Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 14/2006, de 27 de juliol, de modificació del text refós de les lleis 15/1985, de l'1 de juliol, 6/1989, del 25 de maig, i 13/1993, del 25 de novembre, de caixes d'estalvis de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/1994, del 6 d'abril.

Dades bàsiques
  • Rang del document Llei

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

  • Núm. del document 014/2006

  • Data del document 27/07/2006

  • Data de publicació 04/08/2006

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 4691

  • No Vigent
Afectacions
05/08/2006 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT

El President
de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

La Llei 15/1985, de caixes d'estalvis de Catalunya, va ésser aprovada l'1 de juliol de 1985, i el text refós, que va incorporar les modificacions introduïdes per la Llei 6/1989, del 25 de maig, i la Llei 13/1993, del 25 de novembre, va ésser aprovat mitjançant el Decret legislatiu 1/1994, del 6 d'abril.

Posteriorment hi ha hagut modificacions importants dels preceptes legals, especialment arran de la promulgació de la Llei de l'Estat 44/2002, del 22 de novembre, de mesures de reforma del sistema financer, que no han estat incorporades en un nou text refós, de manera que l'aplicació de la norma obliga a la consulta de diferents textos, amb la consegüent dificultat d'utilització del dit text refós.

En conseqüència, aquesta llei autoritza el Govern per a elaborar una nova versió refosa dels textos legals que substitueixi l'actual. Així mateix, es modifica el règim de durada dels càrrecs de quatre a sis anys.

Així, durant el període que ha transcorregut .més de vint anys. des que es va aprovar la primera llei de caixes d'estalvis de Catalunya, el context econòmic, social i financer en què s'aplica la norma ha sofert un canvi profund. Per tant, algunes de les disposicions són insuficients per a atendre les necessitats actuals o han esdevingut obsoletes amb relació als objectius proposats.

Per afrontar l'actualització normativa, aquesta llei estableix algunes adaptacions modernitzadores, com la inscripció en el corresponent registre públic de la Generalitat de tots els càrrecs elegits com a membres dels òrgans de govern de les caixes i el requeriment de gestionar les entitats en termes coherents amb el principi de responsabilitat social de l'empresa.

D'altra banda, la Resolució 102/VII, del 30 de setembre de 2004, del Parlament de Catalunya, sobre l'orientació política general del Consell Executiu, va indicar que la Generalitat ha de promoure l'orientació de l'obra social de les caixes d'estalvis a cobrir les necessitats socials i culturals de llur entorn, especialment les de les persones més desafavorides, i el reforçament dels òrgans de govern d'aquestes institucions amb una representació adequada de la societat civil.

És amb aquesta finalitat que aquesta llei, alhora que apunta uns criteris inspiradors per a la decisió de distribuir l'excedent que adoptin els òrgans de govern, estableix unes orientacions respecte a les fundacions creades al servei de l'obra social per assolir-ne la correcta utilització instrumental, evitar la dispersió d'esforços i reforçar l'efectivitat de la tasca orientadora que ha de portar a terme el Govern en matèria d'obra social.

Quant al reforçament dels òrgans de govern de les entitats, s'introdueix el requeriment de qualificacions més estrictes en la representativitat de les entitats de caràcter cultural, científic, benèfic, cívic, econòmic o professional, que són les entitats que designen consellers en l'assemblea perquè representin la societat civil. Al mateix temps es concreten les atribucions que corresponen al president o presidenta de l'entitat en la seva funció de representació, i també com a president o presidenta del consell d'administració, i es preveu la possibilitat de retribuir-li la dedicació.

Es tracta, en conjunt, d'uns preceptes que no alteren l'articulació general de la Llei de caixes d'estalvis de Catalunya, sinó que en permeten l'actualització en la direcció promoguda pel mateix Parlament en la dita resolució, amb la qual cosa es potencia i actualitza la regulació catalana en matèria de caixes, la qual ha estat molt útil per al compliment adequat de les funcions financeres i socials d'aquestes entitats i ha tingut una repercussió positiva en la societat i l'economia catalanes.

Article únic

Modificació de determinats preceptes del text refós de les lleis 15/1985, de l'1 de juliol, 6/1989, del 25 de maig, i 13/1993, del 25 de novembre, de caixes d'estalvis de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/1994, del 6 d'abril

1. Es modifica l'apartat 1 de l'article 3 del text refós de les lleis 15/1985, de l'1 de juliol, 6/1989, del 25 de maig, i 13/1993, del 25 de novembre, de caixes d'estalvis de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/1994, del 6 d'abril, que resta redactat de la manera següent:

"1. L'objecte propi de les caixes d'estalvis és fomentar l'estalvi, fent una captació i una retribució adequades dels estalvis i invertint-los en el finançament d'actius d'interès general mitjançant les operacions econòmiques i financeres permeses per les lleis, i també fomentar el desenvolupament econòmic i social en llur àmbit d'actuació, d'acord amb els principis que inspiren la responsabilitat social i el bon govern de l'empresa."

2. Es modifica l'article 4 del text refós de les lleis de caixes d'estalvis de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/1994, que resta redactat de la manera següent:

"Article 4

"1. Les caixes d'estalvis han de fer obra social pròpia i en col·laboració amb altres institucions públiques o privades. El Govern ha d'acomplir una tasca orientadora en matèria d'obra social i assenyalar-hi les mancances i les prioritats, respectant, tanmateix, la llibertat de cada caixa d'estalvis quant a l'elecció de les inversions concretes i la forma de gestió i execució de cada actuació.

"2. L'obra social la poden dur a terme els òrgans de les caixes directament o uns ens instrumentals, en forma de fundació privada subjecta a la legislació civil catalana, els quals han d'actuar d'acord amb els criteris del consell d'administració o, si n'hi ha delegat la fixació, de la comissió d'obres socials, als quals han de retre comptes.

"3. Els estatuts de les caixes han de determinar el règim de drets i deures dels membres del patronat de la fundació tenint en compte el que els mateixos estatuts estableixen per als membres del consell d'administració, llevat del límit d'edat, i el que estableix la legislació sobre fundacions. La denominació dels ens instrumentals ha de permetre identificar clarament llur vinculació amb la caixa d'estalvis respectiva.

"4. Correspon al Departament d'Economia i Finances, en l'àmbit específic de les seves competències, el control i la supervisió de l'actuació de la fundació, sens perjudici de les atribucions que la llei de fundacions reconegui a altres òrgans de l'Administració de la Generalitat."

3. Es modifica l'article 15 del text refós de les lleis de caixes d'estalvis de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/1994, que resta redactat de la manera següent:

"Article 15

"1. Els càrrecs de membre de l'assemblea general, de vocal del consell d'administració i de vocal de la comissió de control tenen caràcter honorífic i gratuït i no poden originar altres percepcions que les dietes per assistència i desplaçament establertes per la mateixa entitat d'acord amb les regles que determini el Protectorat que estableix aquesta llei.

"2. No obstant el que estableix l'apartat 1, l'exercici del càrrec de president o presidenta de la caixa d'estalvis es pot retribuir si així ho estableixen els estatuts de l'entitat, que també han d'establir el règim d'incompatibilitats corresponent en funció de la dedicació. El consell d'administració ha de fixar la quantia de la retribució i l'ha de notificar al Protectorat a què fa referència l'apartat 1. Aquestes circumstàncies també s'han d'incloure en l'informe anual de govern corporatiu de l'entitat."

4. Es modifica l'apartat 2 de l'article 16 del text refós de les lleis de caixes d'estalvis de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/1994, que resta redactat de la manera següent:

"2. L'assemblea general és constituïda per un mínim de seixanta i un màxim de cent seixanta consellers generals, els quals representen els sectors següents:

"a) Els impositors.

"b) Les persones, les entitats o les corporacions fundadores.

"c) Les corporacions locals i les entitats territorials creades per la Generalitat.

"d) Els empleats de la caixa d'estalvis.

"e) Les fundacions, les associacions o les corporacions de caràcter cultural, científic, benèfic, cívic, econòmic o professional implantades en l'àmbit territorial d'actuació de la caixa d'estalvis, especialment en l'originari de l'entitat, amb una representació social o econòmica rellevant, que actuïn en àmbits relacionats amb la dimensió social o sectorial de les caixes d'estalvis, llevat de les vinculades directament o indirectament als sectors a què fan referència les lletres c i d. El nom d'aquestes entitats ha de constar explícitament en els estatuts de la caixa d'estalvis."

5. Es modifica la lletra b de l'article 17 del text refós de les lleis de caixes d'estalvis de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/1994, que resta redactat de la manera següent:

"b) Entre el 25% i el 35% són elegits en representació de les entitats o les persones fundadores i de les entitats a què fa referència la lletra e de l'apartat 2 de l'article 16."

6. Es modifica l'article 21 del text refós de les lleis de caixes d'estalvis de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/1994, que resta redactat de la manera següent:

"Article 21

"1. Els consellers generals s'elegeixen per a un període de sis anys.

"2. Els estatuts poden establir que els consellers generals puguin ésser reelegits. Aquesta reelecció es pot fer per al període immediat següent al primer mandat o per a un altre de posterior, en els mateixos termes i condicions fixats per al nomenament.

"3. El límit temporal d'exercici del càrrec de conseller o consellera general no pot superar els dotze anys de manera continuada o interrompuda. Es pot tornar a ésser elegit amb el mateix límit quan no s'hagi exercit el càrrec durant vuit anys, sens perjudici del que estableix l'article 20.1. f.

"4. Els consellers generals s'han de renovar per meitats cada tres exercicis, respectant la proporcionalitat de les representacions que componen l'assemblea.

"5. El procediment i les condicions per a proveir les places vacants de consellers generals s'han de determinar per reglament."

7. Es modifica l'article 31 del text refós de les lleis de caixes d'estalvis de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/1994, que resta redactat de la manera següent:

"Article 31

"1. El mandat dels vocals del consell d'administració és de sis anys.

"2. Els estatuts poden establir que els vocals del consell d'administració puguin ésser reelegits. Aquesta reelecció es pot fer per al període immediat següent al primer mandat o per a un altre de posterior, en els mateixos termes i condicions fixats per al nomenament.

"3. El límit temporal d'exercici del càrrec de vocal del consell d'administració no pot superar els dotze anys de manera continuada o interrompuda. Es pot tornar a ésser elegit amb el mateix límit quan no s'hagi exercit el càrrec durant vuit anys, sens perjudici del que estableix l'article 20.1.f.

"4. Els vocals del consell d'administració s'han de renovar per meitats cada tres exercicis, respectant sempre la proporcionalitat de les representacions que el componen.

"5. El procediment i les condicions per a proveir les places vacants en el consell d'administració s'han de determinar per reglament, sense que en cap cas es puguin fer nomenaments provisionals."

8. S'afegeix un article, el 33 bis, al text refós de les lleis de caixes d'estalvis de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/1994, amb el text següent:

"Article 33 bis

"Corresponen al president o presidenta de la caixa d'estalvis, que no pot ésser executiu, les funcions següents, sens perjudici de les facultats del director o directora general i dels apoderaments i les delegacions que s'hagin establert:

"a) Representar institucionalment la caixa d'estalvis i les entitats que en depenguin, sens perjudici de les funcions que s'atribueixen en aquesta matèria al consell d'administració.

"b) Convocar, després de l'acord corresponent del consell d'administració, les assemblees generals ordinàries i extraordinàries, i presidir-les.

"c) Convocar i presidir les reunions del consell d'administració i, eventualment, si així ho estableixen els estatuts, les comissions delegades.

"d) Actuar en representació de la caixa d'estalvis davant dels organismes corporatius i representatius del sector, d'acord amb el que estableixen llurs estatuts.

"e) Signar, en nom de la caixa d'estalvis, amb els acords previs que legalment o estatutàriament calguin, els contractes, els convenis o els altres instruments jurídics amb les administracions públiques i amb les altres entitats.

"f) Actuar, en representació de la caixa d'estalvis, per a l'execució dels acords que adopti l'assemblea general o el consell d'administració, davant dels òrgans reguladors, sens perjudici de les atribucions dels altres òrgans.

"g) Vetllar perquè es compleixin les disposicions legals que obliguen o afecten les caixes d'estalvis, els preceptes dels estatuts i dels reglaments d'aquestes i els acords dels òrgans col·legiats que presideixi."

9. Es modifica l'apartat 2 de l'article 40 del text refós de les lleis de caixes d'estalvis de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/1994, que resta redactat de la manera següent:

"2. El mandat dels membres dels òrgans de govern és de sis anys. Mentre no s'hagi complert el mandat per al qual van ésser designats i llevat dels casos establerts per l'article 22, el nomenament dels consellers generals és irrevocable."

10. Es modifica l'article 42 del text refós de les lleis de caixes d'estalvis de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/1994, que resta redactat de la manera següent:

"Article 42

"1. Es crea, en el Departament d'Economia i Finances, el Registre d'Alts Càrrecs i Consellers Generals de Caixes d'Estalvis de Catalunya, en el qual s'han d'inscriure els nomenaments, les reeleccions i els cessaments dels membres de l'assemblea general, dels membres del consell d'administració, dels membres de la comissió de control i del director o directora general. Les comunicacions a aquest registre s'han de fer en un termini de quinze dies hàbils posteriors a l'acte corresponent.

"2. Les altes i les baixes del Registre d'Alts Càrrecs i Consellers Generals de Caixes d'Estalvis de Catalunya, llevat de les relatives als membres de l'assemblea general, s'han de notificar al Banc d'Espanya en un termini de quinze dies hàbils i es poden comunicar per mitjà d'un certificat a tota persona que en justifiqui l'interès.

"3. Les inscripcions corresponents en el Registre d'Alts Càrrecs i Consellers Generals de Caixes d'Estalvis de Catalunya són un requisit previ perquè els nomenaments dels càrrecs subjectes a inscripció siguin efectius. L'òrgan responsable del Registre disposa d'un termini de vint dies hàbils des de la comunicació per a fer-ne la corresponent inscripció, transcorregut el qual s'entén que ha estat feta vàlidament. Si s'ha de denegar la inscripció, la denegació s'ha de notificar mitjançant una resolució motivada a l'entitat interessada, amb indicació dels defectes que s'hagin d'esmenar, si escau, i del règim de recursos aplicable. Els actes atorgats fins a la inscripció en el dit registre per les persones nomenades tenen validesa des de llur celebració."

11. Se suprimeix l'article 43 del text refós de les lleis de caixes d'estalvis de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/1994. En conseqüència, l'article 44 passa a ésser el 43 i, correlativament, els articles del 45 al 61 passen a ésser els articles del 44 al 60.

12. Es modifica l'article 51 del text refós de les lleis de caixes d'estalvis de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/1994, que resta redactat de la manera següent:

"Article 50

"Les caixes d'estalvis han de destinar la totalitat de llurs excedents que no s'apliquin a reserves a la creació i el manteniment d'obres socials. Ambdues destinacions s'han de ponderar d'acord amb una valoració equilibrada entre la consecució d'un nivell de recursos propis suficient i una aportació significativa a l'obra social. S'han d'establir per reglament les normes sobre la distribució dels excedents de les caixes d'estalvis entre les reserves i el manteniment d'obres socials."

Disposicions addicionals

Primera

Obligacions dels òrgans de govern

Els òrgans de govern de les caixes d'estalvis han d'adoptar els acords necessaris perquè s'executin i compleixin degudament les normes que conté aquesta llei.

Segona

Autorització per a la refosa

S'autoritza el Govern perquè, no més tard del 31 de desembre de 2006, refongui en un text únic, amb facultats per a regularitzar, aclarir i harmonitzar, la normativa amb rang de llei reguladora de les caixes d'estalvis.

Disposicions transitòries

Primera

Adaptació d'estatuts i reglaments

Les caixes d'estalvis amb domicili central a Catalunya, en el termini de tres mesos a comptar de la publicació d'aquesta disposició, han d'adaptar llurs estatuts i reglaments a les disposicions d'aquesta llei i els han de sotmetre al Departament d'Economia i Finances perquè els aprovi.

Segona

Normes específiques d'adaptació

1. El període màxim de mandat de dotze anys dels membres dels òrgans de govern que exerceixen el càrrec en el moment de l'entrada en vigor d'aquesta llei es pot superar, amb caràcter transitori i excepcional, si així resulta de l'aplicació de les regles següents:

a) El període de mandat dels membres dels òrgans de govern que exerceixen el càrrec en el moment de l'entrada en vigor d'aquesta llei fineix quan venç el termini que els estatuts establien en el moment de l'elecció.

b) No obstant el que estableix la lletra a, l'assemblea de la caixa d'estalvis pot prorrogar dos anys el període de mandat dels membres dels òrgans de govern que exerceixen el càrrec en el moment de l'entrada en vigor d'aquesta llei.

c) Per a respectar el període triennal entre les successives renovacions per meitats que estableixen els articles 21.4 i 31.4, els membres dels òrgans de govern que hagin accedit al càrrec en la darrera renovació, efectuada abans de l'entrada en vigor d'aquesta llei, perllonguen el mandat fins a l'assemblea de l'any següent al que els correspondria d'acord amb les regles a i b.

2. D'acord amb el que estableix l'article 42, en el termini de tres mesos a partir de l'entrada en vigor d'aquesta llei, s'han de comunicar els nomenaments dels membres de l'assemblea que s'hagin produït abans de l'entrada en vigor d'aquesta llei, en el cas dels membres que encara estiguin exercint llur mandat en el moment de la dita entrada en vigor, al Registre d'Alts Càrrecs i Consellers Generals de Caixes d'Estalvis de Catalunya, al qual se li ha de trametre alhora la documentació pertinent.

Disposició derogatòria

Es deroguen totes les normes i disposicions de rang igual o inferior a aquesta llei que s'oposin al que aquesta disposa o que ho contradiguin.

Disposició final

Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 27 de juliol de 2006

Pasqual Maragall i Mira

President de la Generalitat de Catalunya

Antoni Castells

Conseller d'Economia i Finances

(06.206.080)