Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF

LLEI 15/2005, de 27 de desembre, de reforma parcial de diversos preceptes legals en matèries d'agricultura, ramaderia i pesca, de comerç, de salut i de treball.

Dades bàsiques
  • Rang del document Llei

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

  • Núm. del document 015/2005

  • Data del document 27/12/2005

  • Data de publicació 02/01/2006

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 4542

TEXT CONSOLIDAT

L'objecte d'aquesta llei és modificar de manera puntual la legislació sobre matèries diverses. Malgrat que tradicionalment s'havia incorporat aquest tipus de modificacions legislatives en les anomenades "lleis d'acompanyament dels pressupostos", l'opció presa, a partir de la Llei 12/2004, del 27 de desembre, de mesures financeres, fou limitar-ne el contingut a les normes de caràcter fiscal, financer o organitzatiu complementàries del pressupost mateix, però que no en constitueixen els elements essencials. Aquesta opció no elimina la necessitat de fer modificacions legislatives que no tenen substantivitat pròpia per a ésser objecte d'una llei específica, per la qual cosa es considera que aquestes modificacions, que no han d'incorporar regulacions completes o modificacions substancials del marc legal vigent, s'han d'establir en un únic text, la tramitació i l'aprovació del qual no es vinculen amb la tramitació i l'aprovació dels pressupostos.

Aquesta llei s'estructura en nou articles que afecten la Llei 15/2002, del 29 de juny, d'ordenació vitivinícola, la Llei 14/2003, del 13 de juny, de qualitat agroalimentària, la Llei 1/1986, del 25 de febrer, de pesca marítima de Catalunya, el text refós de les lleis 1/1983 i 23/1991, sobre comerç interior, aprovat pel Decret legislatiu 1/1993, del 9 de març, la Llei 1/1990, del 8 de gener, sobre la disciplina del mercat i de defensa dels consumidors i dels usuaris, la Llei 9/2000, del 7 de juliol, de regulació de la publicitat dinàmica a Catalunya, la Llei 31/1991, del 13 de desembre, d'ordenació farmacèutica de Catalunya, i la Llei 27/2002, del 20 de desembre, sobre mesures legislatives per a regular les empreses d'inserció sociolaboral; també s'hi incorporen normes d'assignació orgànica amb relació a l'exercici de la potestat sancionadora del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca en les matèries de sanitat animal, de sanitat vegetal i de medicaments veterinaris.

Article 1

Modificació de la Llei 15/2002

Es modifica la lletra r de l'article 2 de la Llei 15/2002, del 29 de juny, d'ordenació vitivinícola, que resta redactada de la manera següent:

"r) Vi de taula amb indicació geogràfica: el vi obtingut a partir d'unes determinades varietats de vinyes que procedeixen d'una àrea geogràfica determinada, amb una graduació alcohòlica mínima i que respon a les característiques organolèptiques establertes. La denominació dels vins de taula amb indicació geogràfica ha de contenir la menció .vi de la terra' seguida del nom del territori corresponent. El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca ha d'establir per a aquest tipus de vi un sistema de control que garanteixi l'origen dels productes i la veracitat de les dites indicacions."

Article 2

Modificació de la Llei 14/2003

1. Es modifica la lletra g de l'apartat 2 de l'article 53 de la Llei 14/2003, del 13 de juny, de qualitat agroalimentària, que resta redactada de la manera següent:

"g) Cometre inexactituds, errades o omissions en les dades o les informacions en l'etiquetatge, els documents d'acompanyament, els documents comercials, els registres, la retolació, la presentació i l'embalatge dels productes agroalimentaris o de les matèries i els elements per a la producció i la comercialització agroalimentàries, si aquestes inexactituds, errades o omissions no es refereixen a indicacions obligatòries o no afecten la naturalesa, la identitat, la qualitat, les característiques, la composició, la procedència o l'origen o es refereixen a indicacions obligatòries que no afecten la naturalesa, la identitat, la qualitat, les característiques, la composició, la procedència o l'origen."

2. Es modifica la lletra o de l'apartat 3 de l'article 53 de la Llei 14/2003, del 13 de juny, de qualitat agroalimentària, que resta redactada de la manera següent:

"o) Cometre inexactituds, errades o omissions de dades o d'informacions en l'etiquetatge, els documents d'acompanyament, els documents comercials, els registres, la retolació, la presentació i els embalatges, si aquestes inexactituds, errades o omissions es refereixen a indicacions obligatòries que afecten la naturalesa, la identitat, la qualitat, les característiques, la composició, la procedència o l'origen."

3. S'afegeix una nova lletra, la e', a l'apartat 3 de l'article 53 de la Llei 14/2003, del 13 de juny, de qualitat agroalimentària, amb el text següent:

"e') Fer desaparèixer, destruir o deteriorar l'exemplar contradictori de les mostres, en el termini de tres anys, llevat que es provi que la causa ha estat fortuïta o per raó de força major."

4. Es modifica l'apartat 1 de l'article 55 de la Llei 14/2003, del 13 de juny, de qualitat agroalimentària, que resta redactat de la manera següent:

"1. Les infraccions contra les disposicions d'aquesta llei tenen les sancions pecuniàries següents:

"a) Les infraccions lleus, una sanció pecuniària d'entre 150 i 2.000 euros.

»b) Les infraccions greus, una sanció pecuniària d'entre 2.001 i 30.000 euros. Es pot ultrapassar aquest import fins al quíntuple del valor de les mercaderies no conformes.

"c) Les infraccions molt greus, una sanció pecuniària d'entre 30.001 i 1.200.000 euros. Es pot ultrapassar aquest import fins al dècuple del valor de les mercaderies no conformes."

5. Es modifica l'article 64 de la Llei 14/2003, del 13 de juny, de qualitat agroalimentària, que queda redactat de la manera següent:

"Article 64. Competències

"S'han de regular per reglament els òrgans competents en matèria de qualitat agroalimentària per a acordar l'inici dels procediments sancionadors i designar-ne l'instructor o instructora i els òrgans competents per a imposar les sancions."

Article 3

Potestat sancionadora del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca en les matèries de sanitat animal, de sanitat vegetal i de medicaments veterinaris

En els casos que, d'acord amb la normativa aplicable, la potestat sancionadora en matèries de sanitat animal, de sanitat vegetal i de medicaments veterinaris correspon al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, l'òrgan competent per a dictar la resolució és:

a) El director o directora dels Serveis Territorials del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, en el supòsit d'infraccions qualificades de lleus i greus.

b) El director o directora general de Producció, Innovació i Indústries Agroalimentàries en el supòsit d'infraccions qualificades de molt greus.

Article 4

Modificació de la Llei 1/1986
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 5

Modificacions del Decret legislatiu 1/1993, relatiu al comerç interior
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 6

Modificació de la Llei 1/1990

Es modifica la lletra c de l'article 29 de la Llei 1/1990, del 8 de gener, sobre la disciplina del mercat i de defensa dels consumidors i dels usuaris, que resta redactada de la manera següent:

"c) Les corporacions locals, en l'àmbit de llur competència segons la legislació de règim local vigent, per a la imposició de sancions fins a un límit màxim de 60.000 euros. També poden imposar multes coercitives fins al límit que estableix l'article 21."

Article 7

Modificació de la Llei 9/2000

1. Es modifica l'article 18 de la Llei 9/2000, del 7 de juliol, de regulació de la publicitat dinàmica a Catalunya, que queda redactat de la manera següent:

"Article 18. Sancions

"1. Les infraccions a què es refereix aquesta llei són sancionades mitjançant l'aplicació de les mesures següents:

"a) Les infraccions lleus, amb una multa de fins a 3.000 euros.

"b) Les infraccions greus, amb una multa d'entre 3.001 i 30.000 euros.

"c) Les infraccions molt greus, amb una multa d'entre 30.001 i 600.000 euros."

2. Es modifica l'apartat 1 de l'article 19 de la Llei 9/2000, del 7 de juliol, de regulació de la publicitat dinàmica a Catalunya, que resta redactat de la manera següent:

"1. Correspon a les corporacions locals imposar les sancions establertes per aquesta llei, fins a un límit màxim de 60.000 euros. Sempre que les ordenances no ho disposin altrament, l'òrgan competent per a incoar els procediments sancionadors en la matèria objecte d'aquesta llei, i també per a imposar les sancions corresponents, és l'alcalde o l'òrgan en què aquest delegui."

3. Es modifica l'apartat 2 de l'article 19 de la Llei 9/2000, del 7 de juliol, de regulació de la publicitat dinàmica a Catalunya, que resta redactat de la manera següent:

"2. Són competents per a imposar les sancions establertes per aquesta llei, a més dels especificats per l'apartat 1, els òrgans dels diversos departaments de la Generalitat en tot allò que fa referència al contingut del missatge publicitari i, en concret, el que estableix l'article 16.4.a, si els ajuntaments, atesa llur capacitat sancionadora, inhibeixen llurs actuacions pel que fa a les infraccions molt greus."

Article 8

Modificació de la Llei 31/1991

1. Es modifica el subapartat segon de la lletra g de l'article 6 de la Llei 31/1991, del 13 de desembre, d'ordenació farmacèutica de Catalunya, modificada per la Llei 21/2001, del 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives, que resta redactat de la manera següent:

"Segon. En tots els casos, l'emplaçament de la nova oficina de farmàcia ha de guardar una distància de dos-cents cinquanta metres de l'oficina de farmàcia més propera, independentment de si és de la mateixa àrea bàsica de salut. Igualment, les oficines de farmàcia no es poden establir a menys de dos-cents vint-i-cinc metres d'un centre d'atenció primària. En el supòsit que l'oficina s'estableixi en un municipi que no disposi d'oficina de farmàcia, la distància a guardar respecte al centre d'atenció primària ha d'ésser de cent vint-i-cinc metres. El procediment per a amidar les distàncies s'ha d'establir per reglament."

2. Es modifica l'article 7 de la Llei 31/1991, del 13 de desembre, d'ordenació farmacèutica de Catalunya, que resta redactat de la manera següent:

"Article 7. Procediment d'autorització

"1. El procediment per a autoritzar noves oficines de farmàcia s'ha d'ajustar al que disposa aquest article, a les normes de procediment administratiu generals i a allò que s'estableixi ulteriorment, mitjançant reglament, sobre aquesta matèria.

"2. El procediment es pot iniciar:

"a) A petició d'un o més d'un farmacèutics.

"b) A petició dels òrgans de govern de la comarca, del municipi o dels municipis que puguin resultar-ne beneficiaris.

"c) D'ofici, pel Departament de Salut o pel col·legi oficial de farmacèutics corresponent.

"3. S'ha de fixar per reglament un barem atenent a criteris professionals i acadèmics, que s'ha d'aplicar en el supòsit a només quan el procediment s'hagi iniciat a instància de més d'un farmacèutic o farmacèutica i hagin presentat la sol·licitud el mateix dia, i en els supòsits b i c. Si el procediment s'ha iniciat a instància de més d'un farmacèutic o farmacèutica i no han presentat la sol·licitud el mateix dia, s'ha d'aplicar el principi de prioritat temporal en la presentació de les sol·licituds.

"4. En cap cas no poden participar en el procediment d'instal·lació d'una nova oficina de farmàcia els farmacèutics que tinguin més de seixanta-cinc anys a l'inici del procediment, ni els farmacèutics que tinguin instal·lada una oficina de farmàcia en el mateix municipi o en la mateixa àrea bàsica en els quals se sol·liciti la nova instal·lació.

"5. Per reglament es poden establir les mesures cautelars oportunes per tal d'evitar que s'obstaculitzi el procediment d'autorització de noves oficines de farmàcia o l'obertura d'oficines de farmàcia ja autoritzades."

Article 9

Modificació de la Llei 27/2002

Es modifica la lletra b de l'article 4 de la Llei 27/2002, del 20 de desembre, sobre mesures legislatives per a regular les empreses d'inserció sociolaboral, que resta redactada de la manera següent:

"b) Ésser promogudes i participades per una o diverses entitats promotores, d'acord amb el que estableix l'article 5. Aquesta participació ha d'ésser almenys d'un 51% del capital social en el cas de societats mercantils. En el cas de societats laborals, és aplicable la normativa específica reguladora d'aquest tipus de societats. En el cas que l'empresa d'inserció sigui una cooperativa que tingui legalment reconeguda la condició d'iniciativa social, no cal que hi hagi una entitat promotora."

Disposició derogatòria

Es deroga la disposició addicional tercera de la Llei 9/2000, del 7 de juliol, de regulació de la publicitat dinàmica a Catalunya.

Disposició final

Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.