Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

ORDRE EDU/416/2007, de 13 de novembre, per la qual es modifica l'article 5 de l'Ordre ENS/193/2002, de 5 de juny, per la qual es regula la formació pràctica a centres de treball i els convenis de col·laboració amb empreses i entitats.

Dades bàsiques
  • Rang del document Ordre

  • Organisme emissor Departament d'Educació

  • Núm. del document EDU/0416/2007

  • Data del document 13/11/2007

  • Data de publicació 22/11/2007

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 5014

Afectacions
TEXT PUBLICAT

Mitjançant l'Ordre ENS/193/2002, de 5 de juny, publicada al DOGC núm. 3567, de 14.6.2002, es va regular la formació pràctica a centres de treball i els convenis de col·laboració amb empreses i entitats.

En el desenvolupament d'aquesta Ordre s'ha posat de manifest la conveniència d'establir els termes de la col·laboració amb una precisió més gran, tot concretant les funcions que corresponen al centre docent i les que corresponen a l'empresa o entitat col·laboradora.

De conformitat amb el procediment establert als articles 61 i següents de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, amb el dictamen del Consell Escolar de Catalunya i amb el tràmit previ de consulta i participació amb els representants al servei de les administracions públiques;

D'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora;

A proposta de la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats,

Ordeno:

Article únic

Es modifica l'article 5 de l'Ordre ENS/193/2002, de 5 de juny, per la qual es regula la formació pràctica a centres de treball i els convenis de col·laboració amb empreses i entitats, que queda redactat de la manera següent:

.Article 5

.5.1 La formació pràctica en centres de treball es duu a terme mitjançant la col·laboració entre el centre docent i l'empresa o entitat col·laboradora.

.5.2 Correspon al centre docent la supervisió acadèmica, el seguiment acadèmic i l'avaluació acadèmica de la formació pràctica, que s'ha de realitzar, per a cada alumne o alumna, pel/ per la tutor/a de pràctiques del centre que li correspongui.

.5.3 Correspon a l'empresa o entitat col·laboradora la direcció, la supervisió immediata, el seguiment en l'execució i la valoració, de la formació pràctica en el centre de treball, conforme al pla d'activitats previst a l'article 7.1 d'aquesta Ordre, per la qual cosa ha de designar una persona responsable de pràctiques d'entre el seu personal. L'empresa té el deure de protecció de l'alumnat en formació pràctica.

.5.4 El centre docent i l'empresa o entitat col·laboradora duran a terme les actuacions oportunes per al correcte desenvolupament de la formació pràctica.

.En tot cas, el/la tutor/a de pràctiques del centre docent i la persona responsable de pràctiques es comunicaran periòdicament en relació al desplegament de la formació pràctica de cada alumne/a, mitjançant els canals que determinin.

.El centre docent i l'empresa o entitat col·laboradora podran acordar la utilització de diferents mitjans de seguiment, més enllà de les visites del/de la tutor/a de pràctiques del centre docent al centre de treball. En tot cas hi haurà una visita inicial, una intermitja i una en finalitzar la formació pràctica.

.5.5 Correspon al/a la tutor/a de pràctiques del centre docent en relació amb l'execució de la formació pràctica de l'alumne/a:

.a) Determinar el pla d'activitats a desenvolupar per l'alumnat en els termes de l'article 7 d'aquesta Ordre.

.b) Vetllar pel compliment del pla d'activitats.

.c) Contactar periòdicament amb l'alumne/a.

.d) Fomentar en l'alumne/a el compliment de les normes de seguretat i salut laboral.

.e) Comunicar-se periòdicament amb la persona responsable de pràctiques.

.f) Comunicar, a la persona responsable de pràctiques, designada per l'empresa, les incidències que eventualment es puguin produir.

.g) Emetre l'informe, un cop finalitzat el període de formació pràctica, a efectes de l'avaluació acadèmica del mòdul de formació en centre de treball, el qual es fonamentarà en l'informe emès per la persona responsable de pràctiques.

.5.6 Correspon a la persona responsable de pràctiques, designada per l'empresa o entitat col·laboradora, en relació a la formació pràctica de l'alumne/a en el centre de treball:

.a) Determinar el pla d'activitats a desenvolupar per l'alumnat en els termes de l'article 7 d'aquesta Ordre.

.b) Vetllar pel compliment del pla d'activitats.

.c) Dirigir, supervisar i seguir la formació pràctica, de l'alumne/a en el centre de treball.

.d) Vetllar pel compliment de les normes de seguretat i salut laboral.

.e) Comunicar-se periòdicament amb el/la tutor/a de pràctiques del centre docent.

.f) Comunicar, al/a la tutor/a de pràctiques del centre docent, les incidències que eventualment es puguin produir.

.g) Emetre l'informe de valoració a efectes de la posterior avaluació acadèmica.

.5.7 La planificació, supervisió, seguiment i avaluació de la formació pràctica es farà d'acord amb les directrius fixades en els projectes i programacions curriculars que despleguin el currículum dels ensenyaments o programes formatius corresponents..

Disposició final

Aquesta ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 13 de novembre de 2007

Ernest Maragall i Mira

Conseller d'Educació

(07.317.017)