromisos adquirits en relació amb incentius fiscals.

Qualsevol altra circumstància de caràcter substantiu en relació amb la situació fiscal.

.16  Garanties compromeses amb tercers i altres passius contingents

Import global de les garanties compromeses amb tercers, així com l'import de les incloses en el passiu del balanç. Aquesta informació s'haurà de desglossar per classes de garanties i amb distinció de les relacionades amb empreses del grup, associades i altres.

Naturalesa de les contingències, sistema d'avaluació de l'estimació i factors de què depèn, amb indicació dels eventuals efectes en el patrimoni i en els resultats; si escau, s'indicaran les raons que impedeixin aquesta avaluació, i també els riscos màxims i mínims existents.

.17  Ingressos i despeses

17.1  Desglossament de les partides 2.a) i 2.b) del deure del compte de pèrdues i guanys, "Consum de mercaderies" i "Consum de matèries primeres i altres matèries consumibles", amb distinció entre compres i variació d'existències.

Desglossament de la partida 3.b) del deure del compte de pèrdues i guanys, "Càrregues socials", amb distinció entre aportacions i dotacions per a pensions i altres càrregues socials.

Desglossament de la partida 5.b) del deure del compte de pèrdues i guanys, "Variació de provisions i pèrdues de crèdits incobrables", amb distinció entre fallits i la variació de la provisió per insolvència.

En el cas que l'empresa formuli el compte de pèrdues i guanys abreujat, haurà d'incloure en aquest apartat els desglossaments indicats abans en relació amb les partides 1, "Consums d'explotació", 2.b), "Càrregues socials", i 4, "Variació de les provisions de tràfic i pèrdues de crèdits incobrables" del model abreujat d'aquest compte.

17.2  Informació sobre:

Transaccions fetes amb empreses del grup i associades, amb detall de: compres fetes, devolucions de compres i ràpels; vendes fetes, devolucions de vendes i ràpels; serveis rebuts i prestats; interessos abonats i carregats; dividends, i altres beneficis distribuïts.

Transaccions fetes en moneda estrangera, amb indicació separada de compres, vendes i serveis rebuts i prestats.

Distribució de l'import net de la xifra de negocis corresponents a les activitats ordinàries de l'empresa, per categories d'activitats i per mercats geogràfics. L'omissió de la informació requerida en aquest punt s'haurà de justificar quan per la seva naturalesa pugui comportar greus perjudicis a l'empresa.

Nombre mitjà de persones empleades en el curs de l'exercici, distribuït per categories.

Despeses i ingressos extraordinaris, inclosos els ingressos i despeses corresponents a exercicis precedents.

Despeses i ingressos que, havent estat comptabilitzats durant l'exercici, corresponguin a un altre de posterior.

Despeses i ingressos imputats a l'exercici que hagin de ser satisfets en un altre de posterior.

.18  Altra informació

Informació sobre:

Import dels sous, dietes i remuneracions de qualsevol classe meritats en el curs de l'exercici per les persones membres del Consell Rector, sigui quina sigui la seva causa. Aquesta informació s'haurà de donar de manera global per conceptes retributius.

S'haurà de desglossar l'import de les bestretes i crèdits concedits a les persones membres del Consell Rector, amb indicació del tipus d'interès, les característiques essencials i els imports retornats, així com de les obligacions assumides per compte d'ells a títol de garantia.

Import de les obligacions contretes en matèria de pensions i d'assegurances de vida respecte de les persones que siguin membres antics i actuals del Consell Rector. Aquesta informació s'haurà de donar de manera global i amb separació de les prestacions de què es tracti.

Operacions en què hi hagi algun tipus de garantia, amb indicació dels actius afectes a aquesta, fins i tot quan es tracti de disponibilitats líquides, amb indicació, en aquest cas, de les limitacions de disponibilitat existents.

Informació sobre les operacions fetes amb terceres persones no sòcies, amb indicació del percentatge que representen sobre el total d'operacions de la cooperativa i l'autorització de la delegació d'Hisenda en el cas que aquest percentatge superi el màxim legal.

Categoria fiscal de la cooperativa (protegida, especialment protegida o sense protecció fiscal) i informació sobre el compliment de totes les condicions que permeten tenir la protecció esmentada o les causes que hauran donat lloc a la pèrdua de protecció fiscal.

Si es tracta d'una cooperativa d'iniciativa social, informació sobre:

Nombre de persones sòcies (persones amb disminució física, psíquica o sensorial, els pares o tutors de les persones amb disminució o el personal d'atenció).

Si la cooperativa té la condició funcional d'entitat de serveis socials d'iniciativa social i, a aquests efectes, se sotmet als condicionaments que estableix el Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials.

.19  Esdeveniments posteriors al tancament

Informació complementària sobre fets succeïts amb posterioritat al tancament que no afectin els comptes anuals en aquella data, però el coneixement dels quals sigui útil per a l'usuari dels estats financers.

Informació complementària sobre fets succeïts amb posterioritat al tancament dels comptes anuals que afectin l'aplicació del principi d'empresa en funcionament.

.20  Quadre de finançament

S'hi descriuen els recursos financers obtinguts en l'exercici, així com la seva aplicació o utilització i l'efecte que han produït aquestes operacions sobre el capital circulant.

 

(Vegeu annexos en el document PDF)

Memòria abreujada

Contingut

.1  Activitat de l'empresa

En aquest apartat s'haurà de descriure l'objecte social de l'empresa i l'activitat o activitats a les quals es dedica.

Concretament:

Activitat de la cooperativa.

Any de fundació.

Domicili social.

Anys en què s'han modificat els estatuts i causes de modificació.

Nombre de persones sòcies i tipus.

Nombre de treballadors, amb indicació del tipus de contracte.

.2  Bases de presentació dels comptes anuals

a) Imatge fidel

Raons excepcionals per les quals, per mostrar una imatge fidel, no s'han aplicat disposicions legals en matèria comptable, i influència d'aquest fet sobre el patrimoni, la situació financera i els resultats de l'empresa.

Informacions complementàries que calgui incloure quan l'aplicació de les disposicions legals no sigui suficient per mostrar la imatge fidel.

b) Principis comptables

Raons excepcionals que justifiquen la falta d'aplicació d'un principi comptable obligatori, amb indicació de la incidència en el patrimoni, la situació financera i els resultats de l'empresa.

Altres principis comptables no obligatoris aplicats.

c) Comparació de la informació

Raons excepcionals que justifiquen la modificació de l'estructura del balanç i del compte de pèrdues i guanys de l'exercici anterior.

Explicació de les causes que impedeixen la comparació dels comptes anuals de l'exercici amb els del precedent.

Explicació de l'adaptació dels imports de l'exercici precedent per facilitar la comparació i, en el cas contrari, la impossibilitat de fer aquesta adaptació.

d) Elements recollits en diverses partides

Identificació dels elements patrimonials, amb el seu import, que estiguin registrats en dues o més partides del balanç, amb indicació d'aquestes i de l'import inclòs en cada una.

.3  Distribució de resultats

Informació sobre la proposta de distribució de beneficis, d'acord amb l'esquema següent:

Base de repartiment

Import

Pèrdues i guanys

Romanent

Reserves voluntàries

Reserves

Total:

Distribució

A compensació de pèrdues d'exercicis anteriors

A fons de reserva obligatori

A fons d'educació i promoció cooperativa

A reserves voluntàries

A retorn cooperatiu

Altres (cal especificar-ho)

Total:

En relació amb el fons d'educació i promoció, s'haurà d'informar sobre la seva aplicació aprovada en assemblea.

Si es produeixen pèrdues s'haurà d'informar sobre la imputació aprovada de les pèrdues mitjançant el fons de reserva obligatori, el fons de reserva voluntari, altres fons previstos pels estatuts o fons de les persones sòcies en proporció a la seva participació.

En el cas de distribució de retorns a compte en l'exercici, se n'haurà d'indicar l'import i incorporar l'estat comptable previsional formulat preceptivament per posar de manifest l'existència de liquiditat suficient. Aquest estat comptable haurà d'abastar un període d'un any des que s'acordi la distribució del retorn a compte.

Limitacions per a la distribució dels retorns cooperatius.

.4  Normes de valoració

S'hauran d'indicar els criteris comptables aplicats en relació amb les partides següents:

a) Despeses d'establiment

Indicació dels criteris utilitzats de capitalització, amortització i, si escau, sanejament.

b) Immobilitzat immaterial

Indicació dels criteris utilitzats de capitalització, amortització i, si escau, sanejament.

Justificació, si escau, de l'amortització del fons de comerç en un període superior a cinc anys.

Precisar els criteris de comptabilització dels contractes d'arrendament financer.

c) Immobilitzat material

Indicació dels criteris sobre:

Amortització i dotació de provisions.

Capitalització d'interessos i diferències de canvi.

Comptabilització de costos de modernització, ampliació i millora.

Determinació dels costos dels treballs efectuats per l'empresa per al seu immobilitzat.

Les partides de l'immobilitzat material que figuren a l'actiu per una quantia fixa.

Actualització de valor practicada arran d'una llei.

d) Valors negociables i altres inversions anàlogues

Distinció entre el curt termini i el llarg termini, amb indicació dels criteris de valoració i, en particular, els seguits en les correccions valoratives efectuades.

e) Crèdits no comercials

Distinció entre el curt termini i el llarg termini, amb indicació dels criteris de valoració i, en particular, els seguits en les correccions valoratives efectuades i, si escau, els interessos meritats.

f) Existències

Indicació dels criteris de valoració i, en particular, els seguits en les correccions valoratives fetes.

A més, s'hi hauran d'especificar els criteris de valoració de les partides que figuren a l'actiu per una quantia fixa.

g) Subvencions

Cal indicar el criteri d'imputació a resultats.

h) Provisió per a pensions i obligacions similars

Indicació del criteri de comptabilització i descripció general del mètode d'estimació i càlcul de cadascun dels riscos coberts.

i) Altres provisions del grup 1

Indicació del criteri de comptabilització i descripció general del mètode d'estimació i càlcul dels riscos i despeses inclosos en aquestes provisions.

j) Deutes

Distinció entre el curt termini i el llarg termini. Indicació dels criteris de valoració, com també dels d'imputació a resultats de les despeses per a interessos o primes diferides.

k) Impost sobre beneficis

Indicació dels criteris comptabilitzats per a la seva comptabilització.

l) Transaccions en moneda estrangera

Indicació de:

Criteris de valoració de saldos en moneda estrangera.

Procediment emprat per calcular el tipus de canvi en euros d'elements patrimonials que en l'actualitat o en el seu origen hagin estat expressats en moneda estrangera.

Criteris de comptabilització de les diferències de canvi.

m) Ingressos i despeses

.5  Actiu immobilitzat

Anàlisi del moviment durant l'exercici de cada partida del balanç inclosa en aquest epígraf i de les seves corresponents amortitzacions acumulades i provisions, amb indicació de: saldo inicial; entrades o dotacions; augment per transferències o traspàs d'un altre compte; disminucions per transferències o traspàs a un altre compte; saldo final.

.6  Capital social

En el cas d'aportacions no dineràries, valor fixat en la taxació efectuada, sota la responsabilitat del Consell Rector, en el moment de fer l'aportació.

.7  Deutes

L'import global dels deutes de l'empresa amb una durada superior a cinc anys, així com tots els deutes amb garantia real, amb indicació de la seva forma i naturalesa.

.8  Empreses del grup i associades

Denominació i domicili de les empreses que siguin de la seva propietat, directament o indirectament; com a mínim el tres per cent del capital si les empreses cotitzen en borsa i el vint per cent per a la resta, amb indicació de la fracció de capital que hi pertanyi, així com l'import del capital, de les reserves i del resultat de l'últim exercici d'aquestes.

.9  Despeses

Desglossament de la partida 2.b del Deure del compte de pèrdues i guanys (model abreujat); càrregues socials, amb distinció entre els que han fet fallida i la variació de la provisió per insolvències.

Desglossament de la partida 4 del Deure del compte de pèrdues i guanys (model abreujat), variació de les provisions de tràfic i pèrdues de crèdit incobrables, amb distinció entre els que han fet fallida i la variació de la provisió per insolvències.

.10  Altra informació

Informació sobre:

Import dels sous, dietes i remuneracions de qualsevol classe meritats en el curs de l'exercici per les persones membres del Consell Rector, independentment de quina en sigui la causa. Aquesta informació s'haurà de donar de manera global per conceptes retributius.

S'haurà de desglossar l'import de les bestretes i crèdits concedits al conjunt de persones membres del Consell Rector, amb indicació del tipus d'interès, les característiques essencials i els imports retornats, així com de les obligacions assumides per compte d'ells a títol de garantia.

Import de les obligacions contretes en matèria de pensions i d'assegurances de vida respecte dels membres antics i actuals del Consell Rector. Aquesta informació s'haurà de donar de manera global i amb separació de les prestacions de què es tracti.

Informació sobre les operacions fetes amb terceres persones no sòcies, amb indicació del percentatge que representen sobre el total d'operacions de la cooperativa i l'autorització de la delegació d'Hisenda en el cas que aquest percentatge superi el màxim legal.

Categoria fiscal de la cooperativa (protegida, especialment protegida o sense protecció fiscal) i informació sobre el compliment de totes les condicions que permeten tenir la protecció esmentada o les causes que hauran donat lloc a la pèrdua de protecció fiscal.

Si es tracta d'una cooperativa d'iniciativa social, informació sobre:

Nombre de persones sòcies (persones amb disminució física, psíquica o sensorial, els pares o tutors de les persones amb disminució o el personal d'atenció).

Si la cooperativa té la condició funcional d'entitat de serveis socials d'iniciativa social i, a aquest efecte, se sotmet als condicionaments establerts al Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials.