Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 12/2005, de 17 de novembre, de nova regulació del Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial (Cidem).

Dades bàsiques
  • Rang del document Llei

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

  • Núm. del document 012/2005

  • Data del document 17/11/2005

  • Data de publicació 28/11/2005

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 4519

  • No Vigent
Afectacions
29/11/2005 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT

El President de la Generalitat

de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

La intensa competència dels mercats, la ràpida successió d'avenços científics i tecnològics i la importància del coneixement com a motor de la innovació i del progrés tecnològic situen entre les prioritats de la política industrial de la Generalitat el foment de la innovació i de la flexibilitat de les empreses catalanes. En aquest escenari, les polítiques públiques han de facilitar l'adaptació de les empreses a les noves condicions dels mercats, a les noves tecnologies, a les noves pautes de consum i als nous canals de distribució, ja que la flexibilitat d'organització i l'esforç d'innovació de les empreses són factors determinants per a millorar la productivitat, la presència exterior i, en darrer terme, el creixement econòmic i la creació d'ocupació.

Sols amb un teixit productiu flexible als canvis que experimentin els mercats i capaç de transformar el coneixement en innovacions, Catalunya podrà participar de l'objectiu que s'ha fixat la Unió Europea de convertir-se en l'economia basada en el coneixement més competitiva i dinàmica del món, una economia capaç d'un desenvolupament sostenible, amb més i millors llocs de treball i una major cohesió social.

L'economia catalana té prou potencial endogen per a situar-se entre les economies més dinàmiques i innovadores de la Unió Europea. Ara bé, per a assolir aquest objectiu cal implicar els diferents nivells de l'Administració en una estratègia ambiciosa que faciliti el creixement sostenible i la creació de llocs de treball adients amb el nivell de formació de la població catalana. En conseqüència, la Generalitat ha d'establir mecanismes de coordinació amb les polítiques industrials de la Unió Europea, el Govern espanyol i les administracions locals. Així mateix, ha de fomentar la participació de les empreses, els agents socials, les universitats o les infraestructures tecnològiques, a fi d'implicar aquests diferents agents en una dinàmica de cooperació institucional i empresarial.

Catalunya ha de transitar d'una economia basada en la gestió dels recursos a un nou model basat en la creativitat i la gestió dels coneixements. Per això es requereix una nova política industrial amb els objectius de facilitar la innovació, la transferència i la difusió de tecnologia i del coneixement a les empreses, el desenvolupament empresarial i la internacionalització.

El desenvolupament d'aquesta política industrial necessita combinar accions horitzontals, per al conjunt de les empreses catalanes, amb accions que responguin a les característiques específiques i les trajectòries tecnològiques dels diferents sectors i territoris de manera que llur actuació potenciï la capacitat d'innovació i la productivitat de les empreses que pertanyen a un sector industrial o a un àmbit territorial determinat.

La capacitat d'innovació i la presència d'empreses innovadores constitueixen factors clau per a millorar la productivitat i, en conseqüència, assolir elevats ritmes de creixement econòmic. La creació d'un entorn innovador robust afavoreix l'augment dels recursos empresarials destinats a la recerca i el desenvolupament (R+D), el naixement i la supervivència d'empreses de base tecnològica i el desenvolupament d'estratègies empresarials basades en la innovació de procés i de producte. Per a gaudir d'aquests espais adients és fonamental l'existència d'estructures que facilitin la transferència i la difusió tecnològica que, a escala sectorial i territorial, generin entorns innovadors, especialment per a les petites i mitjanes empreses catalanes. Per a crear aquestes atmosferes creatives que facilitin el canvi, l'aprenentatge i la innovació empresarial és necessari fomentar l'articulació i la consolidació del sistema català d'innovació, que comprèn tots els agents privats i institucionals que generen, transfereixen i apliquen nous coneixements en el procés d'innovació empresarial.

D'altra banda, el desenvolupament empresarial i la creació i l'atracció de noves empreses són forces fonamentals en el creixement dels països desenvolupats. La política industrial ha d'afavorir, particularment a les petites i mitjanes empreses, l'accés a la informació i als serveis per a millorar-ne la competitivitat. Així mateix, ha de fomentar l'esperit emprenedor tant de les dones com dels homes, ja que són agents que impulsen el canvi i el creixement econòmic amb la generació i la incorporació d'idees innovadores en el teixit productiu. La creació i l'atracció de noves empreses, particularment en els sectors intensius en coneixement i d'alt potencial de creixement són una font important de progrés tècnic, de nous perfils laborals i de renovació del teixit productiu. En conseqüència, la política industrial ha d'impulsar la localització de les empreses i fomentar l'atracció de les activitats que complementin el teixit empresarial de Catalunya, que aportin millores tecnològiques i que impulsin una especialització en sectors i productes de valor afegit.

Si avui la política industrial té uns nous reptes, les organitzacions necessàries per a executar-la han de tenir nous objectius estratègics i noves funcions. D'aquí la necessitat de redissenyar el Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial (Cidem). El Cidem va ésser creat l'any 1985, per la Llei 5/1985, del 16 d'abril, com a Centre d'Informació i Desenvolupament Empresarial. L'any 2000, mitjançant la Llei 7/2000, del 19 de juny, va canviar el seu nom pel de Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial. Tot i canviar el seu nom, va mantenir la finalitat i les funcions que li assignava la Llei original i que avui es manifesten com a clarament insuficients.

Aquesta llei manté el nom de la nova entitat, reconeixent així l'important paper que ha jugat el Cidem durant aquests anys, si bé defineix la nova finalitat i les funcions del nou Cidem per a adaptar-lo a les condicions que s'han assenyalat més amunt, transformant-ne l'estructura orgànica, redissenyant-ne els òrgans de govern, introduint-hi un consell de govern i un consell assessor i creant l'Agència Catalana d'Inversions (ACI), que neix com una àrea especialitzada del Cidem amb una finalitat i unes funcions determinades, amb la finalitat de promoure la implantació a Catalunya de noves activitats empresarials estratègiques i donar suport a les polítiques del Govern en matèria de localització exterior de les empreses catalanes, d'acord amb l'organisme que tingui assignada la funció d'impulsar-les. Finalment, estableix una articulació entre el Cidem i el departament competent en matèria d'indústria, al qual és adscrit, mitjançant un contracte programa, per a garantir que les funcions que s'encomanen al Cidem siguin exercides amb eficàcia i eficiència.

Capítol I

Disposicions generals

Article 1

Naturalesa jurídica

1. El Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial (Cidem) és una entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia de les establertes per l'article 1.b.1 del Decret legislatiu 2/2002, del 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 4/1985, del 29 de març, de l'Estatut de l'empresa pública catalana, que ajusta la seva activitat a l'ordenament jurídic privat i té plena capacitat d'obrar i patrimoni propi per al compliment de les seves funcions.

2. El Cidem es regeix per aquesta llei, pel Decret legislatiu 2/2002, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 4/1985 de l'Estatut de l'empresa pública catalana, i per l'ordenament jurídic privat, amb les úniques excepcions establertes per aquesta llei, per la normativa que la desplegui, pels seus estatuts i per les altres lleis i disposicions que li són aplicables.

3. El Cidem sotmet la seva activitat en les relacions externes, amb caràcter general, a les normes del dret civil, mercantil i laboral que li són aplicables, llevat dels actes que impliquen l'exercici de potestats públiques. Les ajudes i les subvencions que gestiona es regeixen pel que disposa el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i per la normativa bàsica de l'Estat que li sigui aplicable.

4. El Cidem és adscrit al departament competent en matèria d'indústria per mitjà de la unitat directiva d'aquest departament que executa aquestes competències. El departament competent en matèria d'indústria ha d'establir les directrius i exercir el control d'eficàcia i eficiència sobre l'activitat del Cidem.

5. Correspon al Govern de portar a terme el desplegament reglamentari i aprovar els estatuts del Cidem, a proposta del conseller o consellera del departament competent en matèria d'indústria, els quals han de desenvolupar-ne l'organització i el règim jurídic i fixar-ne les normes de funcionament.

Article 2

Finalitat

La finalitat del Cidem, d'acord amb les directrius de la política industrial del Govern, és contribuir a la millora de la competitivitat empresarial mitjançant el foment de la innovació, la transferència i la difusió de tecnologia, el desenvolupament empresarial i el foment i l'atracció d'inversions empresarials productives, tenint en compte els criteris de reequilibrament territorial, respecte al medi ambient, desenvolupament regional i creació d'ocupació.

Article 3

Funcions generals

1. El Cidem, amb relació a la transferència i la difusió de tecnologia, ha de potenciar la generació, la difusió i la comercialització dels coneixements susceptibles d'ésser aplicats a l'activitat empresarial. Per a acomplir aquesta finalitat, té les funcions següents:

a) Impulsar la creació d'un sistema de transferència tecnològica.

b) Fomentar la contractació tecnològica.

c) Estimular la cooperació empresarial en projectes conjunts de recerca, desenvolupament i innovació.

d) Fomentar la transferència de coneixements i tecnologia a les empreses, dins el marc dels plans de recerca i innovació aprovats pel Govern.

e) Fomentar i enfortir la cooperació entre el sector privat i el sector públic i d'aquests amb les universitats en l'elaboració i l'aplicació de projectes de recerca, desenvolupament i innovació, de manera que es consolidi un ampli mercat tecnològic en tots els sectors.

2. El Cidem, amb relació al foment de la innovació i dins el marc dels plans de recerca i innovació aprovats pel Govern, té les funcions següents:

a) Estimular les empreses per a la incorporació de les noves tecnologies, especialment de les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC), afavorint una cultura digital i innovadora.

b) Promoure la comercialització i la valoració de la tecnologia produïda a Catalunya.

c) Reduir les barreres d'accés a la informació i a la provisió de serveis i recursos tecnològics.

d) Promoure la creació d'instruments financers per a l'impuls de les empreses catalanes en les primeres fases de creixement.

e) Posar a l'abast de les empreses i de les persones emprenedores la informació i els coneixements clau per a afrontar els processos de millora i d'incorporació tecnològica.

3. El Cidem, amb relació al desenvolupament empresarial, té les funcions següents:

a) Fomentar l'esperit emprenedor i la creació de noves empreses.

b) Posar a l'abast de les petites i mitjanes empreses informació i serveis per a la millora de llur competitivitat.

c) Executar accions d'anticipació i gestió del canvi industrial.

d) Tenir en compte, en l'exercici de les seves funcions, els criteris de reequilibrament territorial, d'acord amb els instruments de planificació territorial general i parcial vigents.

e) Assessorar les empreses en l'àmbit del desenvolupament, la competitivitat i la modernització de les estructures productives.

4. El Cidem, amb relació al foment i l'atracció d'inversions empresarials productives per mitjà de l'Agència Catalana d'Inversions (ACI), té les funcions següents:

a) Atreure inversions industrials foranes compatibles amb el model d'estructura industrial que determini la política industrial del Govern.

b) Donar informació i assessorament a les empreses que operen o volen operar a Catalunya i que compten amb projectes d'inversió.

c) Col·laborar, mitjançant els instruments de coordinació interdepartamental adients, en el desplegament de les polítiques del Govern en matèria de localització exterior de les empreses catalanes.

d) Promoure i fomentar un model d'empresa competitiva, responsable i sostenible.

5. El Cidem ha de dur a terme totes les accions dirigides a la millora tecnològica i organitzativa de les empreses catalanes i qualsevol altra funció que amb relació a la seva finalitat li sigui encomanada.

Article 4

Accions per a complir les funcions

El Cidem, per a complir les seves funcions, pot dur a terme les accions següents:

a) Establir convenis i contractes amb institucions públiques o privades adreçats a complir millor les seves funcions.

b) Coordinar les seves actuacions amb les d'altres ens i administracions públiques per a optimar els resultats de l'exercici de les seves funcions, especialment amb els organismes de la Generalitat.

c) Constituir societats mercantils i qualssevol altres ens, públics o privats i amb ànim de lucre o sense, amb finalitats de promoció industrial i tecnològica i per a altres activitats industrials i de prestació de serveis a la indústria, i participar-hi.

d) Constituir fons d'inversió públics o privats relacionats amb les finalitats del Cidem, i participar-hi.

Article 5

Contracte programa

Les relacions del Cidem amb el departament competent en matèria d'indústria s'articulen mitjançant un contracte programa de caràcter temporal. El contracte programa ha d'incloure, almenys, la definició dels objectius que ha d'assolir el Cidem, la previsió dels resultats que ha d'obtenir en la seva gestió i els instruments de seguiment i control a què s'ha de sotmetre la seva activitat.

Capítol II

Estructura i òrgans de govern i consulta del Cidem

Article 6

Estructura i òrgans del Cidem

1. Per al compliment de les seves funcions el Cidem s'organitza en departaments o àrees que han d'ésser definides pels seus estatuts.

2. Els òrgans de govern del Cidem són el Comitè Executiu, el director o directora i el Consell de Govern.

3. L'òrgan de participació, orientació i consulta del Cidem és el Consell Assessor.

Article 7

El Comitè Executiu

1. El Comitè Executiu és l'òrgan de direcció i control del Cidem.

2. Formen el Comitè Executiu:

a) El president o presidenta, que és el conseller o consellera del departament competent en matèria d'indústria.

b) Tres vocals en representació del departament competent en matèria d'indústria, d'entre els quals el president o presidenta ha de designar un vicepresident o vicepresidenta.

c) Sis vocals en representació de l'Administració de la Generalitat, almenys amb rang, de director o directora general o assimilat: un pel Departament d'Economia i Finances; un pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques; un pel Departament de Comerç, Turisme i Consum; un pel Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació; un pel Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, i un pel Departament de Medi Ambient i Habitatge.

d) El director o directora del Cidem.

e) Un secretari o secretària, designat pel Comitè Executiu entre el personal del Cidem, que assisteix a les reunions amb veu però sense vot.

3. Els vocals del Comitè Executiu són nomenats i separats pel Govern, a proposta del conseller o consellera del departament competent en matèria d'indústria.

4. Són funcions del Comitè Executiu:

a) Dirigir l'actuació del Cidem d'acord amb les directrius de la política industrial del Govern, amb les aportacions del Consell de Govern i l'orientació del Consell Assessor.

b) Aprovar l'avantprojecte del programa d'actuació, inversions i finançament corresponent a l'exercici següent i trametre'l al conseller o consellera d'Economia i Finances, per mitjà del departament competent en matèria d'indústria, d'acord amb el que estableix l'article 29 del Decret legislatiu 2/2002, que aprova el Text refós de l'Estatut de l'empresa pública catalana.

c) Aprovar el pressupost d'explotació i de capital per a elevar-lo al Departament d'Economia i Finances, amb l'informe previ del departament competent en matèria d'indústria.

d) Aprovar els comptes anuals, constituïts pel balanç, el compte de pèrdues i guanys i la memòria, i la liquidació final dels pressupostos de l'exercici.

e) Avaluar periòdicament els programes i llurs resultats.

f) Aprovar les plantilles i el règim retributiu del personal.

g) Aprovar els convenis amb les altres administracions públiques i també els contractes i els convenis de col·laboració que es formalitzin per a la consecució de les seves finalitats.

h) Proposar al conseller o consellera del departament competent en matèria d'indústria els preus i les tarifes que ha de percebre per la prestació dels serveis que li són encomanats perquè els autoritzi.

i) Proposar al Govern que autoritzi el Cidem a crear societats mercantils i qualssevol altres ens, públics o privats i amb ànim de lucre o sense, i participar-hi, amb finalitats de promoció industrial i tecnològica i per a altres activitats industrials i de prestació de serveis a la indústria, en els termes establerts per l'article 4.b.

j) Aprovar el reglament de règim interior.

k) Qualsevol altra funció de govern i administració que no sigui atribuïda expressament a un altre òrgan del Cidem.

Article 8

El director o directora

1. El director o directora dirigeix l'activitat del Cidem sota les directrius del Comitè Executiu. És nomenat pel Govern, a proposta del conseller o consellera del departament competent en matèria d'indústria.

2. Són funcions del director o directora del Cidem:

a) Executar els acords del Comitè Executiu.

b) Impulsar i supervisar les actuacions pròpies del Cidem.

c) Elaborar anualment, per a la remissió al Consell de Govern i posterior aprovació pel Comitè Executiu, les propostes de programes d'actuació, inversió i finançament, el balanç i la memòria del Cidem.

d) Elaborar anualment, per a la remissió al Consell de Govern i posterior aprovació pel Comitè Executiu, el pressupost d'explotació i de capital.

e) Exercir la direcció del personal.

f) Administrar les dependències, les instal·lacions i els serveis integrats en el Centre.

g) Assumir la representació legal ordinària del Cidem, tant judicial com extrajudicial.

h) Exercir les funcions específiques que el Comitè Executiu li delegui.

i) Signar els contractes programa del Cidem.

j) Elaborar els comptes anuals i la liquidació pressupostària de l'exercici per a la remissió al Consell de Govern i posterior aprovació pel Comitè Executiu.

Article 9

El Consell de Govern

1. El Consell de Govern és l'òrgan de coordinació dels agents empresarials i sindicals que té per objectiu establir llur participació en el disseny, el seguiment i l'avaluació de la política industrial a Catalunya i coordinar-los amb el Cidem i l'Observatori de Prospectiva Industrial.

2. Formen el Consell de Govern:

a) El president o presidenta, que és el conseller o consellera del departament competent en matèria d'indústria.

b) Quatre vocals en representació del departament competent en matèria d'indústria, d'entre els quals el president o presidenta ha de designar un vicepresident o vicepresidenta.

c) El director o directora del Cidem.

d) Dos experts en representació de les organitzacions empresarials més representatives en l'àmbit de Catalunya.

e) Dos experts en representació de les organitzacions sindicals més representatives en l'àmbit de Catalunya.

f) Un expert o experta en representació del Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya.

g) El Consell de Govern ha de designar un secretari o secretària, que assisteix a les reunions amb veu però sense vot.

3. Poden intervenir, amb veu però sense vot, en les sessions del Consell de Govern els directors dels departaments en què s'organitza el Cidem d'acord amb els seus estatuts, i el director o directora de l'Observatori de Prospectiva Industrial, sempre que sigui requerida la seva presència pel director o directora del Cidem.

4. Els vocals del Consell de Govern són nomenats i separats pel conseller o consellera del departament competent en matèria d'indústria a proposta de les organitzacions que els hagin proposat.

5. Són funcions del Consell de Govern:

a) Proposar accions estratègiques relacionades amb el desenvolupament empresarial i el canvi estructural de l'economia catalana.

b) Proposar actuacions relacionades amb les polítiques d'innovació, transferència tecnològica, desenvolupament empresarial i localització industrial.

c) Proposar els programes i les actuacions del Cidem que s'han de dur a terme coordinadament amb les organitzacions patronals i sindicals.

d) Informar sobre l'avantprojecte de programa d'actuació, inversions i finançament del Cidem i remetre'l al Comitè Executiu.

e) Ésser informat sobre el balanç i la memòria anuals abans que s'aprovin, i també ésser informat sobre la liquidació del pressupost de l'any anterior.

f) Informar sobre l'avantprojecte de pressupostos del Cidem i remetre'l al Comitè Executiu.

g) Ésser informat trimestralment sobre el grau d'execució del programa d'actuacions i de l'estat d'execució del pressupost, i formular al Comitè Executiu les recomanacions pertinents.

h) Ésser informat sobre les actuacions dutes a terme per l'Agència Catalana d'Inversions i la resta de departaments del Cidem, i formular al Comitè Executiu les recomanacions pertinents.

i) Ésser informat sobre les actuacions dutes a terme per l'Observatori de Prospectiva Industrial, i formular les recomanacions que cregui convenients.

j) Les altres funcions que li siguin encomanades d'acord amb la legislació vigent.

Article 10

El Consell Assessor

1. El Consell Assessor és l'òrgan d'orientació i consulta del Cidem en el qual són representats els agents públics, socials i privats amb interessos relacionats amb la finalitat del Cidem.

2. Formen el Consell Assessor:

a) El president o presidenta, que és el conseller o consellera del departament competent en matèria d'indústria.

b) Tres vocals en representació del departament competent en matèria d'indústria, d'entre els quals el president o presidenta ha de designar un vicepresident o vicepresidenta.

c) El director o directora del Cidem.

d) Dos vocals en representació de l'Administració de la Generalitat: un pel Departament de Treball i Indústria i un pel Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació.

e) Dos vocals en representació de l'Administració local.

f) Dos vocals en representació de les organitzacions empresarials més representatives en l'àmbit de Catalunya.

g) Dos vocals en representació de les organitzacions sindicals més representatives en l'àmbit de Catalunya.

h) Dos vocals en representació de les organitzacions de l'economia social més representatives en l'àmbit de Catalunya.

i) Dos vocals en representació de les universitats catalanes, nomenats pel Consell Interuniversitari de Catalunya.

j) Un vocal en representació de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació.

k) Dos vocals en representació de les caixes d'estalvis catalanes.

l) Un vocal en representació del Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya.

m) Dos vocals en representació dels col·legis professionals.

n) Dos vocals de prestigi professional reconegut en l'àmbit de competències del Cidem.

o) Un secretari o secretària designat pel Consell Assessor, que assisteix a les reunions amb veu però sense vot.

3. Els vocals del Consell Assessor són nomenats i separats pel conseller o consellera del departament competent en matèria d'indústria a proposta de les organitzacions a les quals representen. Els vocals esmentats per la lletra n de l'apartat 2 són nomenats i separats pel conseller o consellera del departament competent en matèria d'indústria, a proposta del director o directora del Cidem.

4. Són funcions del Consell Assessor:

a) Assessorar i informar el Comitè Executiu en qüestions relacionades amb les finalitats del Cidem.

b) Proposar els acords i les disposicions convenients per al millor funcionament del Cidem.

c) Informar sobre qualsevol assumpte que, en l'àmbit de les competències del Cidem, li demani el Govern o el conseller o consellera del departament competent en matèria d'indústria.

d) Ésser informat sobre l'avantprojecte de programa d'actuació, inversions i finançament.

e) Les altres funcions que li siguin encomanades d'acord amb la legislació vigent.

5. El Consell Assessor pot decidir la creació de comissions permanents i no permanents quan la complexitat o especialitat de les matèries que s'han de tractar exigeix un àmbit de treball estable o la presència d'assessors especialitzats per a formular propostes o consultes sectorials específiques. Són membres nats de les comissions permanents els vocals del Consell Assessor. El Ple del Consell Assessor pot ampliar la participació convidant especialistes de reconeguda solvència i competència professional. El reglament de règim interior ha d'establir les particularitats de la constitució, la participació i el règim de funcionament de les comissions no permanents.

Article 11

Funcionament dels òrgans col·legiats

El Comitè Executiu, el Consell de Govern i el Consell Assessor es regeixen, pel que fa al règim d'acords i funcionament, per les disposicions generals sobre òrgans col·legiats de l'Administració aplicables a Catalunya.

Capítol III

L'Agència Catalana d'Inversions

Article 12

Naturalesa jurídica

Es crea l'Agència Catalana d'Inversions (ACI), que es configura com una àrea especialitzada del Cidem.

Article 13

Finalitat

La finalitat de l'ACI és promoure la implantació a Catalunya de noves activitats empresarials estratègiques i donar suport a les polítiques del Govern en matèria de localització exterior de les empreses catalanes, d'acord amb l'organisme que té assignada la funció d'impulsar-les. En la promoció de noves activitats, l'ACI ha de donar prioritat a les inversions empresarials que aporten tecnologia, capacitat continuada d'innovació, complementarietat amb el teixit empresarial existent, capacitat exportadora, capacitat d'arrossegament d'altres inversions en el seu entorn i ocupació estable i de qualitat.

Article 14

Funcions

Les funcions de l'ACI són:

a) Impulsar la implantació de noves inversions empresarials estratègiques a Catalunya i consolidar i expandir les existents.

b) Donar suport a la consolidació i l'increment del nivell de competitivitat de les empreses catalanes, mitjançant el foment i l'assistència tècnica a acords estratègics, tecnològics i productius, amb altres empreses.

c) Prevenir els processos de desinversió empresarial que, per llur naturalesa, tinguin un impacte rellevant sobre l'ocupació i sobre el teixit empresarial a Catalunya, i actuar-hi.

d) Promoure actuacions per a incrementar el valor afegit de les empreses multinacionals a Catalunya.

e) Impulsar la instal·lació de noves inversions empresarials generadores d'ocupació estable i de qualitat.

f) Qualsevol altra funció atribuïda per disposició legal o reglamentària que li sigui aplicable.

Article 15

El director o directora

Al capdavant de l'ACI hi ha el director o directora, que la dirigeix d'acord amb la finalitat establerta per l'article 13. El director o directora de l'ACI és nomenat pel director o directora del Cidem i actua sota les seves directrius, com a àrea especialitzada del Cidem.

Capítol IV

Règim jurídic de personal i econòmic i financer

Article 16

Recursos humans

El personal del Cidem és contractat i es regeix pel dret laboral.

Article 17

Patrimoni

1. Constitueixen el patrimoni del Cidem els béns i els drets que li són adscrits i els béns i els drets propis de qualsevol naturalesa que adquireixi per qualsevol títol.

2. El patrimoni del Cidem afecte a l'exercici de les seves funcions té la consideració de domini públic com a patrimoni afectat a un servei públic i gaudeix de les exempcions tributàries que corresponen als béns d'aquesta naturalesa.

3. La gestió del patrimoni del Cidem s'ha d'ajustar al que disposa el Decret legislatiu 2/2002, del 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 4/1985, del 29 de març, de l'empresa pública catalana, i a la legislació de patrimoni de la Generalitat.

Article 18

Recursos econòmics

Els recursos econòmics del Cidem són:

a) Els que li assignen els pressupostos de la Generalitat, inclosos els derivats dels contractes programa.

b) Els rendiments procedents dels béns i els drets propis o que li són adscrits.

c) Els ingressos derivats de l'exercici de la seva activitat i de la prestació dels seus serveis.

d) Els ingressos derivats dels beneficis de les societats en què participa.

e) Les subvencions, les transferències, les donacions i qualsevol altra aportació voluntària d'entitats públiques i privades o de particulars.

f) Els crèdits i els préstecs que li siguin concedits, si s'escau, d'acord amb la normativa vigent.

g) Els ingressos derivats i les plusvàlues procedents de la venda dels títols representatius de la titularitat de societats mercantils o fons d'inversió en què participa.

h) Qualssevol altres que li corresponguin d'acord amb la legislació vigent.

Article 19

Pressupost

El pressupost del Cidem es regeix pel que estableixen el Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya; el Decret legislatiu 2/2002, del 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 4/1985, del 29 de març, reguladora de l'Estatut de l'empresa pública catalana, i les lleis de pressupostos de la Generalitat.

Article 20

Règim d'impugnació d'actes

1. Els actes dictats pels òrgans del Cidem en exercici de llurs potestats administratives tenen la consideració d'actes administratius.

2. Els estatuts del Cidem han de determinar el règim d'impugnació dels actes dels seus òrgans.

Article 21

Comptabilitat i control econòmic

1. El règim de comptabilitat del Cidem se subjecta al pla especial aprovat per la Intervenció General de la Generalitat.

2. El control de caràcter financer del Cidem té per objecte comprovar-ne el funcionament econòmic i financer i s'efectua pel procediment d'auditoria, el qual substitueix la intervenció prèvia de les operacions. L'auditoria ha d'ésser efectuada directament per la Intervenció General de la Generalitat o bé sota la direcció d'aquesta.

Article 22

Dissolució i modificació

1. La dissolució del Cidem es produeix per llei, la qual ha d'establir el procediment de liquidació i la forma mitjançant la qual els òrgans del Cidem han de continuar exercint llurs funcions fins que la liquidació sigui total.

2. La modificació de la naturalesa jurídica del Cidem requereix una llei del Parlament.

Disposició addicional

Els departaments de l'Administració de la Generalitat, altres administracions, entitats i organitzacions que tenen més d'un representant en algun dels òrgans del Cidem han de respectar el criteri de paritat entre homes i dones en la proposta de nomenament de llurs representants.

Disposició derogatòria

Resten derogades totalment o parcialment les disposicions del mateix rang o de rang inferior en allò que s'oposi a aquesta llei i, en concret, es deroga la Llei 5/1985, del 16 d'abril, de creació del Centre d'Informació i Desenvolupament Empresarial.

Disposicions finals

Primera

El Govern ha de donar les instruccions necessàries per a assolir els objectius establerts per aquesta llei i, concretament, ha d'aprovar per decret els estatuts del Cidem.

Segona

Aquesta llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 17 de novembre de 2005

Pasqual Maragall i Mira

President de la Generalitat de Catalunya

Josep Maria Rañé i Blasco

Conseller de Treball i Indústria

(05.320.084)