Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 10/2005, de 7 de juliol, de concessió d'un crèdit extraordinari al Pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 2005 per a finançar les indemnitzacions i les despeses derivades dels danys ocasionats per les ensulsiades produïdes en les obres d'ampliació de la línia 5 del metro al barri del Carmel, de Barcelona.

Dades bàsiques
  • Rang del document Llei

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

  • Núm. del document 010/2005

  • Data del document 07/07/2005

  • Data de publicació 15/07/2005

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 4427

  • No Vigent
Afectacions
15/07/2005 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT

El President

de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

El 25 de gener de 2005 es va produir una ensulsiada dins del túnel de maniobres de les obres d'ampliació de la línia 5 del metro al barri del Carmel, de Barcelona, que va obligar a desallotjar un important nombre de persones i va ocasionar greus danys materials.

Davant de la situació d'emergència que es va originar, per tal de garantir la seguretat i cobrir les necessitats més urgents de les persones afectades, el Govern, per mitjà del Decret 16/2005, del 8 de febrer, va adoptar mesures per a pal·liar els perjudicis produïts a les persones que resideixen a la zona afectada i a les que hi duen a terme una activitat econòmica. Així mateix, el Govern va donar la conformitat a la contractació, en règim d'emergència, de les obres necessàries per a garantir la seguretat i la reparació dels danys causats.

El Ple del Parlament, una vegada debatudes les propostes de resolució presentades pels diversos grups parlamentaris amb relació a l'evolució dels fets del barri del Carmel, va adoptar la Resolució 195/VII, per la qual s'insta el Govern a adoptar determinades mesures relatives a l'atenció de les persones, als habitatges i a la reparació dels danys causats.

En compliment de la dita Resolució, el Govern va aprovar altres mesures complementàries per mitjà de l'Acord de l'1 de març de 2005 i del Decret 54/2005, del 5 d'abril. Paral·lelament, per tal garantir els drets de les persones afectades i de la mateixa Administració de la Generalitat, el Govern va iniciar un procés de negociació amb les persones afectades que ha permès la signatura de convenis d'indemnització, que fixen, entre altres compromisos, la quantia de les indemnitzacions i la salvaguarda del valor dels habitatges i dels establiments on s'acompleixen activitats econòmiques, d'acord amb els paràmetres corresponents a la data immediatament anterior al sinistre. El Decret 90/2005, del 17 de maig, va concretar aquests compromisos.

D'altra banda, el Govern va acordar de compensar l'Ajuntament de Barcelona per les actuacions inicialment acomplertes amb relació als dits esdeveniments, motiu pel qual ambdues institucions van acordar la signatura d'un conveni de col·laboració.

Per tot el que s'ha exposat, atès el caràcter imprevisible de les despeses derivades de la reparació dels danys ocasionats per les ensulsiades produïdes amb motiu de les obres d'ampliació de la línia 5 del metro al barri del Carmel i atès que les dites despeses no es poden ajornar fins a l'exercici del 2006 i que no hi ha un crèdit adequat ni suficient en el pressupost vigent per a finançar-les, cal concedir un crèdit extraordinari al pressupost de la Generalitat per al 2005, d'acord amb el que estableix l'article 5.a del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, i complint els tràmits de l'article 39 de la dita Llei.

La Generalitat ha de finançar el dit crèdit extraordinari amb els ingressos que obtingui fent repercutir les despeses derivades del sinistre del barri del Carmel sobre les persones físiques i jurídiques que els procediments administratius i judicials determinin com a causants dels danys o com a responsables d'assumir les dites despeses, i, si escau, amb càrrec al fons de contingència de l'exercici pressupostari corresponent.

Transitòriament, per a cobrir les necessitats de tresoreria fins que es rebin els dits ingressos, aquesta llei autoritza la concertació d'operacions d'endeutament amb un termini d'amortització igual o inferior a un any.

La disposició addicional segona estableix que, per a complir els convenis d'indemnització, l'Institut Català del Sòl pot fer tota mena d'operacions patrimonials admeses en dret, de manera que els béns resultants de les dites operacions s'adscriguin al seu patrimoni propi.

Finalment, la situació d'emergència creada i l'aprovació pel Parlament de la Resolució 195/VII van determinar que el Govern adoptés mesures urgents per a pal·liar amb la màxima celeritat possible la situació de les persones afectades i que s'iniciés un procés de negociació que ha conclòs en la formalització de diversos convenis d'indemnització. Vista l'excepcionalitat de la situació, la disposició addicional tercera d'aquesta llei exclou els dits convenis i els altres que es formalitzin del dictamen de la Comissió Jurídica Assessora.

Article 1

Concessió d'un crèdit extraordinari

Es concedeix un crèdit extraordinari al pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 2005, per un import de 95 milions d'euros, a la secció pressupostària DD, "Despeses diversos departaments"; servei 01, "Gestió serveis horitzontals. SG Economia"; aplicacions pressupostàries DD01D/226.3219/4312, "Indemnitzacions i altres despeses derivades del sinistre del barri del Carmel"; DD01D/661.3200/5133, "Inversions derivades del sinistre del barri del Carmel", i DD01D/740.3201/4312, "Indemnitzacions derivades del sinistre del barri del Carmel".

Article 2

Finançament del crèdit extraordinari

El crèdit a què fa referència l'article 1 es finança amb els recursos que la Generalitat obtingui fent repercutir les despeses derivades del sinistre del barri del Carmel, de Barcelona, sobre les persones físiques i jurídiques que els procediments administratius i judicials de delimitació de responsabilitats determinin com a causants dels danys o com a responsables d'assumir les dites despeses, i, si escau, amb càrrec al fons de contingència de l'exercici pressupostari corresponent.

Article 3

Autorització d'endeutament

S'autoritza el Govern perquè, a proposta del conseller o consellera d'Economia i Finances, contragui deute públic i, si escau, refinanci operacions d'endeutament amb un termini de reemborsament igual o inferior a un any, per un import màxim de 95 milions d'euros, per a cobrir les necessitats transitòries de tresoreria fins que els recursos a què fa referència l'article 2 siguin ingressats en el Tresor de la Generalitat. Aquest import incrementa els límits d'endeutament que fixa l'article 30 de la Llei 11/2004, del 27 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2005.

Disposicions addicionals

Primera

Romanents de crèdit

Els romanents de crèdit de les aplicacions pressupostàries que dota aquesta llei existents el 31 de desembre de 2005 es poden incorporar a l'exercici següent.

Segona

Operacions patrimonials de l'Institut Català del Sòl

1. L'Institut Català del Sòl, per a complir el que estableixen els convenis d'indemnització subscrits entre la Generalitat i les persones afectades pel sinistre del barri del Carmel, de Barcelona, pot acomplir tota mena d'operacions patrimonials admeses en dret i pot concedir, per compte propi o per compte de la Generalitat, les altres indemnitzacions que estableixen els dits convenis. Aquesta autorització inclou les operacions executades i les indemnitzacions concedides abans de l'entrada en vigor d'aquesta llei.

2. Els béns immobles que resultin de l'aplicació del que estableix l'apartat 1 s'integren en el patrimoni de l'Institut Català del Sòl.

Tercera

Aplicació de l'article 8.3.a de la Llei 5/2005

Allò que estableix l'article 8.3.a de la Llei 5/2005, del 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora, no és aplicable als procediments d'indemnització oberts o que s'obrin com a conseqüència dels danys ocasionats per les ensulsiades produïdes en les obres d'ampliació de la línia 5 del metro al barri del Carmel, de Barcelona.

Disposicions finals

Primera

Autoritzacions al Departament d'Economia i Finances

1. S'autoritza el Departament d'Economia i Finances a dictar les disposicions necessàries per a desplegar i executar aquesta llei.

2. S'autoritza el Departament d'Economia i Finances a fer les modificacions i regularitzacions pressupostàries que calgui per a desplegar i executar aquesta llei. Aquesta autorització inclou les modificacions i regularitzacions acomplertes abans de l'entrada en vigor d'aquesta llei.

Segona

Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor el mateix dia en què es publica en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 7 de juliol de 2005

Pasqual Maragall i Mira

President de la Generalitat de Catalunya

Antoni Castells

Conseller d'Economia i Finances

(05.186.126)