Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 11/2006, de 19 de juliol, de modificació de la Carta municipal de Barcelona.

Dades bàsiques
  • Rang del document Llei

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

  • Núm. del document 011/2006

  • Data del document 19/07/2006

  • Data de publicació 27/07/2006

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 4685

Afectacions
TEXT PUBLICAT

El President de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

La disposició addicional de la Llei 22/1998, del 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona, amb relació a l'apartat 2 de la disposició transitòria primera de la Llei 8/1987, del 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, estableix que, per a revisar la Carta municipal, s'ha de constituir una comissió integrada per representants de la Generalitat i de l'Ajuntament de Barcelona, per tal d'elaborar els estudis i les propostes corresponents. Aquesta comissió s'ha constituït i ha acordat proposar diverses modificacions de la Carta.

Les modificacions que s'introdueixen consisteixen, d'una banda, a adaptar els símbols representatius de la ciutat a la legislació reguladora dels símbols dels ens locals, per a complir l'acord adoptat per l'Ajuntament de Barcelona en la sessió del Consell Municipal del 6 d'abril de 2004.

En el dit acord s'aprova, entre altres qüestions, la descripció de l'escut de la ciutat de Barcelona, que és la següent: "L'Escut de la ciutat de Barcelona serà caironat, constituït per la Creu de Sant Jordi, la Creu plena de gules sobre camp de plata, i pel signe de Catalunya, els quatre pals de gules sobre camp d'or, i s'alternaran ambdós signes en cadascun dels quarters que l'integren. Per timbre ostentarà la Corona reial, atesa la condició que tenia de sobirà el Comte de Barcelona, de conformitat amb les especificacions tècniques contingudes a l'expedient".

D'altra banda, s'adapta l'article 66.5 de la Carta al que disposa el Decret legislatiu 1/2005, del 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme. L'actual article 66.5 estableix que l'informe de la Comissió Jurídica Assessora és preceptiu en tots els supòsits d'aprovació definitiva de plans que comportin una modificació de zones verdes o espais lliures. En canvi, l'article 95.3 del text refós de la Llei d'urbanisme especifica que només és preceptiu si el sol·licita un terç del nombre legal de membres de la Comissió d'Urbanisme de Catalunya.

Finalment, el text de la Carta de Barcelona no regula expressament les modificacions de planejament general que comporten una modificació d'equipaments esportius, per la qual cosa s'adapta al que el dit text refós de la Llei d'urbanisme estableix sobre aquesta qüestió.

Article 1

Modificació dels articles 3 i 11

1. Es modifica l'apartat 2 de l'article 3 de la Llei 22/1998, del 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona, que resta redactat de la manera següent:

"2. L'escut oficial de la ciutat de Barcelona s'inspira en el de Pere III el Cerimoniós."

2. Es modifica l'apartat 3 de l'article 3 de la Llei 22/1998, que resta redactat de la manera següent:

"3. La bandera oficial de la ciutat de Barcelona és quarterada i incorpora els quatre pals vermells als quarters superior dret i inferior esquerre sobre fons groc, i la creu de Sant Jordi als quarters superior esquerre i inferior dret sobre fons blanc."

3. Es modifica la lletra d de l'apartat 1 de l'article 11 de la Llei 22/1998, que resta redactada de la manera següent:

"d) Aprovar l'escut, la bandera i els altres símbols distintius de la ciutat."

4. Es modifica la lletra l de l'apartat 3 de l'article 11 de la Llei 22/1998, que resta redactada de la manera següent:

"l) Aprovar l'escut, la bandera i els altres símbols distintius de la ciutat."

Article 2

Modificació de l'article 66

Es modifica l'apartat 5 de l'article 66 de la Llei 22/1998, que resta redactat de la manera següent:

"5. L'aprovació definitiva de plans que comporti una modificació de zones verdes, espais lliures o equipaments esportius correspon a la Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona, amb l'informe previ de la Comissió d'Urbanisme de Catalunya. Si un terç del nombre legal de membres de la Comissió d'Urbanisme de Catalunya ho sol·licita, l'expedient de modificació s'ha de sotmetre a dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, que té caràcter vinculant. No s'entenen com a modificació de zones verdes, espais lliures o equipaments esportius els ajustos en llur delimitació que no n'alterin la funcionalitat, la superfície ni la localització en el territori, sempre que es justifiqui en la memòria del pla."

Disposició transitòria

Aplicació del procediment de l'article 66.5

El procediment que aquesta llei estableix com a modificació de l'article 66.5 de la Llei 22/1988 és aplicable als plans urbanístics que s'aprovin inicialment a partir de l'entrada en vigor d'aquesta llei.

Disposició final

Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 19 de juliol de 2006

Pasqual Maragall i Mira

President de la Generalitat de Catalunya

Joan Saura i Laporta

Conseller de Relacions Institucionals

i Participació

(06.202.043)