Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 8/1989, de 5 de juny, de modificació de la Llei 6/1985, de 26 d'abril, d'Arxius.

Dades bàsiques
 • Rang del document Llei

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • Núm. del document 008/1989

 • Data del document 05/06/1989

 • Data de publicació 09/06/1989

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 1153

 • No Vigent
Afectacions
29/06/1989 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT

 EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA         
                               
  Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de 
 Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el 
 que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'Autonomia, 
 promulgo la següent                     
                               
 LLEI                            
                               
  Per tal de garantir l'efectivitat de les obligacions que 
 la Llei d'Arxius imposa a les administracions públiques i 
 als propietaris, posseïdors i comerciants d'arxius i de 
 documents històrics, cal dotar l'Administració de  la 
 Generalitat de la facultat d'imposar sancions als qui 
 incompleixin les obligacions esmentades.
                               
  L'article 20 de la Llei, en la seva versió originària, no 
 incloïa  cap  mena de tipificació de les infraccions 
 administratives, omissió que es corregeix en la nova 
 redacció que ara s'adopta.
                               
 Article 1                          
  Es modifica l'article 20 de la Llei 6/1985, del 26 
 d'abril, d'Arxius, al qual es dóna la redacció següent:   
  "Llevat que siguin constitutives de delicte, constitueix 
 infracció  administrativa  tota  vulneració  de  les 
 prescripcions contingudes en aquesta Llei i en les normes 
 reglamentàries  que  la  desenvolupin. En particular, 
 constitueixen:                       
 "- 1 Infraccions lleus.
  "a) La negativa o l'obstrucció a l'exercici de les 
 funcions de policia de la Inspecció General d'Arxius en 
 l'exercici de les seves funcions dins l'àmbit d'aquesta 
 Llei i les disposicions que la desenvolupin.
  "b)  L'incompliment  de qualsevol de les obligacions 
 establertes a l'article 15.a) i d), quan no es posi en 
 perill  immediat la integritat del bé o no es faci 
 impossible la seva recuperació.
  "c) L'incompliment dels propietaris i posseïdors d'arxius 
 i de documents històrics de l'obligació establerta a 
 l'article 15.c).
  "d) L'incompliment de les obligacions establertes  a 
 l'article  15.e),  quan  el valor del bé objecte de 
 l'incompliment no superi els 2.000.000 de pessetes.
  "e) L'incompliment pels  comerciants  de  l'obligació 
 establerta a l'article 17.
 "- 2 Infraccions greus.
  "a)  L'incompliment de les obligacions establertes a 
 l'article 1.2, sempre que no es posi en perill immediat la 
 integritat  del bé o no es faci impossible la seva 
 recuperació.
  "b) L'incompliment de les obligacions establertes  a 
 l'article 15.a), b) i d), quan es posi en perill immediat 
 la integritat del bé o es faci impossible la  seva 
 recuperació.
  "c) L'incompliment de l'obligació establerta a l'article 
 15.e), quan el valor del bé superi els 2.000.000 de 
 pessetes.
  "d) La destrucció de documentació contravenint les normes 
 sobre expurgació d'arxius administratius.
  "e) La difusió no autoritzada de documents per als quals 
 la llei exigeix autorització prèvia per a fer-los públics.
  "f) La comissió reiterada d'una mateixa infracció lleu.
  "g) L'alienació o retenció de la documentació que una 
 persona hagi detingut per raó del desenvolupament d'una 
 funció pública, una vegada finalitzada aquesta.
 "- 3 Infraccions molt greus.
  "a)  L'incompliment de les obligacions establertes a 
 l'article 1.2, quan es posi en perill  immediat  la 
 integritat del bé o es faci impossible la seva recuperació. 
  "b) L'incompliment de l'obligació establerta a l'article 
 15.b), quan el valor del bé superi els 5.000.000 de 
 pessetes.
  "c) La comissió reiterada d'una mateixa infracció greu.
 "- 4  La graduació  de les multes i la taxació de la 
 documentació a la qual fa referència el present article 
 seran les que fixi el Servei d'Arxius de la Direcció 
 General del Patrimoni Cultural, el qual podrà requerir 
 l'assessorament d'aquelles institucions, òrgans i persones 
 que s'escaigui, d'acord amb la naturalesa intrínseca del bé 
 objecte de valoració, i tindrà com a criteris preferents 
 per a l'esmentada taxació el perjudici causat o que per 
 negligència es pogués causar al Patrimoni Documental, la 
 seva singularitat, interès i importància quantitativa".
                               
 Article 2                          
  S'inclou un nou article a la Llei 6/1985, del 26 d'abril, 
 d'Arxius, amb el text següent:               
 "Article 20 bis.
 "- 1 Les infraccions lleus se sancionen en una escala que 
 comprèn de l'apercebiment fins a la multa de 500.000 
 pessetes; les greus amb multa de 500.001 a 10.000.000 de 
 pessetes, i les molt greus amb multa de 10.000.0001 a 
 50.000.000 de pessetes.
 "- 2 Les infraccions lleus prescriuen als dos mesos i les 
 greus  i molt greus als quatre anys. El termini de 
 prescripció començarà a computar-se des del dia en què 
 s'hagués comès la infracció o, en el seu cas, des d'aquell 
 en què s'hagués pogut incoar el procediment.
 "- 3 Correspon al Director General del Patrimoni Cultural 
 la imposició de sancions fins a 500.000 pessetes; al 
 Conseller de Cultura des de 500.001 fins a 10.000.000 de 
 pessetes, i al Consell Executiu de la Generalitat des de 
 10.000.0001 pessetes en endavant.
 "- 4  Sens  perjudici d'allò que s'estableix en aquest 
 article, la quantia de la sanció s'elevarà fins a cobrir, 
 en el seu cas, el benefici obtingut com a conseqüència de 
 la infracció".
                               
 Article 3                          
  S'addiciona a l'article 22 de l'esmentada Llei, un nou 
 paràgraf amb el següent redactat:              
  "Qualsevol persona o entitat pública o privada que detenti 
 documents als quals es refereixi l'article 1.1 d'aquesta 
 Llei, està obligada a lliurar-los  per  a  la  seva 
 reintegració a l'arxiu que correspongui. En el cas de no 
 produir-se el  lliurament,  l'autoritat  administrativa 
 corresponent ha d'adoptar les mesures necessàries per a la 
 dita reintegració, d'acord amb allò que estableix la 
 legislació vigent".
                               
 Article 4                          
  Es modifica l'article 23.2 de l'esmentada Llei, al qual es 
 dóna la redacció següent:                  
 "-2  No obstant això, com a regla general, els documents 
 públics i històrics es consideren reservats mentre no hagin 
 transcorregut trenta anys des de la data de creació, 
 salvant allò que disposa l'article 3.4 i el dret dels 
 interessats a consultar els documents  pertanyents  a 
 organismes públics dipositats als arxius històrics en les 
 mateixes condicions que tenien establertes els arxius d'on 
 procedien. Igualment, han de respectar les condicions 
 fixades en aquest número els particulars que donin o 
 dipositin documents de llur propietat als arxius de la 
 xarxa".
                               
 Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui 
 d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que 
 els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin 
 complir.
                               
 Palau de la Generalitat, 5 de juny de 1989.
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 Joan Guitart i Agell                    
 Conseller de Cultura