Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 2/1981, de 22 d'abril, de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya i de les seves entitats autònomes per al 1981.

Dades bàsiques
 • Rang del document Llei

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • Núm. del document 002/1981

 • Data del document 22/04/1981

 • Data de publicació 29/04/1981

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 123

 • No Vigent
Afectacions
Correccions d'errades
29/04/1981 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT
Text corregit per les correccions d'errades publicades a:

 EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA         
                               
  Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de
 Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el
 que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'Autonomia,
 promulgo la següent                     
                               
 LLEI                            
                               
 Normes generals                       
                               
 Article 1                          
  S'aproven el Pressupost de la Generalitat i els de les
 entitats autònomes per a l'exercici econòmic del 1981, els
 quals tenen el contingut següent:              
  a) En l'estat de despeses relatiu a la Generalitat es
 concedeixen els crèdits necessaris per al compliment de les
 seves obligacions per un import de 64.700.950.364 pessetes,
 de les quals 16.412.892.231 pessetes corresponen a despeses
 d'infrastructura, 22.144.515.056 pessetes a despeses dels
 serveis transferits, i 23.143.543.077 pessetes a serveis a
 transferir durant l'exercici. D'aquest darrer concepte, el
 Consell Executiu haurà de donar compte al Parlament de les
 corresponents afectacions en la mesura que les acordarà.  
  Els  drets  econòmics  que s'han de liquidar durant
 l'exercici, detallats en l'estat d'ingressos, sumen un total
 de 64.700.950.364 pessetes.                 
  b) En els estats de despeses de cada una de les entitats
 autònomes, els crèdits concedits per a atendre el compliment
 de llurs obligacions sumen un import total de 105.379.407
 pessetes.                          
  Els drets liquidables durant l'exercici per cada entitat
 autònoma es detallen en els estats d'ingressos corresponents
 per un import total de 105.379.407 pessetes.        
                               
 Article 2                          
 -1 Amb càrrec als crèdits de l'estat de despeses només es
 poden contreure obligacions derivades d'adquisicions, obres,
 serveis i altres prestacions o despeses  en  general,
 autoritzades entre l'1 de gener i el 31 de desembre de
 1981.                            
 -2 S'autoritza el Conseller d'Economia i Finances perquè
 incorpori al pressupost de l'any 1981 els crèdits que
 garanteixen els compromisos de despeses contrets abans de
 l'últim mes de l'exercici pressupostari del 1980 i que, per
 motius justificats, no s'han  pogut  realitzar  durant
 l'exercici.                         
 -3 El Departament d'Economia i Finances ha d'incorporar a
 l'estat de despeses del Pressupost del 1981 els crèdits
 autoritzats en l'exercici precedent en funció  de  la
 recaptació efectiva dels drets afectats, i en especial els
 crèdits transferits per l'Estat que  l'últim  dia  de
 l'exercici pressupostari no haguessin estat vinculats al
 compliment d'obligacions reconegudes.            
                               
 Article 3                          
 -1 Els crèdits consignats en l'estat de despeses tenen
 caràcter limitatiu. En conseqüència, no es poden adquirir
 compromisos amb una quantia superior a llurs imports.    
 -2 Es consideren ampliables fins a una suma igual a les
 obligacions que sigui preceptiu de  reconèixer,  previ
 compliment de les normes legals oportunes, els crèdits
 inclosos en el Pressupost de la Generalitat i en el dels ens
 públics aprovats per aquesta Llei i que es detallen a
 continuació:                        
  a) Els que es destinaran al pagament d'interessos, a
 l'amortització de principal i a les despeses derivades del
 deute.                           
  b) Els relatius a les obligacions de classes passives, en
 funció  del reconeixement d'obligacions específiques de
 l'exercici respectiu, segons disposicions amb rang de llei. 
  c) Els destinats a satisfer:               
  1. Les quotes de la Seguretat Social per als funcionaris
 eventuals o contractats sotmesos a dret administratiu i el
 complement familiar, d'acord amb els preceptes en vigor,
 així com l'aportació de la Generalitat al règim de previsió
 social dels funcionaris (MUNPAL i MUFACE) públics adscrits o
 traspassats a la Generalitat.                
  2. Els d'assistència mèdica farmacèutica derivats dels
 funcionaris adscrits en virtut del Decret 1942/1979.    
  3. Els crèdits la quantia dels quals es moduli per la
 recaptació obtinguda en taxes o en exaccions parafiscals que
 dotin conceptes integrats en el Pressupost.         
  4. Els crèdits que es financiïn amb la taxa estatal sobre
 els jocs de sort, envit o atzar, sobre la base del que
 disposa el número 7 de l'article 3 del Reial Decret-llei
 16/1977, de 25 de febrer, a raó dels rendiments que realment
 s'obliguin en l'exercici econòmic.             
  5. Els triennis derivats dels còmputs de temps realment
 prestats a l'Administració pels funcionaris adscrits o
 traspassats.                        
  6. Tenen la condició d'ampliables els crèdits derivats de
 transferències de cabals afectats a serveis traspassats per
 l'Administració de l'Estat. Cal entendre que  aquestes
 generaran crèdits pressupostaris, atesa llur naturalesa, en
 el moment que entrarà en vigor el corresponent acord de
 transferència del Govern de l'Estat i per les quanties que
 contindrà.                         
                               
 Article 4                          
  El Consell Executiu, a proposta del Departament d'Economia
 i Finances, pot autoritzar les tranferències de crèdits
 següents:                          
  a) Les que siguin necessàries a consequència de les
 transferències de cabals afectats a serveis traspassats per
 l'Administració de l'Estat, sempre que no tinguin caràcter
 finalista i no pertanyin al Capítol I.           
  b) Entre els diferents conceptes pressupostaris dins de
 cada capítol, amb les formalitats i els requisits que
 estableix la legislació vigent.               
                               
 Article 5                          
  Els Consellers de diversos Departaments i els directors
 d'entitats autònomes poden redistribuir els crèdits entre
 les diferents partides d'un mateix concepte pressupostari,
 prèvia notificació al Conseller d'Economia i Finances, a qui
 correspon d'aprovar-ho quan es tracta de conceptes relatius
 al personal.                        
                               
 Article 6                          
 -1 Durant l'exercici econòmic del 1981 el total de les
 retribucions íntegres acreditades pel personal contractat en
 règim de dret administratiu i pels funcionaris de  carrera
 adscrits en virtut del Reial Decret 1942/1979, d'1 de juny,
 s'incrementaren en el 12% en relació amb els de l'exercici
 anterior immediat.                     
 -2 Els complements retributius dels funcionaris cedits i
 dels traspassats atorgats en virtut de la legislació vigent
 s'incrementen en el 12%. Tanmateix, cal tenir en compte les
 remuneracions de les seves Administracions d'origen, a fi
 que la remuneració íntegra total no augmenti més del dit
 12%.                            
 -3 Les retribucions íntegres creditades pels Secretaris
 Generals Tècnics i pels Directors Generals experimentaran un
 increment del 12% en relació amb les del 1980.       
                               
 Article 7                          
 -1 Els crèdits que es consignen en el Pressupost, per un
 import igual al 0,5% de les retribucions íntegres del
 personal al qual es refereix l'apartat 1 de l'article 6,
 s'han de destinar al finançament de programes per al
 millorament de l'eficàcia i de la productivitat de la funció
 pública. Els programes han d'ésser aprovats pel Consell
 Executiu a proposta del Departament de Governació, previ
 informe del Departament d'Economia i Finances, i publicats
 en el Diari Oficial de la Generalitat.           
 -2 El Consell Executiu ha d'informar el Parlament del
 contingut d'aquests programes, així com dels resultats
 obtinguts.                         
                               
 Article 8                          
 -1 Les pensions actualment reconegudes pels Decrets del 14
 de novembre de 1978 no són objecte d'actualització i es
 mantenen en la mateixa quantia que el 1980.         
 -2 La durada de la pensió dels  exconsellers  de  la
 Generalitat que han pres possessió del càrrec del 29 de
 setembre de 1977 ençà és com a màxim de divuit mesos.    
  La pensió es deixarà de percebre el moment que hom
 obtindrà una altre retribució amb càrrec a fons públics.  
                               
 Article 9                          
 -1 Durant l'exercici de l'any 1981 la Generalitat podrà
 avalar les operacions de crèdit que les entitats creditícies
 concedeixen a entitats, patronats o a empreses, i prestar un
 segon aval sobre les que, avalades per les societats de
 garantia recíproca, siguin concertades per socis partícips
 d'aquestes fins a un import total no superior a 5000 milions
 de pessetes.                        
 -2 També podrà avalar les operacions de crèdit que l'empresa
 pública Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya concerti
 per un import total no superior a 6000 milions de pessetes. 
 -3 Els crèdits a avalar tenen com a única finalitat de
 finançar operacions d'inversió. Les entitats beneficiàries
 han d'ésser radicades a Catalunya. Cap aval individualitzat
 dels contemplats en l'apartat 1 no pot significar en cap cas
 una quantitat superior al 5% de la quantitat global.    
 -4 L'autorització correspondrà al Govern de la Generalitat,
 a proposta del Conseller  d'Economia  i  Finances,  i
 l'execució, a aquest o a l'autoritat en la qual delegui
 expressament.                        
 -5 El  Consell  Executiu  ha  de donar a la Comissió
 parlamentària corresponent informació motivada  de  les
 operacions financeres indicades en l'apartat 2.       
                               
 Article 10                         
 -1 L'import de les operacions de crèdit, qualsevulla que
 sigui la forma com es documentin, podrà assolir, al final de
 l'exercici del 1981, el límit previst en l'article 14 de la
 Llei Orgànica de Finançament de les Comunitats Autònomes.  
 -2 La finalitat de les operacions de crèdit a concertar en
 l'exercici és finançar inversions reals. En el supòsit que
 aquestes  inversions   no   es   trobin   cobertes
 pressupostàriament, hauran de ser autoritzades pel Parlament
 de Catalunya.                        
 -3 S'autoritza el Govern perquè emeti deute públic per un
 import de 10.000 milions de pessetes destinat a finançar les
 inversions previstes en aquesta Llei.            
 -4 El Conseller d'Economia i Finances ha de retre comptes a
 la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost del Parlament
 de Catalunya de les característiques concretes de l'emissió
 autoritzada en l'apartat anterior.             
 -5 Abans del 30 d'abril de 1981 el Consell Executiu ha de
 presentar el programa d'inversions reals que la Generalitat
 ha d'escometre amb el finançament de l'operació d'emissió de
 deute públic autoritzada en l'apartat tercer  d'aquest
 article.                          
                               
 Article 11                         
  Tot avantprojecte de llei o projecte de  disposició
 administrativa l'aplicació dels quals pugui comportar un
 increment de despeses en l'exercici del 1981 o de qualsevol
 any posterior ha d'incloure una memòria econòmica en què es
 posin de manifest les repercussions pressupostàries de la
 seva execució.                       
                               
 Article 12                         
  A partir de l'1 d'abril de 1981 i amb efectes fins al
 final d'any, s'elevaran els tipus de quantia fixa de les
 taxes i dels tributs parafiscals inherents als serveis
 traspassats per l'Administració de l'Estat en una quantia no
 superior a la que resultarà de l'aplicació dels coeficients
 assenyalats en la llei de Pressupostos Generals de l'Estat. 
                               
 Article 13                         
  Per a l'exercici del 1981 el Govern ha de presentar el
 programes dels Departaments  d'Ensenyament,  Sanitat  i
 Seguretat Social i Política Territorial i Obres Públiques. 
                               
 DISPOSICIONS ADDICIONALS                  
                               
 Primera                           
  Les dotacions pressupostàries de la secció del Parlament
 de Catalunya es lliuraran en ferm i periòdicament a nom del
 Parlament, a mesura que aquest ho demanarà, i no seran
 subjectes a justificació.                  
                               
 Segona                           
  La Mesa del Parlament, d'acord amb la Comissió de Govern
 Interior, pot acordar transferències de  crèdit  entre
 conceptes de la seva secció pressupostàries sense limitació,
 cosa que, ha de fer avinent al Departament d'Economia i
 Finances.                          
                               
 Tercera                           
 -1 Per  tal  de regularitzar la situació del personal
 contractat en règim de dret administratiu i del personal
 adscrit a l'Administració de la Generalitat abans del 31 de
 desembre de 1980, es fixen les plantilles de la Generalitat
 de Catalunya en les diferents escales i/o cossos en el
 nombre de places que es troben dotades en el Pressupost del
 1981.                            
 -2 Durant l'exercici del 1981 no es tramitaran expedients
 d'ampliació de les plantilles previstes  en  l'apartat
 anterior, ni disposicions o expedients de creació o de
 reestructuració d'unitats orgàniques, si l'increment de la
 despesa pública derivada d'aquestes no queda compensada
 mitjançant la reducció en altres unitats de gestió o en
 crèdits corrents o ampliables.               
                               
 Quarta                           
  El Parlament ha d'aprovar les directrius i les prioritats
 a què haurà de sotmetre's el Pla d'Obres i Serveis de
 Catalunya.                         
                               
 Cinquena                          
  En el termini de dos mesos a partir de l'aprovació del
 Pressupost i per a la disposició dels conceptes previstos en
 el Capítol IV, el Consell Executiu ha d'informar la Comissió
 d'Economia, Finances i Pressupost del Parlament de la
 reglamentació  dels  criteris de distribució dels fons
 continguts en els conceptes esmentats.           
                               
 Sisena                           
  Trimestralment, i dins el trimestre següent, el Conseller
 d'Economia i Finances ha de retre comptes documentalment a
 la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost del Parlament
 del desenvolupament i de l'execució del Pressupost.     
                               
 Setena                           
  Es convaliden els Decrets de creació de les Entitats
 autònomes  següents:  Escola d'Administració Pública de
 Catalunya (Decret del 14 de maig de 1979), Institut Català
 de la Carn (Decret del 10 de setembre de 1979), Institut
 Català de la Vinya i el Vi (Decret del 8 d'abril de 1980) i
 Institut d'Estudis de la Salut (Decret del 25 de febrer de
 1980).                           
                               
 Vuitena                           
  Al pressupost de la Generalitat s'uneixen els pressupostos
 resum dels de caràcter ordinari i  especial  de  les
 Diputacions Provincials de Barcelona, Girona, Lleida i
 Tarragona corresponents a l'exercici del 1980, que són els
 últims que han elaborat i aprovat.             
                               
 Novena                           
  En el Pressupost d la Generalitat s'inclouen com a annex
 els pressupostos d'explotació i de capital per al 1981 dels
 Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, per a donar
 compliment a l'article 49 de l'Estatut d'Autonomia de
 Catalunya.                         
                               
 Disposicions transitòries                  
 Primera                           
  Durant l'exercici de 1981 i fins que no s'haurà promulgat
 la Llei de Finances Públiques de Catalunya i desenvolupat
 reglamentàriament, l'execució de l'estat de despeses es
 regirà pel que disposen els articles 7 i 8 del 10 al 41 de
 la Llei de Pressupost de la Generalitat per al 1980, que es
 prorroguen i pel Decret 249/1980, del 25 de novembre, sobre
 normativa  provisional  del  règim  de  compatibilitat
 pressupostària i rendiments de comptes, i les ordres del 24
 de novembre de 1980, que es desenvolupen establint normes
 provisionals de tramitació de documentació comptable i règim
 de comptabilitat pressupostària.              
                               
 Segona                           
  Mentre el Parlament de Catalunya no haurà legislat en
 aquesta qüestió, tindran plena aplicació, per a l'exercici
 del 1981, la Llei Orgànica de Finançament de les Comunitats
 Autònomes 8/80,  del 22 de setembre; la Llei General
 Pressupostària 11/1977, del 4 de gener; el text articulat de
 la Llei de Bases de Contractes de l'Estat, del 8 d'abril de
 1965; la Llei General Tributària, el 28 de desembre de 1963;
 el Reglament General de Recaptació, de l'1 de novembre de
 1969, i les seves modificacions posteriors, així com els
 seus reglaments.                      
                               
 Disposició final                      
  Aquesta Llei entrarà en vigor el mateix dia que es
 publicarà  en  el  Diari Oficial de la Generalitat de
 Catalunya.                         
                               
  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui
 d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que
 els Tribunals i les Autoritats als quals pertoqui la facin
 complir.                          
                               
 Barcelona, 22 d'abril de 1981                
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 Ramon Trias i Fargas                    
 Conseller d'Economia i Finances               
                               
 (Vegeu quadres a les pàgines 368-370)