Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 329/2006, de 5 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització i funcionament dels serveis d'execució penal a Catalunya. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 4751, pàg. 45367, de 31.10.2006).

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament de Justícia

  • Núm. del document 329/2006

  • Data del document 05/09/2006

  • Data de publicació 07/09/2006

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 4714

Afectacions
TEXT PUBLICAT

NOTA. En aquest text s'han introduït les correccions d'errada publicades en el DOGC.

 

La Llei orgànica 1/1979, de 26 de setembre, general penitenciària, va ser una peça capital del nostre Estat de dret, i ha estat universalment reconeguda perquè va representar un gir històric en la política penitenciària en una doble direcció: d'una banda, el reconeixement de l'intern com a subjecte de drets i, d'altra banda, el fet de fer compatible, als centres penitenciaris, les finalitats de custòdia amb les més rellevants de reeducació i reinserció social dels penats, en aplicació de l'article 25.2 de la Constitució. Representava, per fi, l'aplicació de les Regles mínimes per al tractament de reclusos (Resolució 1984/1947, de 25 de maig, de Nacions Unides).

La Generalitat de Catalunya va assumir el repte de la gestió de l'activitat penitenciària a Catalunya mitjançant la previsió continguda a l'article 11.1 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, d'Estatut d'autonomia de Catalunya, en relació amb l'article 79 de la Llei orgànica general penitenciària, i exerceix efectivament competències en aquesta matèria en tenir transferits els mitjans i els serveis penitenciaris, mitjançant el Reial decret 3482/1983, de 28 de desembre, des de l'1 de gener de 1984.

No obstant això, els vint-i-tres anys transcorreguts des de l'assoliment d'aquella responsabilitat han comportat nombrosos i transcendentals canvis en l'ordenament jurídic, en les institucions administratives i en la societat.

Aquests canvis exigeixen solucions necessàriament noves per arribar a les esmentades finalitats de les institucions d'execució penal, així com d'aquelles altres de noves que se'ls han anat atribuint en les diverses reformes penals, doncs solament així podran ser ateses les demandes que la societat dirigeix a aquesta Administració.

Les principals novetats del contingut del Reglament d'organització i funcionament dels serveis d'execució penal a Catalunya que aprova aquest Decret estan presidides per tres objectius essencials: el primer és el de dotar el sector d'una organització flexible i eficaç i amb uns servidors públics amb un alt grau de qualificació professional, per poder així fer front a la important missió que la societat els encomana; el segon es correspon amb la voluntat política del Govern d'articular vies de col·laboració basades en el principi de coresponsabilitat, per tal que serveis tan importants com el de la salut o el de l'educació siguin prestats mitjançant els serveis públics competents; l'últim és el de fer possible una millor participació ciutadana, i de major qualitat, en els serveis públics d'execució penal.

El Reglament que s'aprova mitjançant aquest Decret s'estructura mitjançant un títol preliminar i sis títols.

Així, en el títol preliminar s'estableix l'objecte i l'àmbit d'aplicació de la norma.

En el títol primer es regulen els tipus d'establiments penitenciaris i les diverses unitats on es poden gestionar les formes especials d'execució, i es dóna una pluralitat de possibilitats a l'execució de la pena en el medi obert i un tractament especialitzat a les persones amb problemàtiques constitutives d'exempció penal.

En el títol segon es preveu i es reforça la presència i la participació institucional i social en l'activitat dels serveis d'execució penal.

En el títol tercer s'estableix l'organització general dels centres penitenciaris, amb els diversos òrgans unipersonals i col·legiats, els quals seran els encarregats d'orientar totes les actuacions professionals a l'assoliment de les finalitats, els principis i valors inspiradors de l'actuació de l'administració competent en matèria d'execució penal.

En el títol quart es regula l'administració i la gestió del personal encarregat de portar a terme l'activitat penitenciària, així com l'organització dels diversos serveis als centres penitenciaris.

En el títol cinquè es regulen els models organitzatius de les prestacions singularment bàsiques de la institució: la salut, l'educació, el treball i els serveis socials; i s'encomanen a aquests últims la important missió de l'execució de les mesures penals que suposen una alternativa a l'entrada en presó.

Per la seva banda, en el títol sisè es revisa el règim econòmic del funcionament ordinari dels centres penitenciaris.

Per tot això, d'acord amb el que disposa l'article 61 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, amb els informes previs que exigeix la normativa vigent, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller de Justícia i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

Aprovació del Reglament

S'aprova el Reglament d'organització i funcionament dels serveis d'execució penal a Catalunya, el text del qual s'insereix a continuació.

Disposicions addicionals

Primera

Definició de centre directiu

Als efectes del Reglament que s'aprova mitjançant aquest Decret, per centre directiu s'han d'entendre els òrgans superiors, alts càrrecs i òrgans actius, dels serveis centrals o perifèrics del Departament de Justícia, als quals les normes d'organització i funcionament de la Generalitat de Catalunya vigents en cada moment atribueixin les competències de direcció, organització i inspecció de les institucions d'execució penal existents a Catalunya.

Segona

Dipòsits municipals de detinguts a disposició judicial

1. El departament competent en matèria d'execució penal ha de lliurar als ajuntaments dels municipis cap de partit judicial que disposin de dipòsit de detinguts en funcionament els fons per fer front a les despeses d'alimentació i estada dels detinguts, inversions i manteniment de les instal·lacions, que s'han de determinar per ordre del conseller o consellera de Justícia.

2. Els ajuntaments han de retre comptes mensualment al Departament de Justícia mitjançant un certificat acreditatiu del nombre per dia de detinguts/des, presos/es o penats/ades a disposició judicial, en què s'expressin les seves dades d'identificació personal, i que serà emès pel/per la secretari/ària de la corporació municipal o pel/per la funcionari/ària encarregat/ada del dipòsit, amb el vistiplau de l'alcalde/essa, què haurà d'anar acompanyat necessàriament d'una còpia certificada dels manaments de detenció, presó, trasllat o llibertat dictats per les autoritats judicials.

Tercera

Distincions penitenciàries

1. Els empleats públics destinats a l'àmbit de l'activitat de l'Administració d'execució penal poden ser distingits, amb un expedient previ instruït a aquest efecte per recompensar les actuacions que es considerin meritòries en la realització del servei públic penitenciari, tinguin o no relació amb les comeses del lloc de treball, mitjançant el lliurament d'un diploma acreditatiu de l'actuació objecte de reconeixement en un acte públic.

2. Igualment, les institucions, fundacions, associacions i la resta d'organitzacions, ja siguin d'iniciativa pública o privada, així com els ciutadans o ciutadanes que a títol individual s'hagin distingit en la seva col·laboració amb el departament competent en matèria d'execució penal per a la millora de les seves funcions, principis i valors, poden ser distingits mitjançant la lliurança d'un diploma acreditatiu de l'actuació objecte de significació en l'acte públic al qual s'ha fet referència al paràgraf anterior.

3. Els diplomes seran concedits pel centre directiu i en el cas dels servidors públics penitenciaris es faran constar a l'expedient personal dels afectats.

Quarta

La integració de personal en el Sistema Nacional de Salut

El personal que, per aplicació de la disposició addicional sisena de la Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut, s'integri en el Sistema Nacional de Salut, se sotmetrà al règim jurídic que li correspongui d'acord amb la normativa vigent d'aplicació i les disposicions que puguin acordar el Govern i el departament competent en matèria de salut, en l'àmbit de les seves competències.

Disposicions transitòries

Primera

Habitatges penitenciaris

Pel que fa als habitatges, residències o pavellons destinats a l'ús públic de casa habitació del personal adscrit als centres penitenciaris on s'ubiquen, en tant que són béns demanials sotmesos a procediments de desafectació i de destinació a un ús públic penitenciari diferent al de residència, es continuaran regint per la normativa estatal, com a font de dret supletori, fins a l'extinció definitiva de les concessions d'ús existents.

Segona

Adequació de les normes de règim interior

En el termini de sis mesos a partir de la data d'entrada en vigor del Reglament que s'aprova per aquest Decret, els consells de direcció dels centres penitenciaris han d'adequar les normes de règim interior del centre corresponent a les disposicions organitzatives contingudes en aquesta disposició, les quals s'hauran d'elevar al centre directiu per a la seva aprovació. Les normes de règim interior anteriors continuaran en vigor fins que es produeixi l'adequació indicada.

Tercera

Refosa i publicitat de circulars, instruccions i ordres de servei

1. En el termini de sis mesos caldrà procedir a la refosa, harmonització i adequació al que disposa el Reglament que s'aprova per aquest Decret de les circulars, instruccions i ordres de servei dictades pels òrgans directius del centre directiu abans de la seva entrada en vigor.

2. Les circulars, instruccions i ordres de servei dictades pels òrgans directius del departament competent en matèria d'execució penal s'hauran de publicar de manera regular a la part pública de la pàgina web del Departament de Justícia.

Quarta

Disposicions orgàniques

1. Els òrgans dependents de les unitats afectades pel Reglament que s'aprova per aquest Decret es mantindran mentre no es modifiquin les disposicions que els regulen.

2. El personal que resulti afectat per les modificacions orgàniques del Reglament que s'aprova per aquest Decret continuarà percebent la totalitat de les seves retribucions amb càrrec als crèdits als quals s'estaven imputant fins que s'adoptin les disposicions pressupostàries i de desplegament corresponents.

3. Les persones que ocupen els llocs de treball afectats pel Reglament que s'aprova per aquest Decret continuaran exercint les seves funcions respectives mentre no s'adaptin els nomenaments o es proveeixin, si escau, els llocs de treball corresponents d'acord amb la nova estructura.

4. Mentre no s'aprovin les disposicions legals i reglamentàries relatives a l'extinció del cos auxiliar tècnic, grup de serveis penitenciaris, corresponen als/a les funcionaris/àries del cos auxiliar tècnic, grup de serveis penitenciaris, les funcions executives de caràcter auxiliar referides a les àrees de gestió, d'inspecció i de control dels serveis i les prestacions penitenciàries i les tasques administratives connexes a l'exercici de les seves funcions.

Cinquena

Òrgans de participació social i òrgans consultius del departament competent en matèria d'execució penal

1. La Taula de Participació Social en l'àmbit penal i penitenciari, creada per la Resolució del conseller de Justícia de 17 de novembre de 2005, continuarà desenvolupant les seves funcions mentre no es dicti l'ordre que es preveu a l'article 8 del Reglament.

2. La Taula Cívica sobre Política Penitenciària, creada per la Resolució del conseller de Justícia de 27 de setembre de 2004, continuarà desenvolupant les seves funcions mentre no es dicti l'ordre que estableix l'article 10 del Reglament.

Disposició derogatòria única

Derogació normativa

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que contradiguin o s'oposin al que estableix el Reglament que s'aprova per aquest Decret i, en concret, es deroguen les següents disposicions:

El Decret 555/1983, de 15 de desembre, de creació de la Comissió d'Assistència Social Penitenciària, així com les modificacions operades en aquest pel Decret 220/1985, de 15 de desembre.

El Decret 175/2005, de 30 d'agost, pel qual es determinen els òrgans unipersonals superiors dels centres penitenciaris.

Disposició final única

Desenvolupament i entrada en vigor

1. Es faculten els consellers o les conselleres dels departaments competents en matèria de justícia, salut i educació per dictar les disposicions necessàries per al desplegament del Reglament que s'aprova per aquest Decret, i al conseller o la consellera del departament competent en matèria d'economia i finances per fer les modificacions pressupostàries necessàries per donar-hi compliment.

2. El Reglament que s'aprova per aquest Decret entrarà en vigor al cap d'un mes de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 5 de setembre de 2006

Pasqual Maragall i Mira

President de la Generalitat de Catalunya

Josep M. Vallès

Conseller de Justícia

REGLAMENT

d'organització i funcionament dels serveis d'execució penal a Catalunya

TÍTOL preliminar

Disposicions generals

Article 1

Objecte i àmbit d'aplicació

D'acord amb la potestat autoorganitzativa de què disposa l'Administració de la Generalitat de Catalunya en matèria d'execució de la legislació penal i penitenciària, aquest Reglament estableix l'estructura orgànica i funcional dels centres penitenciaris de la Generalitat de Catalunya, així com l'organització i el funcionament de la resta de serveis d'execució penal que hi ha a Catalunya.

TÍTOL I

De la intervenció penitenciària i dels centres penitenciaris

Article 2

Principis programàtics de la intervenció penitenciària en els establiments penitenciaris

En tots els centres penitenciaris, el departament competent en matèria d'execució penal ha de:

a) Desenvolupar sistemes d'avaluació i motivació de les persones internes.

b) Dissenyar un sistema d'atenció individualitzada, amb especial atenció als procediments d'ingrés a un centre penitenciari, als programes específics per a interns amb diagnòstic de discapacitat psíquica i als programes de prevenció de suïcidis.

c) Executar programes d'intervenció amb la població reclusa que promoguin els valors de la convivència, l'educació per a la pau i la riquesa de la diversitat.

d) Desenvolupar programes que fomentin l'ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació, programes de difusió cultural i mediació intercultural, i programes d'educació esportiva.

e) Establir i aplicar un model comú de separació interior que faciliti tant l'execució de programes especialitzats com l'adaptació conductual dels/de les interns/es.

f) Fomentar la col·laboració i participació de les entitats públiques i privades.

Article 3

Tipus d'establiments

1. De conformitat amb el que disposa la legislació penitenciària, els establiments o centres penitenciaris poden ser de dos tipus: ordinaris i especials.

2. Amb caràcter general, els establiments penitenciaris funcionen com a centres polivalents, ja que poden ingressar-hi les persones preventives i penades.

3. Els establiments penitenciaris han de comptar amb les unitats, mòduls, departaments i dependències idonis per al compliment dels serveis, funcions i competències que legalment tinguin encomanats.

Article 4

Establiments ordinaris

1. Els establiments ordinaris són els centres destinats al compliment de les mesures cautelars de detenció i presó preventiva i a l'execució de les penes privatives de llibertat imposades per les autoritats judicials, i s'organitzen de manera que es garanteixin els criteris de separació interior de la població reclusa previstos a la legislació penitenciària i les diverses modalitats de vida dels règims obert, ordinari i tancat.

2. Sens perjudici del que s'estableix amb caràcter general per a tots els establiments penitenciaris, el règim i la configuració dels establiments dedicats en exclusiva a dones, a joves, a preventius/ives i a penats/ades hauran d'observar les singularitats i adaptacions exigides per fer possible en millors condicions les finalitats de l'execució penal.

De manera particular en els establiments destinats a dones, el model d'intervenció, que engloba les característiques de l'establiment i el programa funcional, preveurà l'assignació del personal, les actuacions de tractament, la prestació de serveis i l'estructura material de les instal·lacions adequats per a l'execució penal en l'àmbit de les dones, inclosa la separació entre adultes i joves, quan s'escaigui.

3. Com a formes especials d'execució, hi haurà:

a) Unitats de mares.

b) Unitats o departaments mixtos.

c) Unitats extrapenitenciàries.

d) Unitats dependents.

4. Els centres oberts o centres d'inserció social són establiments ordinaris destinats preferentment al compliment de les penes privatives de llibertat en les modalitats de vida del règim obert; i podran ser-hi destinades les persones classificades en segon grau de tractament penitenciari que, per les seves circumstàncies personals i penitenciàries, estiguin capacitades per complir sense riscos la seva condemna en un règim de vida de semillibertat, i les persones que acreditin un perllongat i consolidat procés personal d'inserció social que es vegi notòriament perjudicat amb l'ingrés a presó per complir la pena imposada.

5. Les unitats dependents, que dependran administrativament dels establiments penitenciaris, consistiran en instal·lacions residencials situades arquitectònicament fora dels recintes penitenciaris, preferentment en habitatges ordinaris de l'entorn comunitari, regides pels principis d'especificitat i autonomia, mitjançant acord o conveni de col·laboració amb les entitats públiques o privades, específicament amb les de major arrelament en l'àmbit municipal, dedicades a tasques d'assistència i reinserció d'interns/es, per facilitar la consecució d'objectius específics de tractament penitenciari d'interns/es classificats/ades en tercer grau.

Article 5

Establiments especials

1. Els establiments especials són aquells en què preval el caràcter assistencial. La naturalesa d'aquests centres determina que s'hi destinin aquells subjectes que requereixin un tractament assistencial tendent a la curació de les malalties o deficiències en la salut o a la millora dels condicionaments psicosocials que hagin incidit en l'activitat delictiva, i en els quals, consegüentment, cal harmonitzar les exigències del tractament amb la finalitat específica de cadascun d'ells.

2. Els establiments especials poden ser:

a) Centres, unitats o dependències hospitalàries.

b) Centres, unitats o dependències psiquiàtriques.

c) Centres, unitats o dependències d'atenció sociosanitària.

3. Els centres, unitats o dependències hospitalàries tenen característiques diverses d'acord amb les necessitats mèdiques i assistencials que es detectin, i estan adreçades a acollir aquells/es interns/es que s'han de sotmetre a intervencions quirúrgiques o que pateixen alguna afectació de la salut que faci necessari el seu tractament en instal·lacions adequades i idònies per tal de guarir les patologies esmentades.

4. Els centres, unitats o dependències psiquiàtriques estan destinades al compliment de les mesures de seguretat privatives de llibertat imposades pels jutges i tribunals als subjectes que, tot i haver comès un fet constitutiu de delicte o falta, s'hagi declarat l'exempció completa o incompleta de responsabilitat penal; o que, havent estat condemnats penalment, l'òrgan jurisdiccional penal acordi la imposició d'una mesura de seguretat per raó d'una malaltia mental sobrevinguda; i també per al diagnòstic i tractament de possibles anomalies o alteracions psiquiàtriques que hagin pogut detectar en els interns/es els serveis mèdics dels centres ordinaris.

També poden ingressar en aquestes unitats, quan així ho acordi l'autoritat judicial competent, els/les detinguts/des o presos/es amb patologia psiquiàtrica, per a la seva observació i/o tractament, pel temps que aquella determini.

En aquestes unitats regirà la forma especial d'execució establerta a la legislació penitenciària.

5. Els centres, unitats o dependències d'atenció sociosanitària estan destinades a oferir tractaments i rehabilitació especialitzats, en mitjà residencial o no, a les persones a les quals s'hagi imposat una pena o mesura de seguretat per raó de la seva dependència de substàncies que creïn addicció o per patir alteracions de la percepció per al seguiment dels programes adients per al seu guariment o millora, tendents a afavorir la seva rehabilitació social.

6. Aquestes unitats o centres especials poden estar o no ubicats en els equipaments penitenciaris, d'acord amb el que determinin en cada moment els departaments competents per raó de la matèria; i la seva forma de funcionament es regeix pel que es disposa en la legislació penitenciària per a les formes especials d'execució.

Article 6

Destinacions i trasllats

1. D'acord amb les previsions de la legislació penitenciària, correspon al centre directiu la competència exclusiva per decidir la classificació i la destinació de la població reclusa en els diferents centres o establiments penitenciaris, amb caràcter ordinari o extraordinari, sens perjudici de les atribucions de la jurisdicció de vigilància penitenciària en matèria de classificació per via de recurs.

2. El centre directiu ordenarà els trasllats corresponents d'acord amb les propostes formulades pels òrgans competents, així com els desplaçaments de detinguts/des i presos/es que siguin requerits per les autoritats judicials competents.

3. Els trasllats s'hauran de notificar, en el cas de penats/ades, al jutjat de vigilància penitenciària, i, en el cas de detinguts/des i presos/es, a les autoritats a disposició de les quals es trobin.

TÍTOL II

De la col·laboració institucional i de la participació social

Article 7

De la col·laboració institucional

1. Per tal d'assolir l'objectiu de reeducació i de reinserció social encomanat al departament competent en matèria d'execució penal i la seva coordinació amb totes les polítiques de cohesió social desplegades per les institucions públiques a Catalunya, correspon a l'esmentat departament l'impuls de les activitats de la Comissió interinstitucional per a la reinserció social, creada pel Decret 98/2005, de 31 de maig.

2. Igualment, el departament competent en matèria d'execució penal promourà la seva presència institucional i la dels seus responsables i professionals en els organismes, àmbits i fòrums internacionals que són competents o aborden les qüestions vinculades a l'execució penal i les polítiques criminals i penològiques.

Article 8

De la participació social

1. Per aconseguir la finalitat resocialitzadora encomanada al departament competent en matèria d'execució penal, es preveu la participació ciutadana, en tant que dret fonamental de la ciutadania.

2. Per tal de coordinar aquesta participació, la Taula de Participació Social en l'àmbit penal i penitenciari, actuarà com òrgan consultiu i de relació amb les entitats col·laboradores i de voluntariat que treballen en els processos de reinserció social a Catalunya.

Per ordre del conseller o consellera de Justícia es determinarà la composició i les funcions de la Taula de Participació Social en l'àmbit penal i penitenciari.

3. Així mateix, es podrà impulsar la creació d'òrgans de participació de segon nivell, tant en l'àmbit d'actuació del centre directiu com en els diversos equipaments i recursos d'execució penal, que aplegaran en un mateix espai de treball, de conformitat amb el que s'estableixi en els instruments jurídics pels quals es determini la seva creació i funcionament intern, els representants del departament competent en matèria d'execució penal i els de les entitats col·laboradores i de voluntariat que actuïn en aquest mateix sector.

Article 9

Dels mecanismes de participació de les entitats i del voluntariat

1. El departament competent en matèria d'execució penal de la Generalitat reconeix que les fundacions i les associacions legalment constituïdes desenvolupen una tasca fonamental en el benestar de la nostra societat en participar, conjuntament amb les administracions públiques i d'altres organitzacions privades, en la satisfacció de les necessitats dels sectors més desafavorits. Per això, es reconeix el suport de la institució penitenciària per al foment de la tasca de protecció i promoció d'actuacions sense ànim de lucre envers la població reclusa, amb una finalitat d'interès general.

2. El departament competent en matèria d'execució penal podrà comptar amb la col·laboració desinteressada i solidària de ciutadans i ciutadanes, organitzats en associacions de voluntariat, en la millora de la qualitat de vida en els centres penitenciaris i en l'execució de les polítiques penitenciàries tendents a reduir al màxim els efectes nocius de l'internament i afavorir i consolidar els vincles entre els serveis d'execució penal i la societat a la qual serveixen.

3. Igualment, per a l'assoliment de les finalitats imposades, es promourà la formalització de convenis de col·laboració amb les entitats i associacions, públiques o privades, mitjançant els quals el departament competent en matèria d'execució penal facilitarà suport econòmic als programes que duguin a terme, sempre que el seu contingut es consideri d'interès per als serveis d'execució penal i coincideixi amb els principis, els valors i les finalitats de les institucions d'execució penal.

4. En qualsevol cas, aquests acords de col·laboració s'hauran de regir pels principis de legalitat, de publicitat, de transparència i de lliure concurrència. Per aquest motiu, el departament competent en matèria d'execució penal farà públic anualment un informe de les subvencions i ajudes atorgades a entitats ciutadanes, amb indicació del nom de l'entitat, el concepte i la quantia de la subvenció atorgada.

5. Les entitats, les organitzacions i les associacions ciutadanes sense ànim de lucre podran participar en la gestió de serveis o equipaments la titularitat dels quals correspongui al departament competent en matèria d'execució penal. La gestió cívica d'aquestes competències administratives es podrà utilitzar per les activitats i serveis susceptibles de gestió indirecta, tindrà sempre caràcter voluntari i no lucratiu i s'adjudicarà mitjançant concurs públic o els mecanismes que prevegi la legislació vigent.

6. En els projectes de participació ciutadana es prestarà una especial atenció a aquells col·lectius de persones amb major risc d'exclusió social i, en concret, al de les dones, dels i de les joves, i de la població reclusa estrangera.

7. Amb l'objectiu d'assegurar una participació qualitativa i el millor seguiment de temàtiques complexes, durant l'execució dels processos de participació que es determinin, les entitats, les associacions i els/les ciutadans/es no associats/ades actuaran en coordinació amb els equips multidisciplinaris o amb els/les professionals que designi el departament competent en matèria d'execució penal per a cada projecte en concret.

Article 10

Òrgans consultius del departament competent en matèria d'execució penal

1. Per tal d'afavorir la participació ciutadana en el disseny i el seguiment de les polítiques d'execució penal, la Taula Cívica Penitenciària actuarà com a òrgan consultiu i de proposta destinat a l'impuls del coneixement de la funció social penitenciària entre la ciutadania i a promoure la implicació ciutadana en els processos de reinserció social de les persones sotmeses a mesures d'execució penal.

Per ordre del conseller o consellera de Justícia es determinaran la composició i les funcions de la Taula Cívica Penitenciària.

2. El departament competent en matèria d'execució penal podrà comptar amb la col·laboració d'altres òrgans o entitats que duguin a terme funcions consultives o d'assessorament, o crear aquells que consideri necessaris per obtenir el suport oportú en la definició de les línies de la política i la gestió de l'execució penal, i generar el consens de la ciutadania envers aquests temes.

3. Els òrgans consultius que es determinin estaran formats per representants del departament competent en matèria d'execució penal i, si escau, de la resta de les administracions públiques, i per representants de les entitats de l'àmbit objecte de l'òrgan consultiu en qüestió o, a títol individual, per experts o personalitats de reconeguda vàlua dins de cada sector específic, de conformitat amb el que s'estableixi en els instruments jurídics pels quals es determini la seva creació i funcionament intern.

TÍTOL III

De l'organització dels centres penitenciaris

Capítol I

Model organitzatiu de centre penitenciari

Article 11

Estructura

1. A cada centre penitenciari hi haurà òrgans unipersonals i col·legiats, encarregats d'orientar totes les actuacions de la institució cap a l'assoliment de les finalitats que la Constitució i les lleis hagin atribuït a l'administració competent en matèria d'execució penal.

2. Les funcions de coordinació entre els diferents òrgans unipersonals i col·legiats correspondran al/a la director/a del centre penitenciari.

3. En aquells centres o establiments en què la cobertura de llocs de treball que hi hagi no permeti d'assolir la composició dels diferents òrgans unipersonals o col·legiats que es determinen en aquest títol, se n'adaptarà la composició als llocs de treball que hi hagi o es concentraran les funcions i competències en un òrgan unipersonal o col·legiat, d'acord amb el que es determini en la normativa de desenvolupament d'aquest Reglament.

4. En els centres especials que depenguin d'un altre centre penitenciari, el Departament de Justícia podrà nomenar els òrgans unipersonals de direcció i de coordinació que siguin necessaris per a la gestió de l'activitat que s'hi dugui a terme.

5. En els centres i unitats especials hi haurà els òrgans de gestió i coordinació que determinin en cada moment els departaments competents per raó de la matèria en la normativa de desenvolupament d'aquest Reglament, i els equips multidisciplinaris necessaris per atendre les situacions personals i jurídiques dels pacients que s'hi alberguen.

Capítol II

Òrgans unipersonals superiors dels centres penitenciaris

Secció 1a

El/La director/a

Article 12

El/La director/a

1. El/La director/a del centre penitenciari serà la màxima autoritat de l'establiment i tindrà la representació del centre directiu del departament competent en matèria d'execució penal i dels òrgans col·legiats del centre penitenciari i serà la persona obligada, en primer terme, a complir i fer complir les lleis, els reglaments i altres disposicions, especialment les que fan referència al servei.

2. Correspondran al/a la director/a les següents atribucions:

a) Dirigir, coordinar, inspeccionar i avaluar els serveis i activitats del centre penitenciari.

b) Exercir la direcció dels/de les treballadors/es públics/ques destinats/ades al centre penitenciari.

c) Representar el centre penitenciari en les seves relacions amb autoritats, centres, entitats i persones, i signar la documentació que sigui necessària i que no tinguin atribuïda altres òrgans de l'establiment.

d) Convocar i presidir els òrgans col·legiats regulats en el capítol tercer d'aquest títol.

e) Suspendre de manera cautelar l'eficàcia d'aquells acords adoptats pels òrgans col·legiats de l'establiment quan concorrin circumstàncies excepcionals degudament justificades, sens perjudici d'allò previst a l'article 26 d'aquest Reglament, fins a la seva convalidació o anul·lació en alçada per l'òrgan competent del centre directiu.

f) Exercir la direcció de l'activitat econòmica i patrimonial del centre penitenciari.

g) Adoptar les mesures regimentals urgents necessàries per prevenir i, si s'escau, resoldre qualsevol alteració individual o col·lectiva de l'ordre en el centre i donar-ne compte immediat al centre directiu.

h) Adoptar, davant de fets o actuacions dels/de les interns/es que puguin constituir faltes disciplinàries, les mesures cautelars que escaiguin fins que recaigui resolució definitiva en l'expedient disciplinari corresponent, i imposar les sancions per les infraccions lleus comeses pels/per les interns/es, amb la instrucció prèvia d'un procediment abreujat.

i) Disposar, amb l'aprovació o el manament previs de l'autoritat judicial i d'acord amb el que estableix la legislació penitenciària, l'excarceració dels detinguts/des, presos/es o penats/ades.

j) Autoritzar, de conformitat amb la legislació vigent, les comunicacions, les visites, els permisos, les sortides a l'exterior i les conduccions dels/de les interns/es.

k) Disposar el que sigui necessari perquè es comuniqui immediatament la mort, la malaltia o l'accident greus de la persona interna al familiar més proper o a la persona que aquella hagi designat.

l) Realitzar les actuacions necessàries per potenciar les relacions del centre penitenciari amb el seu entorn social, econòmic i jurídic.

m) Suspendre i extingir la relació laboral especial dels/de les interns/es treballadors/es, per raons de disciplina i seguretat penitenciària.

n) Exercir totes les altres funcions que es derivin del seu càrrec que li atribueixi la legislació vigent o que aquest Reglament no hagi atribuït a altres òrgans unipersonals o col·legiats.

3. Tots els òrgans del centre penitenciari estan obligats a executar les decisions del/de la director/a en l'exercici de les seves competències.

Secció 2a

El/La gerent

Article 13

El/La gerent

1. El/La gerent, amb rang de subdirector/a, dependrà del/de la director/a i serà la persona responsable de la gestió dels recursos humans, econòmics, materials i patrimonials assignats al centre penitenciari, així com del funcionament de l'àmbit administratiu i de serveis i especialment de la direcció de l'oficina de gestió unificada dels expedients dels/de les interns/es.

2. Específicament, seran competències del/de la gerent:

a) Elaborar la proposta de programació econòmica plurianual i la proposta d'avantprojecte de pressupost del centre penitenciari.

b) Administrar i gestionar el patrimoni i el pressupost assignat al centre penitenciari.

c) Gestionar tots els serveis administratius i econòmics del centre.

d) Exercir, sota la supervisió del/de la director/a, la gestió del personal adscrit al centre, i més concretament:

1) Organitzar i assignar la realització dels diferents serveis.

2) Donar-los trasllat de totes les disposicions o resolucions que afectin el servei.

3) Expedir els certificats i emetre els informes que escaigui en relació amb l'actuació professional dels/de les treballadors/es públics/ques destinats/ades en el centre penitenciari.

4) Vetllar pel compliment de les seves obligacions i comunicar al centre directiu tots els fets o les actuacions que mereixin recompensa o que poguessin ser constitutius d'infracció disciplinària.

5) Agrupar en un servei tasques o comeses atribuïdes a dues o més unitats o serveis, o afegir alguna tasca específica a les pròpies de la unitat o el servei i, en els casos de necessitat, assignar provisionalment dues o més unitats a un sol funcionari, tenint en compte les necessitats de coordinació dels diferents serveis o unitats i les càrregues reals de treball que tinguin assignades.

6) Emetre els informes que siguin necessaris en relació amb els procediments de gestió dels recursos humans assignats al centre penitenciari, i més específicament en els procediments de vacances, permisos, llicències i en el control de les absències.

e) Executar els acords del Consell de Direcció en matèria econòmica i administrativa.

f) Expedir els documents i les certificacions que li siguin sol·licitats en els procediments administratius o jurisdiccionals, sobre tots els assumptes relacionats amb les matèries de les àrees de gestió que té encomanades.

g) Dur a terme les actuacions necessàries per assegurar l'adequació i el manteniment dels nivells de qualitat i cost del béns i serveis destinats al centre penitenciari.

h) Exercir la resta de competències que li atribueixi la legislació vigent o la normativa que la desenvolupi o que li delegui o assigni el centre directiu, i, en general, totes les que siguin necessàries per a la correcta prestació dels serveis que tingui encomanats.

3. Les persones responsables de la unitat de recursos humans, de la unitat de gestió penitenciària i de la unitat de gestió econòmica, estan obligades a prestar assistència a la persona que exerceixi el càrrec de gerent en l'exercici de les seves competències.

Secció 3a

Els/Les subdirectors/es

Article 14

El/La subdirector/a de Tractament

1. El/La subdirector/a de Tractament dependrà orgànicament del/de la director/a del centre i dirigirà, coordinarà i supervisarà les actuacions que es duguin a terme tant a l'interior com fora del centre penitenciari, encaminades a la consecució de la finalitat resocialitzadora de la pena privativa de llibertat i respondrà del bon funcionament dels serveis encomanats.

2. Al/A la subdirector/a de Tractament, li correspondran les funcions següents:

a) Dirigir i coordinar l'actuació dels comandaments que en depenguin per garantir el correcte desenvolupament de les previsions contingudes als models d'intervenció i als programes de tractament i també per al correcte funcionament dels programes de classificació interior.

b) Dur a terme les actuacions escaients per controlar que les propostes de classificació inicial i les de progressió, revisió i regressió de grau es facin en els terminis establerts en la legislació vigent.

c) Proposar al/a la director/a els assumptes que s'hagin de debatre en les sessions de la Junta de Tractament i dels equips multidisciplinaris.

d) Supervisar i inspeccionar l'organització i el desenvolupament dels programes i activitats de la seva competència.

e) Supervisar les propostes d'adquisició de material i despeses necessàries per a l'adequat funcionament dels serveis de la seva àrea competencial.

f) Detectar les necessitats que orientin la recerca de recursos comunitaris per a la realització de programes d'inserció social dels/de les interns/es.

g) Exercir la resta de competències que li atribueixi la legislació vigent i la normativa que la desenvolupi i, en general, totes les que siguin necessàries per a la correcta prestació dels serveis que tingui encomanats.

Article 15

El/La subdirector/a d'Interior

1. El/La subdirector/a d'Interior dependrà orgànicament del/de la director/a del centre i dirigirà, coordinarà i supervisarà les actuacions encaminades a garantir la seguretat interior dels establiments i la convivència ordenada i pacífica i respondrà del bon funcionament dels serveis encomanats.

2. Específicament, al/a la subdirector/a d'Interior, li correspondran les funcions següents:

a) Supervisar el funcionament general de l'establiment per a la correcta execució dels serveis i els programes de tractament dels/de les interns/es.

b) Proposar al/a la director/a i/o adoptar aquelles mesures de prevenció general i especial que siguin necessàries per mantenir l'ordenada convivència a l'establiment.

c) Coordinar l'actuació dels comandaments que en depenguin.

d) Proposar al/a la gerent l'assignació del personal per als diferents serveis.

e) Dirigir les tasques encaminades a garantir la seguretat interior del centre penitenciari, mitjançant l'organització de les actuacions directament dirigides a l'observació i el coneixement de la conducta i el comportament dels/de les interns/es, la prevenció de les infraccions disciplinàries, els recomptes de la població reclusa i els escorcolls, els escorcolls personals, les requisicions, els controls, les intervencions i les mesures de prevenció general i especial que es descriuen a la legislació penitenciària.

f) Dirigir i coordinar les àrees d'identificació dels/de les interns/es, del control dels accessos i de comunicacions del centre penitenciari.

g) Establir, implementar i revisar els protocols de seguretat del centre penitenciari.

h) Decidir la separació interior dels/de les interns/es tenint en compte els antecedents i circumstàncies que concorrin en cadascun/a d'ells/elles, d'acord amb el que disposa la legislació penitenciària.

i) Exercir la resta de competències que li atribueixi la legislació vigent i la normativa que la desenvolupi i, en general, totes les que siguin necessàries per a la correcta prestació dels serveis que tingui encomanats.

Secció 4a

El/La secretari/ària tècnic/a jurídic/a

Article 16

El/La secretari/ària tècnic/a jurídic/a

1. El/La secretari/ària tècnic/a jurídic/a, amb rang de subdirector/a, dependrà orgànicament del/de la director/a i serà la persona responsable de l'assessorament en matèria jurídica i regimental als òrgans unipersonals i col·legiats del centre penitenciari i en especial al consell de direcció del qual formarà part, i actuarà com a secretari/ària dels òrgans col·legiats del centre donant fe dels acords i impulsant la coordinació entre els seus membres. També serà la persona responsable superior dels registres, dels arxius i formularà i editarà la memòria anual d'activitats del centre penitenciari.

2. El secretari/ària tècnic/a jurídica/a haurà de ser assistit/ida en l'exercici de les seves competències per tots els òrgans unipersonals i col·legiats del centre, i més específicament pels/per les juristes destinats al centre penitenciari.

Secció 5a

Funcions comunes, suplències i torns d'incidències

Article 17

Funcions comunes

Les persones responsables dels òrgans unipersonals esmentats a les tres seccions immediatament anteriors tindran també les funcions comunes següents:

a) Exercir el comandament directe de tot el personal del seu àmbit de gestió, vetllar perquè compleixi les obligacions que té encomanades i fer-li, si escau, les observacions pertinents.

b) Informar el/la director/a del centre penitenciari sobre l'actuació professional del personal del seu àmbit de gestió i sobre qualsevol sol·licitud que formuli, en especial sobre les relatives a vacances, llicències i permisos.

c) Acordar les suplències necessàries entre el personal del seu àmbit de gestió que siguin precises per a la correcta gestió del despatx dels assumptes que té encomanats, d'acord amb el que determini la normativa legal vigent en matèria d'organització i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

d) Fer al/a la director/a del centre les propostes que consideri adients sobre la reorganització dels serveis, la distribució del personal o la creació de serveis comuns, en ordre a un funcionament més eficaç dels serveis que tingui assignats.

e) Atendre i resoldre les peticions i queixes que formulin els/les interns/es en relació amb les matèries pròpies de la seva competència.

f) Dur a terme, com a mínim un cop a l'any, un informe d'avaluació sobre el funcionament dels serveis del seu àmbit de gestió i formular al Consell de Direcció les propostes de millora que siguin necessàries.

g) Promoure i coordinar la formació continuada del personal del seu àmbit de gestió.

h) Dirigir l'activitat administrativa de l'àmbit de gestió i expedir certificats, formular propostes, emetre informes, gestionar expedients, portar estadístiques i signar anotacions i diligències en relació amb les matèries d'aquest àmbit.

i) Impulsar l'elaboració i la revisió del manual d'organització del centre penitenciari en el seu àmbit funcional.

Article 18

Regles especials sobre suplències

1. El centre directiu haurà de designar, amb caràcter anual, l'òrgan unipersonal del centre penitenciari que haurà de suplir el/la director/a en els supòsits de vacant, absència o malaltia.

2. Amb caràcter general, en els supòsits de vacant, absència o malaltia de la persona que ocupi el càrrec de gerent, la suplirà la persona que ocupi el càrrec de la secretaria tècnica jurídica; i els/les subdirectors/es se supliran entre si.

Article 19

Torns d'incidències

1. Els/Les directors/es, els/les subdirectors/es i els càrrecs assimilats, sens perjudici de la jornada de treball que els correspongui, hauran de fer torns d'incidències tots els dies de l'any.

2. Quan facin el torn d'incidències, els/les subdirectors/es i els càrrecs assimilats assumiran totes les atribucions del/de la director/a, a qui hauran de donar compte de les actuacions fetes en l'exercici d'aquestes atribucions, tan aviat com sigui possible.

Capítol III

Òrgans col·legiats

Article 20

Òrgans col·legiats

Els òrgans col·legiats dels centres penitenciaris de Catalunya seran els següents:

a) Consell de Direcció.

b) Junta de Tractament.

c) Comissió Disciplinària.

Secció 1a

Funcionament dels òrgans col·legiats

Article 21

Règim jurídic dels òrgans col·legiats

1. Els òrgans col·legiats dels centres penitenciaris de Catalunya es regiran per les normes contingudes en aquest Reglament; de manera supletòria, s'haurà d'aplicar la normativa reguladora de l'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

2. Els òrgans col·legiats dels centres penitenciaris s'integraran en l'estructura jeràrquica del departament competent en matèria d'execució penal de Catalunya.

3. Els acords definitius que adoptin podran ser objecte de recurs d'alçada davant el centre directiu; se n'exceptuaran aquells acords que hagin adquirit la seva eficàcia per l'aprovació d'aquest òrgan, els quals s'impugnaran davant l'òrgan superior jeràrquic, i també aquells en relació amb els quals s'hagi establert normativament la competència del jutjat de vigilància penitenciària per conèixer-ne de la impugnació.

Article 22

President/a i secretari/ària dels òrgans col·legiats

1. Correspondrà al/a la president/a de l'òrgan col·legiat, que assumirà la representació de l'òrgan, assegurar el compliment de l'ordenament jurídic i la regularitat de les deliberacions, convocar les sessions, fixar l'ordre del dia i ordenar les deliberacions i els debats.

2. El/La secretari/ària haurà d'aixecar l'acta de les reunions, la qual haurà de contenir la indicació de les persones que hi han intervingut, les circumstàncies de lloc i de temps en què s'han tingut, els punts principals de la deliberació, els resultats de la votació i el contingut dels acords. L'acta haurà d'anar signada pel/per la secretari/ària amb el vistiplau del/de la president/a i s'haurà d'aprovar en la mateixa reunió o en la següent. També correspondrà al/a la secretari/ària de l'òrgan col·legiat estendre els certificats pertinents.

3. Aquell que acrediti un interès legítim podrà dirigir-se al/a la secretari/ària d'un òrgan col·legiat per tal que aquest expedeixi certificació dels acords presos.

Article 23

Convocatòries de les sessions

1. La convocatòria de la sessió amb l'ordre del dia corresponent, s'haurà de notificar als membres de l'òrgan col·legiat corresponent, amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores, llevat en cas d'urgència apreciada pel/per la president/a, la qual s'haurà de fer constar en la convocatòria.

2. La documentació necessària per a la deliberació i l'adopció d'acords que no pugui acompanyar la convocatòria haurà d'estar a disposició dels components de l'òrgan col·legiat des de la data de recepció d'aquella, llevat que hi hagi motius justificats que ho impedeixin. En aquest cas, es farà constar en l'acta aquesta circumstància, amb expressió dels motius que hagin impedit posar a disposició dels membres de l'òrgan aquesta documentació.

3. Malgrat no haver-se complert els requisits de la convocatòria de l'òrgan, aquest quedarà vàlidament constituït quan s'hagin reunit tots els seus membres i ho acordin per unanimitat.

4. Només podran ser tractats els assumptes que figurin en l'ordre del dia, llevat que en sigui declarada la urgència per acord de la majoria absoluta.

Article 24

Sessions

1. El Consell de Direcció s'haurà de reunir en sessió ordinària dues vegades al mes i en sessió extraordinària totes les vegades que ho consideri necessari el/la seu/seva president/a o el centre directiu.

2. La Junta de Tractament s'haurà de reunir en sessió ordinària una vegada per setmana i en sessió extraordinària totes les vegades que ho consideri necessari el/la seu/seva president/a.

3. La Comissió Disciplinària es reunirà en sessió ordinària tres vegades al mes i en sessió extraordinària totes les vegades que ho consideri necessari el/la seu/seva president/a.

4. L'assistència a les sessions dels òrgans col·legiats del centre penitenciari serà obligatòria per als seus membres.

5. Les deliberacions dels òrgans col·legiats tindran caràcter reservat, i els seus components hauran de guardar-ne secret.

Article 25

Adopció dels acords

1. Els acords dels òrgans col·legiats seran adoptats per majoria dels vots, llevat dels supòsits en què la normativa penitenciària exigeixi una majoria qualificada o la unanimitat.

2. El vot del/de la president/a, que serà diriment en cas d'empat, i els dels membres dels òrgans col·legiats tindran caràcter personal i indelegable.

3. Els membres dels òrgans col·legiats dels centres penitenciaris no es podran abstenir en les votacions, però podran formular vots particulars que s'hauran d'incorporar a l'acord adoptat.

4. Els membres dels òrgans col·legiats que facin constar en acta el seu vot contrari a un acord adoptat, quedaran exempts de la responsabilitat que se'n pugui derivar.

5. Els membres dels òrgans col·legiats no podran participar en les deliberacions ni en les votacions quan hi concorrin les causes d'abstenció o, en el seu cas, de recusació previstes per la normativa reguladora del procediment administratiu comú i per la normativa penitenciària.

Article 26

Eficàcia dels acords i de les propostes dels òrgans col·legiats

1. Els acords dels òrgans col·legiats que hagin estat confirmats totalment o parcialment pel jutjat de vigilància penitenciària, directament o per via de recurs, no podran demorar la seva eficàcia ni ser revocats o anul·lats per decisió administrativa.

2. Les propostes dels equips multidisciplinaris dels centres o unitats especials referents a l'execució de les mesures penals privatives de llibertat seran trameses al jutjat de vigilància penitenciària, mitjançant la direcció del centre penitenciari en el qual s'ubiquen les esmentades unitats, i les que vinguin referides a l'execució de les penes privatives de llibertat, seran tramitades per la Junta de Tractament de conformitat amb el procediment establert per la legislació penitenciària per a l'assumpte que es tracti.

Secció 2a

Consell de Direcció

Article 27

Composició

1. El Consell de Direcció dels establiments penitenciaris estarà presidit pel/per la director/a del centre penitenciari i compost pel/per la gerent, pels/per les subdirectors/es, pel/per la secretari/ària tècnic/a jurídic/a i també s'hauran de convocar a les seves sessions el/la coordinador/a de l'àrea sanitària, el/la director/a docent i el/la director/a territorial del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció, quan es tractin assumptes de les seves àrees de responsabilitat. Igualment, el centre directiu podrà nomenar com a assessors del Consell persones externes a la institució, que participaran en les reunions del Consell amb veu però sense vot.

2. Com a secretari/ària del Consell de Direcció actuarà el/la secretari/ària tècnic/a jurídic/a de l'establiment.

3. En el cas de vacant, absència o malaltia i, en general, quan concorri alguna causa justificada, el règim de suplència del/de la president/a i del/de la secretari/ària del Consell de Direcció es regirà per les regles següents:

1a. El/La president/a serà suplert/a per la persona que el/la supleixi en la direcció del centre penitenciari.

2a. El/La secretari/ària serà suplert/a pel vocal de l'òrgan col·legiat que designi el/la president/a.

Article 28

Quòrum de constitució

La convocatòria de sessió del Consell de Direcció haurà de preveure una primera convocatòria, el quòrum de constitució de la qual serà el dels dos terços dels seus components. Per al cas que no s'assoleixi el quòrum exigit, s'haurà de preveure una segona convocatòria per a una hora després en la qual el quòrum s'assoleixi amb l'assistència de la meitat dels seus components.

Article 29

Funcions

1. Al Consell de Direcció, sens perjudici de les funcions del centre directiu i del/de la director/a del centre penitenciari, li correspondrà:

a) Establir els objectius operatius i impulsar i avaluar l'activitat general del centre penitenciari, d'acord amb els objectius estratègics fixats pel centre directiu.

b) Elaborar les normes de règim interior i els manuals d'organització dels centres penitenciaris perquè siguin aprovats pel centre directiu. Aprovar l'horari general que ha de regir la vida en el centre penitenciari i, específicament, fixar els horaris dels recomptes ordinaris.

c) Adoptar totes les mesures generals que siguin necessàries temporalment en cas que concorrin circumstàncies especials que afectin l'ordre de l'establiment i informar-ne el centre directiu, sens perjudici de les facultats atribuïdes al/a la director/a del centre penitenciari per actuar en cas d'urgència, d'acord amb allò que preveu l'article 12 d'aquest Reglament.

d) Proposar al centre directiu el nombre d'equips multidisciplinaris del centre penitenciari i la seva organització.

e) Determinar la relació de llocs de serveis auxiliars que requereixin les necessitats del centre penitenciari d'acord amb la normativa de desenvolupament d'aquest Reglament.

f) Fixar els dies que poden comunicar els/les interns/es i establir els horaris de les comunicacions, i de la recepció i recollida de paquets i encàrrecs.

g) Impulsar les àrees de participació dels/de les interns/es d'acord amb el que preveu la normativa penitenciària, sens perjudici que pugui suspendre o deixar sense efecte la participació en els supòsits d'alteracions greus de l'ordre i la convivència en el centre penitenciari.

h) Aprovar, a proposta de la Junta de Tractament, la programació anual d'activitats del centre, incloent-hi les desenvolupades per les entitats col·laboradores i de voluntariat.

i) Aprovar el projecte de pressupost anual.

j) Efectuar el seguiment de l'execució del pressupost del centre penitenciari, i adoptar les mesures necessàries per garantir-ne el compliment.

k) Emetre informe d'avaluació de les competències professionals dels/de les funcionaris/àries que presten serveis en el seu centre a efectes d'acreditar les habilitats i les aptituds que facilitin la selecció del/de la candidat/a més idoni/idònia, d'acord amb els àmbits funcionals o amb la naturalesa, finalitat, funcions i tasques bàsiques dels llocs de comandament intermedi dels centres penitenciaris en els concursos específics que es convoquin per a l'accés a aquests llocs.

l) Exercir la resta de les competències que li atribueix aquest Reglament i la normativa que es dicti en el seu desenvolupament i, en general, totes les que afectin la correcta gestió de l'activitat del centre penitenciari sempre que no estiguin atribuïdes a altres òrgans.

2. El/La secretari/ària del Consell de Direcció posarà a disposició del centre directiu les actes de les sessions celebrades, en els terminis que s'estableixin.

Secció 3a

La Junta de Tractament

Article 30

Composició de la Junta de Tractament

1. La Junta de Tractament haurà d'estar presidida pel/per la director/a del centre penitenciari i composta pels membres següents:

a) El/La subdirector/a de Tractament.

b) El/La secretari/ària tècnic/a jurídic/a.

c) El/La coordinador/a de l'àrea sanitària.

d) El/La coordinador/a dels equips multidisciplinaris, si n'hi ha, i el/la cap de programes d'atenció especialitzada.

e) Un/a psicòleg/oga.

f) Un/a jurista.

g) El/La director/a docent.

h) El/La cap de programes de treball social.

i) El/La cap de programes d'educació social.

2. Com a secretari/ària de la Junta de Tractament actuarà el/la secretari/ària tècnic/a jurídic/a.

3. En el cas de vacant, absència o malaltia i, en general, quan concorri alguna causa justificada, el règim de suplència del/de la president/a i del/de la secretari/ària es regirà per les regles següents:

1a. El/La president/a serà suplert/a per la persona que el/la supleixi en la direcció del centre penitenciari.

2a. El/La secretari/ària serà suplert/a pel/per la subdirector/a de Tractament.

4. Els acords de la Junta de Tractament s'hauran d'adoptar a la vista de les propostes elevades pels equips multidisciplinaris.

5. Els membres citats als paràgrafs e) i f) seran designats anualment pel Consell de Direcció entre els professionals corresponents del centre penitenciari, que també designarà els que els hauran de substituir, quan concorrin els supòsits legals perquè entri en joc el mecanisme de la substitució.

6. També haurà de ser convocat a les sessions d'aquest òrgan el/la representant del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció al centre penitenciari quan s'hagin de tractar assumptes relatius al treball productiu, la formació ocupacional i la inserció sociolaboral.

7. Així mateix, el centre directiu podrà nomenar com a assessors de la Junta de Tractament a persones externes a la institució, que participaran en les reunions de la Junta amb veu però sense vot.

Article 31

Quòrum de constitució

La convocatòria de sessió de la Junta de Tractament haurà de preveure una primera convocatòria, el quòrum de constitució de la qual serà dels dos terços dels seus components. Per al cas que no s'assoleixi el quòrum exigit, s'haurà de preveure una segona convocatòria per a una hora després en la qual el quòrum s'assoleixi amb l'assistència de la meitat dels seus components.

Article 32

Funcions

1. La Junta de Tractament, sens perjudici de les competències del centre directiu i dels equips multidisciplinaris, haurà d'exercir les funcions següents:

a) Aprovar els programes de tractament i els models individualitzats d'intervenció penitenciària per a cada intern/a, definint les activitats i els programes que ha de dur a terme d'acord amb les seves circumstàncies personals i del temps aproximat de durada de la condemna o de la mesura cautelar de privació de llibertat.

b) Avaluar i fer el seguiment del resultat dels programes.

c) Proposar al centre directiu l'aplicació del règim tancat als/a les penats/ades i preventius/ives en els/les quals concorrin les circumstàncies previstes per la legislació penitenciària, amb els informes preceptius previs del/de la cap de serveis i de l'equip multidisciplinari de la unitat residencial que correspongui.

d) Formular, d'acord amb l'avaluació de les variables estàtiques i dinàmiques de cada penat/ada, les propostes raonades de grau inicial de classificació i de destinació a l'establiment que correspongui.

e) Proposar al centre directiu, en un informe raonat, la progressió o regressió de grau i, amb caràcter excepcional, el trasllat a un altre centre penitenciari. També es podrà proposar raonadament el trasllat quan hi hagi raons de tractament que així ho aconsellin.

f) Adoptar els acords que cregui pertinents sobre les peticions i queixes que formulin els/les interns/es als equips multidisciplinaris sobre la seva classificació, tractament o programa d'intervenció.

g) Proposar a la Comissió Disciplinària, a la vista de la proposta de l'equip multidisciplinari, la reducció, ajornament de l'execució o suspensió de l'efectivitat de les sancions disciplinàries que puguin pertorbar el tractament o l'estudi de la personalitat del sancionat, i també la reducció dels terminis de cancel·lació quan hi hagi motius fonamentats per esperar que aquesta mesura pugui influir favorablement en el tractament.

h) Concedir els permisos penitenciaris de sortida, amb l'informe previ de l'equip multidisciplinari, sol·licitant l'autorització del jutge de vigilància penitenciària o del centre directiu, segons correspongui.

i) Informar i elevar al jutjat de vigilància penitenciària les propostes que formulin els equips multidisciplinaris, respecte als beneficis penitenciaris i a la llibertat condicional.

j) Designar els/les interns/es que hagin d'exercir les prestacions personals en serveis auxiliars comuns de l'establiment.

k) Aprovar, amb la valoració prèvia de l'oferta de llocs de treball efectuada pel Centre d'Iniciatives per a la Reinserció i els informes emesos pels equips multidiciplinaris, l'accés dels/de les interns/es als llocs de treball vacants en els tallers productius o a les places existents en els cursos de formació per al treball. Igualment, li correspon adoptar les resolucions de suspensió o extinció de la relació laboral de caràcter especial dels/de les interns/es treballadors/es, per raons de tractament.

l) Informar i elevar al Consell de Direcció la proposta de programació anual d'activitats del centre penitenciari, elaborada d'acord amb les proposicions formulades pels equips multidisciplinaris.

m) Exercir totes les altres competències que li atribueix la legislació penitenciària o les seves normes de desenvolupament i, en general, les relatives a l'observació, classificació i tractament dels/de les interns/es que no estiguin atribuïdes a altres òrgans.

2. Als/A les interns/es que ho sol·licitin, se'ls concedirà un tràmit d'audiència per a què exposin davant la Junta de Tractament quantes al·legacions considerin necessàries, i aportin documents o altres elements de judici, per a la millor defensa dels seus interessos, en els procediments de classificació inicial, progressió al tercer grau de classificació penitenciària, proposta del primer permís ordinari de sortida, llibertat condicional i beneficis penitenciaris.

3. Amb caràcter general, les propostes i informes previstos en aquest article s'hauran de trametre a l'autoritat administrativa o judicial que correspongui en el termini màxim de deu dies, i es durà a terme per via telemàtica quan s'adrecin al centre directiu.

4. El/La secretari/ària de la Junta de Tractament posarà a disposició del centre directiu les actes de les sessions celebrades, en els terminis que s'estableixin.

Secció 4a

La Comissió Disciplinària

Article 33

Composició

1. La Comissió Disciplinària estarà presidida pel/per la director/a i composta pels membres següents:

a) El/La subdirector/a d'Interior.

b) El/La subdirector/a de Tractament.

c) El/La secretari/ària tècnic/a jurídic/a.

d) Un/a cap de serveis.

e) Un/a funcionari/ària de la plantilla del centre penitenciari.

2. El/La president/a de la Comissió Disciplinària serà suplert/a per la persona que el/la supleixi en la direcció del centre penitenciari.

3. Com a secretari/ària de la Comissió Disciplinària actuarà el/la secretari/ària tècnic/a jurídic/a, que serà suplert/a en els supòsits legals pel/per la subdirector/a d'Interior.

4. Els membres citats als paràgrafs d) i e) seran designats pel/per la director/a del centre penitenciari a proposta dels empleats públics de l'establiment que els elegiran anualment, en la forma que es determini per resolució del centre directiu.

5. El/La secretari/ària de la Comissió Disciplinària posarà a disposició del centre directiu les actes de les sessions celebrades, en els terminis que s'estableixin.

Article 34

Quòrum de constitució

La convocatòria de sessió de la Comissió Disciplinària haurà de preveure una primera convocatòria, el quòrum de constitució de la qual serà el dels dos terços dels seus components. Per al cas que no s'assoleixi el quòrum exigit, s'haurà de preveure una segona convocatòria per a una hora després en la qual el quòrum s'assoleixi amb l'assistència de la meitat dels seus components.

Article 35

Funcions

1. A la Comissió Disciplinària li correspondrà d'exercir la potestat disciplinària penitenciària en la manera regulada en la legislació penitenciària, sens perjudici de la competència del/de la director/a per a la imposició de sancions per la comissió de faltes lleus i de les atribucions de la jurisdicció de vigilància penitenciària, i acordar la concessió de recompenses que siguin procedents als/a les interns/es, i fer-ne el seguiment.

2. Les funcions de la Comissió Disciplinària seran les següents:

a) Resoldre els expedients disciplinaris instruïts als/a les interns/es per la comissió d'infraccions molt greus o greus, així com ordenar, quan ho consideri necessari, que l'instructor/a de l'expedient faci actuacions i proves complementàries.

b) Ordenar al/a la secretari/ària de la Comissió la notificació dels acords sancionadors en la manera i terminis establerts per la legislació penitenciària.

c) Ordenar que s'anotin en els expedients personals dels/de les interns/es encartats/ades la iniciació dels procediments disciplinaris i, si s'escau, les sancions imposades, i també que es cancel·lin les anotacions quan concorrin els requisits exigits per la legislació penitenciària.

d) Acordar l'execució immediata de les sancions imposades per la comissió de faltes molt greus quan concorrin les condicions establertes per la legislació penitenciària.

e) Suspendre, quan les circumstàncies ho aconsellin, l'efectivitat de les sancions d'aïllament imposades i, en els casos de malaltia del/de la sancionat/ada, ajornar el compliment de les sancions d'aïllament i aixecar la suspensió quan la persona interna sigui donada d'alta mèdica o es consideri oportú.

f) Reduir o revocar, totalment o parcial, les sancions imposades en les condicions i amb els requisits establerts en la legislació penitenciària i en la resta de normes d'aplicació general, sens perjudici que es demani l'autorització del jutjat de vigilància penitenciària en els supòsits en què hagi intervingut en la imposició de la sanció, directament o en via de recurs.

g) Atorgar les recompenses previstes a la legislació penitenciària, determinant en tot cas la quantia, i ordenar l'anotació de la seva concessió a l'expedient personal de la persona interna recompensada.

h) Analitzar, avaluar i emetre informe sobre la globalitat de les mesures disciplinàries i de les recompenses adoptades al centre penitenciari i el seu impacte, i presentar-lo al Consell de Direcció, amb una periodicitat semestral.

i) Exercir la resta de competències que li atribueix la legislació penitenciària en aquesta matèria que no estiguin atribuïdes expressament al/a la director/a de l'establiment o a l'instructor/a de l'expedient disciplinari.

3. En els centres oberts o centres d'inserció social, en les unitats i seccions de règim obert, en els centres especials, en els departaments d'atenció especialitzada i en aquells altres on es duguin a terme formes especials d'execució, correspon a la Junta de Tractament l'exercici de la potestat disciplinària per la comissió d'infraccions, així com la concessió de les recompenses que determina la legislació penitenciària.

Secció 5a

Els equips multidisciplinaris

Article 36

Els equips multidisciplinaris

Els equips multidisciplinaris seran les unitats d'estudi, proposta i execució amb que comptarà la Junta de Tractament. Seran els encarregats tant d'emetre les propostes a la vista de les quals l'òrgan col·legiat esmentat prendrà, amb caràcter general, els acords per a l'adopció de les mesures necessàries per executar els programes de tractament o els models individualitzats d'intervenció, així com d'executar-los, sota el control immediat i directe del/de la coordinador/a d'aquests equips o, si escau, del/de la cap de programes d'atenció especialitzada.

Article 37

Composició de l'equip multidisciplinari

1. En els centres penitenciaris hi haurà, almenys, un equip multidisciplinari. L'equip multidisciplinari actuarà sota la direcció del/de la subdirector/a de Tractament.

2. Formaran part de l'equip multidisciplinari:

a) El/La coordinador/a dels equips multidisciplinaris, si n'hi ha, o el/la cap de programes d'atenció especialitzada.

b) El/La psicòleg/oga adscrit/a a l'equip.

c) El/La jurista adscrit/a a l'equip.

d) L'educador/a adscrit/a a l'equip.

e) Un/a docent.

f) Un/a metge/essa.

g) Un/a treballador/a social.

h) Un/a monitor/a ocupacional i/o insertor/a laboral.

i) Un/a monitor/a esportiu/iva.

j) El/La cap d'unitat o el/la coordinador/a d'unitat especialitzada.

3. Aquelles unitats que en tinguin assignats incorporaran a les reunions de l'equip els professionals següents:

a) Un/a psiquiatre/a.

b) Un/a infermer/a.

c) Un/a pedagog/a.

d) Un/a criminòleg/oga.

4. A les reunions de l'equip multidisciplinari hi podran assistir, amb la sol·licitud i aprovació prèvia del Consell de Direcció, amb veu però sense vot, els professionals de les entitats col·laboradores i els membres de les associacions de voluntariat que realitzin directament programes de tractament o d'intervenció amb els interns amb els quals treballa cada equip.

5. D'acord amb les característiques de l'establiment, del nombre d'interns/es i dels/de les empleats/ades públics/ques penitenciaris/àries que hi hagi, de les unitats de vida definides al programa de separació interior, i dels programes d'intervenció que s'hagin d'implantar, el Consell de Direcció del centre proposarà al centre directiu la determinació del nombre d'equips multidisciplinaris de l'establiment penitenciari i la seva organització, el seu funcionament i la composició, d'acord amb la normativa de desenvolupament d'aquest Reglament.

6. Els equips multidisciplinaris es reuniran amb una periodicitat setmanal, en un horari que no coincideixi amb les franges d'intervenció amb els/les interns/es i que, alhora, garanteixi l'assistència de tots els seus components.

7. Els/Les professionals dels equips multidisciplinaris hauran de dur a terme funcions d'orientació, assessorament i avaluació individualitzada de l'evolució dels interns que tinguin assignats en relació amb els programes de tractament i dels models d'intervenció que s'hagin dissenyat.

8. Els equips multidisciplinaris hauran d'adoptar diferents composicions segons els assumptes que s'hagin de tractar, i hauran d'observar que, a les reunions que facin, hi siguin presents els professionals penitenciaris que, formant part de l'equip, treballin en contacte amb els/les interns/es afectats/ades.

Article 38

Funcions dels equips multidisciplinaris

1. Els equips multidisciplinaris, sens perjudici de les funcions del centre directiu, exerciran les funcions següents:

a) Elaborar el programa de tractament o el model d'intervenció individual dels/de les interns/es que tinguin assignats/ades.

b) Realitzar l'anàlisi directe dels problemes i de les demandes que formulin els/les interns/es.

c) Proposar a la Junta de Tractament la programació anual d'activitats del seu àmbit d'actuació, incloent-hi les desenvolupades per les entitats col·laboradores i de voluntariat.

d) Proposar a la Junta de Tractament la reducció, ajornament de l'execució o suspensió de l'efectivitat de les sancions disciplinàries que puguin pertorbar el tractament o l'estudi de la personalitat del/de la sancionat/ada, i també la reducció dels terminis de cancel·lació quan hi hagi motius fonamentats per esperar que aquesta mesura pugui influir favorablement en el tractament.

e) Atendre les peticions i queixes que formulin els/les interns/es respecte de la seva classificació, tractament o model d'intervenció.

f) Avaluar els objectius assolits en l'execució dels programes de tractament o dels models d'intervenció penitenciaris i informar dels resultats de l'avaluació a la Junta de Tractament.

g) Executar totes les accions concretes que els encomanin els òrgans de direcció del centre penitenciari en aquells assumptes que siguin competents.

h) Realitzar les actuacions necessàries per a l'orientació professional i la integració sociolaboral dels/de les interns/es.

i) Exercir totes les altres competències que li atribueixi la legislació penitenciària i la normativa que la desenvolupi i, en general, les relatives a l'observació, classificació i tractament dels/de les interns/es que no estiguin atribuïdes a altres òrgans.

TÍTOL IV

Del personal al servei de l'Administració competent en matèria d'execució penal de Catalunya

Capítol I

Disposicions comunes en matèria de personal

Article 39

Personal al servei de l'administració competent en execució penal

1. En els centres i unitats administratives d'execució penal dependents del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, desenvoluparà serveis personal dels cossos generals i especials de la Generalitat de Catalunya i de la resta d'administracions públiques, d'acord amb les previsions de les relacions de llocs de treball de personal funcionari, laboral o eventual i les disponibilitats pressupostàries corresponents.

2. El Departament de Justícia podrà sol·licitar a l'autoritat competent l'adscripció d'empleats públics de qualsevol administració per al desenvolupament de tasques pròpies de la seva titulació als serveis d'execució penal, d'acord amb les relacions de llocs de treball corresponents.

Article 40

Funcions generals del personal

1. Corresponen als/a les funcionaris/àries dels cossos del grup A les funcions de nivell superior, de direcció administrativa, d'estudi i de proposta, de preparació i d'elaboració d'informes, de gestió, d'execució, control i inspecció de la funció pública d'execució penal, adients al seu nivell de titulació i especialització i al cos en què s'integren.

2. Corresponen als/a les funcionaris/àries dels cossos del grup B les funcions de col·laboració en les tasques de gestió, d'inspecció, d'execució, de control o similars i també les tasques d'aplicació de normativa, proposta de resolució d'expedients, d'estudis i d'informes que no corresponguin a les tasques de nivell superior i les que específicament els siguin atribuïdes per raó de l'especialització de la funció pública d'execució penal adients al seu nivell de titulació i especialització i al cos en què s'integren.

3. Corresponen als/a les funcionaris/àries del cos tècnic d'especialistes, grup de serveis penitenciaris, les funcions d'inspecció, d'execució, de control o similars adients al seu nivell de titulació i especialització necessàries per a la prestació dels serveis públics penitenciaris i també les de suport administratiu a les activitats de gestió que es duen a terme en el centre penitenciari.

Article 41

Règim estatutari

1. Al personal regulat en aquest Reglament, li seran d'aplicació les lleis sobre la funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i la resta de normes reguladores del personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, amb les particularitats que expressament s'estableixen en aquest Reglament.

2. El personal dels àmbits sanitari i docent es regiran, respectivament, per la normativa que els sigui d'aplicació en matèria de gestió de personal, sens perjudici de la necessària coordinació entre els òrgans encarregats d'aquesta matèria dels centres penitenciaris i els corresponents dels departaments als que, en cada cas, estiguin adscrits.

Article 42

Prevenció de riscos laborals i salut laboral

El personal al servei de l'administració penitenciària podrà ser objecte de revisions periòdiques de conformitat amb el que preveu la normativa vigent i amb les garanties previstes a la legislació sobre prevenció de riscos laborals, a fi i efecte d'avaluar el manteniment de les condicions físiques i psíquiques adients al desenvolupament de la funció pública penitenciària.

Article 43

Horaris

1. El personal que presti serveis als centres i unitats administratives d'execució penal, atesa la naturalesa de les seves funcions, desenvoluparà els seus serveis en un règim d'horari específic i li serà d'aplicació la normativa general de la funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya en matèria de gestió del temps i justificació d'absències.

2. Per necessitats excepcionals i justificades, es podrà exigir dels empleats públics destinats als establiments penitenciaris un nombre superior d'hores de servei que les establertes amb caràcter general per a la resta de funcionaris. En aquest cas, quan les necessitats del servei ho permetin, els/les funcionaris/àries hauran de ser compensats amb hores de lliure disposició o bé retribuïts de la manera legalment establerta, d'acord amb allò que s'estableixi en la normativa de desenvolupament d'aquest Reglament.

Capítol II

Especificitats del personal dels centres penitenciaris

Article 44

Manual d'organització del centre penitenciari

1. El Consell de Direcció haurà d'elaborar un manual d'organització del centre penitenciari en què, tenint en compte les característiques pròpies del centre, s'hauran de recollir els aspectes específics relatius a l'organització i al funcionament dels diferents serveis del centre. Aquest manual d'organització i les seves modificacions posteriors hauran de ser aprovats pel centre directiu mitjançant resolució expressa, que tindrà rang d'instrucció.

2. El manual d'organització haurà d'establir les funcions concretes i específiques, les tasques i les responsabilitats bàsiques inherents al sistema prestacional propi de cada unitat de servei.

3. El manual d'organització, que haurà de tenir publicitat suficient entre la plantilla del centre penitenciari, haurà de ser revisat anualment i podrà ser modificat provisionalment pel/per la director/a del centre quan les necessitats del servei ho exigeixin.

Article 45

Assignació de serveis

1. A cada centre penitenciari hi haurà un llibre de serveis en què s'hauran de recollir de manera precisa tots els serveis de l'establiment i els/les funcionaris/àries als quals s'assignaran, amb l'expressió del número d'identificació del/de la funcionari/ària, el servei que li correspongui i l'horari; s'hi anotaran totes les modificacions que s'esdevinguin en el transcurs del dia en relació amb la reassignació dels serveis.

2. El llibre de serveis, que tindrà el caràcter d'ordre de serveis, s'emplenarà amb prou antelació i hi signaran tots/es els/les funcionaris/àries en el moment que es facin càrrec dels serveis o que se'ls comuniquin les reassignacions que s'hagin hagut de fer.

Article 46

Permisos i llicències

1. El personal adscrit als diversos serveis d'execució penal podrà disposar anualment dels dies de permís per assumptes personals que corresponguin per cada any complet de servei, o la part proporcional adient quan el temps realment treballat sigui inferior a l'any, o en els casos de reducció de jornada, d'acord amb la normativa de funció pública que els sigui d'aplicació.

2. El personal dels cossos penitenciaris que desenvolupi la seva activitat professional en llocs de treball que hagin de ser coberts mitjançant torns podrà disposar anualment del nombre de dies que es determini en la normativa de desenvolupament d'aquest Reglament en concepte de compensació de dies festius.

3. El personal que desenvolupi les seves funcions en llocs de treball dels centres penitenciaris la prestació horària dels quals es concentri els caps de setmana podrà gaudir dels dies de permís per assumptes personals i dels dies de compensació de festius que els corresponguin, comptabilitzats de manera proporcional a la jornada de treball del dia de què es tracti, d'acord amb allò que s'estableixi en la normativa de desenvolupament d'aquest Reglament.

4. En tot cas, els procediments de gestió dels dies de compensació de festius es regiran per la normativa general de la funció pública que s'apliqui en cada moment al permís per assumptes personals.

Article 47

Vacances

El gaudiment de les vacances del personal que presti serveis en l'àmbit de règim interior i que desenvolupi la jornada laboral subjecte al règim de cicles de treball, d'acord amb el coeficient de simultaneïtat que s'estableixi, es podrà fer en un sol període o en diversos, que en tot cas hauran de coincidir amb els cicles de torns horaris, sempre que es garanteixi la continuïtat en la prestació del servei. Pel que fa a la resta de personal dels diferents àmbits, el gaudiment de les vacances es durà a terme de conformitat amb les disposicions que regeixin per a la funció pública de Catalunya i amb la normativa de desenvolupament d'aquest Reglament.

Article 48

Assistències a judicis

1. Quan per raó de les seves actuacions professionals els/les treballadors/es hagin de comparèixer en un procediment judicial, seran compensats/ades amb el temps indispensable per al seu compliment, d'acord amb la normativa de desenvolupament d'aquest Reglament que es dicti.

2. Pel que fa a les possibles indemnitzacions econòmiques a les quals es pugui tenir dret per raó de les compareixences judicials esmentades, s'hauran de satisfer d'acord amb el que estableixi la normativa vigent en matèria d'indemnitzacions per raó de serveis de la Generalitat de Catalunya, en els imports degudament actualitzats.

Article 49

Especialitats d'accés i selecció

1. Els sistemes de selecció per accedir als diferents cossos de funcionaris de serveis penitenciaris hauran de garantir en tot cas el compliment dels principis d'igualtat, de publicitat, de mèrit i de capacitat, i es regiran amb caràcter general per les disposicions de la legislació vigent en matèria de funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

2. L'accés als cossos esmentats es farà pel procediment de concurs oposició i podrà requerir la superació d'un curs selectiu i d'un període de pràctiques, organitzats pel Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Les bases de la convocatòria del procés de selecció determinaran els requisits necessaris que hauran de reunir els/les aspirants per poder quedar exempts de la realització del curs selectiu o del període de pràctiques. Durant la realització del curs selectiu i del període de pràctiques, els/les aspirants tindran la condició de funcionaris/àries en pràctiques.

3. Les proves selectives per a l'ingrés als cossos esmentats podran ser de caràcter teoricopràctic i podran incloure proves de capacitat física, psicotècniques, mèdiques i de coneixements generals i específics, les quals hauran de constar a les bases de les convocatòries corresponents.

4. En tot cas, els/les funcionaris/àries en pràctiques, per tal que adquireixin de manera progressiva la formació pràctica necessària corresponent del lloc de treball al qual aspiren, hauran de dur a terme les funcions pròpies corresponents al cos del procés selectiu en què es trobin incursos/es.

5. Per a la provisió dels llocs de comandament intermedi dels centres penitenciaris es valorarà la competència professional dels/de les aspirants atenent a les característiques del lloc de treball; el centre directiu determinarà les competències avaluables per a cada lloc de treball; en els processos de provisió s'avaluarà l'informe del Consell de Direcció del centre penitenciari on prestin serveis en el moment de la publicació de la convocatòria.

Article 50

Obligació de comunicació de dades

El personal que presti serveis als centres penitenciaris dependents del Departament de Justícia, atesa la naturalesa i les peculiaritats de la prestació del servei públic penitenciari, haurà de facilitar als òrgans de personal que corresponguin les dades completes relatives al seu domicili particular i un número de telèfon de contacte.

Article 51

Uniforme, distintius i identificació

1. Mitjançant resolució del conseller o de la consellera del departament competent en matèria d'execució penal, es regularan els diferents elements que conformaran l'uniforme i el disseny i les característiques del distintiu que haurà de dur el personal adscrit als serveis penitenciaris de Catalunya, així com les circumstàncies de la seva utilització.

2. No obstant això, mitjançant resolució del conseller o consellera del departament competent en matèria d'execució penal, també es podrà preveure que, quan la naturalesa del servei a prestar ho aconselli o la unitat o departament on s'hagin de prestar els serveis ho facin oportú en ares de la consecució de finalitats superiors, el personal afectat no dugui l'uniforme i/o el distintiu corresponent.

Capítol III

Organització dels serveis dels centres penitenciaris

Article 52

Àmbits d'actuació

D'acord amb l'organització de cada equipament penitenciari, el personal que presti serveis als centres penitenciaris s'organitzarà substancialment en els següents àmbits d'actuació: l'administratiu, el de rehabilitació i el de règim interior.

Secció 1a

Àmbit administratiu

Article 53

Àmbit administratiu

1. Corresponen al personal de l'àmbit administratiu, que actua sota la dependència del/de la director/a, del/de la gerent o dels/de les subdirectors/res o càrrecs assimilats, segons correspongui, les tasques burocràtiques de col·laboració, de suport, preparatòries o derivades de la gestió administrativa dels expedients i procediments administratius dels centres penitenciaris; la comprovació, control i custòdia de la documentació, la preparació de la redacció dels documents, les tasques repetitives manuals, mecanogràfiques o de càlcul numèric relaciones amb el treball de la resta dels serveis del centre penitenciari; les tasques d'informació i de despatx al públic en matèria administrativa i, en general, tasques similars a les esmentades, més concretament:

a) Gestionar i tramitar els expedients d'ingrés, de conducció, de trasllat i de llibertat dels/de les interns/es en centres penitenciaris i, en general, tots aquells que afectin la seva situació processal, penal i penitenciària.

b) Gestionar i tramitar els expedients relatius als permisos, a les classificacions en graus de tractament penitenciari, a la llibertat condicional, als beneficis penitenciaris i, en general, tots aquells referits a l'execució de les penes i mesures penals i cautelars privatives de llibertat.

c) Gestionar i tramitar els expedients relatius a les peticions, les queixes i els recursos que formulin els/les interns/es.

d) Gestionar i tramitar els actes, documents i expedients susceptibles de produir drets o obligacions de caire econòmic.

e) Gestionar i tramitar els expedients relatius a la gestió del personal de l'establiment penitenciari.

f) Dur a terme les funcions d'assistència tècnica o administrativa i de gestió de la documentació dels actes i procediments competència dels òrgans unipersonals o col·legiats de l'establiment penitenciari.

g) Fer les tasques d'arxivament dels documents i expedients, de trasllat de comunicacions, de control dels llibres, registres, estadístiques i fitxers necessaris per a la gestió dels serveis i les prestacions penitenciàries i la resta de tasques que els atribueixen l'ordenament jurídic vigent i, en general, totes les que els siguin encomanades relatives les seves competències professionals.

Article 54

Unitats de gestió administrativa

1. El personal que presti serveis a l'àmbit administratiu de l'establiment penitenciari estarà adscrit a les unitats de gestió administrativa que es determinin per a cada centre en la normativa de desenvolupament d'aquest Reglament, i actuarà sota la dependència directa i immediata de la persona responsable de la unitat i, en tot cas, del/de la gerent.

2. D'acord amb les peculiaritats de cada centre penitenciari, mitjançant les relacions de llocs de treball vigents en cada moment, es determinarà el nombre de funcionaris/àries dels diferents cossos que podran ser assignats/ades a aquestes unitats. El personal de cada unitat haurà de dur a terme, amb caràcter general, totes aquelles funcions que es corresponguin amb el seu grau i nivell de titulació i, en concret, aquelles que se'n derivin específicament de l'àmbit d'actuació funcional de la unitat a la qual siguin adscrits.

3. Les unitats de gestió administrativa que existiran a cada equipament penitenciari seran la unitat de gestió penitenciària, la de recursos humans i la de gestió econòmica.

Article 55

El/La cap de la unitat de gestió penitenciària

1. La unitat de gestió penitenciària s'organitzarà sota la direcció del/de la cap de gestió penitenciària, que dependrà orgànicament del/de la gerent de l'establiment i en matèria del registre d'entrada i sortida de documents i dels arxius documentals del/de la secretari/ària tècnic/a jurídic/a, i serà l'encarregat/ada de vetllar per la correcta gestió dels processos administratius derivats de la gestió unificada dels expedients dels/de les interns/es.

2. Correspondran al/a la cap de gestió penitenciària les funcions següents:

a) Organitzar i dirigir les actuacions relatives a la gestió dels expedients relatius a la situació processal, penal i penitenciària dels/de les interns/es, inclosos els relacionats amb la potestat disciplinària establerta a la legislació penitenciària.

b) Vetllar per la correcta configuració i gestió dels expedients relatius a l'activitat administrativa de la Junta de Tractament i dels equips multidiciplinaris.

c) Supervisar i coordinar l'organització i la utilització dels fitxers automatitzats de dades de la població reclusa de l'establiment i la correcta implementació de les aplicacions informàtiques relacionades amb les dades personals, processals, penals i penitenciàries dels/de les interns/es.

d) Coordinar i dirigir els serveis i unitats d'informació d'interns/es i d'informació amb l'exterior.

e) Comunicar al/a la subdirector/a de Tractament el nom dels/de les interns/es en relació amb els quals es rebi notificació o es tingui coneixement de fets o circumstàncies que afectin la seva situació penal, processal i/o penitenciària, o qualsevol altra incidència que, pel que fa a les funcions i competències dels professionals de l'àmbit de tractament, sigui necessari posar en el seu coneixement.

f) Preparar i supervisar les comunicacions i els escrits adreçats a autoritats, administratives o judicials, o d'una altra naturalesa que, en l'exercici legítim de les seves funcions, sol·licitin informació relativa als/a les interns/es ingressats/ades a l'establiment.

g) Establir els circuits, recopilar i trametre les estadístiques relatives a la població reclusa que estableixi el centre directiu quant a la gestió penitenciària.

h) Supervisar i coordinar aquelles comunicacions adreçades a altres serveis i unitats de l'establiment, per tal que puguin donar compliment a les funcions i competències que tenen assignades.

i) Controlar i supervisar la gestió dels processos administratius de l'àrea d'identificació i ingressos del centre penitenciari, en relació amb les dades que fan referència a la identificació i filiació dels/de les interns/es.

j) Impulsar i organitzar les actuacions corresponents als efectes de garantir que els/les interns/es o llurs representants legals puguin tenir accés als expedients administratius en què tinguin la condició d'interessats/ades, i facilitar-los la informació que sol·licitin sobre el contingut d'aquells o sobre els procediments adients per a l'exercici dels seus drets i interessos legítims, d'acord amb els límits i les previsions de l'ordenament jurídic.

k) Informar el/la gerent sobre l'actuació professional del personal assignat a la seva àrea de responsabilitat així com d'aquelles incidències que es puguin esdevenir en el desenvolupament del servei assignat.

l) Proposar al/a la gerent les mesures de millora oportunes en la tramitació dels procediments derivats de la gestió penitenciària.

m) Exercir la resta de funcions que li atribueixi la normativa vigent necessàries per a la correcta prestació dels serveis encomanats.

Article 56

El/La cap de la unitat de recursos humans

1. La unitat de recursos humans s'organitzarà sota la direcció del/de la cap de recursos humans, que dependrà orgànicament del/de la gerent de l'establiment, i serà l'encarregat/ada de vetllar per la correcta tramitació dels procediments dels assumptes de personal a l'àmbit del centre penitenciari, d'acord amb la legislació específica en matèria de personal.

2. Correspondran al/a la cap de gestió de recursos humans les funcions següents:

a) Dirigir i coordinar l'activitat administrativa de la unitat de gestió de recursos humans, d'acord amb les polítiques de personal establertes pel centre directiu.

b) Informar el/la gerent sobre l'actuació professional del personal assignat a la seva àrea de responsabilitat, així com de les incidències que es puguin esdevenir en el desenvolupament del servei assignat.

c) Vetllar per la correcta tramitació i gestió dels procediments relatius al personal que presta serveis a l'establiment.

d) Proposar al/a la gerent les millores que consideri adients en relació amb l'organització dels serveis i la distribució dels efectius destinats a l'establiment, als efectes de preveure i garantir un funcionament òptim i eficaç dels serveis.

e) Atendre i resoldre, en el seu cas, les sol·licituds i les queixes que formulin els/les empleats/ades de l'establiment en relació amb matèries pròpies de la seva àrea de gestió.

f) Promoure i coordinar les activitats formatives del personal de l'establiment, d'acord amb les directrius i els programes establerts pel centre directiu.

g) Coadjuvar en l'elaboració d'un estudi del funcionament de les diferents unitats i serveis de l'establiment, amb la periodicitat que es determini, i proposar, consegüentment, l'adopció de les mesures i actuacions que siguin necessàries per donar compliment a les previsions contingudes a la normativa vigent en matèria de salut laboral i prevenció de riscos laborals.

h) Promoure i coordinar l'aplicació de les mesures de prevenció de riscos laborals d'acord amb els criteris i programes establerts pel servei de prevenció i tècnics de prevenció adscrits al centre penitenciari.

i) Exercir la resta de funcions que li atribueixi la normativa vigent necessàries per a la correcta prestació dels serveis de la seva àrea de responsabilitat.

Article 57

El/La cap de la unitat de gestió econòmica

1. La unitat de gestió econòmica s'organitzarà sota la direcció del/de la cap de gestió econòmica, que dependrà orgànicament del/de la gerent de l'establiment, i serà l'encarregat/ada de vetllar per la correcta gestió dels serveis i recursos materials i patrimonials assignats al centre penitenciari, així com de la tramitació dels procediments administratius que se'n derivin.

2. Correspondran al/a la cap de gestió econòmica les funcions següents:

a) Dirigir i organitzar, d'acord amb les directrius marcades pel/per la gerent de l'establiment, la unitat de gestió dels recursos econòmics i patrimonials assignats al centre penitenciari.

b) Informar el/la gerent sobre l'actuació professional del personal assignat a la seva àrea de responsabilitat, així com d'aquelles incidències que es puguin esdevenir en el desenvolupament del servei.

c) Proposar al/a la gerent les mesures de millora adients en la tramitació dels procediments de gestió econòmica i patrimonial del centre penitenciari.

d) Coadjuvar, sota les indicacions del/de la gerent així com les del centre directiu, en la determinació dels nivells de qualitat i cost dels béns i serveis destinats al centre penitenciari.

e) Establir els contactes adients amb els proveïdors i tenir cura del funcionament correcte dels subministraments i dels diferents serveis generals de l'establiment.

f) Presentar al/a la gerent, amb la periodicitat que es determini, l'estat dels comptes de l'establiment, així com vetllar pel manteniment actualitzat dels documents i inventaris que estableixi el centre directiu, d'acord amb les previsions contingudes a la legislació vigent.

g) Preparar i gestionar els pagaments i transferències competència del centre penitenciari.

h) Fer les transferències de saldos del peculi en els supòsits establerts.

i) Organitzar i dur a terme les gestions oportunes per tal que es realitzin les reparacions i actuacions de manteniment de les instal·lacions del centre penitenciari, així com elevar al/a la gerent les propostes de mesures de conservació i manteniment que siguin necessàries.

j) Establir els procediments i organitzar la recollida, custòdia i dipòsit dels diners i dels efectes personals dels/de les interns/es que, d'acord amb la normativa, no puguin conservar amb ells/elles durant la seva estada a l'establiment.

k) Exercir la resta de funcions que li atribueixi la normativa vigent necessàries per a la correcta prestació dels serveis encomanats.

Secció 2a

Àmbit de rehabilitació

Article 58

Àmbit de rehabilitació

1. El personal de l'àmbit de rehabilitació és el responsable d'individualitzar l'execució de les penes i mesures penals que s'imposin a les circumstàncies i evolució personal de cada intern/a amb la finalitat primordial d'assolir la seva reeducació i reinserció social. Ha de dur a terme la seva feina de manera coordinada i amb una orientació interdisciplinària. Més concretament, d'acord amb llur cos, especialitat, titulació i lloc de treball ocupat, desenvoluparà les funcions següents:

a) Participar, dins de la seva especialitat, en l'elaboració, execució i avaluació dels programes organitzatius i d'intervenció ambiental del centre.

b) Participar en les tasques d'avaluació, diagnòstic i seguiment de les necessitats de la població penitenciària i del seu entorn que siguin propis de la seva especialitat.

c) Participar en la planificació i execució dels programes d'intervenció amb grups d'interns/es o persones del seu entorn, pròpies de la seva especialitat, que contribueixin a assolir els objectius i les millores establertes en els programes de tractament.

d) Informar, orientar, assessorar i intervenir amb els/les interns/es i amb les persones del seu entorn en les àrees que els correspongui per la seva especialitat, amb la finalitat de potenciar la seva autonomia, responsabilitat i implicació en la millora de la seva situació actual i futura inserció social.

e) Aportar la informació obtinguda de la seva avaluació i intervenció als òrgans dels centre i altres institucions legalment responsables.

f) Participar en els òrgans col·legiats que els correspongui i en les tasques dels grups de treball interdisciplinaris que els assignin els seus superiors.

g) Assessorar, d'acord amb els coneixements de la seva especialitat, els altres serveis del centre i els òrgans directius.

h) Dur a terme tasques de coordinació amb institucions i serveis que participen en el tractament i la integració social dels/de les interns/es o amb les persones del seu entorn afectiu i social, segons la seva especialitat.

i) Exercir la resta de competències que li atribueixi l'ordenament jurídic vigent i, en general, totes les que li siguin encomanades relatives a les seves responsabilitats i competències professionals.

Article 59

Coordinador/a dels equips multidisciplinaris

1. En aquells establiments penitenciaris en què l'organització de les actuacions dels diferents professionals de l'àmbit de rehabilitació ho requereixi, de conformitat amb allò que prevegi la relació de llocs de treball vigent, podrà existir un/a coordinador/a dels equips multidisciplinaris, com a coadjuvant del/de la subdirector/a de Tractament en l'execució i el funcionament dels serveis i programes de tractament i d'intervenció que es dissenyin, així com del correcte desenvolupament dels programes existents adreçats a la població reclusa, i haurà de vetllar per què els professionals dels equips multidisciplinaris del centre penitenciari executin de manera adequada els procediments i competències que els siguin encomanades.

2. Al/A la coordinador/a dels equips multidisciplinaris, que dependrà directament del/de la subdirector/a de Tractament, li correspondrà a més de les tasques pròpies de la seva titulació, les següents funcions i responsabilitats:

a) Supervisar l'ordre del dia de la reunió dels equips multidisciplinaris.

b) Elevar al/a la subdirector/a de Tractament les propostes que es derivin de l'activitat i competències dels equips multidisciplinaris.

c) Transmetre i orientar el procés de pressa de decisions en funció dels criteris de política penitenciària establerts pel centre directiu.

d) Supervisar i controlar l'execució dels programes i activitats que es portin a terme.

e) Dur a terme, juntament amb el/la cap de serveis, les gestions necessàries pel bon funcionament dels sistemes d'avaluació individual dels/de les interns/es que tinguin assignats.

f) Supervisar que els/les interns/es estiguin degudament informats/ades dels programes i activitats que han de desenvolupar, en funció de la programació feta pels equips multidisciplinaris.

g) Supervisar de forma coordinada amb el/la cap de serveis la revisió de l'estat de les instal·lacions, mobiliari i equipaments directament relacionats amb l'execució dels programes de tractament.

h) Conèixer els/les interns/es i coordinar la gestió de la informació que es derivi dels diferents professionals als efectes que es puguin precisar.

i) Resoldre en matèries pròpies de la seva competència, les peticions i queixes que formulin els/les interns/es, en relació al seu programa de tractament.

j) Substituir el/la subdirector/a de Tractament en els supòsits que corresponguin, tret del torn d'incidències, i assumir les funcions pròpies de la subdirecció esmentada.

k) Exercir la resta de competències que li atribueix l'ordenament jurídic i, en general, totes les que li siguin encomanades relatives al tractament penitenciari.

Article 60

Cap de programes d'atenció especialitzada

1. El/La cap de programes d'atenció especialitzada, que depèn directament del/de la subdirector/a de tractament, és el/la responsable de la coordinació dels programes d'atenció especialitzada i dels/de les professionals encarregats del seu disseny i la seva execució.

2. Les funcions del/de la cap de programes d'atenció especialitzada seran assumides per un/a funcionari/ària del grup A dels cossos de titulació superior que habiliten per a l'exercici de les competències professionals dels llocs de treball de jurista, psicòleg/oga, pedagog/a o criminòleg/oga dels centres penitenciaris.

3. Al/la cap de programes d'atenció especialitzada li correspondran a més de les tasques pròpies de la seva titulació, les següents funcions i responsabilitats:

a) Impulsar, planificar, supervisar i avaluar els programes d'atenció especialitzada que es portin a terme en el centre penitenciari.

b) Dur a terme les actuacions necessàries per tal de garantir la coordinació dels programes de la seva àrea amb la resta de programes del centre.

c) Coordinar la tasca dels/de les professionals encarregats/ades del disseny i execució dels programes d'atenció especialitzada.

d) Elaborar les propostes d'adquisició de material i despeses necessàries pel funcionament de les activitats de la seva àrea.

e) Coordinar i gestionar la participació dels recursos comunitaris en els programes de la seva àrea.

f) Exercir la resta de competències que li atribueixi l'ordenament jurídic vigent i, en general, totes les que li siguin encomanades relatives a les seves competències professionals.

Article 61

Cap de programes d'educació social

1. El/La cap de programes d'educació social, que dependrà directament del/de la subdirector/a de Tractament, és el/la responsable de la direcció i coordinació dels programes d'educació social i dels/de les professionals d'aquest àmbit que desenvolupin els seus serveis en el centre penitenciari.

2. Li correspondran les funcions pròpies de la seva titulació professional, i més concretament les següents:

a) Impulsar, planificar, organitzar, dirigir, supervisar i avaluar els programes d'educació social que es portin a terme en el centre penitenciari.

b) Dur a terme les actuacions necessàries per tal de garantir la coordinació dels programes de la seva àrea amb la resta de programes del centre.

c) Coordinar la tasca dels professionals encarregats del disseny i execució dels programes d'educació social.

d) Elaborar les propostes d'adquisició de material i despeses necessàries per al funcionament de les activitats de la seva àrea.

e) Coordinar i gestionar la participació dels recursos comunitaris en els programes d'educació social.

f) Exercir la resta de competències que li atribueix la legislació vigent i, en general, totes les que li siguin encomanades relatives a les seves competències professionals.

Article 62

Cap de programes de treball social

1. El/La cap de programes de treball social, que dependrà directament del/de la cap de la unitat orgànica que gestiona els Serveis Socials d'Execució Penal de cada demarcació territorial, és el/la responsable de la direcció i coordinació dels/de les treballadors/es socials que desenvolupin la seva activitat professional al centre penitenciari.

2. Li correspondran les funcions pròpies de la seva especialitat com a treballador/a social, i més concretament les següents:

a) Planificar, organitzar, dirigir i supervisar les tasques d'intervenció social i distribuir la feina entre els diferents professionals assignats als serveis socials.

b) Dur a terme les actuacions necessàries per tal de garantir la coordinació dels programes de serveis socials penitenciaris amb la resta de programes d'intervenció i tractament, tant a nivell penitenciari com extrapenitenciari.

c) Supervisar i controlar els registres de documentació i expedients relatius a l'àrea de serveis socials.

d) Exercir la resta de competències que li atribueix la legislació vigent i, en general, totes les que li siguin encomanades relatives a les seves competències professionals.

Secció 3a

Àmbit de règim interior

Article 63

Àmbit de règim interior

1. El personal dels cossos del grup de serveis penitenciaris que desenvolupin serveis a l'àmbit de règim interior del centre penitenciari, sens perjudici de la seva participació necessària en la gènesi i el desenvolupament dels models d'intervenció i dels programes de tractament, és l'encarregat de garantir la seguretat, el bon ordre i la convivència ordenada del centre penitenciari, així com de dur a terme les actuacions que calgui per assegurar que es presten els serveis penitenciaris necessaris per garantir els drets de les persones internades a les institucions penitenciàries i per exigir-los les seves obligacions, d'acord amb el que disposa la legislació penitenciària.

2. Aquest personal també durà a terme les tasques de control, execució i col·laboració relacionades amb les unitats i serveis d'ús comú de l'establiment, que no siguin estrictament unitats de separació interior, i que a nivell funcional no tinguin exclusivament un contingut de vigilància i supervisió directa d'interns/es, malgrat que en el desenvolupament dels serveis assignats hagin de dur a terme funcions de vigilància i custòdia d'aquells/es.

3. El personal de l'àmbit de règim interior depèn directament del/de la cap de la unitat o de l'àrea funcional en què desenvolupi el seu servei, sota la supervisió i coordinació del/de la cap de serveis; més concretament, els corresponen les següents funcions:

a) Mantenir l'ordre i la seguretat en la unitat en què desenvolupen els seus serveis, portant a terme les mesures establertes per la legislació vigent per mantenir la seguretat interior i l'adequada convivència en els centres penitenciaris.

b) Adoptar, quan sigui necessari, les mesures de prevenció general i especial establertes a la legislació penitenciària amb la finalitat d'evitar la conflictivitat individual i col·lectiva.

c) Supervisar el correcte desenvolupament de les prestacions que es duguin a terme a la unitat.

d) Observar els moviments dels/de les interns/es, les seves interaccions socials i el seu estat personal a efectes d'adoptar o proposar, quan sigui necessari, les mesures adients en cada cas.

e) Conèixer els/les interns/es de la unitat en què desenvolupin els seus serveis, observant-ne la conducta i emetre els informes que siguin necessaris i els que els siguin requerits pels seus superiors.

f) Desenvolupar les funcions que els assigni la Junta de Tractament o l'equip multidisciplinari en relació amb la intervenció i el tractament dels/de les interns/es, així com proposar-ne les mesures específiques d'intervenció derivades de les observacions realitzades i les recompenses i els beneficis que puguin correspondre als/a les interns/es.

g) Coadjuvar en l'execució de les tasques de control que siguin necessàries per a l'aplicació dels programes sociosanitaris que es desenvolupin en els centres penitenciaris en matèria de substàncies que puguin generar dependència.

h) Informar la població reclusa sobre les normes de règim interior que regeixen el funcionament de la unitat i, en particular, sobre els horaris i les activitats que s'hi duguin a terme, així com atendre les seves peticions i queixes en relació amb el funcionament dels serveis de la unitat.

i) Informar els familiars de la població reclusa, els visitants, els col·laboradors voluntaris i els proveïdors sobre els procediments, competències i la normativa de funcionament dels diversos serveis penitenciaris.

j) Fer les tasques d'identificació personal dels/de les interns/es.

k) Supervisar les instal·lacions de la unitat i procurar que sempre estiguin en bon estat de neteja, de seguretat d'ús i conservació, de manera que es garanteixi la correcta prestació dels serveis, i informar de les necessitats específiques que es detectin.

l) Fer les tasques de vigilància ordinària, obertura i tancament de les unitats d'accés i de pas del centre penitenciari, procedint a la identificació de les persones que entrin o surtin de l'establiment i controlar els moviments dels/de les interns/es dins del centre penitenciari.

m) Fer les tasques d'identificació i control dels vehicles, paquets, béns i subministres que entrin o surtin de l'establiment.

n) Gestionar els documents, llibres i registres informàtics propis del funcionament de la unitat, la pràctica de les notificacions i comunicacions que els siguin encomanades i, en general, totes les tasques administratives que siguin necessàries per a la correcta gestió dels serveis de la unitat.

o) Exercir la resta de competències que li atribueixi la legislació vigent i, en general, totes les que li siguin encomanades relatives a les seves competències professionals.

Article 64

El/La cap de serveis

El/La cap de serveis, que depèn directament del/de la subdirector/a d'Interior del centre, com a encarregat/ada de coordinar i supervisar tots els serveis de l'àmbit de règim interior, ha de garantir l'adopció de totes les mesures que siguin necessàries per mantenir l'ordre i el bon funcionament dels serveis penitenciaris, i n'ha de donar compte al/a la director/a de l'establiment; més concretament, les seves funcions són les següents:

a) Despatxar diàriament amb el/la director/a, els/les subdirectors/es i els càrrecs assimilats de l'establiment per informar-los del desenvolupament dels serveis i rebre'n les instruccions.

b) Supervisar i dirigir el funcionament de les diferents unitats del centre penitenciari i coordinar l'actuació dels/de les caps de les unitats i de les àrees funcionals, amb la finalitat que els serveis es desenvolupin dins dels paràmetres de la millora contínua.

c) Supervisar el compliment dels programes i protocols de treball a l'àmbit de règim interior.

d) Avaluar i revisar directament els sistemes funcionals i les instal·lacions de seguretat aportant al/a la director/a els suggeriments i alternatives necessàries per tal d'assolir un grau de funcionament òptim.

e) Adoptar provisionalment les mesures de prevenció general o especial establertes per la legislació penitenciària que siguin necessàries per garantir la seguretat i l'ordenada convivència de l'establiment, i supervisar-ne l'aplicació, o ratificar les que s'hagin d'adoptar per raons d'urgència, i informar immediatament el/la director/a.

f) Rebre informació de les dades rellevants sobre els/les interns/es i fer-ne difusió als/a les caps d'unitat i de les àrees funcionals.

g) Despatxar amb la periodicitat que es determini amb els/les caps d'unitat i de les àrees funcionals, i donar-los les instruccions que siguin necessàries en relació amb la seva àrea d'activitat sobre aspectes com ara els procediments, programes i protocols de treball, l'organització de les diverses prestacions i les ordres de servei que formuli la direcció del centre.

h) Coordinar i supervisar l'actuació del personal que en depengui i informar el/la subdirector/a d'Interior del seu rendiment i de l'interès i la iniciativa amb què desenvolupen les seves tasques.

i) Revisar durant la prestació del servei les dependències de l'establiment per comprovar-ne l'estat de conservació, l'ordre, la neteja i la seguretat, com també dur a terme les valoracions periòdiques sobre el funcionament de les diverses àrees de servei.

j) Orientar, motivar i supervisar l'actuació del personal de la seva àrea de gestió i adoptar provisionalment les decisions que siguin necessàries sobre la redistribució o reassignació de serveis entre els/les funcionaris/àries, donant compte al/a la subdirector/a d'Interior.

k) Supervisar i coordinar el desenvolupament dels actes col·lectius.

l) Resoldre, en les matèries pròpies de la seva competència, les peticions i queixes que formulin els/les interns/es en relació amb el funcionament dels serveis de règim interior del centre penitenciari.

m) Assistir com a vocal a les sessions dels òrgans col·legiats del centre quan sigui designat per a aquesta tasca i participar en els seus acords, actuacions i decisions.

n) Dirigir l'activitat administrativa dels serveis de règim interior i complimentar la documentació que derivi de la gestió dels procediments de la seva àrea de competència.

o) En absència del/de la director/a o del/de la subdirector/a d'incidències, serà el/la responsable dels diferents serveis i àrees d'intervenció del centre i, per tant, adoptarà les mesures que corresponguin per tal de mantenir el seu funcionament eficient i eficaç.

p) Exercir la resta de competències que li atribueixen la legislació vigent així com la normativa de desenvolupament d'aquest Reglament i, en general, totes les que li siguin encomanades relatives a la seva àrea de responsabilitat.

Article 65

El/La cap d'unitat

El/La cap d'unitat, que depèn directament del/de la cap de serveis, com a encarregat/ada de coordinar, dirigir i gestionar els serveis i les prestacions propis de la unitat o unitats de separació interior de què és cap, ha de vetllar perquè els serveis s'hi desenvolupin de manera que es garanteixi la seguretat interior i l'execució del que s'estableix als programes individualitzats de tractament i als models d'intervenció dels/de les interns/es; més concretament, les seves funcions seran les següents:

a) Despatxar amb els/les caps de serveis per informar-los del desenvolupament dels serveis i rebre'n les instruccions.

b) Despatxar diàriament amb el personal al seu càrrec per rebre informació sobre el funcionament de la unitat i donar-los les instruccions de treball necessàries així com informació sobre els objectius de la unitat, l'organització de les diverses prestacions i dels procediments de treball.

c) Planificar, organitzar i dirigir les tasques dels/de les professionals de l'àmbit de règim interior que desenvolupin serveis en la unitat i distribuir la feina entre ells/es per tal de garantir una adequada eficàcia i qualitat de les actuacions i prestacions que s'hi duen a terme.

d) Adoptar, en els supòsits excepcionals d'urgència, les mesures de prevenció general o especial establertes per la legislació penitenciària que siguin necessàries per garantir la seguretat i l'ordenada convivència de l'establiment, i informar immediatament el/la cap de serveis.

e) Assignar a cada intern/a que ingressi en la unitat la cel·la que hagi d'ocupar i fer les reassignacions adients.

f) Conèixer els/les interns/es de la unitat i demanar als/a les funcionaris/àries que hi desenvolupen serveis la informació que n'obtinguin mitjançant l'observació de la conducta, i donar-los les instruccions necessàries en relació amb el seguiment i el control dels/de les interns/es i també en allò relatiu al seu model d'intervenció o programa de tractament.

g) Fer les actuacions necessàries per garantir una correcta coordinació i informació entre els/les funcionaris/àries de la unitat o les unitats de les quals és el cap, respecte de les activitats relatives al manteniment de la seguretat al centre i de les àrees de decisió, intervenció i proposta de la Junta de Tractament o de l'equip multidisciplinari.

h) Tenir cura del manteniment i la conservació general de les instal·lacions, el mobiliari i l'equipament de la unitat.

i) Portar una relació actualitzada dels/de les interns/es de la unitat i de les circumstàncies regimentals que s'hi refereixin.

j) Comunicar al/a la cap de servei qualsevol incidència esdevinguda, i deixar constància escrita del moviment d'interns/es de la unitat i de les incidències del servei per al coneixement dels/de les funcionaris/àries que facin el relleu a la unitat o unitats.

k) Organitzar, supervisar i dirigir totes les tasques administratives que es duguin a terme a la unitat.

l) Resoldre, en les matèries pròpies de la seva competència, les peticions i queixes que formulin els/les interns/es en relació amb el funcionament dels serveis de règim interior de la unitat.

m) Assistir com a vocal a les sessions de l'equip multidisciplinari, participar en els seus acords, actuacions i decisions i emetre els informes que li siguin requerits sobre la població reclusa de la unitat o unitats de separació interior en la qual desenvolupa serveis.

n) Exercir la resta de competències que li atribueixi l'ordenament jurídic així com la normativa de desenvolupament d'aquest Reglament i, en general, totes les que li siguin encomanades relatives a les seves competències professionals.

Article 66

El/La cap d'àrea funcional

1. El/La cap de l'àrea funcional depèn directament del/de la cap de serveis, i és l'encarregat/ada de coordinar, dirigir i gestionar els serveis i les prestacions pròpies de l'àrea funcional de la que és el/la cap; ha de vetllar perquè els serveis que es duguin a terme es realitzin de forma que es garanteixi la seguretat interior i l'execució del que s'estableix als programes individualitzats de tractament i als models d'intervenció dels/de les interns/es.

2. El/La cap de l'àrea funcional, durant el seu servei, assumirà qualsevol de les funcions pròpies dels cap d'unitat, en allò que afecti a la seva àrea funcional.

3. Els/Les caps de l'àrea funcional seran assignats/ades, segons permetin les relacions de llocs de treball, a àrees com ara les de comunicacions, de tallers productius, de dependències de formació acadèmica o per al treball, quan, ateses les característiques de la prestació del servei, es faci necessari.

4. Les funcions que correspondran al/a la cap d'àrea funcional seran les següents:

a) Despatxar, amb la periodicitat que es determini, amb el/la cap de serveis de l'establiment per informar-lo del desenvolupament dels serveis i rebre'n les instruccions.

b) Adoptar, en els supòsits excepcionals d'urgència, les mesures de prevenció general o especial establertes per la legislació penitenciària que siguin necessàries per garantir la seguretat i l'ordenada convivència de l'establiment, i informar immediatament el/la cap de serveis.

c) Planificar, organitzar i dirigir les tasques dels/de les professionals que prestin els seus serveis a l'àrea, i distribuir la feina entre ells/es per tal de garantir una adequada eficàcia i qualitat de les prestacions que corresponguin.

d) Sol·licitar als/a les caps d'unitat la informació que sigui necessària en relació amb els/les interns/es que accedeixin a les àrees funcionals i facilitar-la al personal que hi presti serveis per a un adequat funcionament del servei; i informar-los sobre la conducta i el comportament dels/de les interns/es en aquestes dependències.

e) Comunicar al/a la cap de serveis qualsevol incidència esdevinguda durant el desenvolupament del servei.

f) Organitzar, supervisar i dirigir totes les tasques administratives que es duguin a terme a la unitat.

g) Tenir cura del manteniment i la conservació general de les instal·lacions, el mobiliari, el material i l'equipament adscrit a la unitat.

h) Exercir la resta de competències que li atribueixi l'ordenament vigent així com la normativa de desenvolupament d'aquest Reglament i, en general, totes les que li siguin encomanades relatives a les seves competències professionals.

Secció 4a

Unitats especialitzades

Article 67

El/La coordinador/a d'unitats especialitzades

1. En aquelles unitats en què es desenvolupin formes especials d'execució, o tractaments especialitzats en psiquiatria, en drogodependències, o en les unitats de règim obert o tancat, que per les seves característiques i prestacions es consideri oportú, les funcions de coordinació de la gestió dels expedients dels/de les interns/es destinats/des, de les prestacions especialitzades i de les de règim interior, podran ser encomanades a un/una coordinador/a d'unitat especialitzada, en funció d'allò que es determini a les relacions de llocs de treball, que dependrà funcionalment del/de la director/a i dels/de les subdirectors/es d'Interior i Tractament.

2. Concretament, li correspondran les funcions següents:

a) Coordinar i supervisar els serveis de l'àrea de règim interior de la unitat i garantir l'adopció de totes les mesures que siguin necessàries per mantenir l'ordre i el bon funcionament dels serveis, i n'haurà de donar compte al/a la director/a de l'establiment.

b) Despatxar diàriament amb el/la director/a i els/les subdirectors/es de l'establiment per informar-los del desenvolupament dels serveis i rebre'n les instruccions.

c) Despatxar diàriament amb el personal al seu càrrec a efectes de rebre informació sobre el funcionament de la unitat i donar les instruccions de treball, informació sobre els objectius de treball de la unitat, l'organització de les prestacions i procediments de treball, i proposar les millores que siguin adients per al millor funcionament de la unitat, així com per transmetre'ls les dades que siguin rellevants per al seguiment i control dels/de les interns/es i dels respectius programes d'intervenció i tractament.

d) Supervisar diàriament el funcionament del servei, així com els diferents processos de treball i corregir les anomalies, i organitzar, supervisar i dirigir totes les tasques administratives que es duguin a terme a la unitat.

e) Resoldre, en les matèries pròpies de la seva competència, les peticions i queixes que formulin els/les interns/es en relació amb el funcionament de la unitat.

f) Aportar als òrgans unipersonals i col·legiats els informes relatius a la seva àrea de servei, tant els de caràcter general com els específics que se li puguin demanar.

g) Assistir com a vocal a les sessions dels equips multidisciplinaris, participant en els seus acords, conclusions i decisions, i emetre els informes referits als/a les interns/es de la unitat.

h) Exercir la resta de competències que li atribueixi l'ordenament vigent així com la normativa de desenvolupament d'aquest Reglament i, en general, totes les que li siguin encomanades relatives a les seves competències professionals.

TÍTOL V

De les prestacions de l'Administració

Capítol I

De l'assistència sanitària

Article 68

Principis de l'assistència sanitària penitenciària

1. L'assistència sanitària a l'àmbit penitenciari, que ha de tenir un caràcter integral, amb una orientació biopsicosocial que contempli tant la prevenció i promoció de la salut de la població reclusa general com la curació i rehabilitació dels malalts, haurà d'integrar els recursos d'atenció primària, especialitzada, hospitalària i sociosanitària que siguin necessaris per garantir una continuïtat assistencial a interns/es i alliberats/ades condicionals.

2. Els programes i recursos preventius, així com els tractaments curatius i rehabilitadors que s'apliquin als/a les interns/es hauran d'ésser equivalents als dispensats al conjunt de la població.

Article 69

Assistència sanitària

L'assistència sanitària dels/de les interns/es ingressats/ades en centres penitenciaris i dels alliberats/ades condicionals es realitzarà preferentment mitjançant la xarxa sanitària d'utilització pública depenent del departament competent en matèria de salut, tant pel que fa a l'atenció primària, l'especialitzada, l'hospitalària i la sociosanitària, com les prestacions farmacèutiques i altres prestacions medicosanitàries complementàries en matèria de salut bucodental, òptica, pròtesis i ortesis.

Article 70

Programa de salut penitenciària

1. El programa de salut penitenciària serà el marc de referència de totes les activitats i prestacions sanitàries i assistencials que es duran a terme en els centres penitenciaris, incloent-hi les competències en matèria de salut pública, i s'haurà de revisar i actualitzar amb caràcter anual.

2. Aquest programa de salut penitenciària serà elaborat i implementat per l'entitat pública gestora de la sanitat penitenciària, dependent del departament competent en matèria de salut.

Article 71

Formació

1. L'entitat pública gestora de la sanitat penitenciària serà l'encarregada de definir les necessitats de formació del personal sanitari que presti serveis als establiments penitenciaris, i en gestionarà la implementació.

2. Anualment, caldrà definir els cursos de formació que s'impartiran al personal sanitari, en especial els relacionats amb la formació obligatòria prèvia a la incorporació al seu lloc de treball.

Article 72

Organització

1. Els serveis sanitaris dels centres penitenciaris s'organitzaran sota la direcció d'un/a coordinador/a de l'àrea sanitària, que serà el/la responsable d'organitzar, dirigir i supervisar totes les actuacions generals i de l'activitat diària dels/de les professionals sanitaris/àries de l'establiment. També hi podrà haver un/a cap d'Infermeria, que actuarà sota la direcció del/de la coordinador/a de l'àrea sanitària, que serà el/la responsable de la direcció del personal d'infermeria i auxiliar d'infermeria destinat a l'establiment, i que supervisarà la qualitat de les tasques d'infermeria i l'adequada utilització dels recursos sanitaris del centre penitenciari en l'àmbit propi de les seves competències.

2. Els professionals dels serveis sanitaris dels centres penitenciaris dependran orgànicament de l'entitat pública gestora de la sanitat penitenciària, i funcionalment d'aquesta i de la direcció del centre penitenciari al qual estiguin adscrits en cada moment.

3. L'entitat pública gestora de la sanitat penitenciària determinarà els torns i horaris d'atenció en consulta, ordinària i programada, així com els d'atenció d'urgències, mitjançant guàrdies de presència física o de localització, als efectes de garantir una atenció mèdica i sanitària continuada de la població reclusa.

Article 73

Assistència primària

1. L'assistència primària dels/de les interns/es dels centres penitenciaris s'haurà de dispensar preferentment mitjançant la xarxa sanitària d'utilització pública dependent del departament competent en matèria de salut, i gestionat per l'entitat pública gestora de la sanitat penitenciària.

2. Les dependències i les instal·lacions dels centres penitenciaris hauran de reunir les condicions arquitectòniques i de funcionalitat que determinin les autoritats sanitàries per poder executar els diferents programes d'atenció sanitària.

3. En tot cas, les unitats de separació interior dels centres penitenciaris comptaran amb els espais destinats a les consultes d'assistència primària necessàries, les quals hauran d'estar equipades amb el mobiliari i el material sanitari necessari per poder prestar una assistència mèdica i sanitària adequada a la població reclusa.

Article 74

Professionals d'assistència primària

1. L'entitat pública gestora de la sanitat penitenciària determinarà, en funció del volum i de les característiques dels/de les interns/es que s'hagi d'atendre i de la tipologia del centre, el nombre i el tipus de professionals d'assistència primària que desenvoluparan la seva tasca a l'interior dels establiments.

2. En tot cas, l'assistència primària que es presti en els centres penitenciaris es durà a terme, com a mínim, amb els següents professionals: metges/esses de família, ajudants/es tècnics/ques sanitaris/àries diplomats/ades en infermeria, i auxiliars d'infermeria. En aquells centres, unitats o seccions on hi hagi dones, es comptarà també amb l'assistència ginecològica i, si hi conviuen nens, amb l'assistència pediàtrica oportuna.

Article 75

Funcions

1. El personal mèdic que presti els seus serveis als centres penitenciaris tindrà, amb caràcter general, les funcions que en el marc de la prestació de l'assistència sanitària, de la prevenció de la malaltia i de la promoció de la salut se'n derivin de la normativa reguladora de les professions sanitàries. També hauran de dur a terme aquelles actuacions que l'ordenament penitenciari vigent determini en el marc de la prestació d'assistència sanitària a la població reclusa i aquelles altres que li siguin requerides per part dels òrgans administratius i judicials competents.

2. D'acord amb la seva titulació, capacitació i formació, el personal diplomat i auxiliar d'infermeria que presti els seus serveis als centres penitenciaris tindrà les funcions pròpies derivades de la normativa reguladora de les professions sanitàries, i col·laborarà en l'aplicació de les mesures preventives, curatives, de rehabilitació i de suport, si escau, amb els/les professionals de l'equip mèdic de l'establiment.

Article 76

Assistència especialitzada

L'assistència sanitària especialitzada adreçada a la població reclusa dels centres penitenciaris s'assegurarà mitjançant els diferents recursos de la xarxa sanitària d'utilització pública depenent del departament competent en matèria de salut, i l'entitat gestora de la sanitat penitenciària durà a terme la coordinació dels recursos especialitzats assignats.

Article 77

Especialitats

1. D'acord amb les necessitats que es detectin, a fi d'evitar l'excarceració dels/de les interns/es, s'haurà de procurar l'organització a l'interior dels establiments d'aquelles consultes d'especialitats mèdiques que tinguin major demanda.

2. L'assistència en salut mental dels/de les interns/es s'haurà de dispensar preferentment a través dels mitjans, propis o concertats, de la xarxa sanitària d'utilització pública, i comprendrà els nivells assistencials que en cada moment es determinin a la normativa vigent.

3. Els/Les interns/es podran sol·licitar al seu càrrec els serveis mèdics privats de professionals aliens, tant d'atenció primària com d'especialistes, excepte que raons de seguretat facin aconsellable limitar aquest dret.

Article 78

Assistència rehabilitadora

En funció de les necessitats que es detectin, es podran habilitar en els centres penitenciaris aquelles unitats de fisioteràpia i rehabilitació que es considerin oportunes.

Article 79

Assistència farmacèutica

1. Els/Les interns/es tenen dret a les prestacions farmacèutiques que es derivin de la seva assistència sanitària i dels programes i protocols que s'estableixin per a la promoció i prevenció de la salut, mitjançant els serveis de farmàcia que s'organitzaran i es gestionaran d'acord amb les previsions que determini en cada moment l'autoritat competent en matèria d'ordenació farmacèutica, respectant en tot cas l'ordenament jurídic vigent, i que actuaran sota la direcció, supervisió i coordinació de l'entitat pública gestora de la sanitat penitenciària.

Article 80

Assistència hospitalària

L'entitat pública gestora de la sanitat penitenciària, mitjançant els centres hospitalaris propis o concertats de la xarxa hospitalària d'utilització pública dependents del departament competent en matèria de salut, haurà de dur a terme les gestions oportunes per que els/les interns/es que ho necessitin rebin l'atenció i el tractament hospitalari que el seu estat de salut requereixi.

Article 81

Urgències hospitalàries. Hospitals de referència

1. El departament competent en matèria de salut designarà un hospital de referència per a cada centre penitenciari per atendre les urgències mèdiques que requereixin atenció hospitalària.

2. El/La metge/essa de l'establiment haurà de sol·licitar la sortida hospitalària amb caràcter urgent al/a la director/a del centre penitenciari, fent constar si és necessari que es dugui a terme amb ambulància i/o personal sanitari durant el trasllat.

3. La sortida de la persona interna sempre haurà d'anar acompanyada d'un informe mèdic de derivació, elaborat pel professional mèdic que l'hagi atès, sens perjudici, si escau, que aquest es posi en contacte amb el servei d'urgències de l'hospital de referència. Igualment, en els casos greus, el/la metge/essa realitzarà un seguiment acurat de l'evolució de la salut de la persona interna mentre sigui atès pel servei d'urgències, informant puntualment el/la director/a.

Article 82

Assistència en recursos sociosanitaris

1. Els/Les interns/es que presentin una malaltia molt greu i inguarible podran ser derivats als recursos sociosanitaris de la xarxa pública quan, ateses les circumstàncies concurrents en cada cas, no disposin de cap estructura de suport o acollida.

2. L'ingrés d'un/a malalt/a en un recurs sociosanitari requerirà prèviament una sol·licitud d'ingrés, que haurà d'anar acompanyada de la informació mèdica i social més rellevant sobre el cas, per tal que l'equip multidisciplinari del recurs pugui valorar si el/la pacient reuneix els criteris d'ingrés en el recurs.

3. També podran ser derivats als recursos sociosanitaris existents de titularitat pública aquells/es interns/es que per raó de la seva dependència a substàncies alcohòliques, drogues tòxiques, estupefaents, psicotròpiques o altres d'anàloga naturalesa, requereixin el seguiment d'un programa de tractament específic.

Article 83

Assistència sanitària i sociosanitària en medi obert

1. Els/Les interns/es que gaudeixin del règim de vida obert rebran l'assistència sanitària i sociosanitària que necessitin per mitjà de la xarxa sanitària i sociosanitària d'utilització pública. L'entitat pública gestora de la sanitat penitenciària realitzarà la coordinació d'aquesta prestació sanitària, la qual, amb la finalitat de mantenir la continuïtat assistencial, realitzarà les gestions que siguin oportunes amb els serveis mèdics de l'establiment i, si s'escau, amb els/les treballadors/es socials que coneguin la persona interna.

2. Els serveis sanitaris de l'establiment dispensaran als/a les interns/es els medicaments que aquests tinguin pautats fins que sigui atès pel recurs sanitari o sociosanitari extrapenitenciari, fent un seguiment periòdic de l'estat de salut i del compliment que realitzin de les prescripcions mèdiques.

Article 84

Història clínica, informació al pacient i consentiment informat

1. Tots els/les interns/es hauran de tenir oberta una història clínica, que s'obrirà en el moment del seu ingrés en un centre penitenciari, i que acompanyarà la persona interna si s'efectua un trasllat a un altre centre o establiment.

2. La història clínica haurà de ser única per a cada intern/a.

3. La història clínica serà l'instrument bàsic que recollirà les dades relatives al procés assistencial de cada malalt/a.

4. En el marc de la intervenció assistencial, sens perjudici dels drets que, d'acord amb l'ordenament vigent assisteixen els/les pacients, els/les interns/es tindran dret a ésser informats i a conèixer tota la informació relativa a la seva salut, la qual haurà de ser verídica i s'haurà de transmetre en termes adequats i comprensibles en funció de les circumstàncies que presentin. Això no obstant, caldrà respectar la seva voluntat de no ésser informat/ada.

5. Igualment, qualsevol intervenció en l'àmbit de la salut requerirà que l'intern/a hagi atorgat el seu consentiment específic i lliure, el qual es podrà revocar en qualsevol moment, i que hagi estat informat/ada en els termes establerts a l'apartat anterior i amb els requisits previstos a la normativa vigent.

6. Quant a la definició i tractament de la història clínica, el contingut, usos i conservació d'aquesta, així com del dret dels/de les interns/es a la informació i accés al seu historial clínic, confidencialitat de les dades i el consentiment informat caldrà tenir en compte, amb caràcter general, les previsions contingudes a la legislació sobre els drets d'informació concernents a la salut, l'autonomia del pacient i la documentació clínica i a la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, singularment, les referides a la protecció de dades de caràcter mèdic i sanitari.

Article 85

Informació i atenció als familiars

1. Tot/a intern/a tindrà dret que es faciliti als seus familiars, representants legals o persones que hi estiguin vinculades la informació assistencial d'acord amb les previsions contingudes a la normativa relativa als drets d'informació concernents a la salut, l'autonomia del pacient i la documentació clínica.

2. A més, els serveis sanitaris promouran la participació dels familiars i persones properes en el procés curatiu de la persona interna.

Article 86

Investigacions mèdiques

1. La població penitenciària no podrà ser objecte d'investigacions mèdiques més que en els casos i amb les mateixes garanties que les persones en llibertat, i sempre i quan es pugui esperar un benefici directe i significatiu per a la seva salut.

2. Els principis ètics en matèria d'investigació sobre els éssers humans s'hauran d'aplicar de manera estricta i, en particular, pel que fa al consentiment informat i a la confidencialitat. Tota investigació duta a terme a la presó haurà d'estar sotmesa al dictamen previ favorable d'un comitè ètic d'investigació clínica degudament acreditat pel departament competent en matèria de salut. Així mateix, i quan es tracti d'una investigació clínica amb medicaments o productes sanitaris, haurà de comptar amb l'autorització corresponent atorgada per l'autoritat sanitària competent d'acord amb el que s'estableix en la normativa que regula aquest tipus d'investigació.

Article 87

Sistemes d'informació sanitària i epidemiològica

Els serveis sanitaris hauran de disposar de sistemes d'informació sanitària i de vigilància epidemiològica que els permetin saber quines són les malalties prevalents entre la població reclusa i els grups de major risc amb la finalitat d'adequar els sistemes i l'assistència a les necessitats reals detectades. En tot cas, els/les interns/es hauran d'estar informats de l'existència dels estudis epidemiològics que els afectin que es duguin a terme a l'establiment on romanguin ingressats.

Article 88

Higiene

1. Per garantir la prevenció i la promoció de la salut en els centres penitenciaris, d'acord amb el que disposi l'ordenament jurídic vigent, s'haurà de vetllar pel compliment de les normes de netedat i higiene que coordinadament determinin el centre directiu i l'entitat pública gestora de la sanitat penitenciària.

2. Els serveis sanitaris de l'establiment organitzaran i supervisaran les inspeccions que s'hagin de dur a terme de les diverses instal·lacions del centre, així com també aquelles actuacions periòdiques que es determinin quant a la desinfecció, desratització i desinsectació de l'establiment.

3. També tindran cura que es compleixin les prescripcions contingudes a la normativa vigent en matèria de gestió de residus sanitaris, així com el seguiment dels procediments de control que determinin els departaments amb competències en aquest àmbit.

Article 89

Alimentació

1. Els serveis sanitaris de l'establiment controlaran que l'alimentació dels/de les interns/es sigui equilibrada, que respongui a criteris adients de nutrició i que s'ajusti, en tot cas, a les exigències dietètiques de la població reclusa i a les especificitats de salut i que en respecti les conviccions personals i religioses.

2. Serà objecte de supervisió específica per part dels serveis mèdics de l'establiment l'alimentació dels malalts, així com la dels menors que, d'acord amb la legislació penitenciària, convisquin amb les seves mares.

Capítol II

De l'educació als centres penitenciaris

Article 90

Serveis educatius

1. Els departaments competents en matèria d'execució penal i d'educació, des de la perspectiva de la formació integral de la persona, hauran de garantir l'accés de les persones internades als establiments penitenciaris als programes formatius, tant reglats com no reglats, de conformitat amb el sistema oficial d'educació.

2. Les activitats educatives i culturals que s'organitzin als establiments s'ajustaran, en la mesura del que sigui possible, a la legislació vigent en matèria de formació d'adults a Catalunya, de manera que la població interna pugui obtenir les titulacions corresponents.

3. Correspondrà al departament competent en matèria d'execució penal vetllar perquè les persones ingressades en establiments penitenciaris tinguin accés als ensenyaments que els corresponguin d'acord amb el grau d'instrucció i a les necessitats educatives que presentin, i en especial, els/les analfabets/es, els/les joves i els/les estrangers/es.

4. També s'hauran de tenir en compte les necessitats educatives i formatives dels/de les menors que, d'acord amb la normativa vigent, convisquin amb les seves mares als centres penitenciaris.

Article 91

Formació professional i per a l'ocupació

1. Als efectes de facilitar la reinserció social i professional dels/de les interns/es, d'acord amb allò que disposi l'ordenament jurídic vigent, es promourà i fomentarà els ensenyaments de formació professional específica, la qual s'ordenarà en els cicles formatius de formació professional que resultin més adients en funció del perfil sociològic d'aquells/es i de l'entorn socioeconòmic de cada centre on es desenvolupin aquests ensenyaments.

2. Pel que fa als crèdits de formació pràctica de l'esmentada formació, es podran portar a terme als centres de treball gestionats pel Centre d'Iniciatives per a la Reinserció, mitjançant els convenis que aquesta empresa pública adscrita al Departament de Justícia pugui establir amb el departament competent en matèria d'educació.

3. Igualment, correspondrà al Centre d'Iniciatives per a la Reinserció, el foment i el desenvolupament de tots aquells projectes i programes de garantia social, de formació per a l'ocupació o experiències assimilades que puguin promoure les administracions amb competències en matèria sociolaboral.

Article 92

Obligacions del departament competent en matèria d'execució penal

Al departament competent en matèria d'execució penal li correspon la titularitat dels establiments penitenciaris i, per tant, de les seves dependències i equipaments. En aquest sentit:

a) Haurà d'oferir les dependències en les quals s'haurà de dur a terme la activitat docent en les condicions requerides perquè es puguin impartir els diversos nivells educatius i les modalitats d'ensenyament de les persones adultes, segons sigui procedent en cada cas.

b) Haurà de realitzar amb el seu propi personal i dotacions econòmiques la programació i gestió de les activitats culturals, inclosa la biblioteca, la formació professional ocupacional, les activitats esportives i qualsevol altra que formi part del itinerari formatiu de la persona interna, procurant la màxima coordinació i cooperació amb les activitats educativodocents reglades.

Article 93

Obligacions en la prestació del servei educatiu

1. El servei educatiu en els establiments penitenciaris s'ha de prestar en un període lectiu que sigui adequat amb les necessitats i les peculiaritats que se'n derivin de la prestació d'aquesta activitat als esmentats centres.

2. Igualment, haurà d'organitzar la prestació de l'activitat docent de manera que aquesta s'ajusti a l'organització interna general dels establiments penitenciaris, amb la finalitat d'adaptar-la i coordinar-la, amb criteris d'eficiència i en funció del tipus d'ensenyament, amb les peculiaritats del medi penitenciari, en matèria de tractament individualitzat, classificació i normes de règim interior.

Article 94

Obligacions del personal docent

1. Amb caràcter general, el personal de les administracions educatives que presti els serveis als centres penitenciaris haurà d'observar, en el desenvolupament de la seva funció, les normes de control i de seguretat que prevegi l'ordenament jurídic respecte d'aquests establiments i, en particular, aquella normativa que pugui dictar el departament competent en matèria d'execució penal en ús de la seva potestat d'autoorganització.

2. El personal de les administracions educatives que presti els serveis als centres penitenciaris quedarà sotmès a la legislació que, en matèria de funció pública, sigui d'aplicació als funcionaris dels cossos docents. Durant el curs acadèmic, s'integrarà en els òrgans col·legiats del centre penitenciari amb la finalitat d'afavorir la incardinació de la programació educativa en la general de l'establiment per a la millor consecució de les polítiques penitenciàries de reeducació i reinserció.

Article 95

Centres docents i/o unitats educatives

1. En cada establiment penitenciari s'establiran els centres docents i/o les unitats educatives que es considerin necessaris en funció de les necessitats formatives que es detectin i del volum d'interns/es que hagin de rebre assistència educativa, i hauran de comptar amb les dotacions de professionals i amb els mitjans materials adients per dur a terme de manera adequada les diferents activitats que es programin.

2. Al front dels centres docents i/o unitats educatives, els quals es regiran per la normativa de formació d'adults a Catalunya, hi haurà un/a professional de l'àmbit docent, com a director/a docent.

Article 96

Especificitats dels serveis educatius als centres penitenciaris

1. Els establiments penitenciaris hauran de facilitar les incorporacions de nous/ves alumnes al llarg de tot el curs escolar, quan així sigui procedent.

2. En cas de trasllat a un altre establiment penitenciari d'interns/es que estiguin seguint algun tipus d'ensenyaments, el seu expedient acadèmic complet serà remés al centre penitenciari de destinació.

Article 97

Comunicació de dades

1. El departament competent en matèria educativa, mitjançant el/la director/a docent de cada establiment penitenciari, facilitarà la informació i els resultats relatius a l'avaluació continuada de l'aprenentatge, del procés educatiu i dels nivells adquirits pels/per les interns/es.

2. Per la seva banda, el departament competent en matèria d'execució penal mitjançant la subdirecció de tractament informarà el/la director/a docent de les dades que siguin d'interès per desenvolupar correctament l'activitat docent.

Article 98

Coordinació

1. Els departaments competents en matèria d'execució penal i d'educació podran establir els mecanismes i protocols de coordinació i seguiment que considerin adients per garantir una correcta prestació del servei educatiu als centres penitenciaris.

2. Amb independència del que es preveu a l'apartat anterior, al Consell de Direcció de cada establiment penitenciari s'hi incorporarà el/la director/a docent quan s'hagin de tractar qüestions en matèria educativa, amb les funcions bàsiques següents:

a) Propiciar la incardinació de la programació educativa en la general de l'establiment penitenciari, especialment en la relacionada amb el tractament individualitzat, la classificació i les normes de règim interior.

b) Afavorir la seva connexió amb la resta d'activitats complementàries de l'establiment penitenciari.

c) Realitzar el seguiment del desenvolupament de l'activitat educativa mitjançant els informes de resultats de l'avaluació contínua de l'alumnat intern.

d) Informar el pressupost de despeses de funcionament i realitzar-ne el seguiment.

e) Conèixer les possibles disfuncions que es poguessin produir entre ambdues esferes administratives i proposar les solucions que es considerin més oportunes.

f) Conèixer i adoptar les solucions sobre qualsevol altra qüestió que pugui suscitar la realitat de la convivència i la coordinació entre els departaments competents en matèria d'educació i d'execució penal.

Article 99

Ensenyaments universitaris

Per tal que els/les interns/es puguin accedir al servei públic de l'educació universitària, serà necessari, de conformitat amb el que disposa la legislació penitenciària, que el departament competent en matèria d'execució penal subscrigui els oportuns convenis amb les universitats públiques de Catalunya, preferentment amb les que tinguin un ensenyament no presencial, i amb la Universitat Nacional de Educació a Distància.

Capítol III

Dels serveis socials en l'àmbit de l'execució penal

Article 100

Serveis socials

1. El departament competent en matèria d'execució penal, des de la perspectiva del lliure i ple desenvolupament de la persona i dels col·lectius dins la societat, haurà de vetllar pel respecte dels drets dels usuaris de serveis i establiments socials reconeguts a les lleis i haurà de garantir als/a les interns/es i alliberats/ades condicionals l'accés a les prestacions assistencials i socials que, d'acord amb l'ordenament jurídic, els puguin correspondre.

2. El compliment de l'objectiu d'acció social encomanat al departament competent en matèria d'execució penal es durà a terme per les unitats orgàniques o entitats gestores dels Serveis Socials d'Execució Penal, les quals s'organitzaran territorialment per demarcacions en unitats exteriors dels centres penitenciaris, d'acord amb les necessitats que es determinin en funció del volum i de les característiques de la població que s'hagi atendre. Aquestes unitats o entitats actuaran en coordinació amb el sistema públic de Serveis Socials existent a Catalunya.

3. Correspondrà també a les unitats o entitats esmentades, en els termes previstos a la normativa vigent, el control, el seguiment i l'execució de la llibertat condicional i de totes aquelles mesures penals que suposin una alternativa a l'ingrés en presó.

Article 101

Unitats orgàniques o entitats gestores dels Serveis Socials d'Execució Penal

1. D'acord amb la normativa vigent a Catalunya en matèria d'assistència i serveis socials, les unitats orgàniques o entitats gestores dels Serveis Socials d'Execució Penal es configuren com a serveis socials encarregats de cooperar en la consecució de les finalitats de les polítiques d'assistència i serveis socials envers els/les preventius/ives, els/les penats/ades i els/les sotmesos/es a mesures de seguretat, que actuen a l'àmbit territorial de Catalunya, de conformitat amb la programació de les diverses actuacions establertes en els plans estratègics de serveis socials de Catalunya.

2. Per fer efectiu el dret d'accés als serveis socials, prestacions, recursos i activitats generals de prevenció, atenció i promoció social de les persones esmentades, les unitats orgàniques o entitats gestores dels Serveis Socials d'Execució Penal comptaran amb el personal professional preparat i amb el suport d'equipaments i recursos adequats. D'acord amb un criteri d'especialització pel que fa a les àrees d'actuació, quant als recursos personals, comprendran, d'una banda, els professionals especialistes titulats en treball social que prestaran els seus serveis als equipaments penitenciaris i, d'una altra, els professionals dels equips multidisciplinaris, que estaran assignats a les unitats territorials que es determinin.

3. Al front de cadascuna de les unitats de les demarcacions que es determinin, hi haurà un/a cap de la unitat, que tindrà les funcions de direcció, planificació, coordinació i supervisió de l'execució de les tasques i funcions encomanades als/a les professionals de les unitats orgàniques o entitats gestores dels Serveis Socials d'Execució Penal. Aquest/a cap comptarà amb el suport d'un/a responsable de serveis tècnics, qui assumirà les funcions que s'estableixin per la normativa de desenvolupament d'aquest Reglament.

4. El/La cap de la unitat orgànica o entitat gestora dels Serveis Socials d'Execució Penal formarà part de l'equip directiu dels serveis territorials del Departament de Justícia que s'estableixin, en els termes i amb les funcions que es determinin a la normativa d'organització que pugui existir en cada moment.

Article 102

Professionals dels equips de treball social als establiments penitenciaris

1. Els/Les professionals del treball social que prestin serveis als centres penitenciaris dependran orgànicament del/de la cap de la unitat orgànica o entitat gestora dels Serveis Socials d'Execució Penal del territori on estigui ubicat el centre penitenciari. Aquests/es professionals treballaran coordinadament amb els membres dels diversos equips multidisciplinaris que es configurin al centre penitenciari, d'acord amb la metodologia pròpia del treball social i dins del model de suport i d'intervenció socioeducativa i comunitària.

2. S'organitzaran sota la direcció del/de la cap de programes de treball social, que serà el/la responsable d'organitzar, dirigir i supervisar totes les actuacions generals i de l'activitat diària dels professionals de l'àrea social de l'establiment, així com de la coordinació, quan sigui necessari, amb els professionals dels serveis socials territorials d'execució penal i amb els recursos existents de la xarxa de serveis socials i de recursos comunitaris, tant d'iniciativa pública com privada, per garantir l'accés de la població atesa a les prestacions socials que els puguin correspondre.

Article 103

Funcions

D'acord amb la seva titulació, capacitació i formació, amb caràcter general, els/les treballadors/es socials que atenguin la població interna preventiva i la penada fins a l'accés a la llibertat condicional tindran les funcions que en el marc de l'execució de les tasques encomanades se'n derivin de l'estatut professional corresponent. En tot cas, hauran de dur a terme aquelles actuacions que l'ordenament penitenciari vigent determini en el marc de la prestació d'assistència social i comunitària a la població reclusa, així com l'accés als serveis socials bàsics i especialitzats que corresponguin, i aquelles altres que li siguin requerides per part dels òrgans administratius i judicials competents.

Article 104

Equips multidisciplinaris encarregats del seguiment dels/de les alliberats/ades condicionals i dels/de les penats/ades sotmesos/es a mesures penals alternatives

1. Aquests equips estaran formats substancialment per treballadors/es socials, educadors/es socials, juristes, psicòlegs/ogues i aquells/es altres professionals que es consideri oportú en funció de les necessitats que en cada moment es detectin i dels programes que es duguin a terme.

2. Els/Les professionals d'aquests equips actuaran mitjançant els òrgans col·legiats i unipersonals que s'estableixin, d'acord amb les necessitats específiques que se'n derivin, als/a les quals s'aplicarà la normativa reguladora de l'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Article 105

Funcions

D'acord amb la seva titulació, capacitació i formació, els/les professionals dels equips multidisciplinaris tindran, amb caràcter general, en l'àmbit de les diferents disciplines, les funcions que en el marc de l'execució de les tasques encomanades se'n derivin de l'estatut professional corresponent. En concret, els correspondrà dur a terme les actuacions d'execució, control, seguiment i informe dels/de les alliberats/ades condicionals així com també respecte de l'execució de la pena de treball en benefici de la comunitat, de la pena de localització permanent, de les mesures de seguretat que no s'hagin d'executar en els centres especials penitenciaris, de les regles de conducta que s'acordin en el marc de la suspensió de l'execució de les penes privatives de llibertat, així com qualsevol altra mesura que es pugui encomanar en el futur al departament competent en matèria d'execució penal.

Article 106

Coordinació

1. Els departaments competents en matèria d'execució penal i d'assistència i serveis socials podran establir els mecanismes de coordinació i seguiment que siguin adients per a una correcta prestació dels serveis assistencials a interns/es, alliberats/ades condicionals i a les seves famílies; i perquè les persones condemnades pels delictes relacionats amb la violència de gènere puguin seguir programes específics de prevenció i reeducació.

2. Igualment, el departament competent en matèria d'execució penal podrà celebrar els convenis necessaris amb altres administracions públiques o amb entitats col·laboradores per a l'execució de les penes i mesures previstes al Codi Penal.

Capítol IV

Especificitats relatives al treball penitenciari, a la formació ocupacional i a la inserció sociolaboral

Article 107

De la coordinació general del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció amb els centres penitenciaris

1. La planificació, organització, gestió i direcció del treball penitenciari, de la formació ocupacional i de la inserció sociolaboral correspondran, de conformitat amb la normativa de la Generalitat de Catalunya, al Centre d'Iniciatives per a la Reinserció, el qual es configurarà en cada centre penitenciari com una unitat de servei, amb entitat pròpia i representació al Consell de Direcció i a la Junta de Tractament.

2. El Centre d'Iniciatives per a la Reinserció, com a empresa pública amb personalitat jurídica pròpia, adscrita al Departament de Justícia, té l'objectiu primordial de facilitar la inserció sociolaboral dels/de les interns/es, mitjançant el desenvolupament de programes formatius i educatius, la creació de llocs de treball i altres actuacions encaminades a facilitar llur reinserció. En l'exercici d'aquestes funcions se supeditarà a les normes de la legislació penitenciària, tenint en compte l'especial estatus jurídic de les persones internes i sense perjudici de l'aplicabilitat de la resta de l'ordenament jurídic.

3. Per dur a terme la planificació, organització i execució de les seves funcions i competències, el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció haurà de coordinar-se, mitjançant els seus representants, amb els òrgans unipersonals superiors dels centres penitenciaris.

4. El Centre d'Iniciatives per a la Reinserció vetllarà per la correcta configuració i gestió dels expedients relatius a l'activitat laboral, de formació ocupacional i de reinserció sociolaboral dels/de les interns/es, que s'hauran d'incorporar, mitjançant la unitat de gestió penitenciària, a l'expedient administratiu de cada intern/a afectat/ada.

5. Amb caràcter general, el personal del Centre d'Iniciatives per la Reinserció que presti serveis als centres penitenciaris haurà d'observar, en el desenvolupament de les seves tasques, a més de les normes que li siguin pròpies, les normes de control i de seguretat que prevegi l'ordenament jurídic respecte d'aquests establiments i, en particular, aquella normativa que pugui dictar el departament competent en matèria d'execució penal en ús de la seva potestat d'autoorganització.

Article 108

De la coordinació relativa al treball penitenciari

1. El treball, com a dret i deure dels/de les interns/es, es configurarà com un element fonamental del tractament pel seu caràcter formatiu i creador i conservador d'hàbits laborals, i el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció podrà organitzar els seus tallers productius, tant dintre com fora dels centres penitenciaris.

2. A aquest respecte, es vetllarà perquè el treball sigui compatible amb la resta de programes i activitats existents i s'haurà d'ajustar al model individualitzat de tractament i d'intervenció establert per a cada intern/a.

3. La relació laboral entre el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció i els/les interns/es dels centres penitenciaris serà de caràcter especial, remunerada i regulada per la seva normativa especifica, i es desenvoluparà de conformitat amb les condicions laborals i de seguretat i higiene fixades per la legislació vigent.

Article 109

La coordinació de la formació ocupacional i de la inserció sociolaboral

1. Correspondrà al Centre d'Iniciatives per a la Reinserció desenvolupar activitats formatives i d'inserció encaminades a preparar professionalment als/a les interns/es per poder cobrir les demandes del mercat laboral.

2. Les programacions didàctiques de totes les especialitats que s'imparteixen en l'àmbit de la formació ocupacional s'hauran d'adaptar als certificats de professionalitat vigents en cada moment, per tal de fomentar l'aprenentatge dels coneixements professionals adequats per aconseguir la integració sociolaboral.

3. El desenvolupament dels programes de formació ocupacional es realitzarà amb la col·laboració de les administracions amb competències en matèria ocupacional.

4. Igualment, el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció desenvoluparà plans i projectes encaminats a la incorporació dels/de les interns/es al món laboral, fora del centre penitenciari, sempre i quan ho permeti la situació penal, i realitzarà el seguiment i control corresponents. Als efectes esmentats, els/les professionals del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció hauran d'actuar degudament coordinats/ades amb els òrgans i serveis del departament competent en matèria d'execució penal, en especial amb els dels centres i unitats de règim obert, i fomentaran la col·laboració amb entitats, públiques o privades, que contribueixin a una inserció laboral efectiva.

TÍTOL VI

Del règim econòmic dels establiments

Capítol I

Principis generals

Article 110

Àmbit d'aplicació

Els recursos econòmics assignats i gestionats pels centres penitenciaris tindran la naturalesa de recursos públics, i els serà d'aplicació la normativa pressupostària, contractual, comptable i patrimonial vigent per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Article 111

Projecte de pressupost

El/La director/a del centre penitenciari haurà de trametre al centre directiu per a la seva aprovació, en la data i amb els criteris que aquest determini, el projecte de pressupost per a l'exercici següent, un cop aprovat pel Consell de Direcció.

Article 112

Serveis economicoadministratius

Els serveis economicoadministratius dels centres penitenciaris dependran directament del/de la gerent.

Capítol II

Règim patrimonial

Article 113

Inventaris dels centres penitenciaris

1. Els centres penitenciaris hauran de portar un sistema d'inventari que permeti disposar en tot moment d'informació fidel i actualitzada sobre els béns mobles assignats per al desenvolupament de les seves funcions. El/La gerent del centre haurà de consignar a l'inventari les altes o baixes de béns mobles que es produeixin, mitjançant les actes de recepció o alienació corresponents.

2. El centre directiu haurà de determinar els criteris de gestió de l'inventari dels centres penitenciaris per tal de facilitar la seva integració a l'inventari general de béns mobles afectes al centre directiu.

3. El centre directiu serà l'òrgan competent per tramitar, d'acord amb la normativa vigent en matèria de patrimoni, el procediment d'alienació de béns mobles i el procediment d'acceptació de donacions.

Capítol III

Gestió dels economats, les cafeteries i les cuines

Article 114

Servei d'economat

Els economats dels centres penitenciaris seran un servei que donarà la institució penitenciària als/a les interns/es i que permetrà disposar d'un sistema d'adquisició de productes de naturalesa complementària als que facilita el departament competent en matèria d'execució penal.

Article 115

Servei de cafeteria

El servei de cafeteria es podrà prestar als centres penitenciaris tant al personal del centre, com al personal de guàrdia exterior, als qui prestin algun servei relacionat amb el centre penitenciari i a les visites de qualsevol naturalesa.

Article 116

Sistemes de gestió

1. Els serveis d'economat, de cuina i de cafeteria podran ser gestionats pel departament competent en matèria d'execució penal, per entitats d'iniciativa social o mercantil adjudicatàries per contracte administratiu de serveis o pel Centre d'Iniciatives per a la Reinserció, mitjançant la fórmula de taller productiu.

2. Quan els serveis d'economat o cafeteria siguin gestionats pel departament competent en matèria d'execució penal, els beneficis generats per la gestió dels serveis d'economat o cafeteria es destinaran a sufragar despeses dels centres penitenciaris, d'acord amb els procediments previstos a la legislació vigent en matèria pressupostària i de finances públiques de Catalunya.

3. El centre directiu haurà d'establir les normes reguladores de cadascun dels sistemes de gestió previstos.

4. La llista actualitzada dels productes i preus de l'economat s'haurà d'exposar a la població reclusa al costat de la finestreta del despatx on es venguin.

5. La llista actualitzada dels productes i preus de la cafeteria s'haurà d'exposar a un lloc visible per als usuaris, dintre del local utilitzat.

6. Quan l'economat, la cafeteria o la cuina siguin gestionats pel departament competent en matèria d'execució penal, les prestacions que hagin de dur a terme els/les interns/es en els seus serveis auxiliars o mecànics, no tindran en cap cas la naturalesa de relació laboral especial penitenciària, sens perjudici de les gratificacions i els beneficis penitenciaris que se'ls pugui concedir.

7. Quan l'economat, la cafeteria o la cuina siguin gestionats per una empresa externa adjudicatària del servei, els/les interns/es hi podran dur a terme serveis auxiliars o mecànics, quan així es prevegi en el procediment de contractació administrativa corresponent, assumint l'empresa adjudicatària la satisfacció de totes les obligacions empresarials que es derivin del contracte de treball.

Article 117

Sistemes de pagament a l'economat

1. Es prohibeix als/a les interns/es l'ús de diners de curs legal, excepte en els centres de règim obert o en situacions excepcionals autoritzades degudament pel centre directiu. Les normes de règim interior de cada centre penitenciari han d'establir l'obligatorietat per als/a les interns/es de fer les compres als centres mitjançant una targeta valor, targeta magnètica, targeta amb microxip o qualsevol altre sistema similar.

2. El centre directiu ha de fixar les normes reguladores per a cada un dels sistemes de compra que estableixi.

3. Quan un/a intern/a sigui excarcerat/ada, gaudeixi d'un permís de sortida o sigui traslladat/ada a un altre centre penitenciari se li ha de lliurar l'import del saldo disponible en la targeta de compres de què sigui titular.

Article 118

Productes autoritzats per a la venda als economats

1. A l'economat es poden expendre tots aquells productes que necessitin els/les interns/es per al seu ús i consum personal sempre que no siguin prohibits per les normes de règim interior del centre i no impliquin cap risc per al bon funcionament regimental d'aquest.

2. En cap cas no es poden vendre dins de l'economat cap tipus de begudes alcohòliques ni de productes farmacèutics.

Article 119

Altres serveis a les persones internes

En el cas que la direcció del centre penitenciari ho consideri necessari, es podrà autoritzar, amb la sol·licitud prèvia i a càrrec de la persona interna, la compra a l'exterior d'algun producte autoritzat no disponible a l'economat. El centre directiu haurà de determinar el procediment per a aquestes adquisicions.

Article 120

Accions contra els interessos de l'economat, la cafeteria i la cuina

En cas que algun/a intern/a sostregui fons o efectes de l'economat, la cafeteria o la cuina, o provoqui intencionadament el deteriorament dels seus productes, se'l/la separarà dels serveis esmentats, i li serà exigida la responsabilitat pecuniària que correspongui, sens perjudici de les responsabilitats disciplinàries i penals en què hagués pogut incórrer.

Capítol IV

Gestió econòmica administrativa de les despeses d'alimentació

Article 121

Valors de les racions

El cost de les racions alimentàries per dia i plaça d'intern/a s'haurà de determinar mitjançant resolució del Departament de Justícia; s'hauran de distingir, com a mínim, les categories següents:

a) Ració comuna.

b) Ració de joves.

c) Ració d'infermeria.

Aquests valors podran ser diferents per als diferents centres penitenciaris en funció de l'agrupació que s'estableixi exclusivament per a aquesta finalitat.

Article 122

Justificació de les racions

1. Les racions dels/de les interns/es es meritaran segons l'hora del seu ingrés i la seva sortida del centre penitenciari. En tot moment s'haurà de procurar que la imputació de la despesa s'individualitzi clarament per a cada centre penitenciari; en els supòsits de trasllat no es pot fer la imputació doble de racionaments.

2. Les racions d'infermeria s'hauran d'acreditar mitjançant un informe del/de la metge/essa i del/de la cap de la unitat de gestió econòmica del centre, amb el vistiplau del/de la gerent.

3. Les despeses d'alimentació, estada i tractament originades pels/per les interns/es destinats/ades en unitats dependents o en unitats extrapenitenciàries podran ser compensades pel departament competent en matèria d'execució penal de la manera que determinin la normativa de desenvolupament d'aquest Reglament.

Article 123

Seguiment comptable de les despeses d'alimentació

Les despeses d'alimentació hauran de ser objecte de seguiment comptable especial, amb els formats i la periodicitat que el centre directiu determini. Les despeses esmentades s'hauran d'elevar al Consell de Direcció del centre per al seu examen i informe.

Article 124

Recepció de mercaderies per a la preparació de l'alimentació

El/La director/a disposarà les mesures adients per garantir la qualitat i el pes dels articles subministrats així com les condicions higienicosanitàries en la recepció de les mercaderies, qualsevol que sigui el sistema de gestió de la cuina.

Capítol V

Gestió econòmica del vestuari, l'equip i els estris dels/de les interns/es

Article 125

Dotació

1. El centre directiu haurà de proveir, dintre de les seves disponibilitats pressupostàries, tots els centres penitenciaris del vestuari, l'equip i els estris que necessitin les persones internes.

2. Les persones internes treballadores hauran de disposar, a més, de la roba adient per dur a terme les activitats laborals.

3. Els/Les nens/nenes que convisquin en els centres penitenciaris amb les seves mares internes, també hauran de disposar del vestuari adequat.

Capítol VI

Custòdia dels objectes de valor dels/de les interns/es

Article 126

Custòdia dels diners, les joies i altres objectes de valor

Excepte en els centres penitenciaris de règim obert, els/les interns/es no tindran en poder seu diners o títols que en representin ni objectes de valor. Tot això els serà intervingut en ingressar d'acord amb les normes següents:

1a. El/La gerent serà el/la responsable de la custòdia dels objectes de valor i els diners a la caixa del centre o en un lloc segur. A la persona interna se li haurà de lliurar un full individual de compte de peculi, iniciat amb les quantitats que li hagin estat recollides, i se li hauran d'expedir els resguards que acreditin el dipòsit dels objectes de valor.

2a. Els/Les interns/es podran autoritzar una persona perquè es faci càrrec dels objectes de valor i diners intervinguts; en aquest cas, el lliurament s'haurà de fer mitjançant la justificació de la personalitat de la persona autoritzada, que haurà de signar amb el/la gerent la diligència del lliurament. Els/Les interns/es també poden autoritzar la realització, si és el cas, dels títols legítims representatius de diners.

3a. No s'haurà de donar compliment al que estableix la norma anterior quan hi hagi dubtes sobre la procedència legítima dels diners o dels objectes de valor intervinguts; la retenció s'haurà de posar en coneixement de l'autoritat competent per tal que resolgui el que sigui procedent.

4a. Quan els diners consisteixin en moneda o bitllets que puguin o hagin de ser objecte d'intervenció oficial, s'haurà de complir allò que determini la legislació corresponent, sens perjudici d'assegurar-los a la caixa com un altre valor qualsevol i de lliurar a la persona interna un resguard suficientment expressiu de les quantitats i els efectes dipositats; no s'haurà de fer l'ingrés en el peculi de lliure disposició.

5a. Quan l'autoritat judicial disposi la intervenció de tots o d'una part dels diners d'una persona interna, s'hauran d'immobilitzar les quantitats indicades en l'ordre corresponent, que hauran de restar a disposició de l'autoritat esmentada per a la destinació que sigui procedent. Es donarà coneixement a la persona interessada d'aquesta intervenció.

Article 127

Trasllat de material

1. Tots els/les interns/es que siguin traslladats a un altre centre penitenciari tindran dret que es faci el trasllat de les seves pertinences personals per un pes que mai no podrà ser superior als 25 quilograms; el trasllat del material que excedeixi del pes esmentat anirà a càrrec de la persona interna.

2. Per als casos excepcionals de persones internes sense mitjans econòmics, el Consell de Direcció del centre penitenciari estudiarà les mesures que s'hauran de prendre.

Capítol VII

Peculi dels/de les interns/es

Article 128

Constitució del fons o del comptes individuals de peculi

1. El fons del peculi es constituirà amb les quantitats que els/les reclusos/es tinguin en el seu poder quan ingressin en un centre i amb les que rebin posteriorment per qualsevol concepte de procedència legítima.

2. Aquests fons podran ser gestionats pel departament competent en matèria d'execució penal o per entitats financeres col·laboradores, mitjançant el procediment de contractació administrativa corresponent.

3. En els supòsits de gestió directa, el centre directiu haurà d'establir les normes reguladores de la informació comptable del fons de peculi que hauran de facilitar els centres penitenciaris i la seva periodicitat. Altrament, en els supòsits de gestió indirecta, s'estarà a allò que estableixi el plec de prescripcions tècniques corresponent que reguli el procés de contractació administrativa.

Article 129

Informació individualitzada del peculi

1. Si la gestió del fons de peculi, la duu a terme el departament competent en matèria d'execució penal, a cada partícip del fons se'l proveirà d'un full personal en què se li inscriuran els ingressos al seu nom i les extraccions autoritzades setmanalment, expressant-hi el saldo; aquestes dades estaran en consonància amb les partides corresponents en el llibre general de peculi que porti l'Administració.

2. Si la gestió del peculi, la duu a terme una entitat financera, cada intern/a haurà de tenir una cartilla o similar que haurà de contenir les dades esmentades en l'apartat anterior i els saldos d'interessos corresponents.

Article 130

Utilització del peculi de lliure disposició

Amb el peculi de lliure disposició els/les interns/es poden:

a) Atendre les despeses que els siguin permeses, sol·licitant i rebent de l'administració una quantitat prudencial determinada pel consell de direcció, atenent criteris de seguretat i ordre del centre i d'acord amb els criteris generals establerts pel centre directiu.

b) Ordenar transferències a la seva família o a altres persones, amb l'autorització prèvia del/la gerent del centre.

Article 131

Transferències del fons de peculi

1. Quan un/a intern/a sigui posat en llibertat, se li haurà de practicar la liquidació del seu peculi i se li haurà de lliurar el saldo que en resulti o la cartilla bancària, així com els objectes de valor que l'Administració tingui en dipòsit, amb la presentació prèvia dels resguards corresponents.

2. En el cas que la persona interna sigui traslladada a un altre centre penitenciari, se li haurà de lliurar en metàl·lic, del seu peculi, una quantitat prudencial per a les seves despeses. La resta, s'haurà de transferir des del centre d'origen al de destinació o, si el peculi el gestiona una entitat financera, s'haurà de traslladar el compte a la localitat de la destinació. Els objectes de valor dipositats a l'administració li hauran de ser lliurats contra la presentació del resguard corresponent.

Article 132

Peculi de difunts

El peculi dels/de les interns/es difunts s'haurà de lliurar al primer hereu que ho sol·liciti i que acrediti el seu dret mitjançant el títol successori corresponent, contra el qual podran repetir, en el seu cas, la resta dels membres de la comunitat hereditària.

Article 133

Interessos dels fons de peculi

1. En els supòsits de comptes bancaris individuals de peculi oberts per a cada intern/a, els interessos i les despeses que es generin, segons la normativa que sigui aplicable als comptes esmentats, s'hi repercutiran.

2. Si els fons de peculi són gestionats pel departament competent en matèria d'execució penal, els interessos que generi el compte de fons de peculi es destinaran a sufragar despeses dels centres penitenciaris d'acord amb els procediments previstos a la legislació vigent en matèria pressupostària i de finances públiques de Catalunya.

(06.237.067)