Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 10/1986, de 24 de novembre, de concessió d'un crèdit extraordinari per a finançar el programa Foc Verd (programa de prevenció d'incendis i reconstrucció de les forests de Catalunya).

Dades bàsiques
 • Rang del document Llei

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • Núm. del document 010/1986

 • Data del document 24/11/1986

 • Data de publicació 28/11/1986

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 772

 • No Vigent
Afectacions
28/11/1986 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT

 EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA         
                               
  Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de
 Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el
 que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'Autonomia,
 promulgo la següent                    
                               
 LLEI                            
                               
  Les condicions adverses i extraordinàries que han afectat
 les forests de Catalunya durant els últims mesos i que han
 ocasionat que una superfície forestal important n'hagi
 resultat cremada han fet necessari arbitrar, amb caràcter
 urgent, una sèrie de mesures encaminades  a  ampliar
 actuacions en curs i, de manera molt especial, a introduir
 un nou model de prevenció i a completar els programes de
 repoblació  en  curs.  Aquestes  mesures  han  estat
 formalitzades en un programa anomenat Foc Verd, elaborat
 pel Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.     
                               
  Entre les línies que es potencien figuren els ajuts als
 afectats per incendis forestals, la repoblació forestal en
 terrenys públics i terrenys privats, el foment de campanyes
 populars de repoblació, la potenciació del servei d'agents
 rurals, els projectes destinats a protegir  el  bosc
 existent, els tractaments preventius i la neteja de boscos,
 les campanyes dirigides a reforçar la vigilància i altres
 programes específics emmarcats dins aquesta línia.     
                               
  Com a noves actuacions cal assenyalar la creació d'una
 empresa pública de vivers i repoblacions, la creació del
 Bosc Nacional de Catalunya i els projectes especials de
 repoblació a determinats indrets.             
                               
  Amb tot, el capítol més important del programa el
 constitueixen les Agrupacions de Defensa Forestal, que
 configuren un aspecte essencial del nou model de prevenció.
 Les ADF, integrades pels ajuntaments amb la participació
 dels empresaris forestals, constitueixen una iniciativa
 innovadora que recull i aplica, en l'àmbit de la prevenció
 dels incendis forestals, les experiències positives de les
 Agrupacions de Defensa Vegetal i de les Agrupacions de
 Defensa Sanitària.                     
                               
  Per tal, doncs, de poder finançar les despeses que
 implica l'execució d'aquest programa cal que s'habiliti un
 crèdit extraordinari en el Pressupost de la Generalitat,
 d'acord amb el que estableix l'article 5 de la Llei
 10/1982, del 12 de juliol, de Finances Públiques de
 Catalunya, i complerts els tràmits establerts per l'article
 39 de la Llei esmentada.                  
                               
 Article 1                         
  Es concedeix un crèdit extraordinari per un import de
 1.518.000.000 de pessetes, a la Secció 10, Departament
 d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Servei 04, Direcció
 General del Medi Rural, per atendre les despeses d'un
 programa integral i extraordinari de defensa i foment de
 les forests a Catalunya, d'acord amb  l'especificació
 següent:                          
                               
 Aplicació                         
 pressupostària  Explicació de la despesa      Import
 -----------------------------------------------------------
 10.04.661.02 Mesures de prevenció d'incendis  108.000.000
 10.04.661.03 Àrees estratègiques de prevenció  50.000.000
 10.04.661.04 Repoblacions forestals en          
        en forests públiques i privades       
        gestionades pel DARP       215.500.000
 10.04.661.05 Tractaments silvícoles      139.000.000
 10.04.671.02 Plans, suport tècnic al Programa       
        extraordinari i campanyes          
        d'informació            86.000.000
                         ------------
        Total Capítol VI         598.500.000
                               
 Aplicació                         
 pressupostària  Explicació de la despesa      Import
 -----------------------------------------------------------
 10.04.751.01 Transferències de capital a         
        l'IRTA per a l'inici del Programa      
        d'Investigació Forestal a          
        Catalunya             15.000.000
 10.04.771.03 Ajuts per incentivar la repoblació      
        forestal, la redacció de plans        
        tècnics de gestió forestal i         
        mesures de prevenció d'incendis       
        de les Agrupacions o Associacions      
        de propietaris forestals     195.000.000
 10.04.781.01 Ajuts per incentivar les mesures       
        de prevenció i foment de les         
        Agrupacions de Defensa Forestal  624.500.000
 10.04.781.03 Subvencions als afectats pels        
        incendis forestals i foment dels       
        assentaments rurals        75.000.000
                         ------------
        Total Capítol VII         909.500.000
                               
 Aplicació                         
 pressupostària  Explicació de la despesa      Import
 -----------------------------------------------------------
 10.04.841.01 Adquisició d'accions. Empresa        
        Pública de Vivers         10.000.000
                         ------------
        Total Capítol VIII         10.000.000
                               
 Article 2                         
  S'autoritza el Consell Executiu a emetre deute públic o a
 concertar emprèstits, a proposta del Conseller d'Economia i
 Finances, amb la finalitat de finançar les  despeses
 autoritzades per aquesta Llei, per un import de 1.518
 milions de pessetes.                    
  Amb aquesta finalitat, s'entén ampliat per l'esmentada
 quantia el límit d'endeutament fixat en l'article 12 de la
 Llei 8/1986, del 2 de juny, de Pressupost de la Generalitat
 de Catalunya, de les seves Entitats Autònomes i de les
 Entitats Gestores de la Seguretat Social per al 1986.   
                               
 Disposició addicional                   
  Els romanents de crèdits existents el 31 de desembre de
 1987 podran ésser objecte d'incorporació a l'exercici
 següent.                          
                               
 Disposició final                      
 Primera                          
  S'autoritza el Departament d'Economia i Finances a dictar
 les disposicions que calguin per a desenvolupar i executar
 aquesta Llei.                       
                               
 Segona                           
  Aquesta Llei entrarà en vigor el mateix dia que es
 publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat  de
 Catalunya.                         
                               
  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui
 d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que
 els Tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin
 complir.                          
                               
 Barcelona, 24 de novembre de 1986             
                               
 Jordi Pujol                        
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 Josep M. Cullell i Nadal                  
 Conseller d'Economia i Finances