Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 6/1981, de 19 de juny, reguladora del Consell Assessor de RTVE a Catalunya.

Dades bàsiques
 • Rang del document Llei

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • Núm. del document 006/1981

 • Data del document 19/06/1981

 • Data de publicació 25/06/1981

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 137

 • No Vigent
TEXT CONSOLIDAT

Preàmbul

  L'article 16.1 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya
 atorga competència a la Generalitat per al desenvolupament
 legislatiu i l'execució del règim de  radiodifusió  i
 televisió en els termes i els casos establerts en la Llei
 que reguli l'Estatut Jurídic de la Ràdio i la Televisió.
 L'article 16.3 i la Disposició transitòria vuitena de
 l'Estatut d'Autonomia de Catalunya regulen la possiblitat de
 creació d'una ràdio i d'una televisió pròpies de  la
 Generalitat.                        
  La necessitat objectiva d'un òrgan de caràcter consultiu
 ha esdevingut una obligació legal en disposar l'article 14.2
 de la Llei 4/1980, de 10 de gener, de l'Estatut de la Ràdio
 i la Televisió, que a cada comunitat autònoma hi ha d'haver
 un consell assessor la composició del qual  s'ha  de
 determinar per llei territorial.              
                               
  La present Llei regula la composició del Consell Assessor
 de RTVE a Catalunya i en precisa les funcions d'acord amb
 les competències que en aquesta matèria té la Generalitat. 

Capítol I

Principis Generals i Àmbit d'Aplicació

Article 1

 -1 D'acord amb el que estableixen l'article 16 de l'Estatut
 d'Autonomia de Catalunya i l'Estatut de la Ràdio i la
 Televisó, es crea el Consell Assessor de RTVE a l'àmbit
 territorial de Catalunya, que es regeix pels preceptes
 continguts en aquesta Llei.                 
 -2 A tots els efectes, la seva denominació oficial és la de
 Consell  Assessor  de  Ràdio  i Televisió Espanyola a
 Catalunya.
Altres versions d'aquest precepte

Article 2

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol II

Funcions

Article 3

   El Consell Assessor té les funcions següents:             
   a) Assessorar sobre la proposta de programació  específica
 i  d'horari  de  la  ràdio  i  de la televisió en l'àmbit de
 Catalunya que presenti el Delegat Territorial de RTVE perquè
 sigui elevada,  d'acord  amb l'article 15 de l'Estatut de la
 Ràdio i la Televisió, al Director General de R.T.V.  En  cas
 que la proposta de programació no recollís les recomanacions
 del Consell  Assessor  de  Ràdio  i  Televisió  Espanyola  a
 Catalunya,   haurà   d'anar    acompanyada    preceptivament
 d'aquestes recomanacions.                                   
   b) Estudiar   i   formular  les  recomanacions  sobre  les
 necessitats i la capacitat de Catalunya per tal d'assolir la
 descentralització  adequada dels serveis de la ràdio i de la
 televisió,  especialment  pel  que fa a la cadena estatal de
 RCE.                                                        
   c) [No vigent]                           
   d) Conèixer amb antelació suficient els  plans  anuals  de
 treball,  els  avantprojectes de pressupostos i les memòries
 anuals  de  RTVE  a  Catalunya i de les seves societats, com
 també informar-ne.                                          
   e) Fer   propostes  i  donar  parer  al  Director  General
 respecte al nomenament del Delegat  Territorial  de  RTVE  a
 Catalunya;  fer  el  mateix  respecte  al  nomenament,  quan
 s'escaigui,  de  cada  Director dels diferents mitjans (RNE,
 RCE, i TVE) de RTVE a l'àmbit territorial de Catalunya.     
   f) Assessorar i assitir directament el Delegat Territorial
 de RTVE en totes aquelles qüestions que afecten la  recepció
 i  el cobriment en tot l'ambit territorial de Catalunya dels
 programes que s'emeten, en el finançament d'aquests  i,   en
 general, en totes  les  altres  qüestions  relatives  a  les
 competències i les funcions inherents al seu càrrec.        
   g) Elevar al Consell d'Administració de RTVE, a través del
 Delegat Territorial de RTVE a Catalunya,  les  recomanacions
 que estimi oportunes.                                       
   h) Informar el Delegat Territorial del compliment en la
 programació dels principis establerts en l'article 4 de la
 Llei 4/1980, de l'Estatut de la Ràdio i la Televisió, així
 com de la correcta execució de les resolucions i dels acords
 a què pot donar lloc l'aplicació de l'apartat a) d'aquest
 article.                                                    
   i) Ésser escoltat abans del nomenament dels  representants
 que correspondran a  la  Generalitat  de  Catalunya  en  els
 Consells Assessors estatals de RNE, RCE i TVE,  d'acord  amb
 el que preceptua l'article 9 de l'Estatut de la Ràdio  i  la
 Televisió.                                                  
   j) [No vigent]               
   k) Assessorar el Delegado Territorial sobre les activitats
 públiques i la formació dels professionals dels  mitjans  de
 comunicació que porti a terme a Catalunya l'Institut Oficial
 de Ràdio i Televisió.
Altres versions d'aquest precepte

Article 4

  Pel que fa al personal, i sens perjudici d'allò que
 estableix l'Estatut de la Ràdio i la Televisió, el Consell
 Assessor ha d'informar i d'assessorar el Delegat Territorial
 sobre:                           
  a) La composició o la modificació de les plantilles de
 RTVE a Catalunya.                      
  b) Els criteris de selecció de personal, basant-se en els
 els principis d'iguialtat, de capacitat i de mèrits.    
  c) Els  criteris  d'adscripció  de destinacions i la
 regulació de les condicions de traspàs del personal, quan
 aquestes afectaran les plantilles de RTVE a Catalunya.
Altres versions d'aquest precepte

Article 5

 -1 El Consell Assessor de Ràdio i Televisió Espanyola a
 Catalunya té com a funció específica l'estudi i el seguiment
 de RTVE pel que fa a l'adequació al règim autonòmic, i ha
 d'elaborar anualment una memòria que reculli els acords
 adoptats, la situació dels mitjans i les actuacions que
 aquest ens públic podrà dur a terme a Catalunya.      
 -2 Aquesta  memòria, l'ha de trametre al Parlament de
 Catalunya, al Consell Executiu de la Generalitat i al
 Delegat Territorial de RTVE. 
Altres versions d'aquest precepte

Capítol III

Finançament

Article 6

 -1 [No vigent].      
 -2 El  pressupost  de  la Generalitat de Catalunya ha
 d'incloure la partida necessària per a cobrir les despeses
 que no siguin finançades pel pressupost de RTVE.
Altres versions d'aquest precepte

Capítol IV

Composició i funcionament

Article 7

 -1 El Consell Assessor de RTVE consta de tretze membres
 designats pel Parlament en proporció al nombre de Diputats
 de cada Grup parlamentari pel sistema dels majors restants
 sobre el total de membres del Parlament, i nomenats pel
 Consell Executiu per a la legislatura corresponent.     
  Un cop acabada la legislatura, el Consell Assessor cessant
 continaurà exercitant les seves funcions fins que els nous
 membres no hauran pres possessió del càrrec.        
 -2 Si es produeixen vacants, es cobriran d'acord amb el
 procediment establert en l'apartat primer d'aquest article i
 per al temps que resti de mandat.              
 -3 La  condició  de  membre  del  Consell Assessor és
 incompatible amb qualsevol vinculació directa o indirecta
 amb empreses publicitàries, amb empreses de producció de
 programes  filmats,  enregistrats  en  magnetoscopi  o
 radiofònics, amb cases discogràfiques o amb qualsevol mena
 d'entitat relacionada amb el subministrament i la dotació
 de material o programes a RTVE i a les seves societats.   
  També és incompatible amb qualsevol mena de relació
 laboral en actiu amb RTVE i les seves societats i amb el fet
 de prestar-hi qualsevol servei.               
 -4 La incomptibilitat dels membres és apreciada per majoria
 absoluta del Consell Assessor.  

Article 8

 -1 El Consell Assessor elegeix d'entre els seus membres un
 President i un Vice-president per a un període d'un any.  
  Per a l'elecció, cada membre del  Consell  Assessor
 escriurà un sol nom a la papereta, i sortiran elegits
 President i Vice-president, per ordre de vots, els dos que
 n'hauran obtingut un nombre més elevat.           
 -2 El President té la representació legal del Consell
 Assessor. El Vice-president el substituirà a tots els
 efectes en casos de vacant, d'absència o de malaltia.    
 -3 El Consell Assessor també elegeix un Secretari, que ha de
 complir les funcions pròpies del càrrec. 

Article 9

 -1 El Consell Assessor és convocat pel President, bé a
 iniciativa pròpia, bé a petició d'una tercera part dels seus
 membres, bé a petició del Delegat Territorial de RTVE. El
 Consell Assessor s'ha de reunir almenys un cop cada tres
 mesos. I cada sis mesos, com a mínim, ha de fer al Consell
 d'Administració de RTVE les recomanacions sobre programació
 que considerarà oportunes.                 
 -2 Les sessions i les reunions del Consell Assessor s'han de
 fer on hi hagi el domicili de l'organització territorial de
 RTVE a Catalunya, sens perjudici que se'n puguin fer a
 altres llocs de Catalunya, d'acord amb la convocatòria.   
 -3 La convocatòria ha de fer-se amb quaranta-vuit hores
 d'antelació, excepte per causes excepcionals, i s'hi han
 d'indicar el lloc, el dia, l'hora i l'ordre del dia.    
 -4 L'ordre del dia és fixat, en  la convocatòria, pel
 President i pot ésser modificat per la voluntat majoritària
 dels membres del Consell.
Altres versions d'aquest precepte

Article 10

 -1 El Consell Assessor restarà constituït vàlidament en
 primera convocatòria quan hi seran presents la meitat més un
 dels seus membres, incloent-hi el President o qui en faci
 les funcions. En segona convocatòria, que no podrà fer-se
 abans de vint-i-quatre hores llevat de causes excepcionals,
 restarà constituït vàlidament sigui quin sigui el nombre
 d'assistents.                        
  Cada sessió comença amb la lectura de l'ordre del dia a
 càrrec del Secretari i amb l'aprovació de l'acta de la
 sessió anterior.                      
 -2 Excepte en els casos establerts específicament en aquesta
 Llei, els acords es prenen per majoria dels assistents; en
 cas d'empat, decidirà el vot de qui presideix.
Altres versions d'aquest precepte

Article 11

 -1 A les sessions del Consell Assessor, hi pot assistir el
 Delegat Territorial de RTVE, amb veu però sense vot.    
 -2 El Consell Assessor, per mitjà del President, pot demanar
 d'ésser informat pels organismes o les persones competents
 en les qüestions relacionades amb els assumptes sotmesos a
 la seva consideració i al seu estudi.
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional

 -1 El Consell Assessor ha de presentar al Consell Executiu
 de la Generalitat i al Parlament de Catalunya una proposta
 sobre la gestió directa del canal de televisió autònoma per
 la Generalitat.                       
 -2 Un cop vigent allò que preveuen la Disposició transitòria
 vuitena  de  l'Estatut  d'Autonomia de Catalunya i la
 Disposició addicional quarta de l'Estatut de la Ràdio i la
 Televisió,  una  llei  del  Parlament  determinarà les
 competències que el Consell Assessor podrà tenir respecte a
 aquelles disposicions.
Altres versions d'aquest precepte

Disposició transitòria primera

 La constitució del Consell Assessor s'ha de fer en el
 termini màxim d'un mes, a partir de l'entrada en vigor
 d'aquesta Llei. 

Disposició tranistòria segona

  Mentre no seran aprovades les partides pressupostàries a
 què es refereix l'article 6, s'han d'habilitar els crèdits
 necessaris per al funcionament del Consell Assessor. 
Altres versions d'aquest precepte

Disposició final primera

  En el termini màxim de tres mesos, a partir de la
 constitució del Consell Assessor, el Consell Executiu de la
 Generalitat, a proposta del Consell Assessor de Ràdio i
 Televisió Espanyola a Catalunya, ha d'aprovar el reglament
 d'execució i de desenvolupament d'aquesta Llei.  

Disposició final segona

  Aquesta Llei entrarà en vigor el mateix dia d'ésser
 publicada al Diari Oficial de la Generalitat.