Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 12/1989, de 14 de desembre, de modificació de la Llei 14/1984, de 20 de març, del Síndic de Greuges.

Dades bàsiques
 • Rang del document Llei

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • Núm. del document 012/1989

 • Data del document 14/12/1989

 • Data de publicació 22/12/1989

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 1234

 • No Vigent
Afectacions
Correccions d'errades
11/01/1990 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT
Text corregit per les correccions d'errades publicades a:

 El President de la Generalitat de Catalunya         
                               
  Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de 
 Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el 
 que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de 
 Catalunya, promulgo la següent               
                               
 LLEI                            
                               
  El 15 d'octubre de 1987 el plenari del Parlament aprovava 
 per unanimitat el Dictamen de la Comissió d'Investigació 
 sobre els Maltractaments Infligits als Menors. Entre les 
 conclusions  i  les propostes aprovades, destacava la 
 necessitat de vetllar en tot moment per la defensa adequada 
 dels infants a Catalunya, seguint la Resolució 37/I del 
 Parlament  sobre  els  Drets  de  la Infància i les 
 Recomanacions del Consell d'Europa, especialment la feta el 
 13 de setembre de 1979. Per tal que aquesta defensa fos 
 efectiva, es proposava adscriure al Síndic de Greuges un 
 adjunt per a la defensa dels drets dels infants.
                               
  Aquesta proposta ha estat una reivindicació constant dels 
 grups parlamentaris que s'ha manifestat cada any en la 
 presentació de l'Informe del Síndic  de  Greuges  al 
 Parlament.
                               
 Article únic                        
  Modificació de l'article 34 (addició dels punts 5, 6 i 
 7):                             
 "-5 El Síndic de Greuges, amb la conformitat prèvia de la 
 Comissió  parlamentària esmentada en l'article 2, pot 
 designar una persona de la seva confiança per a ocupar el 
 càrrec d'Adjunt per a la defensa dels drets dels infants, 
 la qual ha de complir les condicions establertes per 
 l'article  7  i  no  trobar-se  afectada  per  les 
 incompatibilitats enumerades en l'article 8.
 "-6 Correspon a l'Adjunt per a la defensa dels drets dels 
 infants assumir les funcions d'investigació que per a la 
 resolució d'una queixa o d'un expedient sobre els drets 
 dels infants li encomani o li delegui el Síndic de Greuges; 
 en aquest cas, gaudeix de les mateixes prerrogatives, drets 
 i obligacions.
 "-7 L'Adjunt per a la defensa dels drets dels infants 
 cessarà  automàticament en el moment de la presa de 
 possessió del nou Síndic de Greuges."            
                               
  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui 
 d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que 
 els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin 
 complir.
                               
 Palau de la Generalitat, 14 de desembre de 1989       
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya