Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 67/2007, de 20 de març, pel qual es regulen els ensenyaments de formació professional inicial en la modalitat a distància.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament d'Educació

  • Núm. del document 067/2007

  • Data del document 20/03/2007

  • Data de publicació 22/03/2007

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 4847

Afectacions
TEXT PUBLICAT

L'article 131.2.h) de l'Estatut d'autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat, en matèria d'ensenyament no universitari, amb relació als ensenyaments obligatoris i no obligatoris que condueixen a l'obtenció d'un títol acadèmic o professional amb validesa a tot l'Estat, la competència exclusiva sobre els aspectes organitzatius dels ensenyaments en règim no presencial adreçats a l'alumnat d'edat superior a la d'escolarització obligatòria.

La possibilitat d'oferir aquests ensenyaments en la modalitat a distància ja es va preveure a l'article 15 del Decret 332/1994, de 4 de novembre, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments de formació professional específica a Catalunya.

Posteriorment, el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar, el dia 27 d'agost de 2002, el Pla General de Formació Professional a Catalunya, el qual fou consensuat entre l'Administració i els agents socials i econòmics. Entre els objectius d'aquest Pla hi ha el d'establir mesures per facilitar l'accés de les persones a la formació, especialment d'aquelles amb més dificultats, amb risc d'exclusió social i/o amb discapacitats.

En aquest context, la modalitat a distància, també anomenada no presencial, que regula aquest Decret pretén fomentar que hi hagi més persones formades i amb major qualificació a fi i efecte d'afavorir la seva inserció, reinserció o progressió laboral i la seva contractació o promoció per part de les empreses.

Aquesta regulació incorpora també l'experiència obtinguda mitjançant la Resolució EDC/3353/2005, de 18 de novembre, per la qual s'implanta, amb caràcter experimental, l'oferta de la modalitat de formació professional a distància en el curs 2005-2006.

Per tot això exposat, a proposta del conseller d'Educació, i d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora,

Decreto:

Article 1

Objecte

1.1  L'objecte d'aquest Decret és regular la implantació i l'organització dels ensenyaments de formació professional inicial en la modalitat a distància.

1.2  En tot allò que no es regula expressament en aquest Decret són d'aplicació les normes que amb caràcter general regulen els ensenyaments de formació professional.

Article 2

Ordenació acadèmica

2.1  El currículum i els requisits de professorat dels cicles formatius que s'imparteixin en la modalitat a distància són els establerts a l'ordenació general de la formació professional inicial.

2.2  La relació màxima de professorat/alumnat en la modalitat a distància s'ha d'establir pel Departament d'Educació per a cada crèdit.

Article 3

Autorització i implantació

Correspon al Departament d'Educació en relació amb els ensenyaments de formació professional en la modalitat a distància:

a) La implantació en els centres educatius públics que determini.

b) L'autorització de la modalitat a distància a centres privats, d'acord amb els requisits que s'estableixin, d'aquells cicles formatius de formació professional inicial que tinguin autoritzats per impartir en la modalitat presencial.

Article 4

Tipus de crèdits

4.1  Els crèdits lectius dels cicles formatius de formació professional es classifiquen, a efectes d'impartició, en els tipus següents:

Crèdits "A", es poden impartir tant de forma presencial com a distància.

Crèdits "B", es poden impartir únicament de forma presencial.

4.2  En la modalitat de formació professional a distància s'ofereixen els crèdits de tipus "A".

4.3  De cada cicle formatiu que s'ofereixi en la modalitat a distància s'ha d'especificar el tipus d'impartició, "A" o "B", de cada crèdit lectiu.

4.4  Per als centres educatius públics s'establiran les mesures necessàries per possibilitar, i si escau coordinar, entre el centre on es cursen els crèdits a distància i el centre on es cursen de forma presencial, la compleció de tots els crèdits lectius i del crèdit de formació en centres de treball que constitueixen un cicle formatiu.

Article 5

Edat de l'alumnat

5.1  Poden accedir als ensenyaments de formació professional en la modalitat a distància les persones que tinguin complerts els 18 anys o bé els compleixin durant l'any natural en què es matriculen.

5.2  Amb caràcter excepcional poden accedir als cicles formatius de grau mitjà, en la modalitat a distància, les persones que posseeixin el títol de graduat en educació secundària obligatòria i tinguin com a mínim 16 anys complerts en l'any natural en què es matriculen, i que acreditin trobar-se en alguna de les situacions següents:

a) Treballar.

b) Tenir cura d'altres persones.

c) Concurrència de circumstàncies excepcionals que li impedeixin o dificultin el seguiment dels ensenyaments presencials. Les sol·licituds excepcionals es resoldran pel director o la directora del centre on la persona es vulgui matricular.

Article 6

Requisits acadèmics

L'alumnat que vulgui accedir als ensenyaments de formació professional en la modalitat a distància ha de reunir els requisits necessaris per accedir a la formació professional inicial.

Article 7

Incompatibilitats

7.1  En el mateix curs acadèmic una persona no pot matricular-se en més d'una modalitat del mateix crèdit.

7.2  En el mateix curs acadèmic una persona pot cursar crèdits diferents d'un mateix cicle formatiu, distribuïts entre les modalitats presencial i a distància.

7.3  En el mateix curs acadèmic no es pot cursar un crèdit, bé sigui en la modalitat presencial, bé en la modalitat a distància, i fer la inscripció pel mateix crèdit a les proves d'obtenció dels títols de formació professional.

Article 8

Admissió i reserva de places

8.1  L'admissió d'alumnat als centres de titularitat del Departament d'Educació, en cas que hi hagi més demanda que places, es regeix per la major qualificació de l'acreditació acadèmica requerida en el procés d'admissió.

8.2  En les processos d'admissió als centres de titularitat del Departament d'Educació, per afavorir l'accés a la formació professional de les persones discapacitades, es reservaran el 5% de les places ofertes de cada crèdit.

Així mateix, per afavorir l'accés a la formació professional de les persones amb dificultats especials per fer-los en la modalitat presencial, es podrà establir una reserva d'entre el 3 i el 5% de les places ofertes de cada crèdit.

8.3  Les places reservades no ocupades al final del període matriculació s'acumularan a la resta de places ofertes.

8.4  A la normativa reguladora dels processos d'admissió d'alumnat es fixarà el percentatge de places de cadascuna de les reserves previstes en aquest article, els mitjans d'acreditació documental de les circumstàncies al·legades i de les causes que suposin dificultat especial als efectes previstos a l'apartat anterior.

Article 9

Preinscripció i matrícula

Els centres educatius han de fer pública la previsió de places vacants per crèdits.

La preinscripció i la matricula s'ha de fer per crèdits.

Els centres educatius poden establir un o dos períodes de preinscripció i matrícula dins d'un curs acadèmic.

Article 10

Distribució temporal dels crèdits

Els crèdits es poden distribuir:

a) Durant un semestre del mateix curs, o

b) Durant dos semestres del mateix curs, o

c) Durant dos semestres en dos cursos consecutius. En aquest darrer cas s'han de prendre les mesures adients pel que fa al manteniment de la informació relativa al procés d'avaluació de l'alumnat.

Article 11

Canvis de modalitat

Es pot canviar de la modalitat a distància a la presencial, o a l'inrevés, en el següent període de preinscripció.

Article 12

Convocatòries

De cada crèdit hi ha un nombre màxim de dues convocatòries per període lectiu, la convocatòria ordinària i la convocatòria extraordinària de recuperació.

Article 13

Avaluació

13.1  L'avaluació de l'aprenentatge de l'alumnat es farà per crèdits.

13.2  El procés d'avaluació de cada crèdit és continu i conclou amb l'avaluació final del crèdit en la qual, com a resultat de les activitats d'avaluació fetes per l'alumnat, es determina la qualificació obtinguda.

Article 14

Permanència

14.1  Als centres de titularitat del Departament d'Educació s'han d'aplicar els criteris següents:

La permanència màxima en el mateix crèdit és de quatre convocatòries, sumant les ordinàries i les extraordinàries.

La presentació a les convocatòries extraordinàries és voluntària.

El nombre màxim de matrícules consecutives d'un mateix crèdit és de tres.

A l'alumnat que vulgui cursar de nou el mateix crèdit se li reserva plaça en el crèdit fins a esgotar el nombre màxim de convocatòries.

Un cop esgotat el nombre màxim de matrícules consecutives, l'alumnat pot participar en el procediment general d'admissió.

14.2  Als centres d'altres titularitats els criteris de permanència els determina i els fa públics el seu titular.

14.3  La Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats pot autoritzar, amb la sol·licitud prèvia motivada de l'alumne o alumna que acrediti la concurrència de causes excepcionals, la presentació a una cinquena convocatòria.

Article 15

Consideració i còmput de l'alumnat

L'alumnat matriculat en la modalitat a distància té la consideració d'alumne/a del centre a tots els efectes, llevat d'aquells que, per la naturalesa d'aquesta modalitat, no correspongui computar.

Article 16

Preu públic

La matrícula en centres educatius de titularitat del Departament d'Educació està sotmesa als preus públics que es puguin establir, per a cada crèdit, en concepte de matrícula i material didàctic.

Article 17

Inspecció

La Inspecció d'Educació supervisa i assessora el desplegament dels ensenyaments de formació professional en la modalitat a distància d'acord amb els criteris establerts per la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats.

Disposició addicional

Única

S'autoritza el Departament d'Educació per:

a) Preveure una oferta específica de formació del professorat de formació professional adaptada a la modalitat a distància.

b) Establir les instruccions d'organització i funcionament dels ensenyaments de formació professional inicial en la modalitat a distància, les de desenvolupament de la formació en centres de treball, i regular els requisits d'espais, equipaments, recursos, professorat i materials curriculars adequats que garanteixin la qualitat d'aquests ensenyaments.

c) Establir les instruccions, pel que fa als centres públics, per tal de facilitar a l'alumnat de la modalitat a distància la realització de pràctiques formatives en tallers, laboratoris i instal·lacions específiques dels centres públics de formació professional.

Disposició final

Aquest Decret entrarà en vigor als vint dies de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 20 de març de 2007

José Montilla i Aguilera

President de la Generalitat de Catalunya

Ernest Maragall i Mira

Conseller d'Educació

(07.071.075)