Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 18/1987, de 13 de juliol, per la qual s'estableix la gratuïtat de l'ensenyament en els estudis de nivell mitjà i en els d'arts aplicades i oficis artístics.

Dades bàsiques
 • Rang del document Llei

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • Núm. del document 018/1987

 • Data del document 13/07/1987

 • Data de publicació 27/07/1987

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 869

 • No Vigent
Afectacions
28/07/1987 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT

 EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA        
                               
  Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de
 Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el
 que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'Autonomia,
 promulgo la següent                    
                               
                               
 LLEI                            
                               
  La Llei Orgànica 8/1985, del 3 de juliol, reguladora del
 dret a l'educació, reconeix en el seu article 1.2 el dret
 de tots els ciutadans a accedir als nivells superiors
 d'ensenyament. Per fer efectiu aquest dret és aconsellable
 d'avançar en la gratuïtat dels estudis de batxillerat, de
 formació professional i d'arts aplicades i oficis artístics
 mitjançant la supressió de les taxes acadèmiques que
 actualment graven aquests estudis.             
                               
  Aquesta actuació respon, d'altra banda, a la tendència a
 la generalització de l'escolarització dels joves fins a
 l'edat de setze anys, i és seguida pels ens que tenen
 assumida la competència en educació.  Aquesta darrera
 consideració es troba vinculada a l'imperatiu del principi
 constitucional  d'igualtat,  i,  consegüentment,  a la
 suficiència de recursos que permetin complir en la pràctica
 amb aquest principi.                    
                               
  Per tant, l'entrada en vigor d'aquesta Llei, la qual
 comporta una minoració dels ingressos tributaris derivats
 del sistema de finançament aplicat a les  comunitats
 autònomes, ha de significar  l'aplicació  d'actuacions
 compensatòries amb càrrec als Pressupostos Generals de
 l'Estat.                          
                               
 Article 1                         
 -1 Els estudis de batxillerat, de formació professional i
 d'arts aplicades i oficis artístics són gratuïts en els
 centres públics i no són subjectes al pagament de taxes
 acadèmiques per serveis d'ensenyament.           
 -2 Tampoc no són subjectes al pagament de taxes acadèmiques
 els  alumnes  que  cursen  els  esmentats estudis de
 batxillerat, de formació professional i d'arts aplicades i
 oficis artístics en centres privats.            
                               
 Article 2                         
 -1 L'article 23.2 de la Llei 6/1986, del 8 de maig, de
 Desplegament i Modificació de les Taxes de la Generalitat,
 queda redactat de la manera següent:            
  "Aquests serveis administratius no són subjectes a la
 taxa quan són gravats específicament per altres taxes
 d'aquesta Llei, ni quan són prestats a estudiants pels
 serveis  del Departament d'Ensenyament o pels centres
 docents públics no universitaris que en depenen."     
 -2 L'article 49 de l'esmentada Llei 6/1986 queda redactat
 de la manera següent:                   
 "Acreditament.                       
  "1 Les taxes s'acrediten en el moment de la prestació
 dels serveis corresponents. Tanmateix, s'exigeixen a la
 bestreta mitjançant autoliquidació pel subjecte passiu en
 el moment en què es formula la sol·licitud.        
  "2 El pagament de les taxes pot fraccionar-se en la forma
 que s'estableixi per reglament."              
 -3 L'article 50 de l'esmentada Llei 6/1986 queda redactat
 de la manera següent:                   
 "Tarifes.                         
  "Les quotes de les taxes s'ajusten a  les tarifes
 següents:                         
 "Grup 1r                          
  "Tarifes per serveis d'ensenyament a centres de COU.   
 "1.1 Dret d'ingrés ......................... 1.050     
 "1.2 Drets de matrícula .................... 4.470     
 "1.3 Drets de matrícula per                
    assignatura solta .....................  750     
 "1.4 Drets per serveis administratius ......  180     
 "1.5 Drets per serveis de funcionament ..... 2.500     
                               
 "Grup 2n                          
  "Tarifes per serveis d'ensenyament a escoles oficials
 d'idiomes.                         
 "2.1 Drets d'ingrés ........................ 1.440     
 "2.2 Inscripció de matrícula ............... 3.500     
 "2.3 Drets per serveis administratius ......  130     
 "2.4 Drets per serveis de funcionament ..... 2.500     
 "2.5 Drets d'examen d'alumnes               
    d'ensenyament lliure .................. 1.130     
 "2.6 Drets d'examen per a l'obtenció            
    del certificat d'aptitud .............. 3.500     
                               
 "Grup 3r                          
  "Taxes de secretaria a centres de COU i a escoles
 oficials d'idiomes.                    
 "3.1 Trasllat de matrícula o d'expedient          
    acadèmic ..............................  580     
 "3.2 Expedició de certificats ..............  390     
 "3.3 Compulsa de documents .................  170"    
 -4 La rúbrica del Capítol II del Títol IV de la Llei 6/1986
 queda redactada de la manera següent:           
  "Taxa per drets de formació d'expedients".        
 -5 L'article 52 de la Llei 6/1986 queda redactat de la
 manera següent:                      
  "Constitueix el fet imposable de la taxa la formació
 d'expedients per a l'expedició de títols i  diplomes
 acadèmics, docents i professionals, realitzats pels serveis
 centrals  i  territorials dependents  del  Departament
 d'Ensenyament".                      
 -6  L'article 55 de la Llei 6/1986 queda redactat de la
 manera següent:                      
  "La quota de la taxa s'ajusta a les tarifes següents:   
  "1 Per drets de formació d'expedient per a la tramitació
 d'expedients de títols i diplomes acadèmics docents i
 professionals:                       
 "1.1 Ensenyament de BUP                  
 "1.1.1 Títol de Batxillerat Unificat            
     Polivalent ............................ 3.780    
 "1.1.2 Plans antics:                    
     Títol de Batxillerat Elemental ........ 1.550    
     Títol de Batxillerat Superior ......... 3.780    
     Títol de Batxillerat Laboral .......... 3.780    
 "1.2 Ensenyament de Formació Professional         
 "1.2.1 Títol de tècnic auxiliar .............. 1.550    
 "1.2.2 Certificat d'Escolaritat de FP           
     de 1r grau ............................  760    
 "1.2.3 Títol de tècnic especialista .......... 3.780    
 "1.2.4 Plans antics:                    
     Títol d'oficial industrial ............ 1.550    
     Títol de mestre industrial ............ 3.780    
 "1.2.5 Títol d'Audició i Llenguatge            
     per a mestres ......................... 1.810    
 "1.2.6 Títol de Pedagogia Terapèutica ........ 1.810    
 "1.3  Ensenyaments artístics i especialitzats       
 "1.3.1 Escola Oficial d'Idiomes: Diploma          
     d'aptitud Escola d'Idiomes ............ 1.810    
 "1.3.2 Conservatoris de música:              
     Diploma elemental .....................  910    
     Títol Professional .................... 1.810    
     Títol Superior ........................ 7.090    
     Diploma Instrumentista o Cantant ...... 2.140    
     Diploma de Capacitat-Pla antic ........  910    
 "1.3.3 Escoles d'Arts Aplicades              
     i Oficis Artístics:                 
     Títol de Graduat ......................  910    
 "1.4 Títols administratius                 
 "1.4.1 Títol de professor d'EGB .............. 2.140    
 "1.4.2 Títol de professor agregat             
     de Batxillerat ........................ 1.410    
     Títol de Catedràtic de Batxillerat .... 2.640    
 "1.4.3 Títol de mestre de taller d'Escoles         
     de Mestratge Industrial ............... 2.640"   
 -7 L'article 56 de la Llei 6/1986 queda redactat de la
 manera següent:                      
  "Exempcions i bonificacions:               
  "Als alumnes membres de famílies nombroses, els són
 aplicables les exempcions i les bonificacions establertes
 en la legislació vigent relativa a la protecció d'aquestes
 famílies".                         
                               
                               
 Disposicions Finals                    
 Primera                          
  Aquesta  llei  entra en vigor l'endemà de la seva
 publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de
 Catalunya i té efecte per al curs acadèmic 1987-1988.   
                               
 Segona                           
  S'autoritza el Consell Executiu per a  dictar  les
 disposicions que calguin per a desenvolupar i aplicar
 aquesta Llei.                       
 _______________________                  
                               
  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui
 d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que
 els Tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin
 complir.                          
                               
 Barcelona, 13 de juliol de 1987              
                               
 Jordi Pujol                        
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 Josep M. Basáñez i Villaluenga               
 Conseller d'Economia i Finances