Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF

ORDRE EDU/432/2006, de 30 d'agost, per la qual es crea el Projecte de qualitat i millora contínua dels centres educatius, i se n'aproven les bases reguladores.

Dades bàsiques
  • Rang del document Ordre

  • Organisme emissor Departament d'Educació i Universitats

  • Núm. del document EDU/0432/2006

  • Data del document 30/08/2006

  • Data de publicació 13/09/2006

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 4717

TEXT PUBLICAT

Des del curs 1998-1999 el Departament d'Educació i Universitats ha impulsat, mitjançant el Projecte de qualitat i millora contínua, experiències per a la millora de la gestió en els instituts d'educació secundària que imparteixen formació professional específica.

El Pla general de formació professional a Catalunya, aprovat pel Govern el dia 27 d'agost de 2002, comprèn diversos àmbits generals d'actuació, entre els quals hi ha el de la qualitat i millora contínua de la formació professional, que es concreta, entre altres programes, mitjançant el Projecte de qualitat i millora contínua que es regula en aquesta Ordre.

La Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la Formació professional estableix, en el seu article 17, apartat 2, que les administracions públiques han de garantir, en els seus àmbits respectius, la qualitat de les ofertes formatives. Per la seva banda la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, determina, en el seu article 2, apartat 2, que els poders públics han de prestar una atenció prioritària al conjunt de factors que afavoreixen la qualitat de l'ensenyament.

Es compta doncs, amb un bagatge d'experiència i amb una perspectiva de futur que aconsellen establir un marc legal estable per al desplegament del Projecte de qualitat i millora contínua.

El Projecte de qualitat i millora contínua pretén difondre i fer arrelar en els centres docents criteris i instruments de revisió, avaluació i redefinició permanent del treball.

Aquest projecte consisteix en cursos i seminaris específics, en jornades d'intercanvi d'experiències i, sobretot, en l'agrupació dels centres en xarxes de treball, organitzades en quatre nivells, amb l'objectiu de donar-se suport mútuament i compartir experiències, metodologies i noves eines de gestió i millora. Els quatre nivells són: el primer, anomenat D, d'iniciació; el segon, C, de creació i desenvolupament progressiu del sistema de gestió; el tercer, B, d'implantació, certificació i extensió del sistema de gestió; i el quart, A, de consolidació del sistema de gestió i impuls de noves millores en la gestió.

Mitjançant aquests sistemes de gestió es vol ajudar els centres a: orientar les actuacions per donar resposta a les necessitats formatives de l'alumnat, les famílies, les empreses, l'entorn social i els requeriments establerts; potenciar estratègies de desenvolupament i implicació de les persones que hi treballen; gestionar, de manera sistemàtica i transparent, els processos que es desenvolupen; fonamentar la gestió dels processos en els fets, la mesura i la informació; fomentar la cultura de la millora contínua, la innovació i l'intercanvi de bones pràctiques amb altres centres; promoure el compromís col·lectiu i la coherència d'objectius en la definició i el desenvolupament dels valors, les polítiques i les estratègies de centre, i orientar el centre cap a la consecució de bons resultats en relació amb els seus objectius.

Per tot l'exposat, a proposta de la Direcció General de Formació Professional i Educació Permanent,

Ordeno:

Article 1

Es crea el Projecte de qualitat i millora contínua dels centres educatius.

Article 2

S'aproven les bases reguladores del Projecte de qualitat i millora contínua dels centres educatius, que consten a l'annex d'aquesta Ordre.

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el conseller d'Educació i Universitats, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 30 d'agost de 2006

Joan Manuel del Pozo i Àlvarez

Conseller d'Educació i Universitats

Annex

Bases reguladores

.1  Objecte

És l'objecte d'aquestes bases la regulació del Projecte de qualitat i millora dels centres educatius.

.2  Finalitats i objectius específics

2.1  Finalitat.

La finalitat del Projecte de qualitat i millora contínua és impulsar la cultura de la qualitat en els centres educatius i ajudar a definir, implantar i avaluar un model de gestió que cerqui la qualitat global del centre, per aconseguir:

a) Orientar, de manera permanent, el funcionament del centre cap a la millora contínua de la qualitat dels ensenyaments que s'hi imparteixen.

b) Satisfer les necessitats i les expectatives de les persones que reben o utilitzen, directament o indirecta, els serveis del centre: alumnat, famílies, empreses, centres superiors, entorn social i altres.

c) Aconseguir la satisfacció de l'equip humà que hi treballa.

d) Aconseguir els objectius fixats per a l'obtenció dels resultats clau del centre, és a dir, l'excel·lència en els resultats.

2.2  Objectius específics.

Els objectius específics del Projecte de qualitat i millora contínua són els següents:

a) Definir un sistema de gestió del centre basat en quatre pilars fonamentals: la planificació, l'execució, l'avaluació i la millora contínua de totes les activitats que s'hi realitzen.

b) Realitzar processos periòdics d'autoavaluació global del centre, per tal de disposar de dades que ens permetin endegar plans i processos fonamentats de millora.

c) Desplegar plans de millora de l'ensenyament que imparteix el centre, mitjançant l'ús de metodologies de qualitat i la participació en equips de treball dels diferents membres de la comunitat educativa, d'acord amb la millora a realitzar: professorat, personal d'administració i serveis, alumnat i famílies, entre d'altres.

d) Desplegar sistemes de recollida i anàlisi de l'opinió i les necessitats dels membres de la comunitat educativa .professorat, personal d'administració i serveis, alumnat i famílies. com també de l'entorn social i econòmic del centre, sobre el funcionament i l'ensenyament que s'hi imparteix.

e) Formar persones del centre en metodologies de millora de la qualitat i d'autoavaluació, com també de dinamització d'equips de millora.

f) Definir quadres d'indicadors dels diferents processos i activitats que es desenvolupen en el centre, i del centre globalment, per tal de poder obtenir dades, com més fiables millor, i endegar processos sistemàtics d'avaluació i millora.

g) Gestionar les activitats docents i no docents del centre, de manera sistemàtica, d'acord amb els processos prèviament definits, tot comparant els resultats obtinguts amb els previstos i prenent les mesures correctives o de millora adients.

h) Consolidar una estructura organitzativa en el centre que planifiqui, impulsi i segueixi les estratègies de qualitat.

i) Implicar equips de persones del centre (professorat, alumnat, personal d'administració i serveis, famílies i altres) en el desenvolupament d'estratègies de qualitat i el pla de millora.

j) Desenvolupar un model de planificació i direcció estratègica del centre i instruments de seguiment i avaluació integral del centre.

k) Valorar els processos i els resultats de les actuacions endegades i proposar actuacions generals de millora.

.3  Òrgan gestor

El Projecte de qualitat i millora contínua dels centres educatius es gestiona per la Direcció General de Formació Professional i Educació Permanent del Departament d'Educació i Universitats.

.4  Convocatòria

Correspon a la Direcció General de Formació Professional i Educació Permanent la convocatòria del concurs públic mitjançant resolució publicada al DOGC, per seleccionar els centres educatius que han de ser inclosos en el Projecte de qualitat i millora contínua.

.5  Requisits de participació

5.1  Generals.

Poden participar en les convocatòries públiques els centres educatius de Catalunya que reuneixin els requisits següents:

a) Disposar d'un pla d'actuació, aprovat pel claustre, que inclogui objectius i actuacions relacionades amb el tema de la gestió de la qualitat, i un compromís explícit de la direcció d'assumir i liderar el centre cap a la integració de la gestió de la qualitat i la millora contínua, com a sistema únic de gestió en el centre.

b) Disposar de la documentació normativa actualitzada que exigeix el Departament d'Educació i Universitats: projecte educatiu de centre, projecte curricular de centre, reglament de règim interior, programacions, pla d'acció tutorial i programació general del centre.

Aquesta documentació ha d'estar clarament identificada com a documentació del centre i estar disponible per a qualsevol membre de la comunitat educativa.

c) Designar una persona, amb coneixements de gestió de la qualitat d'un centre educatiu, com a coordinadora del Projecte de qualitat i millora contínua, en el nivell d'iniciació.

En cas que el centre no disposi de la persona amb la formació adequada, haurà d'assignar-ne una que estigui en disposició d'assistir als cursos de formació inicial en qualitat i millora contínua que organitza la Direcció General de Formació Professional i Educació Permanent.

La persona coordinadora del projecte, en el cas dels centres públics, s'ha de designar preferentment d'entre les que tinguin la destinació definitiva en el centre i, en tot cas, l'assignació s'ha de fer tenint present la previsió de continuïtat al llarg del projecte.

d) Disposar de professorat amb una formació bàsica mínima en metodologies de gestió de la qualitat o que estigui en disposició d'assistir als cursos que organitza la Direcció General de Formació Professional i Educació Permanent.

e) Aprovar, per part del claustre, la participació en el projecte.

f) Aprovar, per part del consell escolar del centre, la participació en el projecte.

5.2  Específics.

A les resolucions de convocatòria pública es podrà incloure l'exigència d'altres requisits, així com determinar el tipus de centres que hi podran participar, entre els quals hi haurà, almenys, els Instituts d'educació secundària que imparteixen formació professional inicial.

.6  Obligacions dels centres

La participació en el procés de selecció suposa l'acceptació dels compromisos següents:

a) Implementar un model de gestió de la qualitat i estar en disposició d'obtenir la certificació acreditativa, si escau.

b) Assumir que el lideratge i la implementació del projecte de qualitat i millora contínua en el centre corresponen a la persona coordinadora del projecte, conjuntament amb el/a director/a i la resta de l'equip directiu.

c) Incorporar-se al Projecte, formant part de la xarxa que li correspongui. El centre assumeix el compromís amb la Direcció General de Formació Professional i Educació Permanent de tenir establert, en un termini de dos anys, un sistema de gestió de la qualitat i, si així ho decideix, d'anar a la certificació externa el tercer any, en què el sistema ha d'estar plenament implementat.

d) Constituir un o més equips de millora per al desenvolupament del pla d'actuació.

e) Participar en les activitats individuals i grupals de desplegament del projecte de qualitat i millora contínua de la Direcció General de Formació Professional i Educació Permanent, entre les quals cal destacar les reunions mensuals de xarxa, la constitució d'una comissió de qualitat en el centre i la participació en les activitats de formació de la Direcció General de Formació Professional i Educació Permanent.

f) Seguir el programa general de treball de la xarxa on s'integri el centre, establert des del Servei de Suport a la Gestió dels Centres de Formació Professional i Ensenyaments Esportius.

.7  Dotació de recursos

7.1  Els centres seleccionats rebran per part de la Direcció General de Formació Professional i Educació Permanent:

a) Assessorament en els models de gestió de qualitat i millora contínua.

b) Formació, a través de la xarxa intercentres, adreçada al director o directora, coordinador o coordinadora de qualitat i, eventualment, a altres membres de l'equip de direcció i coordinació.

c) Documentació, amb suport paper o digital, per a la gestió del programa de qualitat i millora contínua (models i exemples d'altres centres).

d) El programari de gestió.

e) El finançament de les despeses derivades de la certificació externa en els centres que depenen del Departament d'Educació i Universitats, si s'escau.

7.2  La Direcció General de Formació Professional i Educació Permanent ha de facilitar la formació i els mitjans necessaris que en cada moment es determinin, per implementar i desenvolupar un sistema de gestió que cerqui la qualitat total al centre.

.8  Desenvolupament del projecte

Els centres seleccionats desenvoluparan el projecte mitjançant:

a) La integració en la xarxa de treball intercentres.

b) La participació, a través del campus virtual, d'intercanvi d'experiències i recursos de l'entorn educampus del portal edu365.com (http://www:edu365.com).

c) La participació en les jornades i trobades de les xarxes de qualitat per a l'intercanvi d'experiències i bones pràctiques.

d) El desenvolupament de les actuacions establertes en el programa de treball definit per la Direcció General: a') realització d'autoavaluacions mitjançant el model europeu de gestió de la qualitat i elaboració d'un pla de millora; b') creació d'equips de millora; c') elaboració i implantació d'un model de gestió de la qualitat del centre i, si escau, certificació;

e) El desenvolupament de la planificació estratègica i d'un sistema d'indicadors de coordinació i avaluació integral del centre, com a eines de gestió.

.9  Certificació de les activitats

9.1  Les reunions de xarxa formen part del programa de formació permanent i, com a tal, són certificables per la Direcció General de Formació Professional i Educació Permanent, com a activitats de formació per al professorat participant, si es compleixen les condicions establertes.

9.2  Tenen la consideració d'activitat d'innovació educativa, sempre que es duguin a terme durant tot un curs acadèmic, les activitats següents:

a) la coordinació del projecte en el centre.

b) la participació en l'equip o equips de millora del centre.

c) la participació com a membre de la comissió de qualitat del centre.

d) la participació com a persones auditores en altres centres de la xarxa.

e) la participació en l'autoavaluació i l'elaboració del pla de millora del centre.

A cada persona participant a les activitats esmentades li correspon un sol certificat per curs, encara que participi en més d'una.

9.3  El director o directora del centre trametrà a la Direcció General de Formació Professional i Educació Permanent la informació següent:

a) Un cop començat el curs, la relació de persones (nom, cognoms i NIF) que duen a terme totes les activitats previstes a la base 9.2.

b) Durant la primera quinzena del mes de juliol del curs corresponent, la relació de persones (nom, cognoms i NIF) que durant tot el curs acadèmic han dut a terme efectivament les activitats previstes a la base 9.2.

La Direcció General de Formació Professional i Educació Permanent n'emetrà el certificat corresponent.

.10  Memòria de seguiment i avaluació del projecte

Els centres trametran anualment, una memòria del desplegament, la situació dins el centre i l'avaluació del Projecte, a la Direcció General de Formació Professional i Educació Permanent.

Del resultat d'aquesta memòria i de la valoració que en facin els responsables del projecte es derivarà la decisió de romandre en el mateix nivell, de passar al següent o de finalitzar la participació en aquest projecte.

.11  Inspecció

La Inspecció d'Educació supervisa i assessora el desenvolupament del Projecte de qualitat i millora contínua.

.12  Centres privats no concertats

En els centres privats no concertats, les funcions que aquesta ordre atribueix al consell escolar de centre i al claustre de professors i professores, s'entenen referides al titular, i de la documentació normativa prevista a la base 5 d'aquesta ordre, únicament se'ls exigirà la que hagin de disposar d'acord amb la normativa general aplicable.

(06.220.103)