Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 9/1990, de 16 de maig, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, de les seves entitats autònomes i de les entitats gestores de la Seguretat Social per al 1990.

Dades bàsiques
  • Rang del document Llei

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

  • Núm. del document 009/1990

  • Data del document 16/05/1990

  • Data de publicació 17/05/1990

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 1293

TEXT CONSOLIDAT

La Llei de Pressupostos de la Generalitat aprova el pla econòmic del Govern per a l'exercici del 1990, en regula l'execució i estableix o modifica normes, amb la finalitat d'ajustar el marc legal a les previsions pressupostàries.
Aquesta Llei s'articula en quatre capítols i en unes disposicions addicionals, transitòries i finals.
El Capítol I inclou l'autorització dels crèdits per a despeses i la previsió d'ingressos, i també les normes específiques per a l'exercici relatives a les diferents operacions de modificacions pressupostàries. El Capítol II estableix normes sobre la gestió pressupostària i la despesa pública. El Capítol III determina les retribucions del personal al servei de l'Administració de la Generalitat. El Capítol IV conté les autoritzacions per a fer operacions financeres, referents tant a la prestació de garanties com a l'endeutament de la Generalitat.
Finalment, la Llei de Pressupostos disposa la regulació d'actuacions en matèria pressupostària específiques per a òrgans superiors de la Generalitat i entitats pertanyents a l'Administració institucional de la Generalitat, i també l'adequació de normes de contingut econòmic al pla resultant del Projecte.

Capítol I

Els crèdits i llurs modificacions
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 1

Els crèdits inicials i llur finançament
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 2

Modificacions pressupostàries
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 3

Vinculació de crèdits del pressupost de les entitats gestores de la Seguretat Social
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 4

Generació de crèdits
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 5

Crèdits ampliables
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 6

Normes sobre incorporacions de crèdits
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 7

Crèdits autoritzats a favor de les entitats autònomes
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol II

Normes sobre gestió pressupostària i despesa pública
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 8

Contractació directa d'inversions
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 9

Subvencions
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 10

Estudis i treballs tècnics
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 11

Construcció i adquisició d'immobles
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 12

Execució anticipada de projectes d'inversió
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 13

Obligacions d'exercicis tancats
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 14

Identificació de projectes d'inversió
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 15

Manaments de pagaments a justificar
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 16

Recurrència de despeses en exercicis futurs
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 17

Limitació de l'augment de la despesa pública
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 18

Participació en ingressos
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 19

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 20

Finançament del Pla Quadriennal d'Inversions de les Universitats
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol III

Despeses de personal
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 21

Retribucions del personal en actiu
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 22

Complement personal transitori
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 23

Complement de productivitat
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 24

Gratificacions per serveis extraordinaris
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 25

Limitació de l'augment de despeses de personal
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 26

Prohibició d'ingressos atípics
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 27

Catàlegs de llocs de treball
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 28

Pensions
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol IV

Operacions financeres
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 29

Avals
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 30

Operacions d'endeutament
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 31

Tramesa d'informació al Departament d'Economia i Finances
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 32

Increment de Tarifa de Sanejament i Cànon de Sanejament
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposicions addicionals

Disposició addicional Primera

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Segona

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Tercera

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Quarta

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Cinquena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Sisena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Setena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Vuitena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Novena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Desena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Onzena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Dotzena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Tretzena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Catorzena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Quinzena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Setzena

Es modifiquen els articles 4 i 5.1.a) de la Llei 18/1984, de 20 de març, sobre el Personal Eventual, Contractat i Interí al Servei de la Generalitat en el període anterior al 1939, els quals queden redactats de la manera següent:
"Article 4
"-1 Per a poder-se acollir als beneficis d'aquesta Llei és indispensable en qualsevol cas acreditar fefaentment la prestació de serveis professionals i retribuïts en l'anterior Generalitat de Catalunya, almenys per la durada d'un any, abans del 1939, bé com a funcionaris -interins o eventuals-, bé com a contractats en règim administratiu o laboral. En el cas que aquesta prestació de serveis hagués tingut una durada de sis mesos abans de l'1 de febrer del 1939, els beneficis de la Llei es poden aplicar en determinats casos proporcionalment al temps esmerçat en la prestació dels dits serveis, en la forma que s'ha de determinar per reglament. La comissió interdepartamental a la qual es refereix l'article 9 ha de considerar totes aquelles situacions en què, sobre la base dels documents presentats o d'altres elements de judici, es pugui deduir una presumpció fonamentada del compliment de les condicions exigides.
"-2 En el cas que, d'acord amb l'article 5.1.a) i 10 d'aquesta Llei, es reconegués el dret a la reincorporació a un lloc de treball, a més de l'acreditació prevista en el punt 1 d'aquest article, és un requisit imprescindible tenir la condició de nacionalitat que estableixen les lleis vigents".
"Article 5.1.a)
"La reincorporació al lloc de treball d'acord amb el que disposa l'article 10, llevat dels casos en què per imperatiu legal, edat o incapacitat sigui procedent el reconeixement de la pensió."

Disposició addicional Dissetena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Divuitena

[No vigent]

Disposició addicional Dinovena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Vintena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Vint-i-unena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Vint-i-dosena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Vint-i-tresena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Vint-i-quatrena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Vint-i-cinquena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Vint-i-sisena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Vint-i-setena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Vint-i-vuitena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Vint-i-novena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Trentena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Trenta-unena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Trenta-dosena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició transitòria

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposicions finals

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició final Primera

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició final Segona

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició final Tercera

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Annex

Annex a l'article 32
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Pressupost

Pressupost de la Generalitat de Catalunya