Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
 • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 35/1990, de 23 de gener, pel qual es fixa la unitat mínima forestal.

Dades bàsiques
 • Rang del document Decret

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • Núm. del document 035/1990

 • Data del document 23/01/1990

 • Data de publicació 26/02/1990

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 1260

Afectacions
TEXT PUBLICAT

                               
                               
                               
   La correcta gestió sobre les finques forestals comporta 
 actuacions sobre la seva conservació i millora, entre les 
 quals cal considerar els aprofitaments i els tractaments 
 silvícoles  adequats,  impossibles  de  desenvolupar 
 tècnicament i econòmicament quan les  dimensions  són 
 reduïdes. Aquest fet és una realitat en àmplies zones de 
 les nostres comarques.
                               
   Per tal d'evitar, doncs, un fraccionament excessiu dels 
 terrenys forestals i aconseguir finques on s'hi puguin 
 desenvolupar racionalment els aprofitaments i les tasques 
 de millora forestal, l'article 21 de la Llei 6/1988, de 30 
 de març, forestal de Catalunya, estableix l'obligatorietat 
 de fixar la superfície de la unitat mínima forestal i el 
 foment de l'agrupació de finques forestals amb la finalitat 
 d'aconseguir les unitats mínimes forestals i evitar el 
 fraccionament de les existents.
                               
   Per definir la unitat mínima forestal que s'estableix 
 en  aquest  Decret s'ha tingut en compte l'estat de 
 dispersió, partició i extensió de les finques forestals 
 arbrades  de propietat privada de Catalunya, la seva 
 rendibilitat econòmica per hectàrea i any i els aspectes 
 bioclimàtics que les caracteritzen.
                               
   Atès el que estableix l'article 21 de la Llei 6/1988, 
 de 30 de març, forestal de Catalunya;            
                               
   A proposta dels Consellers de Política Territorial i 
 Obres Públiques i d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, i 
 d'acord amb el Consell Executiu,              
                               
 Decreto:                          
                               
 Article 1                          
  1.1 La unitat mínima forestal (UMF) per a totes les 
 comarques catalanes serà de 25 ha.
  1.2  Queden exclosos del que estableix aquest Decret els 
 terrenys considerats com a forestals temporals d'acord amb 
 l'article 2.3 de la Llei 6/1988, forestal de Catalunya, als 
 quals són d'aplicació les normes sobre unitats mínimes de 
 conreu.
                               
 Article 2                          
  2.1 Les finques forestals d'extensió igual o inferior a 
 25 ha tenen la consideració d'indivisibles. La divisió o 
 segregació d'un terreny forestal només serà vàlida si no 
 dóna lloc a parcel·les d'extensió inferior a la unitat 
 mínima forestal.
  2.2 En aquest supòsit, a més dels efectes que preveu 
 aquest Decret, es presumirà l'existència de parcel·lació 
 urbanística d'acord amb l'article 41.2 i 3 del Reglament de 
 la Llei de protecció de la legalitat urbanística.
                               
 Article 3                          
   D'acord amb l'article 22 de la Llei forestal, per poder 
 autoritzar edificacions vinculades a usos agraris  i, 
 excepcionalment, noves edificacions unifamiliars aïllades 
 en terrenys forestals, caldrà que l'edificació es faci en 
 una parcel·la coincident, com a mínim, amb la unitat mínima 
 forestal que fixa l'article 1, i que no es produeixi un 
 impacte ecològic en la construcció ni en les  obres 
 d'infrastructura  complementària. En  tot cas, les   
 autoritzacions es regiran pel que estableixen els articles 
 85 i 86 de la Llei del sòl.
                               
 Article 4                          
   D'acord amb el que estableix la legislació hipotecària, 
 a totes les inscripcions de finques forestals que es 
 realitzin s'expressarà l'extensió superficial de la finca i 
 el seu caràcter o no d'indivisible. La  inexactitud  
 d'aquestes dades no pot afavorir qui va ocasionar la 
 falsedat.
                               
 Article 5                          
  5.1 Als efectes del compliment de l'article 85.1.4 de la 
 Llei del sòl, a les escriptures de segregació i divisió de 
 finques forestals, a les d'alienació de parts indivisibles 
 de  terrenys  i  a les constitucions de societats o 
 associacions que preveu l'article 2.1 i 2 d'aquest Decret, 
 el notari exigirà a l'atorgant les dades esmentades a 
 l'article anterior. Tot això als efectes que  preveu 
 l'article 55.6 del Reglament de la Llei de protecció de la 
 legalitat urbanística.
  5.2  En el cas que es necessités la llicència  de 
 parcel·lació  i  aquesta no fos aportada, o quan es 
 presumeixi l'existència de parcel·lació urbanística, el 
 registrador  procedirà d'acord amb l'article 56.3 del 
 Reglament de la Llei de protecció de  la  legalitat 
 urbanística.
                               
 Article 6                          
   Per a l'exercici de les accions administratives o 
 disciplinàries derivades de l'aplicació d'aquest Decret, 
 l'administració utilitzarà totes les dades de les quals 
 pugui disposar, especialment les que resultin de  la 
 publicitat registral i cadastral.
                               
 Disposicions finals                     
 - 1  Sens perjudici de la directa aplicació d'aquest 
 Decret, els ajuntaments procediran  a  ajustar-ne  el 
 planejament a les seves determinacions en la propera 
 revisió que s'efectuï.
                               
 - 2 El planejament urbanístic aprovat provisionalment i no 
 definitiva en el moment de l'entrada en vigor d'aquest 
 Decret, serà adaptat d'ofici en el moment de l'aprovació 
 definitiva.
                               
 Barcelona, 23 de gener de 1990               
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 Joaquim Molins i Amat                    
 Conseller de Política Territorial              
 i Obres Públiques                      
                               
 Joan Vallvé i Ribera                    
 Conseller d'Agricultura,                  
 Ramaderia i Pesca