Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET LEGISLATIU 5/1986, de 25 de setembre, pel qual es modifica la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'Estatut de l'Empresa Pública Catalana.

Dades bàsiques
 • Rang del document Decret legislatiu

 • Organisme emissor Departament d'Economia i Finances

 • Núm. del document 005/1986

 • Data del document 25/09/1986

 • Data de publicació 26/09/1986

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 745

 • No Vigent
Afectacions
16/10/1986 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT

  La Llei 4/1986, de 10 de març, de Bases de Delegació en
 el Govern per a l'Adequació de les Lleis de Catalunya al
 Dret de les Comunitats Europees, delega en el Consell
 Executiu la potestat de dictar normes amb rang de Llei per
 tal d'adequar les Lleis vigents de Catalunya al Dret de les
 Comunitats Europees.                    
                               
  D'acord amb l'article 2 de la Llei 4/1986, la Directiva
 80/723/CEE, relativa a la transparència de les relacions
 financeres entre els Estats membres i  les  empreses
 públiques conté els principis i criteris als quals s'ha
 cenyit el Consell Executiu en l'elaboració d'aquest Decret
 Legislatiu d'addició d'una nova disposició a la Llei
 4/1985, de 29 de març, l'Estatut de l'Empresa Pública
 Catalana.                         
                               
  L'addició que motiva aquest Decret Legislatiu té per
 objecte complementar la Llei de l'Estatut de l'Empresa
 Pública Catalana mitjançant la transposició de la regulació
 comunitària relativa a la transparència de les relacions
 financeres entre els Estats membres i  les  empreses
 públiques per als casos en què la dita normativa sigui
 d'aplicació a les entitats i empreses constituïdes a
 l'empara de la Llei 4/1985.                
                               
  En virtut de tot això, en l'exercici de la delegació
 atorgada per la Llei 4/1986, de 10 de març, a proposta del
 Conseller d'Economia i Finances, de conformitat amb el
 dictamen emès per la Comissió Jurídica Assessora i d'acord
 amb el Consell Executiu,                  
                               
 Decreto:                          
                               
 Article únic                        
  Es crea una disposició addicional que s'integra en el
 text de la Llei de l'Estatut de l'Empresa Pública Catalana,
 amb la redacció següent:                  
  "Les relacions financeres de la Generalitat amb les
 empreses públiques s'han d'ajustar a les previsions de la
 Directiva 80/723/CEE, de 25 de juny de 1980, i de les
 disposicions comunitàries que la despleguen o modifiquen,
 en els casos i amb les condicions que  els  siguin
 d'aplicació."                       
                               
 Barcelona, 25 de setembre de 1986.             
                               
 Jordi Pujol                        
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 Josep M. Cullell i Nadal                  
 Conseller d'Economia i Finances