Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 15/2006, de 27 de juliol, de concessió en els pressupostos de la Generalitat per al 2006 d'un suplement de crèdit per a les eleccions al Parlament i d'un crèdit extraordinari i d'autoritzacions financeres per a l'ampliació de la Fira de Barcelona.

Dades bàsiques
  • Rang del document Llei

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

  • Núm. del document 015/2006

  • Data del document 27/07/2006

  • Data de publicació 04/08/2006

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 4691

  • No Vigent
Afectacions
05/08/2006 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT

El President
de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

El president de la Generalitat ha anunciat la convocatòria d'eleccions al Parlament de Catalunya abans de finir aquest exercici pressupostari. Atès que les despeses associades al procés d'eleccions han d'ésser legalment assumides per la Generalitat, cal suplementar la dotació que per aquest concepte va aprovar inicialment la Llei 20/2005.

D'altra banda, el Govern de la Generalitat, en la sessió del 6 de juny de 2006, va autoritzar la signatura del Conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona, la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, en què s'estableixen les aportacions econòmiques i les línies de crèdit per a finançar la inversió necessària per a completar l'ampliació de la Fira de Barcelona al recinte firal de la Gran Via d'aquesta ciutat

Entre altres aspectes, el conveni estableix unes aportacions de la Generalitat a Fira 2000, SA, entitat propietària i responsable de la construcció i l'explotació de l'ampliació de la Fira de Barcelona, de 85 milions d'euros durant el període 2006-2008. D'altra banda, es preveu que l'Institut Català de Finances atorgui un préstec participatiu de 62 milions d'euros a l'esmentada entitat, i que participi en un préstec a llarg termini per a finançar les obres, per un import màxim de 165 milions d'euros.

La transcendència de l'esmentada infraestructura per a l'economia catalana en general, i també el cost que comporta, justifiquen l'aprovació d'aquesta llei, a fi de complementar les disposicions establertes per la Llei 20/2005, del 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2006, de manera que es pugui accelerar la materialització dels compromisos adquirits per la Generalitat, tot garantint la viabilitat del projecte.

Per tot el que s'exposa, atès el caràcter imprevisible de les esmentades despeses, i atès que no hi ha crèdit adequat ni suficient en el pressupost vigent per a finançar-les, cal habilitar un suplement de crèdit i un crèdit extraordinari en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2006, d'acord amb el que estableix l'article 5.a del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, un cop complerts els tràmits de l'article 39 del dit text refós.

Finalment, aquesta llei estableix els mecanismes per a compatibilitzar el finançament del crèdit extraordinari i del suplement de crèdit amb els objectius de dèficit de la Generalitat per a l'exercici del 2006.

Capítol I

Autorització d'un suplement de crèdit per a atendre despeses electorals

Article 1

Suplement de crèdit

Es concedeix un suplement de crèdit en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2006 per un import màxim de 24 milions d'euros, en la secció pressupostària GO, Departament de Governació i Administracions Públiques, servei 01, Secretaria General, a les aplicacions pressupostàries GO 01 D/227.0004/132, processos electorals, i GO 01 D/482.1102/132, subvencions a partits polítics en els processos electorals, destinat, si escau, a cobrir les despeses del procés d'eleccions al Parlament de Catalunya.

Capítol II

Autoritzacions relatives al finançament de l'ampliació de Fira de Barcelona

Article 2

Crèdit extraordinari

Es concedeix un crèdit extraordinari als pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2006 per un import màxim de 30 milions d'euros, a la secció pressupostària EC, Economia i Finances, servei 05, Direcció General de Comerç, a les aplicacions pressupostàries EC05D/770.1001/6410, a Fira 2000, SA, i EC05D/880.1000/6410, a Fira 2000, SA.

Article 3

Autoritzacions financeres

1. S'autoritza l'Institut Català de Finances a portar a terme les actuacions següents:

a) Concedir un préstec participatiu a favor de la societat Fira 2000, SA, fins a un import de 62 milions d'euros.

b) Concedir un préstec destinat a inversions a la societat Fira 2000, SA, en una operació d'un import de 165 milions d'euros, sindicada amb altres entitats.

2. S'amplien, per a les finalitats i els imports establerts per l'apartat 1, les operacions d'endeutament a favor de l'Institut Català de Finances fixades per l'article 31.2 de la Llei 20/2005, del 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2006.

Article 4

Indicadors financers de solvència de l'Institut Català de Finances

S'han de consignar en els pressupostos de la Generalitat els crèdits suficients per a atendre les aportacions necessàries per a mantenir els indicadors financers de solvència de l'Institut Català de Finances.

Capítol III

Finançament del suplement de crèdit i del crèdit extraordinari

Article 5

Autorització per a operacions d'endeutament

1. S'autoritza al Govern de la Generalitat perquè, a proposta del Departament d'Economia i Finances, pugui contraure operacions d'endeutament en qualsevol modalitat, fins a un import de 54 milions d'euros, per a finançar el crèdit extraordinari i el suplement de crèdit establerts, respectivament, pels articles 1 i 2.

2. Els majors ingressos no finalistes que es produeixin sobre els establerts inicialment pels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2006 s'han d'aplicar a la cancel·lació de les operacions d'endeutament que autoritza l'apartat 1.

Disposicions addicionals

Primera

Aportacions de la Generalitat a Fira 2000, SA en el període 2006-2008

S'han de consignar en els pressupostos de la Generalitat corresponents al període 2006-2008 els crèdits suficients per a atendre les aportacions necessàries a favor de Fira 2000, SA, fins a un màxim de 85 milions d'euros per a tot el període.

Segona

Incorporació dels romanents

Els romanents existents el 31 de desembre de 2006 corresponents als crèdits dotats per aquesta llei poden ésser objecte d'incorporació a l'exercici següent.

Disposicions finals

Primera

Desplegament i execució

S'autoritza el Departament d'Economia i Finances a dictar disposicions i a fer modificacions pressupostàries per a desplegar i executar aquesta llei.

Segona

Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 27 de juliol de 2006

Pasqual Maragall i Mira

President de la Generalitat de Catalunya

Antoni Castells

Conseller d'Economia i Finances

(06.206.084)