Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET LEGISLATIU 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret legislatiu

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

  • Núm. del document 003/2008

  • Data del document 25/06/2008

  • Data de publicació 27/06/2008

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 5161

TEXT CONSOLIDAT

Advertiment

La disposició addicional tercera del Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, estableix que, els departaments de la Generalitat que gestionin les taxes afectades han de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, mitjançant una ordre del conseller o consellera del departament competent en la matèria, i amb efectes merament informatius, una relació de les taxes vigents, en què identifiquin els serveis i les activitats que merita cada taxa i la quota corresponent.
Podeu consultar les ordres que s’han publicat a l’apartat d’afectacions passives d’aquest Decret legislatiu. Els textos consolidats no incorporen aquestes actualitzacions.

Preàmbul

I.
L'article 202 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix, entre els recursos de la hisenda de la Generalitat, el rendiment derivat de les seves taxes pròpies per aprofitaments especials i per la prestació de serveis directes, ja siguin de creació pròpia o bé com a conseqüència dels traspassos de serveis especials.
L'any 1984 es va aprovar la primera llei que establia les normes reguladores de les taxes per la prestació de serveis de la Generalitat de Catalunya i ja en el 1986 s'incorporaren en un sol text legal tant les normes generals com la regulació de cadascuna de les taxes. Posteriorment, com a conseqüència de les successives modificacions, es va elaborar l'any 1989 el primer Text refós sobre la matèria. Més tard, l'adaptació al nou règim de finançament autonòmic amb la introducció del preu públic com a categoria d'ingressos de les comunitats autònomes va fer necessària l'aprovació d'una nova llei l'any 1991, la Llei 33/1991, de 24 de desembre.
Però, sens dubte, un dels majors canvis produïts en aquest terreny fou l'operat per la sentència número 185/1995, de 14 de desembre, del Tribunal Constitucional, que disposava que determinats supòsits o categories de preus públics, en tant que prestacions patrimonials de caràcter públic, quedaven sotmesos al principi de reserva de llei. El contingut de dit pronunciament es traslladà a la regulació de les taxes i preus públics recollida en la Llei 15/1997, de 24 de desembre.
Dita Llei ha estat objecte de múltiples modificacions. Així, principalment mitjançant les lleis de mesures s'han creat noves taxes, o s'han modificat o suprimit d'altres ja existents; diferents elements han sofert modificacions, tals com les definicions de fet imposable, la determinació dels subjectes passius, la introducció de supòsits d'exempció, entre d'altres. D'altra banda, les successives lleis de pressupostos han previst actualitzacions anuals de les taxes de quantia fixa.
Posteriorment, la Llei 21/2001, de 28 de desembre, va establir l'obligació per a tots els departaments de la Generalitat de publicar durant el primer trimestre de 2002 una relació de les taxes amb els seus imports convertits en euros. La línia encetada amb aquesta previsió legislativa va tenir continuïtat en les successives lleis de mesures en les quals es va establir l'obligació dels departaments de publicar ordres informatives amb una relació de les taxes que gestionen, tot això amb la finalitat de donar compliment al principi de seguretat jurídica.
El legislador va voler donar, però, un pas més i, així, en la Llei 5/2007, del 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres, va autoritzar el Govern perquè refongués en un sol text tota la regulació de les taxes, autorització que va ser ampliada en la disposició final primera de la Llei 17/2007, de 21 de desembre, de mesures fiscals i financeres, als preceptes que sobre la matèria s'incloïen en aquesta mateixa llei, en la Llei 2/2007, del 5 de juny, així com l'actualització dels imports de les taxes de quantia fixa prevista en la Llei 16/2007, del 21 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2008.
Quant al contingut de dita autorització s'ha d'assenyalar que admet expressament la regularització, l'aclariment i l'harmonització de la regulació vigent.
II.
Enllaçant amb el contingut del mandat i amb l'abast de la refosa s'ha d'assenyalar que potser una de les novetats més importants que presenta aquesta Llei cal cercar-la en la seva sistemàtica. Les modificacions substantives de la regulació a dalt esmentades han posat de manifest la dificultat tècnica que ha comportat en ocasions la introducció de nous fets imposables o la creació de taxes noves, circumstàncies que han provocat la necessitat, per exemple, d'emprar numeracions bis dels articles, fet previst en la disposició addicional tercera de la Llei 15/1997, de 24 de desembre. D'altra banda, la classificació de les taxes en la Llei esmentada, en títols que es corresponen amb cada un dels departaments no s'adapta a la realitat canviant, fet que origina que taxes regulades en un títol concret siguin prestades no per aquell departament sinó per un altre que ha assumit, posteriorment, la prestació del servei o activitat que merita la taxa.
Per tal d'intentar resoldre tota aquesta problemàtica que dóna com a resultat un articulat complicat de la norma per a l'operador jurídic o la ciutadania que hi accedeix i atès que el mandat del legislador permet la regularització, l'aclariment i l'harmonització de la regulació vigent, s'ha optat per emprar una sistemàtica diferent. Així, la Llei es divideix en vint-i-set títols referits a matèries, ordenades alfabèticament, de manera que les taxes no queden relacionades amb un departament sinó amb un àmbit d'actuació concret. Al seu torn, cada títol es composa de capítols, i cadascun correspon a una taxa. Finalment, els capítols estan integrats per articles; en aquest punt, i intentant solucionar el problema de numeració a dalt explicat, s'opta per emprar la tècnica legislativa utilitzada en la Llei 29/2002, de 30 de desembre, primera Llei del Codi Civil de Catalunya. D'aquesta manera, els articles duen tres números, el primer correspon al títol, el segon (separat per un punt del primer) al capítol, i, el tercer (separat dels anteriors per un guió) a la numeració correlativa d'articles dins el capítol. Formen part també del Text refós sis disposicions addicionals i una disposició transitòria.
Per tant, en exercici de la delegació esmentada, d'acord el dictamen emès per la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller d'Economia i Finances, i d'acord amb el Govern,
Decreto:

Article únic

1. Aquest Decret legislatiu es dicta en compliment del mandat establert en la disposició final primera de la Llei 5/2007, del 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres, i en la disposició final primera de la Llei 17/2007, de 21 de desembre, de mesures fiscals i financeres.
2. S'aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya el text del qual es publica a continuació.

Disposició Derogatòria

Queden derogades totes les disposicions d'igual o inferior rang que s'oposin a aquest Decret legislatiu i al Text refós que aprova i, particularment, les següents:
1. Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.
2. L'article 13 de la Llei 17/1997, de 24 de desembre, de mesures administratives i d'organització.
3. Els articles, 40, 41, 42, 43, 44, 45 i 46 de la Llei 25/1998, de 30 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d'adaptació a l'euro.
4. Els articles 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13 de la Llei 4/2000, de 26 de maig, de mesures fiscals i administratives.
5. Els articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 i les disposicions addicionals dotzena i tretzena de la Llei 15/2000, de 29 de desembre, de mesures fiscals i administratives.
6. Els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 de la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives.
7. La Llei 9/2002, de 27 de maig, de modificació de la Llei 15/1997, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, per la qual s'introdueix una taxa per l'obtenció i l'expedició del títol de patró o patrona de moto nàutica.
8. Els articles 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 i 27 de la Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives.
9. Els articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 de la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives.
10. Els articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de la Llei 12/2004, de 27 de desembre, de mesures financeres.
11. Els articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 de la Llei 21/2005, de 29 de desembre, de mesures financeres.
12. La disposició final primera de la Llei 2/2007, de 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
13. Els articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 de la Llei 5/2007, del 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
14. Els articles 2, 3, 4, 5, 6 i 7 de la Llei 17/2007, del 21 de desembre, de mesures fiscals i financeres.
Es manté de manera expressa la vigència de la disposició addicional cinquena de la Llei 21/2001, de 28 de desembre.
Totes les referències realitzades a qualsevol de les disposicions esmentades objecte de refosa s'entendran realitzades als articles corresponents d'aquest text.

Disposició Final

Entrada en vigor
Aquest Decret legislatiu i el Text refós que aprova entren en vigor el dia següent de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya

Índex
Títol I. Preliminar
Capítol I. Disposicions generals
Capítol II. Taxes
Capítol III. Preus públics
Títol II. Taxes per serveis i activitats de caràcter general
Capítol I. Taxa per la inscripció en les convocatòries per a la selecció del personal que ha d'accedir a la Generalitat
Capítol II. Taxa pel servei de realització de fotocòpies
Capítol III. Taxa per la venda d'impresos
Títol III. Actuacions comunitàries i cíviques
Capítol I. Taxa de l'Hotel d'Entitats
Títol IV. Agricultura i ramaderia
Capítol I. Taxa per la prestació de serveis a les indústries agràries i alimentàries
Capítol II. Taxa per la gestió tècnica facultativa dels serveis agronòmics
Capítol III. Taxa per la prestació de serveis facultatius veterinaris
Capítol IV. Taxes pels serveis de laboratoris de sanitat agrària dependents del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural
Capítol V. Taxa per la verificació del compliment de les bones pràctiques de laboratori (BPL) d'un laboratori que fa estudis no clínics sobre productes agroalimentaris i de la inspecció per a la verificació del compliment de les bones pràctiques de laboratori en l'elaboració d'estudis no clínics amb productes agroalimentaris
Capítol VI. Taxa per l'expedició de certificacions oficials per l'Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI)
Capítol VII. Taxa per productes emparats
Capítol VIII. Taxes del Consell Català de la Producció Integrada
Capítol IX. Taxa per la inscripció, la certificació de les dades i l'ampliació en el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica
Títol V. Aigua
Capítol I. Taxes de l'Agència Catalana de l'Aigua
Títol VI. Assegurances i matèria financera, estadística i tributària
Capítol I. Taxa per l'expedició del diploma de mediador o mediadora d'assegurances titulat
Capítol II. Taxa per la verificació prèvia a l'admissió de valors a negociació exclusivament als mercats de valors situats a Catalunya
Capítol III. Taxa per la verificació prèvia a l'emissió de valors que seran admesos a negociació exclusivament als mercats de valors situats a Catalunya
Capítol IV. Taxa per l'expedició de certificacions oficials de l'Institut d'Estadística de Catalunya
Capítol V. Taxa per la realització de valoracions prèvies en l'àmbit dels tributs que gestiona la Generalitat de Catalunya
Títol VII. Comerç
Capítol I. Taxa per la tramitació de la llicència comercial de la Generalitat per a grans establiments comercials
Capítol II. Taxa per la tramitació d'expedients de sol·licitud d'informe sobre el grau d'implantació de les empreses de distribució comercial
Títol VIII. Cultura
Capítol I. Taxa per la realització de sessions fotogràfiques, filmacions i similars
Capítol II. Taxa per l'examen i l'expedició de certificats de qualificació de pel·lícules cinematogràfiques i altres obres audiovisuals
Capítol III. Taxa pels serveis que presta el Registre de la Propietat Intel·lectual de Catalunya
Capítol IV. Taxa per la realització, en les dependències de la Biblioteca de Catalunya, de reportatges fotogràfics i transmissions i enregistraments sonors o visuals
Capítol V. Taxa per la utilització de les cabines de consulta de la Biblioteca de Catalunya
Capítol VI. Taxa per les reproduccions de documents de l'Arxiu Nacional de Catalunya, dels arxius històrics provincials i dels arxius comarcals
Capítol VII. Taxa per la utilització d'espais en immobles adscrits al departament competent en matèria de cultura o a les entitats que en depenen
Títol IX. Educació
Capítol I. Taxa per l'expedició de títols acadèmics i professionals
Capítol II. Taxa per la prestació dels serveis docents de les escoles oficials d'idiomes
Capítol III. Taxa per la prestació dels serveis docents de l'Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya
Capítol IV. Taxa per la inscripció a la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà i a la prova d'accés als cicles formatius de grau superior de formació professional específica i dels ensenyaments d'arts plàstiques i de disseny, per la inscripció a la prova d'accés de caràcter general als ensenyaments de règim especial de tècnic o tècnica d'esport i tècnic o tècnica superior d'esport i a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3
Capítol V. Taxa per la inscripció en les proves per a l'obtenció de determinats títols
Capítol VI. Taxa per la inscripció en les proves per a l'acreditació de les unitats de competència
Capítol VII. Disposició aplicable amb caràcter general a totes les taxes del Títol IX
Títol X. Entitats jurídiques i mediació familiar
Capítol I. Taxes pels serveis prestats per la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques
Títol XI. Esport
Capítol I. Taxa per la utilització de la cambra hipobàrica de l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya
Títol XII. Fauna, natura i medi ambient
Capítol I. Taxa per l'expedició de llicències de caça, matrícules d'àrees de caça i precintes d'arts per a la caça
Capítol II. Taxes pels permisos de caça d'ocells aquàtics i de caça major, excepte el porc senglar, a les zones de caça controlada
Capítol III. Taxa pels permisos de caça major i menor dins les reserves nacionals de caça i reserves de caça
Capítol IV. Taxa per l'expedició de la llicència per practicar la immersió en la zona estrictament protegida de les illes Medes
Capítol V. Taxa pels permisos per fotografiar o filmar fauna salvatge des d'un observatori fix de fauna salvatge situat en terrenys d'una reserva nacional de caça
Capítol VI. Taxa per la llicència per a la recol·lecció de tòfones
Capítol VII. Taxa per l'ocupació de terrenys forestals propietat de la Generalitat de Catalunya adscrits al Departament de Medi Ambient i Habitatge
Capítol VIII. Taxa per l'ocupació de camins ramaders classificats
Capítol IX. Taxa per l'emissió de les declaracions d'impacte ambiental i les resolucions que determinen la no-necessitat de sotmetre un projecte al procediment d'avaluació d'impacte ambiental
Capítol X. Taxa per informes i inspecció
Capítol XI. Taxa per l'obtenció i renovació del distintiu de garantia de qualitat ambiental
Capítol XII. Taxa per l'obtenció i l'ús de l'etiqueta ecològica
Capítol XIII. Taxa pels serveis d'autorització ambiental d'activitats
Capítol XIV. Taxa pels serveis d'acreditació d'entitats col·laboradores de l'Administració en matèria de medi ambient
Capítol XV. Taxa per la tramitació de les sol·licituds d'autorització d'emissió de gasos amb efecte hivernacle
Capítol XVI. Taxa per la validació dels informes verificats de les emissions de gasos amb efecte hivernacle
Títol XIII. Habitatge i edificació
Capítol I. Taxa per l'expedició de la cèdula d'habitabilitat
Capítol II. Taxa per l'acreditació, la renovació i la verificació del funcionament correcte de laboratoris d'assaig per al control de qualitat
Títol XIV. Indústria
Capítol I. Taxa per la prestació de serveis en matèria de metrologia, autoritzacions d'instal·lacions i inscripcions al Registre d'Establiments Industrials, control d'aparells i vehicles, ordenació minera i certificacions tècniques i informes
Títol XV. Joc i espectacles
Capítol I. Taxa per la prestació de serveis per la Direcció General del Joc i d'Espectacles
Títol XVI. Patronat de la Muntanya de Montserrat
Capítol I. Taxa pel servei de guarda de vehicles del Patronat de la Muntanya de Montserrat
Títol XVII. Pesca
Capítol I. Taxa de pesca marítima
Capítol II. Taxa pel permís de pesca
Capítol III. Taxa per la llicència de pesca recreativa i matrícula d'embarcacions i aparells flotants per a la pesca
Títol XVIII. Política lingüística
Capítol I. Taxa pels drets d'inscripció a les proves per a l'obtenció dels certificats de coneixements de català que convoca la Secretaria de Política Lingüística
Capítol II. Taxa pels drets d'inscripció a les proves de traducció i interpretació jurades d'altres llengües al català
Títol XIX. Publicacions i anuncis
Capítol I. Taxa per la publicació d'anuncis en el DOGC, gestionat per l'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya
Títol XX. Residus
Capítol I. Taxes de l'Agència de Residus de Catalunya
Títol XXI. Salut
Capítol I. Taxa per autoritzacions, anotacions o registres administratius, així com per les activitats de control sanitari, en matèria de protecció de la salut, efectuat sobre indústries, establiments, serveis, laboratoris, productes i altres activitats relacionades
Capítol II. Taxa pels serveis de tramitació d'autoritzacions administratives i de comprovació tècnica sanitària en matèria de policia sanitària mortuòria
Capítol III. Taxa pels serveis de tramitació d'autoritzacions administratives dels centres, els serveis i els establiments sanitaris i sociosanitaris
Capítol IV. Taxa pels serveis de tramitació d'autoritzacions administratives i d'inspecció dels centres, els serveis i els establiments sociosanitaris
Capítol V. Taxa pels serveis administratius d'acreditació de centres sanitaris, pels serveis d'autorització d'entitats avaluadores i pels actes que en deriven
Capítol VI. Taxa pels serveis de tramitació i resolució de les sol·licituds d'autorització dels estudis de postautorització observacionals prospectius amb medicaments que es vulguin dur a terme en centres sanitaris de la xarxa d'utilització pública de Catalunya
Capítol VII. Taxa per activitats de control i inspecció sanitària en escorxadors, sales d'especejament i establiments de transformació de la caça i altres establiments alimentaris subjectes a control oficial
Capítol VIII. Taxa per auditar el compliment del programa de garantia de qualitat en les unitats de radiodiagnòstic, medicina nuclear i radioteràpia
Capítol IX. Taxa per la verificació del compliment de les bones pràctiques de laboratori (BPL) d'un laboratori que fa estudis no clínics sobre medicaments o productes cosmètics i de la inspecció per a la verificació del compliment de les bones pràctiques de laboratori en l'elaboració d'estudis no clínics de medicaments o productes cosmètics
Capítol X. Taxa pels serveis de tramitació i resolució de les sol·licituds d'autorització per a la creació, la construcció, la modificació, l'adaptació o la supressió de les oficines de farmàcia
Capítol XI. Taxa pels serveis d'inspecció farmacèutica
Capítol XII. Taxa per la inspecció i el control de la indústria farmacèutica
Capítol XIII. Taxa pels serveis de tramitació i resolució de les sol·licituds d'autorització per a l'elaboració i el control de fórmules magistrals i preparats oficinals per encàrrec d'una oficina o un servei de farmàcia que no disposi dels mitjans necessaris
Capítol XIV. Taxa pels serveis de tramitació i resolució dels expedients d'autorització administrativa d'instal·lació, modificació i trasllat dels serveis farmacèutics en centres l'activitat principal dels quals no és sanitària
Capítol XV. Taxa pels serveis dels laboratoris de salut pública dependents del Departament de Salut o ens competent
Capítol XVI. Taxa per la prestació de serveis per l'Institut d'Estudis de la Salut
Capítol XVII. Taxa per altres actuacions sanitàries
Capítol XVIII. Taxa per l'avaluació de la documentació i la tramitació de les sol·licituds de llicències i autoritzacions de productes sanitaris
Capítol XIX. Taxa per l'obtenció del llibre de control de residus sanitaris
Capítol XX. Taxa per la formació higiènica dels manipuladors d'aliments d'alt risc
Capítol XXI. Taxa per l'emissió del certificat de venda lliure de productes cosmètics
Títol XXII. Seguretat privada, formació de personal policial i de protecció civil, cos de mossos d'esquadra, cos de bombers de la Generalitat i actuacions i serveis del Servei Català de Trànsit
Capítol I. Taxa per la prestació de serveis i la realització d'activitats pel Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació en matèria de seguretat privada
Capítol II. Taxa de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya
Capítol III. Taxa per l'habilitació acreditativa dels bombers d'empresa de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya
Capítol IV. Taxa pels serveis prestats pel cos de mossos d'esquadra
Capítol V. Taxa per la prestació de serveis de prevenció i extinció d'incendis i salvaments
Capítol VI. Taxes per les actuacions i els serveis del Servei Català de Trànsit
Títol XXIII. Serveis socials
Capítol I. Taxa per les actuacions del Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials
Capítol II. Taxa per la inspecció de serveis i establiments socials
Títol XXIV. Societat de la informació
Capítol I. Taxa per l'emissió de certificacions de presentació de projectes tècnics d'infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis i de butlletins o de certificats d'instal·lació
Títol XXV. Transports, ordenació urbanística i del litoral, domini públic i informes, actuacions i serveis administratius
Capítol I. Taxa per la prestació de serveis de caràcter administratiu del Departament de Política Territorial i Obres Públiques
Capítol II. Taxa per informes i altres actuacions facultatives
Capítol III. Taxa per l'atorgament, rehabilitació, pròrroga, visat o modificació de les autoritzacions de transport terrestre per carretera i activitats auxiliars i complementàries
Capítol IV. Taxa per la inscripció a les proves de capacitació per a l'exercici de la professió de transportista per carretera o per a l'activitat de conseller o consellera de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera, per ferrocarril o per via navegable
Capítol V. Taxa per l'expedició o la renovació del Títol de capacitació per a l'exercici de la professió de transportista per carretera; del Títol de capacitació per a l'activitat de conseller o consellera de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera, per ferrocarril o per via navegable; del certificat de conductor o conductora per al transport de mercaderies o de viatgers per carretera, o de la targeta de tacògraf digital
Capítol VI. Taxa per la realització d'actuacions per a la inscripció en el Registre d'Entitats Urbanístiques Col·laboradores
Capítol VII. Taxa per la prestació de serveis i la realització d'actuacions per a la publicació de plans urbanístics derivats de la iniciativa particular
Capítol VIII. Taxa per la utilització o l'aprofitament dels béns de domini públic
Capítol IX. Taxa per la tramitació d'expedients d'expropiació forçosa
Capítol X. Taxa per la prestació de serveis i la realització d'activitats relatives a la zona de servitud de protecció
Capítol XI. Taxa per l'execució d'obres, d'edificacions i d'instal·lacions en el domini públic portuari
Capítol XII. Taxa per l'execució d'activitats relacionades amb el cinema, la televisió i els anuncis publicitaris en el domini públic portuari
Capítol XIII. Taxa per la tramitació de concessions en el domini públic marítim terrestre
Capítol XIV. Taxa per la tramitació de transmissió de concessions relatives al domini públic portuari
Capítol XV. Taxa per la prestació de serveis i la realització d'actuacions facultatives en matèria de domini públic ferroviari
Capítol XVI. Taxa per l'edició i la venda dels llibres de reclamacions
Capítol XVII. Taxa per la redacció de projectes i la confrontació i la taxació d'obres i projectes
Títol XXVI. Treball
Capítol I. Taxa pels drets d'inscripció a les proves d'accés al certificat de professionalitat
Títol XXVII. Universitats
Capítol I. Taxa per la prestació de serveis per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Disposicions addicionals
Disposicions transitòries

Títol I

Preliminar

Capítol I

Disposicions generals

Article 1.1-1

Objecte de la Llei
1. L'objecte d'aquesta Llei és regular el règim jurídic de les taxes i els preus públics propis de la Generalitat i de les seves entitats autònomes i entitats gestores.
2. Són taxes pròpies de la Generalitat i de les seves entitats autònomes i entitats gestores:
a) Les recollides en els títols II a XXVII.
b) Les que estableixi la Generalitat.
c) Les que l'Estat o les corporacions locals puguin transferir a la Generalitat.
3. Són preus públics propis de la Generalitat i de les seves entitats autònomes i entitats gestores els que s'estableixin amb subjecció al que disposa aquesta Llei.

Article 1.1-2

Àmbit d'aplicació de la Llei
1. Les taxes i els preus públics de la Generalitat i de les seves entitats autònomes i entitats gestores es regeixen per aquesta Llei i per les normes reglamentàries que la desenvolupin, sens perjudici de l'aplicació subsidiària de la normativa estatal vigent sobre aquesta matèria.
2. Les taxes i els preus públics que l'Estat o les corporacions locals transfereixin a la Generalitat, d'acord amb el que estableix l'apartat 2c) de l'article 1.1-1 d'aquesta Llei, han de continuar regint-se per les mateixes normes que els regulaven abans de la transferència, en tot el que no s'oposi a aquesta Llei i fins que no sigui dictada la normativa pròpia corresponent.
3. Continuen regint-se per les mateixes disposicions, atès que no són compreses dins l'àmbit d'aquesta Llei:
a) Els cànons percebuts a causa de concessions administratives de serveis.
b) Les contraprestacions pels serveis prestats pels ens públics que actuen segons norma de dret privat.
c) Els cànons regulats pels articles 78 i 80 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre.

Article 1.1-3

Règim pressupostari
Els recursos regulats per aquesta Llei tenen la naturalesa d'ingrés pressupostari de la Generalitat i de les seves entitats autònomes i entitats gestores i són destinats a satisfer el conjunt de les seves obligacions respectives, llevat que a títol excepcional i per llei s'estableixi l'afectació d'alguns recursos a finalitats determinades.

Article 1.1-4

Responsabilitats
1. Les autoritats i el funcionaritat de qualsevol ordre que per dol, culpa o negligència greu exigeixin indegudament una taxa o un preu públic, o ho facin en quantitat més elevada de la que correspon, incorren en falta disciplinària molt greu, sens perjudici de les responsabilitats d'altre ordre que puguin derivar de llur actuació.
2. Les autoritats i el funcionariat de qualsevol ordre que adoptin resolucions o facin actes que infringeixin les normes d'aquesta Llei i les disposicions que la desenvolupen han d'indemnitzar les finances de la Generalitat pels danys i els perjudicis que en siguin conseqüència, independentment de la responsabilitat penal o disciplinària que els pugui correspondre.

Article 1.1-5

Recursos i reclamacions
Contra els actes dictats en matèria de taxes i preus públics es pot recórrer en via economicoadministrativa davant la Junta de Finances, segons les normes reguladores dels seus procediments, sens perjudici del dret a interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició.
Els acords de la Junta poden ser objecte de recurs davant els tribunals de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Capítol II

Taxes

Article 1.2-1

Concepte
Són taxes exigibles per l'Administració de la Generalitat o per les entitats que en depenen i que, d'acord amb la seva normativa específica, sotmetin el seu règim economicofinancer al dret públic, els tributs creats d'acord amb aquesta Llei el fet imposable dels quals es produeix dins l'àmbit territorial de Catalunya i és constituït per la utilització del seu domini públic, i per la prestació de serveis o la realització d'activitats en règim de dret públic, que es refereixin, afectin o beneficiïn de manera particular els subjectes passius quan concorri qualsevol de les circumstàncies següents:
a) Si no són de sol·licitud o de recepció voluntària pels administrats. A aquests efectes, no es considera voluntària la sol·licitud pels administrats:
Primer. Si és imposada per disposicions.
Segon. Si els béns, els serveis o les activitats requerits són imprescindibles per a la vida privada o social de qui els sol·licita.
b) Si no són prestats o exercits pel sector privat, en sigui o no establerta la reserva a favor del sector públic, conformement a la normativa vigent.

Article 1.2-2

Creació
S'han de regular per llei la creació de les taxes i la determinació del fet imposable, del subjecte passiu, de la base imposable, del tipus de gravamen, de la quota, de l'acreditació, dels altres elements essencials de les taxes, d'acord amb el que estableix l'article 8 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

Article 1.2-3

Modificació
1. La modificació de qualsevol taxa exigible per la Generalitat i les seves entitats autònomes i entitats gestores s'ha de fer per llei del Parlament en tot allò que afecta els elements determinats per l'article 1.2-2. La modificació de la resta d'elements es pot fer per decret del Govern.
2. La Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya pot modificar, de conformitat amb el que estableix l'apartat 7 de l'article 134 de la Constitució espanyola, els elements quantificadors de les taxes.

Article 1.2-4

Estipulació pressupostària
L'exacció de les taxes és estipulada en la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

Article 1.2-5

Acreditament
1. Les taxes s’acrediten, segons la naturalesa del fet imposable:
a) Quan es concedeixen la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic.
b) Quan s’inicia la prestació del servei o l’exercici de l’activitat, sens perjudici de la possibilitat d’exigir-ne el dipòsit previ.
c) Quan es presenta la sol·licitud que inicia l’actuació o l’expedient, la qual no es pot emplenar o tramitar si no s’ha efectuat l’ingrés de la taxa.

2. El pagament de les taxes associades a la presentació d’una declaració responsable o d’una comunicació prèvia s’ha d’efectuar prèviament a l’inici de l’activitat. En aquests casos, el que disposa aquest apartat preval sobre el règim d'acreditament que s’hagi establert de forma específica en la regulació de cada taxa.
Altres versions d'aquest precepte

Article 1.2-6

Subjecte passiu i responsables
1. És subjecte passiu de la taxa, en concepte de contribuent, la persona física o jurídica que resulta afectada o beneficiada, personalment o en els seus béns, pel servei prestat o l'activitat exercida, i les que utilitzin el domini públic o siguin titulars d'autoritzacions d'ús de domini públic, independentment de la utilització posterior d'aquest.
2. Tenen la condició de subjectes passius les herències jacents, les comunitats de béns i altres entitats que, sense tenir personalitat jurídica, constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni separat susceptibles d'imposició.
3. La concurrència de dos o més titulars en el fet imposable obliga a aquests solidàriament.
4. Excepcionalment, poden ser considerats substituts del contribuent les persones que sol·liciten la prestació de serveis o la realització de les activitats que constitueixen el fet imposable.
5. En matèria de responsabilitat, tant si és solidària com si és subsidiària, s'ha d'aplicar el que disposa la normativa general corresponent en l'àmbit tributari i, subsidiàriament, la Llei general tributària.

Article 1.2-7

Beneficis fiscals
1. No es poden establir, si no és per llei, exempcions o altres beneficis tributaris, els quals s'han d'ajustar als principis de justícia tributària recollits en la Constitució.
2. Es poden establir per llei exempcions a favor de l'Estat, la Generalitat i altres ens públics territorials o institucionals, o com a conseqüència del que disposen els tractats o els acords internacionals.
3. Quan la presentació de la sol·licitud corresponent es pugui fer de manera presencial o per mitjans electrònics, s’aplica una bonificació del 10% de la quota de la taxa que correspongui en cada cas per la prestació del servei o la realització d’activitats, si se’n fa la sol·licitud per mitjans electrònics. No s’aplica aquesta bonificació en el cas que la regulació de la taxa corresponent estableixi una bonificació específica per aquest mateix concepte.
4. Si com a conseqüència de l'aplicació d'una bonificació o deducció resulta un import amb tres o més decimals, s'ha de fer l'arrodoniment monetari al cèntim d'euro, de manera que si el tercer decimal és igual o superior a 5, s'incrementa la unitat de cèntim d'euro. Una vegada feta aquesta operació:
a) La xifra de les unitats de cèntim d'euro, si està compresa entre 1 i 5, s'arrodoneix a 5.
b) La xifra de les unitats de cèntim d'euro, si està compresa entre 6 i 9, s'arrodoneix a 0 i s'augmenta en una unitat la xifra de les desenes de cèntim d'euro.
5. Si és aplicable més d'una bonificació o deducció, aquestes s'apliquen de acumulativament, llevat que de manera expressa es disposi altrament.
Altres versions d'aquest precepte

Article 1.2-8

Elements quantitatius de les taxes
1. La quantificació de les quotes de les taxes s'ha de fer de manera que el rendiment d'aquestes no excedeixi, en el seu conjunt, el seu cost total.
2. La determinació del rendiment de cada taxa ha de tenir en compte les despeses directes o indirectes que contribueixen a la formació del cost total del servei o l'activitat, fins i tot les de caràcter financer, l'amortització de l'immobilitzat i les generals que hi siguin aplicables.
3. Quant a les taxes que graven el domini públic, els costos són els equivalents a la utilitat derivada de la utilització privativa o de l'aprofitament especial del domini públic. En aquests supòsits, s'ha de prendre, a més, com a referència el valor de mercat corresponent. Si la utilització privativa o l'aprofitament especial comporten la destrucció o el deteriorament del domini públic, els beneficiaris, sens perjudici del pagament de la taxa, estan obligats al reintegrament del cost total de les despeses de reconstrucció o reparació corresponents. Si els danys són irreparables, la indemnització ha de consistir en una quantia igual al valor dels béns destruïts o a l'import del deteriorament dels béns.
4. Sempre que la taxa ho permeti, les quotes s'han de fixar atenent la capacitat econòmica dels obligats al pagament.
5. La quota tributària pot consistir en una quantitat fixa, pot determinar-se en funció d'un tipus de gravamen aplicable sobre la base imposable, o pot establir-se conjuntament per ambdós procediments.

Article 1.2-9

Gestió
1. La gestió, la liquidació i la recaptació de cada taxa corresponen al departament o a l'entitat autònoma o entitat gestora que ha de prestar el servei o fer l'activitat que han estat gravats, o que intervé en la cessió de la utilització privativa o en l'aprofitament especial del domini públic, sens perjudici de les funcions que en aquest àmbit es puguin atribuir a les oficines de gestió empresarial. Les funcions inspectores corresponen al Departament d'Economia i Finances, el qual les exerceix tant en relació amb el tribut com en relació amb els òrgans que tenen encomanat de gestionar-lo, sens perjudici que pugui establir-se, en la regulació de cada taxa, la col·laboració de l'òrgan titular de la taxa en la funció inspectora.
2. En el cas que les funcions o determinades funcions atribuïdes a les oficines de gestió empresarial (OGE) siguin encomanades a òrgans, entitats o corporacions de dret públic, en virtut de l'acord exprés d'encàrrec de gestió, la gestió, la liquidació i la recaptació de les taxes en període voluntari poden ser fetes per l'òrgan, l'entitat o la corporació corresponent en nom i per compte del Departament competent en matèria d'indústria, d'acord amb el procediment aplicable a les OGE.
3. El Govern ha de dictar les normes per a regular la coordinació d'aquestes funcions amb les dels departaments i de les entitats gestores.

Article 1.2-10

Autoliquidacions
Els subjectes passius de les taxes estan obligats a practicar operacions d'autoliquidació tributària i a efectuar-ne l'ingrés en els supòsits determinats en aquesta Llei i en els casos en què es determini per reglament.

Article 1.2-11

Pagament de les taxes
1. El pagament de les taxes es pot fer per algun dels mitjans següents:
a) En efectiu, consistent en diner de curs legal.
b) Xec o taló de compte corrent conformat o certificat per l'entitat bancària o la caixa d'estalvis.
c) Transferència bancària o de caixa d'estalvis.
d) Domiciliació bancària.
e) Gir postal.
f) Efectes timbrats de la Generalitat.
g) Targeta de crèdit o altres mitjans anàlegs.
2. Cal determinar per reglament els requisits, les condicions, el moment del pagament quan no coincideixi amb el de l'acreditació, les formes d'utilització i els efectes alliberadors per al deutor dels mitjans de pagament establerts en aquest article.
3. Es pot determinar, mitjançant una ordre del conseller o consellera competent per raó de la matèria, amb l'informe favorable previ del Departament d'Economia i Finances i en els termes que s'estableixin per reglament, l'obligatorietat d'utilitzar un o alguns dels mitjans de pagament admesos en relació amb una taxa determinada, o l'exclusió d'algun d'ells.
4. S'autoritza el Govern per crear efectes timbrats de la Generalitat destinats a pagar les taxes que constitueixen tributs propis de la Generalitat i per a regular-ne la utilització.
5. El pagament de les taxes en període voluntari s'efectua davant l'òrgan que presta el servei o l'activitat gravats.
En els termes que s'estableixin per reglament, cada departament pot autoritzar entitats financeres per actuar com a entitats col·laboradores en la recaptació de les taxes respectives.
6. En cas de discrepància sobre la procedència o l'import de la taxa, la consignació o el fiançament d'aquesta produeix els efectes del pagament. Si el subjecte passiu no justifica que ha presentat recurs de reposició o reclamació economicoadministrativa dins el termini legal, les quantitats consignades o les resultants de fer efectiva la fiança s'han d'ingressar en el Tresor de la Generalitat.
7. Si la taxa s'acredita periòdicament, per raó de prestació de serveis continuats que no requereixen l'adopció de noves resolucions d'admissió al servei, l'organisme perceptor de la taxa no pot suspendre la prestació per manca de pagament, si no ho autoritza la regulació d'aquesta, sens perjudici d'exigir l'import per la via de constrenyiment.

Article 1.2-12

Ajornament i fraccionament
El Govern pot regular per reglament l'ajornament del pagament de les taxes. També pot regular el fraccionament del pagament de les quotes d'import superior a 90,15 euros. Aquest límit pot ser revisat per la Llei de pressupostos. Mentre no es fa ús d'aquesta autorització, s'apliquen les normes del Reglament general de recaptació.
Les competències que aquest atribueix al ministre o ministra d'Economia i Hisenda, al director o directora general de Pressupostos i als delegats d'Hisenda corresponen, respectivament, al conseller o consellera d'Economia i Finances, al director o directora general de Pressupostos i als delegats territorials d'aquest Departament.

Article 1.2-13

Constrenyiment
L'Administració utilitza el procediment de constrenyiment per recaptar les taxes no ingressades en període voluntari.

Article 1.2-14

Devolucions
El subjecte passiu té dret a la devolució de les taxes que ha satisfet si, per causes que no li són imputables, no s'han prestat les activitats o els serveis gravats.

Article 1.2-15

Procediment
Correspon al Govern i al conseller o consellera d'Economia i Finances, dins l'àmbit de les atribucions respectives, de dictar les normes de procediment encaminades a regular i a controlar la gestió de les taxes i a ingressar-ne l'import a la Tresoreria de la Generalitat. La periodicitat d'aquest ingrés no pot ser superior a un mes; aquest ingrés ha de fer-se especificant el concepte i els rendiments de cada taxa.

Article 1.2-16

Sancions
La qualificació dels expedients sancionadors i la imposició de sancions es regeixen per les disposicions tributàries generals.

Capítol III

Preus públics

Article 1.3-1

Concepte
1. Tenen la consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que se satisfacin per les prestacions de serveis i la realització d'activitats efectuades en règim de dret públic, quan concorren les circumstàncies següents:
a) Si es tracta de serveis o activitats que no són de sol·licitud o de recepció obligatòries pels administrats.
b) Si alhora són prestats o realitzades pel sector privat.
2. Als efectes del que estableix l'apartat 1, no es considera voluntària la sol·licitud pels administrats:
a) Si els és imposada per disposicions legals o reglamentàries.
b) Si el servei o l'activitat sol·licitats són essencials o imprescindibles per a la vida privada o social dels administrats.

Article 1.3-2

Creació i modificació
La creació, la modificació i la derogació dels preus públics, llevat dels referits a l'ensenyament universitari, que s'han de fer per decret, s'han d'efectuar mitjançant una ordre del conseller o consellera competent per raó de la matèria i d'acord amb el procediment establert per la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. A l'expedient d'elaboració del decret o de l'ordre s'han d'incorporar necessàriament els informes previs favorables següents:
a) El de la Intervenció Delegada.
b) El de l'Assessoria Jurídica del Departament d'Economia i Finances, la qual s'ha de pronunciar de manera expressa sobre la naturalesa de preu públic de l'exacció que es crea.
Aquest informe no cal en el cas que es tracti exclusivament de la modificació de l'import el preu o de la derogació d'aquest.

Article 1.3-3

Subjectes obligats al pagament
Són subjectes obligats al pagament dels preus públics les persones físiques o jurídiques que són afectades o beneficiades personalment o en el seus béns pel servei prestat o l'activitat realitzada.

Article 1.3-4

Quanties
1. Els preus públics es fixen de manera que, com a mínim, cobreixin els costos originats per la prestació dels serveis o per la realització de les activitats gravats.
2. Si hi ha raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que ho justifiquin, es poden fixar preus públics de nivell inferior de l'indicat en l'apartat 1, un cop adoptades les previsions pressupostàries necessàries per cobrir la part de cost subvencionat.

Article 1.3-5

Exigibilitat
1. Els preus públics poden exigir-se des que s'efectua el lliurament dels béns o s'inicia la realització de l'activitat o la prestació del servei gravat.
2. Pot exigir-se també l'anticipació o el dipòsit previ de l'import total o parcial dels preus públics.

Article 1.3-6

Gestió
La gestió, la liquidació i la recaptació dels preus públics corresponen als centres, els serveis, els òrgans o els ens que en l'esfera territorial o central presten el servei o realitzen l'activitat objecte dels preus, sens perjudici de les facultats de direcció, supervisió i control pròpies del Departament d'Economia i Finances.

Article 1.3-7

Mitjans de pagament
El pagament dels preus públics es pot fer pels mitjans establerts per l'article 1.2-11 d'aquesta Llei.

Article 1.3-8

Constrenyiment
Els deutes per preus públics poden exigir-se mitjançant el procediment de constrenyiment quan hagin transcorregut sis mesos des del seu venciment sense haver obtingut l'ingrés.

Article 1.3-9

Devolució
És procedent la devolució de les quantitats satisfetes si, per causes no imputables a la persona obligada al pagament del preu, no es realitza l'activitat o no es presta el servei. No obstant això, en el supòsit d'espectacles i sempre que sigui possible, no s'ha de procedir a la devolució, sinó al canvi de les entrades.

Article 1.3-10

Règim supletori
L'administració i la recaptació dels ingressos per preus públics, en allò que no estableix aquesta Llei, s'han d'efectuar de conformitat amb la legislació que sigui aplicable i, subsidiàriament, per la Llei general tributària, el Reglament general de recaptació i la Llei de taxes i preus públics de l'Estat.

Títol II

Taxes per serveis i activitats de caràcter general

Capítol I

Taxa per la inscripció en les convocatòries per a la selecció del personal que ha d'accedir a la Generalitat

Article 2.1-1

Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la inscripció en les convocatòries per a la selecció del personal que ha d'accedir a la Generalitat tant en la condició de funcionari com en la condició de laboral indefinit.

Article 2.1-2

Subjecte passiu
Són subjectes passius de la taxa els qui sol·liciten la inscripció en les convocatòries per a la selecció de personal que fa la Generalitat.

Article 2.1-3

Exempcions i bonificacions
1. Són exempts de la taxa regulada per aquest capítol, amb la justificació documental prèvia de la seva situació, els subjectes passius en situació de desocupació que no perceben cap prestació econòmica, les persones jubilades i les que acreditin una discapacitat igual o superior al 33%.
2. A l'import de la taxa per a la participació en les convocatòries de processos selectius per a l'accés a determinats cossos i escales de funcionaris de la Generalitat en què es permeti la tramitació telemàtica del procediment de participació regulat per l'Ordre 121/2003, del 14 de març, i siguin gestionats per la Direcció General de la Funció Pública, s'aplicarà una bonificació del 20% en els casos en què tant la presentació de la sol·licitud de participació com el pagament corresponent es facin per mitjans telemàtics.
3. En el cas de convocatòries per a l'accés als diferents cossos docents de la Generalitat i al grup de serveis penitenciaris del cos de tècnics especialistes de la Generalitat de Catalunya, s'estableix una bonificació del 20% en el pagament d'aquestes taxes per a les persones que tramitin la inscripció per mitjans telemàtics.
4. S’estableix una bonificació del 30% sobre la taxa regulada per aquest capítol per a les persones membres de famílies monoparentals i nombroses de categoria general i una bonificació del 50% per a les persones membres de famílies monoparentals i nombroses de categoria especial.
Altres versions d'aquest precepte

Article 2.1-4

Acreditació
La taxa s'acredita en el moment de la inscripció, però l'ingrés corresponent ha de ser previ a la sol·licitud d'inscripció.

Article 2.1-5

Quota
L'import de la quota és:
1. Per accedir a un lloc de treball del grup A: 51,30 euros.
2. Per accedir a un lloc de treball del grup B: 40,40 euros.
3. Per accedir a un lloc de treball del grup C: 29,45 euros.
4. Per accedir a un lloc de treball del grup C del cos tècnic d'especialistes, grup serveis penitenciaris: 32,70 euros.
5. Per accedir a un lloc de treball del grup D: 22,10 euros.
6. Per accedir a un lloc de treball del grup D del cos de mossos d'esquadra: 33,05 euros.
7. Per accedir a un lloc de treball del grup D del cos auxiliar tècnic, grup serveis penitenciaris: 32,70 euros.
8. Per accedir a un lloc de treball del grup E: 18,40 euros.

Capítol II

Taxa pel servei de realització de fotocòpies

Article 2.2-1

Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la realització de fotocòpies per l'Administració de la Generalitat, quan la prestació d'aquest servei sigui exigida per la utilització necessària dels mitjans materials i personals de l'Administració.

Article 2.2-2

Subjecte passiu
És subjecte passiu de la taxa a títol de contribuent la persona física o jurídica que sol·licita la prestació del servei.

Article 2.2-3

Acreditació
La taxa s'acredita en el moment de lliurar les fotocòpies sol·licitades.

Article 2.2-4

Quota
L'import de la quota és:
Fotocòpies estàndard, en full DIN A4: 0,05 euros/unitat.
Fotocòpies en full DIN A3: 0,10 euros/unitat.
Fotocòpies en full DIN A1: 1,25 euros/unitat.
Fotocòpies en rotlle: 1,85 euros/unitat.

Capítol III

Taxa per la venda d'impresos

Article 2.3-1

Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la venda d'impresos que són de subministrament oficial i d'ús obligatori pels administrats en les seves relacions amb els diferents departaments i organismes autònoms de la Generalitat de Catalunya.

Article 2.3-2

Subjecte passiu
És subjecte passiu de la taxa a títol de contribuent la persona física o jurídica que adquireix els impresos gravats per la taxa.

Article 2.3-3

Exempcions
Queden exempts d'aquesta taxa els impresos subministrats oficialment pel Departament d'Educació i que són d'ús obligatori per l'alumnat o els seus pares o mares o persones que en són tutores.

Article 2.3-4

Acreditació
La taxa s'acredita en el moment en què es lliura l'imprès.

Article 2.3-5

Quota
L'import de la taxa dels diferents impresos subministrats per cada departament o pels organismes autònoms que en depenen ha de ser aprovat mitjançant una ordre del conseller o consellera respectiu. En tot cas, el preu unitari de l'imprès ha de coincidir amb l'import del seu cost directe arrodonit a l'alça fins al múltiple de 10 cèntims més proper.

Capítol IV

Taxa per la presentació simultània d’un nombre superior a deu escrits o documents en els registres administratius de la Generalitat adreçats a altres administracions públiques
Altres versions d'aquest precepte

Article 2.4-1

Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa la presentació, per una mateixa persona en un mateix dia i en una mateixa oficina de registre administratiu de la Generalitat, d’un nombre superior a deu escrits i documents adreçats a altres administracions públiques.
2. La presentació d’escrits o documents relacionats amb l’aplicació dels tributs, en les mateixes condicions que les establertes per l’apartat 1, no està subjecta al pagament de la taxa.
Altres versions d'aquest precepte

Article 2.4-2

Subjecte passiu
Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques que presenten els escrits i els documents a què fa referència l’article 2.4-1.
Altres versions d'aquest precepte

Article 2.4-3

Acreditament
La taxa s’acredita en el moment en què les persones interessades o llurs representants presenten els escrits i documents en el registre.
Altres versions d'aquest precepte

Article 2.4-4

Quota
L’import de la quota per a cada document és de 5 euros.
Altres versions d'aquest precepte

Article 2.4-5

Afectació
La taxa té caràcter finalista, per la qual cosa els ingressos que en deriven resten afectats al finançament de projectes d’innovació i actuacions de millorament encaminades a oferir una millor qualitat i accessibilitat dels ciutadans als serveis d’informació i d’atenció ciutadana, ja sigui per canal virtual o presencial, impulsades per l’òrgan competent en matèria d’atenció ciutadana.
Altres versions d'aquest precepte

Títol III

Actuacions comunitàries i cíviques

Capítol I

Taxa dels hotels d'entitats
Altres versions d'aquest precepte

Article 3.1-1

Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la cessió a entitats privades sense ànim de lucre de l’ús dels despatxos, les sales i les bústies i apartats de correus adscrits als hotels d’entitats, per tal de facilitar-los el funcionament i l’exercici de llurs activitats, i també la cessió de l’ús de les sales dels hotels d’entitats a ens o organismes dependents de les administracions públiques.
Altres versions d'aquest precepte

Article 3.1-2

Subjecte passiu
Són subjectes passius d’aquesta taxa les entitats privades sense ànim de lucre, i també els ens i organismes dependents de les administracions públiques cessionaris de l’ús dels despatxos, les sales i les bústies i apartats de correus dels hotels d’entitats.
Altres versions d'aquest precepte

Article 3.1-3

Exempció

1. Els subjectes passius que tinguin cedit l’ús d’un despatx resten exempts del pagament de la quota establerta per l’apartat 2 de l’article 3.1-5 en concepte de cessió de l’ús de sala, i per l’apartat 3 del mateix article, en concepte de cessió de l’ús de bústia i apartat de correus.
2. Les entitats i organismes públics pertanyents a l’Administració de la Generalitat o que en depenen resten exempts del pagament de la quota en concepte de cessió de l’ús de sala establerta per l’apartat 2 de l’article 3.1-5.

Altres versions d'aquest precepte

Article 3.1-4

Acreditament
La taxa s’acredita en el moment en què s’inicia la utilització dels béns dels quals s’ha cedit l’ús.
Altres versions d'aquest precepte

Article 3.1-5

Quota

La quota de la taxa es determina segons els béns que s’utilitzin, especificats a continuació:
1. Cessió de l’ús de despatxos.
1.1. En la modalitat a temps parcial. Ús per hores d’un despatx, amb un màxim de 12 hores setmanals en fraccions mínimes de 4 hores/dia: 18 euros mensuals.
1.2. En la modalitat compartida. Ús conjunt amb altres entitats, amb un espai mínim de 6 metres quadrats per entitat: 30 euros mensuals.
1.3. En la modalitat exclusiva. Ús per una única entitat segons la classificació del despatx, d’acord amb les seves dimensions.
– Tipus A (menys de 12 metres quadrats): 40 euros mensuals.
– Tipus B (de 12 metres quadrats a menys de 18 metres quadrats): 60 euros mensuals.
– Tipus C (de 18 metres quadrats o més): 90 euros mensuals.
2. Cessió de l’ús de sales.
2.1. Tipus A (menys de 25 metres quadrats).
Per hores completes o fracció: 2 euros/hora.
2.2. Tipus B (de 25 metres quadrats a menys de 75 metres quadrats).
Per hores completes o fracció: 3 euros/hora.
2.3. Tipus C (de 75 metres quadrats o més).
Per hores completes o fracció: 5 euros/hora.
3. Cessió de l’ús d’apartat de correus.
Taxa anual: 15 euros.

Altres versions d'aquest precepte

Article 3.1-6

Afectació
La taxa té caràcter finalista, per la qual cosa, d’acord amb el que estableix l’article 1.1-3, els ingressos que en deriven s’afecten al finançament del manteniment dels hotels d’entitats i de les inversions per a conservar-los, millorar-los i equipar-los.

Títol III bis

Administració de justícia
Altres versions d'aquest precepte

Capítol I

Taxa per la prestació de serveis personals i materials en l'àmbit de l'administració de l'Administració de justícia
Altres versions d'aquest precepte

Article 3bis.1-1

Fet imposable

1. Constitueix el fet imposable de la taxa, la prestació de serveis personals i materials en l’àmbit de l’administració de l’Administració de justícia de competència de la Generalitat, a instància de part, en els ordres jurisdiccionals civil i contenciós administratiu, en òrgans judicials amb seu a Catalunya. La producció del fet imposable es manifesta mitjançant la realització dels actes següents:

a) La presentació de l’escrit iniciador del procediment en primera o única instància.

b) La presentació de l’escrit iniciador de l’incident en el procés concursal.

c) La presentació de l’escrit iniciador de la segona o superior instància del procediment principal que hagin de resoldre òrgans judicials amb seu a Catalunya.

2. També constitueix el fet imposable de la taxa en els ordres jurisdiccionals civil i contenciós administratiu, l’emissió de segona certificació i testimoniatge de sentències i altres documents que consten en els expedients judicials dels ordres civil i contenciós administratiu.

3. La taxa és exigible en l’àmbit territorial de Catalunya per la producció o la realització dels fets imposables descrits en els apartats 1 i 2 que tinguin lloc en els òrgans de l’Administració de justícia amb seu a Catalunya, sens perjudici de les taxes i altres tributs de caràcter estatal que es puguin exigir.

Altres versions d'aquest precepte

Article 3bis.1-2

Subjecte passiu

És subjecte passiu de la taxa, en concepte de contribuent, qui directament o mitjançant representació, realitzi algun o alguns dels actes a què fa referència l’apartat 1 de l’article 3 bis.1-1, o sol·liciti la realització del fet imposable descrit a l’apartat 2 de l’article 3 bis.1-1. En els supòsits en què hi hagi una pluralitat de sol·licitants per a la realització d’un mateix fet imposable, s’ha de liquidar una única taxa, i queden tots ells solidàriament obligats al pagament del deute davant l’Administració.

Altres versions d'aquest precepte

Article 3bis.1-3

Exempcions

1. Exempcions objectives.

Està exempta de la taxa la presentació de sol·licitud de declaració de concurs.

2. Exempcions subjectives.

Resten exempts de la taxa:

a) Les persones físiques.
b) Les persones jurídiques que tinguin reconegut el dret a l'assistència jurídica gratuïta.
c) Les entitats totalment o parcialment exemptes de l'impost sobre societats.
d) Els subjectes passius que estiguin exempts de l'impost sobre activitats econòmiques, d'acord amb la normativa reguladora de les hisendes locals.
e) El Ministeri Fiscal.

Altres versions d'aquest precepte

Article 3bis.1-4

Acreditament

1. En el supòsit a què fa referència l’apartat 1 de l’article 3 bis.1-1, l’acreditament de la taxa coincideix amb el moment de la realització dels actes que s’hi descriuen.

2. En el supòsit a què fa referència l’apartat 2 de l’article 3 bis.1-1, l’acreditament de la taxa es produeix en el moment de formular la sol·licitud de segona certificació i testimoniatge de sentències i altres documents que consten en els expedients judicials.

Altres versions d'aquest precepte

Article 3bis.1-5

Quota
1. És exigible la quantitat fixa que, en funció de cada tipus de procediment, es determina en la taula següent:

En l’ordre jurisdiccional civil:

Procediment monitori

60 euros

Procediment en primera o única instància diferent del procediment monitori

90 euros

Incident del procés concursal

90 euros

Procediment en segona o superior instància del procediment principal que hagin de resoldre òrgans judicials amb seu a Catalunya

120 euros


En l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu:

Procediment en primera o única instància

90 euros

Procediment en segona o superior instància del procediment principal que hagin de resoldre òrgans judicials amb seu a Catalunya

120 euros


2. En el supòsit a què fa referència l’apartat 2 de l’article 3 bis.1-1, l’import de la quota és de 10,50 euros.

Altres versions d'aquest precepte

Article 3bis.1-6

Autoliquidació i pagament

1. Els subjectes passius han d’autoliquidar la taxa d’acord amb el model oficial que s’estableixi i han d’ingressar l’import de la quota en el Tresor de la Generalitat mitjançant les entitats col·laboradores habilitades a aquest efecte. En els supòsits d’exempció, el model d’autoliquidació s’ha d’emplenar indicant aquesta circumstància.

2. En els supòsits a què fa referència l’apartat 1 de l’article 3 bis.1-1, el document d’autoliquidació de la taxa, conforme al model oficial, degudament formalitzat i validat, s’ha de presentar d’acord amb el procediment i els terminis que s’estableixin reglamentàriament.

3. En el supòsit a què fa referència l’apartat 2 de l’article 3 bis.1-1, el document d’autoliquidació de la taxa conforme al model oficial, degudament formalitzat i validat, ha d’acompanyar la sol·licitud de segona certificació o testimoniatge de sentències i altres documents que consten en els expedients judicials, la qual, si escau, s’ha d’acompanyar del document acreditatiu del reconeixement del dret a l’assistència jurídica gratuïta en el procediment corresponent.

Altres versions d'aquest precepte

Article 3bis.1-7

Gestió

La gestió de la taxa correspon al departament competent en matèria de justícia.

Altres versions d'aquest precepte

Article 3bis.1-8

Afectació dels ingressos

Els ingressos derivats de la taxa resten afectats al finançament de les despeses en què incorri la Generalitat per al funcionament dels òrgans judicials amb seu a Catalunya i generen un crèdit a favor dels programes de l’Administració de justícia que gestiona el departament competent en aquest àmbit.

Altres versions d'aquest precepte

Capítol II

Taxa per la utilització o l'aprofitament dels béns i drets afectes al servei de l'Administració de justícia
Altres versions d'aquest precepte

Article 3bis.2-1

Fet imposable

1. Constitueixen el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l’aprofitament especial, per qualsevol títol, constituïts sobre béns o drets afectes al servei públic de la justícia, en l’àmbit de la competència de la Generalitat.
2. No estan subjectes a la taxa la utilització privativa o l’aprofitament especial de béns o drets afectes al servei públic quan no portin aparellada una utilitat econòmica per a la persona titular de l’autorització, concessió o qualsevol altre títol; o, encara que existeixi aquesta utilitat, quan la utilització o l’aprofitament comporti condicions o contraprestacions a càrrec del beneficiari que anul·lin o facin irrellevant aquella utilitat, o bé s’hagi fet constar aquesta circumstància en els plecs de condicions o en les clàusules de l’autorització, de la concessió o de l’adjudicació.

Altres versions d'aquest precepte

Article 3bis.2-2

Subjecte passiu
És subjecte passiu de la taxa, en concepte de contribuent, la persona física o jurídica titular de l’aprofitament, ocupació temporal o utilització que constitueix el fet imposable.
Altres versions d'aquest precepte

Article 3bis.2-3

Exempcions

Resten exempts de la taxa:
a) Les entitats totalment exemptes de l’impost sobre societats.
b) Els col·legis professionals d’advocats, de procuradors i de graduats socials.

Altres versions d'aquest precepte

Article 3bis.2-4

Període impositiu i acreditament

1. El període impositiu és l’any natural.
2. La taxa s’acredita en el moment de l’atorgament del títol que empari la utilització privativa o l’aprofitament especial respecte de l’anualitat en què es produeix, sens perjudici de les dates de liquidació. Tanmateix, en el cas de l’explotació econòmica de màquines fotocopiadores, la taxa s’acredita el 31 de desembre de l’any en què hagi tingut lloc l’atorgament del títol.
3. En les successives anualitats de vigència del títol que empari la utilització privativa o l’aprofitament especial, l’acreditament es produeix el 31 de desembre de cada any.

Altres versions d'aquest precepte

Article 3bis.2-5

Quota

L’import de la quota es determina de la manera següent:
a) Una quantitat fixa anual de 60 euros més la quantitat en euros que resulti de multiplicar per 6 cada 1.000 cm2 que la superfície ocupada excedeixi d’un metre quadrat.
b) A més, en el supòsit d’explotació econòmica de màquines fotocopiadores, la quantitat en euros que resulti de multiplicar per 0,05 el número de fotocòpies fetes durant el període impositiu.

Altres versions d'aquest precepte

Article 3bis.2-6

Autoliquidació i pagament
El subjecte passiu ha d’autoliquidar la taxa d’acord amb el model oficial que s’estableixi, i l’ha d’ingressar al Tresor de la Generalitat mitjançant les entitats col·laboradores habilitades a aquest efecte, entre els dies 1 i 20 de gener de l’any posterior a l’exercici en què hagi tingut lloc l’acreditament de la taxa.
Altres versions d'aquest precepte

Article 3bis.2-7

Gestió
La gestió de la taxa correspon al departament competent en matèria de justícia.
Altres versions d'aquest precepte

Article 3bis.2-8

Afectació dels ingressos
Els ingressos derivats de la taxa resten afectats al finançament de les despeses en què incorri la Generalitat per al funcionament dels òrgans judicials amb seu a Catalunya i generen un crèdit a favor dels programes de l’Administració de justícia que gestiona el departament competent en aquest àmbit.
Altres versions d'aquest precepte

Títol IV

Agricultura i ramaderia

Capítol I

Taxa per la prestació de serveis a les indústries agràries i alimentàries

Article 4.1-1

Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis següents:
a) Inscripció d'instal·lacions i modificacions d'indústries agroalimentàries.
b) Expedició de permisos i certificats relacionats amb les indústries agràries i alimentàries.

Article 4.1-2

Subjecte passiu
Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques que sol·liciten la prestació dels serveis, els treballs o els estudis assenyalats a l'article 4.1-4.

Article 4.1-3

Acreditació
La taxa s'acredita i es fa efectiva quan se sol·licita la prestació del servei.

Article 4.1-4

Quota
La quota de la taxa es determina mitjançant les bases imposables i els tipus de gravamen següents:
a) Pels expedients d'inscripció de noves instal·lacions, ampliació, trasllat o perfeccionament d'indústries: 111,35 euros.
b) Per la inscripció d'instal·lacions que per llur escassa importància no necessiten projecte tècnic, s'aplica el 50% de la base.

Capítol II

Taxa per la gestió tècnica facultativa dels serveis agronòmics

Article 4.2-1

Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis inherents al foment, la defensa i la millora de la producció agrícola, els quals s'especifiquen a l'article 4.2-4.

Article 4.2-2

Subjecte passiu
Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques que utilitzen els serveis esmentats a l'article 4.2-4.

Article 4.2-3

Acreditació
La taxa s'acredita i es fa efectiva quan se sol·licita la prestació del servei.

Article 4.2-4

Bases i tipus
La quota de la taxa es determina per l'aplicació de les bases imposables i els tipus de gravamen que es detallen a continuació:
1. Per la inscripció en registres oficials.
1.1. Per la inscripció al Registre Oficial d'Establiments i Serveis Plaguicides:
1.1.1. Establiments: 66 euros.
1.1.2. Serveis: 66 euros.
1.2. Per la renovació al Registre Oficial d'Establiments i Serveis Plaguicides:
1.2.1. Establiments: 30,95 euros.
1.2.2. Serveis: 30,95 euros.
1.3. Per la inscripció en els registres de maquinària agrícola:
1.3.1. Inscripció de vehicles agrícoles (tractors, maquinària automotora, remolcs agrícoles) i transferència del sector d'obres i serveis al sector agrícola: 31,40 euros.
1.3.2 Inscripció de maquinària agrícola, arrossegada o suspesa: equips de distribució de fertilitzants i equips de tractaments per a l’aplicació de productes fitosanitaris d’ús agrari, adquirits abans de l’1 de gener de 2012: 27,62 euros.
1.3.3 Inscripció de maquinària agrícola, arrossegada o suspesa: equips de distribució de fertilitzants i equips de tractaments per a l’aplicació de productes fitosanitaris d’ús agrari, adquirits després de l’1 de gener de 2012, equips per al treball del sòl, equips de sembra, equips de tractaments per a l’aplicació de productes fitosanitaris d’ús no agrari, i la resta de maquinària agrícola: 7,07 euros.
1.3.4. Canvi de titular: 31,95 euros.
1.3.5. Duplicat de certificats d'inscripció i de baixa: 6,91 euros.
1.3.6. Inscripció dels equips d'aplicació de fitosanitaris instal·lats en aeronaus, hivernacles, en altres locals tancats o a l'aire lliure: 7,35 euros.
1.4. Per la inscripció en el Registre oficial de productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de Catalunya:
1.4.1. Per la inscripció en la secció I, sector subministrador de mitjans de defensa fitosanitària d'ús professional: 85,65 euros.
1.4.2. Per la modificació o renovació de la inscripció en la secció I, sector subministrador de mitjans de defensa fitosanitària d'ús professional: 40,22 euros.
1.4.3. Per la inscripció en la secció II, sector dels tractaments fitosanitaris: 85,65 euros.
1.4.4. Per la modificació o renovació de la inscripció en la secció II, sector dels tractaments fitosanitaris: 40,22 euros.
1.5. Per la inscripció en el Registre oficial d'empreses proveïdores de material vegetal:
1.5.1. Per la inscripció de les empreses que necessiten autorització per tal d'ésser inscrites en el Registre: 85,65 euros.
1.5.2. Per la inscripció de les empreses que han de comunicar l'inici de les activitats prèviament a la inscripció en el Registre: 40,22 euros.
2. Per l'autorització de plantacions de vinya:
Sol·licitud d'autorització de replantacions, conversions, noves plantacions de vinya, notificació de plantació d'autoconsum i experimentació de vinya: 18,92 euros per hectàrea, amb un màxim de 181,84 euros. Quan la plantació és de menys d'una hectàrea, la taxa és de 6,45 euros.
3. Anàlisis de laboratori i altres serveis facultatius.
3.1. Anàlisis fisicoquímiques:
3.1.1. Anàlisis que comporten reaccions qualificatives senzilles o mesuraments directes ràpids amb instrumental senzill o càlculs aritmètics: 3,60 euros.
3.1.2. Condicionament de matrius mitjançant operacions bàsiques (destil·lació, extracció, mineralització i similars) prèvies a la identificació i la quantificació.
Cada una: 6,35 euros.
3.1.3. Identificació i quantificació de substàncies mitjançant tècniques no instrumentals: 8,90 euros.
3.1.4. Identificació i quantificació de substàncies mitjançant alguna de les tècniques següents: espectrofotometria UV-V, d'emissió de flama, d'absorció atòmica, CCF o similars: 10,65 euros.
3.1.5. Per la identificació i la quantificació de substàncies mitjançant alguna de les tècniques següents: espectrofotometria IR, cromatografia de gasos, cromatografia líquida d'alta resolució o similars: 26,55 euros.
3.1.6. Per la identificació i la quantificació de grups de substàncies amb tècniques i instruments molt específics: 73,35 euros.
3.2. Anàlisis microbiològiques:
3.2.1. Aerobis totals o aerobis mesòfils o fongs i llevats o llevats osmòfils o esporulats anaerobis o espores termoresistents, o Lactolacilus o microorganismes termodúrics, termofílics, psicotròfics o lipolítics: 13,40 euros.
3.2.2. Bacillus cereus o b. thuringiensis o coliformes totals o c. fecals o Escherichia coli o enterobacteriàcies totals o str. fecals (D. Lancefield) o cl. sulfitoreductors o Pseudomonas aeruginosa: 15,50 euros.
3.2.3. Clostridium perfringens o salmonel·la o shigel·la: 18,40 euros.
3.2.4. Listeris monocytogenes o Vibrio parahemolyticus: 30,95 euros.
3.2.5. Estabilitat a l'etanol 68%: 5,30 euros.
3.2.6. Prova de la fosfatasa o de la reductasa: 5,30 euros.
3.3. Valoració organolèptica:
3.3.1. Tast de certificació: 88 euros.
3.3.2. Tast d'informació: 44,05 euros.
3.3.3. Tast ràpid de classificació/desclassificació: 22,10 euros.
3.4. Les anàlisis no seriades fisicoquímiques o microbiològiques incrementen les taxes d'un 100%.
3.5. Les anàlisis fisicoquímiques a nivell de traces incrementen les taxes d'un 100%.
3.6. Altres serveis facultatius:
3.6.1. Per informes i certificats relacionats amb les anàlisis dels productes: 26,55 euros.
3.6.2. Per dictàmens sobre productes: 106,25 euros.
3.6.3. Pel registre i l'autorització de laboratoris privats: 52,85 euros.
3.6.4. Per la inspecció periòdica de laboratoris: 35,30 euros.
4. Pel seguiment d'assaigs oficials.
4.1. Pel seguiment d'assaigs oficials de camp de productes o especialitats fitosanitàries en fase de preregistre i l'elaboració d'informe final: 219,80 euros.
4.2. Per l'elaboració de certificats fitosanitaris: 27,95 euros.
4.3. Per l'elaboració de dictàmens sobre danys fitosanitaris: 131,90 euros.
5. Per l'autorització en relació amb la utilització confinada i l'alliberament voluntari d'organismes genèticament modificats (OGM) amb finalitats d'investigació i desenvolupament i qualsevol altra diferent de la comercialització.
5.1. Sol·licitud d'autorització de la utilització confinada.
5.1.1. Per comunicació de primera utilització d'instal·lacions de risc nul o insignificant: 170,60 euros.
5.1.2. Per autorització de primera utilització d'instal·lacions per a activitats confinades de risc baix o moderat: 341,15 euros.
5.1.3. Per autorització de primera utilització d'instal·lacions per a activitats confinades amb risc alt: 682,20 euros.
5.2. Seguiment anual d'activitats de la utilització confinada.
5.2.1. Per comunicació d'activitats amb OGM en instal·lacions prèviament notificades de risc nul o insignificant: 255,95 euros.
5.2.2. Per autorització d'activitats amb OGM de risc baix o moderat en instal·lacions prèviament autoritzades per activitats d'aquests riscs o superiors: 511,70 euros.
5.2.3. Per autorització d'activitats amb OGM d'alt risc en instal·lacions prèviament autoritzades per activitats d'aquest risc: 1.165,35 euros.
5.3. Alliberament: 1.131,25 euros.
6. Per l'expedició, renovació i emissió d'un duplicat del carnet d'aplicador i manipulador de productes fitosanitaris:
6.1. Per l'expedició del carnet d'aplicador i manipulador de productes fitosanitaris: 10,30 euros.
6.2. Per la renovació del carnet d'aplicador i manipulador de productes fitosanitaris: 10,30 euros.
6.3. Per l'emissió d'un duplicat del carnet d'aplicador i manipulador de productes fitosanitaris: 10,30 euros.
7. Pel reconeixement de la condició d'assessor en gestió integrada de plagues: 10,45 euros.
Altres versions d'aquest precepte

Article 4.2-5

Afectació

1. Les taxes a què fa referència el punt 3 de l’article 4.2-4 tenen caràcter finalista, per la qual cosa, d’acord amb l’article 1.1-3, els ingressos que en deriven resten afectats al finançament dels serveis prestats pel Servei del Laboratori Agroalimentari, referits al punt 3 esmentat.

2. Els ingressos derivats de la taxa pel seguiment d’assaigs oficials, establerta en el punt 4 de l’article 4.2-4, tenen caràcter finalista, per la qual cosa, d’acord amb l’article 1.1-3, resten afectats al finançament dels serveis de laboratoris de sanitat vegetal prestats pel departament competent en matèria d’agricultura.

Altres versions d'aquest precepte

Capítol III

Taxa per la prestació de serveis facultatius veterinaris

Article 4.3-1

Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis inherents als treballs definits en l'article 4.3-5.

Article 4.3-2

Exempcions
La taxa no és exigible en els casos següents:
a) En la prestació de serveis corresponents a l'extensió de la documentació sanitària que empari el trasllat de les espècies animals consignades pels punts 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8 i 2.1.12 del quadre d'imports de l'article 4.3-5 que es traslladin des d'explotacions integrades en entitats avícoles pertanyents al CESAC.
b) En la prestació de serveis corresponents a l'extensió de la documentació sanitària que empari el trasllat d'animals reaccionats positius dins de les campanyes de sanejament ramader.
c) En la prestació de serveis corresponents a l’extensió de la documentació sanitària que empari el trasllat del bestiar transhumant per a l’aprofitament de pastures que ha de retornar al punt d’origen.
Altres versions d'aquest precepte

Article 4.3-3

Subjecte passiu
Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques, privades, que sol·liciten la prestació dels serveis determinats a l'article 4.3-5.

Article 4.3-4

Acreditació
La taxa s'acredita i s'exigeix en el moment de la prestació del servei.

Article 4.3-5

Quota

La quota de la taxa es determina per l'aplicació de les bases imposables i els tipus de gravamen següents:

1. Pels serveis facultatius corresponents a l'organització sanitària, l'estadística i el control de les campanyes de tractament sanitari i obligatori.

1.1. Per cada gos: 0,65 euros.

1.2. Per cada animal major: 0,065 euros.

1.3. Per cada animal menor (porquí, de llana o cabrum): 0,025 euros.

1.4. Per altres animals i productes d'origen animal (per servei): 1,95 euros.

2. Pels serveis facultatius en relació amb documentació sanitària de trasllat.

2.1. Pels serveis facultatius corresponents a l'extensió de la documentació sanitària que empari el trasllat d'animals i productes d'origen animal.

Els ingressos procedents de la recaptació d'aquests imports s'afecten a la millora dels recursos destinats a facilitar les actuacions en matèria de salut dels animals

2.1.1. Èquids: 0,80 euros/unitat.

2.1.1 bis. Per l'expedició de la targeta de moviment equina (TME).

2.1.1 bis.1. Per la sol·licitud i emissió de la TME: 15 euros.

2.1.1 bis.2. Per la sol·licitud i emissió del duplicat de la TME: 15 euros.

2.1.1 bis.3. Per la sol·licitud i emissió del duplicat de la TME que comporti un canvi de titularitat previ: 30 euros.

2.1.2. Grans remugants: 0,65 euros/unitat.

2.1.3. Petits remugants: 0,045 euros/unitat.

2.1.4. Lepòrids reproductors: 0,0045 euros/unitat.

2.1.5. Gallines, perdius, faisans i altres ocells: 0,0045 euros/unitat.

2.1.6. Pollastres i pollets recria: 0,004 euros/unitat.

2.1.7. Pollets d'un dia destinats a la multiplicació: 0,0055 euros/unitat.

2.1.8. Pollets d'un dia destinats a producte final: 0,00075 euros/unitat.

2.1.9. Suids: 0,170 euros/unitat.

2.1.10. Arnes: 0,045 euros/unitat.

2.1.11. Lepòrids: 0,004 euros/unitat.

2.1.12. Ocells corredors (ratites): 0,60 euros/unitat.

2.1.13. Per cada document expedit per a altres animals i productes: 1,80 euros/document.

2.2. Si l'extensió de la documentació sanitària comporta una inspecció prèvia per a la comprovació de la situació sanitària abans del trasllat dels animals o dels productes d'origen animal, a l'import total de la taxa s'afegeix la quantitat de 7,40 euros.

2.3. Bestiar d'esports i sementals selectes: aquest tipus de bestiar té el doble de les tarifes del grup al qual correspon l'animal afectat per la guia.

2.4. [No vigent]

2.5. Pels serveis facultatius corresponents a la identificació i el registre específic de bestiar boví, en aplicació del Reglament CE 1760/2000, del Parlament Europeu i del Consell, 17 de juliol, pel qual s'estableix un sistema d'identificació i registre dels animals de l'espècie bovina i relatiu a l'etiquetatge de la carn de boví i dels productes a base de carn de boví.

Els ingressos derivats de l'aplicació d'aquest tipus de gravamen queden afectes al finançament del cost de l'adquisició del material d'identificació per part del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural.

2.5.1. Gestió i subministrament dels elements d'identificació per a animals nascuts a Catalunya: 0,60 euros.

2.5.2. Gestió i subministrament de duplicats en cas de pèrdua:

2.5.2.1. Per l'autorització de subministrament de cròtals: 1,55 euros per sol·licitud d'autorització.

2.5.2.2. Pel subministrament de nova documentació individual: 3,85 euros per cada documentació sol·licitada i expedida.

2.5.3. Subministrament de documentació d'animals procedents de la Unió Europea:

2.5.3.1. Per la comprovació de la documentació de la partida i la consulta de dades: 7,40 euros.

2.5.3.2. Pel subministrament del document individual: 0,60 euros.

2.5.4. Subministrament de material d'identificació d'animals procedents de països tercers:

2.5.4.1. Per la comprovació de la documentació de la partida i la consulta de dades: 7,40 euros.

2.5.4.2. Pel subministrament de l'element d'identificació individual: 0,60 euros.

2.5.5. Per l’emissió per part de les oficines comarcals del document d’identificació bovina per canvi de titular: 0,15 euros.

2.6. [No vigent]

3. Per l'expedició de certificats corresponents al control i la vigilància de la desinfecció.

3.1. Pels certificats relatius a embarcacions, vehicles i remolcs utilitzats en el transport de bestiar, les companyies ferroviàries, les empreses navilieres i de transport i els particulars han de liquidar 1,30 euros per aquest servei.

3.2. Pels certificats relatius als locals destinats a fires, mercats, concursos, exposicions i altres llocs públics on s'allotja o contracta bestiar o matèries contumaces, quan s'estableix amb caràcter obligatori, es perceben 2,05 euros per cada local inspeccionat.

4. Pel registre de nuclis zoològics: 41,05 euros.

5. Per l’expedició del document d’identificació equina (DIE o passaport) per a èquids de criança i renda:

5.1. Per l’expedició del document d’identificació equina (DIE o passaport) per a èquids de criança i renda: 5 euros.

5.2. Per l'expedició d'un duplicat del document d'identificació equina (DIE o passaport) per a èquids de criança i renda: 15 euros. En cas que el duplicat del DIE comporti un canvi de titular previ: 30 euros.

5.3. Per la modificació de dades del document d’identificació equina (DIE o passaport) per a èquids de criança i renda: 2,50 euros. Si la modificació consisteix en el canvi de titularitat dels èquids, la taxa és de 2,50 euros pel primer animal i de 0,15 euros per a la resta.
Si la modificació de dades implica l'expedició d'un nou document d'identificació equina (DIE o passaport): 15 euros.

5.4. Pel subministrament del material necessari per a la identificació dels èquids de criança i renda als veterinaris habilitats que fan aquesta tasca a Catalunya (transponedor electrònic): 3 euros.

6. Per la realització dels controls veterinaris en el lloc de destinació dels animals i dels productes d'origen animal procedents de comerç intracomunitari o de països tercers, 14,75 euros per servei. Si cal efectuar presa de mostres, s'ha d'aplicar la taxa que correspongui, per similitud, a les assenyalades en l'apartat 7.

7. Per presa de mostres en campanyes oficials:

7.1. Extracció de sang:

7.1.1. Animals majors: 2,40 euros/cap.

7.1.2. Animals menors: 1,55 euros/cap.

7.1.3. Conills: 0,60 euros/cap.

7.2. Altres líquids orgànics:

7.2.1. Animals majors: 4,55 euros/cap.

7.2.2. Animals menors: 2,40 euros/cap.

La quota mínima per presa de mostres en campanyes oficials no ha de ser menor de 36,75 euros.

7.3. Pinso i aigua: 7,40 euros/servei.

7.4. Altres preses de mostres: 36,75 euros/servei.

8. Per l'aplicació de productes biològics en la profilaxi vacunal i realització de proves al·lèrgiques en campanyes oficials:

8.1. Profilaxi vacunal:

8.1.1. Animals majors: 1,95 euros/cap.

8.1.2. Animals menors: 0,90 euros/cap.

8.1.3. Ocells i conills: 0,60 euros/cap.

La quota mínima per profilaxi vacunal en campanyes oficials no ha de ser menor de 36,75 euros.

8.2. Reaccions diagnòstiques tuberculització: 2,40 euros/cap.

9. [No vigent]

10. Per l’expedició de certificats per a la comercialització de productes destinats a l’alimentació animal.

10.1. Certificat de registre de l’establiment: 10,00 euros.

10.2. Certificat de lliure venda sense etiqueta adjunta ni informacions addicionals: 10,00 euros.

10.3. Certificat de lliure venda sense etiqueta adjunta i amb informacions addicionals: 13,00 euros.

10.4. Certificat de lliure venda amb etiqueta adjunta i sense informacions addicionals: 20,00 euros.

10.5 Certificat de lliure venda amb etiqueta adjunta i amb informacions addicionals: 23,00 euros.

10.6. Certificat per exportació (previ a exportació o pel registre del producte en un país tercer): 20,00 euros.

10.7. Segellament de documentació: 2,00 euros/pàgina.

10.8. Còpia addicional o duplicat de certificat: el mateix import que correspongui segons el tipus de certificat.

11. Per l'emissió de declaracions veterinàries responsables (DVR) en el marc del sistema d'autocontrols específics per a l'exportació de productes d'origen animal:

11.1. Per la sol·licitud i emissió de la DVR individual (1 explotació): 3 euros.

11.2. Per la sol·licitud i emissió de la DVR conjunta (més d'1 explotació): 20 euros.

12. Per als serveis corresponents al control i la supervisió de l'expedició del passaport per a desplaçaments, sense ànim comercial, de gossos, gats i fures, que preveu el Reglament UE 576/2013, del Parlament i del Consell, del 12 de juny de 2013, relatiu als desplaçaments sense ànim comercial d'animals de companyia: 6 euros.

Els ingressos derivats de l’aplicació d’aquest tipus de gravamen resten afectats al finançament per a la implantació, el desenvolupament i el manteniment del programa per a la gestió telemàtica ramadera.

 
Altres versions d'aquest precepte

Article 4.3-6

Bonificacions

L’import de les taxes pels serveis a què fa referència el punt 2.1 de l’article 4.3-5 resta reduït en un 30% en el cas que les persones interessades presentin la sol·licitud d’extensió de la documentació sanitària de trasllat, pels mitjans telemàtics específics establerts pel departament competent en matèria de ramaderia i sanitat animal, i en un 50% si la tramitació la duen a terme els veterinaris habilitats per a fer-ho.

Altres versions d'aquest precepte

Capítol IV

Taxes pels serveis de laboratoris de sanitat agrària dependents del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural

Article 4.4-1

Fet imposable
Constitueixen el fet imposable de la taxa les proves i les anàlisis oficials efectuades en els laboratoris de sanitat agrària dependents del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural que es consignen en l'article 4.4-5, relatiu a la quota de la taxa.

Article 4.4-2

Subjecte passiu
Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques, privades, que sol·liciten el servei de laboratori.

Article 4.4-3

Exempció

1. No s'aplica la taxa pels serveis dels laboratoris de sanitat ramadera quan simultàniament concorren les tres circumstàncies següents:
1.1. Que la sol·licitud del servei per fer les anàlisis sigui efectuada pels veterinaris responsables de les agrupacions de ramaders següents:
a) Les agrupacions de defensa sanitària els estatuts de les quals siguin aprovats pel Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural.
b) Els grups de sanejament ramader de bestiar boví, oví o cabrum o altres agrupacions que tinguin signat i vigent el corresponent concert.
1.2. Que la presa de mostres hagi estat feta pel veterinari o veterinària responsable de l'agrupació en els animals propietat dels integrants de la corresponent agrupació.
1.3. Que les analítiques sol·licitades siguin les establertes com a obligatòries en campanyes oficials per al control, la lluita i l'eradicació de malalties.

2. S'eximeix de l'aplicació d'aquesta taxa les organitzacions i les agrupacions ramaderes que tinguin signat un conveni de col·laboració amb els serveis competents en matèria de sanitat animal de la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural.

3. Resten exemptes de la taxa per les anàlisis de laboratori de determinació de paràsits dels vegetals les agrupacions de defensa vegetal, sempre que les mostres no estiguin relacionades amb el programa d’autocontrols del registre oficial dels proveïdors de material vegetal.

Altres versions d'aquest precepte

Article 4.4-4

Acreditació
La taxa s'acredita amb la prestació del servei, però pot ser exigida la justificació de l'ingrés de la taxa en el moment de la presentació de la sol·licitud.

Article 4.4-5

Quota

La quota de la taxa és:

1. Anàlisis microbiològiques:
1.1. Recomptes anaerobis: 18,40 euros/mostra.
1.2. Recomptes aerobis: 18,40 euros/mostra.
1.3. Recompte de fongs i llevats: 11,15 euros/mostra.
1.4. Identificació de bacteriana: 29,45 euros/mostra.
1.5. Identificació de fongs i llevats: 36,75 euros/mostra.
1.6. Serotipat d'un microorganisme: 18,40 euros/mostra.
1.7. Observacions microscòpiques.
1.7.1. Examen en fresc: 3,85 euros/mostra.
1.7.2. Tinció i examen: 6,10 euros/mostra.
1.7.3. Examen en camp obscur: 5,20 euros/mostra.
1.8. Recomptes cel·lulars: 4,15 euros/mostra.
1.9. Antibiograma de 10 antibiòtics: 18,40 euros/mostra.

2. Anàlisis parasitològiques:
2.1. Concentració i recompte d'elements parasitaris: 11,15 euros/mostra.
2.2. Identificació de paràsits: 18,40 euros/mostra.

3. Anàlisis serològiques.
3.1. Aglutinació petits remugants (taxa per UBM): 2,85 euros.
3.2. Aglutinació boví i altres espècies: 2,85 euros/mostra.
3.3. Precipitació: 2,85 euros/mostra.
3.4. Fixació del complement: 4,00 euros/mostra.
3.5. ELISA paratuberculosi bovina: 4,50 euros/mostra.
3.6. ELISA leucosi bovina enzoòtica: 5,50 euros/mostra.
3.7. ELISA Neospora: 5,00 euros/mostra.
3.8. ELISA IBR: 3,50 euros/mostra.
3.9. ELISA IBR gB: 3,50 euros/mostra.
3.10. ELISA IBR gE: 4,00 euros/mostra.
3.11. ELISA BVD: 4,50 euros/mostra.
3.12. ELISA llengua blava: 3,50 euros/mostra.
3.13. ELISA llengua blava compac: 4,00 euros/mostra.
3.14. ELISA brucel·la: 3,00 euros/mostra.
3.15. ELISA brucel·la competició: 4,50 euros/mostra.
3.16. ELISA brucel·la en llet: 3,00 euros/mostra.
3.17. ELISA MVP: 3,50 euros/mostra.
3.18. ELISA PPC: 4,00 euros/mostra.
3.19. ELISA PPA: 3,50 euros/mostra.
3.20. ELISA Aujezsky gB: 3,00 euros/mostra.
3.21. ELISA Aujezsky gE: 3,00 euros/mostra.
3.22. ELISA anèmia infecciosa equina: 5,00 euros/mostra.
3.23. ELISA leishmaniosi: 7,00 euros/mostra.
3.24. ELISA leptospirosi: 9,50 euros/mostra.
3.25. Altres ELISA: 6,50 euros/mostra.
3.26. Immunodifusió en agar-gel: 7,25 euros/mostra.
3.27. Immunohistoquímic: 14,00 euros/mostra.
3.28. Immunoblotting: 3,00 euros/mostra.
3.29. Serumneutralització: 10,00 euros/mostra.
3.30. Altres: 9,00 euros/mostra.

4. Anàlisis virològiques.
4.1. Aïllament víric: 30,95 euros/mostra.
4.2. Determinació in vivo: 217,60 euros/mostra.

5. Anàlisis histopatològiques: 37 euros/mostra.

6.1. Anàlisi del virus de la sharka en aplicació del programa d’autocontrols del registre oficial dels proveïdors de material vegetal: 5 euros.
6.2. Anàlisi del virus de la tristesa dels cítrics en aplicació del programa d’autocontrols del Registre oficial dels proveïdors de material vegetal: 5 euros.
6.3. Revelat immunològic d’impressió en membranes de nitrocel·lulosa (immunoimpressió) per a l’anàlisi del virus de la tristesa en aplicació del programa d’autocontrols del Registre oficial dels proveïdors de material vegetal: 5 euros.
6.4. Altres anàlisis no previstes en el programa d’autocontrols del Registre oficial dels proveïdors de material vegetal, anàlisi fitopatològica general, preu per mostra: 19,75 euros.

7. Enzimimmunoassaig/PCR: 29,45 euros/mostra.

8. Anàlisi per verificar l'estat sanitari de material vegetal a l'efecte de fer-ne la certificació: 34,75 euros/mostra.

Altres versions d'aquest precepte

Article 4.4-6

Afectació

Les taxes establertes per l’article 4.4-5 tenen caràcter finalista, per la qual cosa, d’acord amb l’article 1.1-3, els ingressos que en deriven resten afectats al finançament de la prestació dels serveis de laboratoris de sanitat agrària prestats pel departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia.

Altres versions d'aquest precepte

Capítol V

Taxa per la verificació del compliment de les bones pràctiques de laboratori (BPL) d'un laboratori que fa estudis no clínics sobre productes agroalimentaris i de la inspecció per a la verificació del compliment de les bones pràctiques de laboratori en l'elaboració d'estudis no clínics amb productes agroalimentaris

Article 4.5-1

Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació pel Servei del Laboratori Agroalimentari dels serveis i les actuacions inherents a la inspecció per a la verificació del compliment de les bones pràctiques de laboratori (BPL) d'un laboratori que fa estudis no clínics sobre productes agroalimentaris, amb la finalitat de determinar-ne els efectes en els éssers humans, els animals i el medi ambient, l'atorgament, si escau, de la certificació de conformitat i la inscripció d'aquests laboratoris en el registre corresponent, i també la realització de les inspeccions periòdiques pertinents.
2. També constitueix el fet imposable de la taxa la prestació pel Servei del Laboratori Agroalimentari dels serveis i les actuacions inherents a la verificació d'un estudi no clínic sobre un producte agroalimentari a fi de determinar si s'hi han seguit els principis de bones pràctiques de laboratori, i també la inscripció de l'estudi efectuat al registre corresponent.

Article 4.5-2

Subjecte passiu
Són subjectes passius de la taxa els laboratoris que sol·liciten l'obtenció de la certificació de la conformitat de bones pràctiques de laboratori (BPL) i, per tant, la inclusió del laboratori en el programa de verificació del compliment de BPL, establert pel Servei del Laboratori Agroalimentari, i els laboratoris que hagin promogut l'elaboració de l'estudi que s'ha de verificar.

Article 4.5-3

Acreditació
1. En la verificació del compliment de les bones pràctiques de laboratori (BPL) d'un laboratori que fa estudis no clínics sobre productes agroalimentaris:
a) La taxa s'acredita en el moment que s'inicia la prestació del servei. L'obligació del pagament sorgeix des del moment en què es presenta la sol·licitud d'obtenció de la certificació de la conformitat de bones pràctiques de laboratori al Servei del Laboratori Agroalimentari i la incorporació del laboratori al programa de verificació del compliment del BPL establert. El nombre de dies que es programi per dur a terme la inspecció han d'estar en funció de les dimensions del laboratori i també del tipus i la varietat d'estudis que s'hi facin.
b) El pagament de la taxa es fracciona mitjançant l'emissió de dues liquidacions, la primera de les quals es refereix a la inscripció del laboratori en el programa de verificació de compliment de BPL i s'ha de fer efectiva en el moment en què se'n presenti la sol·licitud; la segona liquidació es refereix a la realització de la inspecció, i se n'ha de fer efectiu el pagament abans del dia en què s'hagi programat l'inici d'aquesta inspecció, per la qual cosa l'import queda provisionalment fixat en el resultat de multiplicar la tarifa diària pel nombre de dies programats.
2. En la inspecció per a la verificació del compliment de les bones pràctiques de laboratori en l'elaboració d'estudis no clínics, la taxa s'acredita amb la prestació del servei. L'obligació del pagament sorgeix des del moment en què el subjecte passiu presenta la sol·licitud per a la realització d'aquesta verificació al Servei del Laboratori Agroalimentari o quan aquesta verificació és sol·licitada per una autoritat reguladora davant la qual s'ha presentat aquest estudi, que forma part del dossier de registre d'un producte agroalimentari. La taxa s'ha de fer efectiva abans del dia programat per a l'inici de la inspecció per a la verificació de l'estudi.

Article 4.5-4

Quota
La quota de la taxa és:
1. En la verificació del compliment de les bones pràctiques de laboratori (BPL) d'un laboratori que fa estudis no clínics sobre productes agroalimentaris:
1.1. Inscripció del laboratori en el registre de laboratoris inclosos en el programa de verificació del compliment de bones pràctiques de laboratori (BPL) i visita de preinscripció: 266,15 euros.
1.2. Inspecció del laboratori per a verificar el compliment de les bones pràctiques de laboratori (BPL), per inspector i dia: 436,55 euros.
1.3. Inspeccions ulteriors periòdiques, per avaluar el compliment de les bones pràctiques de laboratori (BPL), per inspector i dia: 436,55 euros.
2. En la inspecció per a la verificació del compliment de les bones pràctiques de laboratori en la realització d'estudis no clínics amb productes agroalimentaris, per a la inspecció, per l'atorgament de la certificació d'avaluació de conformitat i la inscripció de l'estudi efectuat en el registre corresponent, per inspector i dia: 436,55 euros.

Capítol VI

Taxa per l'expedició de certificacions oficials per l'Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI)

Article 4.6-1

Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis que es consignen a l'article 4.6-4.

Article 4.6-2

Subjecte passiu
Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques en interès de les quals es concedeix el certificat oficial.

Article 4.6-3

Acreditació
La taxa s'acredita i es fa efectiva quan se sol·licita la prestació del servei.

Article 4.6-4

Quota
La quota per dret a certificació oficial és de 4,55 euros.

Capítol VII

Taxa per productes emparats
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 4.7-1

Fet imposable
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 4.7-2

Subjecte passiu
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 4.7-3

Acreditació
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 4.7-4

Quota
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol VIII

Taxes del Consell Català de la Producció Integrada
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 4.8-1

Fet imposable
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 4.8-2

Subjecte passiu
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 4.8-3

Acreditació
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 4.8-4

Quota
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 4.8-5

Afectació
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol IX

Taxa per la inscripció, la certificació de les dades i l'ampliació en el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 4.9-1

Fet imposable
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 4.9-2

Subjecte passiu
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 4.9-3

Acreditació
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 4.9-4

Quota
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol X

Taxa per la verificació del compliment de les bones pràctiques de laboratori d'un laboratori que fa estudis no clínics sobre medicaments veterinaris i de la inspecció per la verificació del compliment de les bones pràctiques de laboratori en l'elaboració d'estudis no clínics amb medicaments veterinaris
Altres versions d'aquest precepte

Article 4.10-1

Fet imposable

1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació pel departament competent en matèria de ramaderia, pesca i medi natural dels serveis i les actuacions inherents a la inspecció per a la verificació del compliment de les bones pràctiques de laboratori d’un laboratori que fa estudis no clínics sobre medicaments veterinaris amb la finalitat de determinar-ne els efectes en els éssers humans, els animals i el medi ambient, l’atorgament, si escau, de la certificació de conformitat i també la realització de les inspeccions periòdiques pertinents.
2. També constitueix el fet imposable de la taxa la prestació pel departament competent en matèria de ramaderia, pesca i medi natural dels serveis i les actuacions inherents a la verificació d’un estudi no clínic sobre un medicament veterinari a fi de determinar si s’hi han seguit els principis de bones pràctiques de laboratori.

Altres versions d'aquest precepte

Article 4.10-2

Subjecte passiu
Són subjectes passius de la taxa els laboratoris que sol·liciten l’obtenció de la certificació de la conformitat de bones pràctiques de laboratori i els laboratoris que hagin promogut l’elaboració de l’estudi que s’ha de verificar.
Altres versions d'aquest precepte

Article 4.10-3

Acreditament

1. En la verificació del compliment de les bones pràctiques de laboratori d’un laboratori que fa estudis no clínics sobre medicaments veterinaris, la taxa s’acredita en el moment que s’inicia la prestació del servei. No obstant això, se’n pot exigir el pagament a la bestreta en els termes següents:
a) L’obligació del pagament sorgeix des del moment en què es presenta la sol·licitud d’obtenció de la certificació de la conformitat de bones pràctiques de laboratori al departament competent en matèria de ramaderia, pesca i medi natural. El nombre de dies que es programin per dur a terme la inspecció ha d’estar en funció de les dimensions del laboratori i també del tipus i la varietat d’estudis que s’hi facin.
b) Pel que fa a la realització de la inspecció, s’ha de fer efectiu el pagament abans del dia en què s’hagi programat l’inici d’aquesta inspecció, per la qual cosa l’import resta provisionalment fixat en el resultat de multiplicar la tarifa diària pel nombre de dies programats.
2. En la inspecció per a la verificació del compliment de les bones pràctiques de laboratori en l’elaboració d’estudis no clínics, la taxa s’acredita en el moment en què s’inicia la prestació del servei. L’obligació del pagament sorgeix des del moment en què el subjecte passiu presenta la sol·licitud per a la realització d’aquesta verificació al departament competent en matèria de ramaderia, pesca i medi natural, o quan aquesta verificació és sol·licitada per una autoritat sanitària reguladora davant la qual s’ha presentat aquest estudi, que forma part del dossier de registre d’un medicament veterinari. La taxa s’ha de fer efectiva abans del dia programat per a l’inici de la inspecció per a la verificació del compliment de les bones pràctiques de laboratori en l’elaboració de l’estudi.

Altres versions d'aquest precepte

Article 4.10-4

Quota

La quota de la taxa és la següent:
1. En la verificació del compliment de les bones pràctiques de laboratori d’un laboratori que fa estudis no clínics sobre medicaments veterinaris:
1.1. Inspecció del laboratori per verificar el compliment de les bones pràctiques de laboratori, per dia: 454,05 euros.
1.2. Inspeccions ulteriors periòdiques per avaluar el compliment de les bones pràctiques de laboratori, per dia: 454,05 euros.
2. En la inspecció per verificar el compliment de les bones pràctiques de laboratori en l’elaboració d’estudis no clínics amb medicaments veterinaris, per dia: 454,05 euros.

Altres versions d'aquest precepte

Article 4.10-5

Afectació
Les taxes a què fa referència aquest capítol tenen caràcter finalista, per la qual cosa, d’acord amb l’article 1.1-3, els ingressos que se’n deriven resten afectats al finançament dels serveis prestats pel departament competent en matèria de ramaderia, pesca i medi natural, esmentats en aquest capítol.
Altres versions d'aquest precepte

Capítol XI

Taxa per la tramitació dels expedients de segregacions de finques situades en sòl no urbanitzable d'acord amb la unitat mínima de conreu o forestal.
Altres versions d'aquest precepte

Article 4.11-1

Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació pel departament competent en matèria agrària dels serveis i les actuacions inherents a l'informe de segregacions de finques situades en sòl no urbanitzable d'acord amb la regulació vigent de la unitat mínima de conreu i de la unitat mínima forestal.

Altres versions d'aquest precepte

Article 4.11-2

Subjecte passiu

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques que sol·liciten l'informe amb relació a la segregació de finques.

Altres versions d'aquest precepte

Article 4.11-3

Acreditament

La taxa s’acredita en el moment en què es presta el servei, però pot ésser exigida la justificació de l’ingrés en el moment de la presentació de la sol·licitud.

Altres versions d'aquest precepte

Article 4.11-4

Quota
La quota de la taxa és de 51,17 euros.
Altres versions d'aquest precepte

Capítol XII

Taxa per l’autorització dels laboratoris elaboradors d’autovacunes d’ús veterinari
Altres versions d'aquest precepte

Article 4.12-1

Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació, pel departament competent en matèria de ramaderia, dels serveis i les actuacions inherents a l’autorització dels laboratoris elaboradors d’autovacunes i dels canvis substancials de les instal·lacions, els equips o els processos dels laboratoris autoritzats.

Altres versions d'aquest precepte

Article 4.12-2

Subjecte passiu

Són subjectes passius de la taxa els laboratoris que sol·liciten l’autorització per a l’elaboració d’autovacunes, que són medicaments veterinaris immunològics individualitzats, elaborats a partir d’organismes patògens i antígens no virals, obtinguts d’un o més animals d’una mateixa explotació, inactius i destinats al tractament d’aquell animal o explotació i els laboratoris ja autoritzats que comuniquen un canvi substancial de les instal·lacions, dels equips o dels processos.

Altres versions d'aquest precepte

Article 4.12-3

Acreditament

La taxa s’acredita amb la prestació del servei, però se’n pot exigir la justificació de l’ingrés en el moment de la presentació de la sol·licitud.

Altres versions d'aquest precepte

Article 4.12-4

Quota

Per l’autorització del laboratori per a l’elaboració d’autovacunes d’ús veterinari i dels canvis substancials de les instal·lacions, dels equips o dels processos d’un laboratori elaborador d’autovacunes autoritzat: 650 euros.

Altres versions d'aquest precepte

Capítol XIII

Taxa per l’homologació de cursos i activitats de formació per al millorament de la qualificació professional agrària
Altres versions d'aquest precepte

Article 4.13-1

Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa l’homologació de cursos i activitats de formació per al millorament de la qualificació professional agrària.

Altres versions d'aquest precepte

Article 4.13-2

Subjecte passiu

Són subjectes passius d’aquesta taxa les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que siguin promotores de cursos o activitats de formació i dels quals sol·licitin l’homologació.

Altres versions d'aquest precepte

Article 4.13-3

Acreditament

La taxa s’acredita en el moment de la prestació del servei, però pot ésser exigida en el moment de la presentació de la sol·licitud.

Altres versions d'aquest precepte

Article 4.13-4

Quota

L’import de la quota es fixa en 80 euros per curs o activitat de formació homologada.

Altres versions d'aquest precepte

Article 4.13-5

Afectació de la taxa

Les taxes d’homologació de cursos i activitats de formació per a la millora de la qualificació professional agrària tenen caràcter finalista, per la qual cosa, d’acord amb l’article 1.1-3, els ingressos que en deriven resten afectats al finançament dels serveis prestats per les escoles i centres de capacitació agrària.

Altres versions d'aquest precepte

Capítol XIV

Taxa per la realització d’aplicacions aèries de productes fitosanitaris en l’àmbit del control de plagues
Altres versions d'aquest precepte

Article 4.14-1

Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la realització d’aplicacions aèries de productes fitosanitaris, que hagin estat declarades obligatòries i d’utilitat pública, que porti a terme el departament competent en matèria d’agricultura en l’àmbit del control de plagues.

Altres versions d'aquest precepte

Article 4.14-2

Subjecte passiu

Són subjectes passius contribuents de la taxa les persones físiques o jurídiques i les entitats a les quals fa referència l’article 35.4. de la Llei general tributària que siguin titulars de les explotacions agràries incloses en l’àmbit del pla d’aplicació aèria.

Altres versions d'aquest precepte

Article 4.14-3

Acreditament

La taxa s’acredita amb la prestació del servei, però se’n pot exigir la justificació de l’ingrés en el moment de la comunicació d’inici de l’aplicació aèria.

Altres versions d'aquest precepte

Article 4.14-4

Quota

La quota de la taxa és de 10,50 euros per hectàrea inclosa en l’àmbit del pla d’aplicació aèria.

Altres versions d'aquest precepte

Article 4.14-5

Convenis

El departament competent en matèria d’agricultura pot subscriure convenis amb les agrupacions de defensa vegetal per a recaptar la taxa.

Altres versions d'aquest precepte

Article 4.14-6

Afectació de la taxa

D’acord amb el que estableix l’article 1.1-3, els ingressos derivats d’aquesta taxa resten afectats al finançament de la prestació dels serveis de l’aplicació aèria de productes fitosanitaris prestats pel departament competent en la matèria.

Altres versions d'aquest precepte

Capítol XV

Taxa per la inscripció en registres oficials en matèria d’explotacions ramaderes, d’establiments d’alimentació animal, subproductes animals i productes derivats no destinats al consum humà i de transportistes i mitjans de transport d’animals vius
Altres versions d'aquest precepte

Article 4.15-1

Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la tramitació de la sol·licitud d'inscripció inicial, de modificacions i de renovacions, subjectes a autorització, en els registres següents:

– Registre d'explotacions ramaderes.
– Registre del sector de l'alimentació animal i de l'àmbit de subproductes animals i productes derivats no destinats al consum humà.
– Registre de transportistes i mitjans de transport d'animals vius. En el cas de mitjans de transport, el fet imposable de la taxa es genera exclusivament respecte dels vaixells i mitjans de transport per carretera que facin trajectes de durada igual o superior a vuit hores.

Altres versions d'aquest precepte

Article 4.15-2

Subjecte passiu
Són subjectes passius contribuents de la taxa les persones físiques o jurídiques i les entitats a què fa referència l’article 35.4 de la Llei general tributària que siguin titulars de les activitats que han d’ésser objecte d’autorització per a la inscripció inicial, la inscripció de les modificacions i la inscripció de les renovacions als registres a què fa referència l’apartat 1.
Altres versions d'aquest precepte

Article 4.15-3

Acreditament
La taxa s'acredita en el moment de la presentació de les sol·licituds, subjectes a autorització, al registre oficial corresponent.
Altres versions d'aquest precepte

Article 4.15-4

Quota
1. La quota de la taxa en el registre d'explotacions ramaderes és de 50 euros per la tramitació de la sol·licitud d'inscripció inicial i de 25 euros per la tramitació de la sol·licitud d'inscripció de la modificació de les dades registrals.

2. La quota de la taxa en el registre del sector de l'alimentació animal i de l'àmbit de subproductes animals i productes derivats no destinats al consum humà és de 100 euros per la tramitació de la sol·licitud d'inscripció inicial i de 50 euros per la tramitació de la sol·licitud d'inscripció de la modificació de les dades registrals.

3. La quota de la taxa en el registre de transportistes i mitjans de transport d'animals vius és:

a) Transportistes:

– 20 euros per la tramitació de la sol·licitud d'inscripció inicial i per la tramitació de la sol·licitud de la inscripció per a la modificació de les dades registrals del transportista.
– 10 euros per la tramitació de la sol·licitud d'inscripció de renovació.

b) Mitjans de transport per carretera:

– 10 euros per la tramitació de la sol·licitud d'inscripció inicial o de la modificació de les dades registrals dels mitjans de transport que fan trajectes de durada igual o superior a vuit hores.
– 10 euros per la tramitació de la sol·licitud d'inscripció de renovació dels mitjans de transport que fan trajectes de durada igual o superior a vuit hores.

c) Vaixells de transport d'animals:

– 600 euros per la tramitació de la sol·licitud d'inscripció inicial del vaixell.
– 600 euros per la tramitació de la sol·licitud d'inscripció de renovació.

Altres versions d'aquest precepte

Article 4.15-5

Afectació
D’acord amb el que estableix l’article 1.1-3 del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, els ingressos derivats d’aquesta taxa resten afectats al finançament per a la implantació, el desenvolupament i el manteniment del programa per a la gestió telemàtica ramadera.
Altres versions d'aquest precepte

Capítol XVI

Taxa per la tramitació dels plans de gestió de dejeccions ramaderes
Altres versions d'aquest precepte

Article 4.16-1

Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la presentació i la tramitació del pla de gestió de les dejeccions ramaderes o la modificació del pla mitjançant el programa per a la gestió telemàtica del plans de dejeccions ramaderes.
Altres versions d'aquest precepte

Article 4.16-2

Subjecte passiu
És subjecte passiu de la taxa la persona física o jurídica titular d'una explotació ramadera que presenta un pla de gestió de les dejeccions ramaderes o la seva modificació.

En cas de plans conjunts, és subjecte passiu de la taxa la persona que presenta, com a titular, un pla conjunt de gestió de les dejeccions ramaderes o la seva modificació.

Altres versions d'aquest precepte

Article 4.16-3

Acreditament
La taxa s'acredita en el moment en què s'inicia la tramitació del pla de gestió de les dejeccions ramaderes o la seva modificació.
Altres versions d'aquest precepte

Article 4.16-4

Quota
La quota de la taxa és:

1.1. Per les explotacions ramaderes incloses en l'annex I de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats: 200 euros.

1.2. Per les explotacions ramaderes incloses en l'annex II de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats: 100 euros.

1.3. Per les explotacions ramaderes incloses en l'annex III de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, que generin mes de 7.000 kg de nitrogen, o que facin ampliacions que incrementin en més de 7.000 kg el nitrogen generat anualment amb les dejeccions: 50 euros.

1.4. Per la resta d'explotacions: 15 euros.

En el cas d'un pla conjunt de gestió de les dejeccions ramaderes, la quota és la que resulta d'aplicar els criteris anteriors en funció del nombre d'explotacions de cada tipus a què fa referència el pla conjunt o la seva modificació.
Altres versions d'aquest precepte

Títol V

Aigua

Capítol I

Taxes de l'Agència Catalana de l'Aigua

Article 5.1-1

Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis següents per part de l’Agència Catalana de l’Aigua:

Les actuacions administratives, facultatives i tècniques que ha de dur a terme l’Agència Catalana de l’Aigua en les tramitacions d’ofici o a instància de part relatives a la seguretat de preses, embassaments o basses, les autoritzacions, concessions, declaracions responsables o altres títols que habiliten per a la utilització o l’aprofitament del domini públic hidràulic i la seva zona de policia o del domini públic maritimoterrestre, o dels sistemes de sanejament públics, inclosa la seva inscripció al registre oficial corresponent, ja sigui com a conseqüència de disposicions normatives en vigor o bé derivades de les concessions o les autoritzacions ja atorgades, o l’emissió d’altres informes o respostes a peticions d’informació o consultes que no generin cap resolució i també les que donen lloc a la incoació d’un procediment d’ofici per a determinar o comprovar el tipus aplicable del cànon de l’aigua.

Altres versions d'aquest precepte

Article 5.1-2

Subjecte passiu
Són subjectes passius:
a) En el cas d'actuacions derivades d'una tramitació iniciada a instància de part, les persones físiques o jurídiques que la sol·liciten.
b) En el cas d'actuacions derivades d'una tramitació iniciada d'ofici, les persones físiques o jurídiques a qui afecta la prestació del servei.

Article 5.1-3

Exempcions
a) Els organismes, les entitats i les empreses públiques integrats en l’estructura de l’Estat, de les comunitats autònomes, dels municipis, de les comarques i d’altres ens públics territorials o institucionals, incloses les corporacions de dret públic, resten exempts de les taxes que graven la prestació dels serveis a què fa referència l’article 5.1-1 si presenten la sol·licitud del servei gravat en el marc de la prestació d’un servei públic, llevat que es tracti de procediments relatius a la seguretat de preses, embassaments i basses, cas en què l’exempció s’aplica només a les infraestructures destinades a l’abastament municipal.
b) Resten exemptes de les taxes que graven la prestació dels serveis a què fa referència l’article 5.1-1 les persones jurídiques sense ànim de lucre que estiguin acreditades davant el departament competent en matèria de medi ambient i que tinguin entre les finalitats establertes per llurs estatuts la protecció del medi ambient en general o d’algun de llurs elements en particular i desenvolupin llur activitat en l’àmbit territorial afectat per les actuacions administratives que exerceix l’Agència Catalana de l’Aigua.
c) Resten exempts de les taxes que graven la prestació dels serveis a què fa referència l’article 5.1-1 els particulars que sol·licitin autorització per a treballs forestals en zona de domini públic hidràulic, sempre que la
sol·licitud del servei que és gravat es presenti amb relació a actuacions que, a criteri de l’Agència Catalana de l’Aigua, permetin millorar l’estat ambiental de la zona i ordenar hidràulicament aquest àmbit fluvial.
d) Els procediments de revisió de concessions, de renúncia de concessions i autoritzacions, de revocació d’autoritzacions i de constitució de comunitats d’usuaris i d’atorgament de concessions a comunitats d’usuaris que estiguin en tràmit o legalment constituïdes resten exempts de la taxa. Així mateix, resten exempts de la taxa els procediments de declaració de caducitat de concessions, llevat que se sol·liciti la rehabilitació de la concessió, cas en què s’aplica la quota que correspongui d’acord amb el que estableixen les lletres a, b, c i d de l’apartat 1 de l’article 5.1-5.
e) Resta exempt de la taxa el procediment d’autorització de manteniment o neteja de lleres instat per particulars en domini públic hidràulic i zona de policia i sempre que no existeixi un aprofitament de materials resultants en benefici propi.
Altres versions d'aquest precepte

Article 5.1-4

Acreditació i exigibilitat
1. La taxa s'acredita amb la prestació del servei.
2. En el cas d'actuacions derivades d'una tramitació iniciada a instància de part la quota de la taxa és exigible en el moment de la finalització del procediment. S'exigeix només el 50% de l'import de la taxa en els casos en què els informes de viabilitat dels projectes condueixen a la denegació de la sol·licitud sense exhaurir el procediment administratiu i en els casos de desistiment o caducitat de la instància.
3. En el cas d'actuacions derivades d'una tramitació iniciada d'ofici, en el marc del procés de determinació i comprovació del cànon de l'aigua, la quota de la taxa és exigible en el moment que estiguin determinats tots els elements del tribut.

Article 5.1-5

Quota

1. La quota de la taxa en els procediments relatius al domini públic hidràulic, maritimoterrestre o els sistemes de sanejament públic és la següent:
a) Concessions per a l'aprofitament privatiu d'un cabal superior a 200.001 m³/any: 3.570 euros.
b) Concessions per a l'aprofitament privatiu d'un cabal entre 100.001 m³/any i 200.000 m³/any: 3.060 euros.
c) Concessions per a l'aprofitament privatiu d'un cabal entre 50.001 m³/any i 100.000 m³/any: 2.040 euros.
d) Concessions per a l'aprofitament privatiu d'un cabal entre 25.001 m³/any i 50.000 m³/any: 1.530 euros.
e) Concessions per a l'aprofitament privatiu d'un cabal entre 10.001 m³/any i 25.000 m³/any: 1.020 euros.
f) Concessions per a l'aprofitament privatiu d'un cabal fins a 10.000 m³/any: 510 euros.
g) Modificació de característiques de concessions que comportin un augment de cabal concessional o un canvi de punt de captació o derivació: 510 euros.
h) Modificació de característiques de concessions no incloses en l'epígraf precedent: 357 euros.
i) Inscripció o autorització de la transmissió de concessions: 153 euros.
j) Autoritzacions o permisos d'abocaments d'aigües residuals procedents de polígons industrials o d'altres agrupacions d'abocaments industrials: 2.040 euros.
k) Autoritzacions d'abocaments al domini públic maritimoterrestre: 1.530 euros.
l) Autoritzacions d'abocaments al domini públic hidràulic d'aigües residuals industrials i autoritzacions d'abocaments al domini públic hidràulic d'aigües residuals de caràcter sanitari amb un cabal igual o superior a 6.000 m³/any: 1.020 euros.
m) Autoritzacions d'abocaments amb connexió a un sistema públic de sanejament: 520,20 euros.
m bis) Autoritzacions d'abocaments al domini públic hidràulic d'aigües residuals de caràcter sanitari amb un cabal inferior a 6.000 m³/any: 300 euros.
n) Autoritzacions d'abocament a sistema de sanejament per mitjà de camió cisterna: 255 euros.
n bis) Declaracions responsables per a l’abocament amb cisternes a EDAR: 60,12 euros.
o) Autoritzacions i concessions d’obres, instal·lacions o activitats extractives relatives al domini públic hidràulic, incloses les tales amb aprofitament econòmic:
La quantia de la taxa (t, en euros) és l’arrel cúbica del quadrat del pressupost (p, en euros) d’execució material del projecte, d’acord amb la fórmula següent:
t = p2/3
La quantia de la taxa no pot ser inferior a 400 euros ni superior a 6.000 euros.
p) [No vigent]
q) [No vigent]
r) [No vigent]
s) [No vigent]
t) Autoritzacions d’obres, instal·lacions o activitats extractives en zona de policia incloses les tales amb aprofitament econòmic:
La quantia de la taxa (t, en euros) és l’arrel cúbica del quadrat del pressupost (p, en euros) d’execució material del projecte, multiplicat per un coeficient de 0,5, d’acord amb la fórmula següent:
t = 0,5 p2/3
La quantia de la taxa no pot ser inferior a 200 euros ni superior a 3.000 euros.
En cas d’instal·lacions ramaderes ja existents o modificacions agrícoles del relleu del terreny que no comporti aportació de terres, la quota de la taxa és de 205,78 euros. Si es tracta de tanques o murs en zona de policia, la quota de la taxa és de 72,67 euros.
u) Autoritzacions d’encreuament aeri i subterrani sobre o sota el domini públic hidràulic, respectivament 359,45 euros.
v) Autoritzacions per a la derivació temporal de cabals i per a rebaixar el nivell freàtic: 718,80 euros.
w) Autoritzacions d'aprofitaments privatius per disposició legal: 306 euros.
w bis) Comunicació d’aprofitaments privatius per disposició legal, incloent-hi la inscripció posterior: 186,44 euros.
x) Declaracions responsables per a l’exercici de la navegació: 60,12 euros.
y) Procediments d'atermenament i d'imposició de servituds iniciats a instància de part, la quota de la taxa és del 100% de les despeses que es derivin de les tramitacions esmentades. En aquests casos, l'Agència Catalana de l'Aigua ha de formular un pressupost provisional a l'efecte de l'acreditació de la taxa, a reserves del cost que resulti de la tramitació del procediment.
z) Per altres procediments relatius al domini públic hidràulic, la zona de policia corresponent, el domini públic maritimoterrestre o els sistemes de sanejament no compresos en els apartats anteriors la quota de la taxa és de 663 euros.
z bis) La quota de la taxa en els supòsits de desistiment inicial abans d’emetre els informes tècnics corresponents és de 63,37 euros.
z ter) Concessions per aprofitaments d’aigües superficials que no tinguin fixat un volum màxim anual: s’han d’aplicar les taxes establertes per les lletres anteriors; s’ha de considerar com a volum anual el que resulti de mantenir el cabal instantani com a cabal continu durant tot l’any.
z quater) Autorització d’usos d’aigua per a la refrigeració en circuits oberts: si hi ha retorn al medi la quota de la taxa és de 630 euros; si els cabals extrets s’aboquen al sistema de clavegueram la quota de la taxa és de 2.040 euros.

En el cas de sol·licituds simultànies de concessió i autorització d'abocament, els coeficients a què fan referència les lletres a, b, c, d, e, f, g i h es redueixen d'un 25%.
La quota de la taxa establerta a la lletra m es bonifica en un 50% en el cas d’establiments de turisme rural que disposin del distintiu de garantia de qualitat ambiental o l’etiqueta ecològica de la Unió Europea.
La quota dels procediments de modificació, novació, renovació o revisió d'autoritzacions és l'equivalent al 50% de l'import establert per l'apartat 1.
En el cas de transmissió d'autoritzacions la quota és l'equivalent al 20% de l'import establert per l'apartat 1.

2. La quota de la taxa en els supòsits d'emissió d'informes o peticions diverses d'informació és la següent:
a) Emissió d'informes:
a.1. Amb caràcter general: 61,20 euros.
a.2. Si comporta l’anàlisi d’estudis d’inundabilitat: 667,21 euros.
a.3. Si els informes s'emeten en el marc de la legislació urbanística aplicable: 510 euros.
a.4. Si els informes s'emeten en actuacions urbanístiques per aprovar projectes d'actuacions específiques d'interès públic en sòl no urbanitzable, en el marc legal determinat per l'article 48.1.e del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme: 61,20 euros.
b) Respostes a peticions d'informació:
b.1. Si la petició d'informació es refereix a memòries: 30,60 euros. Tanmateix, si afecta també apèndixs o annexos, és de 61,20 euros.
b.2. Si la petició es refereix a models matemàtics les quotes es regeixen per les taules següents:
Modelització hidrològica
Cursos fluvials en què s'ha fet una planificació de l'espai fluvial (PEF) i estan normalitzats els cabals: 1.224 euros.
Cursos fluvials en què s'ha fet una planificació de l'espai fluvial (PEF) i no estan normalitzats els cabals: 102 euros.
Cursos fluvials en què es disposa d'informació regional: 61,20 euros.
Cursos fluvials en què es disposa d'informació d'estudi de detall: 306 euros.
Modelització hidràulica
Cursos fluvials en què s'ha fet una planificació de l'espai fluvial (PEF) i una actuació prevista dins el sistema hídric (SH): 612 euros.
Cursos fluvials en què s'ha fet una planificació de l'espai fluvial (PEF) i una actuació prevista fora del sistema hídric (SH): 102 euros.
Cursos fluvials en què es disposa d'informació regional: 61,20 euros.
Cursos fluvials en què es disposa d'informació d'estudi de detall: 306 euros.
PEF (planificació de l'espai fluvial): estudi relatiu al tractament integral dels aspectes hidrològics, hidràulics, geomorfològics i ambientals.
SH (sistema hídric): zona de l'espai fluvial necessària per a preservar el règim de corrents en cas d'avinguda ja que és una zona amb elevat risc d'inundacions.

3. En els casos d'emissió de certificats del registre d'aigües o del cens d'abocaments la quota de la taxa és de 51 euros.

4. En els casos de determinació d’ofici del tipus aplicable del cànon de l’aigua, la quota de la taxa és la següent:
a) Aixecament d’acta d’una inspecció puntual (menys de dues hores): 89,55 euros.
b) Aixecament d’acta d’una inspecció de llarga durada (més de dues hores): 301,25 euros.
c) Analítica bàsica (MES, DQO decantada, DQO no decantada, SOL, CL, pH): 127 euros.
d) Analítica de matèries en suspensió (MES): 22 euros.
e) Analítica de DQO decantada: 36 euros.
f) Analítica de DQO no decantada: 36 euros.
g) Analítica de sals solubles (SOL): 9 euros.
h) Analítica de nutrients (nitrogen + fòsfor): 67 euros.
i) Analítica de nitrogen Kjeldahl (orgànic i amoniacal): 36 euros.
j) Analítica de fòsfor total: 31 euros.
k) Analítica de matèries inhibidores: 120 euros.
l) Determinació de dissolvents per cromatografia: 180 euros.
m) Analítica de carboni orgànic total (TOC): 45 euros.
n) Analítica d’AOX: 147 euros.

5. La quota de la taxa en els procediments relatius a la seguretat de preses, embassaments i basses és la següent:
a) Classificació de presa, embassament o bassa i inscripció al Registre de seguretat de preses i embassaments de Catalunya, per a propostes tipus A: 815,57 euros.
b) Classificació de presa, embassament o bassa i inscripció al Registre de seguretat de preses i embassaments de Catalunya, per a propostes tipus B: 895,41 euros.
c) Classificació de presa, embassament o bassa i inscripció al Registre de seguretat de preses i embassaments de Catalunya, per a propostes tipus C: 1.106,68 euros.
d) Inscripció al Registre de seguretat de preses i embassaments de Catalunya, per a instal·lacions classificades A: 231,01 euros.
e) Inscripció al Registre de seguretat de preses i embassaments de Catalunya, per a instal·lacions classificades B: 212,93 euros.
f) Inscripció al Registre de seguretat de preses i embassaments de Catalunya, per a instal·lacions classificades C: 203,89 euros.
g) Modificació de dades o anotació de documentació complementària al Registre de seguretat de preses i embassaments de Catalunya: la quota és equivalent al 50% de l’import establert per a la quota d’inscripció al Registre de seguretat de preses i embassaments de Catalunya, segons la seva classificació A, B o C.
h) Emissió de certificat d’inscripció al Registre de seguretat de preses i embassaments de Catalunya: 71,95 euros.
i) Aprovació de les normes d’explotació de presa, embassament o bassa: 2.201,03 euros.
j) Aprovació del pla d’emergència de presa, embassament o bassa: 2.788,55 euros.
k) Emissió d’informe específic relatiu a projectes, obres o canvi d’etapa en la vida de la presa, l’embassament o la bassa, o de revisió de seguretat: 1.168,81 euros.

Altres versions d'aquest precepte

Capítol II

Taxa per l'accés a les infraestructures de sanejament en alta
Altres versions d'aquest precepte

Article 5.2-1

Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa l'accés a les infraestructures de sanejament en alta existents, o a les previstes en el programa de sanejament d'aigües residuals urbanes o en l'instrument de planificació hidrològica vigent, amb relació a les actuacions urbanístiques següents:

a) De nova urbanització.

b) De reforma o renovació de la urbanització, quan comportin un increment de generació d'aigües residuals, sia com a conseqüència d'una major edificabilitat o densitat de l'ús urbanístic o com a conseqüència d'un canvi de l'ús urbanístic.

Altres versions d'aquest precepte

Article 5.2-2

Subjecte passiu
Són subjectes passius, en qualitat de contribuents, les persones promotores del projecte d'urbanització.
Altres versions d'aquest precepte

Article 5.2-3

Acreditament
La taxa s'acredita en el moment d'emissió de l'informe favorable de l'Agència Catalana de l'Aigua sobre la solució de sanejament col·lectiva proposada en el projecte d'urbanització de l'actuació urbanística corresponent. A aquest efecte, l'Agència ha d'emetre la corresponent liquidació juntament amb l'emissió de l'informe per tal que la persona obligada efectuï el pagament per qualsevol dels mitjans establerts per l'article 1.2-11.

En qualsevol cas, en el moment de l'aprovació definitiva del projecte d'urbanització ha de restar acreditat que el subjecte passiu ha satisfet la taxa a l'Agència Catalana de l'Aigua.

Altres versions d'aquest precepte

Article 5.2-4

Quota
1. La quota es calcula a partir de la fórmula següent:

D + C (més IVA)

On:

D: són les despeses d'increment de la capacitat de depuració derivades del nou desenvolupament a partir dels habitants equivalents (HE).

C: és la despesa derivada de l'ús dels col·lectors en alta existents.

Els imports per cada concepte es fixen d'acord amb les fórmules següents (tots els costos són sense IVA):

 

a) Depuració (D):

Menys de 370 HE:

D = 750 * HE

Entre 370 i 17.500 HE:

D = 6192 * (HE) 0.643

Més de 17.500 HE:

D = 190 * HE

 

 

b) Ús de col·lectors en alta existents (C): C = 28 * HE * L

Essent (L) la longitud de xarxa en alta existent utilitzada, expressada en quilòmetres, des de la connexió al sistema fins l'EDAR, i (HE) els habitants equivalents dels nous desenvolupaments, segons les expressions següents, calculats a partir del nombre de parcel·les o d'habitacions que es construiran, en cas de desenvolupaments residencials, el nombre d'hectàrees netes (en el cas de planejament industrial, terciari o mixt, i el punt de connexió a sistema de sanejament en alta:

 

Residencial

3

Habitants equivalents per parcel·la o nombre d'habitacions

Industrial

150

Habitants equivalents per hectàrea neta

Terciari

50

Habitants equivalents per hectàrea neta

Mixtos

100

Habitants equivalents per hectàrea neta

 

 

2. En les fórmules de càlcul dels paràmetres considerats en la quota cal tenir present que:

a) Els habitatges de protecció oficial i l'habitatge dotacional no es consideren en el càlcul dels habitants equivalents.

b) Tampoc no computen en el càlcul les superfícies destinades a equipaments públics.

c) En els desenvolupaments industrials, terciaris o mixtos, l'aportació es calcula segons la dotació en habitants equivalents prevista en l'apartat 5.2-4.1, llevat que es justifiqui tècnicament quin és exactament el seu consum, en què és aquest cabal el que es converteix en habitants equivalents.

3. L'import que resulta de la quota no inclou el cost de connexió a la xarxa de sanejament en alta, que correspon d'executar al subjecte passiu.

Altres versions d'aquest precepte

Article 5.2-5

Afectació
Els ingressos derivats de l'aplicació de la taxa resten afectats al finançament de les despeses d'inversió de sanejament en alta previstes en la planificació en què incorri l'Agència Catalana de l'Aigua.
Altres versions d'aquest precepte

Article 5.2-6

Devolucions
El subjecte passiu té dret a la devolució de la taxa que ha satisfet si la resolució que posa fi al procediment no aprova definitivament el projecte d'urbanització.
Altres versions d'aquest precepte

Títol VI

Assegurances i matèria financera, estadística i tributària

Capítol I

Taxa per l'expedició del diploma de mediador o mediadora d'assegurances titulat

Article 6.1-1

Fet imposable
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 6.1-2

Subjecte passiu
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 6.1-3

Acreditació
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 6.1-4

Quota
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 6.1-5

Afectació de la taxa
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol II

Taxa per la verificació prèvia a l'admissió de valors a negociació exclusivament als mercats de valors situats a Catalunya

Article 6.2-1

Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la verificació del compliment dels requisits necessaris per a l'admissió de valors a negociació exclusivament als mercats de valors situats a Catalunya.

Article 6.2-2

Subjecte passiu
Són subjectes passius les societats que sol·liciten la verificació del compliment dels requisits necessaris per a l'admissió de valors a negociació exclusivament als mercats de valors situats a Catalunya.

Article 6.2-3

Acreditació
La taxa s'acredita en el moment en què el Departament d'Economia i Finances fa la verificació prèvia del fullet d'admissió i dóna per complerts tots els requisits necessaris per a l'admissió dels valors a negociació.

Article 6.2-4

Base imposable
La base imposable és el valor nominal de l'emissió per a la qual se sol·licita l'admissió a negociació. En cas de modificació de valors en circulació per increment de llur valor nominal, la base imposable és l'import de l'increment del valor nominal de les emissions, com a conseqüència de la modificació, en la data de la verificació corresponent.
Altres versions d'aquest precepte

Article 6.2-5

Quota

1. La quota de la taxa es determina aplicant a la base imposable el barem següent:
a) Valors amb un termini final d'amortització o venciment superior a divuit mesos: 0,03 per mil.
b) Valors amb un termini final d'amortització o venciment inferior o igual a divuit mesos: 0,01 per mil.
2. Si la quota que resulta d'aplicar el tipus de gravamen és superior a 20.808 euros, en el cas d'emissions de renda variable, o de 9.363,60 euros, en el cas de valors de renda fixa, s'ha d'aplicar una quota fixa màxima de 20.808 euros i 9.363,60 euros, respectivament.
3. Si la quota que resulta d'aplicar el tipus de gravamen és inferior a 1.700,00 euros, en el cas d'emissions de valors de renda variable, o de 1.000,00 euros, en el cas de valors de renda fixa, s'ha d'aplicar una quota fixa mínima de 1.700,00 euros i 1.000,00 euros, respectivament.
 

Altres versions d'aquest precepte

Capítol III

Taxa per la verificació prèvia a l'emissió de valors que seran admesos a negociació exclusivament als mercats de valors situats a Catalunya

Article 6.3-1

Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la verificació del compliment dels requisits necessaris per a l'emissió de valors que seran admesos a negociació exclusivament als mercats de valors situats a Catalunya.

Article 6.3-2

Subjecte passiu
Són subjectes passius les societats que sol·liciten la verificació dels requisits necessaris per a l'emissió de valors que seran admesos a negociació exclusivament als mercats de valors situats a Catalunya.

Article 6.3-3

Acreditació
La taxa s'acredita en el moment en què el Departament d'Economia i Finances en fa la verificació i dóna per complerts tots els requisits necessaris per a l'emissió dels valors.

Article 6.3-4

Base imposable
1. La base imposable és el valor nominal de l'emissió a què es refereix el fullet informatiu corresponent. En cas de modificació de valors en circulació per increment de llur valor nominal, la base imposable és l'import de l'increment del valor nominal de les emissions, com a conseqüència de la modificació, en la data de la verificació corresponent.
2. En el cas de fullets d'ofertes públiques de venda, la base imposable és el valor efectiu de l'oferta corresponent.

Article 6.3-5

Quota
1. La quota de la taxa es determina multiplicant a la base imposable el tipus de gravamen següent, segons les característiques de l'emissió o oferta pública de venda:
a) Fullets d'emissió o fullets d'ofertes públiques de venda de valors amb un termini final d'amortització o venciment superior a divuit mesos, i fullets presentats com a conseqüència de modificacions de valors en circulació que suposen un increment del seu valor nominal: 0,14 per 1.000.
b) Fullets d'emissió o fullets d'ofertes públiques de venda de valors amb un termini final d'amortització o venciment inferior o igual a divuit mesos: 0,04 per 1.000.
2. Si la quota que resulta d'aplicar el tipus de gravamen és superior a 67.683,25 euros, en el cas d'emissions de renda variable, o de 40.609,95 euros, en el cas de valors de renda fixa, s'ha d'aplicar una quota fixa màxima de 67.683,25 euros i 40.609,95 euros, respectivament.
3. Per als fullets presentats com a conseqüència de la modificació de valors en circulació que suposen una disminució del valor nominal d'aquests, suplements o modificacions de fullets d'emissió registrats que no afecten el valor nominal de l'emissió o emissions, excepte fullets incomplets: 158,10 euros.

Capítol IV

Taxa per l'expedició de certificacions oficials de l'Institut d'Estadística de Catalunya
Altres versions d'aquest precepte

Article 6.4-1

Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa l’expedició de certificacions oficials de les estadístiques elaborades per Institut d’Estadística de Catalunya i de les estadístiques oficials elaborades per les institucions i òrgans que integren el Sistema estadístic de Catalunya.

Altres versions d'aquest precepte

Article 6.4-2

Subjecte passiu
Són subjectes passius d’aquesta taxa les persones físiques o jurídiques del sector públic o del sector privat que sol·liciten la certificació.
Altres versions d'aquest precepte

Article 6.4-3

Exempcions
Estan exempts de pagar la taxa els departaments de la Generalitat de Catalunya.
Altres versions d'aquest precepte

Article 6.4-4

Acreditament
La taxa s’acredita en el moment de produir-se el fet imposable, quan l’lnstitut d’Estadística emet la certificació sol·licitada i el sol·licitant la rep.
Altres versions d'aquest precepte

Article 6.4-5

Quota
La quota de la taxa es fixa en 25 euros per certificació.
Altres versions d'aquest precepte

Capítol V

Taxa per la realització de valoracions prèvies en l'àmbit dels tributs que gestiona la Generalitat de Catalunya

Article 6.5-1

Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la realització, per les delegacions territorials de l'Agència Tributària de Catalunya, de la valoració de rendes, productes, béns, despeses i altres elements del fet imposable efectuada en les sol·licituds d'informació de valoració i els acords previs de valoració regulats per la Llei general tributària, en l'àmbit de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i de l'impost sobre successions i donacions.
Altres versions d'aquest precepte

Article 6.5-2

Subjecte passiu
És subjecte passiu de la taxa la persona física o jurídica que sol·licita la realització de la valoració o en interès de la qual es fa aquesta activitat.

Article 6.5-3

Acreditació
La taxa s'acredita amb la realització de la valoració. Tanmateix, i en els termes que s'estableixin per reglament, pot exigir-se'n el pagament en el moment de presentar la sol·licitud de la valoració i com a condició prèvia per a admetre-la a tràmit.

Article 6.5-4

Quota
La quota de la taxa es fixa en 369,50 euros per cada bé valorat. Si la sol·licitud de valoració comporta valorar una pluralitat de béns, s'ha d'exigir, a més, la quota corresponent a la valoració de cadascun dels béns.

Capítol VI

Taxa per la prestació del servei de resultats específics per l’explotació d’estadístiques d’interès de la Generalitat
Altres versions d'aquest precepte

Article 6.6-1

Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa el servei de resultats específics d’estadístiques d’interès de la Generalitat, en els termes establerts per l’article 19.c de la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d’estadística de Catalunya.

Altres versions d'aquest precepte

Article 6.6-2

Subjecte passiu
Són subjectes passius d’aquesta taxa les persones físiques o jurídiques que sol·liciten el servei.
Altres versions d'aquest precepte

Article 6.6-3

Exempcions

Estan exempts de pagar la taxa els òrgans estatutaris i l’Administració de la Generalitat i els òrgans, organismes i ens públics que en depenen o hi estan vinculats.

Altres versions d'aquest precepte

Article 6.6-4

Bonificacions

Poden gaudir d’una bonificació del 50% de la quota resultant les altres administracions públiques de Catalunya i els ens que depenen d’aquestes administracions o que hi estan vinculats.

Altres versions d'aquest precepte

Article 6.6-5

Acreditament

La taxa s’acredita en el moment de realització del fet imposable i és exigible quan l’Institut d’Estadística de Catalunya lliura el resultat específic d’estadística que s’ha sol·licitat.

Altres versions d'aquest precepte

Article 6.6-6

Quota

La quota de la taxa es determina multiplicant les hores de dedicació del personal estadístic a la prestació del servei sol·licitat pel preu hora de dedicació del personal estadístic, que és de 60 euros l’hora.

Altres versions d'aquest precepte

Títol VII

Comerç

Capítol I

Taxa per a la tramitació de a la llicència comercial de la Generalitat
Altres versions d'aquest precepte

Article 7.1-1

Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la tramitació d'expedients de sol·licitud de llicència comercial de la Generalitat.
Altres versions d'aquest precepte

Article 7.1-2

Subjecte passiu
Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques que sol·liciten les llicències comercials.
Altres versions d'aquest precepte

Article 7.1-3

Acreditació
1. La taxa s'acredita en el moment de presentar la sol·licitud de la llicència comercial. Atesa la possibilitat de desistiment de la persona sol·licitant abans, durant o desprès de l'estudi de l'expedient per a l'atorgament de la llicència, la taxa es fracciona en dos pagaments:
a) El 65% en el moment de presentar la sol·licitud, juntament amb la resta de documentació necessària per a iniciar la tramitació de l'expedient, pel procediment d'autoliquidació.
b) El 35% restant abans de finalitzar el període establert pel tràmit d'audiència que s'inicia un cop dictada la proposta de resolució, pel procediment de notificació de la liquidació.
2. La manca de liquidació de la taxa té les conseqüències següents:
La manca d'acreditació del pagament del 65% en el moment de presentar la sol·licitud té els mateixos efectes que la manca de qualsevol altra documentació preceptiva necessària per a iniciar la tramitació de l'expedient.
La manca de liquidació del pagament del 35% dins del període de quinze dies a comptar des de l'endemà de la recepció de la corresponent notificació dóna lloc a la caducitat de l'expedient per a l'atorgament de la llicència comercial de la Generalitat.
3. En els casos en els que no es dicti resolució expressa en el termini legalment establert, la persona interessada, amb la sol·licitud prèvia corresponent té dret a la devolució de l'import pagat.
Altres versions d'aquest precepte

Article 7.1-4

Base imposable i tipus de gravamen
Constitueix la base imposable la superfície de venda total dels establiments, quan es tracti d'un nou establiment comercial, d'un canvi d'activitat, i només la superfície de venda afegida quan es tracti d'una ampliació. El tipus de gravamen s'estableix en 3,70 euros per metre quadrat de superfície de venda.
Altres versions d'aquest precepte

Article 7.1-5

Afectació
Els ingressos procedents de la recaptació de les taxes per la tramitació de la llicència comercial de la Generalitat s'afecten al finançament, l'ampliació i la millora dels serveis que tinguin assignades les tasques de vetllar pel compliment del que estableix la corresponent Decret llei d'ordenació dels equipaments comercials i les normes reglamentàries que la despleguin.
Altres versions d'aquest precepte

Capítol II

Taxa per a la tramitació de la certificació necessària perquè les botigues de conveniència puguin vendre tabac mitjançant màquines expenedores
Altres versions d'aquest precepte

Article 7.2-1

Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la comprovació i tramitació de la certificació acreditativa dels requisits establerts per l’article 2.2 de la Llei 8/2004, del 23 de desembre, d’horaris comercials, relatiu a les botigues de conveniència, per tal que aquests establiments puguin instal·lar màquines expenedores de tabac, d’acord amb el que estableix l’article 4.b, primer paràgraf, de la Llei de l’Estat 28/2005, del 26 de desembre, de mesures sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac.
Altres versions d'aquest precepte

Article 7.2-2

Subjecte passiu
Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques, titulars dels establiments, que sol·liciten la certificació.
Altres versions d'aquest precepte

Article 7.2-3

Acreditament
La taxa s’acredita en el moment de presentar la sol·licitud de la certificació.
Altres versions d'aquest precepte

Article 7.2-4

Quota
Quota per l’expedició de la certificació acreditativa de la condició de botiga amb oferta de conveniència segons els paràmetres que determina l’article 2.2 de la Llei 8/2004, amb les corresponents visites prèvies de comprovació a càrrec de la inspecció adscrita a la Direcció General de Comerç: 70 euros.
Altres versions d'aquest precepte

Article 7.2-5

Afectació
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Títol VII bis

Consum
Altres versions d'aquest precepte

Capítol I

Taxa per l'emissió d'informes preceptius
Altres versions d'aquest precepte

Article 7bis.1-1

Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa l’emissió d’informes que hagi d’emetre l’Agència Catalana del Consum a petició dels particulars, com a conseqüència d’activitats regulades o en procediments reglats.
Altres versions d'aquest precepte

Article 7bis.1-2

Subjecte passiu
És subjecte passiu de la taxa qualsevol persona física o jurídica que sol·licita l’emissió de l’informe.
Altres versions d'aquest precepte

Article 7bis.1-3

Acreditament
La taxa s’acredita en el moment de l’emissió i lliurament de l’informe, però se’n pot exigir el pagament en el moment en què es fa la sol·licitud.
Altres versions d'aquest precepte

Article 7bis.1-4

Quota
La quota s’estableix en 200 euros per informe.
Altres versions d'aquest precepte

Capítol II

Taxa per la prestació de serveis i la realització d’activitats administratives d’inspecció de consum a les empreses prestadores de serveis bàsics
Altres versions d'aquest precepte

Article 7 bis.2-1

Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis i la realització d’actuacions administratives d’inspecció a les empreses prestadores de serveis bàsics, d’acord amb la definició que en fa l’article 251-2 de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, amb relació a les reclamacions rebudes a l’Agència Catalana del Consum. Se n'exclouen les reclamacions que no hagin estat presentades prèviament per la persona consumidora a l’empresa prestadora de serveis bàsics.

2. L’activitat inspectora consisteix en la verificació, el control i la supervisió de l’activitat duta a terme per l’empresa prestadora de serveis bàsics en la gestió de les reclamacions formulades per les persones consumidores amb relació a l’observança de les obligacions d’atenció que estableix la normativa vigent en matèria de consum. Quan l’Agència Catalana del Consum hagi rebut almenys cent reclamacions d’una mateixa empresa de serveis, li ha de fer una inspecció.
Altres versions d'aquest precepte

Article 7 bis.2-2

Subjecte passiu
Són subjectes passius de la taxa per la prestació de serveis i la realització d’activitats administratives d’inspecció de consum a les empreses prestadores de serveis bàsics les persones jurídiques prestadores de serveis bàsics, d’acord amb la definició que en fa l’article 251-2 de la Llei 22/2010, respecte a les quals les persones consumidores han formulat reclamacions a l’Agència Catalana del Consum.
Altres versions d'aquest precepte

Article 7 bis.2-3

Acreditament
La taxa per la prestació de serveis i la realització d’activitats administratives d’inspecció de consum a les empreses prestadores de serveis bàsics s’acredita amb la prestació del servei constitutiu del fet imposable.
Altres versions d'aquest precepte

Article 7 bis.2-4

Quota
La quota de la taxa per la prestació de serveis i la realització d’activitats administratives d’inspecció de consum a les empreses prestadores de serveis bàsics és de 50 euros per cada reclamació que hagi donat peu a la inspecció.
Altres versions d'aquest precepte

Article 7 bis.2-5

Afectació
Els ingressos que s’obtenen com a conseqüència de l’aplicació de la taxa per la prestació de serveis i la realització d’activitats administratives d’inspecció de consum a les empreses prestadores de serveis bàsics tenen la consideració de recursos econòmics de l’Agència Catalana del Consum, en els termes de l’article 15 de la Llei 9/2004, del 24 de desembre, de creació de l'Agència Catalana del Consum. Els imports obtinguts s’han de destinar íntegrament a actuacions en matèria de defensa de les persones consumidores.
Altres versions d'aquest precepte

Títol VII ter

Contractació pública
Altres versions d'aquest precepte

Capítol I

Taxa per la realització d’activitats que són competència del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
Altres versions d'aquest precepte

Article 7 ter.1-1

Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa, la tramitació i resolució dels recursos, les reclamacions i les qüestions de nul·litat, que siguin competència del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, següents:

a) Recurs especial en matèria de contractació.

b) Reclamacions per a l’adopció de mesures provisionals sol·licitades abans de la interposició del recurs especial en matèria de contractació.

c) Qüestions de nul·litat basades en els supòsits especials de nul·litat contractual.

La taxa s’aplica respecte als recursos, les reclamacions i les qüestions de nul·litat que deriven dels procediments contractuals que tramita l’Administració de la Generalitat, les entitats i els organismes que formen part del seu sector públic que tenen la consideració de poders adjudicadors, les administracions locals integrades en el seu territori, i les entitats i els organismes de l’Administració local que tenen la consideració de poders adjudicadors.

Altres versions d'aquest precepte

Article 7 ter.1-2

Subjecte passiu

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques que presenten els recursos, les reclamacions o les qüestions de nul·litat a què fa referència l’article 7 ter.1-1.

Altres versions d'aquest precepte

Article 7 ter.1-3

Acreditament

La taxa s’acredita en el moment en què els interessats presenten els escrits d’interposició del recurs especial en matèria de contractació, la reclamació per a l’adopció de mesures provisionals o la qüestió de nul·litat. Cal acreditar-ne el pagament per tal de poder-los admetre a tràmit.

Altres versions d'aquest precepte

Article 7 ter.1-4

Quota

1. Cada recurs especial en matèria de contractació, reclamació per a l’adopció de mesures provisionals o qüestió de nul·litat que constitueixen el fet imposable d’aquesta taxa i que siguin sotmesos al coneixement del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic merita la quota següent:

Quantia del procediment

Import de la quota

Fins a 500.000 euros

750 euros

De 500.001 euros a 1.000.000 d’euros

1.500 euros

De 1.000.001 euros a 5.000.000 d’euros

2.000 euros

De 5.000.001 euros a 10.000.000 d’euros

3.500 euros

Més de 10.000.000 d’euros

5.000 euros

2. Als efectes de l’apartat 1, la quantia del procediment es fixa en el valor estimat del contracte objecte del recurs, reclamació o qüestió de nul·litat determinat per l’import total, sense incloure l’impost sobre el valor afegit, en els termes de l’article 88.1 del text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, del 14 de novembre.

3. En el cas que l’objecte del recurs, reclamació o qüestió de nul·litat sigui un lot, la quantia del procediment és el valor estimat del lot. En el cas que s’impugnin alhora dos lots o més, la quantia del procediment és el resultat de sumar els valors estimats de cada lot impugnat.

4. Quan la taxa ha estat abonada per la reclamació d’adopció de mesures provisionals, no cal efectuar cap altre pagament per a la interposició del recurs posterior.

5. En el cas que l’objecte del recurs, reclamació o qüestió de nul·litat sigui un procediment de contractació que tingui per finalitat seleccionar o admetre diversos operadors econòmics per a l’adjudicació de futurs contractes durant un període determinat, l’import de la quota de la taxa és de 750 euros, independentment de la quantia del procediment.

Altres versions d'aquest precepte

Article 7 ter.1-5

Devolució

És procedent la devolució de la taxa a l’interessat quan, havent estat efectuat prèviament l’ingrés del seu import, el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic declari que no és competent per a conèixer l’assumpte que li ha estat sotmès a consideració.

Altres versions d'aquest precepte

Títol VIII

Cultura

Capítol I

Taxa per la realització de sessions fotogràfiques, filmacions i similars
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 8.1-1

Fet imposable
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 8.1-2

Subjecte passiu
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 8.1-3

Acreditació
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 8.1-4

Quota
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol II

Taxa per l'examen d'obres cinematogràfiques i altres obres audiovisuals, per a qualificar-les per grups d'edat
Altres versions d'aquest precepte

Article 8.2-1

Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa l’examen d’obres cinematogràfiques i altres obres audiovisuals, si aquest examen és imposat per disposició legal o reglamentària.
Altres versions d'aquest precepte

Article 8.2-2

Subjecte passiu
Són subjectes passius de la taxa els titulars dels drets d’explotació de les obres cinematogràfiques i altres obres audiovisuals presentades a qualificació.
Altres versions d'aquest precepte

Article 8.2-3

Acreditament
La taxa s’acredita en el moment de la prestació del servei, però en pot ésser exigit el pagament en el moment en què es presenta l’obra cinematogràfica o audiovisual que s’ha de visionar.
Altres versions d'aquest precepte

Article 8.2-4

Quota

La quota de la taxa es fixa en funció de la durada de les obres cinematogràfiques o audiovisuals, d’acord amb els trams següents:
- Per l’examen d’obres amb una durada d’entre 1 i 30 minuts: 10 euros.
- Per l’examen d’obres amb una durada d’entre 31 i 60 minuts: 50 euros.
- Per l’examen d’obres amb una durada d’entre 61 i 90 minuts: 80 euros.
- Per l’examen d’obres amb una durada d’entre 91 i 120 minuts: 110 euros.
- Per l’examen d’obres amb una durada a partir de 121 minuts: 150 euros.

Altres versions d'aquest precepte

Article 8.2-5

Afectació
De conformitat amb el que estableix l’article 1.1-3, els ingressos derivats de la taxa resten afectats al finançament del cost del servei prestat pel departament competent en matèria de cultura.
Altres versions d'aquest precepte

Capítol III

Taxa per la tramitació de sol·licituds d’autorització de les entitats de gestió col·lectiva de drets de propietat intel·lectual i pels serveis que presta el Registre de la Propietat Intel·lectual de Catalunya
Altres versions d'aquest precepte

Article 8.3-1

Fet imposable

1. Constitueixen el fet imposable de la taxa la tramitació de sol·licituds d’autorització de les entitats de gestió col·lectiva de drets de propietat intel·lectual i la prestació dels serveis del Registre de la Propietat Intel·lectual de Catalunya següents:

a) La tramitació dels expedients de sol·licitud d’inscripció en el Registre de la Propietat Intel·lectual de Catalunya dels drets, dels actes i dels contractes sobre obres, actuacions i produccions protegides per la Llei de propietat intel·lectual. S’inclou la primera inscripció, la transmissió de drets posterior, l’anotació preventiva, la cancel·lació, la modificació de dades, el desistiment i el trasllat d’assentament i d’expedient.

b) L’emissió de certificacions i notes simples relatives al contingut dels assentaments del Registre.

c) L’emissió de còpies certificades d’obra.

d) L’autenticació de signatures.

e) La qualificació de documents.

f) La realització de còpies compulsades de documents qualificats.

Altres versions d'aquest precepte

Article 8.3-2

Subjecte passiu
Són subjectes passius de la taxa les entitats de gestió col·lectiva de drets de propietat intel·lectual que sol·liciten autorització, i també les persones físiques o jurídiques que sol·liciten els serveis del Registre de la Propietat Intel·lectual de Catalunya que constitueixen el fet imposable.
Altres versions d'aquest precepte

Article 8.3-3

Acreditament
La taxa s'acredita en el moment de la prestació del servei, però pot ser exigida en el moment de la sol·licitud.
Altres versions d'aquest precepte

Article 8.3-4

Quota

La quota de la taxa és:

1. Per la tramitació de sol·licituds d’autorització de les entitats de gestió col·lectiva de drets de propietat intel·lectual: 15 euros.

2. Per la tramitació dels expedients d’inscripció en el Registre de la Propietat Intel·lectual de Catalunya:

a) Per cada obra: 12 euros.

b) Per cada títol o unitat, a partir del segon, de col·leccions d’obres: 3 euros.

En el cas d’inscripció de modificació de dades, la quota s’aplica per cada matriu d’inscripció.

3. Per l’emissió de certificat d’inscripció: 12 euros.

4. Per l’emissió de nota simple: 4 euros.

5. Per l’emissió de còpia certificada d’obra:

a) Per la tramitació: 12 euros.

b) Per suport paper:

– Per pàgina en blanc i negre: 0,05 euros cada unitat.

– Per pàgina en color: 1,5 euros cada unitat.

c) Per altres suports: 3 euros cada unitat.

6. Per diligència d’autenticació de signatura: 5 euros per cada signatura.

7. Per la qualificació de document: 10 euros per document.

8. Per la compulsa de document qualificat: 1 euro per pàgina.

Altres versions d'aquest precepte

Article 8.3-5

Afectació

La taxa té caràcter finalista, per la qual cosa els ingressos que en deriven resten afectats al finançament de les actuacions del departament competent en matèria de cultura.

Altres versions d'aquest precepte

Capítol IV

Taxa per la realització, en les dependències de la Biblioteca de Catalunya, de reportatges fotogràfics i transmissions i enregistraments sonors o visuals

Article 8.4-1

Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la realització, en les dependències de la Biblioteca de Catalunya, de reportatges fotogràfics, enregistraments i transmissions sonors o visuals, per qualsevol mitjà mecànic.

Article 8.4-2

Subjecte passiu
Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que sol·liciten les autoritzacions corresponents.

Article 8.4-3

Acreditació
La taxa s'acredita en el moment d'obtenir l'autorització.

Article 8.4-4

Quota
L'import de la quota és:
1. Reportatges fotogràfics, per una hora: 109,95 euros.
2. Filmacions, enregistraments i rodatges, per una hora: 109,95 euros.
3. Transmissions i enregistraments exclusivament sonors, per una hora: 51,35 euros.

Capítol V

Taxa per la utilització de les cabines de consulta de la Biblioteca de Catalunya

Article 8.5-1

Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització de les cabines de consulta de la Biblioteca de Catalunya.

Article 8.5-2

Subjecte passiu
Són subjectes passius de la taxa les persones que utilitzen les cabines de lectura.

Article 8.5-3

Acreditació
La taxa s'acredita en el moment que s'autoritza la utilització de les cabines de lectura.

Article 8.5-4

Quota
La quota de la taxa es fixa en 18,40 euros per cada setmana o fracció d'utilització d'una cabina de lectura.

Capítol VI

Taxa per les reproduccions de documents d'arxius
Altres versions d'aquest precepte

Article 8.6-1

Fet imposable

Constitueixen el fet imposable de la taxa la reproducció de documents dels arxius següents i l'ús comercial que se'n faci:

a) Arxiu Nacional de Catalunya.

b) Arxius històrics provincials.

c) Arxius comarcals.

d) Arxius dels museus adscrits al departament competent en matèria de cultura o a les entitats que en depenen.

e) Arxiu del Centre de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat.

f) Centre de documentació de la direcció general competent en matèria de patrimoni etnològic i cultura popular.

g) Biblioteca de Catalunya.
Altres versions d'aquest precepte

Article 8.6-2

Subjecte passiu
Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques que sol·liciten els serveis que constitueixen el fet imposable de la taxa.

Article 8.6-3

Acreditació
La taxa s'acredita per mitjà de la realització del fet imposable, però pot ser exigida en el moment de sol·licitar el servei.

Article 8.6-4

Quota

L'import de la quota correspon als conceptes següents:
1. Reproduccions de microfilm
Reproducció en paper DIN A4: 0,20 euros.
Reproducció en paper DIN A3: 0,50 euros.
2. Impressions d'imatges digitals
2.1. A 300 punts per polzada (dpi), en paper fotogràfic digital, en blanc i negre o en color
Mida DIN A4: 7,85 euros.
Mida DIN A3: 9,15 euros.
2.2. A 150 punts per polzada (dpi) o 72 punts per polzada (dpi), en paper normal, en blanc i negre o en color
Mida DIN A4: 0,25 euros.
Mida DIN A3: 0,45 euros.
Mida DIN A2: 3,00 euros.
Mida DIN A1: 6,00 euros.
Mida DIN A0: 10,00 euros.
En les impressions a partir de 51 imatges s'aplica, per cada impressió, la tarifa següent:
Mida DIN A4: 0,20 euros.
Mida DIN A3: 0,40 euros.
Mida DIN A2: 1,50 euros.
Mida DIN A1: 3,00 euros.
Mida DIN A0: 5,00 euros.
2.3. Impressions per als usuaris (autoservei) d'imatges ja digitalitzades
Mida DIN A4: 0,20 euros.
3. Digitalització en blanc i negre o en color tramesa per Internet o gravació (inclou el suport)
1 imatge: 5,00 euros.
En les reproduccions de més d'una imatge de documents textuals s'apliquen les tarifes següents:
De 2 a 50 imatges, per cada imatge: 1,50 euros.
De 51 en endavant, per cada imatge: 1,00 euros.
En les reproduccions de més d'una imatge de documents no textuals s'apliquen les tarifes següents:
De 2 a 50 imatges, per cada imatge: 3,50 euros.
De 51 en endavant, per cada imatge: 2,00 euros.
4. Reproduccions de documents audiovisuals trameses per Internet o gravació (inclou el suport).
Per un minut seleccionat: 1,75 euros.
Duplicació de cinta, per cada 30 minuts: 11,10 euros.
5. Reproduccions d'enregistraments sonors trameses per Internet o gravació (inclou el suport).
Per un minut seleccionat sobre cinta analògica: 0,80 euros.
Per un minut seleccionat sobre disc compacte enregistrable (CD-R): 0,95 euros.
Duplicació de cinta analògica o de disc compacte enregistrable (CD-R), per cada 30 minuts: 6,70 euros.
6. Tarifes per a usos comercials de les reproduccions
En el cas que l'usuari o usuària destini les reproduccions de documents a ús comercial, ha de pagar a l'arxiu corresponent, a més de les tarifes de reproducció, les que estableix aquest apartat, si n'és titular dels drets d'explotació. Si el contracte de cessió de drets d'explotació a l'arxiu corresponent estableix alguna remuneració per a l'autor o autora del document, l'usuari o usuària ha de satisfer aquesta remuneració directament a l'autor o autora.
6.1. Fotografia
6.1.1. Ús editorial
Entitats sense finalitat de lucre: 35,50 euros.
Entitats amb finalitat de lucre: 71,00 euros.
6.1.2. Ús en comunicació pública
Entitats sense finalitat de lucre: 71,00 euros.
Entitats amb finalitat de lucre: 106,70 euros.
6.1.3. Ús publicitari
Entitats sense finalitat de lucre: 71,00 euros.
Entitats amb finalitat de lucre: 141,90 euros.
6.2. Imatge mòbil
6.2.1. Ús editorial i en comunicació pública
Entitats sense finalitat de lucre: 34,85 euros/minut.
Entitats amb finalitat de lucre: 71,00 euros/minut.
6.2.2. Ús publicitari
Entitats sense finalitat de lucre: 71,00 euros/minut.
Entitats amb finalitat de lucre: 141,90 euros/minut.
6.3. So
6.3.1. Ús editorial i en comunicació pública
Entitats sense finalitat de lucre: 14,25 euros/minut.
Entitats amb finalitat de lucre: 35,50 euros/minut.
6.3.2 Ús publicitari
Entitats sense finalitat de lucre: 14,25 euros/minut.
Entitats amb finalitat de lucre: 71,00 euros/minut.
7. Despeses per tramesa de material:
A petició de l'usuari o usuària s'envien les reproduccions per correu amb acusament de recepció. En aquest supòsit, l'usuari o usuària ha d'abonar les despeses de tramesa d'acord amb les tarifes postals vigents.

Altres versions d'aquest precepte

Article 8.6-5

Afectació

La taxa té caràcter finalista, per la qual cosa els ingressos que en deriven resten afectats al finançament de les actuacions del departament competent en matèria de cultura.

Altres versions d'aquest precepte

Capítol VII

Taxa per la utilització d'espais en immobles adscrits al departament competent en matèria de cultura o a les entitats que en depenen

Article 8.7-1

Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització d’espais en immobles, inclosos els monuments, adscrits al departament competent en matèria de cultura o a les entitats que en depenen.

2. El fet imposable inclou la realització de sessions fotogràfiques, filmacions, enregistraments de concerts i similars en els immobles a què fa referència l’apartat 1. No forma part del fet imposable la utilització comercial o d’un altre tipus de les fotografies o les filmacions dels immobles, que s’ha de regir per la normativa específica.
Altres versions d'aquest precepte

Article 8.7-2

Subjecte passiu
Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques que sol·liciten les utilitzacions que constitueixen el fet imposable de la taxa.

Article 8.7-3

Acreditació
La taxa s'acredita en el moment que s'autoritza la utilització de l'espai corresponent, però el pagament de la quota es pot diferir al moment de la utilització efectiva.

Article 8.7-4

Quota
1. L'import de la taxa ha de resultar de l'aplicació dels elements i els criteris següents:
a) La rellevància cultural o social de l'espai i la connexió de l'acte o l'activitat amb les finalitats pròpies de la institució de què depèn l'espai.
b) La incidència en la difusió pública dels valors culturals i socials de la institució.
c) El predomini de les finalitats culturals i socials o comercials de l'acte o l'activitat que s'hi ha de dur a terme.
d) La durada, en hores per dia, de la utilització de l'espai.
2. L'establiment i la modificació de les quanties de la taxa s'efectuen mitjançant ordre del conseller o consellera competent en matèria de cultura, d'acord amb el procediment establert per la Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i amb l'informe previ favorable de la Intervenció Delegada. En l'expedient d'elaboració de l'ordre ha de constar una memòria econòmica, en la qual s'ha de justificar que les quanties proposades resulten de l'aplicació dels criteris establerts per l'apartat 1 i que compleixen el principi d'equivalència a què fa referència l'article 1.2-8. L'incompliment d'aquest requisit comporta la nul·litat de ple dret de la disposició.

Capítol VIII

Taxa pel servei de guarda de vehicles del monestir de Sant Pere de Rodes
Altres versions d'aquest precepte

Article 8.8-1

Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa l'ús del servei d'aparcament de vehicles al monestir de Sant Pere de Rodes, del qual és titular el departament competent en matèria de cultura.
Altres versions d'aquest precepte

Article 8.8-2

Subjecte passiu
És subjecte passiu de la taxa a títol de contribuent la persona física o jurídica que utilitza l'aparcament de vehicles.
Altres versions d'aquest precepte

Article 8.8-3

Acreditament
La taxa s'acredita en el moment que s'inicia l'ús de l'aparcament.
Altres versions d'aquest precepte

Article 8.8-4

Quota
L'import de la quota per l'ús del servei, entre les 9 h i les 21 h, és el següent:
Autocars: 5 euros.
Motocicletes: 1 euro.
Turismes i altres tipus de vehicles de motor: 2 euros.
Vehicles sense motor: 0,50 euros.
Altres versions d'aquest precepte

Capítol IX

Taxa per la tramitació de sol·licituds de declaració d’associacions i fundacions d’interès cultural
Altres versions d'aquest precepte

Article 8.9-1

Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la tramitació dels expedients de declaració d’associacions i fundacions d’interès cultural, independentment del sentit de la resolució del procediment.

Altres versions d'aquest precepte

Article 8.9-2

Subjecte passiu

Són subjectes passius de la taxa les associacions i fundacions que presenten sol·licituds perquè l’entitat sigui declarada d’interès cultural.

Altres versions d'aquest precepte

Article 8.9-3

Acreditament

La taxa s’acredita en el moment de la prestació del servei, però pot ésser exigida en el moment de la presentació de la sol·licitud.

Altres versions d'aquest precepte

Article 8.9-4

Quota
L’import de la quota és de 30 euros.
Altres versions d'aquest precepte

Article 8.9-5

Afectació

La taxa té caràcter finalista, per la qual cosa els ingressos que en deriven resten afectats al finançament de les actuacions del departament competent en matèria de cultura.

Altres versions d'aquest precepte

Capítol X

Taxa per la tramitació de sol·licituds d’autorització d’intervencions arqueològiques i paleontològiques preventives o integrades en un projecte d’investigació
Altres versions d'aquest precepte

Article 8.10-1

Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la tramitació de les sol·licituds d’autorització per a dur a terme intervencions arqueològiques o paleontològiques preventives o integrades en un projecte d’investigació.

Altres versions d'aquest precepte

Article 8.10-2

Subjecte passiu

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques que sol·liciten autorització per a dur a terme intervencions arqueològiques o paleontològiques preventives o integrades en un projecte d’investigació.

Altres versions d'aquest precepte

Article 8.10-3

Acreditament

La taxa s’acredita en el moment de la prestació del servei, però pot ésser exigida en el moment de la presentació de la sol·licitud.

Altres versions d'aquest precepte

Article 8.10-4

Quota
L’import de la quota és de 20 euros.
Altres versions d'aquest precepte

Article 8.10-5

Afectació

La taxa té caràcter finalista, per la qual cosa els ingressos que en deriven resten afectats al finançament de les actuacions del departament competent en matèria de cultura.

Altres versions d'aquest precepte

Capítol XI

Taxa per l’emissió d’informes facultatius de les comissions territorials del patrimoni cultural
Altres versions d'aquest precepte

Article 8.11-1

Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa l’emissió d’informes facultatius de les comissions territorials del patrimoni cultural com a conseqüència de sol·licituds d’informe o consultes que les administracions públiques els formulin amb relació al patrimoni arquitectònic, arqueològic i paleontològic, d’acord amb l’article 2.1.k del Decret 276/2005, del 27 de desembre, de les comissions territorials del patrimoni cultural.

Altres versions d'aquest precepte

Article 8.11-2

Subjecte passiu

Són subjectes passius de la taxa les administracions públiques que sol·liciten els informes facultatius o fan les consultes a les comissions territorials del patrimoni cultural.

Altres versions d'aquest precepte

Article 8.11-3

Acreditament

La taxa s’acredita en el moment de la prestació del servei, però pot ésser exigida en el moment de lliurar l’informe.

Altres versions d'aquest precepte

Article 8.11-4

Quota

La quota de la taxa és:

a) Si no cal prendre dades de camp: 100 euros.

b) Si cal prendre dades de camp: 200 euros. En el cas que calgui desplaçar-se més d’un dia per a prendre dades, la quota s’incrementa en 100 euros per dia.

Altres versions d'aquest precepte

Article 8.11-5

Afectació

La taxa té caràcter finalista, per la qual cosa els ingressos que en deriven resten afectats al finançament de les actuacions del departament competent en matèria de cultura.

Altres versions d'aquest precepte

Títol IX

Educació

Capítol I

Taxa per l'expedició de títols acadèmics i professionals

Article 9.1-1

Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa l'expedició de títols acadèmics i professionals corresponents a ensenyaments regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, llevat dels que corresponen als ensenyaments obligatoris, l'expedició dels quals és gratuïta.

Article 9.1-2

Subjecte passiu
Són subjectes passius de la taxa els qui sol·liciten els serveis a què es refereix l'article 9.1-1.

Article 9.1-3

Exempcions i bonificacions
Són aplicables als alumnes membres de famílies nombroses i monoparentals les exempcions i les bonificacions establertes per la legislació vigent relativa a la protecció d’aquestes famílies.
Altres versions d'aquest precepte

Article 9.1-4

Acreditació
La taxa s'acredita mitjançant la realització del fet imposable, però pot ser exigida en el moment de sol·licitar el servei.

Article 9.1-5

Quota

L'import de la quota per l'expedició de títols acadèmics i professionals és:

1. Batxillerat: títol de batxillerat: 49,55 euros.

2. Formació professional específica:
2.1. Títol de tècnic o tècnica: 49,55 euros.
2.2. Títol de tècnic o tècnica superior: 55,50 euros.

3. Ensenyaments de règim especial:
3.1. Ensenyaments de música i dansa:
3.1.1. Títol professional: 49,55 euros.
3.1.2. Títol superior: 110,85 euros.
3.2. Ensenyaments d'art dramàtic:
3.2.1. Títol superior d'art dramàtic: 110,85 euros.
3.3. Ensenyaments d'arts plàstiques i disseny:
3.3.1. Títol de tècnic o tècnica: 49,55 euros.
3.3.2. Títol de tècnic o tècnica superior: 55,50 euros.
3.3.3. Títol de conservació i restauració de béns culturals: 55,50 euros.
3.3.4. Títol de disseny: 55,50 euros.
3.3.5. Títol superior del vidre: 55,50 euros.
3.3.6. Títol superior de ceràmica: 55,50 euros.
3.4. Ensenyaments d'idiomes:
3.4.1. Certificat avançat d'idiomes: 57,25 euros.
3.4.2. Ensenyaments d'idiomes, certificat dels cursos d'actualització i especialització referits als nivells C1 i C2 del Consell d'Europa: 57,25 euros.
3.5. Ensenyaments d'esport:
3.5.1. Títol de tècnic o tècnica d'esport: 49,55 euros.
3.5.2. Títol de tècnic o tècnica superior d'esport: 55,50 euros.
3.6. Títol de graduat o graduada, màster en ensenyaments artístics: 150,00 euros.
3.7 Títols dels ensenyaments artístics superiors adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior i equivalents a grau universitari: 143,65 euros.

4. Reexpedició (expedició de duplicats): 15,15 euros.

Altres versions d'aquest precepte

Capítol II

Taxa per la prestació dels serveis docents de les escoles oficials d'idiomes i per la inscripció a les proves lliures per a l'obtenció dels certificats oficials
Altres versions d'aquest precepte

Article 9.2-1

Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis docents de les escoles oficials d'idiomes en el cas de les matrícules oficials o la inscripció en les proves lliures per a l'obtenció d'algun dels certificats oficials.
Altres versions d'aquest precepte

Article 9.2-2

Subjecte passiu
És subjecte passiu de la taxa el beneficiari o beneficiària de la prestació dels serveis docents de les escoles oficials d'idiomes o els inscrits en les proves lliures per a l'obtenció d'algun dels certificats oficials a què es refereix l'article 9.2-1.
Altres versions d'aquest precepte

Article 9.2-3

Exempcions i bonificacions
1. Són aplicables als alumnes que fan servir aquest servei les bonificacions i exempcions establertes pels apartats 2 i 3, amb la justificació documental prèvia de la situació que hi dona dret.

2. Bonificacions

Tenen una bonificació del 50% de la taxa els membres de famílies nombroses classificades en la categoria general i els membres de famílies monoparentals.

3. Exempcions

Gaudeixen d'exempció en el pagament de la taxa dels serveis docents de les escoles oficials d'idiomes:

a) Els membres de famílies nombroses classificades en la categoria especial.

b) Les persones que tenen una discapacitat acreditada igual o superior al 33%.

c) Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.

d) Les víctimes d'actes terroristes, llurs cònjuges i llurs fills.

e) Els membres d'unitats familiars que perceben la renda mínima d'inserció o la renda activa d'inserció.

f) Les víctimes de violència de gènere.

g) Els alumnes que en el curs acadèmic immediatament anterior han obtingut una beca o ajut a l'estudi del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

h) Els alumnes que en el mateix curs acadèmic obtinguin una beca o ajut a l'estudi del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

i) Els alumnes que en el curs acadèmic immediatament anterior han obtingut matrícula d'honor en el batxillerat o el premi extraordinari de batxillerat. En aquest cas, resten exempts de la taxa corresponent a la primera matrícula.

j) Les persones menors tutelades o persones extutelades menors de 21 anys d'edat. La condició de persona tutelada o extutelada s'acredita per mitjà del certificat emès per la Direcció General d'Atenció a la Infància i la Adolescència o l'òrgan equivalent d'altres comunitats autònomes.

En els casos de les lletres g i h, els alumnes que sol·liciten la beca han d'ingressar l'import de la taxa que els correspon quan es matriculin i, un cop han obtingut la beca o l'ajut, ho han d'acreditar davant de la direcció del centre, que els retornarà el 100% de l'import de la taxa ingressada.
Altres versions d'aquest precepte

Article 9.2-4

Acreditament
La taxa s'acredita mitjançant la realització del fet imposable, però pot ésser exigida en el moment de sol·licitar el servei o la inscripció.
Altres versions d'aquest precepte

Article 9.2-5

Quota

L’import de la quota és:

1. Matrícula i serveis per a alumnes oficials dels nivells intermedi i avançat, per curs: 275,00 euros.

2. Matrícula i serveis per a alumnes oficials dels nivells intermedi i avançat, si el curs s’ofereix en dos blocs horaris quadrimestrals, per cada bloc: 137,50 euros.

2 bis. Matrícula i serveis per a alumnes oficials dels nivells intermedi i avançat en la modalitat no presencial, per cada mòdul: 137,50 euros.

3. Matrícula i drets d’examen del certificat del nivell intermedi per a alumnes lliures: 69,00 euros.

4. Matrícula i drets d’examen del certificat del nivell avançat per a alumnes lliures: 85,00 euros.

5. L’import de la matrícula i serveis per a alumnes oficials dels nivells intermedi i avançat, quan es fa la matrícula per segona vegada en el mateix curs, bloc o mòdul del mateix idioma, és el resultat d’aplicar el coeficient d’1,3 a la quota prevista.

6. L’import de la matrícula i serveis per a alumnes oficials dels nivells intermedi i avançat, quan es fa la matrícula per tercera vegada en el mateix curs, bloc o mòdul del mateix idioma, és el resultat d’aplicar el coeficient d’1,8 a la quota prevista.

Altres versions d'aquest precepte

Capítol III

Taxa per la prestació dels serveis docents de l'Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya

Article 9.3-1

Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis docents de l'Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya.

Article 9.3-2

Subjecte passiu
És subjecte passiu de la taxa qui sol·licita la prestació dels serveis docents a què es refereix aquest capítol.

Article 9.3-3

Exempcions i bonificacions
1. Són aplicables als alumnes membres de famílies nombroses i monoparentals les exempcions i les bonificacions establertes per la legislació vigent relativa a la protecció d’aquestes famílies.
2. Està exempt del pagament de la taxa de matrícula de l'apartat 1 de l'article 9.3-5 l'alumnat que té la condició de becaris/becàries amb càrrec als pressupostos de l'Estat. A l'efecte de formalització de la matrícula, els/les sol·licitants de beca poden fer la sol·licitud amb caràcter condicional, sense fer pagament previ de la quota. L'alumnat que no acrediti oportunament l'obtenció d'aquest benefici està obligat al pagament immediat de la taxa, sense que calgui un requeriment previ de l'Administració. La manca de pagament, en aquest cas, comporta l'anul·lació de la matrícula condicional.
3. L'alumnat amb matrícula d'honor en l'avaluació global de batxillerat i l'alumnat que hagi obtingut el Premi Extraordinari de Batxillerat està exempt, amb la justificació documental prèvia, del pagament de la taxa de matrícula a què fa referència l'apartat 1.1 de l'article 9.3-5 en el primer curs d'estudis superiors en un centre públic de titularitat del Departament d'Educació.
Altres versions d'aquest precepte

Article 9.3-4

Acreditació
La taxa s'acredita mitjançant la realització del fet imposable, però pot ser exigida en el moment de sol·licitar el servei.

Article 9.3-5

Quota
L'import de la quota és:
1. Matrícula:
1.1. Curs complet: 674,50 euros.
1.2. Assignatura anual (per cada hora setmanal de l'assignatura): 22,60 euros.
1.3. Assignatura quadrimestral (per cada hora setmanal de l'assignatura): 11,35 euros.
2. Proves d'accés: 54,15 euros.
3. Projecte final de carrera: 99,30 euros.
4. Secretaria:
4.1. Expedient acadèmic, certificació acadèmica o trasllat acadèmic: 19,10 euros.
4.2. Compulsa de documents: 4,25 euros.
4.3. Expedició de targeta d'identitat d'estudiant al centre: 4,25 euros.

Article 9.3-6

Afectació
Els ingressos derivats de la taxa, que es paga al mateix centre docent, resten afectats al finançament del foment de la conservació i la restauració de béns culturals.

Capítol IV

Taxa per la inscripció a la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà i a la prova d’accés als cicles formatius de grau superior de formació professional específica i dels ensenyaments d’arts plàstiques i de disseny, per la inscripció a la prova d’accés de caràcter general als ensenyaments de règim especial de tècnic o tècnica d’esport i tècnic o tècnica superior d’esport i a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, i la inscripció a la prova per a alumnes que no tenen el requisit acadèmic per a accedir als ensenyaments artístics superiors
Altres versions d'aquest precepte

Article 9.4-1

Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la inscripció a la prova d’accés als cicles formatius de grau mitja i a la prova d’accés als cicles formatius de grau superior de formació professional específica i dels ensenyaments d’arts plàstiques i de disseny, la inscripció a la prova d’accés de caràcter general als ensenyaments de règim especial de tècnic o tècnica d’esport i tècnic o tècnica superior d’esport i a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, i la inscripció a la prova per a alumnes que no tenen el requisit acadèmic per a accedir als ensenyaments artístics superiors.

Altres versions d'aquest precepte

Article 9.4-2

Subjecte passiu
Són subjectes passius de la taxa les persones que s'inscriuen a les proves.

Article 9.4-3

Exempcions i bonificacions
1. Són aplicables als membres de famílies nombroses i monoparentals les exempcions i les bonificacions establertes per la legislació vigent relativa a la protecció d'aquestes famílies.

2. Són exempts de pagar la taxa exigida, amb la justificació documental prèvia de llur situació, els membres d'unitats familiars que percebin la renda mínima d'inserció.

3. Són exemptes de pagar la taxa exigida, amb la justificació documental prèvia de llur situació, les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.

4. Són exemptes de pagar la taxa exigida, amb la justificació documental prèvia de llur situació, les persones menors tutelades o persones extutelades menors de 21 anys d'edat. La condició de persona tutelada o extutelada s'acredita per mitjà del certificat emès per la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència o l'òrgan equivalent d'altres comunitats autònomes.
Altres versions d'aquest precepte

Article 9.4-4

Acreditació
La taxa s'acredita mitjançant la prestació del servei i s'exigeix en el moment de la inscripció.

Article 9.4-5

Quota
L'import de la quota és:
1. Prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà de formació professional específica: 17,65 euros.
2. Prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà dels ensenyaments d'arts plàstiques i disseny: 17,65 euros.
3. Prova d'accés de caràcter general als ensenyaments de règim especial de tècnic o tècnica d'esport i a les formacions esportives de nivell 1: 17,65 euros.
4. Prova d'accés als cicles formatius de grau superior de formació professional específica: 28,40 euros.
5. Prova d'accés als cicles formatius de grau superior dels ensenyaments d'arts plàstiques i disseny: 28,40 euros.
6. Prova d'accés de caràcter general als ensenyaments de règim especial de tècnic o tècnica superior d'esport i a les formacions esportives de nivell 3: 28,40 euros.
7. Prova per a alumnes que no tenen el requisit acadèmic per a accedir als ensenyaments artístics superiors: 33,75 euros.
Altres versions d'aquest precepte

Capítol V

Taxa per la inscripció en les proves per a l'obtenció de determinats títols

Article 9.5-1

Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la inscripció a les proves següents:
a) Proves per a l'obtenció del títol de batxiller.
b) Proves per a l'obtenció del títol de tècnic o tècnica i de tècnic o tècnica superior dels cicles formatius dels ensenyaments d'arts plàstiques i disseny.
c) Prova per a l'obtenció directa dels títols de tècnic o tècnica i de tècnic o tècnica superior de formació professional.

Article 9.5-2

Subjecte passiu
Són subjectes passius de la taxa les persones que s'inscriuen a les proves corresponents.

Article 9.5-3

Exempcions i bonificacions
1. Són aplicables als membres de famílies nombroses i monoparentals les exempcions i les bonificacions establertes per la legislació vigent relativa a la protecció d’aquestes famílies.
2. Són exempts de pagar la taxa exigida, amb la justificació documental prèvia de llur situació, els subjectes passius que estiguin en situació d'incapacitat permanent total o absoluta.
3. Són exempts de pagar la taxa exigida, amb la justificació documental prèvia de llur situació, les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.
Altres versions d'aquest precepte

Article 9.5-4

Acreditació
La taxa s'acredita mitjançant la prestació del servei i s'exigeix en el moment de la inscripció.

Article 9.5-5

Quota

L'import de la quota és:

1. En la inscripció a les proves per a l'obtenció del títol de batxiller:
1.1. Inscripció a les proves, de totes les matèries, per a l'obtenció del títol de batxiller: 82,05 euros.
1.2. Inscripció a les proves, per matèries, per a l'obtenció del títol de batxiller per cada matèria: 7,10 euros.

2. En la inscripció per a l'obtenció del títol de tècnic o tècnica i de tècnic o tècnica superior dels cicles formatius dels ensenyaments d'arts plàstiques i disseny:
2.1. Inscripció a les proves, de tots els mòduls, per a l'obtenció del títol de tècnic o tècnica: 58,60 euros.
2.2. Inscripció a les proves, per mòduls solts, per a l'obtenció del títol de tècnic o tècnica, per cada mòdul: 8,40 euros.
2.3. Inscripció a les proves, de la totalitat dels mòduls, per a l'obtenció del títol de tècnic o tècnica superior: 82,05 euros
2.4. Inscripció a les proves, per mòduls solts, per a l'obtenció del títol de tècnic o tècnica superior, per cada mòdul: 11,85 euros.

3. En la inscripció a la prova per a l’obtenció directa dels títols de tècnic o tècnica i de tècnic o tècnica superior de formació professional:
3.1. Inscripció a la prova per a l’obtenció directa del títol de tècnic o tècnica de formació professional: 90,00 euros.
3.2. Inscripció a la prova per a l’obtenció directa del títol de tècnic o tècnica superior de formació professional: 125,00 euros.
3.3. Inscripció a la prova per a l’obtenció directa del títol de tècnic o tècnica de formació professional, per crèdit: 13,00 euros.
3.4. Inscripció a la prova per a l’obtenció directa del títol de tècnic o tècnica superior de formació professional, per crèdit: 18,00 euros.
3.5. Inscripció a la prova per a l’obtenció directa del títol de tècnic o tècnica de formació professional, per unitat formativa: 3,00 euros.
3.6. Inscripció a la prova per a l’obtenció directa del títol de tècnic o tècnica superior de formació professional, per unitat formativa: 4,00 euros.

Altres versions d'aquest precepte

Capítol VI

Taxa per la inscripció en les proves per a l'acreditació de les unitats de competència
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 9.6-1

Fet imposable
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 9.6-2

Subjecte passiu
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 9.6-3

Exempcions i bonificacions
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 9.6-4

Acreditació
[No vigent]