Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

ORDRE EDC/216/2005, de 4 de maig, per la qual es desenvolupa el procediment d'expedició dels títols acadèmics i professionals no universitaris de Catalunya.

Dades bàsiques
  • Rang del document Ordre

  • Organisme emissor Departament d'Educació

  • Núm. del document EDC/0216/2005

  • Data del document 04/05/2005

  • Data de publicació 17/05/2005

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 4385

TEXT PUBLICAT

El Reial decret 733/1995, de 5 de maig, sobre expedició de títols acadèmics i professionals corresponents als ensenyaments establerts per la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu, va establir les condicions d'expedició d'aquests títols per part de les administracions educatives competents. El Decret 60/1997, de 4 de març, va crear el Registre de títols acadèmics i professionals no universitaris de Catalunya i va regular el procediment d'expedició d'aquests títols. Posteriorment es va publicar el Decret 249/2003, de 8 d'octubre, pel qual s'assignen al Departament d'Educació les funcions i els serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya en matèria d'expedició de títols acadèmics i professionals no universitaris, inclòs l'àmbit de la formació de persones adultes. Per últim, la Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de qualitat de l'educació, ha introduït nous canvis en el sistema educatiu.

L'experiència obtinguda en l'aplicació del Decret 60/1997, de 4 de març, i les disposicions legislatives posteriors fan aconsellable precisar alguns aspectes relatius al procediment d'expedició dels títols, com són la validesa dels resguards, el lliurament dels títols, els casos de tramitació urgent, l'expedició de duplicats de títols i la destrucció dels títols erronis.

Per tot això, a proposta de la Direcció General de Centres Docents, amb l'informe del Consell Escolar de Catalunya i d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora,

Ordeno:

Article 1

Sol·licitud d'expedició de títols corresponents a l'educació secundària obligatòria

1.1  El procediment d'expedició dels títols corresponents a l'educació secundària obligatòria s'inicia d'ofici, sense que calgui sol·licitud per part de l'interessat/ada ni el pagament de cap taxa. Abans del 31 d'octubre de cada any, el/la director/a del centre o el/la coordinador/a de l'aula de formació de persones adultes, una vegada comprovat que l'alumne/a reuneix tots els requisits que estableix la normativa vigent per obtenir el títol, ha d'enviar al Registre de títols acadèmics i professionals no universitaris de Catalunya les propostes d'expedició dels títols i ha de lliurar a l'alumnat els resguards acreditatius de la seva tramitació. En el cas de proves específiques de persones adultes per a l'obtenció del títol, les propostes les envia el/la directora/a general de Formació Professional i Educació Permanent, abans del 31 de desembre de cada any.

1.2  El resguard a què fa referència el punt anterior s'ha de lliurar a la persona interessada degudament segellat i signat per la persona responsable de la Secretaria del centre educatiu o del centre/aula de formació de persones adultes, i conté totes les dades del model que figura com a annex 1 d'aquesta Ordre. En el cas de títols derivats de proves específiques de persones adultes, el resguard ha de contenir les dades identificatives de la convocatòria i lloc de realització de les proves, així com de la comissió avaluadora corresponent i serà signat pel/per la secretari/ària de l'esmentada comissió.

L'imprès de resguard, degudament signat i segellat, té tots els efectes del títol respectiu, mentre aquest no s'expedeixi materialment.

Article 2

Sol·licitud d'expedició de títols de nivells no obligatoris

2.1  El procediment d'expedició d'un títol corresponent als ensenyaments regulats a la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu, a la Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de qualitat de l'educació, i a qualsevol altre llei que les modifiqui, llevat del títol derivat de l'educació secundària obligatòria, s'inicia mitjançant sol·licitud per part de la persona interessada, o persona que la representi, formulada davant la Secretaria del centre educatiu en el qual l'alumne/a hagi finalitzat els seus estudis.

2.2  La tramitació de la sol·licitud requereix prèviament el pagament de la taxa corresponent als drets d'expedició del títol sol·licitat, d'acord amb les tarifes vigents establertes a la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, i/o la justificació documental que acrediti els requisits per gaudir dels beneficis i exempcions que estableix la legislació aplicable.

2.3  La liquidació de la taxa pels drets d'expedició del títol es porta a terme mitjançant ingrés a l'/les entitat/s de crèdit que designi el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, llevat del que estableixin altres departaments per a la gestió dels títols dels centres que tenen adscrits. Els centres educatius posen a disposició de l'alumnat l'imprès oficial de resguard de tramitació de títol acadèmic i professional i liquidació de la taxa.

2.4  El centre educatiu comprova que el/la sol·licitant reuneix els requisits acadèmics i ha efectuat el pagament, si s'escau, de la taxa respectiva pels drets d'expedició. Si es comprova que la persona sol·licitant no reuneix els requisits, se li notificarà, en un termini de 10 dies a comptar des de la data d'entrada de la sol·licitud a la secretaria del centre, les causes per les quals no s'ha tramitat l'expedient de sol·licitud. En cas que manqui l'acreditació del pagament de la taxa pels drets d'expedició, se li notificarà que disposa d'un termini de 10 dies, a comptar des del dia següent a la data de notificació, per acreditar-ne el pagament i que, en cas contrari, s'arxivarà sense més tràmit la sol·licitud.

2.5  Si tot és correcte, la persona responsable de la Secretaria signa i segella el resguard acreditatiu, que conté totes les dades del model que figura com a annex 2 d'aquesta Ordre, i el lliura a l'alumne/a. L'imprès de resguard, degudament signat i segellat per la persona responsable de la Secretaria del centre i per l'entitat bancària, té tots els efectes del títol respectiu, mentre aquest no s'expedeixi materialment.

2.6  La tramitació de les sol·licituds de títols de tècnic/a en empreses i activitats turístiques es fa a l'Escola Oficial de Turisme de la Generalitat de Catalunya, actualment Escola Universitària de Turisme de la Universitat de Girona, amb el pagament previ del preu establert a la normativa específica per als estudis de tècnic/a d'empreses i activitats turístiques fins a la seva extinció. Aquesta tramitació es fa d'acord amb els procediments propis de l'esmentada escola.

Article 3

Procediment d'urgència

3.1  Es pot sol·licitar la tramitació d'urgència d'un expedient d'expedició de títol a causa del trasllat imminent de residència de l'alumne/a a un altre país, de la tramitació de la sol·licitud per via diplomàtica o consular i a requeriment judicial. En qualsevol altre cas, cal justificar la urgència sol·licitada amb la documentació corresponent.

3.2  Quan la persona interessada necessiti l'expedició urgent del títol ho sol·licitarà, justificant els motius de la urgència, a la Secció de Registre de Títols del Departament d'Educació, la qual podrà requerir els informes i documentació que consideri adients.

3.3  Els títols, l'expedició dels quals es qualifiqui com a urgent, gaudeixen de prioritat en la gestió de la seva expedició i impressió, a partir de la data de la seva sol·licitud.

Article 4

Impressió dels títols

El Departament d'Educació, a efectes de control de la impressió dels títols, atorga a cada títol inscrit un número consecutiu de sèrie d'impressió. Cada sèrie d'impressió comença pel número CAT0000XX i finalitza pel número CAT9999XX, essent "XX" lletres de l'abecedari. A cada combinació d'aquestes lletres li correspon una sèrie diferent.

Article 5

Distribució dels títols

5.1  Una vegada impresos, els títols són lliurats als Serveis Territorials del Departament d'Educació i a les unitats que designin els altres departaments de la Generalitat de Catalunya. Aquestes unitats comproven que els títols no tenen deficiències en la impressió i que no hi ha títols omesos o extraviats i, en el termini dels 30 dies naturals següents a la data de recepció dels títols, comuniquen al Registre de títols les incidències i distribueixen els títols correctes als centres educatius i centres/aules de formació de persones adultes.

5.2  Els centres educatius i centres/aules de formació de persones adultes han de recollir els títols dins un termini màxim de 15 dies, a comptar des del dia següent a la data de notificació del servei territorial o unitat orgànica competent. Aquest termini de temps s'interromp en les dates corresponents a vacances escolars. En el cas que es detecti algun error o deficiència, cal que, en el termini de 30 dies següents a la recepció dels títols, el propi centre sol·liciti al Registre de títols la corresponent reimpressió del títol, informant el motiu i corregint el defecte. Els títols obtinguts per proves específiques de persones adultes romandran als Serveis Territorials del Departament d'Educació.

Article 6

Lliurament del títol a l'interessat/ada i reclamacions

6.1  El centre educatiu, centre/aula de formació de persones adultes o, en el cas que el títol s'hagi obtingut per proves específiques de persones adultes, els Serveis Territorials, notifiquen als interessats/ades que poden recollir els títols, personalment o mitjançant tercera persona degudament autoritzada, una vegada comprovada la correcció de les dades i l'estat material dels títols i dins dels 15 dies següents a la seva recepció. La data de notificació quedarà inscrita al Registre de títols.

6.2  L'autorització a una tercera persona per recollir el títol s'ha de fer mitjançant escrit de l'interessat/ada on identifiqui la persona autoritzada, la qual ha d'aportar fotocòpia del seu DNI i fotocòpia compulsada del DNI del/de l'alumne/a. En casos extraordinaris degudament justificats, es pot demanar la tramesa del títol a altres províncies de l'Estat espanyol o a països estrangers, mitjançant escrit exprés de l'interessat/ada on designi el centre públic espanyol o Oficina Consular, respectivament, on s'ha d'enviar el títol per al seu lliurament i signatura.

6.3  La persona que lliuri el títol ha d'instar a l'interessat/ada a comprovar l'exactitud de totes les dades que figuren al títol, per tal de detectar possibles errades.

6.3.1 En cas que l'interessat/ada o la persona autoritzada trobi errades en el contingut del títol, s'abstindrà de signar el títol i sol·licitarà al centre la reexpedició del títol amb les deficiències corregides.

Els errors materials impresos en el títol per causes imputables a l'Administració o a l'empresa responsable de la seva impressió s'esmenen mitjançant la impressió correcta d'un nou document, amb la mateixa clau d'identificació registral que el document original. Aquest document no té el caràcter de duplicat del títol original i no comporta cap despesa per part de l'alumne/a.

6.3.2 Si l'interessat/ada considera que tot és correcte, ha de signar el títol en el lloc reservat a l'efecte i tornar el resguard acreditatiu de la seva tramitació. Tot seguit se li lliurarà el títol i signarà en el llibre de registre de recepció i lliurament de títols establert a l'apartat 6.6. Quan qui reculli el títol no sigui l'interessat/ada, la persona autoritzada per recollir-lo ha de tornar el resguard i signar en el llibre de registre de recepció i lliurament de títols, en prova de conformitat amb el seu contingut.

6.4  El títol adquireix aquesta naturalesa quan ha estat signat per la persona interessada.

6.5  Una vegada lliurat i signat el títol i/o el llibre de registre de recepció i lliurament, qualsevol despesa que es derivi de l'expedició d'un duplicat sol·licitat per l'interessat/ada per corregir el títol original anirà al seu càrrec.

6.6  En el centre educatiu, centre/aula de formació de persones adultes, i en els Serveis Territorials per als títols derivats de proves específiques per a persones adultes, existeix un llibre de registre de recepció i lliurament de títols, en el qual es fa constar la data de lliurament del títol a l'interessat/ada o persona autoritzada i la signatura d'aquest que acredita la seva recepció correcta. S'entén que el títol no ha estat lliurat a l'interessat/ada, si manca al llibre de registre la signatura de l'interessat/ada o de la tercera persona degudament acreditada. La data de lliurament del títol s'ha d'informar al Registre de títols acadèmics i professionals no universitaris de Catalunya.

Article 7

Duplicats de títols

7.1  Es pot sol·licitar l'expedició d'un duplicat d'un títol quan es produeixi, seguint els procediments establerts a la normativa vigent, qualsevol modificació de les dades de l'interessat/ada que consten al títol, i en els casos de destrucció, total o parcial, o de títols malmesos o extraviats. Les errades que consten al títol, una vegada que aquest hagi estat signat per l'interessat/ada o retirat per persona autoritzada, poden donar lloc a l'expedició d'un duplicat.

7.2  L'abonament de la taxa corresponent a l'expedició del duplicat del títol correspon a l'interessat/ada que el sol·licita, d'acord amb les tarifes vigents cada any, establertes a la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

7.3  La sol·licitud d'expedició d'un duplicat del títol ha d'anar acompanyada de la documentació acreditativa de la modificació o, en cas de pèrdua o destrucció, de la corresponent declaració de l'interessat/ada.

L'esmentada sol·licitud es pot presentar al centre educatiu o centre/aula de formació de persones adultes que va tramitar el títol original o a qualsevol altre centre docent de Catalunya que imparteixi, degudament autoritzat, qualsevol dels ensenyaments de règim general, regulats a la Llei d'ordenació general del sistema educatiu, a la Llei de qualitat de l'educació o a qualsevol altra posterior que les modifiqui, que donin dret a l'obtenció d'un títol.

En el cas dels ensenyaments de règim especial, la sol·licitud de duplicat es pot fer en qualsevol dels centres de Catalunya degudament autoritzats per impartir ensenyaments de la mateixa naturalesa, sempre que disposin del sistema d'informació adient per fer-ho. En el cas de títols obtinguts per proves específiques de persones adultes, l'esmentada sol·licitud s'ha de presentar als Serveis Territorials d'Educació. La sol·licitud de duplicat dels títols de tècnic/a en empreses i activitats turístiques s'ha de presentar exclusivament a l'actual Escola Universitària de Turisme de la Universitat de Girona.

Article 8

Destrucció de títols

Els títols defectuosos o malmesos, una vegada hagi estat demanada la seva reimpressió o l'expedició dels respectius duplicats, han d'ésser destruïts d'acord amb el procediment que s'indica en aquest article.

8.1  Els/Les directors/es o secretaris/àries dels centres, coordinadors/es d'aules de formació de persones adultes o els/les caps de les unitats orgàniques d'altres departaments, mitjançant la corresponent diligència oficial que ha de figurar als títols que s'hagin d'invalidar, proposen la destrucció dels títols, informen dels motius que ho justifiquen, i els envien a la Unitat competent del Departament d'Educació.

8.2  L'esmentada diligència té el següent redactat:

"Diligència per fer constar que aquest títol s'invalida pel motiu següent: (indiqueu-lo) i, en conseqüència, proposo la seva destrucció.

"(Localitat i data)

"El/La (càrrec)

"(Signatura i segell)

"(Nom i cognoms)"

8.3  Les persones responsables de les unitats orgàniques competents del Serveis Territorials o altres unitats administratives del Departament d'Educació verifiquen les deficiències de qualsevol tipus que justifiquen la destrucció dels títols respectius, els destrueixen i així ho informen al Registre de títols. En el cas de títols de tècnic/a d'empreses i activitats turístiques, és el/la secretari/ària acadèmic/a de l'actual Escola Universitària de Turisme de la Universitat de Girona qui signa la diligència oficial proposant la destrucció dels esmentats títols, els quals s'envien directament al Registre de títols per a la seva destrucció.

8.4  La destrucció física dels títols invalidats correspon sempre a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i, per tant, als Serveis Territorials/Unitats administratives del Departament d'Educació.

Disposició addicional

Tenen capacitat d'obrar, als efectes dels procediments establerts per aquesta Ordre, l'alumnat menor d'edat que hagi finalitzat estudis que donin dret a l'obtenció d'un títol dels regulats a la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu, i a la Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de qualitat de l'educació, així com a qualsevol altra Llei posterior que les modifiqui.

Disposicions finals

Primera

La Direcció General de Centres Docents del Departament d'Educació dictarà les instruccions que siguin necessàries per a l'execució del que disposa aquesta Ordre.

Segona

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 4 de maig de 2005

Marta Cid i Pañella

Consellera d'Educació

(Vegeu annex al document PDF)

 

(05.116.105)