Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 2/2005, de 4 d'abril, de contractes d'integració.

Dades bàsiques
  • Rang del document Llei

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

  • Núm. del document 002/2005

  • Data del document 04/04/2005

  • Data de publicació 13/04/2005

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 4362

  • No Vigent
13/07/2005 - 31/12/2017
TEXT PUBLICAT

El President
de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

D'ençà de la Compilació de dret civil especial de Catalunya, la contractació civil pròpia dels processos productius en l'àmbit de la ramaderia ha experimentat una evolució continuada. Així, a partir del contracte d'origen romà anomenat de socita, regulat per l'article 339 de la Compilació, pel qual una de les parts s'obliga a tenir cura del bestiar de l'altra i totes dues es reparteixen els fruits o els guanys, el contracte de conlloc o d'altres basats en la col·laboració de les parts en la cria i la recria del bestiar, regits sovint pels usos i els costums de la comarca corresponent, l'any 1984 es va promulgar la Llei 24/1984, del 28 de novembre, de contractes d'integració.

Aquella primera Llei de contractes d'integració es va promulgar amb la finalitat de disposar d'una normativa general i supletòria de la diversitat de contractes existents, molts d'ells de caràcter verbal, per a donar transparència a les relacions i seguretat a les parts interessades.

Els vint anys d'aplicació de la Llei 24/1984 han posat de manifest essencialment la conveniència de mantenir un marc jurídic regulador d'aquests tipus de relacions contractuals, introduint-hi, però, les adaptacions necessàries per a aconseguir més garanties d'igualtat entre les parts, compatibles alhora amb els requeriments legals vigents de caràcter sectorial que afecten l'activitat ramadera, especialment en l'àmbit zoosanitari i ambiental, que, en definitiva, persegueixen la consolidació d'explotacions ramaderes respectuoses amb les directrius sanitàries i de protecció del medi ambient i l'entorn natural.

Així, entre aquestes cal destacar, especialment, les normes zoosanitàries relacionades amb la prevenció, la lluita, el control i l'eradicació de les malalties dels animals, que afecten expressament les explotacions en règim d'integració, i les normes que regulen la gestió de les dejeccions ramaderes i d'altres subproductes o residus generats per l'explotació.

Sobre la base de la llibertat de pactes i un contingut mínim que qualifica la integració com a tal, es pretén aconseguir un equilibri més gran entre les parts que intervenen en la relació contractual, principalment, mitjançant la determinació de la forma escrita del contracte, fins ara voluntària, la fixació de les obligacions que corresponen respectivament a l'integrador i a l'integrat i l'obligació d'estipulació en el contracte de les altres obligacions que en deriven, que es considera que han d'assumir respectivament per a determinar, si s'escau, l'abast de llurs responsabilitats. La regulació de l'àmbit de la responsabilitat es fonamenta així en el principi general segons el qual, quan el poder de decisió sobre el compliment efectiu d'una obligació o precepte correspon a l'integrador i la seva execució o aplicació a l'integrat, es considera que tots dos són responsables solidàriament, excepte en el cas que sigui possible l'atribució de la responsabilitat a una de les parts perquè la seva actuació és la causa directa de la contingència o la infracció produïda.

Finalment, altres novetats que aquesta Llei incorpora són l'establiment d'un model homologat de contracte, que cal comunicar un cop formalitzat, a efectes d'informació, al Registre d'Explotacions Agràries de Catalunya, creat per la Llei 18/2001, de 31 de desembre, d'orientació agrària, i la creació de la Junta Arbitral de Contractes d'Integració de Catalunya, amb l'objecte d'intentar l'avinença entre les parts en les qüestions litigioses relacionades amb la seva aplicació.

Capítol I

Contracte d'integració

Article 1

Definició d'integració

S'entén per integració el sistema de gestió de l'explotació ramadera destinat a obtenir productes pecuaris en col·laboració entre dues parts, una de les quals, anomenada integrador, proporciona els animals i els mitjans de producció i els serveis que es pactin en el contracte corresponent, i l'altra, anomenada integrat, aporta les instal·lacions i la resta de béns i serveis necessaris i es compromet a la cura i el manteniment del bestiar.

Article 2

Característiques i delimitació del contracte d'integració

1. El contracte d'integració és un contracte civil que té per objecte fixar les condicions en què s'ha de portar a terme la col·laboració per a l'obtenció de productes pecuaris i en el qual se'n fixa l'abast, s'especifiquen les obligacions i els drets de cadascuna de les parts i se n'estableix la participació econòmica en funció de llurs aportacions i de la producció obtinguda.

2. Quan el contracte d'integració té per objecte l'obtenció de cries o altres productes pecuaris es pot establir que la retribució de l'integrat consisteixi en l'adquisició, al final del període, de la propietat d'una part de la producció, en una participació en el preu de venda o en una quantitat per unitat de producte.

3. El contracte que té les característiques esmentades per l'article 1 i pels apartats 1 i 2 no perd la qualitat de contracte d'integració si el mot emprat per a designar-lo és un altre.

4. No són contractes d'integració aquells en què s'estableix una relació laboral entre la persona que proporciona els animals i els mitjans de producció i la persona que aporta les instal·lacions i la resta de béns necessaris per a la cura i el manteniment del bestiar.

Article 3

Règim jurídic del contracte d'integració

1. El contracte d'integració es regeix pels pactes convinguts entre les parts, sempre que no siguin contraris a les normes d'aquesta Llei, i a la normativa sectorial aplicable a l'activitat objecte del contracte.

2. Són nuls en tots els casos els pactes que fan participar l'integrat en les pèrdues en una proporció superior a la que li correspon en els guanys.

Article 4

Forma i durada del contracte d'integració

1. El contracte d'integració s'ha de formalitzar per escrit segons el model homologat per resolució del conseller o consellera del departament competent en matèria de ramaderia. Aquest contracte s'ha de posar a disposició dels serveis del dit departament quan es requereixi a qualsevol de les parts.

2. La durada mínima del contracte d'integració ha de coincidir amb la durada del cicle productiu corresponent.

3. Els contractes verbals són nuls de ple dret.

Article 5

Comunicació registral del règim d'integració

1. L'integrador ha de comunicar per escrit al departament competent en matèria de ramaderia la relació de les explotacions que té integrades, amb els emplaçaments respectius, i qualsevol canvi que es produeixi sobre les dades comunicades, en el termini màxim de quinze dies naturals des de la data de la signatura del contracte o des d'aquella en què es produeix el canvi.

2. Així mateix, l'integrat ha de notificar per escrit al departament competent en matèria de ramaderia el fet de portar a terme l'explotació de bestiar en règim d'integració, amb indicació de les dades de l'integrador, el nombre i el tipus dels animals integrats, els canvis que es produeixin i qualsevol altra dada que es determini per reglament.

3. La informació relativa al règim d'integració de l'activitat ramadera s'ha d'inscriure en un registre específic de contractes d'integració que s'integra dins del Registre d'Explotacions Agràries de Catalunya, al qual fa referència la disposició addicional segona de la Llei 18/2001, del 31 de desembre, d'orientació agrària, i es pot presentar en suport telemàtic, d'acord amb la norma corresponent de creació del registre telemàtic de documents del departament competent en matèria de ramaderia.

Article 6

Contingut mínim del contracte d'integració

1. El contracte d'integració ha de contenir, com a mínim, les dades i les estipulacions següents:

a) La identificació de les parts.

b) L'objecte i la durada del contracte, i les condicions de renovació i rescissió.

c) L'emplaçament i la descripció de les instal·lacions de l'explotació, amb indicació de la capacitat màxima per a cada tipus de bestiar, d'acord amb els requeriments que estableix la normativa específica aplicable en matèria ambiental, de benestar i de sanitat animal.

d) La identificació de l'espècie, el tipus i l'edat dels animals que aporta l'integrador, llur nombre, les dates d'entrada i el temps d'estada previst o, si s'escau, l'edat o el pes de sortida dels animals un cop finida l'estada, i les condicions de càrrega i descàrrega del bestiar.

e) El règim de gestió de l'explotació, amb la indicació del sistema de producció i de les condicions tecnicosanitàries i de benestar animal en què aquesta es porta a terme.

f) L'especificació dels subministraments d'aliments, productes zoosanitaris i serveis d'atenció veterinària que aporta cadascuna de les parts, i qualssevol altres béns o serveis que es vulguin establir en funció de l'objecte del contracte, i també l'atribució de responsabilitats que es derivin de llur utilització incorrecta.

g) El sistema de gestió de les dejeccions i els subproductes ramaders, els residus sanitaris, els cadàvers d'animals o altres residus generats per l'explotació, amb la indicació del sistema d'atribució de responsabilitat entre les parts.

h) Els pactes econòmics, els quals s'han de fixar en funció de la producció obtinguda o el nombre d'animals sortits en el període o la retribució a tant fix per plaça i període de temps calculats en funció de la capacitat de producció de la granja i dels costos dels serveis assumits per les parts, en concret dels costos derivats de la gestió de les dejeccions ramaderes i altres obligacions ambientals, i d'altres drets que es considerin.

i) El sistema de compensació mútua pels danys ocasionats per la mort o el sacrifici del bestiar o per la interrupció del contracte per causes alienes a les parts, en supòsits de cas fortuït o per causa de força major, en funció del valor dels animals afectats i de les despeses o inversions efectuades per les parts sobre aquests.

j) El sistema de responsabilitats de les parts, que és el que estableix l'article 12.

2. El contacte d'integració no perd el seu caràcter si l'integrador facilita també espais perquè hi pasturi el bestiar, sempre que les instal·lacions fixes siguin aportades per l'integrat.

Article 7

Règim de tinença del bestiar

El contracte d'integració no transfereix la propietat a l'integrat, el qual té els caps de bestiar en dipòsit mentre dura el contracte i en cap cas no en pot disposar o gravar-los pel seu compte, llevat que s'hagi estipulat altrament en el contracte.

Article 8

Extinció del contracte d'integració

A més de les causes generals d'extinció de les obligacions, el contracte d'integració s'extingeix:

a) Pel fet d'haver arribat al terme establert en el contracte. En cas que una de les parts vulgui resoldre el contracte, ha d'avisar l'altra part per escrit amb una antelació mínima equivalent a la meitat del cicle productiu.

b) Per defunció o extinció de qualsevol de les parts contractants, un cop acabat el procés en curs, encara que no hagi finit la durada del contracte, llevat d'un acord entre el contractant supervivent i els successors del premort o del cas que els successors siguin professionals de la ramaderia i col·laboradors principals i directes en la producció afectada a la integració, cas en el qual tenen dret a succeir el premort en condicions idèntiques a les establertes pel contracte i fins al termini que hi consta.

Capítol II

Parts contractants

Article 9

Obligacions de l'integrador

Són obligacions de l'integrador:

a) Entrar el bestiar i els mitjans de producció i els serveis, si s'escau, en les condicions, el lloc i el moment pactats i en les condicions sanitàries i d'identificació adients.

b) Retirar el bestiar un cop acabat el període de temps i pes pactats.

c) Fer-se càrrec dels costos d'entrada, retirada i transport dels animals a l'escorxador, amb assumpció de les baixes i les depreciacions que es produeixin per aquest fet.

d) Complir les obligacions econòmiques pactades.

e) Fer-se càrrec de tots els pagaments de dret públic corresponents a la propietat del bestiar.

f) Fer-se càrrec de la direcció i la gestió tècnica de l'explotació.

g) Comunicar al departament competent en matèria de ramaderia les malalties dels animals objecte del contracte, d'acord amb el que estableix la normativa vigent.

h) Comunicar per escrit al departament competent en matèria de ramaderia la relació d'explotacions que té integrades amb les dades exigides per l'article 5.1.

Article 10

Obligacions de l'integrat

Són obligacions de l'integrat:

a) Mantenir l'explotació en les condicions legals i administratives requerides per a l'exercici de l'activitat, d'acord amb la normativa vigent.

b) Mantenir els espais i les instal·lacions en les condicions ambientals d'higiene i sanitat adients.

c) Fer-se càrrec dels pagaments corresponents als espais i les instal·lacions afectats a la producció i al personal que treballa en l'explotació.

d) Disposar de la mà d'obra necessària per al maneig i la cura del bestiar.

e) Efectuar totes les actuacions necessàries per a la cura del bestiar, especialment pel que fa a alimentació, beguda, sanitat i benestar, i seguir els plans sanitaris i de maneig establerts per l'integrador, en cas que així s'hagi pactat, en tot el que no s'oposa a la normativa vigent.

f) Facilitar l'accés de l'integrador i de les persones que aquest designi a les instal·lacions de l'explotació per a fer les actuacions que els corresponen, i també de les persones i els vehicles que l'integrador designi per al subministrament i la retirada del bestiar.

g) Comunicar per escrit al departament competent en matèria de ramaderia el fet de portar a terme l'explotació de bestiar en règim d'integració, amb indicació de les dades de l'integrador i el nombre i el tipus dels animals integrats, i també qualsevol canvi d'aquesta situació.

h) Comunicar a l'integrador tota sospita de malaltia infecciosa que afecti els animals.

Article 11

Altres obligacions que deriven del contracte

Sens perjudici de les obligacions de les parts que estableixen els articles 9 i 10, aquestes han d'estipular expressament en el contracte les obligacions que assumeixen relatives a les actuacions següents:

a) El subministrament dels aliments, els productes zoosanitaris, els serveis d'atenció veterinària i els altres béns o serveis que calguin per a la producció, en les condicions de qualitat i sanitat adients.

b) La direcció i la gestió sanitària de l'explotació.

c) El compliment de les obligacions de benestar i sanitat animal exigides per la normativa sectorial, el dels programes d'actuació agroambientals i el de les bones pràctiques ramaderes.

d) La gestió de les dejeccions ramaderes establerta pel pla de gestió corresponent, i també de la resta de subproductes ramaders o residus generats per l'explotació i el cost que se'n deriva, d'acord amb la normativa sectorial d'aplicació.

Article 12

Responsabilitat per danys o infraccions

1. L'assumpció dels riscs produïts durant la vigència del contracte per ambdues parts es determina en funció de l'abast de les obligacions assumides.

2. L'integrador ha d'indemnitzar l'integrat pels danys i els perjudicis ocasionats per la mort o les malalties del bestiar quan siguin conseqüència de l'estat sanitari dels animals en el moment de llur lliurament o de la mateixa operació de descàrrega en les instal·lacions convingudes. Així mateix, l'ha d'indemnitzar pels danys i els perjudicis soferts per raó del retard en el lliurament i la recollida del bestiar. L'integrat, per la seva banda, ha de compensar l'integrador pels danys i els perjudicis que siguin conseqüència de la seva actuació, quan aquesta quedi provada.

3. Quan el poder de decisió sobre el compliment d'una obligació o precepte correspon a l'integrador i la seva execució o aplicació a l'integrat, es considera que tots dos són responsables solidàriament, llevat que sigui possible l'atribució de la responsabilitat a una de les parts perquè la seva actuació és causa directa de la contingència o la infracció produïda.

4. En cas que en la carn dels animals a l'escorxador es detectin residus d'antibiòtics o d'altres substàncies prohibides, o substàncies que superin els límits màxims de presència autoritzats, se'n considera responsable el propietari o propietària dels animals, llevat que l'actuació objecte d'infracció administrativa sigui imputable a l'integrat.

Article 13

Indemnitzacions

1. El règim d'indemnitzacions per les malalties dels animals, d'acord amb el que estableix l'article 21 de la Llei 8/2003, del 24 d'abril, de sanitat animal, és el següent:

a) El sacrifici obligatori dels animals i, si escau, la destrucció dels mitjans de producció que es considerin contaminats ha d'ésser indemnitzat per l'autoritat competent, d'acord amb els barems aprovats oficialment i de la manera i en les condicions establerts per reglament.

b) Són indemnitzables els animals que morin per causa directa després d'haver estat sotmesos a tractaments o manipulacions preventius o amb finalitats de diagnosi, o, en general, els que hagin mort en el context de les mesures de prevenció o lluita contra una malaltia com a conseqüència de l'execució d'actuacions imposades per l'autoritat competent.

c) Igualment, són indemnitzables els altres perjudicis greus que es produeixin, com els avortaments o les incapacitats productives permanents, sempre que es demostri i s'acrediti la relació de causa a efecte amb el tractament aplicat.

2. Per a tenir dret a la indemnització, el propietari o propietària dels animals o els mitjans de producció ha d'haver complert la normativa de sanitat animal aplicable en cada cas.

3. En cas que s'estableixi una indemnització per al propietari o propietària dels animals, aquest ha de compensar l'integrat de manera proporcional als dies d'estada dels animals a l'explotació i també, si escau, de manera proporcional als altres perjudicis derivats de la situació que ha donat lloc a la indemnització.

Article 14

Junta Arbitral de Contractes d'Integració

1. Es crea la Junta Arbitral de Contractes d'Integració, adscrita al departament competent en matèria de ramaderia, com a òrgan de naturalesa arbitral competent per a resoldre totes les qüestions litigioses relacionades amb l'aplicació d'aquesta Llei.

2. Poden accedir a la Junta Arbitral les parts contractants que hagin pactat expressament en el contracte d'integració la clàusula de submissió arbitral. El laude de la Junta Arbitral és de compliment obligat per a les parts i es regeix per allò que disposa la legislació d'arbitratge.

3. La composició, el funcionament i l'organització de la Junta Arbitral s'ha de regular per reglament. En tot cas, la Junta Arbitral ha d'ésser presidida per un representant del departament competent en matèria de ramaderia i ha d'ésser composta en parts iguals per integradors i integrats que pertanyin a les organitzacions més representatives. La Junta Arbitral pot tenir seccions territorials.

Disposició transitòria

1. Les comunicacions telemàtiques a què es refereix l'article 5 han d'ésser efectives quan entri en vigor la norma de creació del registre telemàtic de documents del departament competent en matèria de ramaderia.

2. No obstant el que estableix l'apartat 1, l'integrador i l'integrat han de comunicar per escrit al departament competent en matèria de ramaderia, en el termini de tres mesos a comptar de l'endemà de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, el llistat de granges integrades o l'empresa a la qual són integrades.

Disposició derogatòria

Resten derogades les disposicions següents:

a) La Llei 24/1984, de 28 de novembre, de contractes d'integració.

b) El Decret 54/1985, de 18 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament per al desplegament de la Llei 24/1984, de 28 de novembre, de contractes d'integració.

Disposicions finals

Primera

Desplegament normatiu

1. El conseller o consellera del departament competent en matèria de ramaderia ha de dictar, en el termini de tres mesos a comptar de la data d'entrada en vigor d'aquesta Llei, una resolució que reguli el model homologat de contracte d'integració.

2. El Govern ha d'aprovar, en el termini de sis mesos a comptar de la data l'entrada en vigor d'aquesta Llei, la normativa per la qual es reguli la creació i el funcionament del registre telemàtic del departament competent en matèria de ramaderia, al qual es refereix l'article 5.

3. El Govern, en el termini de tres mesos a comptar de la data d'entrada en vigor d'aquesta Llei, ha d'aprovar el reglament regulador de la composició, el funcionament i l'organització de la Junta Arbitral de Contractes d'Integració, al qual es refereix l'apartat 3 de l'article 14.

4. Es faculten el Govern i el conseller o consellera competent perquè dictin totes les altres disposicions necessàries per al desenvolupament i l'aplicació d'aquesta Llei.

Segona

Entrada en vigor

Aquesta Llei entra en vigor al cap de tres mesos d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 4 d'abril de 2005

Pasqual Maragall i Mira

President de la Generalitat de Catalunya

Antoni Siurana i Zaragoza

Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

(05.090.138)