Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

ORDRE EDC/458/2005, de 30 de novembre, per la qual es regulen les estades de formació del professorat de formació professional a empreses i institucions.

Dades bàsiques
  • Rang del document Ordre

  • Organisme emissor Departament d'Educació

  • Núm. del document EDC/0458/2005

  • Data del document 30/11/2005

  • Data de publicació 07/12/2005

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 4525

TEXT PUBLICAT

La Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu, determina l'estreta relació que ha d'existir entre el món educatiu i l'empresarial, en la línia de garantir la formació teoricopràctica que ha de rebre l'alumnat. En aquest sentit, l'article 56.2 estableix que la formació permanent constitueix un dret i un deure del professorat i una responsabilitat de les administracions educatives i dels mateixos centres i concreta que el professorat de formació professional haurà de realitzar periòdicament activitats d'actualització científica, didàctica i professional a les empreses.

El Decret 332/1994, de 4 de novembre, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments de formació professional específica a Catalunya, atorga als centres docents un paper força actiu i fixa que els correspon d'establir les programacions d'acord amb l'entorn socioeconòmic i que, d'altra banda, han de col·laborar amb els centres de treball.

El Decret 200/2000, de 13 de juny, sobre mobilitat del professorat de formació professional, preveu en el capítol 3 un pla de formació específica per al professorat de formació professional que inclou la formació a l'empresa amb la finalitat de permetre el contacte directe del professorat amb les empreses per conèixer alguns processos productius o de prestació de serveis i les exigències professionals de l'entorn al qual s'haurà d'incorporar el seu alumnat. Així mateix, estableix que la formació es regularà mitjançant convocatòria pública, d'acord amb un pla de cinc anys de durada.

El Pla de formació permanent del Departament d'Educació es fa ressò de la necessitat que el professorat de formació professional estigui contínuament en contacte amb el món de l'empresa, tenint en compte els avenços tecnològics i la necessitat de facilitar a l'alumnat de la formació professional específica una formació que el capaciti per accedir a un món laboral cada cop més exigent, especialitzat i complex.

Mitjançant l'Ordre ENS/93/2002, de 14 de març, es van regular les estades de formació del professorat de formació professional a les empreses i institucions. Al llarg del temps d'aplicació d'aquesta Ordre s'ha posat de manifest la conveniència d'introduir determinades modificacions per tal de millorar-ne la gestió i dotar d'una eficàcia més gran les estades formatives.

Els canvis més destacables consisteixen, d'una banda, en l'ampliació de l'accés de les estades tipus B tant al personal interí com al professorat dels centres docents privats sostinguts amb fons públics, amb l'establiment, respectivament, d'una reserva mínima de places per aquests col·lectius i d'altra banda en la creació d'una borsa d'empreses per facilitar-ne el contacte i la posterior realització de l'estada. Aquests canvis, junt amb la incorporació de determinades precisions relatives a la gestió i a la resolució de les estades aconsellen de fer un nou text.

En conseqüència, amb el tràmit previ de consulta i participació amb els representants del personal al servei de les administracions públiques, amb l'informe del Consell Escolar de Catalunya, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i a proposta de la Direcció General de Formació Professional i Educació Permanent,

Ordeno:

Article 1

Objecte

Aquesta Ordre té per objecte regular les estades del professorat de formació professional a empreses i institucions, com una modalitat de formació inclosa en el pla de formació permanent del Departament d'Educació, per tal d'actualitzar els coneixements del professorat en aspectes de la seva especialitat i afavorir l'actualització teoricopràctica en l'aplicació de les noves tecnologies presents en el desenvolupament de les noves professions, apropar el professorat als canvis tecnològics i organitzatius, vinculats amb els recursos humans, que es produeixen constantment a les empreses i exercitar la capacitat de conèixer i contextualitzar els problemes tècnics específics de l'empresa, en contacte directe amb la realitat empresarial d'avui.

Article 2

Tipologia

Les estades de formació del professorat regulades per aquesta Ordre són de dos tipus:

a) Estades de formació de tipus A, que són les que es realitzen en períodes i horaris fora de l'horari lectiu del professorat.

b) Estades de formació de tipus B, que són les que es realitzen en períodes i horaris coincidents totalment o parcialment amb l'horari lectiu del professorat i comporten el nomenament d'un/a substitut/a pel mateix període de l'estada. L'inici de l'estada estarà condicionat al nomenament i presa de possessió del/de la substitut/a.

Article 3

Calendari

Les estades de formació es portaran a terme en el període anual comprès entre l'1 de setembre d'un any i el 31 d'agost següent, i s'adequarà l'horari i el calendari de cada estada a les característiques organitzatives de cadascuna de les empreses.

Article 4

Nombre i durada de les estades

4.1  El nombre total d'estades de formació serà de 300 per any. D'aquestes, el Departament d'Educació en convocarà cada any com a mínim 120 del tipus B. Les estades de tipus B es distribuiran de la forma següent: 100 places per al professorat de centres públics i 20 places per al professorat de centres docents privats sostinguts amb fons públics.

Cada docent por fer, en el mateix curs acadèmic, les estades del tipus A que, successivament, li autoritzin.

Cada docent pot fer un màxim de dues estades del tipus B en el mateix curs acadèmic, sempre que, un cop adjudicada una estada de tipus B a totes les persones que reuneixen els requisits, restin estades per assignar.

4.2  La durada de les estades del tipus A és flexible; la durada de les estades del tipus B oscil·larà, amb caràcter general, entre dues i quatre setmanes.

Article 5

Sol·licituds

Les sol·licituds del professorat per realitzar estades de formació a empreses i institucions les haurà de formalitzar el/la director/a del centre docent, segons els models normalitzats, que són a la seva disposició a la seu central del Departament d'Educació i als serveis territorials, així com a l'adreça electrònica http://www.xtec.es/fp/formacio. Les sol·licituds s'adreçaran al/a la directora/a general de Formació Professional i Educació Permanent i es poden presentar a la seu central del Departament d'Educació, als serveis territorials o a qualsevol dels llocs que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, amb la documentació acreditativa del compliment dels requisits que es fixen a l'article 7 d'aquesta Ordre. Cal adjuntar a la sol·licitud, a més, el projecte de l'estada elaborat per la persona interessada, amb el vistiplau de l'empresa o institució on es realitzaran les activitats tecnicopràctiques objecte de l'estada de formació, en què constin les següents dades:

1) Nom, dos cognoms i signatura del director o directora del centre.

2) Dades personals de la persona sol·licitant i signatura.

3) Identificació del centre docent.

4) Atribució docent: nom de la família professional, cicle o cicles formatius i crèdits que imparteix i, segons correspongui, l'especialitat, titulació o habilitació que posseeixi.

5) Dades de l'empresa o institució on s'ha de realitzar l'estada, sector d'activitat i dades del/de la tutor/a.

6) Contingut de l'estada formativa, en un màxim de cinc fulls, amb el detall dels objectius a assolir, continguts, planificació i temporalització (durada, calendari i horari).

El termini de presentació de sol·licituds per a les estades de formació de tipus A serà des del dia 1 de setembre de l'any en curs fins al 15 de juny de l'any següent. Per a les estades de tipus B es fixarà per a cada any a la corresponent convocatòria de concurs, en la qual es preveurà un mínim d'un mes entre la seva publicació i la fi del termini de presentació de sol·licituds.

Article 6

Empreses o institucions

Les empreses o institucions per a la realització de les estades de formació podran ser proposades pel mateix professorat, pel centre docent o pel Departament d'Educació, i hauran de tenir relació directa amb els cicles formatius que s'imparteixen en el centre.

El Departament d'Educació impulsarà els contactes dels centres i del professorat amb les empreses o institucions i disposarà d'una borsa d'empreses per a fer-hi les estades formatives.

Article 7

Requisits dels sol·licitants

7.1  Pot fer estades de formació del tipus A el professorat del cos de catedràtics d'ensenyament secundari, del cos de professors d'ensenyament secundari o del cos professors tècnics de formació professional, i el professorat interí dels centres docents públics dependents del Departament d'Educació; el professorat dels centres docents públics dels ens locals, i el professorat dels centres docents privats sostinguts amb fons públics, sempre que compleixi els següents requisits generals:

a) Prestar serveis durant el curs en qüestió en els centres docents esmentats i estar impartint cicles formatius de formació professional durant el curs vigent. S'acreditarà mitjançant un certificat de la direcció del centre on la persona sol·licitant estigui exercint.

b) No tenir cap vincle laboral amb el sector a què pertany l'empresa o institució en la qual es faci l'estada. Es justificarà mitjançant una declaració de la persona sol·licitant.

c) Acreditar mitjançant un certificat de la direcció del centre on presta serveis que l'estada de formació proposada està relacionada amb la formació que imparteix el centre.

7.2  Pot fer estades de formació del tipus B el professorat del cos de catedràtics d'ensenyament secundari, del cos de professors d'ensenyament secundari o del cos professors tècnics de formació professional, el professorat interí dels centres docents públics dependents del Departament d'Educació i el professorat dels centres docents privats sostinguts amb fons públics, que compleixi els requisits generals esmentats a l'article 7.1 i els següents requisits específics:

a) Obtenir un mínim de 5 punts en el projecte de l'estada al qual es fa referència a l'apartat 1 de l'annex 1 d'aquesta Ordre.

b) Disposar de l'autorització de la direcció del centre docent on presta serveis per realitzar l'estada de formació.

7.3  Del total de places per al professorat de centres públics, es reservarà el 20% del nombre d'estades de tipus B per al professorat interí. En cas de no cobrir-se la reserva el nombre sobrant acreixerà el nombre total d'estades de tipus B.

Article 8

Comissió de selecció i valoració

La selecció i la valoració dels mèrits que preveu l'annex 1 d'aquesta Ordre per a les estades del tipus B, l'ha de fer una comissió constituïda a aquest efecte, formada pels següents membres:

a) El/la subdirector/a general de Planificació i Organització de la Formació Professional o la persona en qui delegui.

b) El/la subdirector/a general de Gestió de Centres Educatius o la persona en qui delegui.

c) El/la cap del Servei de Suport a la Gestió de Centres de Formació Professional i d'Ensenyaments Esportius o la persona en qui delegui.

d) Dos/dues funcionaris/àries docents de l'Àrea de Formació del Professorat de Formació Professional.

e) Un/a inspector/a d'Educació.

Als membres d'aquesta comissió els són aplicables per les causes d'abstenció i recusació que preveuen els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i dels procediment administratiu comú.

Article 9

Resolució

9.1  Les sol·licituds d'estades de tipus A es tramiten seguint l'ordre de presentació fins a esgotar el nombre total de les estades de tipus A que preveu la convocatòria anual, i les resol, si compleixen els requisits que estableix aquesta Ordre i en la convocatòria, el/la subdirector/a general de Planificació i Organització de la Formació Professional.

9.2  Les sol·licituds d'estades de tipus B les resol el/la directora/a general de Formació Professional i Educació Permanent atenent la selecció i valoració feta per la comissió i les reserves de places establertes.

Article 10

Situació administrativa del professorat durant el període de l'estada de formació

L'estada de formació no modifica la situació de servei actiu del professorat. En conseqüència, manté els drets, deures i responsabilitats pròpies de la seva situació administrativa.

Article 11

No vinculació laboral

Mentre duri l'estada formativa del professorat, aquest no tindrà vinculació ni cap tipus de relació laboral amb l'empresa o institució d'acollida, ni podrà ocupar un lloc de treball dins del seu quadre de personal, per la qual cosa la seva relació amb l'esmentada empresa queda exclosa de la legislació laboral.

Article 12

Seguiment

El seguiment de les estades de formació del professorat a empreses i institucions es realitzarà des de la Direcció General de Formació Professional i Educació Permanent.

Article 13

Memòria i certificació

En finalitzar l'estada formativa, el/la professor/a presentarà davant la Direcció General de Formació Professional i Educació Permanent la documentació següent:

1. Una memòria de l'estada, redactada d'acord amb les orientacions que es detallen a l'annex 2 d'aquesta Ordre, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de l'acabament de l'estada.

2. Un certificat emès per l'empresa o institució que contingui les dades següents:

a) Dades del/de la professor/a que ha fet l'estada: DNI, nom i cognoms.

b) Dades de l'estada de formació: nom de l'empresa o institució, població on s'hagi dut a terme, dates d'inici i final, nombre d'hores de durada total de l'estada i valoració d'aquesta.

c) Lloc i data d'emissió del certificat.

d) Signatura de la persona responsable i segell de l'empresa o institució.

Article 14

Avaluació i reconeixement

La Direcció General de Formació Professional i Educació Permanent ha d'avaluar les estades de formació tenint com a base la documentació assenyalada a l'article anterior i validarà, si escau, el certificat de l'empresa o institució. Aquesta validació tindrà els efectes de reconeixement de l'estada per part del Departament d'Educació. En els procediments de provisió de llocs de treball de la formació professional es valorarà la formació específica realitzada.

Disposició derogatòria

Es deroga l'Ordre ENS/93/2002, de 14 de març, per la qual es regulen les estades de formació del professorat de formació professional a les empreses i institucions.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 30 de novembre de 2005

Marta Cid i Pañella

Consellera d'Educació

Annex 1

Barem de mèrits i de la documentació que hauran de presentar les persones candidates a realitzar estades del tipus B

.1  Projecte de l'estada

Per l'interès que ofereix l'estada per a la millora de la qualitat dels ensenyaments professionals, fins a un màxim de 10 punts.

.2  Mèrits docents

a) Per cada any com a funcionari/ària de carrera, o en pràctiques, del cos de catedràtics d'ensenyament secundari, del cos de professors d'ensenyament secundari, o del cos professors tècnics de formació professional, o com a professor/a interí/ina, o com a professorat dels centres docents privats sostinguts amb fons públics, 1 punt per cada any complet, fins un màxim de 10 punts.

b) Per la pertinença al cos de catedràtics d'ensenyament secundari, 1 punt.

.3  Activitats de formació permanent

Per activitats de formació i perfeccionament en matèria educativa relacionades amb la seva especialitat, inclosa la impartició de cursos, convocades per les administracions públiques amb plenes competències educatives o per les universitats, o altres activitats incloses en el pla de formació permanent o reconegudes pel Departament d'Educació. Per cada 10 hores de curs s'assignaran 0,10 punts, fins a un màxim de 5 punts. Quan els cursos, en lloc d'hores, estiguin expressats en crèdits, s'entendrà que cada crèdit equival a 10 hores.

Documentació justificativa: certificació acreditativa expedida per l'organisme o centre corresponent.

.4  Treballs desenvolupats

Per la participació en programes educatius o activitats docents de caràcter experimental i en activitats de gestió o administració de centres. Per cada any, 1 punt, fins a un màxim de 3 punts.

Documentació justificativa: certificació acreditativa expedida per l'organisme o centre corresponent.

.5  Altres mèrits

Titulacions universitàries diferents de les al·legades per accedir a l'especialitat corresponent:

a) De primer cicle. Per la segona i la resta de diplomatures, enginyeries tècniques, arquitectures tècniques o altres títols declarats legalment equivalents, i pels estudis corresponents al primer cicle d'una llicenciatura, arquitectura o enginyeria, 2 punts.

b) De segon cicle. Pels estudis corresponents al segon cicle d'una llicenciatura, arquitectura o enginyeria o altres títols declarats legalment equivalents, 2,5 punts.

Documentació justificativa: certificació acadèmica o còpia compulsada del títol o títols al·legats.

Annex 2

Orientacions per a l'elaboració de la memòria de l'estada de formació del professorat en empreses o institucions

.1  Dades personals de la persona sol·licitant:

Nom, cognoms i DNI.

Adreça postal i electrònica.

Centre de treball.

Especialitat o àrea.

.2  Dades de l'empresa o institució on s'ha de realitzar l'estada:

Nom o raó social.

NIF.

Adreça postal i electrònica de l'empresa o institució.

Telèfon.

Sector d'activitat.

Organització interna.

.3  Característiques de l'estada:

Curs escolar durant el qual se sol·licita l'estada.

Durada.

Modalitat horària.

Sistema de tutoria i control.

Nom i cognoms del/de la tutor/a.

Càrrec que ocupa el/la tutor/a.

Activitats de tutoria.

.4  Desenvolupament de l'estada:

a) Activitats realitzades:

Departament/s on s'ha estat.

Coneixements tecnològics adquirits.

Relació de les tasques realitzades amb els continguts de l'àrea tecnologicopractica que ha motivat l'estada.

b) Relacions humanes:

Estructura dels equips de treball.

Integració en l'equip de treball.

.5  Conclusions:

Aspectes positius.

Aspectes a millorar.

Llocs de pràctiques detectats a l'empresa o institució.

Altres.

(05.333.091)