Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF

LLEI 7/2007, del 17 de juliol, de l'Agència Tributària de Catalunya.

Dades bàsiques
  • Rang del document Llei

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

  • Núm. del document 007/2007

  • Data del document 17/07/2007

  • Data de publicació 23/07/2007

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 4931

  • No Vigent
TEXT CONSOLIDAT

Preàmbul

Aquesta llei té per objecte donar compliment al que disposa l'article 204 de la Llei orgànica 6/2006, del 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, que disposa la creació de l'Agència Tributària de Catalunya. La present llei configura l'Agència com un ens amb personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat i atribucions per a organitzar i exercir les funcions que se li encomanin.

La creació de l'Agència Tributària de Catalunya comporta un canvi fonamental en l'aplicació dels tributs portada fins ara en l'àmbit de la Generalitat de Catalunya, dins l'estructura de la Direcció General de Tributs del Departament d'Economia i Finances, per a passar a una gestió que també absorbeix les funcions que corresponien, en matèria de recaptació d'ingressos públics de caràcter tributari, a la Subdirecció General de Tresoreria.

La voluntat de crear l'Agència Tributària de Catalunya és fruit del dret que té la Generalitat d'autoorganitzar-se. En aquest sentit, el Decret 18/2005, del 8 de febrer, de creació del Programa per a la reforma de l'Administració tributària de Catalunya, va tenir com a finalitat preparar, donar impuls i proposar un nou model d'Administració tributària. La creació de l'Agència Tributària de Catalunya respon també a l'objectiu que té el Govern de la Generalitat de promoure la creació de l'Administració tributària a Catalunya, perquè gestioni, recapti, liquidi i inspeccioni els impostos recaptats a Catalunya, d'acord amb el que estableix el segon paràgraf de l'article 204.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, per mitjà d'un consorci amb participació paritària de l'Agència Estatal d'Administració Tributària i de l'Agència Tributària de Catalunya.

A més de complir el manament inclòs en l'article 204.4 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, la creació de l'Agència comporta agrupar els diversos àmbits que, directament o indirectament, es refereixen a la gestió tributària, entesa en un sentit ampli, i també a la tasca de recaptació dels ingressos de dret públic, tributaris i no tributaris de la Generalitat, i sotmetre'ls a un criteri unitari de gestió sota diversos principis, entre els quals destaquen els de la legalitat, l'objectivitat, l'eficàcia, l'eficiència i, especialment, els de transparència, la lluita contra el frau fiscal i el servei a la ciutadania.

S'ha optat per utilitzar un model, el d'ens públic, que actua des de la perspectiva de l'aplicació de tributs amb plena independència, amb potestat autoorganitzativa i sotmès als principis de control financer i d'eficàcia.

Un dels apartats cabdals de la norma és el de les relacions entre administracions, dins el qual té una transcendència especial la relació amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària, a causa igualment del manament estatutari, que estableix que es porti a terme per mitjà de la constitució, abans del 9 d'agost de 2008, d'un consorci que potenciï la col·laboració i eviti la fragmentació tributària en l'àmbit territorial de Catalunya, i que permeti, així mateix, a l'Agència Tributària de Catalunya participar en igualtat de condicions en la gestió i en les decisions relatives als impostos de l'Estat recaptats a Catalunya quan l'aplicació d'aquests impostos correspongui a l'Administració tributària de l'Estat.

Aquesta llei s'articula en sis capítols, vint-i-tres articles, catorze disposicions addicionals, quatre disposicions transitòries, una disposició derogatòria i tres disposicions finals.

El capítol I, de disposicions generals, defineix l'Agència, n'estableix el règim jurídic i en concreta les funcions d'acord amb el que determina, amb caràcter general, l'Estatut d'autonomia.

El capítol II regula l'organització de l'Agència, que s'articula en la presidència, la Junta de Govern i el Comitè Executiu, i la Direcció General, que compleix les funcions de gestió ordinària de l'ens.

Del capítol III, sobre el personal, destaca l'atribució d'autonomia a l'Agència per a aprovar la seva oferta pública d'ocupació i també per a dur a terme i resoldre els processos selectius.

Quant al capítol IV, relatiu al règim econòmic de contractació i patrimonial, segueix l'esquema usual d'aquests tipus d'ens.

Amb relació al capítol V, sobre el control financer, destaca que s'atribueix a la Inspecció de Serveis de l'Agència la supervisió del funcionament intern, sens perjudici, quant a l'àmbit financer, de les funcions que corresponguin a la Intervenció General.

Finalment, el capítol VI regula, no tan sols la col·laboració amb l'Administració tributària de l'Estat, sinó també la col·laboració amb les altres administracions públiques i òrgans jurisdiccionals.

Amb relació a les disposicions addicionals, cal destacar els continguts de la quarta i la cinquena, que estableixen la creació de nous cossos en l'àmbit de l'Agència Tributària de Catalunya, per a dotar-la dels mitjans personals adequats. I també el de la disposició transitòria quarta, que encomana a l'Agència l'aprovació, en el termini d'un any, de la Carta de drets dels contribuents.

Capítol I

Disposicions generals

Article 1

L'Agència Tributària de Catalunya

1. Es crea l'Agència Tributària de Catalunya, com a ens amb personalitat jurídica pròpia, plena capacitat i atribucions per a organitzar i exercir les funcions que té encomanades.

2. L'Agència actua ajustada al dret públic i es regeix per aquesta llei, per les disposicions reguladores de les entitats que conformen el sector públic de la Generalitat i pel seu reglament de règim interior.

3. L'Agència té autonomia funcional, financera i de gestió i s'adscriu al Departament d'Economia i Finances. El departament d'adscripció estableix les directrius i exerceix el control d'eficàcia i eficiència sobre l'activitat de l'Agència.

Article 2

Funcions

1. Corresponen a l'Agència Tributària de Catalunya les funcions següents:

a) Gestionar, liquidar, inspeccionar i recaptar els tributs propis de la Generalitat i els tributs estatals cedits totalment a la Generalitat, d'acord amb el que disposa l'article 204 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.

b) Gestionar la recaptació per la via executiva dels ingressos de dret públic no tributaris de l'Administració de la Generalitat i dels ens que conformen el sector públic de la Generalitat.

c) Formar part del consorci o ens equivalent a què fa referència l'article 204.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.

d) Portar a terme la relació amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària i els òrgans amb funcions equivalents d’altres administracions públiques, respecte a la gestió, la liquidació, la inspecció i la recaptació dels tributs estatals cedits totalment o parcialment a la Generalitat, incloent-hi l’obtenció de dades i informació, i també la relació amb els òrgans economicoadministratius, sens perjudici dels informes previs que escaiguin que hagin d’ésser elaborats per la direcció general competent en matèria de tributs.

e) Elaborar estudis en els àmbits d'actuació de l'Agència i, en concret, respecte a la gestió, liquidació, inspecció i recaptació tant dels tributs propis com dels cedits totalment o parcialment. Aquesta funció s'entén sens perjudici de la que correspon a altres òrgans de la Generalitat en l'àmbit de les competències respectives.

f) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per llei, per conveni administratiu, per encàrrec de gestió o per qualsevol altra fórmula jurídica establerta per la normativa vigent.

2. L'Agència pot assumir, per delegació, la gestió, la recaptació, la liquidació i la inspecció de tota la resta d'impostos de l'Estat recaptats a Catalunya, d'acord amb el que estableixen els articles 203.4 i 204.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.

3. L'Agència Tributària de Catalunya pot exercir, per mitjà de delegació o per encàrrec de gestió, funcions d'aplicació dels tributs amb relació als tributs locals.

4. La recaptació dels ingressos tributaris i dels altres recursos de dret públic, derivada de l'activitat pròpia de l'Agència, forma part del Tresor de la Generalitat de Catalunya.

Altres versions d'aquest precepte

Article 3

Principis generals d'actuació

L'Agència Tributària de Catalunya actua amb autonomia de gestió, basada en una política adequada de recursos humans, en l'àmbit economicofinancer. L'activitat de l'Agència es fonamenta en els principis i les regles d'actuació següents:

a) Legalitat, objectivitat, eficàcia i generalitat en l'aplicació dels tributs, amb ple respecte als drets i les garanties dels ciutadans.

b) Desconcentració d'actuacions.

c) Lluita contra les diferents formes de frau fiscal.

d) Eficiència i responsabilitat en la gestió de la informació, per a la qual cosa ha de comptar amb el suport de la infraestructura tecnològica que garanteixi sempre la seguretat i la confidencialitat de les dades.

e) Servei als ciutadans, amb una atenció especial a les tasques d'assistència als contribuents, per a reduir al mínim els costos de tramitació i per a facilitar el compliment voluntari de les obligacions tributàries.

f) Coordinació i cooperació amb la resta d'administracions tributàries.

g) Col·laboració social i institucional amb els col·legis professionals, altres corporacions de dret públic i associacions professionals de l'àmbit tributari a fi de facilitar al màxim als contribuents el compliment de llurs obligacions i deures tributaris.

h) Adaptació de manera continuada als canvis de l'entorn econòmic i social i atenció a les noves necessitats dels ciutadans.

i) Transparència pel que fa a la fixació de criteris i objectius en els seus àmbits d'activitat, en particular en matèria de lluita contra el frau.

Article 4

Les relacions amb el Departament d'Economia i Finances
Les relacions entre l'Agència Tributària de Catalunya i el Departament d'Economia i Finances s'articulen per mitjà del contracte programa i el programa anual d'actuació, els quals han d'incloure, amb referència al termini de vigència corresponent, almenys, la definició dels objectius que s'han d'assolir, tant en l'àmbit tributari de control com en l'atenció ciutadana, la previsió dels resultats a obtenir a partir de la gestió duta a terme i els instruments de seguiment, control i avaluació a què ha de sotmetre l'Agència la seva activitat.

Article 5

Règim jurídic dels actes dictats pels òrgans de l'Agència

1. Els actes de l'Agència Tributària de Catalunya dictats en l'exercici de les seves funcions com a poder públic són actes administratius.

2. Les funcions d'aplicació dels tributs i la potestat sancionadora atribuïdes a l'Agència es regeixen per la Llei general tributària i la normativa de desplegament, les normes dictades per la Generalitat en exercici de la seva competència en matèria tributària i les disposicions en matèria de procediment administratiu aplicables a l'àmbit de l'Administració de la Generalitat.

3. L'Agència, pel que fa a les funcions que impliquen exercir potestats públiques, es regeix per la normativa reguladora del procediment administratiu en l'àmbit de la Generalitat.

4. Els actes que dictin els òrgans de l'Agència en l'exercici de la potestat tributària, i també els de recaptació per la via executiva dels ingressos públics no tributaris, són susceptibles de reclamació economicoadministrativa davant els òrgans economicoadministratius que siguin competents d'acord amb les previsions de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, sens perjudici de la interposició prèvia i potestativa del recurs de reposició en els termes que estableix la Llei general tributària i les normes de desplegament.

5. La resta d'actes dictats en l'àmbit de l'Agència esgoten la via administrativa i són susceptibles de recurs contenciós administratiu amb el potestatiu recurs de reposició previ.

6. La revisió d'actes nuls o anul·lables de naturalesa tributària en via administrativa correspon al conseller o consellera d'Economia i Finances i s'ha d'efectuar d'acord amb els motius, els terminis i la tramitació establerts per la normativa tributària.

7. El règim de responsabilitat patrimonial de l'Agència i de les autoritats, dels funcionaris i del personal adscrit és el que s'estableix amb caràcter general per a l'Administració de la Generalitat. Correspon resoldre al director o directora, en els termes que determina la normativa reguladora del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Capítol II

Organització

Article 6

Òrgans de govern

Els òrgans de govern de l'Agència Tributària de Catalunya són:

a) El president o presidenta.

b) La Junta de Govern.

c) El director o directora.

d) El Comitè Executiu.

Article 7

El president o presidenta

1. La presidència de l’Agència Tributària de Catalunya correspon a la persona titular de l’òrgan mitjançant el qual l’Agència s’adscriu al departament competent en matèria de finances.

2. Correspon al president o presidenta:

a) Exercir la representació institucional.

b) Aprovar la relació de llocs de treball.

c) Aprovar la proposta d'oferta pública d'ocupació.

d) Aprovar el programa d'actuació de l'Agència i, si escau, la proposta de contracte programa.

e) Nomenar i fer cessar el personal directiu.

f) Exercir el comandament superior del personal, sens perjudici de les funcions que corresponen al director o directora.

3. El president o presidenta pot delegar en el director o directora la funció establerta per l'apartat 2.a.

Altres versions d'aquest precepte

Article 8

La Junta de Govern

1. Componen la Junta de Govern:

a) El president o presidenta.

b) Els vocals nats del Departament d'Economia i Finances, que són: el director o directora de l'Agència; el director o directora general de Tributs; el director o directora general de Pressupostos; l'interventor o interventora general, i el cap o la cap de l'Assessoria Jurídica.

c) Fins a quatre vocals nomenats pel conseller o consellera d'Economia i Finances.

d) El secretari o secretària, que ha d'ésser el vocal o la vocal que designi el president o presidenta.

2. La Junta de Govern té les funcions següents:

a) Exercir la direcció superior de l'Agència.

b) Aprovar l'avantprojecte de pressupost.

c) Elevar el programa d'actuació de l'Agència a l'aprovació del president o presidenta i, si escau, la proposta de contracte programa.

d) Deliberar sobre les línies generals de la política de recursos humans, inclosa la política de retribucions.

e) Conèixer els projectes normatius, incloent-hi els que regulen els procediments tributaris, i emetre'n un informe, sens perjudici que pugui delegar-ho en el director o directora o en el Comitè Executiu.

f) Deliberar sobre la política de comunicació i sobre les relacions institucionals de l'Agència.

g) Aprovar els comptes.

h) Aprovar el Reglament de règim interior de l'Agència.

i) Complir les altres funcions que li atribueixi el Reglament de règim interior.

Article 9

El director o directora

1. El càrrec de director o directora de l'Agència Tributària de Catalunya és assimilat al de director o directora general i és nomenat i separat lliurement pel Govern, a proposta del conseller o consellera d'Economia i Finances.

2. Correspon al director o directora:

a) Exercir la direcció ordinària de l’Agència, que inclou donar les instruccions sobre tots els temes relacionats amb els serveis i funcions de l’Agència i dictar les instruccions de caràcter tributari dins les seves competències.

b) Exercir la representació ordinària en l'ordre judicial i en l'extrajudicial.

c) Dirigir i coordinar l'actuació del Comitè Executiu.

d) Elaborar l'avantprojecte de pressupost i sotmetre'l a la Junta de Govern.

e) Executar el programa d'actuació de l'Agència.

f) Exercir el comandament del personal, i específicament exercir la potestat disciplinària i nomenar i fer cessar el personal que no tingui la consideració de personal directiu.

g) Contractar personal laboral.

h) Signar convenis amb altres entitats públiques o privades, sens perjudici que el president o presidenta avoqui la competència.

i) Actuar com a òrgan de contractació de l'Agència.

j) Autoritzar despeses amb càrrec a crèdits pressupostaris.

k) Complir les funcions que li delegui el president o presidenta o la Junta de Govern.

l) Complir les funcions que li atribueixi el Reglament de règim interior.

Altres versions d'aquest precepte

Article 10

El Comitè Executiu

1. El Comitè Executiu de l’Agència és presidit pel director o directora de l’Agència, i és integrat pels caps d’àrea i pels delegats territorials que es determinin per reglament. Actua com a secretari o secretària el membre del Comitè o el funcionari o funcionària que determini el director o directora, si bé en aquest darrer cas no té dret a vot.

El president o presidenta del Comitè Executiu pot decidir sobre l’assistència a les sessions del Comitè, amb veu però sense vot, de persones que estiguin relacionades amb els temes objecte de debat.

2. Les funcions del Comitè Executiu són:

a) Elaborar l'avantprojecte del programa d'actuació i, si escau, del contracte programa perquè es pugui trametre a la Junta de Govern.

b) Aprovar i efectuar el seguiment de les línies de treball fixades en el programa d'actuació, que inclou els principals objectius de l'Agència, els quals es fonamenten en la millora de l'eficàcia i l'eficiència en el funcionament, tant pel que fa al control tributari com a l'atenció ciutadana.

c) Proposar els programes de contractació i d'inversions.

d) Proposar mesures que afectin l'organització dels serveis centrals i territorials, i fer-ne el seguiment de l'execució.

e) Executar els acords de la Junta de Govern, excepte els que corresponen al director o directora.

f) Assessorar sobre els projectes i les decisions que determini el president o presidenta, la Junta de Govern o el director o directora.

g) Complir les que li delegui la Junta de Govern.

h) Complir les que li atribueixi el Reglament de règim interior.

Altres versions d'aquest precepte

Article 11

Estructura orgànica

1. L'Agència Tributària de Catalunya s'estructura en serveis centrals i en serveis territorials. Els serveis centrals es divideixen en àrees en funció dels diferents àmbits d'actuació. Al capdavant de cada àrea hi ha un cap o una cap amb el rang que es determini per reglament. Al capdavant dels serveis territorials hi ha delegats territorials, amb la categoria que es determini per reglament.

2. S'han de determinar, per ordre del conseller o consellera d'Economia i Finances, l'estructura i l'organització de l'Agència, amb l'objectiu d'atendre les funcions que li atribueix aquesta llei.

3. Correspon al servei jurídic de l'Agència, integrat per advocats de la Generalitat, d'assessorar l'Agència i de representar-la en dret, en els termes establerts per la Llei 7/1996, del 5 de juliol, d'organització dels serveis jurídics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i les normes corresponents de desenvolupament.

Capítol III

Personal de l’Agència Tributària de Catalunya
Altres versions d'aquest precepte

Article 12

Personal al servei de l’Agència Tributària de Catalunya
1. L’Agència Tributària de Catalunya compta amb personal funcionari i personal laboral per a l’exercici de les funcions que té atribuïdes. Es reserven al personal funcionari, en salvaguarda dels interessos generals de l’Administració, els llocs de treball de l’Agència que comporten l’exercici de potestats públiques.

2. Els funcionaris dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària de Catalunya tenen la consideració d’agents de l’autoritat en l’exercici de les funcions respectives, en els termes que estableix la normativa tributària. Quan actuen com a agents de l’autoritat fora de les oficines públiques, davant de terceres persones, els funcionaris han d’acreditar aquesta condició, i poden sol·licitar el suport, l’empara i la protecció de les autoritats públiques, que estan obligades a prestar-los-hi.

3. Correspon al president o presidenta de l’Agència Tributària de Catalunya d’aprovar la relació de llocs de treball, a proposta del director o directora i amb l’informe previ no vinculant del departament competent en matèria de funció pública, dins el marc establert pel contracte programa en matèria de recursos humans, d’acord amb la normativa general de funció pública de l’Administració de la Generalitat.

4. El departament competent en matèria de funció pública ha d’informar amb caràcter previ i no vinculant de les previsions màximes de plantilla, els recursos personals i el marc d’actuació en matèria de recursos humans i d’altres qüestions relatives a la política de recursos humans de l’Agència Tributària de Catalunya, que s’han d’incorporar al contracte programa.
Altres versions d'aquest precepte

Article 12 bis

Règim aplicable al personal
1. El personal al servei de l’Agència Tributària de Catalunya resta subjecte al que disposa la normativa reguladora de la funció pública de l’Administració de la Generalitat, amb les especialitats establertes per aquesta llei i la seva normativa de desenvolupament.

2. El règim retributiu dels funcionaris dels cossos tributaris de l’Agència Tributària de Catalunya és el previst amb caràcter general per als funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, amb un règim específic de percepció de retribucions variables que correspon de regular al Govern.
Altres versions d'aquest precepte

Article 12 ter

Principis d’actuació
Els membres dels cossos tributaris de l’Agència Tributària de Catalunya han d’ajustar en tot moment llur actuació al codi de conducta següent:

a) Han d’actuar d’acord amb els principis de legalitat, objectivitat i generalitat en l’aplicació de la normativa tributària, amb ple respecte a l’ordenament jurídic.
b) Han d’actuar amb professionalitat, imparcialitat i responsabilitat en el compliment de llurs funcions i han de gestionar amb sigil la informació i guardar reserva rigorosa respecte a les dades de què tinguin coneixement en l’exercici de llur activitat.
c) Han de sotmetre llur gestió als principis d’avaluació i de transparència i al principi de garantia de la seguretat jurídica dels obligats tributaris.
d) Han d’atenir-se al principi de jerarquia i han d’obeir les instruccions professionals dels superiors, llevat que puguin constituir una infracció de l’ordenament jurídic.
e) Han de prestar el màxim servei als ciutadans, amb una atenció especial a les tasques d’assistència tècnica als contribuents i de promoció de la consciència fiscal.
f) Han d’actuar amb la màxima celeritat i amb la màxima proporcionalitat en la gestió dels assumptes que els siguin encomanats.
g) Han de subjectar-se al principi de coordinació i cooperació amb el personal de les altres administracions públiques i de les entitats que actuen en l’àmbit tributari.
h) Han d’adaptar llur gestió de manera continuada als canvis de l’entorn econòmic i social i han d’actualitzar permanentment llurs coneixements tributaris.
i) Han d’actuar d’acord amb la resta de principis a què resten subjectes en virtut de llur condició d’empleats públics.
Altres versions d'aquest precepte

Article 13

Oferta pública d’ocupació
L’Agència Tributària de Catalunya ha de sotmetre a l’aprovació del Govern, amb l’informe previ no vinculant del departament competent en matèria de funció pública, l’oferta pública d’ocupació en relació amb els llocs de treball reservats a funcionaris dels cossos tributaris que té adscrits.
Altres versions d'aquest precepte

Article 14

Processos selectius, provisió de llocs de treball i condicions de treball
1. Correspon a l’Agència Tributària de Catalunya, amb l’informe previ no vinculant del departament competent en matèria de funció pública, la convocatòria i la resolució dels processos de selecció i provisió dels llocs de treball reservats a personal funcionari dels cossos tributaris que té adscrits.

2. Els òrgans competents de l’Agència Tributària de Catalunya dissenyen el pla anual de formació del personal que hi és adscrit, i poden signar convenis amb aquest objecte amb altres entitats, sens perjudici de les competències de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya o del departament competent en matèria de finances.

3. El president o presidenta de l’Agència Tributària de Catalunya estableix, a proposta del director o directora, el règim de prestació de serveis i les altres condicions laborals del personal al servei de l’Agència.
Altres versions d'aquest precepte

Capítol IV

Règim econòmic, de contractació i patrimonial

Article 15

Recursos econòmics

Els recursos de l'Agència Tributària de Catalunya són:

a) Les assignacions amb càrrec als pressupostos de la Generalitat, determinades en funció del que estableix l'article 16.3.

b) Els rendiments procedents dels béns i els drets propis o que tingui adscrits.

c) Els crèdits i els préstecs que li siguin concedits, en els termes i les condicions que fixa la normativa aplicable.

d) La recaptació de taxes, preus públics i altres ingressos vinculats als serveis que presta.

e) Qualssevol altres recursos que legalment li corresponguin.

Article 16

Pressupost

1. El pressupost de l'Agència Tributària de Catalunya es regeix pel que disposa la normativa reguladora de les entitats que conformen el sector públic de la Generalitat, la normativa reguladora de les seves finances públiques i les successives lleis de pressupostos.

2. Correspon al director o directora de l'Agència elaborar l'avantprojecte de pressupost, el qual ha de contenir el que determini la normativa vigent relativa a l'elaboració dels pressupostos.

3. Es poden determinar, per mitjà dels contractes programa corresponents, mecanismes d'ajustament de crèdits de despeses i inversions vinculats a la consecució dels objectius que es fixin tant en l'àmbit de control com en l'atenció ciutadana.

Article 17

Patrimoni

1. Constitueixen el patrimoni de l'Agència Tributària de Catalunya els béns i els drets que li són adscrits i els béns i els drets propis, de qualsevol naturalesa, que adquireixi per qualsevol títol.

2. Els béns adscrits conserven la qualificació jurídica originària i l'adscripció no implica cap transmissió del domini públic ni desafectació.

3. El règim patrimonial de l'Agència se subjecta a la normativa reguladora de les entitats que conformen el sector públic de la Generalitat i a la normativa reguladora del patrimoni de l'Administració de la Generalitat.

4. L'Agència gaudeix de sistemes d'informació propis, sens perjudici de les fórmules de col·laboració que es puguin establir amb l'Administració de la Generalitat.

Article 18

Règim comptable i fiscal

1. L'Agència Tributària de Catalunya ha d'aplicar el Pla de comptabilitat pública de la Generalitat de Catalunya.

2. Pertoca als òrgans de l'Agència que amb aquest objectiu es determinin, d'acord amb l'estructura orgànica corresponent, portar la comptabilitat de l'Agència, d'acord amb les instruccions que a aquest efecte dicti la Intervenció General.

3. La comptabilitat de la liquidació i de la recaptació dels tributs i altres recursos de dret públic s'ha de portar d'acord amb els criteris que a aquest efecte estableixi la Intervenció General, i s'ha de garantir la interconnexió informàtica per mitjà de sistemes d'informació corporatius.

4. L'Agència gaudeix del tractament fiscal aplicable a l'Administració de la Generalitat.

Article 19

Règim contractual

1. La contractació de l'Agència Tributària de Catalunya es regeix per la normativa vigent en matèria de contractes de les administracions públiques.

2. L'òrgan de contractació de l'Agència és el director o directora.

Capítol V

Control financer i d'eficàcia

Article 20

Règim de control

1. Correspon a la Inspecció de Serveis de l'Agència Tributària de Catalunya la supervisió del funcionament intern de l'Agència, i també el control d'eficàcia i eficiència per mitjà de l'anàlisi del grau d'assoliment dels objectius fixats en el programa anual d'actuació.

2. Correspon a la Intervenció General de la Generalitat efectuar el control financer permanent, d'acord amb el pla anual aprovat pel conseller o consellera d'Economia i Finances, tant pel que fa al pressupost de l'Agència com pel que fa a l'aplicació dels tributs.

3. El conseller o consellera d'Economia i Finances pot acordar el sotmetiment de l'Agència als sistemes d'informació corporatius en matèria de personal i economicofinancera.

Capítol VI

La col·laboració entre administracions

Article 21

Els convenis

1. L'Agència Tributària de Catalunya pot signar, en els termes i les condicions establerts per la normativa aplicable a l'Administració de la Generalitat, convenis de col·laboració amb entitats públiques pertanyents a altres administracions en els àmbits d'actuació que directament o indirectament li són propis. Així mateix, pot subscriure convenis amb entitats privades amb la mateixa finalitat.

2. Si els convenis a què fa referència l'apartat 1 imposen a l'Agència l'execució de tasques a acomplir per mitjà dels seus recursos humans o materials, es pot establir una contraprestació econòmica que, en qualsevol cas, cobreixi o compensi el cost dels mitjans esmerçats en l'execució del conveni.

Article 22

Formes de col·laboració
La col·laboració de l'Agència Tributària de Catalunya amb entitats d'altres administracions públiques pot revestir qualsevol fórmula jurídica admesa en dret, incloent-hi la constitució o la participació en entitats amb personalitat jurídica pròpia i diferenciades.

Article 23

Col·laboració en l'àmbit tributari

1. L'Agència Tributària de Catalunya, d'acord amb el que disposa l'Estatut d'autonomia de Catalunya, ha de participar en el consorci o ens equivalent de naturalesa paritària que disposa l'Estatut per a aplicar els tributs i altres matèries en les quals sigui competent el consorci en l'àmbit territorial de Catalunya.

2. L'Agència participa, en la forma que es determini, en representació de la Generalitat, en els ens o organismes tributaris de l'Estat responsables de la gestió, la recaptació, la liquidació i la inspecció dels tributs estatals cedits parcialment.

3. L'Agència ha de col·laborar, pels mitjans que consideri pertinents, amb l'Administració tributària d'altres comunitats autònomes i de l'Administració local. Així mateix, ha de col·laborar amb l'Administració de justícia i amb els òrgans del Ministeri Fiscal.

Capítol VII

Cossos tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària de Catalunya
Altres versions d'aquest precepte

Article 24

Cossos tributaris de l’Agència Tributària de Catalunya
Són cossos tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària de Catalunya:

a) El Cos Superior d’Inspectors Tributaris de la Generalitat de Catalunya.
b) El Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la Generalitat de Catalunya.
Altres versions d'aquest precepte

Article 25

Cos Superior d’Inspectors Tributaris de la Generalitat de Catalunya
1. El Cos Superior d’Inspectors Tributaris de la Generalitat de Catalunya, dins el grup de classificació A, subgrup A1, és adscrit a l’Agència Tributària de Catalunya, de la qual depèn orgànicament i funcionalment.

2. Les funcions pròpies del Cos Superior d’Inspectors Tributaris de la Generalitat de Catalunya són les següents:
a) Planificar i dirigir les tasques pròpies dels procediments d’aplicació dels tributs adreçades a regularitzar les conductes defraudadores i els incompliments fiscals, i controlar-ne l’execució.
b) Acomplir les tasques d’investigació i comprovació tributàries i les tasques pròpies del procediment de constrenyiment que tinguin una major complexitat i que comportin l’exercici de les facultats més àmplies d’inspecció i recaptació tributàries, complexitat que s’ha de valorar en funció de la dificultat tècnica de les tasques i l’especificitat de la qualificació i la quantificació dels fets, els actes, les activitats, els valors i els altres elements determinants de l’obligació tributària.
c) Practicar les liquidacions tributàries que regularitzin la situació tributària dels obligats tributaris i imposar sancions tributàries.
d) Controlar i supervisar les actuacions pròpies dels procediments de revisió en via administrativa.
e) Informar els obligats tributaris sobre llurs drets i obligacions de naturalesa tributària amb motiu de les actuacions inspectores i sobre el procediment per a satisfer els deutes tributaris que en puguin derivar.
f) Elaborar informes i emetre dictàmens en matèria tributària adreçats a les administracions públiques, i prestar-los l’assistència i l’ajuda necessàries.
g) Les altres que li siguin atribuïdes per llei o per reglament.
Altres versions d'aquest precepte

Article 26

Accés al Cos Superior d’Inspectors Tributaris de la Generalitat de Catalunya
1. Per a accedir al Cos Superior d’Inspectors Tributaris de la Generalitat de Catalunya cal posseir el títol universitari de doctor o doctora, de grau, de llicenciat o llicenciada, d’enginyer o enginyera o d’arquitecte o arquitecta.

2. L’ingrés al Cos Superior d’Inspectors Tributaris de la Generalitat de Catalunya es fa per mitjà dels sistemes d’oposició o de concurs oposició, en torns d’accés lliure i de promoció interna.

3. Les convocatòries d’accés al Cos Superior d’Inspectors Tributaris de la Generalitat de Catalunya han de garantir la reserva de com a mínim el 50% de les places convocades per al torn de promoció interna, en el qual tenen dret a participar:

a) Els funcionaris del Cos Superior d’Administració de la Generalitat de Catalunya, del Cos d’Intervenció de la Generalitat de Catalunya i del Cos d’Advocacia de la Generalitat de Catalunya que compleixin els requisits i les condicions establerts per la normativa general en matèria de promoció interna.
b) Els funcionaris de l’escala tècnica tributària del Cos Superior d’Inspecció i Tècnica Tributària de la Generalitat de Catalunya.
c) Els funcionaris del Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la Generalitat de Catalunya.
d) Els funcionaris que pertanyin a cossos o escales d’altres administracions públiques del subgrup A2 que tinguin assignades funcions tributàries substancialment coincidents amb les del Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que determinin les bases de la convocatòria respectiva.
Altres versions d'aquest precepte

Article 27

Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la Generalitat de Catalunya
1. El Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la Generalitat de Catalunya, dins el grup de classificació A, subgrup A2, és adscrit a l’Agència Tributària de Catalunya, de la qual depèn orgànicament i funcionalment.

2. Les funcions pròpies del Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la Generalitat de Catalunya, en el marc dels procediments tributaris existents, són les següents:

a) Efectuar les actuacions de detecció de l’incompliment d’obligacions tributàries formals, inclosa la presentació de declaracions i autoliquidacions tributàries, i impulsar i supervisar les tasques de formació i conservació dels censos tributaris.
b) Efectuar les actuacions pròpies dels procediments d’aplicació dels tributs, dels procediments sancionadors en matèria tributària i dels procediments de revisió en via administrativa.
c) Dur a terme tasques de suport a les actuacions pròpies dels procediments d’inspecció i constrenyiment que tinguin una major complexitat i que comportin l’exercici de les facultats més àmplies d’inspecció i recaptació tributàries.
d) Proposar la pràctica de liquidacions derivades dels procediments tributaris i la imposició de sancions tributàries.
e) Efectuar les actuacions d’obtenció d’informació relacionades amb l’aplicació dels tributs que li hagin estat assignades.
f) Prestar assistència tributària als contribuents i informar-los de llurs obligacions i drets.
g) Les altres que li siguin atribuïdes per llei o per reglament.
Altres versions d'aquest precepte

Article 28

Accés al Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la Generalitat de Catalunya
1. Per a accedir al Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la Generalitat de Catalunya cal posseir el títol universitari de diplomat o diplomada de primer cicle, d’enginyer tècnic o enginyera tècnica o d’arquitecte tècnic o arquitecta tècnica o un grau equivalent.

2. L’ingrés al Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la Generalitat de Catalunya es fa per mitjà dels sistemes d’oposició o de concurs oposició, en torns d’accés lliure i de promoció interna.

3. Les convocatòries d’accés al Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la Generalitat de Catalunya han de garantir la reserva de com a mínim el 50% de les places convocades per al torn de promoció interna, en el qual tenen dret a participar:

a) Els funcionaris de la Generalitat que pertanyin al Cos de Gestió d’Administració de la Generalitat de Catalunya i compleixin els requisits i les condicions establerts per la normativa general en matèria de promoció interna.
b) Els funcionaris del Cos Administratiu de la Generalitat de Catalunya que ocupin amb caràcter definitiu llocs de treball amb funcions de suport directe a l’àmbit tributari, d’acord amb el que determinin les bases de la convocatòria respectiva.
Altres versions d'aquest precepte

Capítol VIII

Disposicions comunes per als cossos tributaris de l’Agència Tributària de Catalunya
Altres versions d'aquest precepte

Article 29

Organització i funcionament dels cossos tributaris de l’Agència Tributària de Catalunya
Correspon al director o directora de l’Agència Tributària de Catalunya de concretar els aspectes d’organització i de funcionament de les actuacions que duguin a terme en els àmbits d’actuació respectius els membres dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència.
Altres versions d'aquest precepte

Article 30

Règim d’incompatibilitats dels membres dels cossos tributaris de l’Agència Tributària de Catalunya
Els membres del Cos Superior d’Inspectors Tributaris de la Generalitat de Catalunya i del Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la Generalitat de Catalunya compleixen llurs funcions en règim de dedicació exclusiva, incompatible amb qualsevol altra activitat professional. S’exceptuen d’aquest règim d’incompatibilitats les activitats que estableix com a compatibles el capítol II de la Llei 21/1987, del 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat. També se n’exceptuen l’exercici de la docència com a professors universitaris associats a temps parcial i les activitats de preparació per a l’accés a la funció pública, sempre que no impedeixin el compliment del règim de dedicació horària que sigui establert per l’Agència.
Altres versions d'aquest precepte

Article 31

Accés als cossos tributaris de l’Agència Tributària de Catalunya
S’han d’establir per reglament el contingut general de les proves per a l’accés als cossos tributaris de l’Agència Tributària de Catalunya i les altres característiques principals dels sistemes d’accés. Correspon al president o presidenta de l’Agència Tributària de Catalunya d’aprovar, per mitjà de resolució, els temaris i la durada de les proves selectives, i també el contingut i la durada dels cursos selectius de formació.
Altres versions d'aquest precepte

Disposicions addicionals

Disposició addicional primera

Règim d'adscripció del personal
A partir de la data d'inici de les activitats de l'Agència Tributària de Catalunya, el personal que en el moment de l'entrada en vigor d'aquesta llei presta serveis en els àmbits de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs del Departament d'Economia i Finances resta adscrit a l'Agència en els termes que es determinin per reglament i en la relació dels llocs de treball que s'aprovi a aquest efecte, sens perjudici de la integració posterior, si escau, en els cossos de nova creació a què fan referència les disposicions addicionals quarta i cinquena.

Disposició addicional segona

Les oficines liquidadores
L'Agència Tributària de Catalunya, a partir que comenci l'activitat, sens perjudici de la competència que té atribuïda la Intervenció General, ha de complir les funcions de direcció, coordinació i inspecció de les oficines liquidadores en els àmbits de gestió i liquidació dels impostos de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i successions i donacions.

Disposició addicional tercera

Règim d'adscripció dels béns
Els béns que en la data d'inici de l'activitat de l'Agència Tributària de Catalunya estiguin afectes als serveis de gestió, inspecció i recaptació tributària s'entén que són automàticament adscrits a l'Agència.

Disposició addicional quarta

Cos Superior d'Inspecció i Tècnica Tributària de la Generalitat de Catalunya
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional cinquena

Cos Tècnic de Valoració Tributària de la Generalitat de Catalunya
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional sisena

Normes comunes dels cossos i les escales creats
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional setena

Finestreta única
Amb la finalitat de facilitar el compliment de les obligacions tributàries dels contribuents, es faculta l'Agència Tributària de Catalunya per a establir, juntament amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària, els mecanismes a què fa referència l'article 204.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, que han de permetre presentar i rebre a les oficines de les dues administracions les declaracions i la resta de documentació amb transcendència tributària que hagin de produir efectes davant l'altra administració.

Disposició addicional vuitena

Règim normatiu supletori
S'ha d'aplicar, en tot allò que no regula aquesta llei, el que disposa la normativa reguladora dels ens que integren el sector públic de la Generalitat i la normativa reguladora de les seves finances públiques.

Disposició addicional novena

Règim pressupostari

Fins que no es modifiqui la normativa reguladora de les finances públiques de la Generalitat i el règim jurídic del seu sector públic, és aplicable a l’Agència Tributària de Catalunya el règim pressupostari regulat per als ens determinats per l’apartat b.1 de l’article 1 del text refós de la Llei de l’estatut de l’empresa pública catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, del 24 de desembre.

Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional desena

Personal directiu
La determinació del personal directiu de l'Agència a què fa referència l'article 7.2.e s'ha de fixar per reglament.

Disposició addicional onzena

Consell Assessor de l'Agència
Es crea el Consell Assessor de l'Agència Tributària de Catalunya, que és presidit pel president o presidenta de l'Agència i és integrat per sis representants elegits entre els col·legis professionals, les institucions acadèmiques i les organitzacions econòmiques i socials. La forma d'elecció dels membres i les funcions del Consell s'han de determinar per reglament.

Disposició addicional dotzena

Actuació tributària dels departaments de la Generalitat
Sens perjudici de les funcions que l'Estatut d'autonomia de Catalunya i aquesta llei atorguen a l'Agència Tributària de Catalunya, determinats actes d'aplicació dels tributs i de la potestat sancionadora poden ésser executats, sota la coordinació de l'Agència, d'acord amb la llei de creació dels mateixos tributs, pels departaments de la Generalitat o els ens que en depenen.

Diposició addicional tretzena

Junta de Finances de la Generalitat
El Govern ha de dotar la Junta de Finances de la Generalitat dels mitjans humans i materials necessaris per a garantir-ne el funcionament adequat, als efectes del que disposa l'article 5, per tal d'assolir la màxima eficàcia i agilitat en la resolució de les reclamacions economicoadministratives que li corresponen.

Disposició addicional catorzena

L'Administració Tributària a Catalunya
El Govern, d'acord amb el que estableix l'article 204 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, ha de promoure la transformació del consorci a què fa referència l'article 2.1.c en l'Administració Tributària a Catalunya. La creació d'aquest consorci ha d'ésser efectiva, d'acord amb el que estableix l'Estatut d'autonomia de Catalunya, abans del 9 d'agost de 2008, i pot assumir de manera gradual les seves funcions en el període no superior als dos anys a partir de la data de creació.

Disposició addicional quinzena

Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la Generalitat de Catalunya
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional setzena

Presentació d’un projecte de llei sobre l’ordenació de cossos i escales d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària de Catalunya
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional dissetena

Subministrament d’informació pels registradors de la propietat i mercantils

1. Els registradors de la propietat i mercantils destinats a Catalunya han de trametre a l’Agència Tributària de Catalunya, durant la primera quinzena de cada trimestre, una declaració informativa que contingui la relació dels documents relatius a actes o contractes subjectes a l’impost sobre successions i donacions o a l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats que s’hagin inscrit en els esmentats registres el trimestre anterior.

2. L’Agència Tributària de Catalunya pot establir mitjançant resolució els procediments, l’estructura, el format i les condicions en què ha d’esser transmesa la informació, que es pot facilitar en un suport directament llegible per ordinador o per via telemàtica.

Altres versions d'aquest precepte

Divuitena

Creació del Cos Superior d’Inspectors Tributaris de la Generalitat de Catalunya
Es crea el Cos Superior d’Inspectors Tributaris de la Generalitat de Catalunya, amb subjecció a les prescripcions dels capítols VII i VIII.
Altres versions d'aquest precepte

Dinovena

Supressió de l’escala d’inspecció tributària del Cos Superior d’Inspecció i Tècnica Tributària de la Generalitat de Catalunya
Se suprimeix l’escala d’inspecció tributària del Cos Superior d’Inspecció i Tècnica Tributària de la Generalitat de Catalunya. El personal funcionari d’aquesta escala s’integra en el Cos Superior d’Inspectors Tributaris de la Generalitat de Catalunya.
Altres versions d'aquest precepte

Vintena

Supressió del Cos Tècnic de Valoració Tributària de la Generalitat de Catalunya
1. Se suprimeix el Cos Tècnic de Valoració Tributària i les escales de valoració urbana i de valoració rústica d’aquest cos.

2. El personal funcionari que va accedir a l’escala de valoració urbana del Cos Tècnic de Valoració Tributària per la via de la integració disposa d’un mes des de l’entrada en vigor d’aquesta disposició per a sol·licitar el reingrés en el cos o l’escala de procedència. Si fa efectiu el reingrés, el lloc de treball que ocupava serà objecte de reclassificació; en cas contrari, quedarà adscrit al mateix lloc de treball, que es declara extingible.
Altres versions d'aquest precepte

Vint-i-unena

Integració voluntària en el Cos Superior d’Inspectors Tributaris de la Generalitat de Catalunya
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Vint-i-dosena

Integració voluntària en el Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la Generalitat de Catalunya
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Vint-i-tresena

Adaptació de la relació de llocs de treball
El president o presidenta de l’Agència Tributària de Catalunya, amb l’informe previ del departament competent en matèria de funció pública, ha d’adaptar la relació de llocs de treball a la nova estructura corporativa de l’Agència, per mitjà d’una resolució en què han de constar els llocs de treball que tenen assignats l’exercici de funcions de gestió, inspecció i recaptació de tributs i l’exercici de la potestat sancionadora en matèria tributària i que són reservats a funcionaris dels cossos tributaris de l’Agència.
Altres versions d'aquest precepte

Vint-i-quatrena

Desplegament territorial
El Govern ha d’impulsar, abans del 30 de juny de 2016, les mesures necessàries per a reformular l’exercici de les seves competències en matèria tributària, en el marc d’un nou model de desplegament territorial de l’Agència Tributària de Catalunya.
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Vint-i-cinquena

Cessió de dades a la direcció general competent en matèria de tributs
1. Les dades, els informes o els antecedents obtinguts per l'Agència Tributària de Catalunya poden ésser cedits a la direcció general competent en matèria de tributs per a l'anàlisi i disseny de la política tributària, l'elaboració de la normativa tributària general, de les figures tributàries pròpies i dels tributs cedits, en el marc de les competències normatives de la Generalitat. La comunicació de la informació s'ha de fer de manera anonimitzada o, si la finalitat perseguida ho requereix, aplicant tècniques de pseudonimització que no permetin la identificació de les persones afectades per terceres persones diferents a l'entitat cedent.
2. La cessió de dades de caràcter personal que s'hagi d'efectuar a la direcció general competent en matèria de tributs d'acord amb el que estableix l'apartat 1 no requereix el consentiment de la persona afectada.
Altres versions d'aquest precepte

Disposicions transitòries

Disposició transitòria primera

Continuïtat en les funcions
A partir de la data en què l'Agència Tributària de Catalunya comenci l'activitat, els procediments que s'estiguin tramitant en els òrgans adscrits a la Direcció General de Tributs o a la Subdirecció General de Tresoreria, en els àmbits de la gestió, la liquidació, la inspecció i la recaptació de tributs han de passar a ésser tramitats pels òrgans equivalents de l'Agència, sens perjudici dels supòsits en què en virtut d'una llei s'hagin atribuït a un departament o a una entitat dependent de la Generalitat amb competències en gestió tributària.

Disposició transitòria segona

Els processos selectius
Els processos selectius iniciats en el moment d'aprovar aquesta llei continuen regint-se, fins que finalitzin, per la normativa aplicable en el moment de la convocatòria i, en conseqüència, els opositors aprovats accedeixen, si escau, als cossos i les escales respectius.

Disposició transitòria tercera

Oficina del contribuent
En el termini d'un any el Govern ha de regular la creació d'una oficina del contribuent per a defensar les garanties i els drets dels ciutadans en llur relació amb l'Administració Tributària de Catalunya, adscrita al Departament d'Economia, Finances.

Disposició transitòria quarta

Carta de drets dels contribuents
L'Agència Tributària de Catalunya, en el termini d'un any des de l'entrada en funcionament, ha d'aprovar la Carta de drets dels contribuents, que ha de contenir d'una manera sistematitzada les prestacions que posa a disposició dels contribuents i els compromisos de qualitat en la seva actuació.

Disposició transitòria cinquena

Règim d'incompatibilitats dels cossos d'adscripció exclusiva a l'Agència Tributària de Catalunya
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Sisena

Compliment de funcions de cossos tributaris per part de membres d’altres cossos de l’Administració de la Generalitat o d’altres administracions públiques
1. Amb caràcter transitori, fins que no hagi finalitzat, en publicar-se el nomenament de funcionaris corresponent, el segon dels processos selectius a què fa referència la disposició transitòria vuitena, les funcions que té atribuïdes l’escala tècnica tributària del Cos Superior d’Inspecció i Tècnica Tributària de la Generalitat de Catalunya poden ésser exercides, amb plenitud d’efectes jurídics, per funcionaris del Cos Superior d’Administració de la Generalitat de Catalunya i per funcionaris de cossos i escales del subgrup A1 d’altres administracions públiques que hagin estat habilitats, en entrar en vigor aquesta disposició, per resolució del director o directora de l’Agència Tributària de Catalunya.

2. Amb caràcter transitori, fins que no hagi finalitzat, en publicar-se el nomenament de funcionaris corresponent, el segon dels processos selectius a què fa referència la disposició transitòria novena, les funcions que té atribuïdes el Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la Generalitat de Catalunya poden ésser exercides, amb plenitud d’efectes jurídics, per funcionaris del Cos de Gestió d’Administració de la Generalitat de Catalunya i per funcionaris de cossos i escales del subgrup A2 d’altres administracions públiques, per mitjà d’habilitació emesa a aquest efecte pel director o directora de l’Agència Tributària de Catalunya, d’acord amb procediments objectius que garanteixin els principis de mèrit, de capacitat i d’igualtat.

3. Els funcionaris del Cos Superior d’Administració de la Generalitat de Catalunya, del Cos de Gestió d’Administració de la Generalitat de Catalunya i dels cossos i les escales d’altres administracions públiques que exerceixin funcions pròpies dels cossos tributaris de l’Agència Tributària de Catalunya per mitjà de l’habilitació temporal que regulen els apartats 1 i 2 han de complir llurs funcions en règim de dedicació exclusiva i resten subjectes al mateix règim d’incompatibilitats que el que s’aplica als membres dels dits cossos tributaris.
Altres versions d'aquest precepte

Setena

Escala tècnica tributària del Cos Superior d’Inspecció i Tècnica Tributària de la Generalitat de Catalunya
1. Les funcions pròpies de l'escala tècnica tributària del Cos Superior d’Inspecció i Tècnica Tributària són les següents:

a) Informar i assistir els contribuents amb relació a llurs drets i obligacions de naturalesa tributària.
b) Efectuar el control del compliment de l'obligació de presentar declaracions tributàries i altres obligacions formals.
c) Efectuar el reconeixement i la comprovació de la procedència de beneficis fiscals.
d) Acomplir tràmits i executar les devolucions determinades per la normativa tributària.
e) Efectuar la comprovació i la pràctica de liquidacions derivades de procediments iniciats per mitjà de declaració.
f) Efectuar la comprovació i la pràctica de liquidacions derivades de procediments de verificació de dades de les declaracions i autoliquidacions.
g) Acomplir les actuacions corresponents a procediments de comprovació limitada i la pràctica de les liquidacions que en derivin.
h) Efectuar la comprovació de valors mobiliaris.
i) Acomplir actuacions de recaptació dels deutes tributaris.
j) Assessorar, assistir i informar en matèria tributària els òrgans de l'Administració pública.
k) Acomplir la resta de tasques d'aplicació dels tributs que no estiguin integrades en les funcions d'inspecció i li siguin atribuïdes per la normativa o li siguin assignades pels òrgans competents.

2. Es garanteix el dret a la promoció interna del personal funcionari de l’escala tècnica tributària del Cos Superior d’Inspecció i Tècnica Tributària de la Generalitat de Catalunya al Cos Superior d’Inspectors Tributaris de la Generalitat de Catalunya.

3. No es poden dur a terme noves convocatòries d’accés a l’escala tècnica tributària del Cos Superior d’Inspecció i Tècnica Tributària de la Generalitat de Catalunya.

4. Els membres l’escala tècnica tributària del Cos Superior d’Inspecció i Tècnica Tributària de la Generalitat de Catalunya que no accedeixin a un altre cos o una altra escala poden continuar exercint les funcions pròpies de l’escala esmentada, amb subjecció al règim d’incompatibilitats que estableix l’article 30, i poden participar en altres processos de provisió, d’acord amb el que sigui establert per les relacions de llocs de treball i les convocatòries respectives.

5. Els llocs de treball que en la relació de llocs de treball corresponent siguin assignats amb exclusivitat als funcionaris de l’escala tècnica tributària del Cos Superior d’Inspecció i Tècnica Tributària de la Generalitat de Catalunya i tinguin la consideració de llocs base s’amortitzaran automàticament en el moment en què restin vacants amb caràcter definitiu.
Altres versions d'aquest precepte

Vuitena

Accés al Cos Superior d’Inspectors Tributaris de la Generalitat de Catalunya
L’Agència Tributària de Catalunya ha de convocar entre el 2015 i el 2020, amb caràcter excepcional, dos processos selectius exclusius de promoció interna pel sistema de concurs oposició per a l’accés al Cos Superior d’Inspectors Tributaris de la Generalitat de Catalunya, en els quals poden participar els membres de l’escala tècnica tributària del Cos Superior d’Inspecció i Tècnica Tributària de la Generalitat de Catalunya i els membres del Cos Superior d’Administració de la Generalitat de Catalunya que hagin exercit durant un mínim de dos anys, per mitjà d’habilitació temporal, les funcions que estableix l’apartat 1 de la disposició transitòria setena.
Altres versions d'aquest precepte

Novena

Accés al Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la Generalitat de Catalunya
L’Agència Tributària de Catalunya ha de convocar entre el 2015 i el 2020, amb caràcter excepcional, dos processos selectius exclusius de promoció interna pel sistema de concurs oposició per a l’accés al Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la Generalitat de Catalunya, en els quals poden participar els membres del Cos de Gestió d’Administració de la Generalitat de Catalunya que hagin exercit durant un mínim de dos anys, per mitjà d’habilitació temporal, les funcions que té atribuïdes el Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la Generalitat, i també els funcionaris de l’escala administrativa del Cos Administratiu de la Generalitat de Catalunya que hagin exercit durant un mínim de dos anys funcions de suport directe en l’àmbit tributari, d’acord amb el que sigui determinat per les bases de la convocatòria.
Altres versions d'aquest precepte

Desena

Règim transitori d’accés als cossos tributaris de l’Agència
Els processos selectius per a l’accés als cossos tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària de Catalunya que es convoquin abans de l’entrada en vigor del Reglament a què fa referència l’article 31 s’han de dur a terme d’acord amb el que estableix el Decret 2/2010, del 12 de gener, pel qual es regula el règim de personal i dels processos de selecció i provisió en l’àmbit de l’Agència Tributària de Catalunya.
Altres versions d'aquest precepte

Disposició derogatòria

Resten derogats:

a) La Llei 5/1991, del 27 de març, de creació de l'escala d'inspectors financers i de l'escala d'inspectors tributaris dins el cos superior d'Administració de la Generalitat, en tot allò que contradigui el que estableix aquesta llei, s'hi oposi o hi resulti incompatible.

b) Els articles 67 a 71 de la Llei 31/2002, del 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives.

Disposicions finals

Disposició final primera

Manteniment dels convenis
Des de la data d'inici de les seves activitats, l'Agència Tributària de Catalunya resta subrogada en la posició jurídica del Departament d'Economia i Finances en tots els convenis o instruments jurídics que afectin l'àmbit de les seves competències.

Disposició final segona

Desplegament normatiu
El Govern, en el termini de sis mesos a partir de l'entrada en vigor d'aquesta llei, ha de dictar les disposicions reglamentàries necessàries per a desplegar-la.

Disposició final tercera

Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, sens perjudici que les activitats de l'Agència Tributària de Catalunya s'iniciïn per mitjà d'una ordre del conseller o consellera d'Economia i Finances.