Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 7/1981, de 27 d'octubre, d'especificació del Primer Pla d'Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.

Dades bàsiques
 • Rang del document Llei

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • Núm. del document 007/1981

 • Data del document 27/10/1981

 • Data de publicació 30/10/1981

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 171

 • No Vigent
30/10/1981 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT

 EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA         
                               
  Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de
 Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el
 que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'Autonomia,
 promulgo la següent                     
                               
 LLEI                            
                               
  D'acord amb el que disposa l'article 10.5 de la Llei
 2/1981, del 22 d'abril, de Pressupostos de la Generalitat de
 Catalunya i de les seves Entitats Autònomes per a 1981,
 s'especifiquen en aquesta Llei les operacions de capital
 consignades en forma global en la secció pressupostària
 número 18, anomenada Primer Pla d'Obres Públiques de la
 Generalitat de Catalunya, i que han d'ésser finançades
 mitjançant el producte de l'emissió de  deute  públic
 autoritzat en l'article 10.3 de la Llei 2/1981.       
                               
 Article 1                          
 -1 S'aprova el desglossament de la consignació global per
 operacions de capital continguda en la secció 18 del
 Pressupost de la Generalitat per a 1981, d'acord amb la
 distribució percentual següent:               
 (Vegeu taula a la pàg. 1280)                
 -2 El desglossament d'aquestes consignacions ha d'ésser fet
 pel Consell Executiu d'acord amb el que estableix la
 Disposició Addicional, el qual, en qualsevol cas, haurà de
 posar-ho en coneixement del Parlament en un termini no
 superior a un mes comptat a partir de l'entrada en vigor de
 la present Llei.                      
                               
 Article 2                          
 -1 De l'estat tècnic, econòmic i financer de l'execució de
 les operacions de capital aprovades per la present Llei,
 així com de les corresponents prescripcions pressupostàries,
 se'n donarà compte al Parlament en el termini de quinze
 mesos d'haver entrat en vigor. Aquesta informació contindrà,
 en tots els casos, una anàlisi del grau de compliment dels
 objectius i resultats genèrics i específics plantejats en
 els projectes, degudament quantificats, i una avaluació de
 la rendibilitat social obtinguda d'aquests i la  seva
 comparació amb les xifres projectades.           
 -2 Simultàniament es donarà compte al Parlament de les
 resultes  de les operacions d'emissió de deute públic
 realitzades per al finançament dels projectes esmentats en
 terme que permetin d'apreciar els efectes sobre la situació
 econòmico-social de Catalunya i sobre el sector públic de
 l'Administració autònomica.                 
 -3 En  l'ínterim,  el  Consell  Executiu  informarà
 trimestralment el Parlament de l'estat de contractació i
 execució de les obres i projectes aprovats, així com de les
 eventuals modificacions en relació amb els termes i les
 valoracions inicialment adoptats.              
                               
 Disposició addicional                    
 -1 En els annexos en els quals es desglossaran les anteriors
 consignacions es faran constar, en tots els casos, els
 resultats físics i econòmics degudamente quantificats, així
 com l'avaluació dels beneficis i, si s'escau, dels costos
 econòmics i socials que en derivin.             
 -2 Els   projectes  expressaran  quantitativament  i
 qualitativament tots els elements físics, econòmics  i
 financers, socials, culturals i de qualsevol altra mena, que
 permetin de fer una anàlisi de la seva rendibilitat social i
 estructura cost-benefici, i s'hi faran constar la reducció
 dels desequilibris interns generals per les deficiències en
 les infrastructures socials i col·lectives i  en  els
 equipaments de capital físic i humà; el foment de la difusió
 i descentralització de les possibilitats de creixement
 econòmic i social, i la seva ponderació en la valoració
 social de cada projecte.                  
 -3 En tots els projectes es faran constar els costos de
 funcionament i de desenvolupament per a períodes successius.
 En els projectes que expressament o tàcitament impliquin
 noves inversions o altres despeses en períodes posteriors
 s'indicaran l'avaluació i l'evolució d'aquests necessàries
 per a l'obtenció i el manteniment del rendiment esperat.  
 -4 Les  operacions de capital derivades de l'aplicació
 d'aquesta Llei tindran per objectiu primordial l'increment i
 la millora de la provisió dels béns i serveis públics a
 Catalunya i al mateix  temps  estimularan  l'activitat
 econòmica i l'ocupació. En cap cas aquestes consignacions no
 podran ser destinades a operacions corrents.        
 -5 En els casos en què la Generalitat sigui copartícep o
 assumeixi estudis o memòries d'altres entitats, tota la
 documentació relativa a modalitats de participació, amb les
 clàusules convenients de salvaguarda i les dades  que
 permetin una avaluació social dels objectius així assumits,
 hauran de constar en els corresponents annexos.       
                               
 Disposició final                      
  Aquesta Llei entrarà en vigor el mateix dia que serà
 publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
                               
  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui
 d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que
 els tribunals i les Autoritats als quals pertoqui la facin
 complir.                          
                               
 Barcelona, 27 d'octubre de 1981               
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya