Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 19/1987, de 15 de juliol, sobre concessió d'un crèdit extraordinari al Pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 1987.

Dades bàsiques
 • Rang del document Llei

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • Núm. del document 019/1987

 • Data del document 15/07/1987

 • Data de publicació 22/07/1987

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 867

 • No Vigent
Afectacions
22/07/1987 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT

 EL PRESIDENT                        
 DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA               
                               
  Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de
 Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el
 que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'Autonomia,
 promulgo la següent                    
                               
 LLEI                            
                               
  La necessitat que durant l'exercici pressupostari del
 1987  s'iniciïn  amb  decisió actuacions que s'aniran
 desenvolupant fins a l'any 1992, tant com a conseqüència
 directa  de  l'execució  del programa olímpic com de
 l'adequació general de serveis que tenen forta incidència
 en aquell esdeveniment, obliga a incrementar la capacitat
 de despesa inicialment prevista per al 1987. Per aquest 
 motiu, i d'acord amb l'article 39 de la Llei de Finances
 Públiques de Catalunya, s'aprova aquesta Llei de Concessió
 d'un Crèdit Extraordinari al Pressupost per al 1987, en la
 qual s'especifiquen les necessitats addicionals de despeses
 i s'estableixen els recursos que les han de finançar.   
                               
 Article 1                         
  Es concedeix un crèdit extraordinari per un import total
 de  3.011.000.000  de  pessetes  al Pressupost de la
 Generalitat de Catalunya per al 1987, distribuït de la
 manera següent:                      
  a) Secció pressupostària 02, Departament de Presidència;
 Servei 01, Secretaria  General  i  Consell  Executiu:
 610.000.000 de pessetes.                  
  b) Secció pressupostària 02, Departament de Presidència;
 Servei 03, Direcció General d'Esports: 1.761.000.000 de
 pessetes.                         
  c) Corporació Catalana de Ràdio i Televisió: 640.000.000
 de pessetes.                        
                               
 Article 2                         
  El crèdit extraordinari a què fa referència l'article
 1.c) s'aplica als conceptes pressupostaris per les quanties
 que es detallen en l'annex que acompanya aquesta Llei.   
                               
 Article 3                         
  La major despesa que comporta el crèdit extraordinari que
 es concedeix s'ha de finançar amb els recursos següents:  
  a) Fins  a  1.131.000.000  de pessetes, pels majors
 ingressos que per a la Tresoreria de la Generalitat
 signifiquin les activitats de l'Entitat Autònoma de Jocs i
 Apostes respecte a les inicialment previstes per la Llei de
 Pressupostos per a l'exercici del 1987.          
 a l'exercici del 1987.                   
  b) Fins a 1.240.000.000 de pessetes, pel producte de
 l'endeutament que el Consell Executiu, a proposta del
 Conseller d'Economia i Finances, pot emetre o concertar en
 qualsevol de les modalitats previstes per la Llei de
 Finances Públiques de Catalunya.              
  c) Fins  a  640.000.000 de pessetes, s'autoritza la
 Corporació Catalana de Ràdio i Televisió perquè emeti deute
 públic o perquè concerti operacions de crèdit a l'interior
 o a l'exterior.                      
                               
 Article 4                         
  S'autoritza la Generalitat de Catalunya perquè avali les
 emissions de deute o operacions a què fa referència
 l'article 3.c) d'aquesta Llei.               
                               
 Disposicions finals                    
 Primera                          
  S'autoritza  el  Consell  Executiu perquè dicti les
 disposicions convenients per a desenvolupar i executar
 aquesta Llei.                       
                               
 Segona                           
  Aquesta Llei entrarà en vigor el mateix dia que serà
 publicada en el Diari Oficial de la Generalitat  de
 Catalunya.                         
                               
  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui
 d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que
 els Tribunals i les Autoritats als quals pertoqui la facin
 complir.                          
                               
 Barcelona, 15 de juliol de 1987              
                               
 Jordi Pujol                        
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 Josep Manuel Basáñez i Villaluenga             
 Conseller d'Economia i Finances              
                               
 (Vegeu annex a les pàgs. 2902-2903)