Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 285/2006, de 4 de juliol, pel qual es desenvolupa la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

  • Núm. del document 285/2006

  • Data del document 04/07/2006

  • Data de publicació 06/07/2006

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 4670

TEXT CONSOLIDAT

La Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària, ha significat la creació d'un marc a Catalunya per al sector agroalimentari amb la finalitat de fomentar la millora de la qualitat dels productes alimentaris i ordenar els instruments necessaris per assolir aquests objectius.
Aquesta norma legal va habilitar el govern per tal que desenvolupés certs aspectes que requerien un detall més profund i de contingut tècnic, ja que una llei, en ser de contingut general i de creació del marc, no ho preveu tot i, a aquests efectes, en el Decret s'han tingut en compte els requisits i les normes que provenen de la normativa comunitària i en particular els reglaments comunitaris dictats per l'organització comuna del mercat del sector agroalimentari de qualitat.
En aquest sentit, cal regular els diferents distintius d'origen i qualitat a Catalunya, com són les denominacions d'origen protegides (DOP), les indicacions geogràfiques protegides (IGP) i les denominacions geogràfiques (DG) i, si escau, els òrgans de gestió corresponents, i d'altres distintius com són la marca de qualitat agroalimentària (Marca Q) i les especialitats tradicionals garantides (ETG).
A aquests efectes s'ha tingut en compte la normativa comunitària sobre aquests distintius i mencions de qualitat que es fonamentaven per una banda en els reglaments CE 2081/92 i 2082/92, de 14 de juliol, del Consell, que regulaven la protecció de les indicacions geogràfiques i les denominacions d'origen dels productes agrícoles i alimentaris, normes comunitàries que eren respectivament el marc dels distintius de denominació d'origen protegida i d'indicació geogràfica protegida i de les especialitats tradicionals garantides. Aquests reglaments han estat derogats recentment pels reglaments 509/2006 i 510/2006, del Consell, de 20 de març, i per tant les modificacions introduïdes en la regulació d'aquests distintius de qualitat s'han incorporat a aquest Decret.
D'altra banda també s'ha tingut en compte el Reglament 1576/1989, del Consell, de 29 de maig, pel qual s'estableixen les normes generals relatives a la presentació, la definició i la presentació de begudes espirituoses. Aquest Reglament regula el distintiu de denominacions geogràfiques de les begudes espirituoses.
Pel que fa a la resta de distintius com són la Marca Q i l'artesania alimentària, ja es trobaven regulades per normes de caràcter reglamentari com eren respectivament el Decret 362/1986, de 18 de desembre, sobre productes alimentaris de qualitat, i el Decret 163/1986, de 26 de maig, sobre l'artesania alimentària, i que en aquest Decret se n'han actualitzat les regulacions per tal d'adaptar-les a la Llei 14/2003.
Així mateix, es regulen les entitats de control i certificació dels productes agroalimentaris a Catalunya i l'inventari de productes agroalimentaris tradicionals.
Finalment, també s'inclou en aquest Decret la regulació dels diferents registres que va crear la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària.
Concretament els aspectes que regula aquest Decret són els següents:
En les denominacions d'origen protegides i les indicacions geogràfiques protegides es regulen el procediment de tramitació, els consells reguladors i les seves obligacions, el règim electoral, i tots els aspectes relacionats amb el control i la certificació del producte.
En les denominacions geogràfiques i especialitats tradicionals garantides es regulen el procediment de tramitació i la certificació del producte.
Per a la Marca Q es regulen la utilització de la marca, el procediment de tramitació, la certificació del producte i la Comissió Catalana de la Marca de Qualitat Alimentària.
En el cas de l'artesania alimentària es regulen el procediment de tramitació de les diferents distincions artesanes de Catalunya i la creació d'un registre d'artesania alimentària.
Per als nous registres que va crear la Llei 14/2003, de 13 de juny, se n'han definit les seccions del registre, la gestió, i totes les dades necessàries per poder registrar els productes amb un distintiu de qualitat i també les entitats de control i certificació de productes agroalimentaris de Catalunya.
El Decret s'estructura en un títol preliminar, set títols que se subdivideixen en diferents capítols, els quals alhora es divideixen en cent divuit articles, una disposició addicional, sis disposicions transitòries, i dues disposicions finals, a més de dos annexos.
El títol preliminar delimita l'objecte del Decret, així com l'àmbit material i geogràfic, per tal d'especificar a qui s'aplica l'àmbit de regulació de les diferents designacions i denominacions, en l'àmbit de competència de la Generalitat de Catalunya. Així mateix s'especifica el règim jurídic aplicable als productes agroalimentaris amb distintiu de qualitat.
El títol primer, dividit en cinc capítols, està dedicat a les denominacions d'origen protegides i a les indicacions geogràfiques protegides.
En el capítol 1 s'estableixen tant el procediment de sol·licitud, com els requisits perquè el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i posteriorment els òrgans comunitaris competents efectuïn el reconeixement i l'autorització.
El capítol 2 es dedica als consells reguladors de les DOP i les IGP en determinats aspectes que calia desenvolupar i completar de la Llei 14/2003, de 13 de juny. Com a novetat s'ha definit la nova naturalesa jurídica del consell regulador, se n'estableixen les obligacions, tant pel que fa a les seves atribucions sobre el control dels inscrits en els seus registres, certificacions dels productes agroalimentaris objecte d'emparament amb DOP o IGP, com pel que fa a les obligacions de donar compte a l'Administració de les seves actuacions, que en alguns casos es tracta de potestats administratives.
Igualment s'estableixen les causes d'incompliment d'aquestes obligacions i els efectes que suposen aquests incompliments, i també estableix el règim sobre el control que exerceix l'Administració sobre els consells reguladors de denominacions d'origen protegides i indicacions geogràfiques protegides.
El capítol 3 estableix els drets i les obligacions dels inscrits, un dels articles destacats és l'etiquetat dels productes emparats amb l'obligació de posar a l'etiqueta el nom de la DOP o la IGP, el seu logotip on s'inclogui consell regulador i el logotip comunitari i tota la informació obligatòria establerta a les normes generals d'etiquetatge.
El capítol 4 es dedica al règim electoral dels consells reguladors. Aquestes corporacions de dret públic tenen una base associativa de productors, elaboradors i comercialitzadors de diferents productes agroalimentaris i cal que els òrgans de govern tinguin una composició representativa dels diferents sectors. Com a novetat són els consells reguladors mateixos qui han d'organitzar els processos electorals. En aquest capítol s'estableixen tant les condicions per tenir el dret de sufragi com el règim sobre la manera de presentar candidatures i el procediment electoral.
El capítol 5, sobre control i certificació de les DOP i les IGP, estableix que el control i certificació poden ser efectuats bé pel consell regulador mateix, que ha de respectar en tots els casos la separació de les funcions de gestió i de certificació, o bé per una entitat independent de certificació. En aquest capítol s'estableixen les condicions que han de complir els consells reguladors que assumeixin la certificació així com les condicions en què s'ha de fer l'encàrrec de la certificació a les entitats externes.
Igualment s'estableix el procediment a seguir en el supòsit d'incompliments de les entitats de control i certificació.
El títol 2 d'aquest Decret està dedicat a les denominacions geogràfiques i les especialitats tradicionals garantides on s'explica com tramitar una sol·licitud i com certificar el producte mitjançant unes entitats de certificació prèviament autoritzades pel Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
El títol 3 regula la marca de qualitat alimentària (Marca Q), definida a la Llei 14/2003, de 13 de juny, on es defineix, es descriu el logotip, i se n'amplia la utilització. Concretament és podrà ampliar, a més de per als productes que tenen regulada aquesta marca, per als productes emparats amb una DOP, IGP, ETG, DG, producció integrada (PI) i producció agrària ecològica (PAE).
En aquest títol també es defineixen les funcions, la composició i el funcionament de la Comissió Catalana de la Marca de Qualitat Alimentària, creada per la Llei esmentada.
El títol 4 està dividit en dos capítols on s'estableixen dos nous registres creats a la Llei 14/2003, de 13 de juny. Concretament el capítol 1 defineix el Registre de distintius d'origen i qualitat de Catalunya que està dividit en quatre seccions depenent del distintiu de qualitat: DOP o IGP, ETG, DG, Marca Q o inventari de productes de la terra. A cada secció s'explica quines són les dades per inscriure un producte. El capítol 2 defineix el Registre d'entitats de control i certificació dels productes agroalimentaris de Catalunya que substitueix l'anterior Registre creat per l'Ordre de 16 de novembre de 2000. En aquest Registre s'han d'inscriure les entitats que vulguin actuar a Catalunya com a entitats de control i certificació de productes amb distintius de qualitat o origen i d'etiquetatges facultatius regulats per normativa. Com a novetat en relació amb l'anterior regulació del registre destaca el perllongament del període de vigència de la inscripció a dos anys.
El títol 5 regula l'artesania alimentària. S'estableix la manera de tramitar i posteriorment registrar, en el Registre d'artesania alimentària, els carnets d'artesà/ana alimentari/ària, els diplomes de mestre/a artesà/ana alimentari/ària i les qualificacions d'empresa artesanal alimentària. En aquest títol també es defineixen les funcions, la composició i el funcionament de la Comissió d'Artesania Alimentària Catalana, creada per la Llei 14/2003, de 13 de juny.
El títol 6 es dedica a la regulació de l'Inventari de productes de la terra, com a catàleg de productes tradicionals a les comarques catalanes, ja tinguin menció de qualitat o no la tinguin.
Finalment el títol 7 estableix el règim sancionador pels incompliments d'obligacions que estiguin previstes en aquest Decret, i fa remissió a les infraccions i sancions que preveu la Llei de qualitat agroalimentària.
Vist el dictamen del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya;
D'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora;
A proposta del conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i d'acord amb el Govern,
Decreto:

Títol preliminar

Objecte i àmbit

Article 1

Objecte
L'objecte d'aquest Decret és el desenvolupament de la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària, pel que fa a la regulació a Catalunya de les denominacions d'origen protegides (DOP), les indicacions geogràfiques protegides (IGP), les especialitats tradicionals garantides (ETG), les denominacions geogràfiques (DG), la marca de qualitat alimentària (Marca Q), l'artesania alimentària, l'inventari de productes de la terra, les entitats de certificació i control, i el seu registre, així com els registres dels distintius de qualitat.

Article 2

Àmbit material i geogràfic
2.1 Aquest Decret serà d'aplicació als productes produïts, transformats o comercialitzats a Catalunya que d'acord amb la normativa comunitària vulguin ser emparats com a DOP o IGP, o ser reconeguts com a ETG, DG o producte artesà/ana alimentari/ària o inclosos dins l'inventari de productes de la terra. Igualment serà d'aplicació per a les empreses de certificació i control que vulguin operar a Catalunya.
2.2 En el supòsit de la Marca Q aquest Decret serà d'aplicació als productes i a les persones físiques o jurídiques que vulguin obtenir l'atorgament com a adjudicataris d'aquest distintiu.

Títol 1

Denominacions d'origen protegides i indicacions geogràfiques protegides

Capítol 1

Règim jurídic

Article 3

Definició de DOP i d'IGP
3.1 De conformitat amb la normativa comunitària, s'entén per denominació d'origen protegida (DOP) la denominació emprada per designar els productes agroalimentaris que procedeixen d'un lloc o una zona geogràfica determinats, o excepcionalment d'un país, que deguin exclusivament o fonamentalment les seves característiques al medi geogràfic, tenint en compte els factors naturals i humans, i que siguin produïts, transformats i elaborats en el lloc o la zona geogràfica que dóna nom a la denominació, incloses les denominacions tradicionals de productes agroalimentaris, geogràfiques o no, si compleixen els requisits esmentats.
3.2 S'entén per indicació geogràfica protegida (IGP) la denominació emprada per designar els productes agroalimentaris que procedeixen d'un lloc, una zona geogràfica o, excepcionalment, un país que degui la qualitat especial, la reputació o una altra característica concreta al seu origen geogràfic i que siguin produïts, transformats o elaborats en el lloc, la zona o el país que dóna nom a la indicació, incloses les denominacions tradicionals de productes agroalimentaris, geogràfiques o no, si compleixen els requisits esmentats.

Article 4

Sol·licituds DOP i IGP
4.1 Les agrupacions de productors i/o transformadors, o, en casos excepcionals quan només hi hagi un únic productor, transformador o comercialitzador, les persones físiques o jurídiques podran presentar davant el/la conseller/a d'Agricultura, Ramaderia i Pesca la sol·licitud d'inscripció d'una nova DOP o IGP protegida al Registre comunitari.
4.2 Els sol·licitants, per la seva condició de productors i/o transformadors que exerceixen l'activitat en l'àmbit geogràfic de la DOP o la IGP, hauran d'acreditar la vinculació professional, econòmica i territorial amb els productes per als quals se sol·licita la inscripció mitjançant la documentació que s'assenyala a l'article 5 d'aquest Decret.

Article 5

Documentació de la sol·licitud d'inscripció
5.1 La sol·licitud d'inscripció al Registre comunitari de DOP i IGP s'ha d'acompanyar de la documentació següent:
a) Nom i adreça del sol·licitant.
b) Plec de condicions de la DOP o la IGP.
c) Document únic en el qual s'exposi: elements principals del plec de condicions i descripció del vincle del producte en el medi o origen geogràfic.
d) Mapes de localització.
e) Estudi socioeconòmic.
f) Projecte de reglament de la DOP o la IGP.
g) Sol·licitud de reconeixement com a consell regulador provisional.
5.2 El contingut dels apartats, b), c), d), e) i f) serà el que estableix l'annex 1 d'aquest Decret.
5.3 La sol·licitud de reconeixement com a consell regulador provisional de la DOP o la IGP es presentarà al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, adreçada al director general competent en matèria de qualitat agroalimentària. Aquest consell regulador provisional haurà d'estar format com a mínim per tres persones i tindrà els mateixos drets, obligacions i funcions que el consell regulador definitiu, fins al moment que es constitueixi.

Article 6

Tramitació de la sol·licitud de la DOP o la IGP
6.1 La direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària, estudiarà la documentació presentada i en cas que manquin documents els podrà sol·licitar, així com també els documents i els informes complementaris o contradictoris que estimi necessaris.
6.2 Un cop completat l'expedient se sotmetrà a informació pública al DOGC i al BOE per un termini de dos mesos i, un cop analitzades les al·legacions que es presentin, es dictarà si escau resolució favorable que es publicarà al DOGC i al BOE, s'enviarà a l'administració competent per a la seva tramesa a la Comissió Europea i, per ordre del conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, s'aprovarà el reconeixement transitori de la DOP o la IGP, el seu reglament i el consell regulador provisional, la qual es publicarà al DOGC i al BOE.
6.3 Quan de la instrucció de l'expedient se'n desprengui la desestimació de la sol·licitud formulada, es dictarà resolució desestimatòria del conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Contra aquesta resolució, els interessats podran presentar els recursos administratius i contenciosos administratius corresponents.
6.4 Un cop la Comissió Europea hagi inscrit al Registre comunitari la DOP o la IGP, es dictarà ordre del conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, que es publicarà al DOGC, per la qual es reconeix amb caràcter definitiu el consell regulador provisional i el reglament de la DOP o la IGP.

Article 7

Modificació del plec de condicions de la DOP o la IGP
7.1 El consell regulador podrà sol·licitar una modificació del plec de condicions o del reglament per l'evolució dels coneixements científics i tècnics o per establir una nova delimitació geogràfica. La tramitació es farà davant del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, d'acord amb el que determina aquest Decret, adjuntant l'acord de la comissió rectora corresponent.
7.2 El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, mitjançant la direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària, instruirà l'expedient de modificació i el tramitarà de la manera que estableix l'article 6 d'aquest Decret.
7.3 Per a les modificacions que la Comissió Europea determini com a menors o d'escassa importància, o quan es doni un canvi temporal en el plec de condicions per mesures sanitàries o fitosanitàries obligatòries, se seguirà el procediment que estableix l'article 7.3 del Reglament CE 510/2006.

Article 8

Anul·lació de la DOP o la IGP
8.1 Quan el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca consideri, d'ofici, que el consell regulador de la DOP o la IGP no pot garantir el compliment de les condicions que estableix el plec de condicions; o en el supòsit que una agrupació o una persona física o jurídica interessada presenti una sol·licitud d'anul·lació d'una DOP o IGP al registre comunitari, degudament motivada, s'haurà de donar tràmit d'audiència, si escau, al consell regulador corresponent per un període de quinze dies, per tal que faci les al·legacions que consideri oportunes. Un cop transcorregut aquest termini el/la conseller/a d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, si ho considera procedent, dictarà una resolució acordant la tramitació de l'anul·lació a l'organisme corresponent.
8.2 Un cop anul·lada la DOP o la IGP del registre comunitari i publicat al DOUE, es procedirà a derogar el reglament corresponent per mitjà d'ordre del/de la conseller/a d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, i es publicarà al DOGC i al BOE.
8.3 La denominació anul·lada no es podrà utilitzar per a noves sol·licituds i marques durant un període de cinc anys des de la seva publicació al DOUE.

Capítol 2

Consells reguladors de les DOP i les IGP

Article 9

Naturalesa
9.1 El consell regulador de la DOP o la IGP és una corporació de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia a la qual se li atribueix la gestió de la DOP o la IGP. El consell regulador té plena capacitat jurídica i d'obrar per al desenvolupament de les seves funcions i autonomia econòmica en la seva gestió.
9.2 L'estructura interna i el funcionament del consell regulador es regeix per principis democràtics.
9.3 El consell regulador està integrat per persones físiques o representants de persones jurídiques, inscrites als registres de la DOP o la IGP.
9.4 El consell regulador està subjecte amb caràcter general al dret privat, excepte en les actuacions que impliquin l'exercici de potestats o funcions públiques, les quals queden subjectes al dret administratiu.
9.5 Un mateix consell regulador podrà gestionar una o més denominacions, sempre que compleixi els requisits exigits amb caràcter general per a cada una, amb autorització prèvia del/la director/a general competent en matèria agroalimentària.

Article 10

Àmbit de competència
L'àmbit de competència del consell regulador pel que fa a zones de producció, productes i persones o entitats, és el següent:
a) Pel que fa a l'àmbit territorial, les respectives zones de producció, condicionament, emmagatzematge i comercialització.
b) Pel que fa als productes, els protegits per la DOP o la IGP.
c) Pel que fa a les persones físiques o jurídiques, les inscrites als diferents registres del consell regulador.

Article 11

Règim jurídic
Els consells reguladors de les DOP o IGP es regeixen pel que determinen la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària; aquest Decret; el reglament de la DOP o la IGP corresponent, així com la resta de normativa que sigui d'aplicació.

Article 12

Finalitats
Les finalitats del consell regulador són:
a) La representació, la defensa, i la garantia de la DOP o la IGP.
b) La promoció de les denominacions d'origen protegides o indicacions geogràfiques protegides i de les seves característiques específiques.

Article 13

Funcions
13.1 Les funcions del consell regulador són:
a) Fomentar les denominacions d'origen protegides i les indicacions geogràfiques protegides.
b) Gestionar els registres d'elaboradors, productors i comercialitzadors establerts al reglament de cada denominació.
c) Organitzar els processos electorals.
d) Adoptar i registrar un logotip com a símbol d'identificació de la DOP o la IGP.
e) Autoritzar i controlar l'ús de les etiquetes i publicitat utilitzables en els productes protegits exclusivament en els aspectes que afectin la denominació d'origen protegida o indicació geogràfica protegida i d'acord amb la normativa vigent i els acords adoptats per la comissió rectora.
f) Expedir els certificats d'origen a petició dels interessats.
g) Vetllar pel prestigi de les DOP o IGP i denunciar, si escau, qualsevol ús incorrecte davant els òrgans administratius i jurisdiccionals competents en la matèria.
h) Adoptar els mecanismes necessaris per garantir l'origen dels productes i els seus processos de producció, elaboració i comercialització i les característiques del producte protegit, per mitjà del lliurament d'una contraetiqueta o d'altres sistemes de traçabilitat, d'acord amb el que estableixi el reglament corresponent i el manual de qualitat de la DOP o la IGP.
i) Establir els requisits de control i traçabilitat a què han de ser sotmesos els operadors en totes i cadascuna de les fases de producció, elaboració i comercialització dels productes emparats per cada DOP o IGP, per a la concessió inicial i per al manteniment de la certificació.
j) Efectuar o encarregar el control i la certificació, d'acord amb el que estableix el capítol 5 del títol 1 d'aquest Decret sobre les entitats de control i certificació, de la manera que s'ha establert en aquest Decret.
k) Informar la direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària, amb caràcter preceptiu, sobre l'encàrrec de control i certificació i el nom de l'entitat de certificació, en el supòsit que aquesta funció sigui encomanada a una entitat externa de caràcter privat.
l) Informar anualment la direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària del resultat de la certificació, de la manera que s'estableixi.
m) Informar la direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària, en el termini màxim de tres dies hàbils a partir de la detecció, dels incompliments molt greus que d'acord amb la llista de no-conformitats i el seu tractament suposin la retirada de la certificació i per tant la baixa del registre corresponent.
n) Facilitar a la direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària qualsevol altra informació que li sigui requerida referida a les funcions pròpies del consell regulador, requeriment que haurà de ser complimentat en un termini màxim de quinze dies des de la seva recepció.
o) Confeccionar les estadístiques de producció, elaboració, comercialització dels productes emparats i tota la resta d'informacions que els siguin requerides, i presentar-les al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca perquè en prengui coneixement.
p) Establir i gestionar les quotes obligatòries per al finançament del consell regulador, d'acord amb el reglament de la DOP o la IGP corresponent.
q) Establir i gestionar les quotes d'inscripció per a nous inscrits en cas que així ho prevegi el reglament corresponent. L'import d'aquestes quotes haurà de ser com a màxim la suma de les quotes dels darrers cinc anys, i d'acord amb els criteris que s'estableixin a cada Reglament
r) Elaborar un pressupost anual, aprovar la liquidació del pressupost de l'any anterior.
s) Establir mesures específiques de producció, elaboració o de les característiques del producte, en casos excepcionals o quan calgui per les condicions ambientals, amb informe preceptiu vinculant previ de la direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària.
t) Qualsevol altra que se li delegui o atribueixi.
13.2 Per a l'exercici d'aquestes funcions els consells reguladors podran participar en empreses públiques o privades, consorcis, societats mercantils i associacions o fundacions l'objecte de les quals estigui relacionat amb la defensa, el control, la investigació, l'elaboració, la comercialització, la promoció i la difusió dels productes emparats per la DOP o la IGP.
13.3 Les funcions especificades a l'apartat primer d'aquest article són considerades obligacions en els termes que estableix la normativa aplicable en cada cas.

Article 14

Règim intern i funcions sotmeses al dret administratiu
14.1 Es consideren subjectes al dret administratiu les actuacions dels consells reguladors en matèria de gestió de registres, règim electoral, relacions amb l'Administració de la Generalitat de Catalunya i d'altres que derivin de les seves actuacions subjectes a tutela administrativa.
14.2 Les decisions que prenguin els consells reguladors en l'exercici de funcions sotmeses al dret administratiu seran susceptibles de recurs d'alçada davant el/la director/a general competent en matèria de qualitat agroalimentària.

Article 15

Tutela dels consells reguladors
15.1 El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, en l'exercici de les seves competències, exercirà la tutela sobre els consells reguladors de les DOP o IGP.
A aquests efectes, a través dels seus òrgans, podrà realitzar les actuacions de control i inspecció que estimi convenients per tal de comprovar el grau de compliment de les obligacions dels consells reguladors.
15.2 El consell regulador de la DOP o la IGP facilitarà al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca tota la informació que li sigui requerida en els terminis establerts per tal d'auditar anualment la gestió econòmica i financera, així com la tècnica i de gestió del consell regulador.

Article 16

Procediment per incompliments lleus d'obligacions del consell regulador
16.1 L'incompliment de les obligacions que determina l'article 13 d'aquest Decret poden donar lloc a l'obertura d'un procediment per determinar la responsabilitat del consell regulador.
A aquests efectes és competència de la direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària la incoació i la instrucció del procediment corresponent. El consell regulador podrà efectuar les al·legacions que consideri oportunes en un termini màxim de quinze dies, i proposar proves en el seu cas, i s'ha de donar tràmit d'audiència per un termini no superior a quinze dies.
16.2 Si es constata aquest incompliment el/la director/a general competent en matèria de qualitat agroalimentària dictarà resolució d'advertiment al consell regulador, per tal que esmeni la seva actuació en el termini d'un mes.
16.3 Si el consell regulador no fa efectiva l'esmena de l'actuació, el/la director/a general competent en matèria de qualitat agroalimentària podrà efectuar potestativament una segona advertència per tal que esmeni aquesta actuació en un termini no superior a un mes.

Article 17

Procediment per incompliments greus de les obligacions dels consells reguladors
17.1 Si de la instrucció del procediment per l'incompliment del que estableix l'article 13 d'aquest Decret se'n desprèn que hi concorren mala fe, incompliment deliberat, pertorbació manifesta de l'interès públic o reiteració o reincidència en l'incompliment, aquests poden ser qualificats com a greus.
17.2 En aquest supòsit la resolució que posi fi al procediment donarà lloc a la revocació de la qualificació o a la suspensió temporal de les funcions dels càrrecs del consell regulador per un període d'entre tres i sis mesos.
17.3 En els supòsits de suspensions dels òrgans de govern o de revocació de la qualificació, el/la conseller/a d'Agricultura, Ramaderia i Pesca nomenarà una comissió gestora que assumirà les competències i les funcions pròpies dels òrgans de govern que han estat suspesos.
17.4 En el supòsit de revocació de la qualificació a què fa referència l'article 11.3 de la Llei 14/2003, la Comissió Gestora haurà de convocar eleccions en el termini de seixanta dies.
17.5 El nombre de membres que han d'integrar aquesta comissió gestora serà de tres membres, un/a d'ells/es president/a, i és requisit per al seu nomenament que es tracti de persones inscrites en algun dels registres del consell regulador.
El nomenament dels vocals i l'elecció del/de la president/a hauran de ser publicats al DOGC.

Article 18

Òrgans de govern
18.1 Els òrgans que integren el consell regulador són la comissió rectora, el/la president/a i qualsevol altre que pugui crear la comissió d'acord amb el reglament de cada DOP o IGP.
18.2 La comissió rectora està constituïda per un nombre de vocals establert a cada un dels reglaments de cada DOP o IGP, un dels quals serà el/la president/a del consell regulador.
18.3 Aquests vocals amb veu i vot, seran elegits per sufragi universal lliure, directe i secret d'entre les persones inscrites als registres corresponents i es distribuiran de manera paritària entre productors i elaboradors-transformadors-comercialitzadors d'acord amb els registres de la DOP o la IGP.
18.4 A les reunions de la comissió rectora hi assistiran dos/dues vocals tècnics/ques, designats pel/per la conseller/a d'Agricultura, Ramaderia i Pesca o persona en qui delegui, en funció de la tipologia, el volum o la importància dels assumptes a tractar, i amb especials coneixements del producte protegit, els quals han de vetllar pel compliment de la legislació i la normativa aplicable i que tindran veu però sense vot.
18.5 El/la president/a del consell regulador serà elegit d'entre els vocals amb dret a vot en primera votació per majoria absoluta i per majoria simple en segona votació.
18.6 Per cada un dels càrrecs de vocals de la comissió rectora es nomenarà una persona suplent que pertanyi al mateix cens i candidatura que el vocal que ha de suplir, elegit de la mateixa manera que la persona titular.
18.7 Els càrrecs de vocals seran renovats cada quatre anys i podran ser reelegits.
18.8 En cas de cessament d'un vocal per qualsevol causa entrarà a formar part de la comissió rectora la persona suplent elegida.
18.9 El termini per a la pressa de possessió dels vocals serà com a màxim de set dies comptat des de la data de la seva designació.
18.10 Els vocals titulars hauran de representar les persones inscrites, com a persones físiques, o en representació de les persones jurídiques. El vocal elegit en qualitat de representant d'una persona jurídica cessarà en el seu càrrec en cessar-ne com a representant, i serà substituït pel nou representant designat per la persona jurídica.
18.11 En el supòsit de cessament o renúncia de tots els membres de la comissió rectora o d'un nombre de vocals que impedeixi la seva constitució o reunió per manca de quòrum, es nomenarà una comissió gestora, formada per tres membres, nomenada pel/per la conseller/a d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la manera que determina l'article 17 d'aquest Decret la qual tindrà les mateixes funcions que la comissió rectora mentre duri el seu nomenament. La comissió gestora nomenada ha de convocar noves eleccions en el termini màxim de seixanta dies.

Article 19

Funcions i mandat del/de la president/a
19.1 Correspon al/a la president/a:
a) Exercir la representació del consell regulador i exercir la presidència ordinària dels seus òrgans. Aquesta representació podrà delegar-la de manera expressa en un altre membre de la comissió rectora en els supòsits que s'estableixin al Reglament de la DOP o la IGP.
b) Complir i fer complir les disposicions legals.
c) Administrar els ingressos i els cabals del consell regulador i ordenar-ne els pagaments, amb l'aprovació prèvia de la comissió rectora. Aquesta competència podrà ser delegada al secretari, amb l'aprovació prèvia de la comissió rectora.
d) Convocar el procediment electoral d'òrgans de govern dels consells reguladors de les DOP o IGP
e) Convocar i presidir les sessions de la comissió rectora, indicar l'ordre del dia, sotmetre a la seva decisió els assumptes de la seva competència i executar els acords adoptats.
f) Organitzar el règim interior del consell regulador.
g) Contractar, suspendre o renovar el personal del consell regulador en compliment de les prescripcions derivades d'aquest òrgan, amb l'aprovació prèvia de la comissió rectora.
h) Organitzar i dirigir els serveis.
i) Informar el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de les incidències que es produeixin en la producció i en el mercat.
j) Ser l'òrgan de relació amb el Departament d'Agricultura Ramaderia i Pesca.
k) Les altres funcions que la comissió rectora acordi o li siguin encomanades en l'àmbit de la seva competència.
19.2 La durada del mandat del/de la president/a serà de quatre anys i podrà ser reelegit.
19.3 El/la president/a cessarà en expirar el termini del seu mandat, a petició pròpia un cop acceptada la seva dimissió o per revocació per part de la comissió rectora aprovada per la majoria absoluta dels seus membres. El cessament del/de la president/a haurà de ser comunicat al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
19.4 En cas de cessament o defunció del/de la president/a, la comissió rectora elegirà entre els seus membres amb dret a vot, en el termini d'un mes, el/la nou/nova president/a.
19.5 Les sessions de la Comissió Rectora on s'elegirà un/a nou/va president/a seran presidides pel vocal de major edat.

Article 20

Vocals tècnics
Correspon als vocals tècnics vetllar perquè els consells reguladors compleixin la legislació i la normativa aplicable. A aquests efectes anualment hauran d'elaborar un informe sobre el funcionament del consell regulador d'acord amb el reglament de la denominació i el trametran a la direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària.

Article 21

Funcionament de la comissió rectora
21.1 La comissió rectora efectuarà una sessió amb caràcter ordinari almenys una vegada al semestre. La periodicitat de les sessions s'especificarà al reglament de la DOP o la IGP.
21.2 La comissió rectora es reunirà quan la convoqui el/la president/a, bé a iniciativa pròpia o bé a petició de la meitat dels vocals, els quals aportaran els temes a incloure en l'ordre del dia. Serà obligatori en aquest cas que la sessió tingui lloc en un termini màxim de quinze dies hàbils.
21.3 Les sessions de la comissió rectora es convocaran amb set dies hàbils d'antelació i caldrà adjuntar a la convocatòria l'ordre del dia per a la reunió, en la qual no es poden tractar més assumptes que els prèviament assenyalats. En cas de necessitat, quan així ho requereixi la urgència de l'assumpte, a petició del/de la president/a, se citaran els vocals per qualsevol mitjà que s'acordi i que en quedi constància, amb vint-i-quatre hores d'antelació com a mínim. En tot cas, sense necessitat de convocatòria, la comissió rectora quedarà vàlidament constituïda quan hi siguin presents la totalitat dels seus membres i si així ho acorden per unanimitat.
21.4 Per a la inclusió en l'ordre del dia d'un assumpte determinat, caldrà que ho sol·licitin almenys una quarta part dels vocals amb dret a vot amb vuit dies hàbils d'antelació com a mínim.
21.5 Quan es vulgui tractar un assumpte no inclòs en l'ordre del dia, es requerirà que sigui acceptat per unanimitat dels assistents.
21.6 Quan un titular no pugui assistir-hi, ho notificarà a la comissió rectora amb anterioritat a la celebració de la sessió.
21.7 Els acords de la comissió rectora s'adoptaran per majoria dels membres presents, i perquè siguin vàlids caldrà que siguin presents més de la meitat dels que componen la comissió rectora. El/la president/a tindrà vot de qualitat en cas d'empat.
21.8 Per resoldre qüestions de tràmit, o en els casos que es consideri necessari, podran constituir-se comissions, que estaran formades pel/per la president/a i per vocals titulars i, si cal, per personal del consell regulador designat per la comissió rectora. En la sessió en què s'acordi la constitució de les comissions, s'acordaran també les funcions específiques que han d'exercir. Totes les propostes de resolució que acordin les comissions seran comunicades a la comissió rectora, per a la seva ratificació, si escau, en la primera reunió que convoqui.

Article 22

Personal del consell regulador
22.1 Per al compliment de les seves finalitats, el consell regulador comptarà amb el personal necessari, d'acord amb les plantilles aprovades per la comissió rectora, que figuraran dotades a les partides del seu pressupost.
22.2 Per a les funcions tècniques que té encomanades, el consell comptarà amb els serveis tècnics necessaris, la direcció dels quals recaurà en tècnics/ques competents.

Article 23

Secretari/ària
El consell tindrà un/a secretari/ària, designat/ada pel/per la president/a del consell regulador, escoltada la comissió rectora, del qual dependrà directament, que tindrà com a funcions específiques:
a) Preparar els treballs de la comissió rectora i executar-ne els acords.
b) Assistir a les sessions amb veu però sense vot, cursar les convocatòries, estendre les actes i custodiar els llibres i els documents del consell. El secretari del consell regulador serà la persona encarregada de l'aixecament de les actes i dels llibres d'actes.
c) Vetllar pel compliment del règim intern del consell regulador.
d) Exercir les funcions que li encomani el/la president/a relacionades amb la preparació dels assumptes de competència del consell.
e) Rebre els actes de comunicació dels vocals en nom del consell i, especialment, les notificacions, les peticions de dades, les rectificacions o qualsevol altra classe d'escrits dels quals n'hagi de tenir coneixement la comissió rectora.
f) Expedir certificacions de consulta, dictàmens i acords aprovats.
g) Assessorar i informar els operadors del sector sobre els procediments vigents.
i) Les altres funcions que li atribueixi la comissió rectora.

Article 24

Notificació de composició dels òrgans de govern
Els consells reguladors han de comunicar al/a la director/a general competent en matèria de qualitat agroalimentària la composició dels òrgans de govern respectius, les modificacions posteriors que s'hi puguin produir, el nomenament del secretari o secretària i, si escau, el seu cessament.

Capítol 3

Drets i obligacions dels inscrits als registres de les denominacions d'origen protegides o indicacions geogràfiques protegides

Article 25

Drets dels inscrits als registres de les denominacions d'origen protegides o indicacions geogràfiques protegides
25.1 Tots els operadors que ho sol·licitin i que compleixin els requisits de caràcter general i els específics que estableix el reglament de cada DOP o IGP, tenen el dret de ser inscrits als registres del consell regulador corresponents i el dret d'ús de la denominació.
25.2 Només les persones físiques o jurídiques que tinguin inscrites les seves plantacions, cultius, explotacions ramaderes, empreses elaboradores, empreses envasadores o comercialitzadores als registres de les DOP o IGP, podran produir, elaborar, envasar o comercialitzar productes emparats per la DOP o la IGP.
25.3 Només es pot aplicar la denominació de la DOP o la IGP als productes que procedeixin de plantacions, cultius, explotacions ramaderes, empreses elaboradores, plantes envasadores o empreses comercialitzadores inscrites als registres corresponents, que hagin estat produïts, elaborats i envasats d'acord amb les normes exigides pels reglaments corresponents i que reuneixin les característiques físiques, químiques i organolèptiques exigides pels reglaments respectius.
25.4 El dret a l'ús del logotip de la DOP o la IGP en documentació, etiquetes, publicitat o propaganda és exclusiu del consell regulador, així com dels operadors inscrits als registres del consell.
25.5 Les persones físiques o jurídiques inscrites als registres del consell regulador tenen dret a participar en els processos electorals del consell regulador com a elector dels seus representants en la comissió rectora, així com a ser candidat a membre d'aquesta comissió, d'acord amb el règim electoral previst en aquest Decret.
25.6 Contra els actes subjectes al dret administratiu que dicti la comissió rectora i que l'operador consideri lesius per als seus drets i activitats, es podrà recórrer davant el/la director/a general competent en matèria de qualitat agroalimentària.
25.7 Les persones físiques i jurídiques inscrites als registres del consell regulador tenen el dret a estar informades de tots els procediments interns utilitzats pel consell regulador.
25.8 Només es podran inscriure en els registres els productors, la producció dels quals es destini a elaborar producte controlat i emparat per la DOP o la IGP.

Article 26

Obligacions dels inscrits als registres de les denominacions d'origen protegides o indicacions geogràfiques protegides
26.1 Les persones físiques o jurídiques inscrites als registres queden obligades al compliment de les disposicions del reglament de la DOP o la IGP, la resta de normativa que li sigui d'aplicació i als acords presos per la comissió rectora.
26.2 Per a l'exercici de qualsevol dret atorgat pel seu reglament o per tal de beneficiar-se dels serveis que presti el consell regulador, els inscrits hauran d'estar al corrent del pagament de les seves obligacions econòmiques.
26.3 Expedir al mercat els productes emparats etiquetats d'acord amb el que estableix l'article 31 d'aquest Decret.

Article 27

Declaracions de producció
27.1 Per tal de controlar la producció, l'elaboració, l'envasat i l'expedició, així com els volums d'existències, si escau, i tot el que calgui per acreditar l'origen i la qualitat del producte emparat, les persones físiques o jurídiques titulars de plantacions, explotacions ramaderes o empreses productores, envasadores o transformadores-comercialitzadores estaran obligades a presentar al consell regulador les declaracions de producció del producte emparat de la manera que determini el consell regulador.
27.2 Les dades esmentades en aquest article només podran facilitar-se i publicar-se de forma genèrica, a efectes estadístics, sense cap referència de caràcter individual.
27.3 Tots els operadors inscrits emplenaran, a més, els formularis que amb caràcter particular estableixi el consell regulador, o bé els que amb caràcter general pugui establir el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca sobre producció, transformació, existències en magatzems i comercialització.

Article 28

Control dels operadors
28.1 Totes les persones físiques o jurídiques titulars de béns inscrits als registres de la DOP o la IGP i les seves plantacions, cultius, explotacions ramaderes, instal·lacions i productes, estaran sotmeses al control i certificació realitzat pel consell regulador o per l'entitat que contracti, per tal de verificar que el producte que empara la denominació d'origen protegida o indicació geogràfica protegida compleix els requisits d'aquest Decret o del reglament corresponent i sens perjudici de les competències del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
28.2 Les despeses del control i certificació del consell regulador aniran a càrrec del sol·licitant o de l'operador inscrit excepte en el cas que preveu l'article 44 d'aquest Decret.

Article 29

Cessament de l'activitat de l'operador
29.1 En cas d'abandonar la producció, l'elaboració, la transformació o la comercialització del producte emparat els operadors hauran de comunicar-ho al consell regulador per escrit, deixar d'utilitzar la denominació d'origen protegida o indicació geogràfica protegida i retornar al consell regulador totes les etiquetes i documents de la denominació o indicació que no s'hagin utilitzat.
29.2 El cessament en l'activitat a què fa referència l'apartat anterior haurà de ser comunicat a la comissió rectora del consell regulador amb una anticipació mínima de tres mesos.

Article 30

Ús de marques
Els noms amb els quals figuren inscrits als registres del consell regulador de cada DOP o IGP, així com les marques, els símbols, els emblemes, les llegendes publicitàries o qualsevol altre tipus de propaganda que s'utilitzi aplicada als productes protegits per la DOP o la IGP no podran ser utilitzats sota cap concepte, ni tan sols pels mateixos titulars, en la comercialització d'altres productes no emparats, sens perjudici de les excepcions que estimi el consell regulador amb la sol·licitud prèvia de l'interessat al consell regulador, que ho podrà aprovar en cas que entengui que la seva aplicació no causa perjudici als productes emparats.

Article 31

Etiquetat dels productes emparats per una DOP o IGP
31.1 A l'etiquetat figurarà imprès, de manera obligatòria i destacada, el nom de la denominació d'origen protegida o indicació geogràfica protegida, el logotip de la denominació d'origen protegida o indicació geogràfica protegida el qual inclourà la menció consell regulador, i el logotip comunitari, la marca comercial, la informació obligatòria establerta a les normes generals d'etiquetatge, presentació i publicitat dels productes alimentaris a més de les dades que, amb caràcter general, determini la legislació vigent. De manera optativa es podrà indicar el nom de l'entitat de certificació.
31.2 Abans de la posada en circulació, les etiquetes les haurà d'autoritzar el consell regulador d'acord amb el que estableix l'article 13.1.e) d'aquest Decret.

Capítol 4

Règim electoral

Article 32

Procediment electoral
32.1 El procés electoral dels òrgans dels consells reguladors de les DOP o IGP es regeix pel que estableixen la Llei de qualitat agroalimentària; aquest Decret; els reglaments de les DOP o IGP, i supletòriament per la normativa electoral general.
32.2 El nombre de vocals el determinarà cada reglament de la DOP o la IGP i haurà de ser proporcional al nombre d'inscrits/es de cadascun dels registres que integren el consell regulador, sens perjudici del que s'estableix a l'article 18.3 d'aquest Decret.
32.3 En el supòsit que en un consell regulador el nombre d'inscrits/es totals no superi els tres-cents, el reglament corresponent podrà establir un procediment electoral i de representació específic i adaptat a la naturalesa del consell regulador.
32.4 Els terminis expressats en dies en aquest capítol s'entendran com a hàbils.

Article 33

Convocatòria
33.1 La convocatòria d'eleccions a òrgans de govern correspon al/a la president/a del consell regulador, i el període d'elecció dels òrgans de govern és de quatre anys.
En el supòsit que un consell regulador no convoqui el procés electoral en finalitzar el període de quatre anys, el/la director/a general competent en matèria de qualitat agroalimentària requerirà al consell regulador per tal que, en un termini no superior a un mes, procedeixi a aquesta convocatòria.
En cas que el consell regulador no atengui aquest requeriment, el/la director/a general competent en matèria de qualitat agroalimentària procedirà a la convocatòria d'eleccions.
33.2 El consell regulador de la DOP o la IGP haurà de comunicar a la direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària amb una anticipació de tres mesos la data de la convocatòria d'eleccions i el dia que tindran lloc.
33.3 El/la president/a del consell regulador trametrà l'acord de convocatòria, un cop signat, a la direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària, per tal que per mitjà d'edicte signat pel/per la director/a general en matèria de qualitat agroalimentària, es publiqui aquest acord al DOGC.
Igualment se li donarà publicitat en el tauler d'anuncis dels serveis territorials del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
33.4 A efectes de còmput dels terminis establerts en el procediment electoral, es considera termini inicial el de la publicació al DOGC de l'edicte esmentat a l'apartat anterior.

Article 34

Elaboració del cens electoral
34.1 Als efectes de l'elecció dels membres dels òrgans de govern dels consells reguladors de les DOP o IGP, s'hauran d'elaborar censos específics dels diferents registres que dugui el consell, d'acord amb les dades que hi figuren i necessàriament els següents:
Nom i cognoms del titular o de l'entitat, i representant legal, si escau.
Domicili.
Classe de cens, si escau.
34.2 La junta electoral de cada DOP o IGP, una vegada rebuts del/de la president/a del consell regulador els censos corresponents, i amb la comprovació i diligències prèvies del/de la secretari/ària i del/de la president/a de la junta electoral, haurà de publicar el cens per mitjà d'exposició pública almenys a la seu del consell regulador i als serveis territorials del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
34.3 Els reglaments de cada DOP o IGP hauran de determinar el nombre de censos, el nombre de vocals totals i la seva distribució entre els censos.

Article 35

Dret de sufragi
35.1 Tindran la condició d'elector i elegible les persones físiques majors d'edat o jurídiques que estiguin inscrites als registres corresponents del consell regulador abans de la convocatòria de les eleccions als òrgans de govern de cada DOP o IGP i que estiguin al corrent de les obligacions econòmiques envers el consell regulador.
35.2 Als efectes de la votació i la presentació de candidatures, cada persona titular inscrita, ja sigui persona física o jurídica té un vot, amb independència del nombre de socis que puguin formar una persona jurídica.
En el supòsit de persones jurídiques el vot serà exercit pel/per la seu/seva representant legal.
35.3 En el supòsit que un titular amb dret de sufragi estigui inscrit en més d'un registre del consell regulador, podrà ser elector en el cens que es formi a partir de cada registre. No obstant això, només podrà ser elegible, i per tant candidat, per a un dels censos a què fa referència l'article 34.3 d'aquest Decret.

Article 36

Reclamacions i recursos
Un cop publicat el cens electoral provisional hi haurà un termini de quinze dies naturals per presentar reclamacions davant la junta electoral de la DOP o la IGP corresponent, que haurà de resoldre en un termini de cinc dies . Contra aquesta resolució es podrà recórrer davant la Junta Electoral de Catalunya en el termini de cinc dies, el qual haurà de dictar resolució en el termini de cinc dies, després del qual la junta electoral de la denominació d'origen protegida o indicació geogràfica protegida haurà de publicar el cens definitiu.

Article 37

Administració electoral
37.1 Amb la finalitat de garantir la transparència i l'objectivitat del procés electoral, l'administració electoral de cada DOP o IGP estarà constituïda per:
a) Junta Electoral de Catalunya.
b) Junta electoral de les DOP o IGP.
c) Mesa electoral de les DOP o IGP.
37.2 La Junta Electoral de Catalunya, que tindrà la seva seu al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, estarà constituïda per:
President/a: director/a general competent en matèria de qualitat agroalimentària o persona en qui delegui.
Vocals:
Un/a representant per cadascuna de les organitzacions professionals agràries més representatives en l'àmbit de Catalunya, proposats/ades per aquestes.
Dos/dues representants de les organitzacions empresarials sectorials més representatives en l'àmbit de Catalunya, relacionades amb l'àmbit de les DOP o IGP, proposats/ades per aquestes.
Un/a representant de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, proposat/ada per aquesta.
Dos/dues representants del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
Un/a advocat/ada de la Generalitat de Catalunya Secretari/ària: un/a funcionari/ària de la direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària.
El/la president/a i els/les vocals tindran un/a suplent cadascun d'ells i seran elegits/des i designats/ades de la mateixa manera que els/les titulars.
37.3 La junta electoral de la DOP o IGP, que tindrà la seva seu al lloc que determini la convocatòria electoral, estarà constituïda pels membres següents:
President/a: el director/a dels serveis territorials del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca o persona en qui delegui.
Vocals:
Un/a representant per cadascuna de les organitzacions professionals agràries més representatives en l'àmbit de Catalunya, proposats/ades per aquestes.
Dos/dues representants de les organitzacions empresarials sectorials més representatives en l'àmbit de Catalunya, relacionades amb l'àmbit de la DOP o la IGP, proposats/ades per aquestes.
Un/a representant de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, proposat/ada per aquesta.
El/la membre més antic/antiga en algun dels registres del consell regulador i el/la més jove dels/de les inscrits/es a la DOP o la IGP o per sorteig entre les persones inscrites als registres del consell regulador, en funció del que determini el reglament de la DOP o la IGP.
Secretari/ària: el/la secretari/ària del consell regulador de la DOP o la IGP corresponent.
A les sessions de la Junta Electoral de la DOP o la IGP hi assistirà un assessor jurídic del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca amb veu però sense vot.
El/la president/a i els/les vocals tindran un suplent cadascun d'ells i seran elegits i designats de la mateixa manera que els titulars.
37.4 La Junta Electoral de la DOP o la IGP actuarà a la vegada de mesa electoral si així ho determina la convocatòria d'eleccions, amb excepció del/de la secretari/ària de la Junta Electoral.
En el supòsit que la Junta Electoral de la DOP o la IGP no actuï com a mesa electoral o hi hagi més d'una mesa electoral, d'acord amb l'apartat quart d'aquest article, la mesa electoral estarà formada per un/a president/a i dos/dues vocals.
En aquest cas els/les membres de la mesa electoral seran elegits/des per mitjà de sorteig entre els/les inscrits/tes als registres de la DOP o la IGP.
El/la president/a i els/les vocals tindran un suplent cadascun d'ells i seran elegits i designats de la mateixa manera que els/les titulars.
37.5 Per resolució del/de la conseller/a d'Agricultura, Ramaderia i Pesca es designaran els/les membres titulars i suplents de les juntes electorals d'acord amb les propostes formulades i els/les elegits/des pel sorteig corresponent. Aquesta resolució es publicarà a la seu el consell regulador corresponent, a la seu del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i a la seu dels serveis territorials corresponents.
37.6 Són funcions de la Junta Electoral de Catalunya les següents:
a) Vetllar per la coordinació del procés electoral.
b) Supervisar i vigilar el compliment de les funcions assignades a les juntes electorals de les DOP o IGP.
c) Resoldre els recursos interposats contra resolucions de les juntes electorals de les DOP o IGP i consultes que se li formulin.
37.7 Són funcions de les juntes electorals de les DOP o IGP les següents:
a) Supervisar el desenvolupament del procés electoral respectiu.
b) Publicar el cens electoral i trametre un duplicat a la direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària.
c) Decidir en primera instància les reclamacions que es puguin plantejar.
d) Aprovar el cens definitiu.
e) Rebre escrits i documentació de presentació de candidats.
f) Proclamar els candidats.
g) Supervisar el desenvolupament del procés electoral.
h) Proclamar els membres electes.
i) Vetllar en tot moment per la legalitat dels comicis.
37.8 Són funcions de les meses electorals les següents:
a) Presidir i ordenar la votació.
b) Verificar la identitat dels votants.
c) Realitzar l'escrutini i estendre l'acta corresponent.
d) Resoldre les incidències que es puguin presentar durant les votacions.
37.9 La Junta Electoral de la DOP o la IGP podrà determinar en la convocatòria d'eleccions la possibilitat d'existència de més d'una mesa electoral, en funció de l'àmbit territorial de la DOP o la IGP, i del nombre d'electors inscrits.
37.10 La Junta Electoral de la DOP o la IGP determinarà les ubicacions de les seus de les meses electorals, i si escau del seu àmbit territorial.
37.11 El sorteig per insaculació a què es refereixen els apartats 3 i 4 d'aquest article s'haurà d'efectuar a la seu social del consell regulador entre el segon i el cinquè dia posterior a la data de publicació al DOGC de l'edicte de convocatòria del procés electoral.
El sorteig s'efectuarà en acte públic presidit per un/a representant del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, el qual aixecarà acta del desenvolupament del sorteig.
37.12 En el supòsit que un/a membre de les juntes electorals o de la mesa electoral dels/de les elegits/des mitjançant sorteig es presenti com a candidat/a, serà incompatible per ocupar el càrrec en la junta o mesa i serà substituït pel/per la suplent corresponent. En el supòsit que no hi hagi suplent se celebrarà un nou sorteig.

Article 38

Candidatures a vocals de la comissió rectora
38.1 Les candidatures per a cada cens es presentaran per mitjà de sol·licitud adreçada a la junta electoral de cada denominació d'origen dins el termini de deu dies comptat des del dia d'exposició del cens definitiu.
Les candidatures hauran d'expressar el nom dels candidats titulars i els seus suplents que els substituiran en cas de baixa del titular per qualsevol motiu.
38.2 Cada candidatura podrà tenir com a màxim un nombre de persones igual al nombre de vocals corresponents a cada cens pel qual es presenta la candidatura.
38.3 Una persona física o jurídica no podrà ser candidata a més d'un cens dels establerts a la convocatòria electoral.

Article 39

Proposició de candidatures
39.1 Podran proposar candidatures als censos corresponents les federacions representatives del món agrari cooperatiu, les organitzacions professionals agràries i les organitzacions empresarials.
Les candidatures que no siguin proposades per les organitzacions anteriors hauran d'aportar com a avaladors el 5% com a mínim del total d'electors registrats en el cens corresponent.
Cap de les entitats no podrà proposar més d'una llista de candidats en una mateixa DOP o IGP en un mateix cens
39.2 Les persones jurídiques hauran de realitzar les seves propostes a través de les persones físiques, degudament apoderades, que els representin segons els seus estatuts.
39.3 Les candidatures es presentaran davant la junta electoral de cada DOP o IGP i hi constaran les dades següents:
Denominació de la candidatura.
Nom i cognoms, amb expressió del DNI o CIF.
Ordre de col·locació dels candidats dins de cada llista.
Acceptació dels candidats de la seva inclusió en la llista.
39.4 Cada candidatura per ser admesa haurà de nomenar un representant, que serà l'encarregat de les gestions davant les juntes electorals, així com el seu interlocutor a efectes de qualsevol notificació.
39.5 Els candidats els proclamarà la junta electoral de cada DOP o IGP en el termini de cinc dies a partir de la finalització del termini de presentació de candidatures, excepte que hi hagi alguna causa d'inelegibilitat o de no inclusió en el cens d'algun dels components de la candidatura. En aquest supòsit la junta electoral comunicarà el defecte per tal que sigui esmenat en el termini de dos dies hàbils, transcorregut el qual proclamarà els candidats elegibles. Contra l'acord de la junta electoral de proclamació de candidatures es podrà interposar recurs davant de la Junta Electoral de Catalunya en el termini de cinc dies. La resolució d'aquest recurs s'haurà de resoldre en el termini de cinc dies.
39.6 En el supòsit que en un cens concret, el nombre de candidats no superi el de vocals elegibles, no es duran a terme les votacions i seran proclamats membres electes al segon dia de la proclamació de candidats definitius.

Article 40

Escrutini electoral
40.1 La mesa electoral haurà d'emplenar la documentació següent:
Acta de constitució de la mesa.
Acta d'escrutini.
40.2 La votació serà personal i secreta. A la mesa hi haurà una urna per a cada grup de votants determinada pels diferents censos.
40.3 Seran considerats vots nuls:
Els emesos en paperetes no oficials.
Els que assenyalin més candidats del nombre de vocals titulars a elegir.
Tots els altres que puguin donar lloc a confusió.
40.4 La junta electoral de cada DOP o IGP, un cop rebudes les actes, assignarà els llocs d'elecció d'acord amb els criteris següents:
a) Les vocalies s'atribuiran als candidats que hagin obtingut un major nombre de vots.
b) En cas d'empat correspondrà al candidat de major antiguitat en els registres del Consell Regulador, independentment de si els candidats són persones físiques o jurídiques.
c) La junta electoral de la DOP o la IGP respectiva, un cop finalitzada l'assignació dels llocs i al cap de dos dies de la votació, proclamarà els candidats electes com a vocals del consell regulador i en trametrà còpia a la direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària. Contra aquesta proclamació d'electes es podrà interposar recurs davant la Junta Electoral de Catalunya en el termini de cinc dies, el qual haurà de resoldre en un termini màxim de cinc dies.
d) Als cinc dies de la proclamació de candidats o de la resolució del recurs, si escau, s'haurà de constituir la nova comissió rectora, i prendran possessió els vocals electes.
e) Aquesta sessió constitutiva de la comissió rectora serà presidida pel membre de més edat assistit pel membre més jove i els vocals electes hauran d'elegir el/la president/a del consell regulador, que a la vegada és el/la president/a de la comissió rectora, que haurà de comunicar-ho a la direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària i a la Junta Electoral de Catalunya en el termini de tres dies.

Capítol 5

Control i certificació de productes emparats per les DOP o IGP

Article 41

Formes d'exercici del control i certificació de productes emparats
41.1 El control i la certificació dels productes emparats per una DOP o IGP poden ser efectuats:
a) Pel consell regulador mateix, sempre que a l'organigrama quedin clarament separades les funcions de gestió i les de control i certificació.
b) Per un organisme independent de control i certificació que estigui inscrit al registre corresponent del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
c) En casos excepcionals, per un organisme públic, que ha d'actuar d'acord amb el que estableix la Llei sobre el control oficial d'aliments.
41.2 En els casos a què fan referència les lletres a) i b) de l'apartat anterior d'aquest article, els organismes que estenguin la certificació han de complir la norma sobre requisits generals per a entitats que certifiquen els productes (UNE-EN-45011, o la norma que la substitueixi). A aquest efecte, aquests organismes han de complir els requisits que estableixi aquest Decret.

Article 42

Control i certificació de productes emparats per una DOP o IGP efectuada pels consells reguladors
En cas que el control i la certificació de productes emparats l'efectuï el mateix consell regulador haurà de complir les condicions següents:
a) El consell regulador com a òrgan de control i certificació haurà de complir els requisits generals d'imparcialitat, objectivitat i competència tècnica i tots els requisits que estableix la norma UNE-EN 45011 o la norma que la substitueixi.
b) El consell regulador, com a òrgan de control i certificació, haurà de disposar d'un manual de qualitat i de procediments que demostri el compliment de la norma UNE-EN 45011 i l'haurà de presentar a la direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària.
c) Les funcions de certificació i les de gestió han de quedar clarament separades a l'organigrama.

Article 43

Control i certificació efectuada per una entitat independent de certificació
En cas que el control i la certificació sigui realitzada per un entitat independent de certificació s'hauran de complir les condicions següents:
a) La decisió d'encarregar el control i la certificació a una entitat independent i cedir l'ús del logotip l'haurà de prendre la comissió rectora del consell, d'acord amb el que s'estableix en aquest Decret.
b) El consell haurà de vetllar per tal que l'entitat de control i certificació realitzi les actuacions suficients per garantir el compliment de la normativa.
c) El consell regulador haurà de comunicar a la direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària la decisió d'encarregar la certificació i el control i adjuntarà còpia del contracte amb l'entitat corresponent.
d) El consell regulador haurà de disposar d'un manual de gestió de la qualitat on es recullin les actuacions que realitza, d'acord amb l'article 13.h) d'aquest Decret.
e) Els procediments de control i certificació que apliqui l'entitat de certificació per certificar el producte emparat hauran de ser reconeguts i acceptats pel consell regulador.
f) L'entitat de control i certificació contractada haurà d'estar inscrita al Registre d'entitats de control i certificació de productes agroalimentaris de Catalunya que depèn de la direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària, i haurà d'estar acreditada o haver sol·licitat l'acreditació conforme a la norma UNE-EN 45011 sobre requisits generals per a les entitats que realitzen la certificació del producte corresponent.
g) Les decisions que prengui l'entitat en relació amb el control i a la certificació tindran caràcter vinculant per al consell regulador.

Article 44

Obligacions de les entitats de control i certificació per a DOP o IGP
Les obligacions de les entitats de control i certificació són les que es determinen a l'article 84 d'aquest Decret.

Article 45

Control i certificació per un organisme públic
Amb caràcter excepcional, la certificació podrà ser efectuada per un organisme públic quan:
a) No hi hagi cap entitat independent de certificació que estigui disposada a certificar el producte corresponent.
b) Hi hagi dificultats tècniques que impedeixin que una entitat independent de certificació efectuï la certificació.
c) L'entitat de certificació es trobi sotmesa al procediment per incompliment que preveu l'article 85 d'aquest Decret.

Article 45[sic]

Procediment en matèria d'incompliments de les entitats de control i certificació
45.1 En cas d'incompliment de les obligacions que tenen assignades les entitats de control i certificació, el/la director/a general competent en matèria de qualitat agroalimentària comunicarà a l'entitat, per mitjà de resolució d'advertiment, les irregularitats detectades, la norma infringida, així com els mitjans de prova que han servit a l'Administració per comprovar les irregularitats.
45.2 L'entitat disposarà d'un termini de quinze dies comptat a partir de la recepció de l'advertiment, per tal de fer al·legacions, aportar la documentació i aportar prova en cas que ho consideri pertinent en defensa dels seus interessos i drets.
45.3 En el termini de tres mesos des de la data en què s'hagin presentat les al·legacions, el/la director/a general competent en matèria de qualitat agroalimentària dictarà una resolució en la qual, tenint en compte les al·legacions i la documentació aportada, doni per esmenades les irregularitats detectades o, si escau, adverteixi l'entitat perquè en el termini adient adopti les mesures que corresponguin per tal que les esmeni.
45.4 En cas que una entitat hagi estat advertida per qualsevol motiu en el darrer any i continuï amb l'incompliment de les seves funcions o que en resulti un control insuficient o una certificació incorrecta, el/la director/a general competent en matèria de qualitat agroalimentària pot acordar la baixa del registre. En aquest cas el procediment a seguir serà el que estableix l'apartat anterior però a la comunicació s'indicarà, a més, que la comprovació definitiva de les irregularitats detectades comportarà la cancel·lació de la inscripció al registre i en l'advertiment es farà menció expressa sobre si es produirà aquesta baixa.
45.5 En cas que l'entitat no estigui d'acord amb la baixa, podrà interposar recurs davant el/la conseller/a d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Títol 2

Denominacions geogràfiques i especialitats tradicionals garantides

Capítol 1

Denominacions geogràfiques de begudes espirituoses

Article 46

Definició
D'acord amb la normativa comunitària de begudes espirituoses tenen dret al reconeixement de denominació geogràfica (DG) les begudes espirituoses elaborades en la zona geogràfica que li dóna el nom i de la qual obtenen el caràcter i les qualitats definitives, regulades i relacionades per aquesta normativa i les establertes per la normativa comunitària.

Article 47

Òrgan de gestió
Les DG regulades en aquest títol es podran dotar d'òrgans de gestió d'acord amb el capítol 2 del títol 1 d'aquest Decret i les especificacions que s'estableixin en el corresponent Reglament.

Article 48

Règim jurídic
Per a la utilització de les denominacions geogràfiques de begudes espirituoses de Catalunya s'haurà de presentar la documentació següent:
a) Una sol·licitud dels elaboradors de begudes espirituoses o de les seves agrupacions o associacions, adreçada al/a la director/a general competent en matèria de qualitat agroalimentària. Aquests sol·licitants hauran d'acreditar la vinculació professional, econòmica i territorial amb la beguda espirituosa per la qual se sol·licita la protecció.
b) Un plec de condicions on ha de figurar com a mínim:
El nom i la definició del producte.
La delimitació geogràfica de la zona d'elaboració.
Les característiques del producte: la descripció del producte, les matèries primeres utilitzades en l'elaboració, i les principals característiques que estableixin una diferenciació qualitativa en relació amb altres productes de la seva mateixa naturalesa.
La descripció del mètode d'elaboració del producte i, si escau, dels mètodes locals, els quals tinguin una llarga, efectiva i constant tradició, així com els elements relatius a l'envasat.
L'establiment d'uns registres i el seu contingut segons les característiques de producció i elaboració del producte.
El logotip propi de la DG. S'adoptarà i registrarà un logotip propi com a símbol d'identificació de la DG que haurà de figurar de manera obligatòria a l'etiqueta del producte.
Els requisits mínims i el procediment de control de les característiques específiques del producte.

Article 49

Aprovació i tramitació de la sol·licitud de les denominacions geogràfiques
49.1 La direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària, estudiarà tota la documentació presentada i podrà sol·licitar els documents que manquin i fer els informes complementaris o contradictoris que estimi necessaris.
49.2 La tramitació a la Comissió Europea s'ajustarà al que disposa l'article 6 d'aquest Decret, en el que li és d'aplicació, amb l'excepció del reconeixement de l'òrgan de gestió, quan no n'hi hagi.
49.3 Si es denega l'obertura de la tramitació del reconeixement, les persones interessades poden presentar recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció esmentada amb la interposició prèvia, amb caràcter potestatiu, de recurs de reposició.

Article 50

Etiquetat de productes amb denominació geogràfica de begudes espirituoses
50.1 A l'etiquetat dels productes emparats per la DG hi figurarà imprès de manera obligatòria i destacada, el logotip de la DG, el nom, la marca comercial del producte, les mencions obligatòries establertes al reglament de cada producte, la informació obligatòria establerta per la norma general d'etiquetatge, presentació i publicitat dels productes alimentaris, a més de les dades que amb caràcter general determini la legislació vigent.
50.2 Les marques i les mencions facultatives d'acord amb la normativa vigent, o qualsevol tipus de propaganda que s'utilitzi aplicat al producte protegit no podrà usar-se en l'etiquetat, la presentació, la publicitat o la comercialització d'un altre producte no emparat per una DG, a banda de les excepcions que estimi l'òrgan de govern, en cas que n'hi hagi o del/de la director/a general competent en matèria de qualitat agroalimentària, en cas que no n'hi hagi, amb la sol·licitud prèvia de l'interessat, que ho podrà aprovar en cas que entengui que la seva aplicació no causa perjudici als productes emparats.

Article 51

Certificació de les denominacions geogràfiques
51.1 La certificació del producte emparat per una DG es podrà fer d'acord amb el que estableixen els articles 41, 42, 43 i 45 d'aquest Decret.
51.2 Les obligacions de les entitats de control i certificació en les DG seran les que determina l'article 84 d'aquest Decret.

Capítol 2

Especialitats tradicionals garantides

Article 52

Definició i nivell de protecció
52.1 L'especialitat tradicional garantida (ETG) és una certificació de característiques específiques que reconeix, mitjançant la inscripció al registre comunitari, un producte agroalimentari que té una composició tradicional o que ha estat obtingut a partir de matèries primeres tradicionals o mitjançant un mètode de producció o transformació de tipus tradicional.
52.2 La protecció de les ETG s'estructura en dos nivells:
a) L'ETG amb reserva de nom. En aquest supòsit els elaboradors que compleixin el plec de condicions tenen el dret d'emprar el nom regulat, la denominació ETG i el símbol comunitari específic.
b) L'ETG sense reserva de nom. En aquest supòsit els elaboradors poden emprar lliurement el nom del producte, però solament els que compleixin el plec de condicions poden emprar la denominació ETG i el símbol comunitari.

Article 53

Sol·licituds
53.1 Les agrupacions de productors o elaboradors de productes agroalimentaris podran presentar davant el/la director/a general competent en matèria de qualitat agroalimentària la sol·licitud d'inscripció d'un producte al registre d'ETG que preveu la normativa comunitària.
53.2 Els sol·licitants hauran d'acreditar la vinculació professional i econòmica amb el producte pel qual se sol·licita la inscripció.

Article 54

Documentació
La sol·licitud de registre d'especialitats tradicionals garantides s'ha d'acompanyar de la documentació següent:
a) Nom i adreça del sol·licitant.
b) Plec de condicions, que contindrà el següent:
b.1) Nom del producte específic o bé nom genèric acompanyat de les característiques específiques del producte.
b.2) Descripció del mètode de producció, amb inclusió de la naturalesa i les característiques de la primera matèria i/o dels ingredients utilitzats i/o del mètode d'elaboració del producte agroalimentari amb referència a les seves característiques específiques.
b.3) Descripció dels elements que permetin avaluar el caràcter específic i tradicional del producte.
b.4) Descripció de les característiques del producte agroalimentari, amb indicació de les principals característiques físiques, químiques, microbiològiques i organolèptiques relacionades amb les seves característiques específiques.
b.5) Els requisits mínims i el procediment de control de les característiques específiques i el nom de l'entitat de certificació.
c) Nom i adreça de les autoritats o dels organismes encarregats de verificar el compliment del que s'assenyala al plec de condicions, i les seves funcions específiques.

Article 55

Aprovació i transmissió de la sol·licitud
55.1 La direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària estudiarà tota la documentació presentada i, si escau, podrà sol·licitar els documents que manquin i fer els informes complementaris o contradictoris que estimi necessaris.
55.2 La tramitació a la Comissió Europea s'ajustarà al que disposa l'article 6 d'aquest Decret, en el que li és d'aplicació, amb l'excepció del reconeixement de l'òrgan de gestió.
55.3 Si es desestima l’obertura de la tramitació del reconeixement, les persones interessades poden presentar recurs contenciós administratiu contra la resolució desestimatòria dictada pel/per la conseller/a competent en matèria de qualitat agroalimentària davant l’ordre jurisdiccional esmentat amb la interposició prèvia, amb caràcter potestatiu, de recurs de reposició.
Altres versions d'aquest precepte

Article 56

Etiquetatge
56.1 A l'etiquetat dels productes emparats per l'ETG amb reserva de nom i sense reserva de nom que compleixi el plec de condicions, hi figurarà imprès de manera obligatòria i destacada, el nom de l'ETG, la marca del producte, el logotip comunitari d'ETG, el nom de l'entitat que realitza la certificació precedida de la llegenda 'certificat per', la informació obligatòria establerta per la norma general d'etiquetatge, la presentació i publicitat dels productes alimentaris, a més de les dades que amb caràcter general determini la legislació vigent.
56.2 Les marques i les mencions facultatives d'acord amb la normativa vigent, o qualsevol tipus de propaganda que s'utilitzi aplicat al producte protegit no podrà usar-se en l'etiquetat, la presentació, la publicitat o la comercialització d'un altre producte no emparat per una ETG.

Article 57

Certificació de les ETG
57.1 La certificació d'un producte emparat per una ETG l'haurà d'efectuar una entitat independent de certificació que serà contractada per l'empresa titular del producte emparat, i d'acord amb el que s'especifica a l'apartat següent.
57.2 L'entitat de control i certificació contractada haurà d'estar inscrita al Registre d'entitats de control i certificació de productes agroalimentaris de Catalunya que depèn de la direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària, i haurà d'estar acreditada o haver sol·licitat l'acreditació conforme a la norma UNE-EN 45011 sobre requisits generals per a les entitats que realitzen la certificació del producte corresponent.

Article 58

Obligacions de les entitats de certificació de les ETG
Les obligacions de les entitats de control i certificació de les ETG són les que es determinen a l'article 84 d'aquest Decret.

Títol 3

Marca Q

Capítol 1

Règim jurídic de la Marca Q

Article 59

Definició de Marca Q
59.1 La marca de qualitat alimentària (Marca Q) és una marca propietat de la Generalitat de Catalunya que s'atorga a productes agroalimentaris que tenen unes característiques diferencials fixades per un reglament específic, que compleixen els requisits dels graus superiors de la normativa vigent en matèria de qualitat agroalimentària i que són certificades per entitats externes.
59.2 El distintiu de la Marca Q consisteix en un lacre de color vermell amb la lletra Q daurada al centre. En aquest lacre constarà la indicació 'Qualitat Alimentària. Decret (normativa d'autorització de cada producte)' en color blanc sobre fons vermell i envoltant la Q.
59.3 El model d'aquest distintiu podrà ser modificat per resolució del/de la conseller/a d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
59.4 La Marca Q podrà ser atorgada a tot producte alimentari, sempre que es compleixin els requisits que estableixen aquest Decret i les normes de desenvolupament que es regulin a cada reglament específic.
59.5 Per a la utilització del distintiu de la Marca Q en etiquetatge, embalatge i/o en qualsevol publicitat dels productes agroalimentaris diferenciats amb aquesta marca, s'haurà de seguir el manual d'utilització aprovat pel/per la director/a general competent en matèria de qualitat agroalimentària.

Article 60

Utilització de la Marca Q
La Marca Q podrà ser utilitzada en algun dels casos següents:
a) Els productes agroalimentaris de qualitat que tinguin regulada la marca de qualitat alimentària d'acord amb el procediment assenyalat als articles 61 i 62 d'aquest Decret, i que siguin d'interès de cadascun dels sectors agroalimentaris.
b) Els productes emparats per DOP o IGP d'acord amb l'article 3 d'aquest Decret.
c) Els productes emparats com ETG que regula l'article 52 d'aquest Decret.
d) Els productes emparats per DG que regula l'article 46 d'aquest Decret.
e) Els productes emparats per la normativa comunitària en matèria de producció ecològica, que compleixin els requisits d'acord amb l'article 59.1 d'aquest Decret.
f) Els productes emparats per la normativa sobre producció integrada a Catalunya i que compleixin els requisits d'acord amb l'article 59.1 d'aquest Decret.

Article 61

Procediment de reconeixement de productes amb Marca Q en un sector agroalimentari
60.1 Les agrupacions i les persones físiques o jurídiques interessades en reglamentar la marca de qualitat alimentària d'un producte agroalimentari determinat, hauran de presentar juntament amb la sol·licitud de reglamentació dirigida a la direcció general competent en matèria agroalimentària, la documentació següent:
a) La justificació del caràcter diferencial del producte pel que fa a la seva qualitat, procés de producció o mètode d'elaboració, on constarà entre d'altres el nom del producte, les matèries primeres, el mètode d'obtenció o d'elaboració, i les principals característiques físiques, químiques i/o organolèptiques que estableixen una diferenciació qualitativa en relació amb altres productes de la seva mateixa naturalesa.
b) El projecte de reglamentació del producte per al qual se sol·licita la marca de qualitat alimentària que constarà com a mínim de les característiques de producció i/o d'elaboració del producte agroalimentari, les matèries primeres, les característiques del producte final, l'etiquetatge i l'envasat, així com els aspectes mes importants de traçabilitat i del control i certificació del producte.
60.2 La direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària realitzarà un informe tècnic de la documentació aportada d'acord amb la normativa vigent que serà tramès a la Comissió Catalana de la Marca de Qualitat Alimentària la qual emetrà l'informe preceptiu corresponent.
60.3 Quan de l'estudi se'n conclogui la idoneïtat de reglamentar la Marca Q per a aquest producte, el projecte de reglament serà objecte d'informació pública al DOGC per un període de vint dies i tràmit d'audiència al sector, i posteriorment s'aprovarà per mitjà d'ordre del/de la conseller/a d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, el qual es publicarà al DOGC.

Article 62

Procediment d'adjudicació de la Marca Q agroalimentària a productors, transformadors o comercialitzadors
62.1 Poden ser adjudicataris de la Marca Q les persones físiques i jurídiques legalment constituïdes, que tinguin per finalitat la producció, la transformació o la comercialització de productes alimentaris pels quals se sol·licita la Marca Q.
62.2 Les persones físiques o jurídiques que vulguin utilitzar la Marca Q en els seus productes hauran de formular una sol·licitud d'atorgament de la Marca Q amb el compromís de complir el reglament corresponent adreçada a la direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària, acompanyada de:
a) Dades generals de l'empresa.
b) Documents acreditatius de l'entitat jurídica de l'empresa sol·licitant i documentació que acrediti que l'empresa està legalment establerta.
c) Dades del producte: memòria tècnica del producte. Marca per la qual es demana la Marca Q.
d) Contracte amb una entitat de control i certificació registrada al Registre d'entitats de control i certificació de la direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària.
e) Etiquetes i publicitat de l'empresa prevista per fer promoció de la Marca Q.
f) Relació dels operadors.
g) Informe de l'auditoria de l'entitat de certificació contractada segons el qual l'empresa sol·licitant i els operadors tenen les condicions necessàries per a complir el reglament de la Marca Q.
62.3 El/la conseller/a d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, amb la comprovació prèvia de la documentació de sol·licitud i informe tècnic de la direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària emetrà resolució de concessió o denegació de l'autorització d'ús de la Marca Q. Aquesta resolució s’ha de dictar i notificar en un termini no superior a tres mesos comptats des de la data de presentació de la sol·licitud, transcorregut el qual sense que s’hagi dictat resolució expressa es considera estimada. Contra la resolució corresponent les persones interessades poden presentar recurs contenciós administratiu davant l’ordre jurisdiccional esmentat amb la interposició prèvia, amb caràcter potestatiu, de recurs de reposició.
62.4 En l'informe de la direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària a que fa referència l'apartat anterior quan es tracti de supòsits de productes inclosos als apartats b), c), e), i f), de l'article 60 d'aquest Decret, i d) quan tingui òrgan de gestió, se substituirà la documentació que assenyala l'apartat segon d'aquest article per un certificat emès pel consell regulador o òrgan corresponent conforme l'entitat que vol utilitzar la Marca Q es troba inscrita al registre corresponent i amb justificació del compliment de la normativa en el seu grau superior.
62.5 Una vegada dictada la resolució de concessió, els adjudicataris de la Marca Q tindran l'obligació de comunicar les baixes d'operadors i de sol·licitar la incorporació de nous operadors, que no podran iniciar l'activitat fins que no es comuniqui a la direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària la seva inclusió a l'expedient de l'adjudicatari.
Altres versions d'aquest precepte

Article 63

Protecció de la Marca Q
L'etiquetatge i la publicitat dels productes amb Marca Q d'un adjudicatari no podran donar lloc a confusió entre els productes que tenen la Marca Q i els que no la tenen.

Article 64

Etiquetatge de la Marca Q
A l'etiqueta dels productes emparats per la Marca Q hi figurarà imprès, de manera obligatòria i destacada, el logotip de la Marca Q, la marca del producte, el nom de l'entitat que realitza la certificació precedida de la llegenda 'certificat per', les mencions obligatòries que s'estableixin al reglament de cada producte, la informació obligatòria establerta a les normes generals d'etiquetatge, presentació i publicitat de productes alimentaris, a més de les dades que amb caràcter general determini la legislació vigent.

Article 65

Certificació de la Marca Q
65.1 La certificació d'un producte emparat per una Marca Q l'haurà d'efectuar una entitat independent de certificació que serà contractada per l'empresa titular del producte emparat, i d'acord amb el que s'especifica a l'article 57 d'aquest Decret.
65.2 Les obligacions de les entitats de control i certificació són les que determina l'article 84 d'aquest Decret.

Article 66

Incompliments dels adjudicataris de la Marca Q
66.1 Els incompliments molt greus que d'acord amb el procediment de certificació i dels documents relacionats suposin que l'entitat retiri la certificació, seran comunicats en un termini d'un dia hàbil a partir de la seva detecció a la direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària perquè emeti la resolució del/de la conseller/a d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, amb audiència prèvia a l'interessat per un període de quinze dies, de retirada de l'atorgament de la Marca Q corresponent.
66.2 Als adjudicataris de la Marca Q que se'ls hagi retirat l'atorgament de la Marca Q no en podran tornar a ser beneficiaris fins al cap de cinc anys.

Capítol 2

Comissió Catalana de la Marca de Qualitat Alimentària

Article 67

Finalitat
La Comissió Catalana de la Marca de Qualitat Alimentària té com a finalitat emetre informes sobre els reglaments de les marques de qualitat alimentària.

Article 68

Funcions
Són funcions de la Comissió Catalana de la Marca de Qualitat Alimentària:
a) Informar amb caràcter preceptiu sobre la sol·licitud de reglamentació de la marca de qualitat alimentària.
b) Estudiar i proposar les disposicions reguladores que afectin la Marca Q, tenint en compte les necessitats dels sectors implicats pels canvis normatius i tecnològics que es produeixin.
c) Estudiar i proposar nous sectors agroalimentaris que puguin ser reglamentats en el futur.
d) Estudiar i proposar les condicions que regulen la utilització en l'etiquetatge i la publicitat del distintiu de la Marca Q.
e) Proposar mesures destinades al foment i la protecció de la Marca Q.

Article 69

Composició
69.1 La Comissió Catalana de la Marca de Qualitat Alimentària és integrada per les persones membres següents:
President/a: director/a general competent en matèria de qualitat agroalimentària.
Vocals:
Una persona representat del departament competent en matèria agroalimentària, designada pel/per la conseller/a competent.
Una persona representant del Consell de Persones Consumidores de Catalunya, designada per aquest.
Dues persones representants de les organitzacions professionals agràries més representatives de Catalunya, designades per aquestes.
Una persona representant de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, en representació del món cooperatiu.
Una persona representant de les entitats de certificació de productes amb Marca Q, designada per aquestes.
Fins a tres persones tècniques expertes, que podran ser convocades pel/per la president/a de la Comissió en funció del tema a tractar, amb veu i sense vot.
Un/a secretari/ària: un/a funcionari/ària de la direcció general en matèria de qualitat agroalimentària del departament competent en matèria agroalimentària, designat/ada pel seu titular, amb veu però sense vot.
Amb l’objectiu d’assolir la paritat de gènere, en la composició de la Comissió es procurarà la representació equilibrada de dones i homes.
69.2 Per resolució del/de la conseller/a d'Agricultura, Ramaderia i Pesca es nomenaran els membres de la Comissió.
69.3 Si les entitats de certificació no designen la persona que les ha de representar en un termini màxim de quinze dies, comptats des que siguin requerides a fer-ho, aquesta serà designada entre les persones que estiguin interessades a representar el sector corresponent.
69.4 Es podran crear, en el si de la Comissió, grups de treball per a temes específics, formats per experts, que no tindran el caràcter de vocals.
Altres versions d'aquest precepte

Article 70

Funcionament
70.1 La Comissió Catalana de la Marca de Qualitat Alimentària s'ha de reunir en sessió ordinària amb caràcter semestral i en sessió extraordinària tantes vegades com convingui. Les reunions són convocades pel president o la presidenta, que fixa l'ordre del dia, la qual haurà de ser comunicada als components amb una anticipació mínima de set dies hàbils en sessions ordinàries o de tres dies hàbils en el supòsit de sessions extraordinàries.
70.2 El quòrum per a la constitució de la Comissió i per prendre acords és de la meitat més un dels membres assistents, i han de ser-hi presents el/la president/a o persona en qui delegui i el/la secretari/ària. El/la president/a té vot diriment en cas d'empat. Els acords s'adopten per majoria dels membres assistents.

Article 71

Secretari/ària
Actuarà com a secretari/ària de la Comissió un/a funcionari/ària adscrit/a a la direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària amb veu i sense vot, designat pel titular d'aquesta direcció general.

Article 72

Nomenament de vocals
72.1 Els vocals representants dels diferents departaments seran nomenats pels seus titulars respectius. En el supòsit d'entitats de dret públic o organismes administratius seran designats pel seu titular.
72.2 Els vocals representants d'entitats empresarials sectorials seran nomenats pel/per la director/a general competent en matèria de qualitat agroalimentària, a proposta de les entitats representades.

Títol 4

Registres

Capítol 1

Registre de distintius d'origen i qualitat agroalimentària de Catalunya

Article 73

Finalitat
El Registre de distintius d'origen i qualitat agroalimentària de Catalunya té com a finalitat conèixer, a través de la seva inscripció, les denominacions d'origen protegides, les indicacions geogràfiques protegides i els seus consells reguladors, els operadors d'especialitats tradicionals garantides, els operadors de les denominacions geogràfiques i si escau els seus òrgans de govern i els adjudicataris de marques de qualitat.

Article 74

Seccions del Registre
El Registre es divideix en seccions per a cadascun dels tipus de distintius d'origen i de qualitat i amb una secció d'inventari de productes de la terra.
Les seccions són les següents:
secció primera: hi constaran les diferents denominacions d'origen protegides i indicacions geogràfiques protegides, els seus consells reguladors i els seus operadors en l'àmbit de Catalunya.
secció segona: hi constaran les especialitats tradicionals garantides, i la relació dels operadors que tinguin certificat el seu producte d'acord amb el plec de condicions de l'ETG corresponent i que tinguin la seu social a Catalunya.
secció tercera: hi constaran les denominacions geogràfiques i operadors de productes amb denominació geogràfica i, si escau, els òrgans de govern, que tinguin seu social a Catalunya.
secció quarta: hi constaran els productes amb Marca Q i la relació d'adjudicataris de Marca Q.
secció cinquena: hi constaran els productes de la terra inclosos a l'Inventari.

Article 75

Accés al Registre i gestió
75.1 L'accés a aquestes dades té el caràcter de públic, sens perjudici de les dades de caràcter personal, que resten sotmeses a la normativa específica sobre protecció de dades de caràcter personal.
75.2 El Registre s'adscriu a la direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària. Correspon a la unitat competent en matèria de denominacions i marques la gestió i el manteniment del Registre.
75.3 Els consells reguladors de les DOP o IGP, les entitats de certificació en el supòsit de les ETG, les empreses elaboradores, o els òrgans de govern, si escau, en el supòsit de les DG i els adjudicataris de la Marca Q tenen l'obligació de comunicar per escrit en un termini no superior a un mes qualsevol canvi que afecti les dades del Registre.
75.4 Les modificacions sobre els productes de la terra les inscriurà d'ofici la direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària.

Article 76

Inscripció al Registre
76.1 La inscripció al Registre la practicarà d'ofici en un termini d'un mes la direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària quan:
a) Es publiqui al DOGC la norma per la qual s'aprova transitòriament la DOP o la IGP i el seu reglament, o bé la norma per la qual s'aprova el reglament de la DG o Marca Q.
b) Es publiqui al DOUE la norma corresponent a l'ETG.
c) S'emeti la resolució d'inclusió d'un producte, en el cas de l'Inventari de productes de la terra.
76.2 Els promotors, els òrgans de gestió dels diferents distintius de qualitat que es regulen en aquest Decret o si escau les empreses elaboradores de DG, les entitats de certificació de les ETG i els adjudicataris de la Marca Q, han de tenir la capacitat tècnica de poder trametre telemàticament les dades a inscriure assenyalades als articles 77 i 78 d'aquest Decret, amb la finalitat de coordinar els sistemes d'informació.

Article 77

Dades a inscriure dels distintius d'origen i qualitat o productes de la terra
77.1 Les dades a inscriure al Registre en relació amb cada distintiu d'origen i qualitat o productes de la terra, seran obligatòries en els supòsits que s'indiquin a la normativa corresponent a cadascuna.
77.2 Les dades a inscriure seran les següents:
a) Secció del Registre.
b) Número de registre, dins de cada secció.
c) Nom del distintiu d'origen o de qualitat, o nom del producte de la terra.
d) Tipus de producte d'acord amb la classificació dels productes agrícoles i alimentaris del Reglament CE 510/2006, del Consell.
e) Dades generals del consell regulador:
e.1) CIF o NIF.
e.2) Nom del consell regulador.
e.3) Domicili social i dades generals de l'empresa.
e.4) Nom i cognoms del/de la president/a.
e.5) Nom de l'entitat de certificació.
f) Referència normativa catalana, estatal i europea vigent.
g) Logotip del distintiu.
h) Localització geogràfica.

Article 78

Dades dels operadors
Les dades dels operadors que s'han d'inscriure al Registre són les següents:
a) Secció.
b) Número de registre de distintiu.
c) Tipus d'operador (identificar els tipus i les preferències quan hi hagi barreja, productor, elaborador, envasador, comercialitzador).
d) Número d'inscripció.
e) CIF o NIF de l'operador.
f) Nom de l'operador.
g) Domicili social i dades generals de l'empresa.
h) Representant legal.
i) Marques comercials del producte.
j) Nom de l'entitat de certificació.
k) Altres dades específiques dels operadors inscrits d'acord amb el que estableixi el reglament de cada DOP, IGP, ETG, DG o MQ.

Article 79

Integració de la informació als registres del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
79.1 El Registre de distintius d'origen i qualitat agroalimentària de Catalunya es basarà en criteris d'integració de la informació i s'integrarà al conjunt de les bases de dades del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
79.2 Els consells reguladors gestionaran el registre dels seus operadors, d'acord amb aquest Decret. Els registres d'operadors de consells reguladors que hi hagi actualment s'hauran d'integrar al sistema d'informació del Registre de distintius d'origen i qualitat agroalimentària de Catalunya per tal d'evitar qualsevol duplicació.
79.3 En aplicació dels principis de coordinació i col·laboració administrativa i amb l'objectiu de facilitar-ne les activitats, els consells reguladors tindran accés als registres i a les bases de dades del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca en els termes i les condicions que s'estableixin mitjançant conveni de col·laboració amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
79.4 Els convenis entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i els consells reguladors limitaran l'accés a les dades referents als inscrits en cada consell regulador i al que estableix l'article 37 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Capítol 2

Registre d'entitats de control i certificació de productes agroalimentaris de Catalunya

Article 80

Registre d'entitats de control i certificació de productes agroalimentaris de Catalunya
80.1 El Registre d'entitats de control i certificació de productes agroalimentaris té com a objecte la inscripció de les entitats dedicades al control i/o la certificació dels productes emparats per una denominació d'origen protegida, indicació geogràfica protegida, o per una marca de qualitat, i dels productes que procedeixen de la producció agrària ecològica, de la producció integrada, dels productes amb característiques específiques i dels plecs de condicions de l'etiquetatge voluntari de la carn de vacum, així com d'altres distintius de qualitat o de forma de producció que la normativa estableixi.
80.2 La inscripció en aquest Registre serà obligatòria per a les entitats de certificació i control que vulguin actuar a Catalunya en matèria de qualitat agroalimentària.
80.3 El Registre s'adscriu a la direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària.
80.4 La gestió i el manteniment del registre correspon a la unitat competent en matèria de denominacions i marques.
80.5 Les dades del registre són públiques, sens perjudici de les dades de caràcter personal, que resten sotmeses a la normativa sectorial en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
80.6 Al Registre hi constaran les dades següents:
a) Denominació i raó social de l'entitat.
b) Dades generals de l'entitat.
c) Número d'inscripció al Registre.
d) Data d'inscripció de l'entitat.
e) Abast de la inscripció per productes i situació de la inscripció per producte.
80.7 El Registre d’entitats de control i certificació de productes agroalimentaris de Catalunya s’estructura en dues seccions:
a) Secció de les entitats dedicades al control i/o la certificació dels productes emparats per una denominació d’origen protegida (DOP), una indicació geogràfica protegida (IGP), una especialitat tradicional garantida (ETG), per indicacions geogràfiques de begudes espirituoses (DG), DOP i IGP de productes d’origen vitivinícoles i dels productes que procedeixen de la producció agrària ecològica, i altres que pugui establir la normativa, respecte dels quals la normativa comunitària requereix la realització de controls oficials i per tant la verificació del compliment del plec de condicions ha de ser realitzada per l’autoritat competent o mitjançant delegació d’aquesta competència en un organisme de control.
La inscripció d’aquestes entitats es realitza d’ofici un cop atorgada l’autorització.
b) Secció de les entitats de control i certificació d’aquells productes emparats per la Marca Q, la producció integrada, els plecs de condicions de l’etiquetatge voluntari de carn, així com d’altres distintius de qualitat o de forma de producció que la normativa estableixi, respecte dels quals la normativa comunitària no estableix que la verificació del compliment del plec de condicions requereixi un control oficial, i per tant que el control hagi se ser realitzat per l’autoritat competent o mitjançant delegació d’aquesta competència en un organisme de control.
La inscripció d’aquestes entitats es realitza d’ofici un cop presentada la comunicació prèvia.
Altres versions d'aquest precepte

Article 80 bis

Definicions de control oficial i organisme de control
80.1 A efectes d’aquest Decret s’entén per control oficial tota forma de control, d’acord amb la normativa comunitària d’aplicació, que efectuï l’òrgan competent, en tant que autoritat competent per verificar el compliment de la legislació en matèria agroalimentària.
80.2 S’entén per organisme de control l’entitat independent en la qual l’autoritat competent ha delegat determinades tasques de control.
Altres versions d'aquest precepte

Article 81

Requisits per a la inscripció de les entitats de control i certificació
81.1 Es podran inscriure al Registre d'entitats de control i certificació de productes agroalimentaris les entitats que compleixin la norma ISO-EN-UNE-17020 o UNE-EN-45011 o les normes que les substitueixin, d'acord amb els requisits que s'estableixen en aquest Decret.
81.2 La justificació del compliment de la norma ISO-EN-UNE-17020 o de la norma UNE-EN-45011, o de les normes que les substitueixin, es farà mitjançant la presentació per a cada producte d'un certificat d'acreditació de l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC), o d'una altra entitat que hagi signat l'acord multilateral de reconeixement 'European Cooperation for Acreditation' (EA) o de qualsevol altra entitat d’acreditació reconeguda per qualsevol Comunitat Autònoma o Estat membre de la Unió Europea. El certificat ha d'incloure l'activitat acreditada i el document normatiu pel qual se sol·licita la inscripció al Registre.
81.3 En cas que l'entitat de control o certificació en el moment de sol·licitar la inscripció al Registre no disposi de l'esmentat certificat d'acreditació per al producte que sol·licita la inscripció, el/la director/a general competent en matèria de qualitat agroalimentària podrà autoritzar, provisionalment, la inscripció per un període no superior a dos anys comptat des de la data de la seva inscripció, sempre que l'entitat compleixi la norma corresponent i els requisits que s'estableixen en aquest Decret.
Si transcorregut aquest període no es presenta el certificat d'acreditació corresponent, es donarà de baixa d'ofici la inscripció de l'entitat per a aquell producte. Contra la resolució de baixa de la inscripció registral es pot interposar recurs d’alçada davant el/la conseller/a competent en matèria agroalimentària en el termini d’un mes comptat des de l’endemà de la recepció de la notificació.
81.4 El/a director/a general competent en matèria de qualitat agroalimentària podrà autoritzar, amb la sol·licitud prèvia de l'entitat, la inscripció al Registre de les entitats que realitzin activitats de control o certificació dels productes dels quals no se'n justifica tècnicament o econòmicament l'acreditació, sempre que justifiqui que ha obtingut o ha sol·licitat el certificat d'acreditació que inclogui productes de característiques i naturalesa similars a les del producte o l'activitat objecte de control o certificació.
81.5 La inscripció al Registre per part d’entitats que estiguin inscrites en qualsevol registre anàleg autonòmic o de qualsevol estat membre de la Unió Europea, per a inspeccionar o certificar un producte i que també vulguin actuar a Catalunya pel mateix producte, s’efectua automàticament amb la presentació del certificat d’inscripció corresponent i una declaració responsable de la persona interessada de què es disposa de la documentació prevista a l’article 82.2.
81.6 [No vigent].
Altres versions d'aquest precepte

Article 82

Procediment d'inscripció a la Secció a) del Registre
82.1 La inscripció a la Secció a) del Registre es formalitza mitjançant la presentació d’una sol·licitud d’inscripció adreçada al/a la director/a general competent en matèria de qualitat agroalimentària, que es pot presentar davant el departament competent en matèria agroalimentària o davant la Xarxa d’oficines de gestió empresarial de la Generalitat de Catalunya i, si s’escau, a la seu electrònica que es determini.
82.2 La sol·licitud d’inscripció ha d’incloure les dades de l’entitat (nom, domicili social, telèfon, fax i adreça electrònica), una declaració responsable relativa a no tenir cap dependència econòmica ni contracte d’assessorament, per part de l’entitat sol·licitant, amb les empreses o entitats a les quals inspeccionin o certifiquin i que no està vinculada, ni directament ni a través de l’empresa, en el disseny o l’elaboració dels producte que certifica o inspecciona, i un compromís de posar a disposició de la direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària i del consell regulador corresponent o del responsable del producte certificat, en el supòsit que no existeixi òrgan de govern, tota la documentació corresponent a les inspeccions o certificacions realitzades. Aquesta sol·licitud ha d’anar acompanyada de la documentació següent:
82.2.1 En el cas que les entitats sol·licitants s’inscriguin per primera vegada, han de presentar la documentació general que s’esmenta a continuació:
a) [No vigent].
b) Identificació de la personalitat jurídica de l'entitat i còpia de la documentació que ho acrediti.
c) Còpia del NIF de l’entitat, en cas de no haver autoritzat el departament competent en matèria d’agricultura i alimentació a obtenir aquesta informació.
d) Organigrama de l'entitat amb identificació de les funcions i llista del personal corresponent a cada unitat de l'organigrama, amb el llistat de personal contractat propi dedicat a la certificació i/o el control amb nom, càrrec i responsabilitats.
e) Descripció dels mitjans de control i assaig propis o contractats.
f) Llista d'empreses subcontractades, quan correspongui.
g) Documentació acreditativa del compliment de les normes de la sèrie ISO-EN-UNE-17020 i/o UNE-ISO/IEC-17025 en cas d'empreses subcontractades per una altra entitat.
h) Estructura i denominació del comitè encarregat de la certificació amb identificació dels seus membres i les funcions i els interessos que representen, en cas que correspongui.
i) [No vigent].
j) Tarifes aplicables al control o la certificació detallada per fases.
k) [No vigent].
m) [No vigent].
En el supòsit que les entitats ja estiguin acreditades per un o més productes i vulguin inscriure un nou producte, només cal que presentin la documentació establerta als punts b), c), g) i j) anteriors.
82.2.2 Documentació específica per a cada producte.
a) Document normatiu sobre el qual se sol·licita la inscripció al Registre que habilita per inspeccionar o certificar.
b) Còpia del certificat d’acreditació per a l’activitat i producte corresponent, d’acord amb el que disposa l’article 81.2.
c) Memòria d'activitats realitzades per l'entitat en relació amb l'activitat.
d) Procediment de control o certificació i documents relacionats relatius al document normatiu pel qual se sol·licita la inscripció.
82.3 En els casos que l'entitat inicialment no disposi del certificat d'acreditació que acrediti el compliment de la norma corresponent, l'entitat presentarà a més:
a) Manual de qualitat i procediments relatiu al control o la certificació del producte per al qual se sol·licita la inscripció que demostri el compliment de la norma corresponent.
b) Còpia de la sol·licitud d'acreditació del producte per al qual se sol·licita la inscripció, així com de la resposta corresponent de l'entitat d'acreditació.
82.4 La inscripció de les entitats de control i certificació a la Secció a) del Registre es formalitza mitjançant Resolució de la persona titular de la direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària. Contra la resolució de denegació de la inscripció registral es pot interposar recurs d’alçada davant el/la conseller/a competent en matèria agroalimentària en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació.
82.5 La manca de resolució expressa en el termini de sis mesos des de la presentació de la sol·licitud d'inscripció tindrà efectes estimatoris.
Altres versions d'aquest precepte

Article 82 bis

Procediment d'inscripció a la Secció b) del Registre
82 bis 1. La inscripció a la Secció b) del Registre s’efectua d’ofici per part del departament competent en matèria agroalimentària o de l’Oficina de Gestió Empresarial amb la presentació d’una comunicació d’inici d’activitat acompanyada d’una declaració responsable conforme es compleixen els requisits establerts a l’article 81 i es disposa de la documentació establerta a l’article 82.
82 bis 2. A la comunicació d’inici d’activitat s’han de fer constar, com a mínim, les dades generals de l’entitat, l’activitat de certificació o d’inspecció que vol iniciar i el seu abast i les dades relatives a la seva acreditació. El model normalitzat de comunicació es pot descarregar del web www.gencat.cat i es pot presentar davant el departament competent en matèria agroalimentària o davant la Xarxa d’oficines de gestió empresarial de la Generalitat de Catalunya i, si s’escau, davant la seu electrònica que es determini.
82 bis 3. En el cas que l’entitat no disposi del certificat d’acreditació corresponent, ha de fer constar a la declaració responsable que disposa de la documentació que estableix l’article 82.3 d’aquest Decret per al producte en concret. L’entitat disposa d’un termini de 2 anys, comptats a partir de la data de la inscripció, per obtenir i comunicar l’obtenció del corresponent certificat d’acreditació de la mateixa forma que s’estableix a l’apartat anterior. En cas que no es presenti aquest certificat, es procedeix a donar de baixa l’entitat interessada, per aquest abast, del Registre.
82 bis 4. En el cas d’entitats que realitzin activitats de control o certificació de productes dels quals no se’n justifica tècnicament o econòmicament l’acreditació, la inscripció es realitza d’ofici amb la presentació d’una comunicació acompanyada d’una declaració responsable conforme ha obtingut o ha sol·licitat el certificat d’acreditació que inclogui productes de característiques i naturalesa similars a les del producte o l’activitat objecte de control o certificació.
82 bis 5. La direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària pot realitzar en qualsevol moment els controls que consideri necessaris per tal de verificar el compliment de les condicions exigides en aquest Decret per part de les entitats inscrites.
82 bis 6. Si als controls es detecten inexactituds, falsedats o omissions essencials, relacionades amb la documentació o les dades a que fan referència els apartats 1 i 2 d’aquest article, l’òrgan competent del departament competent en matèria agroalimentària, amb l’audiència prèvia de l’entitat interessada, pot donar de baixa del registre l’entitat inscrita, mitjançant el procediment establert a l’article 85.
82 bis 7. La resolució administrativa que constata les circumstàncies a què fa referència l’apartat anterior pot comportar també l’inici de les actuacions sancionadores corresponents i l’exigència de les responsabilitats que se’n derivin d’acord amb la legislació vigent.
Altres versions d'aquest precepte

Article 83

Modificació de les dades inscrites
83.1 Qualsevol modificació de les dades inscrites referents a les entitats inscrites en la Secció a) del Registre ha de ser comunicada al Registre mitjançant la tramesa de la documentació que la justifiqui per tal d’actualitzar les dades de la inscripció corresponent.
En el cas de les entitats inscrites en la Secció b), la comunicació al Registre ha d’anar acompanyada d’una declaració responsable de què se segueixen complint els requisits establerts en l’article 81.
83.2. En el supòsit que les entitats ja inscrites vulguin ampliar la seva actuació a d’altres productes previstos en la Secció a) del Registre, cal que presentin una sol·licitud d’ampliació acompanyada de la documentació que estableix l’article 82.2.2 d’aquest Decret. En cas que vulguin ampliar a d’altres productes previstos en la Secció b), cal que presentin una comunicació d’ampliació que compleixi el que estableix l’article 82 bis, acompanyada d’una declaració responsable de què disposen de la documentació que estableix l’article 82.2.2 d’aquest Decret per al producte en concret.
83.3. En el supòsit que les entitats inscrites no estiguin acreditades per als nous productes pels quals se sol·licita la inscripció, si es tracta d’entitats inscrites en la Secció a) del Registre, a més de la documentació anterior han de presentar la documentació que estableix l’article 82 per a cada nou producte. Les entitats inscrites en la Secció b) han de complir el que estableix l’article 82 bis 3.
83.4. En el supòsit que per un producte es canviï la situació en relació amb l’acreditació, les entitats inscrites en la Secció a) del Registre han de presentar el certificat d’acreditació corresponent; i les inscrites en la Secció b) han de presentar una declaració responsable de què l’entitat disposa del certificat d’acreditació corresponent.
Altres versions d'aquest precepte

Article 84

Obligacions de les entitats de control i certificació
Són obligacions generals de les entitats de control i certificació
84.1 En el supòsit d'entitats inscrites amb caràcter provisional per algun producte hauran de presentar, anualment, un informe d'auditoria interna, als efectes de comprovar el compliment de la norma UNE 45011.
84.2 L'entitat de control i certificació ha de comunicar a la direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària i a l'empresa titular del producte emparat, com a mínim anualment, els informes sobre l'activitat realitzada en relació amb cadascun dels operadors.
84.3 Les entitats de control i certificació hauran de comunicar a la direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària, anualment o de la manera que pugui establir aquesta direcció general, la relació de productors de Catalunya als quals certifiquen el producte.
84.4 En el supòsit que una entitat de certificació suspengui o retiri la certificació a un operador ho comunicarà en un termini d'un dia hàbil a la direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària.
Així mateix, comunicarà en el mateix termini establert al paràgraf anterior les mesures cautelars adoptades, si escau, d'acord amb l'article 49 de la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària.
84.5 Les entitats de control i certificació han de conservar i posar a disposició del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, quan aquest ho sol·liciti, les dades i els expedients de les inspeccions i les certificacions dels darrers sis anys.

Article 85

Procediment per incompliments de les obligacions de les entitats de control i certificació
85.1 En cas d'incompliment de les obligacions que tenen assignades les entitats de control i certificació, el/la director/a general competent en matèria de qualitat agroalimentària comunicarà a l'entitat, per mitjà de resolució d'advertiment, les irregularitats detectades, la norma infringida, així com els mitjans de prova que han servit a l'Administració per comprovar les irregularitats.
85.2 L'entitat disposarà d'un termini de quinze dies comptat a partir de la recepció de l'advertiment, per tal de fer al·legacions, aportar la documentació i aportar prova en cas que ho consideri pertinent en defensa dels seus interessos i drets.
85.3 En el termini de tres mesos des de la data en què s'hagin presentat les al·legacions, el/la director/a general competent en matèria de qualitat agroalimentària, dictarà una resolució en la qual, tenint en compte les al·legacions i la documentació aportada, doni per esmenades les irregularitats detectades o, si escau, adverteixi l'entitat perquè en el termini adient adopti les mesures que corresponguin per tal que les esmeni.
85.4 En cas que una entitat hagi estat advertida per qualsevol motiu en el darrer any i continuï amb l'incompliment de les seves funcions o que en resulti un control insuficient o una certificació incorrecta, el/la director/a general competent en matèria de qualitat agroalimentària pot acordar la baixa del registre. En aquest cas el procediment a seguir serà el que estableix l'apartat anterior però a la comunicació s'indicarà, a més, que la comprovació definitiva de les irregularitats detectades comportarà la cancel·lació de la inscripció al registre i en l'advertiment es farà menció expressa sobre si es produirà aquesta baixa.
85.5 En cas que l'entitat no estigui d'acord amb la baixa, podrà interposar recurs davant el/la conseller/a d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Títol 5

Artesania alimentària

Capítol 1

Règim jurídic de l'artesania alimentària

Article 86

Concepte d'artesania alimentària
Es considera artesania alimentària l'activitat d'elaboració i transformació de productes alimentaris que compleixen els requisits que assenyala la normativa en aquesta matèria i estan subjectes, durant tot el procés productiu, a unes condicions que garanteixen als consumidors un producte final individualitzat, de bona qualitat i amb característiques diferencials, obtingudes gràcies a les petites produccions controlades per la intervenció personal de l'artesà.

Article 87

Artesans alimentaris
87.1 Es considera artesà/ana alimentari/ària la persona que du a terme una de les activitats relacionades al repertori d'oficis d'artesania alimentària de l'annex 2 d'aquest Decret i que té el carnet que ho acredita, lliurat pel Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
87.2 La modificació o inclusió d'oficis en el repertori d'oficis d'artesania alimentària a què fa referència l'annex 2 d'aquest Decret es farà per ordre del/de la conseller/a d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Article 88

Sol·licitud del carnet d'artesà/ana alimentari/ària
88.1 El carnet d’artesà/ana alimentari/ària el poden sol·licitar les persones físiques que reuneixin tots i cadascun dels requisits següents:
a) Haver exercit durant tres anys, com a mínim, algun dels oficis del repertori d’oficis artesans que recull l’annex 2 d’aquest Decret i que estiguin regulats d’acord amb la proposta de la Comissió d’Artesania Alimentària Catalana.
b) Estar donat d’alta censal tributària o bé dur a terme l’activitat en una empresa.
c) Disposar de la formació mitjançant la realització de, com a mínim, un curs teoricopràctic especialitzat i relacionat amb l’ofici. Els plans formatius corresponents els haurà d’informar la Comissió d’Artesania Alimentària Catalana.
L’obtenció d’alguna de les titulacions de formació professional que estableix el Catàleg de Qualificacions Professionals vigent que estiguin directament relacionades amb algun dels oficis establerts al repertori d’oficis d’artesania alimentària equivaldrà al curs esmentat en el paràgraf anterior.
88.2 La sol·licitud del carnet d’artesà/ana alimentari/ària s’ha de presentar davant el departament competent en matèria de qualitat agroalimentària o davant la Xarxa d’oficines de gestió empresarial de la Generalitat de Catalunya i, si s’escau, davant la seu electrònica que es determini, i s’adreçarà a la direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària. La sol·licitud s’ha d’acompanyar de la documentació que permeti verificar el compliment dels requisits establerts als apartats a) i c) del punt 1 d’aquest article, i d’una declaració responsable en la que es declari que es compleix amb el requisit establert a l’apartat b). La sol·licitud s’ha d’ajustar al model d’imprès normalitzat que es pot descarregar del web www.gencat.cat.
Altres versions d'aquest precepte

Article 89

Naturalesa del carnet d'artesà/ana alimentari/ària
El carnet d'artesà/ana alimentari/ària dóna dret a:
a) Poder utilitzar el qualificatiu d'artesà/ana alimentari/ària.
b) Poder emparar-se a qualsevol benefici que derivi dels plans de foment i promoció d'artesania que la Generalitat de Catalunya aprovi o realitzi.
c) Tenir la possibilitat de ser el responsable d'una empresa artesanal alimentària o treballador per compte aliena en una empresa artesanal alimentària, d'acord amb l'article 95 d'aquest Decret.

Article 90

Atorgament del carnet d'artesà/ana alimentari/ària
El carnet d’artesà/ana alimentari/ària l’atorga el director/a general competent en matèria de qualitat agroalimentària. Contra la resolució de denegació de l’atorgament del carnet es pot interposar recurs d’alçada davant el/la conseller/a competent en matèria agroalimentària en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació.
Altres versions d'aquest precepte

Article 91

Vigència i modificació de dades del carnet d'artesà/ana alimentari/ària
91.1 La validesa del carnet d’artesà/ana alimentari/ària té caràcter indefinit, sempre que es compleixin els requisits i les obligacions establertes en aquest Decret.
91.2 Qualsevol modificació de les dades aportades en la sol·licitud del carnet d’artesà/ana alimentari/ària s’ha de presentar davant el departament competent en matèria agroalimentària o davant la Xarxa d’oficines de gestió empresarial de la Generalitat de Catalunya i, si s’escau, davant la seu electrònica que es determini, mitjançant comunicació adreçada a la direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària, en el termini màxim d’un mes comptat a partir de la data en què s’ha produït.
Altres versions d'aquest precepte

Article 92

Retirada del carnet d'artesà/ana alimentari/ària
El carnet d'artesà/ana alimentari/ària podrà ser retirat per incompliment dels requeriments que estableix aquest Decret, amb la incoació prèvia, d'ofici, de procediment en el qual s'haurà de donar un tràmit d'audiència a l'interessat per un període de deu dies.

Article 93

Mestres artesans/es alimentaris/àries
93.1 Es consideren mestres artesans/es alimentaris/àries els qui compleixen uns determinats mèrits de creativitat i coneixements en el camp de l'artesania alimentària en algun dels oficis inclosos al repertori establert a l'annex 2 d'aquest Decret, han exercit com a artesans/es alimentaris/àries durant un període mínim de quinze anys i disposin del carnet d'artesa/ana alimentari/ària.
93.2 L'atorgament del diploma significa el reconeixement del mestratge excepcional amb el qual l'artesà exerceix el seu ofici, per la qual cosa només podrà ser atorgada a les persones a les qual se'ls pugui acreditar una llarga trajectòria professional reconeguda, domini tècnic del seu ofici, experiència i mèrits de caràcter extraordinari en la pràctica de l'ofici.

Article 94

Atorgament del diploma de mestre/a artesà/ana
94.1 El diploma de mestre/a artesà/ana serà atorgat pel/per la conseller/a d'Agricultura, Ramaderia i Pesca a artesans/es que siguin proposats/des per les entitats de representació i de defensa dels interessos professionals dels/de les artesans/es o amb sol·licitud dels/de les interessats/ades. Les propostes es presentaran durant l'últim trimestre/a de cada any mitjançant instància dirigida al/a la director/a general competent en matèria de qualitat agroalimentària.
94.2 L'atorgament del diploma requerirà informe de la Comissió d'Artesania Alimentària Catalana, d'acord amb l'article 30 de la Llei 14/2003.

Article 95

Vigència del diploma de mestre/a artesà/ana
El diploma de mestre/a artesà/ana alimentari/ària té caràcter vitalici, sens perjudici que pugui ser revocat, amb incoació de procediment, d'ofici, en el qual s'haurà de donar audiència a l'interessat per un termini de deu dies.

Article 96

Empreses artesanals alimentàries
96.1 Es consideren empreses artesanals alimentàries les que duen a terme una activitat inclosa al repertori d'oficis d'artesania alimentària inclosos a l'annex 2 d'aquest Decret, que estan donades d'alta censal tributària i que compleixen els requisits següents:
a) Les instal·lacions i els establiments artesanals alimentaris i també la qualitat i condicions higienicosanitàries dels productes hauran de complir les disposicions vigents en la matèria.
b) Els processos d'elaboració seran manuals; no obstant això, serà admissible un cert grau de mecanització en operacions parcials, amb excepció sempre de la selecció de les primeres matèries. En aquest procés de producció artesanal, s'hauran de realitzar els controls que calguin per garantir la qualitat i les condicions higienicosanitàries dels productes elaborats.
c) La responsabilitat i la direcció del procés artesanal alimentari ha de recaure en un/a artesà/ana o mestre/a artesà/ana alimentari/ària, el qual ha de prendre part directament i personalment en l'execució del treball.
96.2 No podran tenir la condició d'empreses artesanals alimentàries les que exerceixen la seva activitat de forma ocasional o no tenen les instal·lacions en un lloc permanent, però sí les que realitzen l'activitat de manera periòdica i que estan inscrites com a indústries de temporada.

Article 97

Classificació de l'activitat artesanal
L'activitat artesanal alimentària es classifica en els grups que s'assenyalen a continuació, cadascun dels quals pot ser objecte d'un tractament específic i diferenciat:
a) Empreses artesanals alimentàries vinculades a la producció. Són les que transformen i envasen els seus productes en la mateixa explotació agrària i lloc de producció de les primeres matèries. Podran vendre els seus productes directament o per mitjà dels canals de comercialització habituals. En el grup I del repertori d'oficis d'artesania alimentària que figura a l'annex 2 d'aquest Decret, es detallen les activitats a què poden dedicar-se aquestes empreses.
b) Empreses artesanals alimentàries vinculades a la venda. Són les que adquireixen a tercers les primeres matèries que necessiten i efectuen la venda directament al consumidor en el propi establiment d'elaboració o en punts de venda propis. Excepcionalment i amb informe favorable de la Comissió d'Artesania Alimentària Catalana, s'autoritzarà la comercialització dels productes per altres canals de comercialització. En el grup II del repertori d'oficis d'artesania alimentària que figura a l'annex 2 d'aquest Decret, es detallen les activitats a què poden dedicar-se aquestes empreses.

Article 98

Sol·licitud de designació com a empresa artesanal alimentària
98.1 La designació com a empresa artesanal alimentària s’obté automàticament mitjançant la presentació d’una comunicació que s’ha de presentar davant el departament competent en matèria agroalimentària o davant la Xarxa d’oficines de gestió empresarial de la Generalitat de Catalunya i, si s’escau, davant la seu electrònica que es determini, mitjançant un imprès, que es pot descarregar del web gencat.cat, acompanyada d’una memòria on consti el procediment d’elaboració per a cadascun dels productes, la capacitat de producció i el nombre de treballadors, i d’una declaració responsable on es declari que l’empresa compleix el que estableix l’article 96 d’aquest Decret, que està inscrita als registres que en cada cas corresponguin i que es troba sota la responsabilitat d’un/a artesà/ana alimentari/ària o mestre/a artesà/ana alimentari/ària.
98.2 L'obtenció d'aquesta designació és condició indispensable per:
a) Utilitzar la menció 'artesania alimentària', 'artesà/ana', 'artesania o producte artesanal', 'elaborat artesanalment' o similars, i el distintiu, aprovat prèviament pel Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, per a la identificació en el mercat dels seus productes, en la publicitat o en l'establiment corresponent o punt de venda.
b) Poder acollir-se a qualsevol ajut o a altres mesures de foment que l'Administració pugui preveure per a les empreses artesanals alimentàries.
98.3 El model de la menció a què fa referència l'apartat anterior serà aprovat per mitjà de resolució del/de la conseller/a d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
Altres versions d'aquest precepte

Article 99

Atorgament de la designació com a empresa artesanal alimentària
[No vigent].
Altres versions d'aquest precepte

Article 100

Vigència i modificació de dades de la designació d'empresa artesanal alimentària
100.1 La validesa de la designació d’empresa artesanal alimentària té caràcter indefinit, sempre que es compleixin els requisits i les obligacions establertes en aquest Decret.
100.2 Qualsevol modificació de les dades aportades en la sol·licitud de designació d’empresa artesanal alimentària s’ha de presentar davant el departament competent en matèria agroalimentària o davant la Xarxa d’oficines de gestió empresarial de la Generalitat de Catalunya i, si s’escau, davant la seu electrònica que es determini, mitjançant comunicació adreçada a la direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària, en el termini màxim d’un mes comptat a partir de la data en què s’ha produït.
Altres versions d'aquest precepte

Article 101

Registre d'artesania alimentària
101.1 Es crea el Registre d'artesania alimentària.
101.2 El Registre d'artesania alimentària té com a finalitat conèixer a través de la seva inscripció els diferents reconeixements artesanals: els/les artesans/es alimentaris/àries amb carnet, els/les artesans/es amb diploma de mestre/a artesà/ana alimentari/ària i les empreses artesanals alimentàries.
101.3 El Registre d'artesania alimentària es divideix en tres seccions:
secció primera: carnet d'artesa/ana alimentari/ària.
secció segona: diplomes de mestre/a artesà/ana alimentari/ària.
secció tercera: empreses artesanals alimentàries.

Article 102

Accés al Registre i gestió
102.1 L'accés a aquestes dades té el caràcter de públic, sens perjudici de les dades de caràcter personal, que resten sotmeses a la normativa sectorial sobre protecció de dades de caràcter personal.
102.2 El Registre d'artesania alimentària s'adscriu a la direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària. Correspon a la unitat competent en matèria de denominacions i marques la gestió i el manteniment del Registre.

Article 103

Inscripció
La inscripció al Registre la practicarà d'ofici la direcció general competent en matèria agroalimentària.
a) En el supòsit del carnet d'artesa/ana alimentari/ària, quan s'hagi emès el corresponent carnet.
b) En el supòsit del diploma de mestre/a artesà/ana, quan s'hagi publicat al DOGC la resolució d'atorgament del diploma.
c) En el supòsit de l'empresa artesanal alimentària, quan s'hagi emès la resolució de concessió de qualificació d'empresa artesanal alimentària.

Article 104

Dades del Registre
104.1 Les dades a inscriure al Registre en relació amb cada reconeixement artesanal seran obligatòries quan així ho indiqui la normativa sobre artesania alimentària.
104.2 Les dades a inscriure són les següents:
a) Secció del Registre.
b) Número de registre, dins de cada secció.
c) Ofici artesanal.
d) Dades generals de l'inscrit: nom i cognoms, DNI o NIF, domicili social.
e) Dades generals de l'empresa: nom de l'empresa, CIF, domicili social i representant legal.
f) Data vigent del reconeixement.

Article 104 bis

Control administratiu
104 bis 1. La direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària pot realitzar en qualsevol moment els controls que consideri necessaris per tal de verificar el compliment de les condicions exigides en aquest Decret per part de les persones o entitats a les quals s’hagin atorgat les designacions establertes en aquest títol.
104 bis 2. Si dels controls es detecten inexactituds, falsedats o omissions essencials, relacionades amb la documentació o les dades referides a l’article 98.1, l’òrgan competent, amb l’audiència prèvia de la persona o l’entitat interessada, pot deixar sense efecte l’atorgament de la designació i donar de baixa del Registre la persona o entitat inscrita.
104 bis 3. La resolució administrativa que constata les circumstàncies a què fa referència l’apartat anterior pot comportar també l’inici de les actuacions sancionadores corresponents i l’exigència de les responsabilitats que se’n derivin d’acord amb la legislació vigent.
Altres versions d'aquest precepte

Capítol 2

Comissió d'Artesania Alimentària Catalana

Article 105

Comissió d'Artesania Alimentària Catalana. Finalitats
La Comissió d'Artesania Alimentària Catalana, té com a finalitats principals l'estudi, les propostes i el foment en tot allò relacionat amb l'artesania alimentària a Catalunya.

Article 106

Composició
La Comissió d'Artesania Alimentària Catalana estarà integrada per:
President/a: el/la director/a general en matèria de qualitat agroalimentària.
Vocals:
Dos/dues representants del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
Un/a representant de l'Agència Catalana del Consum.
Un/a representant del Departament de Salut.
Un/a representant del Departament d'Educació i Universitats.
Quatre representants de les organitzacions empresarials sectorials.
Un/a representant del Consell General de Cambres de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya.
Un/a representant del Consell de les persones consumidores de Catalunya.
Un/a representant del Centre Català de l'Artesania.
Secretari/ària: un/a funcionari/ària de la direcció general en matèria de qualitat agroalimentària del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, designat/ada pel seu titular, amb veu però sense vot.

Article 107

Funcions
La Comissió d'Artesania Alimentària Catalana té les funcions següents:
a) Estudiar i proposar sobre les disposicions reguladores de les condicions que calen per emetre el carnet d'artesa/ana alimentari/ària i de l'atorgament del diploma de mestre/a artesà/ana alimentari/ària, tenint en compte els títols concedits per les escoles professionals o gremials, així com informar dels plans formatius en el sector.
b) Estudiar i proposar els reglaments per a l'establiment d'empreses i productes artesanals.
c) Informar sobre les noves activitats artesanals alimentàries que es puguin incorporar a les quals inicialment s'han inclòs en el repertori d'oficis d'artesania alimentària regulat a l'annex 2
d) Proposar les condicions que regulen la utilització en l'etiquetatge i la propaganda dels termes artesà, artesana i artesanal pel que fa als productes i les activitats alimentàries.
e) Proposar les adaptacions de la normativa vigent a les empreses artesanes alimentàries.
f) Proposar mesures destinades al foment i la protecció de l'artesanat alimentari.
g) Qualsevol altre que les disposicions legals li puguin atribuir.

Article 108

Funcionament
108.1 La Comissió d'Artesania Alimentaria Catalana s'ha de reunir en sessió ordinària amb caràcter semestral i en sessió extraordinària tantes vegades com convingui. Les reunions les convoca el/la president/a, que en fixa l'ordre del dia, la qual s'haurà de comunicar als components amb una anticipació mínima de vuit dies hàbils per a les sessions ordinàries o de set dies hàbils en el supòsit de sessions extraordinàries.
108.2 El quòrum per a la constitució de la Comissió i per prendre acords és de la meitat més un dels membres assistents, i han de ser-hi presents el/la president/a o la persona en qui delegui i el/la secretari/ària. El/la president/a té vot diriment en cas d'empat. Els acords s'adopten per majoria dels membres assistents.

Article 109

Nomenament
109.1 Els vocals representants dels diferents departaments, organismes o entitats de la Generalitat de Catalunya seran designats pels seus titulars respectius. En el supòsit d'entitats de dret públic o organismes administratius seran designats pel seu titular.
109.2 Els vocals representants d'entitats empresarials sectorials seran designats per aquestes.
109.3 Per resolució del/de la conseller/a d'Agricultura, Ramaderia i Pesca es nomenaran els membres de la Comissió.

Títol 6

Inventari de productes de la terra

Article 110

Definició
L'Inventari de productes de la terra és una relació dels productes agroalimentaris típics i tradicionals de les comarques de Catalunya, independentment que estiguin protegits o no, mitjançant un distintiu referit a l'origen i la qualitat del producte.

Article 111

Adscripció
111.1 L'Inventari de productes de la terra s'adscriu a la direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària.
111.2 L'elaboració, la gestió i el manteniment de l'Inventari correspon a la unitat competent en matèria de denominacions i marques.
111.3 Les dades del registre són públiques, sens perjudici de les dades de caràcter personal, que resten sotmeses a la normativa sectorial en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Article 112

Inclusió de productes
La inclusió d'un producte agroalimentari en l'Inventari de productes de la terra es pot realitzar d'ofici o a sol·licitud de les agrupacions o persones interessades.

Article 113

Sol·licituds d'inclusió d'un producte
Les agrupacions o persones interessades en què s'inclogui un producte agroalimentari determinat a l'Inventari de productes de la terra hauran de presentar, conjuntament amb la sol·licitud dirigida a la direcció general competent en matèria agroalimentària, un informe emès pel consell comarcal de la comarca on el producte agroalimentari és típic i tradicional i/o pel gremi o l'associació sectorial determinada, en el qual quedi palès la idoneïtat d'incloure el producte a l'Inventari.
La direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària realitzarà un estudi tècnic de la sol·licitud.
Quan de l'estudi se'n conclogui la idoneïtat d'incloure el producte agroalimentari a l'Inventari de productes de la terra, la direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària emetrà una resolució per la qual s'inclogui el producte dins de l'Inventari de productes de la terra.

Article 114

Contingut
114.1 L'Inventari de productes de la terra consistirà en fitxes individuals de cada producte agroalimentari considerat producte de la terra on hi constarà com a mínim:
El nom, la localització, l'origen, la història, les característiques principals, el tipus de producte, les formes de producció i/o elaboració, els àmbits de comercialització, les formes de consum associades, el número d'inscripció i la data.
114.2 En el supòsit de productes emparats per alguna de les mencions de qualitat que regula aquest Decret, la fitxa individual serà substituïda per les dades que constin a la inscripció corresponent del Registre corresponent.

Article 115

Relació entre productes amb distintiu d'origen o qualitat i Inventari de productes de la terra
La informació inclosa a l'Inventari de productes de la terra pot servir de marc de referència i de base per a l'elaboració de la documentació necessària per a la diferenciació d'un producte agroalimentari sota els segells comunitaris de DOP, IGP, ETG i DG.

Article 116

Certificat
El departament competent en matèria de qualitat agroalimentària emetrà, a petició dels interessats, certificats conforme un producte agroalimentari està recollit en l'Inventari de productes de la terra. Aquest certificat no garanteix que aquest producte compleixi les normes de qualitat i seguretat legalment establertes.

Article 117

Promoció i difusió
La direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària publicarà periòdicament l'Inventari de productes de la terra o les seves actualitzacions amb la finalitat de promocionar i fer conèixer als consumidors aquests productes agroalimentaris catalans singulars, els quals representen el patrimoni agroalimentari de Catalunya.

Títol 7

Règim sancionador

Article 118

Règim sancionador
118.1 L'incompliment de les obligacions que s'estableixen en aquest Decret se sancionarà d'acord amb el que disposa la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària.
118.2 Els consells reguladors de les DOP o IGP hauran de ser informats per part dels òrgans competents, de les incoacions i de la imposició de les sancions, si escau, que afectin els seus inscrits.

Disposicions addicionals

1

Convocatòria electoral per al consell regulador definitiu.
A partir de la data d'inscripció en el registre comunitari de DOP o IGP el consell regulador provisional convocarà les eleccions dels òrgans del consell regulador, en un termini màxim de sis mesos, de la manera que determina aquest Decret.

2

Requeriment de documentació i esmenes de deficiències
En relació amb les sol·licituds establertes als articles 62, 82, 83 (respecte de les entitats inscrites en la Secció a) del Registre), 88 i 93, després de verificar totes les dades presentades per la persona sol·licitant, la direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària comunicarà, si escau, les deficiències detectades. La persona sol·licitant disposa d’un termini de deu dies hàbils per aportar la documentació requerida o esmenar-la. Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi donat compliment al requeriment, es considera que ha desistit de la seva sol·licitud.
Altres versions d'aquest precepte

Disposicions transitòries

1

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

2

En un termini màxim d'un any a partir de l'aprovació i publicació de cada reglament al DOGC s'hauran de convocar les eleccions dels òrgans de govern dels consells reguladors de les denominacions d'origen protegides i indicacions geogràfiques protegides i consells reguladors provisionals de les DOP i IGP, tal com estableix el capítol segon del títol primer d'aquest Decret.

3

El carnet d'artesa/ana alimentari/ària, el diploma de mestre/a artesà/ana i les empreses artesanals alimentàries, que hi hagi en el moment de l'entrada en vigor d'aquest Decret s'inscriuran d'ofici al Registre d'artesania alimentària.

4

Les DOP o IGP, els seus consells reguladors i els seus inscrits, les DG, les ETG i les marques Q i els seus operadors o adjudicataris de Marca Q que hi hagi en el moment de l'entrada en vigor d'aquest Decret s'inscriuran d'ofici al Registre de distintius d'origen i qualitat agroalimentària en un termini màxim de tres mesos.

5

Els productes de la terra que hi hagi inventariats en el moment de l'entrada en vigor d'aquest Decret s'inscriuran d'ofici en un termini màxim de tres mesos.

6

Les entitats de control i certificació que es trobin inscrites al Registre d'entitats de control i certificació en el moment de l'entrada en vigor d'aquest Decret, hauran d'adaptar-se al contingut d'aquest Decret en un termini de sis mesos.

Disposició Derogatòria

Es deroguen les disposicions següents:
Decret 163/1986, de 26 de maig, sobre l'artesania alimentària (DOGC núm. 703, de 20.6.1986).
Decret 362/1986, de 18 de desembre, sobre productes alimentaris de qualitat (DOGC núm. 791, de 16.1.1987).
Decret 41/1998, de 3 de març, pel qual s'estableixen normes per a l'adequació de les denominacions de qualitat a la normativa comunitària (DOGC núm.2594, de 9.3.1998)
Decret 42/1998, de 3 de març, de modificació del Decret 362/1986, de 18 de desembre, sobre productes alimentaris de qualitat (DOGC núm. 2594, de 9.3.1998).
Decret 320/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'inclou l'activitat de torrefacció de cafè en el repertori d'oficis d'artesania alimentària, grup II, activitats artesanals alimentàries vinculades al lloc de venda (DOGC núm. 1070, de 18.11.1988).
Ordre de 16 de setembre de 1987, per la qual es creen les Cartes d'Artesà Alimentari i de Mestre Artesà Alimentari i se'n regula l'atorgament (DOGC núm. 898, de 5.10.1987).
Ordre de 2 de novembre de 1987, per la qual s'estableix el procediment per a la sol·licitud de qualificació com a empresa artesanal alimentària (DOGC núm. 919, de 25.11.1987)
Ordre de 28 de juliol de 1987, sobre desplegament del Decret 362/1986, de 18 de desembre, sobre productes alimentaris de qualitat (DOGC núm. 879, de 19.8.1987).
Ordre de 20 de març de 1989, per la qual s'amplia l'àmbit d'aplicació del Decret 362/1986, de 18 de desembre, sobre productes alimentaris de qualitat (DOGC núm. 1127, de 5.4.1989).
Ordre de 16 de novembre de 2000, per la qual es crea el Registre d'entitats de control i certificació de productes agroalimentaris (DOGC núm. 3276, de 29.11.2000).
Ordre de 6 d'abril de 1989, per la qual es desplega el Decret 362/1986, de 18 de desembre, sobre productes alimentaris de qualitat per al pernil cuit (DOGC núm. 1135, de 24.4.1989).

Disposicions finals

1

S'habilita el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca perquè dicti totes les disposicions que calguin per al desenvolupament d'aquest Decret.

2

Aquest Decret entrarà en vigor als vint dies de la seva publicació al DOGC.

3

Adaptacions de reglaments

Les adaptacions dels reglaments de les denominacions d'origen protegides, indicacions geogràfiques protegides, indicacions geogràfiques de begudes espirituoses i marques de qualitat alimentària, han de ser aprovades mitjançant ordre del/de la conseller/a competent en matèria de qualitat agroalimentària.

Altres versions d'aquest precepte

4

Canvi de menció

Les referències a Denominacions geogràfiques de begudes espirituoses contingudes en el Decret 285/2006, de 4 de juliol, pel qual es desenvolupa la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària, s’han d’entendre referides a les Indicacions geogràfiques de begudes espirituoses, de conformitat amb el Reglament (CE) 110/2008 del Parlament europeu i del Consell, de 15 de gener de 2008, relatiu a la definició, designació, presentació, etiquetatge i protecció de la indicació geogràfica de begudes espirituoses i pel que es deroga el reglament (CEE) 1567/89 del Consell.

Altres versions d'aquest precepte

Annex 1

-1 Plec de condicions
El plec de condicions contindrà almenys les dades següents:
a) Nom del producte agrícola o alimentari amb la denominació d'origen protegida o la indicació geogràfica protegida.
En aquest apartat també s'haurà de justificar que el nom geogràfic és precís i està relacionat amb la zona geogràfica delimitada.
b) La descripció del producte agrícola o alimentari, incloses, si escau, les primeres matèries i les principals característiques físiques, químiques, microbiològiques o organolèptiques que estableixin una diferenciació qualitativa en relació amb altres productes de la seva mateixa naturalesa per l'origen.
c) La delimitació de la zona geogràfica. En aquest apartat s'ha de descriure la zona geogràfica tradicional de producció i elaboració i l'envasat del producte que es pretén protegir.
d) Els elements que demostrin que el producte és originari de la zona, d'acord amb el concepte de denominació d'origen protegida o indicació geogràfica protegida, que s'hauran de fonamentar en:
1. Un sistema de traçabilitat que garanteixi, mitjançant registres, la identificació del producte, la procedència de les matèries primeres i l'elaboració en la zona protegida.
2. Un sistema de control i certificació des de les matèries primeres fins al producte elaborat.
e) La descripció del mètode d'obtenció del producte agrícola o alimentari i si escau, els mètodes locals, els quals tinguin una llarga, efectiva i constant tradició des dels marcs de plantació o tipus d'explotació fins a la comercialització. També cal incloure la informació de l'envasat quan el sol·licitant determini i justifiqui que aquest s'ha de realitzar a la zona geogràfica delimitada al plec de condicions.
f) Els factors que acreditin el vincle amb el medi geogràfic o amb l'origen geogràfic. Aquests factors s'hauran d'incloure amb els apartats següents:
1. Vincle històric.
2. Vincle natural. Orografia, sòl, clima, hidrografia, flora i prats naturals.
3. Condicions de cultiu i/o producció, que només s'haurà d'incloure en el cas de pràctiques tradicionals, locals o particulars de la zona.
g) Les referències relatives a l'estructura o estructures de control i certificació, d'acord amb l'article 41.1 d'aquest Decret.
h) Els elements específics de l'etiquetat vinculats a la menció DOP o IGP, o a les mencions tradicionals nacionals equivalents.
i) Els possibles requisits que han de complir d'acord amb les disposicions comunitàries, estatals i autonòmiques relacionades amb el producte que es vol inscriure al registre comunitari.
j) Informe de conformitat del nom de la denominació que es vol registrar al Registre Mercantil Central i a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques i a l'Oficina d'Harmonització del Mercat Interior.
k) El nom i l'adreça de les autoritats o els organismes encarregats de verificar el compliment del que estableixen el plec de condicions i les seves funcions específiques.
-2 Document únic
El Document únic ha d'incorporar les dades següents:
a) Els elements principals del plec de condicions:
Nom, descripció del producte, incloses, si escau, les normes d'aplicació de l'envasat i l'etiquetat, i una descripció concreta de la delimitació de la zona geogràfica.
b) Descripció del vincle del producte amb el medi o l'origen geogràfic
-3 Mapes de localització: s'ha de delimitar la zona de producció i elaboració de la DOP o la IGP.
-4 Estudi socioeconòmic
L'estudi tindrà definits els aspectes següents:
a) Descripció de la situació actual de la producció, comercialització i distribució del producte.
b) Dades comparatives de producció i comercialització de productes similars de la zona i de la resta de l'Estat.
c) Llocs de treball actuals vinculats amb la futura denominació d'origen protegida o indicació geogràfica protegida.
d) Volum de negoci actual de la futura denominació d'origen protegida o indicació geogràfica protegida.
e) Previsions socioeconòmiques de la futura denominació d'origen protegida o indicació geogràfica protegida.
f) Altres dades necessàries per justificar la notorietat del producte.
-5 Projecte de reglament de la denominació d'origen protegida o indicació geogràfica protegida.
La proposta de reglament contindrà almenys els elements següents:
a) Àmbit de protecció de la DOP o la IGP d'acord amb el plec de condicions.
b) La producció, l'elaboració, l'envasat, les característiques del producte final i l'etiquetatge, d'acord amb el plec de condicions que descriu l'apartat 1 d'aquest annex.
c) Registres de la DOP o la IGP. S'han de definir els registres i el seu contingut segons les característiques de producció, elaboració i comercialització del producte.
d) Drets i obligacions dels titulars.
e) Els òrgans del consell regulador i el seu règim de funcionament intern i disciplinari d'acord amb el capítol de regulació dels consells reguladors.
f) L'entitat de certificació d'acord amb el capítol de certificació de les DOP o IGP.
g) Règim econòmic del consell regulador.

Annex 2

Repertori d'oficis d'artesania alimentària
Grup I
Activitats artesanals alimentàries vinculades al lloc de producció:
Elaboració de melmelades, conserves de fruites i conserves vegetals.
Elaboració de licors i aiguardents.
Elaboració d'envinagrats, adobats, salmorres i salats.
Elaboració de derivats lactis, formatges i matons.
Elaboració de caramels de mel i essències silvestres.
Grup II
Activitats artesanals alimentàries vinculades al lloc de venda:
Carnisseria, cansaladeria i xarcuteria
Carnisseria
Bacallaneria.
Cerveseria.
Pastisseria.
Forn de pa.
Elaboració de gelats, sorbets i granissats.
Torrefacció de cafè.
Xurreries.
Altres versions d'aquest precepte